Teksti suurus:

Vanglate kohta kehtestatud justiitsministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2013, 36

Vanglate kohta kehtestatud justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 23.12.2013 nr 45

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 17 lõike 3, § 66 lõike 11, § 75 lõike 6, § 76 lõike 4, § 105 lõike 2, § 109 lõike 2, § 112 lõike 2, § 1361 lõike 1 ja § 141 lõike 4 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 92 „Tallinna Vangla põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 92 „Tallinna Vangla põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõikes 1 asendatakse sõnad „kümme aastat” sõnadega „üheksa aastat”;

2) paragrahvid 41 ja 42 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Vangla struktuur

(1) Vangla koosseisu kuuluvad juhtkond, osakonnad, üksused, talitused ja valdkonnapõhiselt liigitatud teenistuskohad. Osakond jaguneb talitusteks vaid käesolevas määruses sätestatud juhul.

(2) Vangla osakonnad on:
1) vastuvõtu- ja arvestusosakond;
2) julgeolekuosakond;
3) järelevalveosakond;
4) finants- ja majandusosakond;
5) sotsiaalosakond;
6) meditsiiniosakond;
7) kriminaalhooldusosakond.

(3) Vangla üksused on:
1) Maardu üksus;
2) esimene üksus;
3) teine üksus;
4) kolmas üksus;
5) neljas üksus.

(4) Vangla valdkonnapõhised teenistuskohad on järgmistes valdkondades:
1) relvastatud üksus;
2) personal;
3) õigus;
4) kantselei;
5) sisekontroll.”;

4) paragrahvi 61 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 61 lõike 1 punktist 5 jäetakse välja sõna „, Kehra”;

6) paragrahvi 61 lõike 2 punktist 1 jäetakse välja sõnad „, Pärnu-Jaagupi, Vändra”;

7) paragrahvi 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Vastuvõtu- ja arvestusosakonna põhiülesanded on pidada kinnipeetavate ja vahistatute statistilist arvestust ja isiklikke toimikuid ning järgida kinnipidamistähtaegu.”;

8) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Julgeolekuosakonna põhiülesanded on ennetada ja avastada kinnipeetavate ja vahistatute õiguserikkumisi ning korraldada vanglas uurimist ja jälitustegevust.”;

9) paragrahvi 12 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Järelevalveosakonna põhiülesanded on korraldada vangla vastutusalas ööpäevaringset korrapidamist, vanglasiseseid ja -väliseid saatmisi, tagada kinnipeetavate ja vahistatute üle järelevalve toimimine kogu vangla territooriumil, korraldada kinnipeetavate ja vahistatute kokkusaamisi ning nende vanglasse vastuvõttu ja vanglast vabastamist.”;

10) paragrahvi 13 teksti täiendatakse pärast sõnu „ja remontimist” sõnadega „, tagada kinnipeetavate ja vahistatute isiklike asjade lao toimimine”;

11) paragrahv 19 tunnistatakse kehtetuks;

12) määrust täiendatakse §-dega 197–1911 järgmises sõnastuses:

§ 197. Relvastatud üksuse valdkonna teenistujad

(1) Vangla koosseisus on relvastatud üksuse juhi ametikoht, kelle põhiülesanded on:
1) vastutada üksuse tegevuse korraldamise eest;
2) korraldada üksuse liikme valimist;
3) organiseerida üksuse liikmete väljaõpet ja täiendusõpet;
4) hoolitseda üksuse liikmele ülesannete täitmiseks antud eririietuse ning relvade ja erivahendite säilimise ja sihipärase kasutamise eest;
5) anda üksuse tegevusest aru Justiitsministeeriumi asekantslerile ja tema kaudu justiitsministrile;
6) juhtida relvastatud üksuse valdkonna teenistujaid.

(2) Relvastatud üksuse juhi nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest justiitsminister.

(3) Relvastatud üksuse valdkonna muude teenistujate põhiülesanded on korraldada relvastatud üksuse tegevust, liikmete väljaõpet ja täiendusõpet.

§ 198. Personali valdkonna teenistujad

(1) Vangla koosseisus on väljaõppe juhi ametikoht, kelle põhiülesanded on:
1) arendada ja koordineerida vanglaametnike praktilise väljaõppe ja täiendusõppe korraldust vanglates;
2) viia läbi erialaseid koolitusi vanglaametnikele;
3) juhtida vahetult väljaõppeala peaspetsialisti tööd.

