Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruse nr 184 „Võrgueeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2012, 20

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruse nr 184 „Võrgueeskiri” muutmine

Vastu võetud 20.12.2012 nr 121

Määrus kehtestatakse elektrituruseaduse § 42 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruses nr 184 „Võrgueeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Virtuaalne mõõtepunkt käesoleva määruse tähenduses on vahend võrguettevõtja või liinivaldaja kadude määramiseks ja nende väiketarbijate tarbimiskoguste määramiseks, kellele võrgulepingu või liinivaldaja puhul võrgu kasutamise lepingu kohaselt ei paigaldata mõõtesüsteemi, või kui tarbimiskoguste määramiseks on vaja kasutada erinevates mõõtepunktides mõõdetud energiakoguseid.”;

3) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Kui tarbija on selleks soovi avaldanud, esitab võrguettevõtja tarbijale tema tarbimisandmed lisas 4 toodud andmevahetuse vormi kohaselt.”;

4) määrust täiendatakse 71. peatükiga järgmises sõnastuses:

71. peatükk
TURUOSALISTE ANDMEVAHETUS

§ 451. Andmevahetus

Turuosaliste andmevahetus toimub andmevahetusplatvormi (edaspidi AVP) kaudu.

§ 452. EIC-kood

(1) EIC-kood (European identification code) on unifitseeritud kodeerimissüsteemi alusel turuosalisele või mõõtepunktile määratud unikaalne identifikaator, mis on vajalik elektriturul tegutsevate turuosaliste kohta käiva infovahetuse automatiseerimiseks.

(2) Mõõtepunkti EIC-kood on mõõtepunkti defineeriv unikaalne märgikombinatsioon, mille määramiseks eraldab süsteemihaldur jaotusvõrguettevõtjale või liinivaldajale koodivahemiku.

(3) Turuosalise EIC-kood on turuosalist defineeriv unikaalne märgikombinatsioon, mille määrab süsteemihaldur. Füüsilise isiku puhul on EIC-koodi määramisel aluseks isikukood, juriidilise isiku puhul äriregistri kood, isiku- või äriregistri koodita isiku puhul muu unikaalne dokumendi number.

(4) EIC-koodide register asub AVP-l.

(5) EIC-koodi väljastab igale turuosalisele AVP.

§ 453. Mõõtepunkti tehnilised andmed

Mõõtepunkti tehnilised andmed sisaldavad järgmist teavet:
1) mõõtepunkti EIC-kood;
2) mõõtepunkti tüüp (reaalne või virtuaalne);
3) andmed mõõtepunkti suhtes sõlmitud võrgulepingu või liinivaldaja puhul võrgu kasutamise lepingu kehtivuse ja osalise kohta ning märge selle kohta, kas tegemist on väiketarbijaga;
4) mõõtepunkti asukoha aadress;
5) andmed selle kohta, kas mõõtepunkt on võrguettevõtja teeninduspiirkonna piirimõõtepunkt;
6) andmed selle kohta, kas võrguühendus on sisse või välja lülitatud.

§ 454. Mõõteandmed

(1) Mõõtepunkti kohta, kus aktiivenergiat mõõdetakse kahesuunaliselt, esitab võrguettevõtja AVP-le kahesuunalised tunnipõhised aktiivenergia koguste mõõteandmed. Ülejäänud mõõtepunktide kohta esitavad võrguettevõtjad ühesuunalised tunnipõhised aktiivenergia tarbimisandmed.

(2) Kui mõõtesüsteem ei mõõda aktiivenergia koguseid tunnipõhiselt, jaotab võrguettevõtja aktiivenergia koguse tunnipõhiseks Konkurentsiameti kooskõlastatud tüüpkoormusgraafikut kasutades.

