Teksti suurus:

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord”, 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” ja 30. juuni 2010. a määruse nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2012, 22

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord”, 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” ja 30. juuni 2010. a määruse nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” muutmine

Vastu võetud 20.12.2012 nr 62

Määrus kehtestatakse abieluvararegistri seaduse § 1 lõigete 2 ja 21, § 13 lõike 2, § 421 lõike 4 ja § 422 lõike 6, kinnistusraamatuseaduse § 1 lõike 2 ja lõike 3 punkti 1, notariaadiseaduse § 57 punkti 1, tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 5, § 3111 lõike 8, § 336 lõigete 3 ja 6 ning äriseadustiku § 33 lõike 4 ja § 67 lõike 4 punkti 1 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” muutmine

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruses nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kohtute seaduse § 42 lõike 1 ja § 126 lõike 2, tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 61, § 3111 lõike 8, § 344 lõike 6 ja § 458 lõike 4 alusel.”;

2) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) e-kättetoimetamisvorm – lisa 12.”;

3) paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Paberdokumendid skaneeritakse ja salvestatakse kohtute infosüsteemis asjakohase menetluse dokumentide juures vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 57 lõikes 2 sätestatud nõuetele. Skaneeritud dokumendi tekst peab võimaldama hilisemat masintöötlemist. Menetlusdokumenti ei pea masintöötlemist võimaldaval kujul skaneerima juhul, kui kohtule esitatud menetlusdokumendi algse halva kvaliteedi tõttu ei ole selle nõude täitmine võimalik.”;

4) paragrahv 60 tunnistatakse kehtetuks;

5) määrust täiendatakse §-ga 601 järgmises sõnastuses:

㤠601. Kinnistamisavalduste esitamine

Kinnistamisavaldus ja muud dokumendid esitatakse kinnistusosakonnale e-kirjaga.”;

6) paragrahvi 61 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 61. Menetlusdokumendi edastamise registreerimine ja kättesaamise kontroll”;

7) paragrahvi 61 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 61 täiendatakse lõigetega 3–6 järgmises sõnastuses:

„(3) Kohus kontrollib menetlusdokumentide kättesaamist kohtule tagastatud väljastusteadete, kättetoimetamisteatiste ja elektroonilisel teel saabunud kättesaamiskinnituste alusel. Menetlusdokumendi kättetoimetamine tuleb viivitamata registreerida kohtute infosüsteemis selleks ettenähtud kohas.

(4) Kohtule tagastatud ja kätte toimetamata jäänud dokumentide väljastusteated ja kättetoimetamisteatised skaneeritakse ja salvestatakse kohtute infosüsteemis asjakohase menetluse juures.

(5) Kohtule tagastatud kättetoimetamata menetlusdokumendid sorteeritakse nende saabumispäeval ning paigutatakse vastava kohtutoimiku vahele. Dokumentide suhtes, mida ei olnud võimalik adressaadile kätte anda, võetakse viivitamata tarvitusele abinõud nende tähtaegseks edastamiseks.

(6) Kui menetlusdokumentide saatmist ei registreerita automaatselt kohtute infosüsteemis, märgib kohus toimikusse, millal ja millistel tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 3111 lõike 1 punktides 2–5 esitatud aadressidel menetlusdokument kättetoimetamiseks saadeti või millisele sidevahendile teavitus dokumendi kättesaadavaks tegemise kohta edastati. Kui kohus edastab teavituse menetlusdokumendi kättesaadavaks tegemise kohta vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 3111 lõikele 2 avalikust arvutivõrgust leitud sidevahendile, tuleb toimikusse märkida ka see, millal ja milliseid otsingumootoreid või veebikeskkondi kasutades sidevahendeid otsiti.”;

9) määruse 4. peatükki täiendatakse §-ga 771 järgmises sõnastuses:

§ 771. Menetlusdokumendi kättetoimetatuks lugemine

(1) E-toimiku kaudu edastatud menetlusdokument loetakse kuni 2014. aasta 1. jaanuarini kättetoimetatuks, kui saaja avab selle infosüsteemis, samuti siis, kui seda teeb muu isik, kellel saaja võimaldab infosüsteemis dokumente näha.