(2) Personali valdkonna muude teenistujate põhiülesanded on korraldada vangla värbamistegevust, tagada vangla koosseisu komplekteeritus, teenistujate teenistussuhete korrektne vormistamine, juhtkonna personalialane nõustamine ning koordineerida vangla teenistujate arendamist, nende väljaõpet, täiendusõpet, koolituste ja hindamise korraldamist.

§ 199. Õiguse valdkonna teenistujad

Õiguse valdkonna teenistujate põhiülesanded on tagada vanglas koostatavate dokumentide õiguslik korrektsus, teenistujate õigusalane nõustamine, esindada vanglat kohtus ja arendada vangla õiguspraktikat.

§ 1910. Kantselei valdkonna teenistujad

Kantselei valdkonna teenistujate põhiülesanded on korraldada vangla asjaajamist ja dokumentide säilitamist.

§ 1911. Sisekontrolli valdkonna teenistujad

Sisekontrolli valdkonna teenistujate põhiülesanded on vanglas töötavate ametnike ja töötajate poolt toimepandavate õiguserikkumiste ennetamine, tõkestamine, avastamine ning menetlemine.”;

13) määrust täiendatakse §-ga 213 järgmises sõnastuses:

§ 213. Valdkonnapõhiselt liigitatud teenistujate täpsemad ülesanded, juhtimine ja töökorraldus

Paragrahvi 6 lõikes 4 nimetatud valdkonnapõhiselt liigitatud teenistujate vahetu alluvus sätestatakse ametijuhendis. Vajaduse korral täpsustatakse seal ka muid töökorralduslikke küsimusi.”.

§ 2.  Justiitsministri 13. juuni 2006. a määruse nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 13. juuni 2006. a määruses nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 lõikes 1 asendatakse sõnad „kümme aastat” sõnadega „üheksa aastat”;

2) paragrahv 7 sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Vangla struktuur

(1) Vangla koosseisu kuuluvad juhtkond, osakonnad, üksused, talitused ja valdkonnapõhiselt liigitatud teenistuskohad. Osakond jaguneb talitusteks vaid käesolevas määruses sätestatud juhul.

(2) Vangla osakonnad on:
1) avavanglaosakond;
2) julgeolekuosakond;
3) järelevalveosakond;
4) finants- ja majandusosakond;
5) meditsiiniosakond;
6) kriminaalhooldusosakond.

(3) Vangla üksused on:
1) esimene üksus;
2) teine üksus;
3) kolmas üksus;
4) neljas üksus;
5) viies üksus.

(4) Vangla valdkonnapõhised teenistuskohad on järgmistes valdkondades:
1) taasühiskonnastamine;
2) personal;
3) õigus;
4) kantselei;
5) sisekontroll.”;

3) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Julgeolekuosakonna põhiülesanded on ennetada ja avastada kinnipeetavate ja vahistatute õiguserikkumisi, teha seaduses sätestatud menetlustoiminguid ning korraldada jälitustegevust.”;

5) paragrahvi 101 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Järelevalveosakonna põhiülesanded on korraldada vangla vastutusalas ööpäevaringset korrapidamist, vanglasiseseid ja -väliseid saatmisi ning tagada kinnipeetavate ja vahistatute üle järelevalve toimimine kogu vangla territooriumil, korraldada kinnipeetavate ja vahistatute vanglasse vastuvõttu ja vanglast vabastamist ning tagada kinnipeetavate ja vahistatute isiklike asjade lao toimimine.”;

6) paragrahv 16 tunnistatakse kehtetuks;

7) määrust täiendatakse §-dega 162–166 järgmises sõnastuses:

§ 162. Taasühiskonnastamise valdkonna teenistujad

Taasühiskonnastamise valdkonna teenistujate põhiülesanne on tagada vanglas usuvabadus ning viia läbi usulisi toiminguid ja talitusi.

§ 163. Personali valdkonna teenistujad

Personali valdkonna teenistujate põhiülesanded on korraldada vangla värbamistegevust, tagada vangla koosseisu komplekteeritus, teenistujate teenistussuhete korrektne vormistamine, juhtkonna personalialane nõustamine ning koordineerida vangla teenistujate arendamist, nende väljaõpet, täiendusõpet, koolituste ja hindamise korraldamist.

§ 164. Õiguse valdkonna teenistujad

Õiguse valdkonna teenistujate põhiülesanded on tagada vanglas koostatavate dokumentide õiguslik korrektsus, teenistujate õigusalane nõustamine, esindada vanglat kohtus ja arendada vangla õiguspraktikat.