§ 455. Andmete esitamine andmevahetusplatvormile

(1) Võrguettevõtja või liinivaldaja edastab AVP-le iga oma mõõtepunkti kohta järgmised andmed:
1) paragrahvis 453 nimetatud mõõtepunkti tehnilised andmed;
2) võrgulepingu või liinivaldaja puhul võrgu kasutamise lepingu sõlminud osalise äriregistri kood või füüsilise isiku puhul isikukood;
3) andmete esmakordse esitamise korral avatud tarnija EIC-koodi;
4) tehnilised andmed;
5) muudatused varem edastatud andmetes;
6) tunnipõhised kahesuunalised mõõteandmed.

(2) Võrgu- või liinikadude energiakoguste tunnipõhiste andmete edastamiseks AVP-le moodustab võrguettevõtja või liinivaldaja virtuaalse mõõtepunkti.

(3) Avatud tarnija edastab AVP-le andmed selle turuosalise elektrilepingu kehtivusaja kohta, kellele ta osutab avatud tarne teenust.

§ 456. Andmete saamine andmevahetusplatvormilt

(1) Võrguettevõtjal ja liinivaldajal on õigus AVP kaudu saada järgmisi andmeid:
1) mõõtepunkti avatud tarnija EIC-kood;
2) avatud tarnija vahetuse korral uue avatud tarne lepingu kehtivuse aeg.

(2) Avatud tarnijal on õigus AVP kaudu saada avatud tarnijaga elektrilepingu sõlminud turuosalise või talle AVP kaudu selleks õiguse andnud turuosalise kohta järgmisi andmeid:
1) turuosalise mõõtepunkti tehnilised andmed;
2) teave turuosalise mõõtepunktiga seotud avatud tarne lepingu kehtivusaja kohta;
3) viimase 12 kuu tunnipõhised mõõteandmed.

(3) Tarbijal on õigus AVP kaudu saada järgmist informatsiooni:
1) tarbija sõlmitud võrguteenuse lepingu või liinivaldaja puhul võrgu kasutamise lepingu kehtivusaja ja selle võrguettevõtja või liinivaldaja nimetuse kohta, kellega leping on sõlmitud;
2) tarbija mõõtepunktides sõlmitud avatud tarne lepingute kehtivusaja ja lepingu osalise nimetuse kohta;
3) selle võrguettevõtja või võrguettevõtja nimetatud tegevusloaga müüja nimetuse kohta, kes tarbijale üldteenust osutab;
4) tarbijaga seotud mõõtepunktides mõõdetud elektrienergia koguste kohta;
5) nende avatud tarnijate kohta, kellele tarbija on andnud õiguse oma tarbimisandmete nägemiseks ning kes on tarbija andmeid pärinud.

(4) Avatud tarnija vahetamisega seotud andmevahetus toimub AVP kasutamise ja sellega liitumise tehnilises juhendis (edaspidi AVP tehniline juhend) esitatud protseduuri kohaselt.

(5) Avatud tarnija peab enne avatud tarne lepingu sõlmimist AVP kaudu kontrollima, kas turuosalisel on õigus kõnealuse mõõtepunkti suhtes tarnijat vahetada.

(6) Tarbijal on õigus saada AVP-st XML-formaadis tasuta digitaalselt temaga seotud mõõtepunktide andmeid riigi infosüsteemi andmevahetuskihi kaudu teise infosüsteemi.

§ 457. Avatud tarnega seotud andmevahetus

(1) Võrguettevõtja ja liinivaldaja teeb tarbimiskohaga seotud kohtloetavate mõõtepunktide mõõteandmed eelmise kalendrikuu kohta AVP-le kättesaadavaks iga kuu üheksandaks päevaks.

