Teksti suurus:

Sotsiaalministri „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2013, 30

Sotsiaalministri „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Vastu võetud 23.12.2013 nr 48

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Haigekassa tasub perearstile kindlustatud isikule osutatud teenuse eest tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud pearaha, baasraha ja lisatasu (v.a lisatasu koodidega 3061, 3062, 3067, 3068 ja 3069 tähistatud teenuste eest) piirhinna alusel ettemaksuna igakuiselt.

(11) Haigekassa tasub perearstile lisatasu koodidega 3061, 3069 ja 3062 tähistatud teenuste eest üks kord kalendriaastas tasumisele eelneva kalendriaasta(te) tegevustega saavutatud tulemuste alusel. Tulemuste arvutamise tingimused ja kord on sätestatud käesoleva määruse §-s 8.”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Haigekassa tasub perearstile lisatasu koodidega 3067 ja 3068 tähistatud teenuste eest raviarve alusel vastavalt tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud piirhinna ulatuses igakuiselt eelneval kuul tehtud ületöötundide arvule.”;

3) paragrahvi 4 lõige 21 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 4 lõike 3 neljas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste eest tasumisel ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikeid 1, 11, 12 ja 2 ning käesoleva määruse § 6 lõigetes 1 ja 5 nimetatud rahalist piirangut.”;

5) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabelis „Uuringud, protseduurid ja laboriuuringud” tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal)

7004

Diagnostilisel või ravi eesmärgil organi/õõne punktsioon

7005

Ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min)

7016

Individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis

7017

Diatermokoagulatsioon, krüoteraapia (protseduur ühele haigele)

7025

Mädakolde avamine ja dreneerimine

7116

Pindmiste haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus

7115

Võõrkeha (v.a implantaadi) eemaldamine pehmetest kudedest

7117

Muud kirurgilised protseduurid

7122

Muu kips- või kerglahase asetamine

7130

Põletushaige sidumine (ambulatoorne)

7133

Pindmiste naha ja nahaaluskoe tuumorite eemaldamine

7114

Kateeterdamine

7159

Püsikateetri paigaldamine

7160

Epitsüstostoomi vahetus

7162

Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)

7163

Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine

7352

Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega

7359

Papanicolaou meetodil tehtud ja skriinija poolt hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66807

Papanicolaou meetodil tehtud, skriinija ja patoloogi poolt hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66809

Papanicolaou meetodil tehtud ja patoloogi poolt hinnatud patoloogiline günekotsütoloogiline uuring

66811

6) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabelisse „Uuringud, protseduurid ja laboriuuringud” lisatakse pärast rida tervishoiuteenuse nimetusega „Massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)” uued tervishoiuteenused järgmises sõnastuses:

Tegevusteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7053

Tegevusteraapia 2–3 haigele samaaegselt (kestus 30 min)

7054

Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7050

Füsioteraapia 2–3 haigele samaaegselt (kestus 30 min)

7051

Füsioteraapia grupis (kestus 30 min)

7052

Füsioteraapia basseinis individuaalne (kestus 30 min)

7056

Füsioteraapia basseinis grupis (kestus 30 min)

7057

7) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Haigekassa tasub perearstile raviarvete esitamisel täiendavalt käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 11 või 13 kehtestatud määrale perearsti poolt patsiendi suunamisel uroloogile, endokrinoloogile, pulmonoloogile, otorinolarüngoloogile või reumatoloogile tervise infosüsteemi vahendusel e-saatekirjaga e-konsultatsiooni ja e-visiidi eest tervishoiuteenuste loetelus sätestatud tingimustel.”;

8) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Haigekassa tasub perearstile raviarvete esitamisel täiendavalt käesoleva määruse § 4 lõigetes 1, 11 või 12 kehtestatud summale järgmiste uuringute eest vastavalt tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud teenuste piirhindadele:

Uuringud ja protseduurid

Tervishoiuteenuse kood

Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine

3063

Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani

3064

Raseduse kulu jälgimine 20.–36. rasedusnädalani

3065

Raseduse kulu jälgimine 36.–40. rasedusnädalani

3066

Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal)

