Teksti suurus:

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2013, 57

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Vastu võetud 27.12.2013 nr 188

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 30 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste loetelu ja tervishoiuteenuste rakendamise tingimused, mis on aluseks kindlustatud isikule osutatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) poolt.

  (2) Tervishoiuteenuste loetelus sätestatud piirhindu ja piirmäärasid rakendatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud kindlustatud isikult haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise korra ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika alusel.

2. peatükk Üldarstiabi 

§ 2.  Kindlustatud isiku pearaha

  (1) Pearaha on tasu, mida haigekassa maksab perearstile perearsti nimistusse kantud kindlustatud isikule vajalike tervishoiuteenuste osutamise kulude katmiseks.

  (2) Pearaha piirhind ühe kalendrikuu kohta on sõltuvalt kindlustatud isiku vanusest järgmine:

Pearaha

Kood

Piirhind
eurodes

Pearaha ühe alla 3-aastase kindlustatud isiku kohta

3044

5,84

Pearaha ühe 3- kuni alla 7-aastase kindlustatud isiku kohta

3045

4,37

Pearaha ühe 7- kuni alla 50-aastase kindlustatud isiku kohta

3046

2,72

Pearaha ühe 50- kuni alla 70-aastase kindlustatud isiku kohta

3047

3,67

Pearaha ühe 70-aastase ja vanema kindlustatud isiku kohta

3048

4,48

  (3) Perearstile, kelle nimistus on vähem kui 1200 kindlustatud isikut ja kelle teeninduspiirkonnas, milleks on riigi territooriumi haldusjaotusel rajanev üks kohalik omavalitsus, elab alaliselt vähem kui 1200 isikut, tasutakse pearaha 1200 isiku eest. Nimistus olevate kindlustatud isikute arvu ületava osa eest tasutakse pearaha koodiga 3046 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinna järgi.

  (4) Perearstile, kes osutab lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenust ajutiselt ilma õeta või kelle juures töötavate õdede summaarne tööaeg on seitsmepäevase ajavahemiku jooksul alla 40 tunni, tasutakse pearaha koefitsiendiga 0,8.

§ 3.  Baasraha ja lisatasu

  (1) Baasraha ning koodidega 3054 ja 3055 tähistatud lisatasu maksab haigekassa perearstile, kellel on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 35 lõike 2 alusel kinnitatud nimistu (edaspidi kinnitatud nimistuga töötav perearst), kindlustatud isikule vajalike tervishoiuteenuste osutamise kulude katmiseks.

  (2) Baasraha ja lisatasu rakendamise tingimused ning piirhind ühes kalendrikuus on järgmised:

Baasraha ja lisatasu

Kood

Piirhind
eurodes

Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3051

  959,13

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast 20–40 km kaugusel

3054

  133,65

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast kaugemal kui 40 km

3055

  382,94

Lisatasu perearsti nimistut teenindava täistööajaga teise pereõe eest

3059

1179,78

  (3) Tööajavälise ületunnitöö lisatasu rakendamise tingimused ning piirhinnad ühe tunni kohta on järgmised:

Lisatasu

Kood

Piirhind
eurodes

Lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3067

21,21

Lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest pereõele

3068

14,03

  (4) Koodidega 3054 ja 3055 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui perearsti tegevuskoht asub lähimast tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 55 lõike 1 alusel kehtestatud haiglate loetelus (edaspidi haiglate loetelu) nimetatud haiglast vastavalt 20–40 kilomeetri kaugusel või kaugemal kui 40 kilomeetrit.

  (5) Koodiga 3051 tähistatud baasraha makstakse koefitsiendiga 1,5, kui perearstil on mitu tegevuskohta ja need asuvad haldusterritoriaalse korralduse tõttu mitmes linnas, alevis, alevikus või külas ning kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) perearsti kõigis tegevuskohtades on täidetud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 10 alusel kehtestatud määruses sätestatud nõuded;
  2) perearsti nimistusse kantud isikute arv ei ületa tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõikes 41 sätestatud nimistu piirsuurust;
  3) perearsti vastuvõtuaeg teises või teistes tegevuskohtades on vähemalt 3 tundi nädalas;
  4) perearsti teine või teised tegevuskohad paiknevad põhilisest tegevuskohast kaugemal kui 10 kilomeetrit.

  (6) Koodiga 3059 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) perearsti nimistut teenindab mitte enam kui neli pereõde, kelle summaarne tööaeg kokku moodustab vähemalt kaks täistööaega;
  2) mitut nimistut teenindava pereõe summaarne tööaeg ei tohi ületada 52 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta;
  3) pereõdede, kelle summaarne tööaeg kokku on vähemalt kaks täistööaega, iseseisev vastuvõtuaeg on kummalgi õel vähemalt 20 tundi nädalas;
  4) perearsti tegevuskohas, kus õdede summaarne tööaeg kokku on kaks täistööaega, peab olema vähemalt kaks vastuvõturuumi suuruses vähemalt 16 m² ja 12 m² või kolm vastuvõturuumi kõik suuruses vähemalt 12 m².

  (7) Koodidega 3067 ja 3068 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) perearsti tööaeg kokku või pereõe tööaeg kokku ei ületa keskmiselt 52 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta neljakuulise arvestusperioodi jooksul;
  2) perearst ja pereõde on täitnud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 61 alusel kehtestatud määruses sätestatud üldarstiabi kättesaadavuse nõuded ning tööajaväline vastuvõtt toimub väljaspool nimetatud määrusega sätestatud vastuvõtuaega;
  3) perearst ja/või pereõde on tööajavälise vastuvõtu ajal tegevuskohas.

  (8) Lisatasu rakendamise tingimused ja piirhind kalendriaastas on järgmised:

Lisatasu

Kood

Piirhind
eurodes

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest

3061

3067,76

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile, kes saab lisatasu perearsti nimistut teenindava täistööajaga teise pereõe eest, haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest

3069

3988,09

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile erialase lisapädevuse eest

3062

  766,94

  (9) Koodidega 3061, 3069 ja 3062 tähistatud tervishoiuteenuste eest makstakse lisatasu koefitsiendiga kuni 1,0. Koefitsiendi suuruse määrab haigekassa ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras.

  (10) Koodiga 3069 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui haigekassa on ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras perearsti tegevuste hindamise kalendriaastale eelneval kalendriaastal maksnud perearstile lisatasu koodiga 3059 tähistatud teenuse eest vähemalt 10 kuud.

§ 4.  Normaalse raseduse jälgimine perearsti poolt

  (1) Perearsti poolt normaalse raseduse jälgimise piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine

3063

85,19

Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani

3064

34,97

Raseduse kulu jälgimine 20.–36. rasedusnädalani

3065

88,15

Raseduse kulu jälgimine 36.–40. rasedusnädalani

3066

28,91

  (2) Koodidega 3063, 3064, 3065 ja 3066 tähistatud tervishoiuteenuse piirhindu rakendatakse normaalse raseduse jälgimisel perearsti poolt.

§ 5.  Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenus

  (1) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse piirhind ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringne teenus ühes kalendrikuus

3090

18 075,32

  (2) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse ühes telefonikõnes antud konsultatsiooni piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsioon

3091

1,28

  (3) Haigekassa võtab koodidega 3090 ja 3091 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle ühelt tervishoiuteenuse osutajalt temaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 6.  Koolitervishoiuteenus

  (1) Haigekassa võtab koolitervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle üheteistkümnel kalendrikuul aastas.

  (2) Koolitervishoiuteenuse piirhind ühe õpilase kohta ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Koolitervishoiuteenus

3081

  2,15

Erivajadustega õpilaste koolitervishoiuteenus

3082

10,05

  (3) Koodidega 3081 ja 3082 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasumisel rakendatakse koefitsienti 0,94, kui teenuse osana ei ole tagatud kooliõe juhendamis- või töönõustamisteenus.

  (4) Koodiga 3081 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse statsionaarses õppes põhiharidust või üldkeskharidust omandavale õpilasele, samuti kutseõppe tasemeõppe teisel kuni neljandal kvalifikatsioonitasemel statsionaarses õppevormis õppivale õpilasele, välja arvatud lõikes 5 sätestatud õpilasele.

  (5) Koodiga 3082 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse teenuse osutamisel meditsiinilisel näidustusel hariduslike erivajadustega õpilaste koolis õppivatele haridusliku erivajadusega lastele.

3. peatükk Eriarstiabi ja õendusabi 

1. jagu Ambulatoorne tervishoiuteenus 

§ 7.  Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi piirhinnad

  (1) Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Eriarsti esmane vastuvõtt

3002

  17,05

Eriarsti korduv vastuvõtt

3004

  11,36

Kliinilise psühholoogi vastuvõtt eriarsti suunamisel

3007

  22,35

Vaimse tervise õe vastuvõtt

3015

  14,14

Logopeedi konsultatiivne vastuvõtt eriarsti suunamisel

3014

  34,34

Eriarsti koduvisiit

3020

  17,06

Koduõendusteenus

3026

  20,64

Geriaatrilise seisundi hindamine

3027

  69,92

Välisriigist kutsutud eriarsti konsultatsioon

3030

255,84

Psühhiaatri ja õe vastuvõtt aktiivravi perioodis

3031

  28,54

Psühhiaatri vastuvõtt aktiivravi perioodis

3032

  23,89

Psühhiaatri vastuvõtt toetusravi perioodis

3033

  14,32

Hinnangu andmine tervishoiuteenuse vastavusele ravikindlustuse seaduse § 271 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele

3034

149,31

Õe iseseisev vastuvõtt

3035

    6,79

Õe koduvisiit

3036

  10,35

Ämmaemanda iseseisev vastuvõtt

3037

    6,79

Ämmaemanda koduvisiit

3038

  10,35

Pahaloomulise kasvaja esmase raviplaani koostamine või muutmine paikmepõhise multidistsiplinaarse ekspertkomisjoni poolt

3042

  27,05

Hematoloogilise kasvaja esmase raviplaani koostamine või muutmine ekspertkomisjoni poolt

3043

  21,72

E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

3039

    8,76

Psühhiaatri vastuvõtt (alla 19-aastasele isikule)

3100

  40,09

  (2) Koodidega 3002, 3004, 3031, 3032, 3033 ja 3100 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:
  1) vestlus haigega ning anamneesi kogumine ja talletamine;
  2) haige läbivaatus, diagnostika, raviplaani koostamine ja diagnoosi määramine;
  3) ravi määramine;
  4) nõustamine tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
  5) nõustamine töö- ja elukorralduse kohta;
  6) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  7) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  8) lihtsamate raviprotseduuride tegemine, sh süstimine, sidumine, v.a põletushaige sidumine (kood 7133);
  9) muud vastuvõtu käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega;
  10) koodidega 66101 (vastuvõtu piirhinda on arvestatud üks tehtud uuring päevas), 66200, 66201, 66202 ja 66207 tähistatud laboriuuringud.

  (3) Eriarsti korduva vastuvõtu piirhinda (kood 3004) rakendatakse juhul, kui esmase vastuvõtu korral rakendati eriarsti esmase vastuvõtu piirhinda (kood 3002) või kui esmane visiit oli koduvisiit (kood 3020).

  (4) Haige pöördumisel eriarsti vastuvõtule retseptiravimi korduvaks väljakirjutamiseks rakendatakse koodiga 3004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda.

  (5) Koodiga 3030 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ainult haigekassa eelneval kirjalikul nõusolekul.

  (6) Koodidega 3031, 3032, 3033, 3100, 3007 ja 3015 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad teenust osutava tervishoiutöötaja superviseerimist üks kord kvartalis.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 3031 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle aktiivravi vajavalt kindlustatud isikult, kes vajab oma seisundi tõttu õe osalust raviotsuste tegemiseks, raviplaani koostamiseks, raviprotseduuride teostamiseks või ohutuse tagamiseks.

  (8) Koodiga 3007 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) anamneesi kogumine ja talletamine ning tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete ja informatsiooni töötlemine tervise infosüsteemis, vestlus haigega hindamaks psühholoogilise uuringu ja/või psühhoteraapia vajadust ja motivatsiooni raviks ning ravi tulemusi;
  2) haigele uuringute kohta tagasiside andmine;
  3) soovitused tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
  4) soovitused töö- ja elukorralduse kohta ning toimetulekumeetodite õpetamine.

