Teksti suurus:

Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruse nr 38 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2012, 57

Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruse nr 38 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 27.12.2012 nr 97

Määrus kehtestatakse „Kalandusturu korraldamise seaduse” § 194 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heaks kiidetud „Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskavaga”.

§ 1.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määrust nr 38 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RT I, 09.03.2012, 3) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) tegevusgrupi tööruumi kontoritehnika ja sisustuse ostmise või kapitalirendi kulud;”;

2) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

„15) reklaammaterjali väljaandmise ning reklaamkingituse soetamise kulud.”;

3) paragrahvi 5 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) stipendium ja annetus;”;

4) paragrahvi 5 punkt 22 sõnastatakse järgmiselt:

„22) nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 artikli 44 lõikes 5 nimetatud kulud, mis ületavad 10% kalanduspiirkonnale ettenähtud kogueelarvet, välja arvatud Võrtsjärve piirkonnas, mille puhul on piirmääraks 15%;”;

5) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) kala või vesiviljelustoodete käitlemise seadme ja tehnoloogilise liini või seda täiendava osa, sealhulgas puhastusseadme, külmutus- ja jahutusseadme, veevarustussüsteemi, energeetikasüsteemi ning müügipakendi pakkeliini ostmise ja paigaldamise kulud;”;

6) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

„13) kohalikult lossitud kala või vesiviljelustoodete otseturustamiseks vajaliku järelveetava müügikioski või teisaldatava müügitelgi ostmise kulu;”;

7) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) kohalikult lossitud kala või vesiviljelustoodete otseturustamiseks vajaliku termokasti ja külmapatarei ostmise kulud.”;

8) paragrahvi 6 lõike 3 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) „Turismiseaduse” § 18 lõikes 1 nimetatud turistide teenindamiseks vajaliku ehitise, piknikuplatsi, terrassi, laste atraktsiooni, sauna, laagri- või telkimisplatsi, karavanipargi, spordiväljaku, matkaraja ja linnuvaatlustorni ehitamise, uuendamise või rajamise ning ümbruse heakorrastamise ja viitadega tähistamise kulud;”;

9) paragrahvi 6 lõike 3 punkti 5 täiendatakse pärast sõna „seadme” sõnadega „ja mööbli”;

10) paragrahvi 6 lõiget 4 täiendatakse punktidega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„4) „Liiklusseaduse” § 93 lõike 2 punktides 5–9 nimetatud põhikategooria mootorsõiduki ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” lisas 5 toodud N1 kategooria sõiduki ostmise kulu;
5) haagise ostmise kulu.”;

11) paragrahvi 6 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud tegevusi toetatakse, kui need viiakse ellu olemasoleva kalasadama või lossimiskoha territooriumil, kus toimub kala vastuvõtt kalalaevadelt ja muu sellega seonduv tegevus. Navigatsioonimärgistuse ostmist ja paigaldamist toetatakse ka siis, kui projektiga seotud sadamasse sissesõiduks, sadamast väljasõiduks ja sadamasiseseks laevaliikluseks vajalik navigatsioonimärgistus paigaldatakse väljapoole kalasadama või lossimiskoha territooriumi. Sadama süvendamise tehnika ja kütuseveoki ostmist toetatakse ka siis, kui neid kasutatakse teises sadamas, mis asuvad sama või teise kalanduspiirkonna territooriumil. Sadama süvendamise tehnikat võib kasutada ka kudeala hooldamisel ja taastamisel, mis asub sama või teise kalanduspiirkonna territooriumil.”;

12) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 19 sõnastatakse järgmiselt:

„19) mootorsõiduki ostmise või liisimise kulu, välja arvatud § 6 lõike 1 punktides 3, 15 ja 16, § 6 lõike 2 punktides 7 ja 12 ning § 6 lõike 4 punktis 4 nimetatud kulu;”;

13) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Tegevusgrupi toetuse maksimaalne suurus 2014. aastal on 55% strateegia väljatöötamiseks antud toetuse suurusest.

(7) Tegevusgrupi toetuse maksimaalne suurus 2015. aastal on 27,5% strateegia väljatöötamiseks antud toetuse suurusest.”;

14) paragrahvi 9 lõike 3 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) juhatuse koosseisu ja projektide hindamise töörühma vähemalt 7-liikmelise koosseisu, kus töörühma liige ei või olla sama tegevusgrupi juhatuse liige.”;

15) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Toetatav tegevus peab olema ellu viidud hiljemalt 30. juuniks 2015. a.”;

16) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Kui ehitise ehitamiseks taotletakse projektitoetust rohkem kui 63 911,66 eurot, tutvub töörühm kavandatava ehitise asukohaga.”;

17) paragrahvi 13 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2)Tegevusgrupp tagab, et projektikonkursil projektide paremusjärjestuse ettepaneku moodustamisel osalev isik ja projekti esitanud isik ei ole „Tulumaksuseaduse” §-s 8 sätestatud tähenduses seotud isikud või nimetatud seotuse olemasolu korral taandab projektide paremusjärjestuse ettepaneku moodustamisel osalev isik end selle tegevussuuna projektide hindamisest.”;