(2) Võrguettevõtja ja liinivaldaja esitab AVP-le igal tööpäeval eelmise päeva või päevade kohta esialgsed mõõdetud andmed nende mõõtepunktide kohta, kus mõõtmine toimub kauglugemise teel. Lõplikud andmed esitatakse iga kuu viiendaks päevaks.”;

5) paragrahvi 46 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Turuosaline võib avatud tarnijat vahetada kalendrikuu vahetudes. Uus avatud tarnija edastab AVP-le teate avatud tarnija vahetuse kohta vähemalt 21 päeva enne kalendrikuu vahetust.”;

6) paragrahvi 46 lõikes 2 asendatakse sõnad „selgitamiseks vajaliku” sõnadega „selgitamiseks ja AVP pidamiseks vajaliku”;

7) paragrahvi 46 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 47 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 48 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Bilansihaldur edastab süsteemihaldurile andmed järgides AVP tehnilist juhendit ja bilansilepingus sätestatut.”;

10) paragrahvi 48 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Bilansihaldur ei tohi ettekavatsetult bilansienergiat kasutada.”;

11) paragrahvi 49 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Andmevahetus toimub AVP tehnilise juhendi ja bilansilepingu kohaselt.”;

12) paragrahvi 50 lõiked 2−5 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Piiriülese määratud tarne korral ei tohi tarnete summaarne kogus ületada asjaomaste süsteemihaldurite poolt kauplemiseks antud vaba ülekandevõimsust piiril.

(3) Bilansilepingus ettenähtud tähtaja jooksul esitab bilansihaldur süsteemihaldurile teabe, mis sisaldab järgmisi andmeid:
1) tootmise detailne plaan, millest on maha arvestatud elektrijaamade omatarve. Eraldi tuleb näidata kõikide üle 10 MW tootmisseadmete ja elektrijaamade tootmisplaanid, kõikide tuuleelektrijaamade detailsed tootmisplaanid liitumispunktide kaupa sõltumata nende võimsusest ning alla 10 MW tootmisseadmete ja elektrijaamade tootmise koondplaan;
2) summaarne tarbimine bilansihalduri bilansipiirkonnas;
3) koondandmed bilansihalduri bilansipiirkonda kuuluvate turuosaliste ja teiste bilansihaldurite bilansipiirkondadesse kuuluvate turuosaliste vaheliste määratud tarnete kohta bilansihaldurite kaupa;
4) koondandmed bilansihalduri bilansipiirkonda kuuluvate turuosaliste ja teiste süsteemihaldurite bilansipiirkondadesse kuuluvate turuosaliste vaheliste määratud tarnete kohta bilansihaldurite kaupa;
5) koondandmed bilansihalduri bilansipiirkonda kuuluvate turuosaliste elektribörsi tarnete kohta.

(4) Bilansihaldurid esitavad süsteemihaldurile andmed nende bilanssi puudutavate määratud tarnete kohta. Kui bilansihaldurid on määratud tarnete kohta esitanud erisuguseid andmeid, teeb süsteemihaldur selle neile viivitamata teatavaks.

(5) Süsteemihaldur avaldab reaalajas oma veebilehel süsteemi kohta järgmist teavet:
1) kogutarbimine ja -tootmine;
2) tootmine tuuleenergiast;
3) süsteemidevaheline ülekandevõimsus;
4) kasutatud ülekandevõimsus;
5) ülekandesüsteemide katkestused;
6) tootmisüksuste katkestused;
7) informatsioon sageduse mõõtmise tulemuste kohta.”;

13) paragrahvi 50 lõiked 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 51 lõikest 3 jäetakse välja viimane lause;

15) paragrahvi 52 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Süsteemi bilansi selgitamiseks liidetakse bilansihaldurite bilansienergia kogused, kauplemisperioodil ostetud ja müüdud asjaomaste süsteemihaldurite kinnitatud määratud tarnete kogused ning süsteemi bilansienergia. Saadav summa peab olema null.