(2) Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 3111 lõikes 3 nimetatud võimalust lugeda menetlusdokument kätte toimetatuks dokumenti avamata selleks ette nähtud infosüsteemis kinnitamise teel rakendatakse tehnilise võimaluse olemasolu korral, kuid mitte hiljem kui 2014. aasta 1. jaanuaril.”;

10) määrust täiendatakse lisaga 12 „E-kättetoimetamisvorm” (lisatud).

§ 2.  Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 1 punktid 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehe https://ettevotjaportaal.rik.ee/ kaudu võib kohtule esitada määruskaebuse registriosakonna kandemääruse peale.”;

3) paragrahvi 12 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Välismaa äriühingu filiaali juhataja täidab aruandluskeskkonnas andmeväljad filiaali sidevahendite, töötajate arvu, bilansimahu ja müügitulu ning müügitulu jaotuse kohta tegevusalade kaupa.”;

4) paragrahvi 201 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) määruskaebus kinnistus- või registriosakonna kandemääruse peale.”;

5) paragrahvi 201 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui kinnistamisavaldus puudutab mitut eri piirkonnas asuvat kinnistut, esitab notar infosüsteemi „e-notar” kaudu kinnistamisavalduse ainult ühele asjaomasele kinnistusosakonnale. Tehniliste võimaluste olemasolu korral jagatakse kinnistamisavaldused, mis on seotud mitme eri kinnistusosakonna tööpiirkonnas asuva registriosaga, kinnistusosakondade vahel automaatselt.”;

6) paragrahvi 203 lõike 11 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

7) määruse lisad 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruse nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruses nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse abieluvararegistri seaduse § 1 lõike 2, § 13 lõike 2, § 42 lõike 1, § 421 lõike 4, § 422 lõike 6 ja § 42 lõike 1, kinnistusraamatuseaduse § 1 lõigete 2 ja 3, § 5 lõike 2, § 22 lõike 2, § 38 lõike 4, § 74 lõike 7, § 75 lõike 5, § 771 lõike 4, § 777 lõike 3, § 7716 lõigete 2 ja 4, § 7717 lõike 2, § 792 lõike 4 ja § 793 lõike 6, kohtute seaduse § 42 lõike 1 ja § 45 lõike 3 ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 61, § 3111 lõike 8 ja § 592 lõike 1 alusel.”;

2) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Iga maakohtu kinnistusosakond (edaspidi kinnistusosakond) peab kinnistusraamatut ja abieluvararegistrit oma tööpiirkonna kohta (edaspidi kinnistuspiirkond).”;

3) paragrahvi 1 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „„Notariaadiseaduse”” sõnaga „notariaadiseaduse”;

5) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „„Riigivapi seaduses”” sõnadega „riigivapi seaduses”;

6) paragrahvi 41 täiendatakse pärast sõna „registriosaga” sõnadega „või registrikaardiga”;

7) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) korraldab paberkandjal abieluvararegistri registrikaartide ümberkirjutamist elektroonilise abieluvararegistri infosüsteemi;”

8) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 5, § 9 lõike 1 punktis 10, § 11 lõike 1 punktis 7, § 13 lõike 1 punktis 8 ja § 14 punktis 4 asendatakse sõna „kinnistustoimik” tekstiosaga „kinnistus- või registritoimik” vastavas käändes;

9) paragrahvi 11 lõike 1 punkti 5 täiendatakse pärast sõna „registriosa” sõnadega „või registrikaardi ümberkirjutamise või”;

10) paragrahvi 11 lõike 1 punktis 6, § 66 lõikes 2, § 67 lõikes 1, § 78 lõikes 1 ja lõike 2 punktis 2, § 85 lõikes 1, § 86 lõikes 1, §-s 152, §-s 156, §-s 1671, § 169 lõikes 3, § 173 lõike 4 teises lauses asendatakse tekstiosa „„Kinnistusraamatuseaduse”” sõnaga „kinnistusraamatuseaduse”;

11) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) tuvastab seaduses ettenähtud juhtudel õigustatud huvi olemasolu ja koostab selle puudumise korral tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 59 alusel kinnistus- või registritoimikuga tutvumiseks loa andmisest keeldumise määrusi;”;