§ 165. Kantselei valdkonna teenistujad

Kantselei valdkonna teenistujate põhiülesanne on korraldada vangla asjaajamist, dokumentide säilitamist, pidada kinnipeetavate ja vahistatute statistilist arvestust ning isiklikke toimikuid ja järgida kinnipidamistähtaegu.

§ 166. Sisekontrolli valdkonna teenistujad

Sisekontrolli valdkonna teenistujate põhiülesanne on vanglas töötavate ametnike ja töötajate poolt toimepandavate õiguserikkumiste ennetamine, tõkestamine, avastamine ja menetlemine.”;

8) määrust täiendatakse §-ga 183 järgmises sõnastuses:

§ 183. Valdkonnapõhiselt liigitatud teenistujate täpsemad ülesanded, juhtimine ja töökorraldus

Paragrahvi 7 lõikes 4 nimetatud valdkonnapõhiselt liigitatud teenistujate vahetu alluvus sätestatakse ametijuhendis. Vajaduse korral täpsustatakse ametijuhendis ka muid töökorralduslikke küsimusi.”.

§ 3.  Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 87 „Tartu Vangla põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 87 „Tartu Vangla põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõikes 1 asendatakse sõnad „kümme aastat” sõnadega „üheksa aastat”;

2) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Vangla struktuur

(1) Vangla koosseisu kuuluvad juhtkond, osakonnad, üksused, talitused ja valdkonnapõhiselt liigitatud teenistuskohad. Osakond jaguneb talitusteks vaid käesolevas määruses sätestatud juhul.

(2) Vangla osakonnad on:
1) julgeolekuosakond;
2) järelevalveosakond;
3) finants- ja majandusosakond;
4) meditsiiniosakond;
5) saatmisosakond;
6) sotsiaalosakond;
7) kriminaalhooldusosakond.

(3) Vangla üksused on:
1) esimene üksus;
2) teine üksus;
3) kolmas üksus;
4) neljas üksus;
5) viies üksus.

(4) Vangla valdkonnapõhised teenistuskohad on järgmistes valdkondades:
1) personal;
2) õigus;
3) kantselei;
4) sisekontroll;
5) registrite arendamine.”;

3) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Julgeolekuosakonna põhiülesanded on ennetada ja avastada kinnipeetavate ja vahistatute õiguserikkumisi ning korraldada vanglas uurimist ja jälitustegevust.”;

5) paragrahvi 91 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Järelevalveosakonna põhiülesanne on korraldada kinnipeetavate ja vahistatute vanglasse vastuvõttu ja vanglast vabastamist, vangla valvet ning kinnipeetavate ja vahistatute järelevalvet.”;

6) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Finants- ja majandusosakonna põhiülesanded on hoolitseda kinnipeetavate ja vahistatute eluruumide ja toitlustamise nõuetekohasuse eest, korraldada kinnipeetavate isikuarve pidamist, korraldada kinnipeetavate vanglasisest tööhõivet, varustada vanglat toiduainete, vormiriietuse ja olmeesemetega, korraldada vangla transporditeenindust, säästlikku majandamist ning vangla ehitiste hooldamist ja remontimist, tagada kinnipeetavate ja vahistatute isiklike asjade lao toimimine.”;

7) määrust täiendatakse §-dega § 137–1311 järgmises sõnastuses:

§ 137. Personali valdkonna teenistujad

Personali valdkonna teenistujate põhiülesanded on korraldada vangla värbamistegevust, tagada vangla koosseisu komplekteeritus, teenistujate teenistussuhete korrektne vormistamine, juhtkonna personalialane nõustamine ja koordineerida vangla teenistujate arendamist, nende väljaõpet, täiendusõpet, koolituste ja hindamise korraldamist.

§ 138. Õiguse valdkonna teenistujad

Õiguse valdkonna teenistujate põhiülesanded on tagada vanglas koostatavate dokumentide õiguslik korrektsus, teenistujate õigusalane nõustamine, esindada vanglat kohtus ja arendada vangla õiguspraktikat.

§ 139. Kantselei valdkonna teenistujad

Kantselei valdkonna teenistujate põhiülesanne on korraldada vangla asjaajamist, dokumentide säilitamist, pidada kinnipeetavate ja vahistatute statistilist arvestust ning isiklikke toimikuid ja järgida kinnipidamistähtaegu.

