Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2012, 59

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 27.12.2012 nr 58

Määrus kehtestatakse elatisabi seaduse § 5 lõike 5 ja § 10 lõike 6, ohvriabi seaduse § 62 lõike 4 ja § 19 lõike 4, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 16 lõike 3 ja § 17 lõike 1, riikliku matusetoetuse seaduse § 7 lõike 3 ning riikliku pensionikindlustuse seaduse § 16 lõike 91, § 31 lõike 2, § 35 ja § 39 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 14. detsembri 2007. a määruse nr 86 „Elatisabi taotlemise avalduse vorm” muutmine

Sotsiaalministri 14. detsembri 2007. a määruse nr 86 „Elatisabi taotlemise avalduse vorm” lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 1.

§ 2.  Sotsiaalministri 7. novembri 2007. a määruse nr 71 „Elatisnõude võlgnikule saadetava teate vorm” muutmine

Sotsiaalministri 7. novembri 2007. a määruse nr 71 „Elatisnõude võlgnikule saadetava teate vorm” lisas asendatakse sõna „arveldusarve” sõnaga „arvelduskonto”.

§ 3.  Sotsiaalministri 29. jaanuari 2004. a määruse nr 10 „Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm ja vajalike dokumentide loetelu” muutmine

Sotsiaalministri 29. jaanuari 2004. a määruses nr 10 „Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm ja vajalike dokumentide loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) kogu määruse tekstis asendatakse sõna „pensioniamet” sõnaga „Sotsiaalkindlustusamet” ning sõna „Maksuamet” tekstiosaga „Maksu- ja Tolliamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 1 punktis 4 asendatakse tekstiosa „kohtuotsus eestkoste määramise” tekstiosaga „kohtumäärus eestkoste seadmise”;

4) paragrahvi 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) lapse sünnitunnistus juhul, kui alaealise hüvitistaotlusele kirjutab alla lapse vanem ning andmed ei ole kantud rahvastikuregistrisse.”;

5) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ajutise töövõimetuse korral hüvitise taotlemiseks esitab taotleja tõendi tööandja makstud töövõimetushüvitise suuruse kohta.”;

6) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 2 lõike 4 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) ohvri surma tõendav dokument juhul, kui andmed ei ole kantud rahvastikuregistrisse;”;

8) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) ohvri ajutise töövõimetuse korral Eesti Haigekassa (edaspidi Haigekassa) andmed ajutise töövõimetuse perioodi ja määratud hüvitise suuruse kohta;”;

9) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

10) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 4.  Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 163 „Pensioniavalduse vorm ja pensionitunnistuse vorm” muutmine

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruses nr 163 „Pensioniavalduse vorm ja pensionitunnistuse vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 7 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) pensionitunnistuse väljaandja;”;

2) paragrahvi 2 lõiked 8–10 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Pensionitunnistuse 2., 3., 4. ja 5. leheküljel on andmed pensioni liigi ja määramise tähtaja kohta. Andmed kinnitab Sotsiaalkindlustusameti peadirektori volitatud isik allkirja ja pitseriga.

(9) Pensionitunnistuse 6. ja 7. leheküljel on andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta. Andmed kinnitab Sotsiaalkindlustusameti peadirektori volitatud isik allkirja ja pitseriga.

(10) Pensionitunnistuse annab pensionärile välja Sotsiaalkindlustusamet pärast pensioni määramist.”;

3) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3;

4) määruse lisas 2 asendatakse tekstiosa „elukohajärgsele pensioniametile” sõnaga „Sotsiaalkindlustusametile”;

5) määruse lisas 2 jäetakse välja tekstiosa „Pensioniamet osakond”.

§ 5.  Sotsiaalministri 26. jaanuari 2007. a määruse nr 10 „Psühholoogilise abi kulude hüvitamise kord ja hüvitise taotluse vorm ning nõutavate dokumentide loetelu” muutmine

Sotsiaalministri 26. jaanuari 2007. a määruse nr 10 „Psühholoogilise abi kulude hüvitamise kord ja hüvitise taotluse vorm ning nõutavate dokumentide loetelu” lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 4.