  (9) Koodidega 3035, 3036 ja 3015 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:
  1) patsiendi ja tema lähedaste tervisealane nõustamine tervise säilitamiseks, edendamiseks ja haiguste ennetamiseks (sh seisundi hindamine, terviseriskide analüüs, toimetuleku nõustamine, patsiendi iseseisvaks kasutamiseks mõeldud meditsiiniseadmete ja abivahendite kasutamise õpetamine, lähedaste toetamine ja turvalisuse hindamine);
  2) õendustoimingud (tervisenäitajate hindamine ja jälgimine, haiguspuhused õendustoimingud, arsti otsuse alusel raviprotseduuride tegemine (nt süstimine, sidumine) ja ravisoostumuse jälgimine ja nõustamine lähtuvalt arsti otsusest ja ravijuhendist;
  3) õendustegevuse dokumenteerimine (anamneesi kogumine, õendusplaani koostamine, õendusabi tulemuste hindamine, epikriisi koostamine, andmete töötlemine tervise infosüsteemis, tervishoiuteenuse osutamisega seotud dokumentide väljastamine).

  (10) Koodidega 3015, 3035 ja 3037 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse juhul, kui vastuvõtt toimub eriarsti osaluseta.

  (11) Geriaatrilise seisundi hindamise (kood 3027) komisjoni kuuluvad arst, õde ja sotsiaaltöötaja ning vajaduse korral konsultandid.

  (12) Koodiga 3033 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse aktiivravi järgsel perioodil, kui patsient on stabiilses seisundis, sümptomitevaba või stabiilsete jääksümptomitega osalise remissiooni seisundis, kuid vajab pikaajalist jälgimist, et vältida haigusepisoodide kordumist, või haiguse ägenemist ennetavat ravi.

  (13) Koodiga 3026 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel hoolekandeasutuses rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,6.

  (14) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe juhtumi hinnangu kohta. Haigekassa tasub koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest sellele tervishoiuteenuse osutajale, kelle juures töötab kindlustatud isikule tervishoiuteenust osutanud eriarst.

  (15) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel meditsiinigeneetika erialal osaleb hinnangu andmisel arst-geneetik.

  (16) Koodiga 3042 tähistatud tervishoiuteenuse ekspertkomisjoni kuuluvad vähemalt neli arsti, kellest vähemalt kaks on onkoloogid (onkoteraapia ja kiiritusonkoloogia spetsialist) ja üks vastava paikme pädevusega kirurg.

  (17) Koodiga 3043 tähistatud tervishoiuteenuse ekspertkomisjoni kuuluvad vähemalt kolm arsti, kellest vähemalt kaks on hematoloogid.

  (18) Haigekassa võtab koodidega 3042 ja 3043 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui nimetatud tervishoiuteenuste osutamise käigus koostatud raviplaan vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile.

  (19) Perearsti poolt patsiendi suunamisel uroloogile, endokrinoloogile, otorinolarüngoloogile, pulmonoloogile või reumatoloogile tervise infosüsteemi vahendusel edastatud e-saatekirjaga võtab haigekassa koodiga 3039 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tervishoiuteenuse osutamise käigus koostatud e-saatekiri ja eriarsti vastus sisaldavad ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisades sätestatud andmeid ning nõuetekohane vastus saadetakse tervise infosüsteemi vahendusel perearstile kahe tööpäeva jooksul alates e-saatekirja saatmisest.

  (20) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle koodiga 3039 tähistatud teenuse eest ka e-visiidi korral lõikes 19 nimetatud tingimustel.

§ 8.  Vähihaige kodune toetusravi

  (1) Vähihaige koduse toetusravi piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Vähihaige koduse toetusravi päev

7408

12,65

  (2) Vähihaige koduse toetusravi päeva (kood 7408) piirhind sisaldab eriarsti või õe koduvisiidi käigus tehtud järgmisi tegevusi ja protseduure koos vajalike materjalidega:
  1) põieloputus ja kateetri vahetamine;
  2) krooniliste haavade sidumine, plaastrite vahetus, lamatiste profülaktika;
  3) tilkfusioon;
  4) pidev valutustamine (valupump);
  5) sondiga toitmine;
  6) punktsioonid, haige punktsioonijärgne jälgimine;
  7) vajaduse korral teadvuseta haige jälgimine;
  8) õendusplaani koostamine esmasel koduvisiidil ja haige omaste õpetamine, terviseseisundi muutumisel õendusplaani muutmine koos omaste õpetamisega;
  9) klistiiri tegemine;
  10) suuõõne puhastamine suuõõnekasvaja korral;
  11) imavsidemed;
  12) haige ja tema omaste psühhosotsiaalne nõustamine, arvestades vähihaige eripära.

  (3) Vähihaige koduse toetusravi päeva (kood 7408) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi (kood 3020) või õe koduvisiidi (kood 3036) piirhind.

§ 9.  Koduse peritoneaaldialüüsi ravipäeva piirhind

  (1) Koduse peritoneaaldialüüsi ravipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev

7033

60,40

  (2) Koduse peritoneaaldialüüsi ravipäeva (kood 7033) piirhind sisaldab kulutusi vajalikele tarvikutele, lahustele, haige õpetamisele ning nõustamisele.

§ 10.  Koduse respiraatorravi ja aspiraatori kodukasutuse piirhinnad

  (1) Koduse respiraatorravi ravipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kodune respiraatorravi

7034

13,49

  (2) Koduse respiraatorravi ravipäeva (kood 7034) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi (kood 3020) või õe koduvisiidi (kood 3036) piirhind.

  (3) Aspiraatori kodukasutuse päeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Aspiraatori kodukasutus

7035

0,58

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7035 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kes viibib kodusel ventilatsiooniravil või kellel on trahheostoom, neuroloogilisest kahjustusest tingitud neelamishäire või neuromuskulaarsest haigusest tingitud köharefleksi puudumine.

  (5) Lõigetes 1 ja 3 nimetatud teenused sisaldavad meditsiiniseadme maksumust.

§ 11.  Päevaravi ja päevakirurgia piirhinnad

  (1) Päevaravi ja päevakirurgia korras osutatud tervishoiuteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Ühe päeva
piirhind
eurodes

Tervishoiuteenused päevaravis

3075

41,30

Päevakirurgia

3076

50,80

  (2) Päevaravi (kood 3075) ja päevakirurgia (kood 3076) ühe päeva piirhind sisaldab kulutusi järgmistele tegevustele:
  1) soovitused tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
  2) soovitused töö- ja elukorralduse kohta;
  3) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  4) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  5) lihtsamate raviprotseduuride tegemine, sh süstimine, sidumine, v.a põletushaige sidumine (koodid 7133 ja 7134);
  6) muud vastuvõtu käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega;
  7) koodidega 66101 (teenuse piirhinda on arvestatud üks tehtud uuring päevas), 66200, 66201, 66202 ja 66207 tähistatud laboriuuringud;
  8) vajalikud õendustoimingud, haige hooldus, ravimid ning üks söögikord.

  (3) Haigekassa võtab kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle päevaravi (kood 3075) piirhinna alusel juhul, kui kindlustatud isikule osutatakse tervishoiuteenuseid plaanilise ravi käigus, ta viibib ravil üle nelja tunni päevas ning lahkub ravilt samal päeval.

  (4) Haigekassa võtab kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle päevakirurgia (kood 3076) piirhinna alusel juhul, kui kindlustatud isik viibib seoses tervishoiuteenuste osutamisega ravil üle nelja tunni päevas ning lahkub ravilt samal päeval.

  (5) Päevakirurgias kasutatava anesteesia eest rakendatakse §-s 42 sätestatud anesteesia piirhindu.

  (6) Haigekassa võtab päevakirurgia eest tasu maksmise kohustuse üle, kui täisvarustusega operatsioonitoas tehti 6. peatükis nimetatud operatsioon.

§ 12.  Tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku veoteenuse piirhinnad

  (1) Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike veoteenuste piirhinnad on järgmised:

Veoteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Haige ja/või doonorelundi vedu tervishoiuteenuse osutaja sõidukiga (v.a kiirabi) – 1 km

3071

      0,38

Vedu lennukiga – 1 tund

3072

  811,00

Vedu helikopteriga – 1 tund

3073

1083,00

Edasi-tagasivedu parvlaevaga

3074

    40,90

Surnu vedu sõidukiga (v.a parvlaeval) üle 100 km

3079

    64,00

Doonorelundi või retsipiendi vedu lennukiga – 1 tund

3085

2820,00

Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude kullerteenus

3086

  772,21

  (2) Koodidega 3072 ja 3073 tähistatud veoteenuseid rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel vältimatu arstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde.

  (3) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel statsionaarse eriarstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel teise eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde.

  (4) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse arsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

  (5) Koodiga 3074 tähistatud veoteenuse eest tasutakse Kuressaare Haigla Sihtasutusele koefitsiendiga 0,75.

  (6) Koodiga 3079 tähistatud veoteenust rakendatakse arsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

  (7) Koodiga 3079 tähistatud veoteenuse eest tasutakse koefitsiendiga 0,4, kui lähim patoanatoomilist lahangut teostav tervishoiuteenuse osutaja on kuni 25 km (kaasa arvatud) kaugusel, ning koefitsiendiga 0,7, kui lähim patoanatoomilist lahangut teostav tervishoiuteenuse osutaja on 26 kuni 100 km (kaasa arvatud) kaugusel.

  (8) Koodiga 3085 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel järgmistel juhtudel:
  1) doonorelundite transportimisel välismaalt Eestisse eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde siirdamise eesmärgil;
  2) ravimeeskonna transportimisel välismaalt Eestisse doonorsüdame eemaldamise eesmärgil ja Eestist tagasi välismaale eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde;
  3) doonorsüdame transportimisel Eestist välismaale eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde kindlustatud isikule südame siirdamise eesmärgil;
  4) kindlustatud isiku transportimisel Eestist välismaale südame siirdamise ettevalmistamiseks või südame siirdamiseks või tagasi välismaalt Eestisse eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde siirdamise ettevalmistamise või siirdamise järel.

  (9) Lõike 8 punktides 1, 2, 3 ja 4 nimetatud ravimeeskonna, doonorelundi ja kindlustatud isiku (retsipiendi) transportimisel sama lennukiga rakendatakse koodiga 3085 tähistatud veoteenust üks kord ühe tunni kohta.

  (10) Koodiga 3085 tähistatud teenuse piirhind sisaldab lisaks lennutunni maksumusele keskmist ootetunni maksumust.

  (11) Koodiga 3073 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel lõike 8 punktis 4 sätestatud juhul.

  (12) Koodiga 3086 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel vereloome tüvirakkude või terapeutiliste rakkude transportimisel välismaalt Eestisse eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde siirdamise eesmärgil. Teenuse piirhinda rakendatakse üks kord ühe veo kohta.

  (13) Koodiga 3086 tähistatud veoteenus sisaldab tervishoiutöötaja tööjõukulu, päevaraha, transpordi- ja majutuskulusid.

