Teksti suurus:

Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm ja vajalike dokumentide loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2012, 64

Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm ja vajalike dokumentide loetelu

Vastu võetud 29.01.2004 nr 10
RTL 2004, 16, 247
jõustumine 16.02.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.01.2009RTL 2009, 10, 12201.02.2009
17.04.2009RTL 2009, 36, 48101.05.2009
01.04.2010RTL 2010, 19, 34617.04.2010
22.10.2010RT I, 01.11.2010, 301.01.2011
27.12.2012RT I, 29.12.2012, 5901.01.2013

Määrus kehtestatakse «Ohvriabi seaduse» § 19 lõike 4 alusel kuriteoohvritele riikliku hüvitise taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu kehtestamiseks.

§ 1.   Hüvitise taotleja poolt esitatavad põhidokumendid

  Hüvitise taotlemiseks ja määramiseks vajalikud põhidokumendid on:
  1) hüvitistaotlus, mille vorm on kehtestatud määruse lisas 1;
  2) isikut tõendav dokument vastavalt «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 sätestatule;
  3)
[Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  4) volikiri ja/või kohtumäärus eestkoste seadmise kohta, juhul kui hüvitistaotlusele kirjutab alla taotleja esindaja;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  5) lapse sünnitunnistus juhul, kui alaealise hüvitistaotlusele kirjutab alla lapse vanem ning andmed ei ole kantud rahvastikuregistrisse;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  6) dokument töösuhte peatumise kohta, juhul kui ohvri töösuhe oli peatatud enne vägivallakuritegu;
  7) kohtuotsus või uurimisasutuse tõend kuriteoga seotud asjaolude kohta.
[RTL 2010, 19, 346 - jõust. 17.04.2010]

§ 2.   Hüvitise taotleja poolt esitatavad lisadokumendid

  (1) Ajutise töövõimetuse korral hüvitise taotlemiseks esitab taotleja tõendi tööandja makstud töövõimetushüvitise suuruse kohta.
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]

  (2)
[Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]

  (3) Ohvri ravikulude kandmise korral hüvitise taotlemiseks vajalikud lisadokumendid on dokumendid, mis tõendavad ohvri ravikulude kandmist ja nende suurust.

  (4) Ohvri surma korral hüvitise taotlemiseks vajalikud lisadokumendid on:
  1) ohvri surma tõendav dokument juhul, kui andmed ei ole kantud rahvastikuregistrisse;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  2) dokumendid, mis tõendavad ohvri matusekulude kandmist ja nende suurust.

  (5) Välismaal toimepandud vägivallakuriteo puhul hüvitise taotlemiseks vajalikud lisadokumendid on:
  1) tõend töö- või teenistuslähetuse või õppimise kohta või muul põhjusel välismaal viibimise kohta;
  2) pädeva asutuse tõend hüvitise saamise õiguse või selle puudumise kohta kuriteo toimepanemise asukohamaal;
  3) avaldus hüvitise taotlemiseks vajalike põhi- ja lisadokumentide väljastamiseks välismaalt.

  (6) Prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muude keha funktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele tekitatud kahju arvestamiseks vajalikud lisadokumendid on:
  1) vägivallakuriteoga kahjustatud prillide, hambaproteeside, kontaktläätsede ja muude keha funktsioone asendavate abivahendite ning riiete loetelu koos nende parandamis- või soetamismaksumusega, mis on kehtestatud määruse lisas 2;
  2) dokumendid, mis tõendavad punktis 1 nimetatud kulude kandmist.

  (7) Hilisemalt esitatud taotluse puhul hüvitise määramiseks vajalikuks lisadokumendiks on kinnitus «Ohvriabi seaduse» § 19 lõikes 2 nimetatud asjaolude esinemise kohta.

§ 3.   Sotsiaalkindlustusameti poolt lisatavad andmed hüvitise määramiseks
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]

  (1) Hüvitise määramise aluseks olevad riikliku pensionikindlustuse registri andmed, mille Sotsiaalkindlustusamet lisab taotlusele, on:
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  1) Maksu- ja Tolliametist laekunud andmed ohvri sotsiaalmaksuga maksustatud tulu kohta;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  2) prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha funktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele tekitatud kahju hüvitamise taotlemise, välistavate asjaolude puhul erandkorras ülalpeetava poolt hüvitise taotlemise või avansshüvitise taotlemise korral Maksu- ja Tolliametist laekunud andmed ohvri või ülalpeetava muude sissetulekute kohta;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  3) ohvri ajutise töövõimetuse korral Eesti Haigekassa (edaspidi Haigekassa) andmed ajutise töövõimetuse perioodi ja määratud hüvitise suuruse kohta;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  4) ohvri püsiva töövõimetuse korral andmed püsiva töövõimetuse ja töövõime protsendi määramise kohta;
  5) ohvri püsiva töövõimetuse korral andmed riikliku töövõimetuspensioni või rahvapensioni määramise ja suuruse kohta;
  6) vägivallakuriteo tagajärjel puude määramise korral andmed puuetega inimestele määratud õppetoetuste ja rehabilitatsioonitoetuste määramise ja suuruse kohta;
[RTL 2009, 10, 122 - jõust. 01.02.2009]
  7) ohvri surma korral andmed riikliku toitjakaotuspensioni või rahvapensioni määramise ja suuruse kohta;
  8)
[Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]

  (2) Kui riikliku pensionikindlustuse registrisse ei ole laekunud hüvitise määramiseks vajalikke Maksu- ja Tolliameti või Haigekassa andmeid, teatab Sotsiaalkindlustusamet hüvitise taotlejale kirjalikult, milliseid dokumente on vaja hüvitistaotlusele täiendavalt lisada.
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json