§ 6.  Sotsiaalministri 12. septembri 2008. a määruse nr 49 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad” muutmine

Sotsiaalministri 12. septembri 2008. a määruses nr 49 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sotsiaaltoetuste taotlemiseks esitab isik või tema seaduslik esindaja Sotsiaalkindlustusametile taotluse koos vajalike põhi- ja täiendavate dokumentidega. Õigus taotleda sotsiaaltoetust iseseisvalt on isikul alates 16. eluaastast.”;

2) paragrahvi 51 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Üleminekul puudega tööealise inimese toetuse maksmiselt puudega vanaduspensioniealise inimese toetuse maksmisele puude raskusastme korduval tuvastamisel enne ühe aasta möödumist toetuse maksmise lõpetamisest uue taotluse esitamist ei nõuta.”;

3) paragrahvi 10 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid” muutmine

Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruses nr 16 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 ja § 4 punkti 1 täiendatakse lauseosaga järgmises sõnastuses:

„, kui andmed ei ole kättesaadavad rahvastikuregistrist”;

2) paragrahvi 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) õppeasutuse teatis või õpilaspilet lapse õppimise kohta põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kui andmed ei ole kättesaadavad Eesti hariduse infosüsteemist ning toetust taotleb 16–19-aastast last kasvatav vanem;”;

3) paragrahvi 4 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) perekonnaseisu tõendav dokument või toetuse taotleja omakäeline kinnitus, et ta kasvatab last üksinda, kui andmed ei ole kättesaadavad rahvastikuregistrist ning toetust taotleb last üksi kasvatav puudega isik;”;

4) paragrahvi 5 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) õppeasutuse teatis õppimise kohta, õpilaspilet või üliõpilaspilet, kui andmed ei ole kättesaadavad Eesti hariduse infosüsteemist;”;

5) määruse lisas asendatakse tekstiosa „Sotsiaalkindlustusameti………pensioniamet” ja sõna „Pensioniamet” sõnaga „Sotsiaalkindlustusamet” vastavas käändes;

6) määruse lisas asendatakse sõna „arveldusarve” sõnaga „arvelduskonto”;

7) määruse lisast jäetakse välja tekstiosa „üksikvanema tõend”.

§ 8.  Sotsiaalministri 23. septembri 2008. a määruse nr 57 „Püsiva töövõimetuse, selle tekkimise aja, põhjuse ja kestuse tuvastamise tingimused ja kord ning töövõimetuse põhjuste loetelu” muutmine

Sotsiaalministri 23. septembri 2008. a määruses nr 57 „Püsiva töövõimetuse, selle tekkimise aja, põhjuse ja kestuse tuvastamise tingimused ja kord ning töövõimetuse põhjuste loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 9. Lapsinvaliidi või alla 18-aastase lapseeast invaliidi invaliidsuse tuvastamine tagasiulatuvalt”;

2) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui isik taotleb lapsinvaliidi või alla 18-aastase lapseeast invaliidi invaliidsuse tuvastamist tagasiulatuvalt ning ekspertiisitaotlus ja terviseseisundi kirjeldus sisaldavad lapsinvaliidi või alla 18-aastase lapseeast invaliidi invaliidsuse tagasiulatuvaks tuvastamiseks piisavalt andmeid, tuvastab Sotsiaalkindlustusamet lapsinvaliidi või alla 18-aastase lapseeast invaliidi invaliidsuse tagasiulatuvalt.”;

3) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui isik taotleb töövõimetuspensioni määramist tulenevalt seaduse § 15 lõikes 21 sätestatust, teeb Sotsiaalkindlustusamet kindlaks, kas püsiva töövõimetuse ja lapsinvaliidi invaliidsuse on põhjustanud sama haigus või vigastus.”;

4) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lõikes 1 sätestatud lapsinvaliidi või alla 18-aastase lapseeast invaliidi invaliidsuse tuvastamist tagasiulatuvalt võib taotleda isik, tema seaduslik esindaja või teda lapsena vähemalt kaheksa aastat kasvatanud isik tema või tema seadusliku esindaja kirjalikul nõusolekul.”;

5) paragrahv 15 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.  Sotsiaalministri 1. märtsi 2001. a määruse nr 29 „Riikliku matusetoetuse avalduse vormi kehtestamine” muutmine

Sotsiaalministri 1. märtsi 2001. a määruses nr 29 „Riikliku matusetoetuse avalduse vormi kehtestamine” lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 5.

§ 10.  Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 167 „Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend” muutmine

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruses nr 167 „Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend” tehakse järgmised muudatused:

1) kogu määruse tekstis asendatakse sõna „pensioniamet” ja tekstiosa „elukohajärgne pensioniamet” sõnaga „Sotsiaalkindlustusamet” vastavas käändes;

2) kogu määruse tekstis asendatakse sõna „pensionikomisjon” sõnaga „Sotsiaalkindlustusamet”;

3) paragrahvi 3 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 5 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvid 7–9 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 10 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „10” tekstiosaga „15”;

7) paragrahvi 11 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Pensioni mittemääramisel edastab Sotsiaalkindlustusamet pensionitaotlejale otsuse ja esitatud originaaldokumendid viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.”;