2. jagu Statsionaarne tervishoiuteenus 

§ 13.  Voodipäeva arvestus haiglas

  (1) Haigla voodipäevade maksimaalne arv ja voodipäeva piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Voodi-
päevade
maksimum-
arv

Ühe haige
voodipäeva
piirhind
eurodes

Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)

Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)

Sisehaigused

2001

8

  68,92

100

0

Kardioloogia

2002

8

  73,26

100

0

Kutsehaigused

2003

4

  62,85

100

0

Endokrinoloogia

2005

6

  72,60

100

0

Nakkushaigused (sh laste nakkushaigused)

2006

8

  77,63

100

0

Nakkushaigused (sh laste nakkushaigused) lõikes 7 nimetatud diagnooside korral

2007

8

  88,76

100

0

Hematoloogia

2008

7

  95,26

100

0

Nefroloogia

2009

7

  71,09

100

0

Gastroenteroloogia

2010

6

  73,40

100

0

Kirurgia (16-aastane ja vanem isik)

2011

6

  76,61

100

0

Kirurgia (alla 16-aastane isik)

2012

4

  76,22

100

0

Neurokirurgia

2013

6

  84,58

100

0

Torakaalkirurgia

2014

8

  76,22

100

0

Kardiokirurgia

2015

6

  77,59

100

0

Traumatoloogia

2016

7

  76,22

100

0

Septiline luu-liigesekirurgia

2017

20

  76,22

100

0

Põletus

2018

9

  73,58

100

0

Ortopeedia

2019

6

  76,22

100

0

Tuberkuloos (tahtest olenematu ravi korral)

2020

180

106,96

100

0

Tuberkuloos

2021

60

  73,03

100

0

Psühhiaatria

2022

20

  72,10

100

0

Akuutpsühhiaatria (tahtest olenematu ravi korral)

2058

152,38

100

0

Lastepsühhiaatria (alla 19-aastane isik)

2060

20

127,53

100

0

Psühhiaatria ebastabiilse remissiooniga patsiendi korral

2062

  73,01

100

0

Günekoloogia

2025

4

  71,09

100

0

Sünnitusabi

2026

4

119,17

100

0

Raseduspatoloogia

2028

5

  79,39

100

0

Neuroloogia

2029

7

  86,87

100

0

Uroloogia

2030

5

  70,77

100

0

Oftalmoloogia

2031

3

  69,42

100

0

Otorinolarüngoloogia (sh laste otorinolarüngoloogia)

2032

3

  70,45

100

0

Dermatoveneroloogia

2033

10

  76,50

100

0

Neonatoloogia

2034

20

115,56

100

0

Radioloogia

2035

8

  73,86

100

0

Pediaatria

2036

6

  85,88

100

0

Pulmonoloogia (sh hingamiselundite allergia)

2038

8

  73,75

100

0

Onkoloogia

2039

7

  72,58

100

0

Veresoontekirurgia

2040

5

  75,20

100

0

Näo-lõualuukirurgia

2042

4

  75,20

100

0

Reumatoloogia

2043

6

  72,45

100

0

I astme intensiivravi

2044

5

  70,95

100

0

II astme intensiivravi

2045

10

291,29

100

0

III astme intensiivravi

2046

25

507,80

100

0

III A astme intensiivravi

2059

25

641,54

100

0

Järelravi

2047

60

  53,92

100

0

Põetamine, hooldamine (lapsevanema või lapse muu tegeliku põetaja või hooldaja viibimisel haige lapsega statsionaaris)

2048

  22,24

100

0

Lasteneuroloogia

2050

7

  97,81

100

0

Iseseisev statsionaarne õendusabi

2063

60

  49,17

85

15

  (2) Lõikes 1 sätestatud ühe haige voodipäeva (v.a koodid 2048 ja 2063) piirhind sisaldab kulutusi järgmistele tegevustele:
  1) vestlus haigega, anamneesi kogumine ja talletamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  2) haige läbivaatus, diagnostika, raviplaani koostamine, kliinilise diagnoosi püstitamine, ravi määramine;
  3) soovitused tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
  4) soovitused töö- ja elukorralduse kohta;
  5) haige hooldus, õendusabi, toitlustamine;
  6) lihtsamate raviprotseduuride tegemine, sh süstimine, sidumine, v.a põletushaige sidumine (kood 7134);
  7) ravimid, v.a 7. peatükis sätestatud ravimid;
  8) koodidega 66101 (voodipäeva piirhinda on arvestatud üks tehtud uuring ööpäevas), 66100, 66102, 66103, 66104, 66106, 66107, 66112, 66200, 66201, 66202, 66207 ja 66117 tähistatud laboriuuringud;
  9) eriarstide, õdede ja ämmaemandate konsultatsioonid.

  (3) Iseseisva statsionaarse õendusabi (kood 2063) voodipäeva piirhind sisaldab õendustoimingute ja nendega haakuvate hooldustegevuste maksumust, koodidega 66101 (voodipäeva piirhinda on arvestatud üks tehtud uuring ööpäevas), 66100, 66102, 66103, 66104, 66106, 66107, 66112, 66200, 66201, 66202, 66207 ja 66117 tähistatud laboriuuringuid ning ravimeid, v.a 7. peatükis sätestatud ravimid.

  (4) Koodiga 2063 tähistatud tervishoiuteenusega rakendatakse koodiga 3002, 3004 või 3020 tähistatud tervishoiuteenust, kui toimub eriarsti konsultatsioon.

  (5) Kindlustatud isiku statsionaarsele ravile saabumise ja ravilt lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

  (6) Haigekassa võtab alla ühe ööpäeva statsionaarsel ravil viibinud kindlustatud isiku eest tasu maksmise kohustuse üle järgmiselt:
  1) isiku suunamisel statsionaarsele ravile teise tervishoiuteenuse osutaja juurde või isiku surma korral statsionaarsele ravile saabumise päeval – eriarstiabi voodipäeva piirhinnaga;
  2) üle kuue tunni ravil viibinud isiku eest – ühe voodipäeva piirhinnaga.

  (7) Haige ravil viibimisel sama tervishoiuteenuse osutaja erinevates osakondades ei tohi lõikes 1 loetletud erialajärgsete voodipäevade arv eraldi ületada vastavat voodipäevade maksimumarvu ning kokku suurimat voodipäevade maksimumarvu (v.a koodidega 2045–2048, 2063 ja 2059 tähistatud tervishoiuteenused).

  (8) Lõikes 7 nimetatud erialajärgsete voodipäevade arvu hulka loetakse ka I astme intensiivravi päevad.

  (9) Haige järjestikusel viibimisel intensiivravil 18 ja enam tundi võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle voodipäevajärgse piirhinna alusel ning alla 18-tunnisel viibimisel tegelikult viibitud tundide eest.

  (10) Põletushaige I ja II astme intensiivravi (koodid 2044 ja 2045) korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kokku kuni 25 intensiivravipäeva eest.

  (11) Lõikes 10 kehtestatud intensiivravipäevade maksimumarvu võib pikendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (12) Lõikes 1 ettenähtud voodipäevade maksimaalset arvu ületavate päevade eest, välja arvatud koodidega 2047 ja 2063 tähistatud tervishoiuteenuste korral, võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järelravi (kood 2047) tervishoiuteenusena kuni 60 päeva eest.

  (13) Koos haige lapsega haiglas viibiva lapsevanema või muu tegeliku põetaja või hooldaja eest tasub haigekassa täiendavalt põetuse ja hoolduse voodipäeva järgi koodiga 2048 tähistatud tervishoiuteenuse eest järgmiselt:
  1) alla 2-aastase lapsega haiglas viibimise päevade eest;
  2) lapse rinnaga toitmisel haiglas viibimise päevade eest;
  3) alla 10-aastase lapsega haiglas viibimisel kuni 14 päeva eest;
  4) alla 15-aastase sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimisel kuni 14 päeva eest.

  (14) Koodiga 2034 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- ja piirkondlikus haiglas.

  (15) Koodiga 2007 tähistatud tervishoiuteenuse korral võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (edaspidi RHK 10) nimetatud järgmiste diagnooside alusel:

 

Haigusrühm

Diagnoos (RHK 10)

  1.

Soolenakkused

A00 – A00.9 koolera

A01.0 – A02.9 kõhutüüfus ja paratüüfused

A03.0 – A03.9 šigelloos

A08.0 – A08.5 soole viirus- ja muud täpsustatud nakkused, rotaviirusenteriit

A09 nakkuslik kõhulahtisus

  2.

Teatavad bakterzoonoosid

A20.0 – A20.9 katk

A22.0 – A22.9 põrnatõbi ehk Siberi katk

  3.

Muud bakterhaigused

A30.0 – A30.9 leepra

A36.0 – A36.9 difteeria

A37.0 – A37.8 läkaköha

A38 sarlakid

A39 meningokokkinfektsioon

A48.1 leegionärihaigus

  4.

Riketsioosid

A75.0 – A75.9 tähniline tüüfus ehk täi- ja kirburiketsioos

A77.0 – A77.9 eksanteem- ehk tähnilised palavikud ehk puukriketsioosid

A78 Q-palavik

  5.

Kesknärvisüsteemi viirushaigused

A80.0 – A80.9 äge poliomüeliit

A82.0 – A82.9 marutõbi

A87.0 – A87.9 viirusmeningiidid

A85 – A86 viirusentsefaliidid

  6.

Lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja
hemorraagilised viiruspalavikud

A90 klassikaline dengue palavik ehk seitsmendapäevitine palavik

A91 hemorraagiline dengue palavik

A92.0 – A92.9 sääse levitatavad muud viiruspalavikud

A93.0 – A93.8 lülijalgse levitatavad mujal klassifitseerimata muud viiruspalavikud

A94 lülijalgse levitatav täpsustamata viiruspalavik

A95.0 – A95.9 kollapalavik

A96.0 – A96.9 hemorraagiline areenaviiruspalavik

A98.0 – A98.9 mujal klassifitseerimata muud hemorraagilised viiruspalavikud

A99 täpsustamata hemorraagilised viiruspalavikud

  7.

Naha- ja limaskestakahjustusega viirushaigused

B01.0 – B01.9 tuulerõuged

B02 vöötohatis (Herpes zoster)

B05.0 – B05.9 leetrid

B06.0 – B06.9 punetised (kaasa arvatud kongenitaalne (P35.0))

B09 naha- ja limaskestakahjustusega täpsustamata viirusnakkus (roseola infantum (exanthema subitum))

  8.

Viirushepatiit

B15.0 – B15.9 äge A-viirushepatiit

B16.0 – B16.3 äge B-viirushepatiit

B17.1 äge C-viirushepatiit

B17.2 äge E-viirushepatiit

  9.

HIV-infektsioon

B20 – B24 inimese immuunpuudulikkuse viirustõbi ehk HIV-tõbi

10.

Bakteriaalsed meningiidid

G00 – G04 meningiidid ja entsefaliidid

11.

Muud viirushaigused

B26.9 nakkuslik parotiit ehk mumps

B27.0 – B27.9 nakkuslik mononukleoos

J00 – J06 äge respiratoorne infektsioon

J10.0 – J11.8 gripp

12.

Muud haigused või haigusseisundid

B50 – B54 malaaria

  (16) Koodiga 2063 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada kuni 60 päeva kaupa tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (17) Koodiga 2047 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada kuni 60 päeva kaupa tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (18) Koodiga 8101 või 8102 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel on koodiga 2008 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv 45 päeva.

  (19) Koodiga 372R, 373R, 374R, 375R, 376R või 8105 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel on koodiga 2008 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv 21 päeva.

  (20) Haigekassa võtab koodiga 2062 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui:
  1) patsient on ebastabiilses remissioonis;
  2) ravi alustamise ja jätkamise otsustab ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt kaks psühhiaatrit, ja otsus on vormistatud ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormi alusel;
  3) on tagatud psühhiaatri ööpäevaringne valmisolek konsulteerimiseks.

  (21) Koodiga 2062 tähistatud tervishoiuteenuse korral peab lõikes 20 nimetatud ekspertkomisjon alati ravi edasist vajalikkust hindama ning uue raviplaani koostama hiljemalt 180 päeva möödumisel eelmise raviplaani koostamisest.

  (22) Haigekassa võtab koodiga 2058 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui raviasutuses on tagatud ööpäevaringne psühhiaatri valve.

  (23) Haigekassa võtab koodiga 2020 või 2021 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle tuberkuloosi ja sõltuvushäire kaksikdiagnoosiga patsiendilt juhul, kui patsiendi ravivajaduse on hinnanud ning dokumenteerinud ravi alguses ja lõpus ravimeeskond, millesse kuuluvad kopsuarst ja vähemalt kaks liiget järgmisest loetelust: psühhiaater, vaimse tervise õde, sotsiaaltöötaja, tegevusterapeut ja kliiniline psühholoog.

  (24) Koodiga 2020 või 2021 tähistatud tervishoiuteenusega rakendatakse tuberkuloosi ja sõltuvushäire kaksikdiagnoosiga patsiendil vastavalt hinnatud ravivajadusele koodiga 3032, 3033 ja/või 3007 tähistatud tervishoiuteenuseid.

  (25) Koodiga 2020 või 2021 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib suurendada tuberkuloosi ja sõltuvushäire kaksikdiagnoosiga patsiendil tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras juhul, kui on dokumenteeritud senise ravi tulemuslikkus ja põhjendatud ravi jätkamise vajadus.