§ 1310. Sisekontrolli valdkonna teenistujad

Sisekontrolli valdkonna teenistujate põhiülesanne on vanglas töötavate ametnike ja töötajate poolt toimepandavate õiguserikkumiste ennetamine, tõkestamine, avastamine ja menetlemine.

§ 1311. Registrite arendamise valdkonna teenistujad

Registrite arendamise valdkonna teenistujate põhiülesanne on kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute andmekogu arendamine ja administreerimine.”;

8) paragrahv 15 tunnistatakse kehtetuks;

9) määrust täiendatakse §-ga 173 järgmises sõnastuses:

§ 173. Valdkonnapõhiselt liigitatud teenistujate täpsemad ülesanded, juhtimine ja töökorraldus

Paragrahvi 6 lõikes 4 nimetatud valdkonnapõhiselt liigitatud teenistujate vahetu alluvus sätestatakse ametijuhendis. Vajaduse korral täpsustatakse ametijuhendis ka muid töökorralduslikke küsimusi.”.

§ 4.  Justiitsministri 30. novembri 2010. a määruse nr 43 „Harku ja Murru Vangla põhimääruse kehtestamine” muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2010. a määruses nr 43 „Harku ja Murru Vangla põhimääruse kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõikes 1 asendatakse sõnad „kümme aastat” sõnadega „üheksa aastat”;

2) paragrahvid 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Vangla struktuur

(1) Vangla struktuuri kuuluvad juhtkond, osakonnad, avavangla ja valdkonnapõhiselt liigitatud teenistuskohad.

(2) Vangla osakonnad on:
1) finants- ja majandusosakond;
2) julgeolekuosakond;
3) meditsiiniosakond;
4) sotsiaalosakond;
5) üldosakond;
6) Harku vangistusosakond.

(3) Vangla valdkonnapõhised teenistuskohad on arvestuse valdkonna teenistuskohad.

§ 7. Arvestuse valdkonna teenistujad

Arvestuse valdkonna teenistujate põhiülesanded on pidada kinnipeetavate statistilist arvestust ja nende isiklikke toimikuid ning järgida kinnipidamistähtaegu.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 171 järgmises sõnastuses:

§ 171. Valdkonnapõhiselt liigitatud teenistujate täpsemad ülesanded, juhtimine ja töökorraldus

Paragrahvi 6 lõikes 3 nimetatud valdkonnapõhiselt liigitatud teenistujate vahetu alluvus sätestatakse ametijuhendis. Vajaduse korral täpsustatakse ametijuhendis ka muid töökorralduslikke küsimusi.”.

§ 5.  Justiitsministri 20. novembri 2000. a määruse nr 46 „Vanglaametniku ametiastmetele vastavad ametikohad” muutmine

Justiitsministri 20. novembri 2000. a määruse nr 46 „Vanglaametniku ametiastmetele vastavad ametikohad” § 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) osakonnajuhataja, üksuse juht ja peaspetsialist vangla koosseisus määratud kohal;”.

§ 6.  Justiitsministri 25. jaanuari 2001. a määruse nr 11 „Kinnipeetava vanglast vabastamise kord” muutmine

Justiitsministri 25. jaanuari 2001. a määruse nr 11 „Kinnipeetava vanglast vabastamise kord” § 2 täiendatakse pärast sõnu „arvestusega tegelev ametnik” sõnadega „või töötaja”.

§ 7.  Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” § 30 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Isiklik toimik antakse arhiivi tähestikulise üleandmisloetelu alusel. Tähestikuline üleandmisloetelu koostatakse paberil kahes eksemplaris ja allkirjastatakse oma käega, millest üht eksemplari säilitatakse vanglas, või elektrooniliselt ja allkirjastatakse digitaalselt.”.

§ 8.  Justiitsministri 12. augusti 2010. a määruse nr 28 „Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord” muutmine

Justiitsministri 12. augusti 2010. a määruses nr 28 „Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Kui kinnipeetav võetakse vanglasse vastu, arvutatakse välja ja tehakse kinnipeetavale, välja arvatud vangistuse ositi kandmise korral, viie tööpäeva jooksul allkirja vastu teatavaks:”;

2) paragrahvi 6 lõiked 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaks kuud enne käesoleva määruse § 5 lõike 1 punktis 2 või 3 nimetatud õiguse tekkimist teavitatakse kontaktisikut vajadusest valmistada kohtule ette materjalid. Karistusjärgse käitumiskontrolli kohaldamise küsimuse otsustamise ettevalmistamiseks algatatakse materjalide koostamine hiljemalt neli kuud enne vangistuse ärakandmise tähtaja lõppemist.

