Teksti suurus:

Päästetööl või demineerimistööl asja sundkasutusse võtmisega tekkinud kulude hüvitamise ulatus ja kord

Päästetööl või demineerimistööl asja sundkasutusse võtmisega tekkinud kulude hüvitamise ulatus ja kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 238

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Päästetööl või demineerimistööl asja sundkasutusse võtmisega tekkinud kulude hüvitamise ulatus ja kord

Vastu võetud 27.01.2011 nr 18
RT I, 01.02.2011, 1
jõustumine 04.02.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13801.01.2012

Määrus kehtestatakse „Päästeseaduse” § 44 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse päästetöö juhi või demineerimistöö juhi poolt päästetööl või demineerimistööl (edaspidi päästetöö) vee, liiva, kruusa ning muude päästetööks vajalike ainete, materjalide, seadmete ja abivahendite (edaspidi asi) sundkasutusse võtmisega tekkinud kulude hüvitamise ulatus ja kord.

  (2) Asja sundkasutusse võtmisega tekkinud kulud hüvitatakse, kui seadusest ei tulene teisiti.

  (3) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse „Haldusmenetluse seaduse” sätteid, arvestades „Päästeseadusest” tulenevaid erisusi.

§ 2.   Kulude hüvitamise ulatus

  (1) Riik hüvitab asja sundkasutusse võtmisega tekkinud kulud õiglases ulatuses.

  (2) Kui sundkasutusse võetud asi on päästetööl muutunud kasutamiskõlbmatuks, siis see asendatakse samaväärse asjaga või hüvitatakse omanikule asja harilik väärtus selle asja kohaliku keskmise müügihinna (turuhinna) alusel.

§ 3.   Taotluse esitamine ja läbivaatamine

  (1) Päästeamet teavitab sundkasutusse võetud asja omanikku või valdajat, kellel on õigus saada „Päästeseaduse” § 44 lõikes 1 ettenähtud hüvitist, hüvitise saamise õigusest esimesel võimalusel.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Sundkasutusse võetud asja omanik või valdaja esitab Päästeametile hüvitise saamiseks taotluse koos üksikasjaliku kulude arvestusega. Taotlus tuleb esitada 10 tööpäeva jooksul arvates asja sundkasutusse võtmise lõppemise päevast või päevast, mil isik sai teada või oleks pidanud teada saama asja sundkasutusse võtmisest.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

  (3) Kui taotlus on vormistatud puudulikult, teavitab Päästeamet taotlejat sellest kirjalikult ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Päästeamet kontrollib taotleja esitatud kulude arvestust ja vastavust tegelikkusele ning koostab taotluse ja kõigi vajalike dokumentide saamisel 10 tööpäeva jooksul taotluse läbivaatamise kokkuvõtte, millele lisatakse asja sundkasutusse võtmise protokoll ning muud dokumendid, mis tõendavad taotluses esitatud asjaolusid.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Taotluse läbivaatamise kokkuvõttes esitatakse:
  1) seisukoht taotluse põhjendatuse või põhjendamatuse kohta;
  2) taotluse põhjendatuse korral väljamakstava summa arvutus ning viide maksmise alusele.

  (6) [Kehtetu - RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

  (7) [Kehtetu - RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

§ 4.   Taotluse lahendamine

  (1) Otsuse tekitatud kulud hüvitada teeb Päästeameti peadirektor.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Taotluse läbivaatamise kokkuvõte on aluseks asja sundkasutusse võtmisega tekkinud kulude hüvitamiseks.

  (3) Juhul kui Päästeameti eelarvest ei ole võimalik „Päästeseaduse” § 44 lõikes 1 ettenähtud hüvitist maksta, edastab Päästeamet taotluse ja taotluse läbivaatamise kokkuvõtte ning kokkuvõtte koostamise aluseks olevad dokumendid viivitamata Siseministeeriumile läbivaatamiseks.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Siseministeerium vaatab lõikes 3 nimetatud taotluse läbi ja esitab viivitamata Rahandusministeeriumile taotluse raha eraldamiseks Vabariigi Valitsuse reservist vastavalt kehtivale korrale.

§ 5.   Kulude hüvitamine

  (1) Päästetööl asja sundkasutusse võtmisega tekkinud kulud hüvitatakse taotlejale kahe kuu jooksul § 3 lõikes 2 nimetatud taotluse esitamisest. Kulud kaetakse Päästeameti eelarvest.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Juhul kui Päästeametil ei ole kulude hüvitamiseks vahendeid, esitab Siseministeerium taotluse raha eraldamiseks Vabariigi Valitsuse reservist vastavalt kehtivale korrale. Sellisel juhul maksab Päästeamet enne Vabariigi Valitsuse reservist eraldatud summa laekumist taotlejale hüvitise oma eelarvest lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

/otsingu_soovitused.json