§ 14.  Statsionaarne taastusravi

  (1) Statsionaarse taastusravi voodipäevade maksimaalne arv ja piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Voodi-
päevade
maksimum-
arv

Ülevõetava tasu
maksmise
kohustuse piirmäär
(% voodipäeva
piirhinnast)

Kindlustatud isiku
omaosaluse määr
(% voodipäeva
piirhinnast)

Piirhind
eurodes

Intensiivne funktsioone taastav taastusravi

8029

21

100

0

71,70

Funktsioone taastav taastusravi

8028

14

100

0

53,69

Funktsioone toetav taastusravi (vähemalt 19-aastasele isikule)

8030

10

80

20

53,69

Funktsioone toetav taastusravi (alla 19-aastasele isikule)

8031

14

100

0

53,69

  (2) Taastusravi (koodid 8029, 8028, 8030 ja 8031) piirhinnad sisaldavad kulutusi § 13 lõikes 2 nimetatud tegevustele.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 8029 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsiendi funktsioonid ja ravivajaduse on hinnanud ning dokumenteerinud vähemalt ravi alguses ja lõpus ravimeeskond, millesse kuuluvad taastusarst ja vähemalt kaks liiget järgmisest loetelust: füsioterapeut, tegevusterapeut, kliiniline psühholoog ja logopeed.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 8029 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle lõikes 1 nimetatud voodipäevade maksimumarvu alusel üks kord isiku kohta kuue järjestikuse kuu jooksul pärast ägedat haigestumist, traumat või operatsiooni või kolm korda isiku kohta18 järjestikuse kuu jooksul pärast pea- või seljaajutraumat, mille tagajärjel on tekkinud raskekujuline liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire või mõõdukas liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire ning lisaks vähemalt kaks raskekujulist või mõõdukat funktsioonihäiret järgnevast loetelust:
  1) kõnefunktsiooni häire;
  2) neelamisfunktsiooni häire;
  3) mälu- ja/või kognitiivsete funktsioonide häired;
  4) põie- ja/või soolefunktsioonide häired;
  5) tegutsemis- ja osalusfunktsioonihäire tingituna käe motoorikahäirest.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 8028 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle lõikes 1 nimetatud voodipäevade maksimumarvu alusel üks kord kuue järjestikuse kuu jooksul pärast ägedat haigestumist, traumat või operatsiooni, mille tagajärjel on tekkinud raskekujulisest või mõõdukast funktsioonihäirest tulenev näidustus statsionaarseks taastusraviks, välja arvatud lõikes 4 nimetatud seisundid.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 8030 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle taastusarsti suunamisel krooniliste tugi- ja liikumiselundkonna funktsioonihäirete, tasakaalu- ja propriotseptsiooni-, südame- või hingamisfunktsiooni häirete korral.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 8031 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 19-aastaste laste neuroarengulise ja taastusravi näidustuste esinemisel.

  (8) Kindlustatud isiku statsionaarsele taastusravile saabumise ja taastusravilt lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

  (9) Statsionaarse taastusravi korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle lisaks taastusravi voodipäeva piirhinnale (koodid 8028–8031) järgmiste tervishoiuteenuste eest vastavalt taastusarsti või ravimeeskonna koostatud raviplaanile: § 27 lõigetes 1 ja 3 loetletud tervishoiuteenused, isiksuse uuring (kood 7615), kognitiivse funktsiooni uuring (kood 7616), psühhoteraapia seanss ühele haigele (kood 7601), logopeedilised uuringud (koodid 7611 ja 7619), laboratoorsed analüüsid, mis ei kuulu voodipäeva piirhinna sisse, radioloogilised uuringud (§-d 15–20 ja 22), neurofüsioloogilised uuringud ja funktsionaaldiagnostilised uuringud, uroloogilised protseduurid (§ 29) ning tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikud veoteenused (§ 12).

  (10) Koos haige lapsega haiglas taastusravil viibiva lapsevanema või muu tegeliku põetaja või hooldaja eest tasutakse täiendavalt põetuse ja hoolduse voodipäeva järgi koodiga 2048 tähistatud teenuse eest järgmiselt:
  1) kuni 7-aastase (kaasa arvatud) lapsega haiglas viibimise päevade eest;
  2) kuni 14-aastase (kaasa arvatud) sügava või raskekujulise liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimise päevade eest.

  (11) Koodidega 8028 ja 8029 tähistatud taastusravi voodipäevade maksimaalset arvu võib suurendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, juhul kui on dokumenteeritud senise ravi tulemuslikkus ja põhjendatud ravi jätkamise vajadus.

  (12) Koodiga 8029 tähistatud voodipäevade maksimaalse arvu ületamisel, välja arvatud lõikes 11 määratud tingimustel, rakendatakse järelravi (kood 2047) voodipäeva piirhinda.

4. peatükk Uuringud ja protseduurid 

§ 15.  Röntgeniülesvõtete piirhinnad

  (1) Röntgeniülesvõtete piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind
eurodes

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte)

7900

Koodi 7900 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast üks ülesvõte

  8,35

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7901

Koodi 7901 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast kaks ülesvõtet

12,14

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7902

Koodi 7902 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

14,95

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (üks ülesvõte)

7906

Koodi 7906 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast ainult üks ülesvõte

  9,47

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (kaks ülesvõtet)

7907

Koodi 7907 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast vähemalt kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7908 alusel

14,06

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (iga järgmine ülesvõte)

7908

Koodi 7908 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7907 juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

  8,04

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte)

7903

Koodi 7903 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast üks ülesvõte

  9,68

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet)

7904

Koodi 7904 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast kaks ülesvõtet

14,54

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7905

Koodi 7905 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

17,51

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (üks ülesvõte)

7909

Koodi 7909 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast üks ülesvõte

  8,48

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7910

Koodi 7910 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast kaks ülesvõtet

12,66

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7911

Koodi 7911 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

15,04

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (üks ülesvõte)

7912

Koodi 7912 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast üks ülesvõte

  9,47

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7913

Koodi 7913 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast kaks ülesvõtet

13,65

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7914

Koodi 7914 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

17,59

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest ja/või liigestest (üks ülesvõte)

7915

Koodi 7915 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest ja/või ülajäseme liigestest üks ülesvõte

  9,47

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (kaks ülesvõtet)

7916

Koodi 7916 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7917 alusel

12,01

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (iga järgmine ülesvõte)

7917

Koodi 7917 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7916 juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet

  7,66

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (üks ülesvõte)

7918

Koodi 7918 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest üks ülesvõte

10,62

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (kaks ülesvõtet)

7919

Koodi 7919 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7920 alusel

12,21

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (iga järgmine ülesvõte)

7920

Koodi 7920 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7919 juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet

  8,68

Ortopantomograafia (üks ülesvõte)

7922

Koodi 7922 alusel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ühe uuringu käigus ühe ülesvõtte eest tingimusel, et tulemust on ravidokumendis kirjeldanud radioloog

  7,23

Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti (üks ülesvõte)

7923

Koodi 7923 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest üks ülesvõte. Juhul kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte, võtab haigekassa iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7924 alusel

26,48

Mittetransporditava haige iga järgnev röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti

7924

Koodi 7924 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7923 juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte

  9,35

Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti täisdigitaalsel seadmel (üks ülesvõte)

7925

Koodi 7925 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest üks ülesvõte. Juhul kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte, võtab haigekassa iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7998 alusel

35,12

Mittetransporditava haige iga järgnev röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti täisdigitaalsel seadmel

7998

Koodi 7998 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7925 juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte

10,88

Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis

6074

Üks rind kahes projektsioonis

13,17

Kuseteede kontrastuuring ehk urograafia

7928

Uuring (kood 7928) sisaldab kuni viit ülesvõtet (sh natiivuuring). Juhul kui uuringu käigus tehakse üle viie ülesvõtte, võtab haigekassa kuuenda ja iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7909 alusel

61,58

Vastsündinu röntgeniülesvõte (üks ülesvõte)

7929

Koodi 7929 rakendatakse vastsündinule esimesel elukuul haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas tehtud ülesvõtete puhul tingimusel, et tulemust on ravidokumendis kirjeldanud radioloog

18,24

Jäseme ülesvõte telje mõõtmiseks või täispikkuses lülisamba röntgeniülesvõte

7930

 

21,69

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi: uuringu tegemine, digitaalne arhiveerimine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis iga piirkonna kohta.

  (3) Koodiga 6074 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab mammograafilise sõeluuringu puhul kahe radioloogi tehtud uuringu tulemuste kirjeldamist ning kindlustatud isikule kirjaliku vastuse saatmise kulu.

  (4) Haigekassa võtab koodidega 7925 ja 7998 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ülesvõte digitaliseeritakse ilma fosforplaatide lugemise lisasüsteemita.

  (5) Mittetransporditavale haigele röntgeniülesvõtete tegemisel väljaspool röntgenikabinetti rakendatakse ainult koodidega 7923, 7924, 7925 ja 7998 tähistatud tervishoiuteenuseid.

§ 16.  Röntgenoskoopia piirhinnad

  (1) Röntgenoskoopia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind
eurodes

Seljaajukanali kontrastuuring skoopial (müelograafia)

7931

Koodiga 7931 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: subarahnoidaalruumi punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

  54,82

Röntgenoskoopia (üks piirkond)

7932

Koodiga 7932 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab uuringu tegemist ja uuringu tulemuste kirjeldamist ravidokumendis. Piirkonnaks loetakse kopsud, süda, kõhuõõne elundid, kuseteed, vaagnapiirkond, üks jäse, lülisammas, peapiirkond

  30,95

Söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine röntgenoskoopial

7933

Koodiga 7933 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine peroraalne manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

  53,78

Irrigoskoopia ehk kolograafia kaksikkontrasteerimisega

7936

Koodiga 7936 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine rektaalne manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

110,12

Röntgenoskoopia kontrastainega, sh fistulograafia (üks piirkond)

7934

Koodiga 7934 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastainet, selle manustamist, uuringu tegemist ja uuringu tulemuste kirjeldamist ravidokumendis. Piirkonnaks loetakse pisarateed, hingamisteed, kuseteed, sapiteed, suguelundid, seedetrakt (v.a söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine ning kolograafia kaksikkontrasteerimisega)

  39,39

Reie flebograafia

7935

Koodiga 7935 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine süstimine, ülesvõtete tegemine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

  93,51

  (2) Haigekassa võtab koodidega 7932 ja 7934 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle lõike 1 tabeli veerus „Toimingu kirjeldus ja tingimused” nimetatud igast piirkonnast tehtud röntgenoskoopia eest (iga piirkonna puhul üks kord).

§ 17.  Ultraheli piirhinnad

  (1) Ultraheli piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind eurodes

Lapse aju ultraheliuuring

7940

 

  13,86

Ühe piirkonna arterite ultraheliuuring

7941

Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere elundid, üks kõhuõõne elund, üks retroperitoneaalruumi elund, ühe neeru arterid, vaagnapiirkonna elundid, välissuguelundid

  11,38

Ühe piirkonna veenide ultraheliuuring

7942

Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere elundid, üks kõhuõõne elund, üks retroperitoneaalruumi elund, vaagnapiirkonna elundid, välissuguelundid

  11,38

Ühe piirkonna arterite ja veenide ultraheliuuring

7943

Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere elundid, üks kõhuõõne elund, üks retroperitoneaalruumi elund, ühe neeru arterid, vaagnapiirkonna elundid, välissuguelundid

  16,96

Ühe piirkonna liigese/liigeste ultraheliuuring

7946

Piirkonnaks loetakse labakäsi randmega, küünarliiges, õlaliiges, mandibulaarliigesed, lülisamba kaelapiirkond, lülisamba rinnapiirkond, lülisamba lumbosakraalpiirkond, vaagen, puusaliiges, põlveliiges, hüppeliiges, kanna ja jalalaba piirkonna liigesed

  10,64

Raseduse ultraheliuuring

7947

 

  14,53

Pehmete kudede ultraheliuuring (üks piirkond)

7948

Pehmeks koeks loetakse nahk, nahaaluskude, rasvkude, lihased ja kõõlused. Piirkonnaks loetakse pea, kael, rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkond, ülajäse, alajäse, välissuguelundid

  10,77

Kilpnäärme ultraheliuuring

7950

 

    9,82

Rinnanäärme ultraheliuuring (üks rind)

7952

 

  12,62

Kõhupiirkonna ultraheliuuring

7956

 

  12,39

Vaagnapiirkonna ultraheliuuring

7958

 

  12,39

Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring

7953

 

  18,45

Vaginaalne ultraheliuuring

7954

 

  15,77

Rektaalne ultraheliuuring

7960

 

  13,50

Emaka ultraheliuuring kontrastainega

7961

Koodiga 7961 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine manustamine, uuring ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

  29,82

Emaka ja munajuhade ultraheliuuring kontrastainega

7962

Koodiga 7962 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine manustamine, uuring ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

  60,30

Residuaaluriini määramine ultraheliga

7963

 

    6,33

Kusepõie refluksi ultraheliuuring

7964

 

  16,64

Maksa ultraheliuuring kontrastainega

7966

 

123,07

Mittetransporditava haige ultraheliuuring väljaspool ultraheli kabinetti

7967

 

  20,29

Mittetransporditava haige iga järgnev ultraheliuuring väljaspool ultraheli kabinetti

7968

 

  10,98

Loote ultraheliuuring dopleriga

7969

 

  14,82

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuringu teeb radioloog või sellekohase pädevusega teise eriala arst;
  2) piirhinnad sisaldavad ultraheliuuringu tegemist ja tulemuse kirjeldamist ravidokumendis iga piirkonna kohta;
  3) 4. peatükis nimetatud protseduuride tegemisel ultraheli kontrolli all ei rakendata täiendavalt ultraheli piirhindu;
  4) kui ühes piirkonnas uuritakse samal ajal nii artereid kui ka veene, rakendatakse koodiga 7943 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda (koode 7941 ja 7942 ei rakendata).