(2) Süsteemihaldur selgitab bilansihalduri ostetud või müüdud bilansienergia koguse, lähtudes bilansihalduri ja võrguettevõtjate edastatud infost ning süsteemihalduri ja bilansihalduri avatud tarnete ahelasse kuuluvate turuosaliste vahel kauplemisperioodil ostetud ja müüdud elektrienergia kogustest.”;

16) paragrahvi 54 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Bilansi selgitamiseks vajalik esmane teave peab süsteemihaldurile olema AVP-st kättesaadav arvestusperioodi lõppemisest alates kümne päeva jooksul. Esmase teabena käsitatakse andmeid mõõtmistel põhinevate nende avatud tarnete kohta, mis kuuluvad bilansihalduri bilanssi.”;

17) paragrahvi 54 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 54 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Mõõdetud tarnete täpsustamiseks peavad mõõteandmed olema süsteemihalduri käsutuses bilansilepingus ettenähtud tähtaja jooksul.”;

19) paragrahvi 55 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) bilansihalduri mõõdetud elektritarnete summaarsed kogused;”;

20) paragrahvi 56 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 56 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Jaotusvõrguettevõtja avatud tarnija tarne kogus jaotusvõrgus arvutatakse jaotusvõrgu piiriarvestite näitude kohaste tarnekoguste summa ja jaotusvõrguettevõtjalt saadud, teiste turuosaliste poolt selle jaotusvõrguettevõtja teeninduspiirkonnas mõõdetud tarnete vahena, millest on lahutatud jaotusvõrguettevõtja määratud tarnetena ostetud ja müüdud elektrienergia kogused.

(4) Kui võrkudevaheline mõõtepunkt ei asetse võrkude piiril, võib mõõteandmed arvutada kahepoolselt kokkulepitud valemi alusel.”;

22) paragrahvi 57 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Süsteemihaldur, bilansihaldur ja turuosalise avatud tarnija saab bilansi selgitamiseks vajalike mõõtepunktide mõõteandmed AVP-lt.”;

23) paragrahvi 57 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Võrku antud ja võrgust võetud elektrienergia koguste kohta esitatud andmete erinevuse tuvastamisel tegelikust tarbimisest või mõõtesüsteemi rikke korral korrigeerib võrguettevõtja või liinivaldaja esitatud mõõteandmeid ja edastab vastava teabe AVP-le. AVP edastab korrigeeritava perioodi mõõteandmed turuosalise avatud tarnijale.

(4) Mõõteandmeid korrigeeritakse tagasiulatuvalt kuni 12 kuud.”;

24) paragrahvi 58 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaugloetava mõõtesüsteemi puudumise korral arvutab võrguettevõtja turuosalise eelmisel kuul tarbitud elektrienergia koguse igaks kauplemisperioodiks kombineeritult mõõtmise ja tüüpkoormusgraafiku alusel.

(2) Kauplemisperioodide lõikes tarbimiskoguste arvutamisel lähtub võrguettevõtja või liinivaldaja kalendrikuu alguse ja lõpu kohta esitatud mõõtesüsteemi näitudest. Kui tarbija ei pea näite esitama või ei ole neid võrguettevõtja määratud ajaks esitanud, prognoosib võrguettevõtja asjaomase kalendrikuu tarbimise arvestades tarbimiskoha tüüpi ja senist või eeldatavat tarbimist.

(3) Võrguettevõtjal on õigus näitu korrigeerida, kui ta on tuvastanud, et tarbija esitatud näit või võrguettevõtja prognoosnäit ei vasta tegelikule tarbimisele või on tegemist mõõtesüsteemi rikkega. Korrigeeritud tarbimisandmed teeb võrguettevõtja kättesaadavaks AVP-le.”;

25) määrust täiendatakse §-dega 581–583 järgmises sõnastuses:

§ 581. Üldteenuse korras tarbitud elektrienergia tarbimiskoguse tasaarvestus

(1) Lähtudes § 57 ja § 58 lõike 3 alusel teostatud korrigeerimisest, esitab võrguettevõtja või tema nimetatud müüja tarbijale korrigeeriva arve üldteenuse raames müüdud elektrienergia eest.

