Teksti suurus:

Töökohapõhise õppe rakendamise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2013, 2

Töökohapõhise õppe rakendamise kord

Vastu võetud 20.12.2013 nr 39

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 28 lõike 7 alusel.

§ 1.   Töökohapõhine õpe

  (1) Töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe õppevorm, mille puhul praktika ettevõttes või asutuses (edaspidi praktikakoht) moodustab vähemalt kaks kolmandikku õppekava mahust.

  (2) Töökohapõhist õpet rakendatakse kutseõpet andva õppeasutuse (edaspidi kool), õpilase ja praktikakoha koostöös.

  (3) Töökohapõhine õpe toimub praktikakohas ja koolis nii kontaktõppe kui iseseisva tööna. Praktikakohas omandab õpilane õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid praktikakohapoolseid tööülesandeid täites. Praktikast ülejäävas mahus toimub õpe koolis ning sel ajal ei täida õpilane praktikakohapoolseid tööülesandeid.

§ 2.   Töökohapõhise õppe osapoolte suhted

  (1) Kooli, õpilase ja praktikakoha suhted töökohapõhise õppe rakendamisel reguleeritakse kutseõppeasutuse seaduse § 30 lõike 3 alusel sõlmitavas praktikalepingus.

  (2) Praktikalepingus lepitakse kokku poolte õigustes ja kohustustes ning töökohapõhise õppe täpsemas korralduses. Töökohapõhise õppe korraldusele kohaldatakse töölepingu seaduse töö- ja puhkeaja regulatsiooni.

  (3) Praktikakoht tagab õpilasele töökohapõhise õppe praktikakohas toimuvatel perioodidel töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused ning praktikakoha poolt antavate töö- ja õppeülesannete nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud materjalid ja töövahendid praktikakoha teiste töötajatega samadel alustel.

§ 3.   Praktikakoha hindamine

  (1) Enne praktikalepingu sõlmimist töökohapõhise õppe rakendamiseks hindavad kool ja praktikakoht koos õppetingimusi praktikakohas, et veenduda praktikakoha valmisolekus täita õppekava eesmärke ning tagada õpilase ohutus ja tervise kaitse. Hindamise käigus selgitatakse välja ka see, millised õppekavas kirjeldatud õpiväljundid on omandatavad praktikakohas ja milliste omandamine tagatakse koolis või teises praktikakohas.

  (2) Hindamise tulemuseks on kirjalik eksperthinnang, mis lisatakse praktikalepingule.

  (3) Praktikakoha täiendavat hindamist võib läbi viia ka praktika jooksul.

§ 4.   Õppekava

  (1) Töökohapõhine õpe toimub kooli õppekava alusel.

  (2) Õpilasele koostatakse vajadusel kooli õppekava alusel individuaalne õppekava, arvestades praktikakoha eripära ning õpilase haridustaset, varasemaid teadmisi ja oskusi ning hariduslikke erivajadusi.

  (3) Kui töökohapõhises õppevormis õppivale õpilasele koostatakse individuaalne õppekava, lisatakse see praktikalepingule.

§ 5.   Juhendamine töökohapõhises õppes

  (1) Kool ja praktikakoht määravad õpilasele koolipoolse juhendaja ja praktikakoha poolse juhendaja, arvestades nende määramisel erialast ja pedagoogilist pädevust. Kool ja praktikakoht tagavad õpilase juhendamise töökohapõhises õppevormis kogu õppeaja jooksul.

  (2) Ühel praktikakohapoolsel juhendajal võib samaaegselt olla kuni neli juhendatavat õpilast.

  (3) Kool tagab juhendajate ettevalmistuse töökohapõhises õppes õppijate juhendamiseks, lähtuvalt töökohapõhise õppe spetsiifikast.

  (4) Praktikakoht peab tagama õpilase juhendamiseks vajaliku töökorralduse ja juhendamisega seotud ülesannete täitmise.

§ 6.   Õpilasele makstav tasu

  (1) Praktikakoht maksab õpilasele tasu tööülesannete täitmise eest praktikakohas toimuval õppeperioodil vastavalt praktikalepingus kokku lepitule. Kokku lepitud tasu ei või olla väiksem Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

  (2) Praktikalepingus ei lepita kokku käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tasu maksmist, kui õpilase ja praktikakoha vahel on kehtiv tööleping.

§ 7.   Töökohapõhise õppe kulude katmine

  (1) Töökohapõhise õppe rakendamisel Haridus- ja Teadusministeeriumi esitatud riikliku koolitustellimuse alusel loodud koolituskohtadel katab kool õppekulud koolis toimuva õppe ja juhendajate koolituse ning koolipoolsele juhendajale makstava juhendamistasu ulatuses. Vastavalt praktikalepingus kokku lepitule kannab kool kuni 50% koolituskoha maksumusest üle praktikakohale praktikakohapoolsele juhendajale juhendamistasu maksmiseks.

  (2) Muu ministeeriumi esitatud riikliku koolitustellimuse või muudest vahenditest rahastatava koolituse puhul lepitakse kulude jaotus kokku praktikalepingus.

§ 8.   Üleminek

  Käesolevas määruses sätestatut kohaldatakse ka enne 1. septembrit 2013 Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavadel töökohapõhise õppe rakendamisele.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json