  (3) Koodiga 7966 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ultraheli kontrastaine maksumust. Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse koodiga 7966 tähistatud tervishoiuteenuse alusel üle üks kord uuringu kohta.

  (4) Koodiga 7966 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse maksa metastaaside uurimisel kompuutertomograafia ja magnetresonantstomograafia vastunäidustuse korral ning diagnoosi täpsustamisel ebaselge kompuutertomograafia, magnetresonantstomograafia, tsütoloogilise või histoloogilise uuringu koldeleiu korral.

  (5) Mittetransporditavale haigele ultraheliuuringu tegemisel väljaspool ultraheli kabinetti rakendatakse ainult koodidega 7967 ja 7968 tähistatud tervishoiuteenuseid.

§ 18.  Kompuutertomograafia piirhinnad

  (1) Kompuutertomograafia põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Peaaju kompuutertomograafia natiivis

7990

  41,93

Peaaju kompuutertomograafia kontrastainega

7991

  50,08

Südame kompuutertomograafia

7972

  55,20

Südame kompuutertomograafia kontrastainega

7973

  82,01

Kompuutertomograafia natiivis

7975

  49,32

Kompuutertomograafia kontrastainega

7978

  59,75

Kompuutertomograafia-angiograafia

7984

  57,46

Perfusioonkompuutertomograafia

7974

100,06

Kompuutertomograafia-kolonoskoopia

7995

  39,22

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist, digitaalset töötlemist ja arhiveerimist ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis iga piirkonna kohta;
  2) haigekassa võtab põhiuuringu eest tasu maksmise kohustuse üle üks kord iga uuringu kohta;
  3) põhiuuringule lisanduvate uuringute puhul rakendatakse lõikes 3 sätestatud piirkondade või faaside lisauuringute piirhindu;
  4) koodidega 7991, 7973, 7974, 7978 ja 7984 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind ei sisalda kontrastaine kulu.

  (3) Kompuutertomograafia lisauuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimus

Piirhind
eurodes

Kompuutertomograafia natiivis (iga järgmine piirkond)

7976

Piirkonnaks loetakse koljupõhimik, ninakõrvalkoopad, silmakoopad, temporaalluu, temporomandibulaarliigesed, näokolju, hambad, kael, kopsud, süda, mediastiinum, rindkere, ülakõht, keskkõht, vaagen, lülisamba kaelaosa, lülisamba rinnaosa, lülisamba nimmeosa, ülajäse, alajäse

12,99

Kompuutertomograafia kontrastainega (iga järgmine piirkond)

7979

Piirkonnaks loetakse koljupõhimik, ninakõrvalkoopad, silmakoopad, temporaalluu, temporomandibulaarliigesed, näokolju, hambad, kael, kopsud, süda, mediastiinum, rindkere, ülakõht, keskkõht, vaagen, lülisamba kaelaosa, lülisamba rinnaosa, lülisamba nimmeosa, ülajäse, alajäse

12,99

Kompuutertomograafia-angiograafia (iga järgmine piirkond)

7999

Piirkonnaks loetakse ajuarterid, ajuveenid, kaelaarterid, kaelaveenid, kopsuarterid, rinnaaort, kõhuaort, mesenteeriumi veresooned, koronaararter, neeruarterid, alajäseme reie- ja põlvepiirkonna arterid, alajäseme sääreosa arterid, alajäseme kanna- ja jalalaba arterid, alajäsemete veenid, ülajäseme arterid, ülajäsemete veenid

15,26

Venograafia kontrastainega

7981

 

17,39

Parenhümatoosse faasi lisauuring kontrastainega

7982

 

12,99

Hilisfaasi lisauuring kontrastainega

7987

 

22,63

Peaaju arterite 3D analüüs

7992

 

10,64

  (4) Lõikes 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse ainult koos lõikes 1 sätestatud kompuutertomograafia põhiuuringuga;
  2) tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist (välja arvatud koodiga 7992 tähistatud tervishoiuteenus) ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis iga piirkonna ja faasi kohta;
  3) haigekassa võtab koodidega 7976, 7979 ja 7999 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle lõike 3 tabeli veerus „Toimingu kirjeldus ja tingimused” nimetatud igast piirkonnast (välja arvatud koronaararter) tehtud kompuutertomograafia lisauuringu eest (iga piirkonna puhul üks kord);
  4) koronaararteri uuringu korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7999 tähistatud tervishoiuteenuse alusel kuni kaks korda;
  5) haigekassa võtab koodidega 7981, 7982, 7987 ja 7992 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle üks kord ühe uuringu kohta.

  (5) Kompuutertomograafia kontrastaine piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kompuutertomograafia kontrastaine 10 ml

7997

5,77

  (6) Lõikes 5 sätestatud tervishoiuteenuse piirhinna rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) haigekassa võtab koodiga 7997 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle koos koodidega 7991, 7973, 7978, 7984 ja 7974 tähistatud tervishoiuteenustega;
  2) kasutatud kontrastaine kogus ümardatakse lähima kümneni.

§ 19.  Magnetresonantstomograafia piirhinnad

  (1) Nõrga väljatugevusega (kuni 1 tesla) magnetresonantstomograafia (edaspidi MRT) põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe mähisega uuring (alla 4 töö) nõrga väljaga MRT-l

79300

46,18

Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) nõrga väljaga MRT-l

79301

71,32

Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) nõrga väljaga MRT-l

79302

82,13

Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) nõrga väljaga MRT-l

79303

95,21

  (2) Keskmise väljatugevusega (1,1 kuni 2,9 teslat) MRT põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe mähisega uuring (kuni 3 tööd) keskmise väljaga MRT-l

79200

  69,68

Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) keskmise väljaga MRT-l

79201

128,92

Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) keskmise väljaga MRT-l

79202

150,64

Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) keskmise väljaga MRT-l

79203

191,03

Magnet-angiograafia ühest piirkonnast keskmise väljaga MRT-l

79224

  54,95

Endokavitaalne uuring keskmise väljaga MRT-l

79227

316,69

Aju funktsionaalne uuring keskmise väljaga MRT-l

79228

233,99

Loote uuring keskmise väljaga MRT-l

79229

121,33

  (3) Tugeva väljatugevusega (3 ja enam teslat) MRT põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe mähisega uuring (kuni 3 tööd) tugeva väljaga MRT-l

79250

  91,08

Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) tugeva väljaga MRT-l

79251

149,81

Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) tugeva väljaga MRT-l

79252

178,70

Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) tugeva väljaga MRT-l

79253

229,33

Magnet-angiograafia ühest piirkonnast tugeva väljaga MRT-l

79274

  70,31

Endokavitaalne uuring tugeva väljaga MRT-l

79277

378,14

Aju funktsionaalne uuring tugeva väljaga MRT-l

79278

243,41

  (4) Lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist, digitaalset töötlemist, digitaalset arhiveerimist ning tulemuse kirjeldamist (sh tuues välja uuringu tegemiseks kasutatud mähiste arvu) tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis;
  2) koodidega 79227 ja 79277 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad ühekordselt kasutatava endokavitaalse mähise ja pinnamähise maksumust;
  3) üks töö on üks sekvents ühes suunas. Ühe piirkonna sama sekventsi samas suunas tehtud pildiseeriaid loetakse üheks tööks. Eritöötlusi tööks ei loeta;
  4) haigekassa võtab koodidega 79224 ja 79274 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle igast piirkonnast tehtud MRT põhiuuringu eest (iga piirkonna puhul üks kord). Piirkonnaks loetakse ajuarterid, ajuveenid, kaelaarterid, kaelaveenid, kopsuarterid, rinnaaort, kõhuaort, mesenteeriumi veresooned, neeruarterid, alajäseme reie- ja põlvepiirkonna arterid, alajäseme sääreosa arterid, alajäseme kanna- ja jalalaba arterid, alajäsemete veenid, ühe ülajäseme arterid, ühe ülajäseme veenid, seljaaju veresooned;
  5) magnetresonantstomograafi välja tugevuse klassi määramisel lähtutakse tootja antud seadme tehnilisest spetsifikatsioonist.

  (5) MRT lisauuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kontrastainega MRT uuring

79330

160,69

Südame uuring keskmise väljaga MRT-l

79333

121,33

Südame uuring tugeva väljaga MRT-l

79334

162,30

Traktograafia magnetresonantstomograafil

79335

  41,78

Aju perfusiooniuuring magnetresonantstomograafil

79336

  33,80

Spektroskoopia magnetresonantstomograafil

79337

  41,78

  (6) Lõikes 5 koodidega 79330, 79333 ja 79334 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist, digitaalset töötlemist, digitaalset arhiveerimist ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis.

  (7) Lõikes 5 koodidega 79330–79337 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse lisaks lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud tervishoiuteenustele täiendavalt tehtud uuringute korral.

  (8) Lõikes 5 koodiga 79330 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iseseisvalt ilma lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud tervishoiuteenusteta juhul, kui natiivuuringut ei tehta.

  (9) Iga koodiga 79330–79336 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud põhiuuringu kohta.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 79337 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühe uuringu kohta koefitsiendiga 1,5 juhul, kui tehakse mitme vokseli spektroskoopia.

§ 20.  Angiograafia piirhinnad

  (1) Angiograafia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind
eurodes

Aortograafia või kavograafia või arteriograafia või neeruveeni flebograafia

7881

Aordi, arteri või veeni punktsioon, veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis

365,37

Superselektiivne vistseraalne angiograafia

7882

Peente veresoonte kateeterdamine superselektiivse kateetriga, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine

196,44

Aju angiograafia

7883

Perifeerse arteri punktsioon, kõigi nelja kaelaveresoone selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis

583,63

Perifeerne angiograafiline flebograafia

7884

Perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis

276,70

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenust koodiga 7882 rakendatakse ainult täiendavalt koodi 7881 puhul.

  (3) Koodiga 7881 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodidega 7883 ja 7884 tähistatud tervishoiuteenustega.