7004

Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon

7005

Diatermokoagulatsioon, krüoteraapia (protseduur ühele haigele)

7025

Laparotsentees

7110

Pindmiste naha ja nahaaluskoe tuumorite eemaldamine

7114

Pindmiste haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus

7115

Mädakolde avamine ja dreneerimine

7116

Võõrkeha (v.a implantaadi) eemaldamine pehmetest kudedest

7117

Muud kirurgilised protseduurid

7122

Õlavarre kips- või kerglahase asetamine

7128

Sääre kips- või kerglahase asetamine

7129

Muu kips- või kerglahase asetamine

7130

Põletushaige sidumine (ambulatoorne)

7133

Kateeterdamine

7159

Püsikateetri paigaldamine

7160

Epitsüstostoomi vahetus

7162

Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)

7163

Punktsiooniga epitsüstostoomia

7165

Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine

7352

Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega

7359

Karpaalkanali või ganglion stellatum'i või kolmiknärvi perifeersete harude blokaad või epiduraalblokaad

6262

Papanicolaou meetodil tehtud ja skriinija hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66807

Papanicolaou meetodil tehtud, skriinija ja patoloogi hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66809

Papanicolaou meetodil tehtud ja patoloogi hinnatud patoloogiline günekotsütoloogiline uuring

66811

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 koodidega 3063 kuni 3066 tähistatud teenuste puhul peab perearst lähtuma Eesti Naistearstide Seltsi poolt heakskiidetud raseduse jälgimise juhendist.”;

9) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Haigekassa tasub perearstile tervishoiuteenuste loetelus koodidega 3061, 3069 ja 3062 tähistatud teenuste eest käesolevas paragrahvis sätestatud kriteeriumide alusel, hinnates perearsti tegevust jooksvale kalendriaastale eelneva kalendriaasta või käesolevas paragrahvis sätestatud juhtudel kuni viie eelneva kalendriaasta jooksul.”;

10) paragrahvi 8 lõikes 8 asendatakse tekst „** Märkus: keskmine hõlmatus on hindamise kalendriaastale eelneval kalendriaastal koodidega 3061 ja 3062 tähistatud teenuste taotlemiseks lepingus kokkulepitud, haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud andmed kinnitanud perearstide vastava tegevusega saavutatud tulemuste keskmine protsent. Keskmised protsendid avaldatakse haigekassa veebilehel hiljemalt jooksva aasta 1. juuliks” tekstiga „** Märkus: keskmine hõlmatus on hindamise kalendriaastale eelneval kalendriaastal koodidega 3061, 3069 ja 3062 tähistatud teenuste taotlemiseks lepingus kokkulepitud, haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud andmed kinnitanud perearstide vastava tegevusega saavutatud tulemuste keskmine protsent. Keskmised protsendid avaldatakse haigekassa veebilehel hiljemalt jooksva aasta 1. juuliks”;

11) paragrahvi 8 lõike 10 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Krooniliste haigete jälgimise tulemuslikkust tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3061 või 3069 tähistatud teenuse eest tasumiseks hinnatakse käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud tingimustel.”;

12) paragrahvi 8 lõiked 12 ja 13 sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Perearstile tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3061 või 3069 tähistatud teenuse piirhinnast koefitsiendiga 0,8, kui haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö kriteeriumidest kokku on täidetud vähemalt 80% (512 punkti).

(13) Perearstile tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3061 või 3069 tähistatud teenuse piirhinnast koefitsiendiga 1,0, kui perearsti haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö kriteeriumidest kokku on täidetud vähemalt 90% (576 punkti).”;

13) paragrahvi 8 lõige 17 sõnastatakse järgmiselt:

„(17) Haigekassa avalikustab oma veebilehel jooksvale kalendriaastale järgneva kalendriaasta 1. juuliks kõigi perearstide koodidega 3061, 3069 ja 3062 tähistatud tervishoiuteenuste punktisumma ja piirhinna koefitsiendid.”;

14) paragrahvi 22 punktides 4 ja 5 asendatakse sõnad „statsionaarsele õendushooldusele” sõnadega „iseseisvale statsionaarsele õendusabile”;