18) paragrahvi 16 lõige 14 sõnastatakse järgmiselt:

„(14) Kalasadama või lossimiskoha uuendamiseks projektitoetuse taotlemise korral on toetust taotlev mittetulundusühing ühishuvi tagamiseks avatud § 10 lõike 3 punktis 1 nimetatud uute liikmete vastuvõtuks ja mittetulundusühingu liikmete nimekiri on avalik.”;

19) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12) ehitise puhul koopia ehitusloast või väikeehitise puhul koopia kohaliku omavalitsuse kirjalikust nõusolekust „Ehitusseaduses” sätestatud juhtudel;”;

20) paragrahvi 27 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Tegevusgrupi toetuse aastaeelarve jääk kandub üle järgmise aasta eelarvesse kuni 2015. aastani. Kalanduspiirkonna 2012. aasta projektitoetuse eelarve jääk kandub üle kalanduspiirkonna 2013. aasta projektitoetuse eelarvesse.”;

21) paragrahvi 27 täiendatakse lõigetega 101, 102 ja 103 järgmises sõnastuses:

„(101) Kalanduspiirkondade 2011. aasta ja sellele eelnenud aastate projektitoetuste eelarve jääk ning meetme rahastamise eelarve varem jaotamata jääk kantakse esimeses järjekorras tegevusgrupi toetuse andmise eelarvesse arvestusega, et 2014–2015. aastal oleks võimalik anda tegevusgrupi toetust § 8 lõigetes 6 ja 7 sätestatud määrades.

(102) Lõikes 101 sätestatud jaotusest ülejäänud summa kantakse projektitoetuste eelarvesse, tagades seejuures igas kalanduspiirkonnas projektitoetuste andmiseks järgmiselt arvutatud summa – kalanduspiirkonna kohta aastatel 2009–2012 määratud projektitoetuste eelarve summa jagatakse kõikide kalanduspiirkondade kohta aastatel 2009–2012 määratud projektitoetuste eelarve summaga ning saadud jagatis korrutatakse lõikes 101 sätestatud jaotusest ülejäänud summaga.

(103) Lõigetes 101 ja 102 nimetatud eelarve jaotus on toodud lisas 11.”;

22) paragrahvi 28 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetus makstakse välja ainult abikõlblike kulude hüvitamiseks. Amet teatab tegevusgrupi toetuse kuludokumentide esitamise tähtaja väljaandes Ametlikud Teadaanded. Tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse kuludokumente saab Ametile esitada 10. augustini 2015. a.”;

23) paragrahvi 28 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) 2014. ja 2015. aastal võib tegevusgrupi toetuse väljamakse tegemist taotleda mittetulundusühing, kes vastas §-s 12 sätestatud nõuetele ja täitis seal nimetatud ülesandeid kuni 31. detsembrini 2013. aastal ning vastab §-des 9, 10 ja 13 sätestatud nõuetele.

(7) 2014. ja 2015. aastal tegevusgrupi toetuse väljamakset taotlev mittetulundusühing esitab asjakohase aasta 31. jaanuariks Ametile lisa 5 osa 2 punktides 1–5, 7 ja 8 nimetatud andmed.”;

24) paragrahvi 30 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) koopia koolituse, seminari, töötoa, infopäeva või muu ürituse päevakavast ja osavõtjate nimekirjast, millel on märgitud osalejate kontaktandmed ning allkirjad.”;

25) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Üleandmist-vastuvõtmist tõendavat dokumenti ei pea esitama õppereisi, koolituse, töötoa, infopäeva ja seminari läbiviimise korral. Elektrivõrguga liitumisel võib toetuse saaja esitada üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendina elektri- ja võrgulepingu koopia.”;

26) paragrahvi 34 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2–4 järgmises sõnastuses:

„(2) Paragrahvi 13 lõiget 2 ei kohaldata taotluste suhtes, mille osas on kohalik tegevusgrupp läbi viinud taotluste hindamise enne 1. jaanuari 2013. a.

(3) Paragrahvi 30 lõike 1 punkti 6 ei kohaldata taotluste suhtes, mille kohta on esitatud kohalikule tegevusgrupile projektitoetuse taotlus enne 1. jaanuari 2013. a.

(4) Kui tegevusgrupp taotleb 2013. a tegevusgrupi toetuse maksimaalse suuruse suurendamist § 8 lõike 5 alusel, rahuldab PRIA taotluse üksnes siis, kui tegevusgrupi toetuse maksimaalse suuruse suurendamise tulemusel ei ületata 10 protsenti selle kalanduspiirkonna ettenähtud kogueelarvest ega 10 protsenti kõikide kalanduspiirkondade ettenähtud kogueelarvest. 2014. a ja 2015. a tegevusgrupi toetuse maksimaalset suurust § 8 lõike 5 alusel ei suurendata.”;

27) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

28) määruse lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

29) määruse lisa 8 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

30) määrust täiendatakse lisaga 11 (lisatud).

§ 2.  Määruse § 1 punktid 14, 18 ja 19 jõustuvad 1. aprillil 2013. a.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 8 

Lisa 11 

/otsingu_soovitused.json