§ 21.  Menetlusradioloogia piirhinnad

  (1) Menetlusradioloogia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind
eurodes

Peennõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7890

 

    21,46

Iga järgnev peennõelabiopsia

7898

Koodiga 7898 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga järgneva biopsia puhul lisaks koodile 7890 juhul, kui sama protseduuri käigus tehakse patsiendile rohkem kui üks peennõelabiopsia

      4,42

Jämenõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7891

 

    47,14

Iga järgnev jämenõelabiopsia

7897

Koodiga 7897 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga järgneva biopsia puhul lisaks koodile 7891 juhul, kui sama protseduuri käigus tehakse patsiendile rohkem kui üks jämenõelabiopsia

    30,65

Ühemomentse dreeni paigaldamine ultraheli või röntgeni kontrolli all

7892

 

  142,10

Kahe- või kolmemomentse dreeni paigaldamine ultraheli või röntgeni kontrolli all

7893

 

  168,11

Pleura punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7894

 

    30,52

Stereotaktiline mammobiopsia

7896

 

    67,63

Mammograafi kontrolli all tehtav lokalisatsioon

7895

 

    75,76

Endoproteesi paigaldamine sapiteedesse

7887

Koodiga 7887 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab punktsiooni, sapiteede kateeterdamist, stendi paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist, stentide maksumust

1092,17

Neeruarteri või muu vistseraalarteri balloondilatatsioon

7885

Koodiga 7885 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, perkutaanset transluminaarset angioplastikat, kontrollülesvõtete tegemist, ballooni maksumust

  271,51

Perifeerse arteri balloondilatatsioon

7886

Koodiga 7886 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, perkutaanset transluminaarset angioplastikat, kontrollülesvõtete tegemist, ballooni maksumust

  452,55

Endoproteesi paigaldamine veresoontesse

7888

Koodiga 7888 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab balloondilatatsiooni, kontrastaine manustamist, endoproteesi paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist, stentide maksumust

1677,97

Ajuarteri aneurüsmide endovaskulaarne okluseerimine

7889

Koodiga 7889 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, okluseeriva materjali paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist

1202,09

Võõrkeha endovaskulaarne eemaldamine südamest või suurtest veresoontest

7899

 

  522,74

Antegraadne kolangiograafia

6084

Koodiga 6084 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastaine manustamist sapiteede dreeni kaudu

    17,38

Perkutaanne transhepaatiline kolangiograafia

6085

Koodiga 6085 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab skoopia või ultraheli kontrolli all sapiteede punktsiooni ning kontrastaine manustamist

    25,95

Neeru ja maksa primaarsete ja sekundaarsete tuumorite raadiosageduslik ablatsioon ultraheli kontrolli all

7809

 

1178,62

Neeru ja maksa primaarsete ja sekundaarsete tuumorite raadiosageduslik ablatsioon kontrastainega ultraheli kontrolli all

7810

 

1291,20

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) koodidega 7885, 7886 ja 7888 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse ainult täiendavalt koodiga 7881 tähistatud tervishoiuteenuse puhul;
  2) koodiga 7889 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse ainult täiendavalt koodiga 7883 tähistatud tervishoiuteenuse puhul.

  (3) Koodidega 7809 ja 7810 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- ja piirkondlikus haiglas, millel on onkoloogilise eriala tegevusluba.

§ 22.  Nukleaarmeditsiini uuringute ja raviprotseduuride piirhinnad

  (1) Nukleaarmeditsiini uuringute ja raviprotseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Nukleaarmeditsiinilise uuringu planeerimine

79400

  119,37

Peaaju staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79401

  344,00

Peaaju SPET HMPAO-ga

79402

  534,79

Peaaju serotoniini, dopamiini, bensodiasepiini retseptorite SPET

79403

1742,95

Kilpnäärme funktsiooni proov radioaktiivse joodiga

79404

  138,73

Kilpnäärme stsintigraafia ja/või SPET või Meckeli divertiikli SPET

79405

  221,57

Sialostsintigraafia ja/või SPET

79406

  316,92

Rinnanäärme stsintigraafia ja/või SPET

79407

  422,88

Müokardi staatiline stsintigraafia ja/või SPET 99-Tc-pürofosfaadiga

79408

  397,46

Müokardi staatiline stsintigraafia ja/või SPET MIBI-ga või kõrvalkilpnäärmete stsintigraafia ja/või SPET MIBI-ga või kogu keha stsintigraafia ja/või SPET MIBI-ga

79409

  473,46

Müokardi stsintigraafia ja/või SPET 201-talliumiga või kõrvalkilpnäärme stsintigraafia ja/või SPET 201-talliumiga või kogu keha stsintigraafia ja/või SPET 201-talliumiga

79410

  425,97

Nukleaarventrikulograafia ja/või SPET

79411

  440,98

Maksa staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79412

  462,09

Neerupealiste stsintigraafia ja/või SPET norkolesterooliga

79413

1648,36

Neerude dünaamiline stsintigraafia

79414

  444,31

Neerude staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79415

  310,30

Radiorenograafia

79416

  273,29

Munasarjade staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79417

  273,66

Melanoomi stsintigraafia ja/või SPET

79420

1055,61

Põletikukolde stsintigraafia ja/või SPET polüklonaalsete antikehadega

79421

  452,80

Põletikukolde stsintigraafia ja/või SPET leukotsüütidega

79422

  525,46

Põletikukolde SPET visualiseerimine HMPAO-ga

79423

  455,91

Staatiline või dünaamiline nukleaarlümfograafia ja/või SPET

79424

  534,57

Operatsiooniaegne nukleaarlümfograafia

79425

  207,10

Somatostatiini retseptorite stsintigraafia ja/või SPET

79426

  787,07

Luustiku dünaamiline kolmefaasiline stsintigraafia ja/või SPET

79427

  425,21

Skeleti staatiline stsintigraafia või kogu keha stsintigraafia ja/või SPET joodiga

79428

  393,37

Feokromotsütoomi või adrenergilise koe või medullaarse kilpnäärmevähi stsintigraafia ja/või SPET

79429

1665,76

Kopsu ventilatsioonistsintigraafia ja/või SPET

79431

  396,00

Kopsu perfusioonistsintigraafia ja/või SPET

79435

  432,39

Nukleaarangiograafia ja/või SPET

79440

  496,89

Stsintigraafia ja/või SPET monoklonaalsete antikehadega (venoosse tromboosi, kartsinoembrüonaalse antigeeni antikehade ja muu stsintigraafia ja/või SPET)

79441

  804,11

Tsirkuleeriva verehulga määramine 131-I-albumiiniga

79442

    87,37

Tsirkuleeriva verehulga uuring 99-Tc-pürofosfaadiga

79443

  362,75

Hepatobiliaarsüsteemi dünaamiline stsintigraafia

79444

  555,63

PET uuring FDG-ga

79450

1148,96

PET lisauuring FDG-ga

79451

    85,78

Samaariumravi protseduur

79460

1912,31

Radiojoodravi protseduur kilpnäärmevähi korral

79461

  963,20

Düsproosiumravi protseduur või holmiumravi protseduur

79462

  897,74

Luumetastaaside ravi Sm-153-EDTMP-ga

79463

1596,25

Kilpnäärme supressioon jood-131-ga hüpertüreoosi korral

79464

  500,02

Väikeste liigeste radiosünovektoomia

79465

3363,34

Erütreemia ravi P-32 ortofosfaadiga

79466

  487,06

Neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur)

79468

7309,50

Eesnäärme vähi brahhüteraapia radioaktiivsete, lühikese poolestusajaga ja madala aktiivsusega püsivate implantaatidega

7436

5802,59

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhind (v.a koodid 79400 ja 79451) sisaldab isotoobi maksumust, haige läbivaatust, doosi arvestust, haige paigaldamist, haige jälgimist, kujutise ja parameetrite digitaalset salvestamist, pildi töötlust ja arhiveerimist ning uuringu kirjeldamist.

  (3) Lõikes 1 sätestatud SPET uuringu piirhind ja kilpnäärmevähi radiojoodravi protseduuri piirhind sisaldab kõigi uuringu käigus tehtud kolmedimensiooniliste SPET-salvestuste ning kompuutertomograafiate maksumust.

  (4) Lõikes 1 sätestatud PET uuringu piirhind sisaldab kõigi uuringu käigus tehtud kolmedimensiooniliste PET-salvestuste ning kompuutertomograafiate maksumust.

  (5) Lõikes 1 sätestatud koodiga 79400 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust ja doosi arvestust.

  (6) Haigekassa võtab koodidega 79450 ja 79451 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel: kopsu üksiku sõlme hindamisel, mitteväikserakulise kopsukasvaja staadiumi määramisel, kolorektaalvähi retsidiivi diagnostikas, pea- ja kaelapiirkonna kasvaja diagnostikas, lümfoomi diagnostikas ja maliigse melanoomi diagnostikas. Muudel juhtudel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui koodidega 3042 ja 3043 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise käigus koostatud raviplaan vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile ja selles on määratud PET uuringu vajadus.

  (7) Lõikes 1 sätestatud koodiga 79451 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige paigaldamist, haige jälgimist, kujutise ja parameetrite digitaalset salvestamist, pildi töötlust ja arhiveerimist ning uuringu kirjeldamist.

  (8) Koodiga 7436 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, premedikatsiooni, kasvaja mahu mõõtmist, kiiritusravi planeerimist, radioaktiivsete implantaatide paigaldamist (sh implantaatide maksumust) ning selle järgset röntgenoloogilist järelkontrolli.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 7436 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kasvaja madala ja keskmise progressiooniriskiga patsiendilt, kui teenust on osutatud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

§ 23.  Kiiritusravi piirhinnad

  (1) Väliskiiritusravi teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Konventsionaalne ehk tavapärane väliskiiritusravi planeerimine

740101

  421,10

Konformne ehk kasvaja kujuga kohandatud väliskiiritusravi planeerimine

740102

  694,45

Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi planeerimine

740103

1131,11

Väliskiiritusravi protseduur

740201

    64,97

Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi protseduur

740202

  100,17

  (2) Haigekassa võtab lõikes 1 kehtestatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle ainult onkoloogilistel näidustustel ja juhul, kui raviks kasutatakse kiiritusravi seadet energiaga >1 MeV (megaelektronvolt).

  (3) Koodidega 740201 ja 740202 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad patsiendi läbivaatust, kiiritusravi protseduuri läbiviimist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli, dokumenteerimist ja andmete arhiveerimist.

  (4) Koodidega 740101, 740102 ja 740103 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad patsiendi läbivaatust, raviplaani koostamist, kasvaja sihtmahu lokaliseerimist, doosiarvestust, simulatsiooni, raviplaani ning andmete dokumenteerimist ja arhiveerimist.

  (5) Koodiga 740101 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse luu-, lülisamba- ja ajumetastaaside ning pindmiste nahatuumorite väliskiiritusravi planeerimisel.

  (6) Haigekassa võtab koodidega 740103 ja 740202 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle ainult kuratiivse ehk tervistava kiiritusravi eesmärgil järgmistel juhtudel:
  1) pea- ja kaelapiirkonna kasvajad, välja arvatud I–II staadiumi häälekõri vähk;
  2) eesnäärme kasvajad, millele vajalik ravidoos >70 Gy ja/või samaaegsel vaagna lümfisõlmede või adjuvantsel vaagna lümfisõlmede kiiritusravi näidustuse korral;
  3) günekoloogiliste kasvajate väliskiiritusraviga samaaegne vaagnapiirkonna ja paraaortaalsete lümfisõlmede kiiritus.

  (7) Lähikiiritusravi teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Standardplaaniga lähikiiritusravi protseduur

740301

221,50

Kahedimensionaalse planeerimisega lähikiiritusravi protseduur

740302

513,14

Kolmedimensionaalse planeerimisega günekoloogilise kasvaja lähikiiritusravi protseduur

740303

650,77

  (8) Koodiga 740301 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, aplikaatori paigaldamist ultraheli kontrolli all, kiiritusravi mahu planeerimist, raviplaani valimist ja ravi läbiviimist, dokumenteerimist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli ning andmete arhiveerimist, samuti eriarsti vastuvõtu ja protseduurijärgse recovery maksumust.

  (9) Koodiga 740302 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, aplikaatori paigaldamist ultraheli kontrolli all, kahedimensionaalset kiiritusravi mahu planeerimist (sealhulgas röntgenaparatuuri kasutamist), raviplaani valimist ja ravi läbiviimist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli, dokumenteerimist ning andmete arhiveerimist, samuti eriarsti vastusvõtu ja protseduurijärgse recovery maksumust.

  (10) Koodiga 740303 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, jälgimist, aplikaatori paigaldamist ultraheli kontrolli all, kolmedimensionaalset kiiritusravi mahu planeerimist (välja arvatud kompuutertomograafi ja magnetresonantstomograafi kasutamine), raviplaani valimist ja ravi läbiviimist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli, dokumenteerimist ning andmete arhiveerimist, samuti eriarsti vastuvõtu ja protseduurijärgse recovery maksumust.