15) paragrahvi 28 lõike 4 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„1) arsti brutopalk on 10 eurot ja 40 senti tunnis;
2) õe brutopalk on 5 eurot ja 40 senti tunnis;
3) hooldustöötaja brutopalk on 2 eurot ja 86 senti tunnis;”;

16) paragrahvi 40 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsiooni ja üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringse teenuse piirhind sisaldab järgmisi ressursse:
1) tööjõud;
2) koolitus;
3) ruumide kasutuskulu;
4) muud ressursid.”;

17) paragrahvi 40 täiendatakse lõigetega 52 ja 53 järgmises sõnastuses:

„(52) Lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest (edaspidi tööajaväline lisatasu) kinnitatud nimistuga töötavale perearstile sisaldab järgmisi ressursse:
1) tööjõud;
2) ühekordse kasutusega meditsiiniseadmed ja ravimid;
3) korduvkasutusega meditsiiniseadmed;
4) laboriuuringud;
5) kommunaalkulud.

(53) Tööajaväline lisatasu pereõele sisaldab järgmisi ressursse:
1) tööjõud;
2) ühekordse kasutusega meditsiiniseadmed ja ravimid;
3) korduvkasutusega meditsiiniseadmed;
4) laboriuuringud;
5) kommunaalkulud.”;

18) paragrahvi 41 lõike 2 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„1) arsti brutopalk on 8 eurot tunnis;
2) õe brutopalk on 4 eurot ja 50 senti tunnis;
3) abilise (nt registraator, raamatupidaja, koristaja jt) brutopalk on 2 eurot ja 60 senti tunnis.”;

19) paragrahvi 41 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsiooni ja üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringse teenuse piirhinnas tööjõukulu arvestamisel võetakse tööaja arvestamisel aluseks „Töölepingu seaduses” sätestatud tööaeg ning öötöö ja riigipühal tehtava töö hüvitamise põhimõtted.”;

20) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Tööajavälise lisatasu piirhinnas tööjõukulu arvutamisel võetakse õe ja arsti tööaja arvestamisel aluseks „Töölepingu seaduses” sätestatud ületunnitöö tasustamise koefitsient.”;

21) paragrahvi 42 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõna „pearaha” sõnadega „pearaha ja koolitervishoiuteenuse”;

22) paragrahvi 43 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ruumide kasutuse kogukulu perioodis koosneb:
1) hoonete ja rajatiste kulum või renditud hoonete ja kinnistute rendikulu;
2) kinnistute, hoonete ja ruumide või renditud kinnistute, hoonete ja ruumide kommunaalkulud (sealhulgas küte, elekter, vesi, kanalisatsioon, valvekulu, maamaks, koristuskulu, olmeprügi vedu) ning kinnistute, hoonete ja ruumidega seotud muud kulud (hooldus, remont).”;

23) paragrahvi 43 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Hoonete ja rajatiste kulumi või renditud hoonete ja kinnistute rendikulu arvutamise aluseks on käesoleva paragrahvi lõikes 2 kehtestatud ruumi suurus ja ruumi ehitusmaksumus või renditud hoonete ja kinnistute rendihind üldpinna ühe m2 kohta, kuid mitte enam kui on eksperdi poolt antud hinnang.”;

24) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kinnistute, hoonete ja ruumide või renditud kinnistute, hoonete ja ruumide kommunaalkulude (sealhulgas küte, elekter, vesi, kanalisatsioon, valvekulu, maamaks, koristuskulu, olmeprügi vedu) ning kinnistute, hoonete ja ruumidega seotud muude kulude (hooldus, remont) arvutamise aluseks on käesoleva paragrahvi lõikes 2 kehtestatud ruumi suurus ja lõike 1 punktis 2 nimetatud kulu üldpinna ühe m2 kohta, kuid mitte enam kui on eksperdi poolt antud hinnang.”;