(2) Korrigeeritava perioodi üldteenuse raames müüdud elektrienergia hinna maksumuse arvutab üldteenuse osutaja sellel perioodil üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud keskmise hinna alusel. Arvutatavale hinnale lisatakse korrigeerimise perioodil kehtinud üldteenuse hinnale lisatud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum.

§ 582. Korrektsiooniperiood ja arvete esitamine

(1) Kui § 58 lõike 3 kohaselt korrigeeritav periood on tagasiulatuvalt lühem kui üks aasta, esitab võrguettevõtja tarbijale korrigeeriva arve võrguteenuse ja üldteenuse raames müüdud elektrienergia eest. Elektrimüüja arvestab korrigeeritud elektrienergia tarbimiskogustega ja esitab tarbijale korrigeeriva arve elektrienergia eest.

(2) Elektrienergia korrigeeritud tarbimiskogustega arve esitatakse vastavalt korrigeeritaval perioodil kehtinud võrgulepingus ja elektrilepingus kehtinud hinnale või üldteenuse raames müüdud elektrienergia hinnale.

(3) Kui turuosaline nõuab elektrienergia tarbimiskoguste korrigeerimist pikema perioodi kohta kui üks aasta, siis teeb korrektsiooni ja esitab tarbijale arve üht aastat ületava perioodi kohta võrguteenuste ja elektrienergia osas võrguettevõtja. Üht aastat ületava perioodi eest on elektrienergia korrigeeritud tarbimiskoguste hind võrguteenuste puhul korrigeerimisperioodil kehtinud võrguteenuse hind ja elektrienergia puhul vastava võrguettevõtja tegevuspiirkonnas korrigeerimisperioodil kehtinud üldteenuse hind.

§ 583. Elektrienergia korrigeeritud tarbimiskoguste tasaarvestamine võrguettevõtja ja tarbija elektrimüüja vahel

(1) Võrguettevõtja teeb üks kord aastas kindlaks turuosalisele kombineeritult mõõtmist ja tüüpkoormusgraafikut kasutades arvutatud elektrienergia tarbimiskoguste ja tegelikult tarbitud elektrienergia koguste vahe. Kui § 58 lõikes 2 sätestatud korra alusel fikseeritud elektrienergia tarbimiskogus on suurem kui tegelikult tarbitud kogus, siis võrguettevõtja maksab vahekoguse eest elektrimüüjale. Kui § 58 lõikes 2 sätestatud korra alusel fikseeritud elektrienergia tarbimiskogus on väiksem kui tegelikult tarbitud kogus, siis maksab elektrimüüja vahekoguse eest võrguettevõtjale.

(2) Lõikes 1 sätestatud korda rakendatakse, kui korrigeeritava perioodi kohta on bilanss selgitatud, kuid elektrimüüja on turuosalisega tasaarvestuse teinud. Kui bilanss on selgitamata, arvestatakse elektrienergia korrigeeritud tarbimiskogustega selgitatavas bilansis.

(3) Kui elektrienergia tarbimiskoguseid tuleb korrigeerida pärast bilansi selgitamist, siis võrguettevõtja ja elektrimüüja tasaarvestavad korrigeeritud tarbimiskogused, mille maksumus arvutatakse korrigeerimisperioodi elektribörsi Eesti hinnapiirkonna hinna alusel.”;

26) paragrahvi 59 lõikes 2 asendatakse sõna „osundatud” sõnaga „nimetatud”;

27) määruse 81. peatüki esimese jao pealkiri tunnistatakse kehtetuks ning §-d 621−626 loetakse 81. peatüki paragrahvideks;

28) paragrahvi 621 punktist 2 jäetakse välja sõnad „ja tegevuskoht”;

29) paragrahvi 621 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) avatud tarnija EIC-kood.”;

30) paragrahvi 622 lõikes 1 asendatakse sõna „tarbimiskohas” sõnaga „mõõtepunktis”;

31) paragrahvi 622 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui avatud tarnija ütleb avatud tarne lepingu üles või lõpetab selle muul viisil, teatab ta sellest AVP-le ette vähemalt 21 päeva.”;