§ 24.  Neuroloogiliste protseduuride ja neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Neuroloogiliste protseduuride ja neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Botulismitoksiinravi planeerimine ja ravimi manustamine

6260

  12,45

Lumbaalpunktsioon atraumaatilise nõelaga

6261

  16,13

Karpaalkanali või ganglion stellatum'i või kolmiknärvi perifeersete harude blokaad või epiduraalblokaad

6262

    9,56

Elektroentsefalograafia (kestusega kuni 1 tund)

6263

  39,66

Elektroentsefalograafia (kestusega üle 1 tunni)

6264

  60,73

Operatsiooniaegne neurofüsioloogiline monitooring

6265

423,68

Esilekutsutud potentsiaalide (auditoorsed, visuaalsed, somatosensoorsed, motoorsed) uuring

6266

  49,16

Elektroneuromüograafia

6267

  66,42

Elektroneurograafia

6268

  44,70

Üksikkiu elektroneuromüograafia

6269

  54,10

Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) ööpäevaringne uuring epilepsia diagnostikaks (1 ööpäev)

6257

571,98

Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) ambulatoorne uuring epilepsia diagnostikaks

6259

174,95

  (2) Haigekassa võtab koodiga 6260 (rakendatakse koos koodiga 235R) tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel näidustustel: lokaalsed düstooniad ja spastilisus ning tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ka eriarsti vastuvõttu (kood 3002 või 3004).

  (3) Haigekassa võtab koodidega 6263 ja 6264 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on tehtud entsefalograafiga.

  (4) Koodiga 6261 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koodiga 7703 tähistatud tervishoiuteenuse kasutamisel.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 6264 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) kuni 3-aastase (k.a) lapse EEG uuring;
  2) intensiivravis tehtud EEG uuring;
  3) EEG uuring ajusurma tuvastamiseks;
  4) EEG kvantitatiivanalüüs;
  5) une-EEG uuring.

  (6) Koodiga 6265 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ka elektrokortikograafia uuringu kulusid. Haigekassa võtab koodiga 6265 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on tehtud intraoperatiivse monitooringu (IOM) aparatuuriga järgmistel juhtudel:
  1) ortopeedilised lülisamba korrektsioonoperatsioonid;
  2) neurokirurgilised operatsioonid;
  3) torakoabdominaalse aordi aneürüsmi resektsioon.

  (7) Koodiga 6265 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse üks kord operatsiooni kohta.

  (8) Koodiga 6267 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel botulismitoksiinravi planeerimise ja ravimi manustamise eesmärgil elektroneuromüograafi kontrolli all ei rakendata lisaks koodiga 6260 tähistatud tervishoiuteenust.

  (9) Haigekassa võtab koodidega 6267, 6268 ja 6269 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on tehtud elektromüograafiga.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 6257 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühe kindlustatud isiku kohta üks kord aastas kuni viie ööpäeva eest.

  (11) Haigekassa võtab koodiga 6259 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kahe uuringu eest aastas patsiendi kohta.

§ 25.  Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad

  (1) Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Spirograafia

6301

    9,24

Bronhodilataatortest

6302

  18,94

Bronhide hüperreaktiivsustest

6303

  37,13

Sulgumismahu uuring

6305

    7,99

Kehapletüsmograafia

6306

  29,53

Spiroergomeetria

6307

  40,00

Difusioonikapatsiteedi määramine

6308

  28,64

Elektrokardiograafia

6320

    5,80

Kõrgtundlikkusega elektrokardiograafia

6322

  11,29

Elektrokardiograafia koos kompuuteranalüüsiga

6323

    7,20

Elektrokardiograafia koormustest (veloergomeetril, koormusrajal)

6324

  28,44

Tilt-test

6325

  58,47

Holteri monitooring

6326

  30,87

Söögitorukaudne ehhokardiograafia

6331

  66,44

Söögitorukaudne elektrofüsioloogiline uuring

6332

  45,43

Hapniku tarbimise kompleksuuring

6333

  38,85

Kardiotokograafiline non-stress-test

6335

  14,68

Kardiotokograafiline kontraktsiooni stresstest

6336

  35,96

Loote biofüüsilise profiili määramine

6337

  23,67

Loote pidev monitooring (üks tund)

6338

    7,52

Ehhokardiograafia osalise mahuga

6339

  19,55

Täismahus ehhokardiograafia

6340

  66,82

Koguöö digitaliseeritud pulssoksümeetriline uuring

6341

  30,55

Polüsomnograafia

6342

279,71

Rõhu testimine AUTO-CPAP-aparaadiga (üks ööpäev)

6343

    2,77

Vererõhu ööpäevane monitooring

6344

  19,61

  (2) Koodiga 6340 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõikide südameõõnte, klappide ja suurte veresoonte uurimist mitmetes vaadetes 1-dimensionaalsel (1D e M-mode), 2-dimensionaalsel (2D), spektraal-Doppler-(PW, CW) ja värvi-Doppler-meetodil ning neile hinnangu andmist nii strukturaalsest kui ka funktsionaalsest aspektist.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 6341 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle alla 16-aastaselt patsiendilt, kui esineb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, südame isheemiatõbi, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 6341 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 16-aastaselt ja vanemalt patsiendilt, kelle Epworthi unisuse skaala skoor >10 või kelle oksühemoglobiini desaturatsiooniindeks (ODI) >15 ning kellel on vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga, öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk, kodade virvendusarütmia, kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II), infarkti- või insuldijärgne seisund.

  (5) Koodiga 6342 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki uuringu tegemisega seonduvat, k.a voodipäeva maksumust.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 6342 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle alla 16-aastaselt patsiendilt, kelle ODI >15 ja kaasneb üks järgmistest seisunditest: kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, südame isheemiatõbi, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomina.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 6342 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 16-aastaselt ja vanemalt patsiendilt, kelle Epworthi unisuse skaala skoor >10 või ODI >15 ning kellel on vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga, öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk, kodade virvendusarütmia, kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II), infarkti- või insuldijärgne seisund.

  (8) Haigekassa võtab koodiga 6343 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle alla 16-aastaselt patsiendilt, kellel on eelnevalt koodiga 6341 või 6342 tähistatud teenusega diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe indeks (AHI) on ≥30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 6343 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 16-aastaselt ja vanemalt patsiendilt, kellel on eelnevalt koodiga 6341 või 6342 tähistatud teenusega diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või AHI on ≥30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga, öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk, kodade virvendusarütmia, kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II), infarkti- või insuldijärgne seisund, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 6343 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui rõhu testimiseks kasutatakse automaatse positiivrõhu regulatsiooniga (AUTO-CPAP) või fikseeritava positiivrõhuga aparaati (CPAP).

  (11) Koodiga 6326 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab 24-tunnise elektrokardiogrammi registreerimist, hindamist ja dokumenteerimist.

§ 26.  Endokrinoloogiliste uuringute piirhinnad

  Endokrinoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Türeoliberiintest

6351

  47,26

Gonadoliberiintest

6352

  58,88

Kortikoliberiintest

6353

163,04

Kasvuhormooni liberiintest

6354

149,75

Insuliinhüpoglükeemiatest

6355

  57,73

Glükagoontest

6356

  67,19

Synacthen-test

6357

  54,15

Kooriongonadotropiintest

6358

  57,09

Arginiintest

6359

  65,72

Keha rasva- ja veesisalduse uuring bioelektrilise takistuse meetodil

6360

    5,39

§ 27.  Üldmeditsiiniliste ja taastusravi protseduuride piirhinnad

  (1) Üldmeditsiiniliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal)

7004

    2,30

Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon

7005

    3,30

Naha puurbiopsia

7006

  31,72

Diatermokoagulatsioon, krüoteraapia (protseduur ühele haigele)

7025

  12,83

Mao ja sapipõie diagnostiline sondeerimine

7027

    0,77

Ph-meetria (k.a sondi sisseviimine)

7028

    3,07

Inimgeneetiline ekspertiis

7040

139,62

Jalaravikabineti vastuvõtt I astme kahjustusega diabeetikule

7043

  10,88

Jalaravikabineti vastuvõtt II astme kahjustusega diabeetikule

7044

  11,39

Jalaravikabineti vastuvõtt III astme kahjustusega diabeetikule

7045

  15,84

Ambulatoorne pikaajaline hapnikravi kopsuhaigele (ööpäevahind)

7046

  15,12

13C-uurea hingamistest Helicobacter pylori määramiseks

7047

  30,45

Luutiheduse uuring aksiaalse DXA densitomeeriga

6112

  15,47

Kogu lülisamba morfomeetriline uuring aksiaalse DXA densitomeetriga

6116

  11,36

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7040 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse kuni üks kord aastas probandi kohta, kelle ravidokumendis on dokumenteeritud geneetilise riski hindamine inimgeneetilise ekspertiisi otsusena;
  2) haigekassa võtab koodiga 7046 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ravi on määranud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas töötav pulmonoloog;
  3) koodiga 6112 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab uuringut kõigist piirkondadest.

  (3) Taastusravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)

7011

  7,10

Mudaraviseanss reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi ning väljendunud liigesejäikusega haigele

7022

  6,44

Raviseanss külmvõimlemiskambris

7030

  5,82

Speleoteraapia kroonilise bronhiidi või bronhiaalastmaga haigele

7031

  1,97

Tegevusteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7053

11,83

Tegevusteraapia 2–3 haigele samaaegselt (kestus 30 min)

7054

  8,05

Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7050

10,91

Füsioteraapia 2–3 haigele samaaegselt (kestus 30 min)

7051

  7,07

Füsioteraapia grupis (kestus 30 min)

7052

  4,39

Füsioteraapia basseinis individuaalne (kestus 30 min)

7056

11,22

Füsioteraapia basseinis grupis (kestus 30 min)

7057

  5,23

Lümfiteraapia

7058

67,93

6 minuti kõnnitest

7059

10,87

  (4) Tegevusteraapia (kestus 30 min) (koodid 7053 ja 7054) piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) tegevusvõime hindamine;
  2) igapäevaelu oskuste õpetamine ja harjutamine;
  3) tegevuseelduste arendamine, taastamine ja säilitamine;
  4) igapäevaelu tegevuste sooritamist toetavate abivahendite määramine, soovitamine ning kasutama õpetamine;
  5) keskkonna kohandamine patsiendi tegevusvõimele vastavaks;
  6) individuaalsete ortooside valmistamine;
  7) tegevusvõimealane juhendamine ja nõustamine;
  8) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis.

  (5) Füsioteraapia (kestus 30 min) (koodid 7050, 7051, 7052, 7056 ja 7057) piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) füsioterapeutiline hindamine;
  2) füsioterapeutilise diagnoosi määramine;
  3) füsioteraapia planeerimine;
  4) füsioteraapia tegevuste läbiviimine;
  5) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis.

  (6) Lõikes 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7011 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele haigele 20 protseduuri poolaastas;
  2) koodidega 7053 ja 7054 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab tegevusterapeut;
  3) koodiga 7054 tähistatud tervishoiuteenuse korral ei tohi patsientide arv grupis ületada kolme patsienti ühe tegevusterapeudi kohta;
  4) koodidega 7050, 7051, 7052, 7056 ja 7057 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab füsioterapeut;
  5) koodidega 7050 ja 7056 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse ühele isikule osutatud tervishoiuteenuse korral kuni 60 korda kuue kuu jooksul (välja arvatud koodidega 8029, 8028 ja 8031 tähistatud statsionaarse taastusravi puhul);
  6) koodidega 7050, 7051, 7052, 7056 ja 7057 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda ei rakendata monoteraapiana massaaži või füüsikalise ravi protseduuride tegemise korral;
  7) koodidega 7050 ja 7056 tähistatud tervishoiuteenuste kordade arvu võib suurendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui on dokumenteeritud senise ravi tulemuslikkus ja põhjendatud ravi jätkamise vajadus;
  8) iseseisva statsionaarse õendusabi (kood 2063) osutamisel võtab haigekassa koodidega 7050, 7051, 7052, 7056 ja 7057 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle eriarsti suunamisel;
  9) koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse taastusarsti, kirurgi või onkoloogi suunamisel järgmistel juhtudel: primaarne lümfiturse, sekundaarne lümfiturse või III staadiumi lipödeem;
  10) koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele isikule osutatud tervishoiuteenuse korral kuni 15 korda kalendriaastas.