25) paragrahvi 46 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Muud teenuse osutamisega seotud ressursid üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsiooni ja üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringse teenuse piirhinna tähenduses on ruumide inventar, teenuse osutamiseks vajalik infotehnoloogia riistvara, nõustamistarkvara, bürootarbed, telefonikeskjaama rent, telefoniühendus, interneti püsiühendus, infokulud ja nõustamiskeskuse üldjuhtimisega seotud ressursid.”;

26) paragrahvi 49 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsiooni ja üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringse teenuse piirhinna arvutamiseks esitatakse käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1, 3, 6 ja 9 nimetatud andmed kalendriaasta kohta.”;

27) paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 42 järgmises sõnastuses:

„(42) Tööajavälise lisatasu piirhinna arvutamisel taandatakse tööjõukulu, ühekordse kasutusega meditsiiniseadmed ja ravimite kulu, korduvakasutusega meditsiiniseadmete kulu, laboriuuringute ja ruumide kasutuskulu ühe tunni maksumusele. Tööjõukulu tunnitasu arvestatakse vastavalt „Töölepingu seaduses” sätestatud tingimustele.”;

28) paragrahvi 50 lõiked 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringse teenuse piirhinna arvutamisel ühes kalendrikuus jagatakse tööjõukulu, koolituskulu, ruumide kasutuskulu ja muude ressursside kulude summa kalendriaastas kalendrikuude arvuga.

(7) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsiooni piirhinna arvutamisel jagatakse tööjõukulude summa kalendriaastas nõuandetelefoni konsultatsioonide arvuga kalendriaastas.”;

29) paragrahvi 54 lõikes 2 esitatud tabelis asendatakse read:

13

ennetus (koolitervishoid)

17

perearsti teenused

18

statsionaarne hooldusravi

20

ambulatoorne hooldusravi

vastavalt ridadega:

13

koolitervishoid

17

perearsti ja pereõe teenused

18

iseseisev statsionaarne õendusabi

20

koduõendus ja/või geriaatriline hindamine

30) paragrahvi 55 lõike 3 punktides 6, 7 ja 9 asendatakse sõnad „statsionaarselt hooldusravilt” sõnadega „iseseisvalt statsionaarselt õendusabiteenuselt”;

31) paragrahvi 58 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad „statsionaarsele hooldusravile” sõnadega „iseseisvale statsionaarsele õendusabiteenusele”;

32) paragrahvi 67 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kuni 31. detsembrini 2014. a võib raviarvele kanda ka raviarve vormistanud psühholoogi koodi.”;

33) paragrahvi 67 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) 2014. a I poolaastal hindab haigekassa perearsti tegevusi lisatasu tasumiseks haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö (kood 3061) ning erialase lisapädevuse eest (kood 3062) käesoleva määruse § 8 kuni 31. detsembrini 2013. a kehtinud sõnastuses sätestatud tingimuste alusel ning kinnitab hindamise tulemused 1. juuliks 2014. a.”;

34) määruse lisad 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19 ja 20 asendatakse vastavalt käesoleva määruse lisadega 1–15;

35) määrust täiendatakse uue lisaga 21 „E-saatekirja ja vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel pulmonoloogi e-konsultatsioonile ja/või e-visiidile tervise infosüsteemi vahendusel”, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 16;

36) määrust täiendatakse uue lisaga 22 „E-saatekirja ja vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel reumatoloogi e-konsultatsioonile ja/või e-visiidile tervise infosüsteemi vahendusel”, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 17;

37) määrust täiendatakse uue lisaga 23 „E-saatekirja ja vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel otorinolarüngoloogi e-konsultatsioonile ja/või e-visiidile tervise infosüsteemi vahendusel”, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 18;

38) määrust täiendatakse uue lisaga 24 „Psühhiaatrilise ekspertkomisjoni otsuse vorm ravi alustamiseks või jätkamiseks ebastabiilse remissiooniga psüühikahäire korral”, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 19.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. aastal.

Taavi Rõivas
Minister

Helen Tralla
Õigusala juht kantsleri ülesannetes

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7 

Lisa 8 

Lisa 9 

Lisa 10 

Lisa 11 

Lisa 12 

Lisa 13 

Lisa 14 

Lisa 15 

Lisa 16 

Lisa 17 

Lisa 18 

Lisa 19 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json