8) paragrahvi 12 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Üleminekul töövõimetuspensionilt vanaduspensionile või ennetähtaegsele vanaduspensionile seaduse § 19 alusel võetakse vanaduspensioni või ennetähtaegse vanaduspensioni arvutamisel aluseks töövõimetuspensioni või ennetähtaegse vanaduspensioni määramisel ja maksmisel arvesse võetud pensionistaaž.”;

9) paragrahvi 16 lõike 1 punkte 1 ja 2, § 23 lõike 1 punkte 1 ja 2, § 23 lõike 2 punkte 1 ja 2 ning § 51 lõike 4 punkti 3 täiendatakse lauseosaga järgmises sõnastuses:

„, kui selle kohta ei ole kantud andmed rahvastikuregistrisse”;

10) paragrahvi 16 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) eestkostja või hooldaja lisab vastavalt kohtumääruse eestkostja määramise kohta või hoolduse seadmise otsuse;”;

11) paragrahvi 16 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 16 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 17 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 19 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 22 senine sõnastus loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Isikule, kellele makstakse rahvapensioni seaduse § 22 lõike 1 punkti 2 alusel ja kes on tunnistatud tagasiulatuvalt lapsinvaliidiks ning kellel kooskõlas seaduse § 15 lõikega 21 pensionistaaži nõue puudub, määratakse töövõimetuspension avalduse esitamisest, kuid mitte varem kui otsuse tegemise päevast.”;

16) paragrahvi 23 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) õppeasutuse tõend 18- kuni 24-aastase perekonnaliikme gümnaasiumi või kutseõppeasutuse päevases õppevormis või täiskoormusega või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis õppimise kohta või ülikooli või rakenduskõrgkooli statsionaarses õppevormis või täiskoormusega õppimise kohta, kui selle kohta ei ole kantud andmed Eesti hariduse infosüsteemi.”;

17) paragrahvi 23 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) kohtumäärus eestkostja määramise kohta;”;

18) paragrahvi 27 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Pensioniosa eraldamist taotlev perekonnaliige esitab avalduse Sotsiaalkindlustusametile, kes vormistab pensioniosa eraldamise otsuse.”;

19) paragrahvi 31 lõiget 6 täiendatakse pärast tekstiosa „§ 14 lõikes” tekstiosaga „1 või ”;

20) paragrahv 35 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 36 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Pensioni makstakse iga kuu jooksva kuu eest vastavalt pensionäri soovile:”;

22) paragrahvi 36 lõike 1 punktides 1, 2 ja 4 asendatakse sõna „arveldusarvele” sõnaga „arvelduskontole”;

23) paragrahvid 39 ja 40 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 49 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „pensioniameti direktori või tema asetäitja või struktuuriüksuse juhi” sõnaga „Sotsiaalkindlustusameti”;

25) paragrahvi 51 lõike 4 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) kohtumäärus eestkostja määramise kohta.”;

26) paragrahv 52 tunnistatakse kehtetuks;

27) määrust täiendatakse §-ga 623 järgmises sõnastuses:

§ 623. Väikelapse eest hoolitsemise aja või lapse kasvatamise aja arvestamine teise õigustatud isiku pensioniõigusliku staaži hulka

(1) Isik, kelle pensioniõigusliku staaži hulka on arvatud seaduse § 28 lõike 2 punktis 7 sätestatud väikelapse eest hoolitsemise aeg või seaduse § 28 lõike 2 punktis 12 sätestatud lapse kasvatamise aeg, võib märgitud pensioniõigusliku staaži perioodidest loobuda samadele pensioniõigusliku staaži perioodidele õigust omava teise isiku kasuks.

(2) Isiku, kelle pensioniõigusliku staaži hulka oli arvatud seaduse § 28 lõike 2 punktis 7 sätestatud väikelapse eest hoolitsemise aeg või seaduse § 28 lõike 2 punktis 12 sätestatud lapse kasvatamise aeg, surma korral arvatakse märgitud perioodid samadele pensioniõigusliku staaži perioodidele õigust omava teise isiku pensioniõigusliku staaži hulka.”.

§ 11.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

  (2) Määruse § 8 ja § 10 punkt 15 jõustuvad 1. mail 2013. a.

Taavi Rõivas
Minister

Tiiu Aro
Kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Elatisabi taotlemise avalduse vorm

Lisa 2 Hüvitistaotluse vorm

Lisa 3 Pensioniavalduse vorm

Lisa 4 Psühholoogilise abi kulude hüvitise taotluse vorm

Lisa 5 Riikliku matusetoetuse avalduse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json