32) paragrahvi 622 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui turuosaline sõlmib uue avatud tarne lepingu, esitab avatud tarnija teabe võrguettevõtjale AVP kaudu vähemalt 21 päeva enne kalendrikuu vahetust ja lepingu kehtivuse algust. Teave peab sisaldama avatud tarne lepingu kehtivusaega ja nende mõõtepunktide EIC-koode, mille suhtes leping on sõlmitud.”;

33) paragrahvi 622 lõiked 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui elektrienergiat mõõdetakse kombineeritult perioodimõõtmisseadme ja tüüpkoormusgraafiku alusel ning tarbija ei ole võrguettevõtjale teatanud oma tarbimiskohas tarbitud elektrienergia kogust, määrab võrguettevõtja või liinivaldaja avatud tarnija vahetumise aja elektriarvesti näidu, kasutades perioodimõõtmisseadet ja tüüpkoormusgraafikut.

(7) Kui elektrienergiat mõõdetakse kaugloetava mõõtesüsteemiga, fikseerib võrguettevõtja või liinivaldaja mõõtesüsteemi näidu avatud tarnija vahetumise hetkel.”;

34) paragrahvi 623 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tarbija vahetumise korral sõlmib uus tarbija oma tarbimiskoha mõõtepunkti kohta võrgulepingu ning avatud tarne lepingu. Ühe mõõtepunkti kohta saab sõlmida ühe võrgulepingu või liinivaldaja puhul võrgu kasutamise lepingu ja ühe avatud tarne lepingu.”;

35) paragrahvi 623 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Võrgulepingu lõpetamise korral lõpeb avatud tarne leping võrgulepingu lõpetamise päeval kell 24.00.”;

36) paragrahvi 623 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Avatud tarnija esitab võrguettevõtjale § 622 lõikes 3 nimetatud informatsiooni ja teatab avatud tarne lepingu jõustumise päeva.”;

37) paragrahvi 624 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Avatud tarnija teavitab AVP-d bilansihalduri vahetumisest vähemalt 21 päeva ette.”;

38) paragrahvi 625 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Võrguettevõtja teeninduspiirkonna muutmise tulemusel vahetatakse välja kõik uude teeninduspiirkonda üle tulevate mõõtepunktide EIC-koodid. AVP-l säilitatakse info vanade EIC-koodide ja uute EIC-koodide seoste kohta viis aastat.”;

39) paragrahvi 626 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Võrguettevõtja või tema nimetatud müüja avaldab avatud tarne lepingu katkemise korral rakendatavad tüüptingimused oma veebilehel.

(2) Kui turuosalise avatud tarne leping katkeb ja võrguettevõtja või tema nimetatud müüja osutab talle avatud tarne teenust elektrituruseaduse § 44 lõike 41 kohaselt, teatab võrguettevõtja sellest turuosalisele viivitamata, kuid hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast seda, kui avatud tarne leping on katkenud.”;

40) paragrahvi 626 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui üldteenust kasutav väiketarbija sõlmib uue avatud tarne lepingu, peab avatud tarnija AVP-d teavitama vähemalt 21 päeva enne kalendrikuu vahetust ja lepingu kehtivuse algust.”;

41) määruse 81. peatüki 2. jagu tunnistatakse kehtetuks;

42) paragrahvi 63 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Paragrahvi 456 lõike 2 punktis 3 nimetatud kohtloetavate mõõteseadmete mõõteandmeid saab AVP-lt kuni 31. detsembrini 2012. a mõõdetud tarbimise kohta kuupõhiselt.

(6) Paragrahvi 456 lõiget 6 kohaldatakse alates 1. aprillist 2013. a.”;

43) määrust täiendatakse lisaga 4 „Andmevahetuse vorm” (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Helir-Valdor Seeder
Põllumajandusminister majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa Andmevahetuse vorm

/otsingu_soovitused.json