12) paragrahvi 13 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „kinnistamisavaldusi” sõnadega „kinnistamis- ja kandeavaldusi”;

13) paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) kontrollib abieluvararegistri registrikaardi väljatrüki väljastamisel registrikaardil käesoleva määruse § 2141 lõikes 2 sätestatud tähise olemasolu ja selle puudumise korral teeb registrikaardile nimetatud tähise;”;

14) paragrahvi 13 lõike 1 punkti 12 täiendatakse pärast sõna „kinnistusraamatu” sõnadega „ja abieluvararegistri”;

15) paragrahvi 14 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 15 täiendatakse pärast sõna „Kinnistusraamatu” sõnadega „ja abieluvararegistri”;

17) paragrahvid 16 ja 17 sõnastatakse järgmiselt:

§ 16. Kinnistusraamatu ja abieluvararegistri infosüsteemi töö tagamine

(1) Kinnistusraamatu ja abieluvararegistri infosüsteemi halduri ning tugiisiku ülesandeid täidab Registrite ja Infosüsteemide Keskus, tagades muu hulgas infosüsteemi kasutajate andmete lisamise, muutmise ja tühistamise ning infosüsteemi uuenduste tegemise.

(2) Kinnistusraamatu ja abieluvararegistri andmete töötlemisel peab Registrite ja Infosüsteemide Keskus:
1) võtma tarvitusele abinõud informatsiooni kadumise vastu, tehes andmekogudest vajalikud koopiad vastavalt sõlmitud teenustaseme lepingutele ning tagades originaalandmete ja koopiate nõuetekohase säilitamise;
2) kindlustama kannete tegemise, muutmise ja kustutamise ainult selleks pädevate isikute poolt ning välistama muude isikute juurdepääsu andmetele;
3) tagama andmete tõrgeteta taasesitamise võimalused;
4) logima seaduses sätestatud juhtudel pöördumised kinnistusraamatu ja abieluvararegistri infosüsteemi poole.

§ 17. Kinnistusraamatu ja abieluvararegistri infosüsteemi kasutaja

(1) Kinnistusraamatu ja abieluvararegistri infosüsteemi kasutaja (edaspidi kasutaja) on kohtunik, kohtunikuabi, kinnistusosakonna või Justiitsministeeriumi teenistuja, kes kasutab oma seadusest tulenevate ülesannete või tööülesannete täitmiseks kinnistusraamatu või abieluvararegistri infosüsteemi.

(11) Kasutajale antakse sellised kinnistusraamatu või abieluvararegistri infosüsteemi kasutajaõigused, mida ta vajab oma seadusest tulenevate ülesannete või tööülesannete täitmiseks.

(2) Registrite ja Infosüsteemide Keskus annab kasutajale tema vahetu juhi taotlusel IT-abi kaudu tööülesannete täitmiseks vaikimisi Justiitsministeeriumi arvutivõrgu personaalse konto, kasutajanime ja isikliku salasõna ning seejärel kasutajaõigused.

(3) Registrite ja Infosüsteemide Keskus muudab kasutaja kasutajanime, samuti muudab või lõpetab kasutaja kasutajaõigused tema vahetu juhi taotlusel.”;

18) paragrahvis 18 pealkirjas ja paragrahvi tekstis asendatakse sõnad „kinnistusraamatu kasutaja” läbivalt sõnaga „kasutaja”;

19) paragrahvi 25 lõiked 3–6 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 31 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kinnistusraamatuseaduse § 40 lõikes 1 ja abieluvararegistri seaduse § 22 lõikes 7 nimetatud tõend peab sisaldama järgmisi andmeid:”;

21) paragrahvi 31 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõnad „ja kinnistusjaoskonna”;

22) paragrahvi 31 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Elektrooniliselt esitatud kinnistamis- ja kandeavalduse kohta saadetakse selle esitajale automaatne vastuvõtukinnitus.”;

23) paragrahvi 35 pealkirjast ja lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ühes kinnistuspiirkonnas asuva”;

24) paragrahvi 35 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahv 36 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 38 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

27) paragrahvi 41 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „„Riigilõivuseaduses”” sõnaga „riigilõivuseaduses”;

