Teksti suurus:

Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” muutmise määrus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2012, 48

Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” muutmise määrus

Vastu võetud 20.12.2012 nr 64

Määrus kehtestatakse notariaadiseaduse § 16 lõike 5, § 31 lõike 1, § 40 lõike 4 ja § 57 punkti 1 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 19. juuni 2009. aasta määruses nr 23 „Notariaadimäärustik” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 lõikest 1 jäetakse välja sõna „notariaalaktis”;

2) paragrahvi 231 lõiget 2 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kui tehinguosaliseks on testamenditäitja, pärandi hooldaja või pankrotihaldur, tehakse juurdepääsuõiguse märge ka testamenditäitja, pärandi hooldaja või pankrotihalduri andmete juurde.”;

3) paragrahvi 33 lõikes 4 asendatakse sõna „alusdokumente” sõnaga „dokumente”;

4) määruse 41. peatüki 1. jao pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kinnistusraamatu, äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistriga tutvumise võimaldamine”;

5) paragrahvi 361 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kinnistusraamatu, äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistriga tutvuda sooviv isik esitab notarile kirjaliku taotluse, mille võib esitada e-posti teel. Taotluses märgitakse järgmised andmed:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi;
2) taotleja isiku- või registrikood;
3) taotleja kontaktandmed;
4) kinnistu andmed (aadress, registriosa number) või füüsilisest isikust ettevõtja, juriidilise isiku või välismaa äriühingu filiaali andmed (ärinimi või nimi, registrikood);
5) põhjendus õigustatud huvi olemasolu kohta;
6) tutvumise viis ja aeg.”;

6) paragrahvi 361 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „kinnistustoimikus” tekstiosaga „, registritoimikus, äri- või avalikus toimikus”;

7) paragrahvi 362 esimest ja teist lauset täiendatakse pärast sõna „kinnistustoimikus” tekstiosaga „või registritoimikus”;

8) paragrahvi 363 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui kinnistustoimik, registritoimik, äri- või avalik toimik, millega soovitakse tutvuda, ei ole elektrooniline, esitab notar käesoleva määruse §-s 361 nimetatud taotluse alusel digitaliseerimistellimuse kinnistusosakonnale e-notari kaudu või registriosakonnale e-posti teel.”;

9) paragrahvi 364 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotleja soovil võimaldatakse tal tutvuda notaribüroos kinnistusraamatu registriosa, äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri registrikaardiga või kinnistustoimikus, registritoimikus, äri- või avalikus toimikus sisalduva dokumendiga selle kuvaril taasesitamise teel.”;

10) määrust täiendatakse §-dega § 461–463 järgmises sõnastuses:

㤠461. E-notari kasutamine notari ametisoleku peatamise korral

(1) Notaril, kelle ametisolek on peatatud notariaadiseaduse § 18 lõike 3 punktis 2, 3 või 4 sätestatud alusel, ei ole õigust e-notarit kasutada muul otstarbel kui seaduses sätestatud kohustuse täitmiseks.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul esitab Notarite Koda taotluse e-notari volitatud töötlejale, kes annab notarile ajutise juurdepääsu e-notarile seaduses sätestatud kohustuse täitmiseks.

§ 462. E-notari kasutamine notari ametist vabastamise korral või notari ametisoleku peatamise korral kauemaks kui üheks aastaks

(1) Ametist vabastatud notaril või notaril, kelle ametisolek on peatatud kauemaks kui üheks aastaks, on juurdepääs tema salvestatud andmetele e-notaris kuni notariaadiseaduse § 16 lõikes 2 nimetatud kohustuse täitmiseni.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul esitab Notarite Koda taotluse e-notari volitatud töötlejale, kes annab notarile ajutise juurdepääsu tema salvestatud andmetele e-notaris notariaadiseaduse § 16 lõikes 2 sätestatud kohustuse täitmiseks.

§ 463. Ametist lahkunud notari koostatud dokumendi edastamine registrile või paranduste tegemine dokumendis

(1) Teisele notarile antakse juurdepääs ametist lahkunud notari e-notarile või tema salvestatud andmetele e-notaris, kui ametist lahkunud notari koostatud dokument on vaja edastada registrile või on sellises dokumendis vaja teha parandus.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul esitab Notarite Koda taotluse e-notari volitatud töötlejale, kes annab notarile ajutise juurdepääsu ametist lahkunud notari e-notarile või tema salvestatud andmetele e-notaris.”;

11) paragrahvi 53 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ning võimaliku broneerimismärke olemasolu”;

12) paragrahvi 53 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 61 lõike 3 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „fakti” tekstiosaga „ja asjaolu, et notari asendaja tegutseb notari ülesannetes,”;

14) paragrahvi 61 lõike 3 teist lauset, paragrahvi 61 lõiget 4 ja paragrahvi 62 lõiget 2 täiendatakse pärast tekstiosa „notari asendaja” sõnadega „notari ülesannetes”;

15) paragrahvi 62 lõiget 2 täiendatakse pärast tekstiosa „ametinimetuse,” tekstiosaga „asjaolu, et notari asendaja tegutseb notari ülesannetes,”;

16) paragrahvi 65 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„E-notari digitaalses notariaalarhiivis säilitatakse notariaalakti digitaalselt allkirjastatud ärakirja, samuti alusdokumente, ametitegevuse raamatut ja hoiustamise raamatut.”;

17) paragrahvi 65 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Digitaalses notariaalarhiivis salvestatud alusdokumente ei säilitata muul viisil.”;

18) paragrahvi 66 lõiget 1 täiendatakse enne sõna „Tõestamistoimingu” sõnaga „Iga”;

19) paragrahvi 66 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Notariaalakti alusdokumendid salvestatakse digitaalses notariaalarhiivis PDF- (inglise keeles Portable Document Format) või põhjendatud juhul muus vormingus.”;

20) paragrahvi 67 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Hoiustamise käiku kajastavate dokumentide säilitamistähtaja kulgemise alguseks on toimingu lõpuleviimise päev.

(12) Hoiustamise raamatu säilitamistähtaja kulgemise alguseks on notari ametist lahkumise päev.”;

21) paragrahvi 68 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 69 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 85 lõike 1 punkt 27 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 85 lõike 1 punkt 35 sõnastatakse järgmiselt:

„35) kinnistusregistriosa, äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri registrikaardiga ja kinnistustoimiku, registritoimiku, äri- või avaliku toimikuga tutvumise võimaldamine.”;

25) paragrahvi 85 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) lepitamine lepitusseaduse järgi.”;

26) paragrahv136 tunnistatakse kehtetuks;

27) määrust täiendatakse §-ga 1361 järgmises sõnastuses:

„§ 1361. Ametitoimingute raamatu üleandmine

(1) Enne e-notaris peetava ametitegevuse raamatu kasutuselevõtmist peetud ametitegevuse raamat antakse riigiarhiivile üle paberil.

(2) E-notaris peetav ametitegevuse raamat antakse riigiarhiivile üle digitaalsel kujul.”;

28) määruse lisa 2 „Notaridokumentide näidisloetelu” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. aastal.

Rein Lang
Kultuuriminister justiitsministri ülesannetes

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa 2 Notaridokumentide näidisloetelu

/otsingu_soovitused.json