Teksti suurus:

Kutseõppeasutuse õppekasvatusala töötaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2013, 4

Kutseõppeasutuse õppekasvatusala töötaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord

Vastu võetud 20.12.2013 nr 41

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 39 lõike 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse kutseõppeasutuse õppekasvatusala juhtiva töötaja, õpetaja ning tugispetsialisti (edaspidi õppekasvatusala töötaja) vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord.

  (2) Määruse rakendamisel rakenduskõrgkoolis täidavad käesolevas määruses kutseõppeasutuse direktorile ja nõukogule pandud ülesandeid vastavalt rakenduskõrgkooli rektor ja nõukogu.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Kutseõppeasutuse (edaspidi kool) õppekasvatusala töötaja vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Õppekasvatusala töötaja ametikoha võib täita avalikku konkurssi korraldamata, kui tööaeg ametikohal on väiksem kui 50 protsenti täistööajast.

  (2) Konkursi korraldamise otsustab kooli direktor käskkirjaga.

  (3) Konkursi väljakuulutamiseks hindab kool võimalike värbamiskanalite otstarbekust ning konkursiteade avaldatakse kas üleriigilise või kohaliku levikuga ajalehes või mõnes muus avalikus allikas. Konkurss loetakse väljakuulutatuks alates konkursiteate avaldamise kuupäevast.

  (4) Konkursiteade sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) ametikoht, kooli nimi ja aadress;
  2) konkursil osalejale (edaspidi kandidaat) esitatavad nõuded;
  3) avalduse esitamise tähtaeg ja esitamise aadress;
  4) koos avaldusega esitatavate dokumentide loetelu;
  5) kontaktisiku kontaktandmed.

§ 3.   Konkursist osavõtt

  (1) Konkursist saavad osa võtta isikud, kelle avaldused koos nõutavate dokumentidega on laekunud konkursiteates märgitud tähtajaks ja aadressil.

  (2) Kandidaat esitab konkursist osavõtmiseks järgmised dokumendid:
  1) kirjalikus või elektroonilises vormis avaldus;
  2) töö- ja hariduskäigu kirjeldus;
  3) vajadusel nõutavat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
  4) muud konkursiteates nõutud või kandidaadi soovil tema poolt oluliseks peetavad dokumendid.

§ 4.   Konkursikomisjoni moodustamine

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab direktor käskkirjaga konkursikomisjoni (edaspidi komisjon), määrates komisjoni esimehe.

  (2) Direktori asetäitja ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi võib läbi viia ka konkursikomisjoni moodustamata, sel juhul otsustab konkursi läbiviimise korra direktor.

  (3) Komisjoni koosseisus on vähemalt kolm liiget, kelle hulgas on vähemalt üks esindaja kooli nõukogust, kooli personalitöö eest vastutav töötaja ja õppekasvatusala juhtiv töötaja.

  (4) Vajadusel võib komisjoni töösse kaasata konsultante.

  (5) Komisjoni liikmeks ei nimetata isikut, kes osaleb ise asjaomasel konkursil.

§ 5.   Komisjoni töö läbiviimine

  (1) Komisjoni töövorm on kinnine koosolek.

  (2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees.

  (3) Komisjoni koosolekud ja otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

  (4) Komisjoni esimese koosoleku kutsub komisjoni esimees kokku avalduste esitamise tähtajast arvates hiljemalt kümne tööpäeva jooksul. Komisjoni toimumise aeg ja koht lepitakse komisjoni liikmete vahel kokku.

  (5) Komisjonil on õigus kutsuda kandidaadid vestlusele ning kasutada muid meetodeid kandidaadi ametikohale sobivuse hindamiseks. Vestluse aeg ja koht tehakse kandidaadile teatavaks mõistliku aja jooksul enne vestluse toimumist.

  (6) Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult vestluse ajal.

  (7) Komisjoni koosolek võib toimuda ka side- ja infotehnoloogiliste vahendite teel.

§ 6.   Komisjoni hääletamise läbiviimine ja otsuse vormistamine

  (1) Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletamisel kohalviibivate komisjoniliikmete lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl. Kui seda taotleb vähemalt üks komisjoni liige, kasutab komisjon salajast hääletamist.

  (2) Hääletamise tulemused vormistatakse komisjoni protokollis.

  (3) Komisjoni otsusest antakse igale kandidaadile teada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis mõistliku aja jooksul komisjoni otsuse tegemisest.

  (4) Komisjoni poolt konkursi võitjaks kuulutatud kandidaadiga alustatakse töölepingu läbirääkimisi. Kokkuleppe saavutamisel sõlmib direktor võitjaks kuulutatud kandidaadiga töölepingu.

  (5) Konkursil osalenud isikute hulgast võib koostada paremusjärjestuse mitme kandidaadi kohta.

  (6) Komisjon võib kuulutada konkursi võitjaks paremuselt järgmise kandidaadi, kui konkursi võitnud isikuga ei sõlmita töölepingut.

§ 7.   Kandidaadi õigused

  (1) Kandidaadil on õigus:
  1) anda vestluse käigus lisaks komisjoni küsitule täiendavaid selgitusi ning saada komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi;
  2) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;
  3) saada tagasisidet enda kohta tehtud otsusest.

§ 8.   Konkursi lõppemine või luhtumine

  (1) Kui konkursiteates sätestatud tähtajaks ei esitatud ühtegi avaldust, kui komisjon ei kuulutanud välja konkursi võitjat või kui ühegi kandidaadiga ei sõlmita töölepingut, loetakse konkurss luhtunuks.

  (2) Komisjoni töö loetakse lõppenuks konkursi võitja väljakuulutamisega või konkursi luhtunuks tunnistamisega.

§ 9.   Kandidaatidega seotud dokumentide käitlemine ja avalikkusele informatsiooni andmine

  (1) Kõik kandidaatidega seotud dokumendid on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks ja mittevalituks osutunud kandidaatide dokumendid kuuluvad pärast värbamisotsuse vaidlustamistähtaja lõppu hävitamisele.

  (2) Konkursil kandideerinute kohta käivat informatsiooni võib avalikkusele anda vaid kandidaadi nõusolekul.

§ 10.   Üleminek

  Enne käesoleva määruse jõustumist väljakuulutatud konkurss, mille läbiviimiseks on konkursikomisjon moodustatud, viiakse läbi enne 1. septembrit 2013 kehtinud korras. Ülejäänud juhtudel viiakse konkurss läbi käesoleva määrusega kehtestatud korras.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json