28) paragrahvi 42 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõna „registrikartoteek” sõnaga „registrikaart”;

29) paragrahvis 45 asendatakse tekstiosa „„Arhiivieeskirjale”” tekstiosaga „Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määrusele nr 181 „Arhiivieeskiri””;

30) paragrahvi 53 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kandemääruse peale esitatud määruskaebus registreeritakse kinnistus- või registripäevikus ja säilitatakse vastavas toimikus. Kinnistusraamatu või abieluvararegistri infosüsteemi kantakse määruskaebuse vastuvõtmise kuupäev, sisu, esitaja nimi ja menetlemise või edasisaatmise käik.

(2) Tehniliste võimaluste olemasolu korral skaneeritakse paberkandjal esitatud määruskaebus ja see digitembeldatakse, seostatakse loodava menetlusega, salvestatakse ning registreeritakse elektroonilises toimikus vastavalt kasutusjuhendile.”;

31) paragrahvi 53 lõike 4 teises lauses asendatakse sõna „kinnistuspäevikusse” tekstiosaga „kinnistus- või registripäevikusse”;

32) paragrahvi 53 lõikes 5 asendatakse sõna „kinnistustoimikus” tekstiosaga „kinnistus- või registritoimikus”;

33) paragrahvis 57 asendatakse sõna „viiskümmend” sõnaga „viis”;

34) paragrahvi 63 lõike 3 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

35) paragrahvi 63 lõike 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Tutvumist soovinud isikuga lepitakse kokku, millal tutvumistellimus täidetakse.”;

36) paragrahvi 65 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kohtu või järelevalveõigusliku asutuse töötaja, notar, notari asendaja, kohtutäitur ning notari- või kohtutäituribüroo volitatud töötaja peab esitama ametitõendi või käskkirja.”;

37) määrust täiendatakse §-ga 661 järgmises sõnastuses:

§ 661. Kinnistusraamatuga tutvumine e-notari infosüsteemi kaudu

Kinnistusregistriosa ja kinnistustoimikuga on võimalik tutvuda e-notari infosüsteemi kaudu.”;

38) paragrahvi 69 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Abieluvararegistrisse kantud andmete või registritoimikus säilitatavate dokumentidega tutvumisel, samuti ärakirjade ja tõendite tellimisel võib päringu aluseks olla:”;

39) paragrahvi 70 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „tutvumistellimus” tekstiosaga „välja arvatud käesoleva määruse §-s 731 nimetatud juhul.”;

40) paragrahvi 70 lõikes 2 asendatakse sõna „telefaksiga” sõnaga „faksiga”;

41) paragrahvi 70 lõiget 3 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) seaduses sätestatud juhtudel põhjendus, milles seisneb tutvuja õigustatud huvi;”;

42) paragrahvi 70 lõiked 4 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

43) paragrahvi 71 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kinnistusosakonnas on võimalik tutvuda nii abieluvararegistrisse kantud andmete kui ka registritoimikus säilitatavate dokumentidega.

(2) Tutvumine toimub üksnes kinnistusosakonna juhataja poolt selleks ettenähtud kohas. Paber- ja originaaldokumentidega tutvumise juures peab pidevalt viibima kinnistusosakonna teenistuja, kes jälgib ja vastutab, et tutvuja ei rikuks dokumente, ei köidaks toimikut lahti ega eemaldaks sealt dokumente. Dokumente ja toimikuid tutvujalt tagasi võttes kontrollib ta, kas kõik dokumendid on rikkumata kujul alles.

(3) Tehniliste võimaluste olemasolu korral tuleb abieluvararegistrisse kantud andmete ja registritoimikus säilitatavate dokumentidega tutvumiseks kasutada kinnistusosakonna teenindussaali paigaldatud arvutit.

(4) Registritoimikuga tutvuda sooviv isik peab esitama kinnistusosakonna töötajale isikut tõendava dokumendi. Kohtu või järelevalveõigusliku asutuse töötaja, notar, notari asendaja, kohtutäitur ning notari- või kohtutäituribüroo volitatud töötaja peab esitama ametitõendi või käskkirja. Isikut tõendava dokumendi ja ametitõendi esitamist ei nõuta abieluvararegistri registrikaardiga tutvumiseks.