(2) Kontaktisik alustab info kogumist ja koostab kolme tööpäeva jooksul teate saamisest kriminaalhooldusosakonnale esitatava taotluse arvamuse esitamiseks käesoleva määruse lisa 1 kohaselt.

(3) Taotlus edastatakse hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast selle kontaktisikult saamist arvamuse esitamiseks kinnipeetava tulevase elukoha järgsele kriminaalhooldusosakonnale.”;

3) paragrahvi 11 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Materjalid edastatakse vangla asukoha järgsele kohtule.

(2) Iseloomustuse ja kriminaalhooldusametniku arvamuse ärakiri saadetakse vangla asukoha järgsele prokuratuurile.”;

4) paragrahvi 14 lõikes 2 asendatakse sõna „arvestusosakonnale” sõnaga „vanglale”;

5) paragrahvi 14 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Pärast nõusoleku esitamise tähtaja õigsuse kontrollimist algatab vangla käesoleva määruse § 6 lõike 1 kohaselt materjalide ettevalmistamise menetluse.”.

§ 9.  Justiitsministri 30. mai 2006. a määruse nr 17 „Vangla saatemeeskonna ülesanded ja töökord” muutmine

Justiitsministri 30. mai 2006. a määruses nr 17 „Vangla saatemeeskonna ülesanded ja töökord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vangla valmistab ette saadetava isikliku toimiku. Isiklik toimik antakse üle ülemale.”;

2) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vangla koostab saatenimekirja (lisa 3). Saatenimekirja kinnitab lähtekoha vangla direktor või arestimaja juht.”.

§ 10.  Justiitsministri 22. aprilli 2013. a määruse nr 13 „Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine” muutmine

Justiitsministri 22. aprilli 2013. a määruses nr 13 „Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-dega 51–53 järgmises sõnastuses:

§ 51. Valveaja eest makstava lisatasu maksmise alus ja juhud

(1) Valveaja eest makstakse lisatasu justiitsministri 5. septembri 2011. a määruse nr 44 „Järelevalve korraldus vanglas” § 10 lõike 4 alusel kinnitatud valveplaanis märgitud vanglaametnikule, kellel on valveplaani kohaselt kohustus jõuda vajaduse korral vanglasse alates ettenägematu või edasilükkamatu teenistusülesande täitmise vajaduse ilmnemisest, ja vanglaametnikule, kellele on kohaldatud valveaega ilma vanglasse saabumise kohustuseta.

(2) Lisatasu valveaja eest ei maksta vangistusseaduse § 1051 lõike 2 punktis 1 nimetatud ametikohal teenistuses olevale isikule, vangla direktorile, vangla direktori asetäitjale ja relvastatud üksuse ülesannete täitmise raames valves olevale relvastatud üksuse liikmele.

§ 52. Valveaja eest makstava lisatasu arvutamise alus

Valveaja eest makstava lisatasu arvutamise alus on ametniku ametikoha madalaimast palgamäärast arvutatud tunnipalk. Tunnipalk arvutatakse kalendrikuu normtöötundide alusel.

§ 53. Valveaja eest makstava lisatasu suurus

Lisatasu suurus ühe valveaja tunni eest on:
1) 10% §-s 52 sätestatud korras arvutatud tunnipalgast, kui vanglaametnikul on kohustus jõuda kokkulepitud kohta ühe tunni jooksul;
2) 5% §-s 52 sätestatud korras arvutatud tunnipalgast, kui vanglaametnik võib jõuda kokkulepitud kohta pikema aja kui ühe tunni jooksul või kui tal puudub kohustus kohale minna.”.

2) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Määruse rakendamine

Määruse § 1–5 rakendatakse tagasiulatuvalt 1. aprillist 2013. aastal.”;

3) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1.

§ 11.  Justiitsministri 5. septembri 2011. a määruse nr 44 „Järelevalve korraldus vanglas” muutmine

Justiitsministri 5. septembri 2011. a määruse nr 44 „Järelevalve korraldus vanglas” § 10 lõiget 5 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) selle vanglaametniku ees- ja perekonnanimi, kellele kohaldatakse valveaega, tema ülesanded ja kohustused, vanglasse kohalejõudmise aeg ja kontakttelefon.”.

§ 12.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa Vanglas ja Sisekaitseakadeemias töötavate vanglaametnike palgamäärad eurodes

/otsingu_soovitused.json