Teksti suurus:

Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruse nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärade kinnitamine” ja 22. jaanuari 2001. a määruse nr 8 „Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2012, 23

Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruse nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärade kinnitamine” ja 22. jaanuari 2001. a määruse nr 8 „Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus” muutmine

Vastu võetud 21.12.2012 nr 63

Määrus kehtestatakse kinnistusraamatuseaduse § 771 lõike 4 ja § 7716 lõigete 2 ja 4 ning äriseadustiku § 70 lõigete 2 ja 4 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruse nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärade kinnitamine” muutmine

Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruses nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärade kinnitamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Äriseadustiku § 70 lõigete 2 ja 4 alusel määran:

Kinnitada „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta” (juurde lisatud).”;

3) määrusega kinnitatud lisa pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suurus ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta”;

4) punkti 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva määrusega kehtestatud tasusid rakendatakse teenustasu võtmisel äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest.”;

5) punkti 1 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva määrusega kehtestatud tasusid ei rakendata, kui elektroonilisi andmeid, sealhulgas äri- või avaliku toimiku andmeid, väljastatakse:
1) riigiasutusele;
2) kohtule;
3) kohtutäiturile;
4) notarile;
5) valla- või linnavalitsusele;
6) avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutusele seadusest tuleneva avalik-õigusliku ülesande täitmiseks;
7) elektrituruseaduse § 38 lõikes 2 nimetatud süsteemihaldurile.”;

6) punkti 1 lõike 2 teine lause loetakse lõikeks 31 ja sõnastatakse järgmiselt:

„(31) Käesoleva punkti lõikes 2 nimetatud juhul tuleb Registrite ja Infosüsteemide Keskust teavitada, kes on päringuid tegevad isikud, ning viidata sättele, mille alusel tuleb elektroonilisi andmeid tasuta väljastada.”;

7) punkti 1 lõike 4 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „ja kehtetud”;

8) punkti 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Üldandmed on käesoleva määruse tähenduses äriseadustiku § 63, § 64 punktides 1, 2, 7, 11, 13, 14, 16, 17,19 ja 20, § 387 punktides 1 ja 2, 4−8 ning 12 ja 13, mittetulundusühingute seaduse § 8 lõike 1 punktis 4, § 89 punktides 1–3, 9–13, 15 ja 16 ning sihtasutuste seaduse § 11 lõike 1 punktis 6 ja § 14 lõike 1 punktides 1–4 ja 9–18 nimetatud andmed.”;

9) punkti 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kommertspandiandmed on käesoleva määruse tähenduses kommertspandiseaduse §-s 14 nimetatud andmed.”;

10) punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„Isikuandmed on käesoleva määruse tähenduses äriregistrisse ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantavad isikuandmed.”;

11) punkti 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aruandlusandmed on käesoleva määruse tähenduses ühe raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded ja lisad.”;

12) punkti 51 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„PDF-dokument on käesoleva määruse tähenduses dokument, mis on tehtud kättesaadavaks PDF-vormingus (majandusaasta aruanded, põhikirjad jne).”;

13) punkti 52 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Digidoc-dokument (edaspidi DDOC-dokument) on käesoleva määruse tähenduses dokument, mis on tehtud kättesaadavaks DDOC-vormingus.”;

14) punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

7. Päring

Päring on käesoleva määruse tähenduses äriregistrisse kantud ettevõtja või välismaa äriühingu filiaali, samuti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud mittetulundusühingu või sihtasutuse kohta tehtav päring, mille alusel väljastatakse andmekoosseis vastavalt punktidele 2–5.”;

15) punktis 8 asendatakse sõna „arvutiandmete” tekstiosaga „elektrooniliste andmete”;

16) punkti 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva määruse punktides 2–5 nimetatud andmete ja punktides 51 ja 52 nimetatud dokumentide väljastamisel, sealhulgas XML- või XBRL-vormingus mahalaadimisel võetakse ühe päringu eest tasu eurodes vastavalt järgmisele tabelile:”;

17) punkti 9 lõikes 1 sisalduv tabel asendatakse järgmise tabeliga:

Päring
Hind
Üldandmed
1 euro
Kommertspandiandmed
1 euro
Üld- ja isikuandmed
2 eurot
Kehtetud kaardiandmed
2 eurot
Aruandlusandmed
2 eurot
PDF-dokument
2 eurot
DDOC-dokument
2 eurot

18) punkti 9 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

19) punkt 12 tunnistatakse kehtetuks;

20) punktid 15–18 tunnistatakse kehtetuks;

21) määrust täiendatakse 4. osaga järgmises sõnastuses:

4. osa
Rakendussätted

19. Kehtetute kaardiandmete väljastamise eest võetava tasu rakendamine

Kehtetute kaardiandmete väljastamise eest võetavat tasu rakendatakse alates 1. juulist 2013. aastast.”.

§ 2.  Justiitsministri 22. jaanuari 2001. a määruse nr 8 „Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus” muutmine

Justiitsministri 22. jaanuari 2001. a määruses nr 8 „Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kinnistusraamatuseaduse § 771 lõike 4 ning § 7716 lõigete 2 ja 4 alusel.”;

2) paragrahvi 6 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Elektroonilise kinnistusraamatu andmete tasuta väljastamine”;

3) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Elektroonilise kinnistusraamatu andmeid, sealhulgas kinnistustoimiku andmeid, väljastatakse tasuta:
1) riigiasutusele;
2) kohtule;
3) valla- ja linnavalitsusele;
4) notarile;
5) kohtutäiturile;
6) avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutusele seadusega pandud avalik-õigusliku ülesande täitmiseks.”;

4) paragrahvi 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 61 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Tasu andmete väljastamise eest”;

6) paragrahvi 61 lõiked 1−3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 61 lõike 4 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „0,63 eurot” tekstiosaga „1 euro”;

8) paragrahvi 61 lõige 41 sõnastatakse järgmiselt:

„(41) Päringutasu hõlmab ka registriosa kohta avatud kinnistustoimiku või selles sisalduva dokumendi väljastamise tasu.”;

9) paragrahvi 61 lõiked 5−7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. aastal.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json