(5) Pärast tutvuda sooviva isiku, tema õigustatud huvi olemasolu ja vajaduse korral ameti tuvastamist annab kohtunikuabi või kinnistussekretär loa registritoimikus säilitatavate dokumentidega tutvumiseks. Abieluvararegistri seaduse § 6 lõike 2 teises lauses nimetatud isikute õigustatud huvi eeldatakse. Kahtluse korral või kui tutvumistellimus esitatakse elektrooniliselt, on kohtunikuabi või kinnistussekretär kohustatud kontrollima allakirjutanud isiku pädevust.

(6) Kui teenistuja avastab, et tutvumiseks antud dokumente rikutakse, võetakse kaasa või toimikut köidetakse lahti, siis katkestab ta tutvumise ja kutsub kohale kohtukordniku või politseiametniku.”;

44) paragrahvi 72 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui isik esitab abieluvararegistriga tutvumiseks tellimuse kinnistusosakonnale, kus dokumendid ei asu, edastab kõnealune kinnistusosakond tellimuse kinnistusosakonnale, kus tellitud dokumendid asuvad, ja teatab sellest isikule.”;

45) paragrahv 73 tunnistatakse kehtetuks;

46) määrust täiendatakse §-dega 731 ja 732 järgmises sõnastuses:

§ 731. Abieluvararegistriga tutvumine veebilehe kaudu

Igaüks võib tutvuda abieluvararegistrisse kantud andmetega veebilehe www.abieluvararegister.rik.ee kaudu.

§ 732. Abieluvararegistriga tutvumine e-notari infosüsteemi kaudu

Abieluvararegistrisse kantud andmetega on võimalik tutvuda e-notari infosüsteemi kaudu.”;

47) paragrahvi 75 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõna „telefaksi” sõnaga „faksi”;

48) paragrahvi 75 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Veebilehe kaudu saab tutvuja registriosa, registrikaardi või kinnistustoimiku dokumendi ise välja trükkida.”;

49) paragrahvi 76 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui ärakirja või väljatrüki tellija soovib dokumenti paberkandjal, trükitakse kinnistusregistriosa, abieluvararegistri registrikaart või kinnistustoimiku dokument välja infosüsteemist. Kinnistusosakonnale esitatud paberdokumendi ärakiri tehakse valguskoopiana.

(2) Kinnistusraamatu registriosa ja abieluvararegistri registrikaart, millest tehakse väljatrükk, peab olema varustatud tähisega, et tegemist on elektroonilise registriosa või registrikaardiga.”;

50) paragrahvi 78 lõikes 1 ja § 78 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „„Abieluvararegistri seaduse”” sõnadega „abieluvararegistri seaduse”;

51) paragrahvi 78 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

52) paragrahv 79 sõnastatakse järgmiselt:

„Ärakiri või väljatrükk väljastatakse tellijale võimaluse korral viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast tellimuse esitamist. Ärakirja või väljatrüki väljastamise aeg lepitakse tellijaga eraldi kokku.”;

53) paragrahvis 122 asendatakse sõna „registrikartoteegist” sõnaga „registrikaardist”;

54) paragrahvid 123–126 tunnistatakse kehtetuks;

55) määrust täiendatakse §-ga 1261 järgmises sõnastuses:

§ 1261. Registrikaardile kantavad andmed

Registrikaardile kantakse abieluvararegistri seaduse § 17 lõikes 2 nimetatud andmed.”;

56) paragrahv 127 tunnistatakse kehtetuks;

57) paragrahvi 128 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registritoimikus säilitatakse abieluvararegistri seaduse §-s 12 nimetatud dokumente.”;

58) paragrahvi 128 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

59) paragrahvi 128 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tehniliste võimaluste olemasolu korral peetakse registritoimikut elektrooniliselt.”;

60) paragrahvi 128 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

61) paragrahvi 128 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Muus osas kohaldatakse registritoimiku pidamisele käesolevas määruses kinnistustoimiku kohta sätestatut.”;

62) paragrahv 129 sõnastatakse järgmiselt:

„Elektrooniliselt esitatud dokumendid salvestab kinnistusosakonna teenistuja vastavalt elektroonilise abieluvararegistri kasutusjuhendile.”;

63) paragrahvid 130 ja 131 tunnistatakse kehtetuks;

64) paragrahvi 132 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registripäevikut peetakse elektrooniliselt ja sinna kantakse järgmised andmed:
1) kandeavalduse vastuvõtmise kuupäev;
2) puudutatud registrikaardi number;
3) kandemääruse tegemise aeg;
4) kandeavalduse läbivaatamise aeg;
5) täiendavate dokumentide saabumise aeg;
6) kande tegemise ja teatavakstegemise aeg;
7) kandemenetlust teostava isiku andmed;
8) riigilõivu suurus;
9) muud menetluses tähtsust omavad asjaolud.”;

65) paragrahvi 138 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Mitut kinnistut käsitleva kinnistamisavalduse vaatab läbi see kinnistusosakond, kellele kinnistamisavaldus esitati.”;

66) paragrahvi 138 lõiked 2–4 tunnistatakse kehtetuks;

67) paragrahvi 146 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „kinnistusraamatust” sõnadega „või abieluvararegistrist”;

68) paragrahvi 146 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kande kustutamisel tehakse elektroonilises kinnistusraamatus või abieluvararegistris kustutuskanne vastavalt kasutajajuhendile.”;

69) paragrahvi 146 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „Kinnistusraamatuga” sõnadega „või abieluvararegistriga”;

70) paragrahvi 146 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

71) määrust täiendatakse §-ga 1521 järgmises sõnastuses:

§ 1521. Kinnistusraamatu kande parandamine

Kinnistusraamatu kande parandamisele kohaldatakse käesoleva määruse § 146 lõikes 1 sätestatut.”;

72) paragrahvi 159 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

73) paragrahvi 161 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Abieluvararegistri kanne parandatakse abieluvararegistri seaduse 4. peatükis sätestatud alustel ja korras.”;

74) paragrahvi 161 lõiked 2–4 tunnistatakse kehtetuks;

75) paragrahvi 162 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kande parandamisel kustutatakse senine kanne ja tehakse uus kanne, mis saab senise kande järjekoha.

(2) Uues kandes märgitakse, et see asendab eelmist kannet.”;

76) paragrahvi 162 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

77) paragrahvi 162 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Süsteemitehniliselt tagatakse, et kustutatud kannet on võimalik kestvalt taasesitada.”;

78) paragrahvid 177–179 tunnistatakse kehtetuks;

79) paragrahvi 180 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

80) paragrahvi 180 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui on esitatud kõik nõutavad dokumendid ja kande tegemine abieluvararegistrisse ei ole välistatud või takistatud, teeb kande tegemiseks pädev isik kandemäärust eraldi vormistamata abieluvararegistrisse kande ja kinnitab selle elektrooniliselt.”;

81) paragrahvi 180 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

82) paragrahv 182 tunnistatakse kehtetuks;

83) paragrahv 183 sõnastatakse järgmiselt:

„Abieluvararegistri kande tekst peab sisaldama abieluvararegistri seaduse § 17 lõikes 2 nimetatud andmeid.”;

84) paragrahvi 184 teises lauses asendatakse sõna „uue” sõnaga „sama”;

85) paragrahvi 186 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Enne kande tegemist kontrollib kinnistusosakond rahvastikuregistrist abikaasade andmete õigsust ja abielu sõlmimise fakti, kui need on põhiandmetena rahvastikuregistrisse kantud. Tehniliste võimaluste olemasolu korral tehakse eelnimetatud kontroll automaatselt.”;

86) paragrahvi 187 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

87) paragrahvi 187 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Pärast abieluvararegistrisse kande tegemist edastatakse mõlemale abikaasale ja neid registriasjas esindanud notarile registrikaardi väljatrükk elektrooniliselt või kui kinnistusosakonnale ei ole teada abikaasa e-posti aadressi, siis posti teel lihtkirjaga.”;

88) paragrahvi 196 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

89) paragrahvi 196 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Registrikaart ja registritoimik suletakse abieluvararegistri seaduse § 34 lõigetes 3 ja 4 sätestatud korras.”;

90) paragrahvi 196 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Registrikaardi sulgemiseks tehakse sellele märge sulgemise kohta. Sulgemismärkes märgitakse sulgemise alus ja kuupäev ning märke teinud isiku nimi ja ametinimetus.”;

91) paragrahvi 196 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Suletud registrikaarti peab olema võimalik taasesitada.”;

92) paragrahvi 196 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

93) paragrahvi 207 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „„Maakatastriseaduse”” sõnaga „maakatastriseaduse”;

94) määruse 5. peatüki 12. jagu tunnistatakse kehtetuks;

95) määrust täiendatakse §-dega 2141–2146 järgmises sõnastuses:

§ 2141. Üleminek elektroonilisele abieluvararegistrile

(1) Elektroonilisele abieluvararegistrile minnakse üle abieluvararegistri seaduse §-s 421 sätestatud korras.

(2) Elektroonilise abieluvararegistri registrikaardi õiguslikuks jõustamiseks tehakse registrikaardile märge, et tegemist on elektroonilise registrikaardiga. Alates 2013. aasta 1. jaanuarist omandavad vastava tähisega elektroonilise registrikaardi andmed õigusliku tähenduse.

(3) Alates 2013. aasta 1. jaanuarist avatavatele registrikaartidele tehakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud märge automaatselt.

§ 2142. Paberregistrikaardi andmete ümberkirjutamine

(1) Paberregistrikaardi andmete ümberkirjutamine abieluvararegistri infosüsteemi toimub abieluvararegistri seaduse §-s 422 sätestatud korras.

(2) Enne elektroonilise abieluvararegistri infosüsteemi kasutuselevõtmist paberil avatud registrikaardi andmed kantakse elektroonilisse abieluvararegistrisse üle vastavalt elektroonilise abieluvararegistri kasutajajuhendile.

(3) Registrikaardi elektroonilisse abieluvararegistrisse ülekandmisel antakse registrikaardile iseseisev number, mis koostatakse senisest registrikaardi numbrist ja kinnistusjaoskonna koodist.

(4) Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 597 lõikes 4 sätestatut ei kohaldata.

(5) Kui kinnistusosakonnale esitatakse tutvumistellimus abieluvararegistrisse kantud andmetega tutvumiseks, kirjutab kinnistusosakond registrikaardi enne tutvumise võimaldamist ümber ja teavitab sellest tutvumistellimuse esitajat.

§ 2143. Ümberkirjutamine muudetud kannete puhul

(1) Muudetud kande ümberkirjutamisel kantakse kanded elektroonilisse abieluvararegistrisse üle täies ulatuses.

(2) Kui paberregistrikaardil on muudatuskande tegemisel kustutatud ainult osa kandest, muudetakse kanne üldises korras. Osaliselt kustutatud kanne kantakse elektroonilisse abieluvararegistrisse kustutatud kandena. Kande kehtiv sõnastus kantakse elektroonilisse abieluvararegistrisse muudetud kandena. Muutmise kuupäevaks märgitakse kande paberregistrikaardil osalise kustutamise ja muutmise kuupäev.

§ 2144. Ümberkirjutamine kustutatud kannete puhul

Kustutatud kanded kantakse registrikaardile üle täies ulatuses.

§ 2145. Kande ümbersõnastamine registrikaartide ümberkirjutamisel

Ümbersõnastatud andmete juurde märgitakse ümbersõnastamise kuupäev ja ümber sõnastanud ametiisiku nimi ja ametinimetus.

§ 2146. Kannete ümberkirjutamise erisused

(1) Kui paberregistrikaart on avatud mõlema abikaasa kohta, kirjutatakse ümber ainult üks registrikaart. Registrikaardile, mida ümber ei kirjutata, kantakse ümber kirjutamata registrikaardi number ja põhjendus, miks registrikaarti ümber ei kirjutata.

(2) Registrikaardi ümber kirjutanud kinnistusosakond teavitab registrikaardi ümberkirjutamisest kinnistusosakonda, kus teine registrikaart on avatud.”.

§ 4.  Määruse jõustumine

  (1) Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. aastal.

  (2) Käesoleva määruse § 1 punkt 3 jõustub 1. aprillil 2013. aastal.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa 12 E-kättetoimetamisvorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json