§ 28.  Kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride piirhinnad

  (1) Kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Laparotsentees

7110

    41,39

Pindmiste naha ja nahaaluskoe tuumorite eemaldamine

7114

    39,30

Pindmiste haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus

7115

    24,45

Mädakolde avamine ja dreneerimine

7116

    19,47

Võõrkeha (v.a implantaadi) eemaldamine pehmetest kudedest

7117

    43,17

Väikese implantaadi eemaldamine

7118

    45,81

Väikese implantaadi vahetamine

7119

    45,56

Nahatransplantatsioon alla 0,5% nahapinnast

7120

    44,44

Väikese luu amputatsioon või köndi korrastus

7121

    56,99

Muud kirurgilised protseduurid

7122

    19,09

Labakäe ja -jala sirutajakõõluste ja/või lihaste õmblus

7123

    45,07

Luu trepanatsioon ja/või sekvestrektoomia

7124

    28,76

Nahaplastika toitval jalal

7126

    42,71

Skelettekstensioon

7127

    52,00

Puusakipsi või kipskorseti asetamine

7136

    66,32

Õlavarre kips- või kerglahase asetamine

7128

    24,28

Sääre kips- või kerglahase asetamine

7129

    31,65

Muu kips- või kerglahase asetamine

7130

    15,28

Repositsioonid väikestel luudel ja liigestel

7131

    14,67

Repositsioonid suurtel luudel ja liigestel

7132

    21,47

Põletushaige sidumine (ambulatoorne)

7133

    24,79

Põletushaige sidumine (statsionaarne)

7134

    40,09

Osteomüeliidihaige sidumine lahtise luukolde puhul (statsionaarne)

7135

    39,57

Intratekaalse baklofeenravipumba täitmine

7137

  200,85

5-aminolevuliinhape maliigse glioomi residuaalkoe intraoperatiivseks fotodünaamiliseks visualiseerimiseks

7138

1068,20

  (2) Haigekassa võtab lõikes 1 kehtestatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui need ei ole osutatud täisvarustusega operatsioonitoas, v.a koodidega 7136, 7128, 7129 ja 7130 tähistatud tervishoiuteenused.

  (3) Lõikes 1 kehtestatud teenuste piirhindu ei rakendata täiendavalt 6. peatükis nimetatud operatsioonidele.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7122 tähistatud tervishoiuteenuse alusel tasu maksmise kohustuse üle ainult nende kirurgiliste protseduuride eest, mida ei ole nimetatud 4. peatükis.

  (5) Suured ja väiksed luud ja liigesed on loetletud § 47 lõigetes 2, 3 ja 4.

  (6) Koodiga 7137 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodiga 1A2132 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 7138 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse koos koodiga 1A2125 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (8) Koodidega 7128, 7129 ja 7130 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad järgmisi lahasematerjale: looduslik kiiresti kivistuv kips, looduslik aeglaselt kivistuv kips, sünteetiline jäik ja vesikõvastuv kipsside ja -lahas.

§ 29.  Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Uretrotsüstoskoopia

7152

  16,36

Uretrotsüstoskoopia koos biopsia võtmisega või uretrotsüstoskoopia koos stendi eemaldamisega

7153

  17,11

Uretrotsüstoskoopia koos ureetriava elektrokoagulatsiooniga

7154

  18,85

Uretrotsüstoskoopia koos kivi eemaldamisega (lingekstraktsioon)

7155

187,80

Ureetri kateeterdamine

7156

  54,41

Tsüstoskoopia koos ureetri balloondilatatsiooni ja stentimisega

7157

212,47

Uretrotsüstoskoopia ureetri stentimisega

7158

116,19

Kateeterdamine

7159

  11,26

Püsikateetri paigaldamine

7160

  12,84

Kromotsüstoskoopia

7161

  12,33

Epitsüstostoomi vahetus

7162

  19,17

Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)

7163

  11,56

Eesnäärme biopsia

7164

  24,04

Punktsiooniga epitsüstostoomia

7165

  43,65

Bužeerimine

7166

  10,85

TUMT (transuretaarne mikrolaineteraapia)

7167

  77,14

ESWL (neerukivi purustus kehavälise lööklainega)

7168

223,63

Uroflow

7170

  10,54

Urodünaamika uuring

7171

150,74

Nefrostoomi paigaldamine ultraheli ja/või röntgenoskoopia kontrolli all

7172

201,90

Pindmise kusepõievähi fotodünaamiline visualiseerimine heksamino-levuleenhappega

7173

473,20

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7155 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab korvlingu maksumust;
  2) koodiga 7157 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab abivahendite maksumust;
  3) koodiga 7172 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab perkutaanse nefrostoomi komplekti maksumust.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7173 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse täiendavalt koodiga 030307 tähistatud kusepõie transuretraalse resektsiooni tegemisel kõrge ja keskmise progressiooniriskiga pindmise kusepõievähi haigetele.

§ 30.  Näo-lõualuukirurgiliste protseduuride piirhinnad

  Näo-lõualuukirurgiliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Alveooli ekskohleatsioon

7201

2,30

Keele või huule frenulotoomia ilma plastikata

7202

3,07

§ 31.  Oftalmoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Oftalmoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Astigmaatiliste, prisma- või teleskoopiliste prillide määramine

7251

  1,53

Gonioskoopia, perimeetria

7252

  8,30

Sarvkesta- ja valgekestaõmbluste eemaldamine

7253

  8,43

Halasion jt lau- ning limaskestaoperatsioonid

7254

  7,81

Pisarakanalite sondeerimine ja loputus

7255

  8,11

Sarvkesta krüoteraapia

7256

  9,43

Sarvkesta abrasioon, sügavalt sarvkestast võõrkeha eemaldamine

7257

  7,32

Orbita flegmooni avamine

7258

10,98

Parabulbaarsed ja subkonjunktiivsed süstid

7259

  3,30

Silmapõhja fotografeerimine

7260

17,70

Fluorestsentne angiograafia

7261

37,60

Kompuuterperimeetria

7262

19,53

Silmapõhja uuring kolmepeegliläätse või Volke luubiga

7263

  3,95

Silmade liikuvuse ja fusioonivõime uuring sünoptofoori abil

7264

  7,67

Silmalihaste funktsioonivõime uuring Hessi ekraani abil

7265

  7,42

Prismakorrektsioon Fresneli prismakleepsudega

7266

49,22

Silmade refraktsiooni uurimine autorefraktomeetri abil

7267

  5,06

Silma ultraheliuuring

6004

13,11

Silmapõhja optiline koherentne tomograafia

7268

10,07

Silma eesosa optiline koherentne tomograafia

7269

15,24

Nägemisnärvi diski ja närvikiudude kihi topograafiline uuring

7270

  9,63

Intravitreaalne ravimi manustamine

7271

50,32

  (2) Koodiga 7271 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koodidega 365R ja 366R tähistatud ravimitega.

§ 32.  Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kuulmise sõeluuring

6401

    5,16

Toonaudiomeetria

6402

    8,23

Ülelävelised testid

6403

    7,95

Kõne audiomeetria kõrvaklappidega

6404

  11,29

Kõne audiomeetria vabas väljas

6405

    7,43

Toonaudiomeetria vabas väljas

6406

    8,68

Väikelaste kuulmisläve uuring

6407

  19,82

Tümpanomeetria

6408

    6,92

Stapesreflekside uuring ja teised testid

6409

    6,02

Kuuldeaparaadi sobitamine (aparaadi testimine)

6410

  12,09

Kuuldeaparaadi sobitamine (patsiendi kõrvas)

6411

    8,10

Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud

6412

    5,77

Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud, elektronüstagmograafia

6413

  20,88

Otoakustiliste emissioonide uuring

6414

  14,87

Aju bioelektriliste potentsiaalide uuring

6415

  48,94

Abstsessi avamine ninaõõnes, neelus või väliskõrvas, paratsentees

7301

    7,64

Tüsistunud võõrkehade eemaldamine ninaõõnest, neelust või kuulmekäigust

7302

  10,07

Trahhea või söögitoru bužeerimine

7303

  29,61

Elektrokauterisatsioon ninaõõnes

7304

    8,66

Paratsentees koos aspiratsiooniga

7306

  17,26

Ninaverejooksu peatamine kaustika või eesmise tamponaadiga

7308

  10,07

Otsmikukoopa sondeerimine, bužeerimine ja ravimi sisseviimine

7309

    4,60

Kuulmetõrve kateeterdamine koos läbipuhumisega

7310

    5,16

Epifarüngoskoopia

7311

    5,22

Otomikroskoopia

7312

    6,59

Stroboskoopia kõris

7313

  10,13

Mikrostroboskoopia kõris

7314

  12,50

Rinomikroskoopia aspiratsiooni ja revisiooniga

7315

    7,64

Rinomanomeetria

7316

    6,15

Indirektne larüngomikroskoopia

7317

    5,16

Kohleaarimplantaadi kõneprotsessori programmeerimine (ühe programmeerimise hind, mis koosneb kahest seansist üksteisele järgnevatel päevadel)

7318

398,20

  (2) Haigekassa võtab koodiga 7318 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle esimesel aastal pärast kohleaarimplantaadi paigaldamist kuni kaheksa korda, teisel aastal kuni kuus korda ja kolmandal aastal kuni kolm korda. Alates neljandast aastast võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord aastas, rakendades piirhinda koefitsiendiga 0,5.

§ 33.  Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad

  (1) Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Emakakaela koagulatsioon/krüo

7351

  20,75

Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine

7352

  11,90

Amnioinfusioon

7355

  30,10

Loote välispööre pea peale

7356

  12,54

Kordotsentees

7357

  43,27

Üsasisene vereülekanne

7358

111,55

Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega

7359

    2,81

Kolposkoopia

7563

  16,33

Kolposkoopiline raviprotseduur (lisaks põhiprotseduurile)

7595

  40,01

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7352 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab arsti vastuvõtu maksumust;
  2) koodiga 7359 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasumist rakendatakse ainult perearsti nimistuga töötava arsti puhul.

§ 34.  Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Strenaalpunktsioon

7412

21,22

Pleura, kopsuparenhüümi või keskseinandi tuumori transtorakaalne aspiratsiooni biopsia

7413

25,91

Bronhiaalpuu diagnostiline sondeerimine

7414

19,24

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine, kuni 1 tund

7415

16,34

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine, 1–24 tundi

7416

30,06

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja püsiinfusioon, 24 tundi statsionaarse ravi korral

7417

18,87

§ 35.  Allergoloogiliste uuringute piirhinnad

  Allergoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Torketest allergeeniga

7502

  2,75

Nahasisene test allergeeniga

7503

10,82

Provokatsioonitest

7504

13,50

Allergeenidest ravisegu valmistamine

7507

  1,41

Nahaalune spetsiifiline immuunravi, üks protseduur

7508

  8,37

Aplikatsioonitest allergeenidega

7509

  6,65

Fraktsioneeritud väljahingatava õhu lämmastikoksiidi sisalduse (FENO) määramine

7510

11,61

§ 36.  Gastroenteroloogiliste ja bronholoogiliste endoskoopiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Gastroenteroloogiliste ja bronholoogiliste endoskoopiliste põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ösofagogastroduodenoskoopia

7551

  40,10

Rektoskoopia

7562

  14,55

Sigmoidoskoopia

7556

  35,33

Kolonoskoopia

7558

  60,42

Retrograatne kolangio-pankreatograafia (ERCP)

7560

  69,87

Balloonenteroskoopia

7567

497,08

Bronhoskoopia

7559

  43,02

Kapselendoskoopia gastroenteroloogi, (üld)kirurgi, pediaatri suunamisel

7566

816,57

Seedetrakti ülaosa endoskoopia ultraheliendoskoobiga, v.a ultrahelisondiga

7568

227,37

Bronhoskoopia ultraheliendoskoobiga, v.a ultrahelisondiga

7555

227,37

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad patsiendi ettevalmistamist, uuringu tegemist, tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis ja digitaalset arhiveerimist.

  (3) Põhiuuringule lisaks rakendatakse ainult lõikes 7 nimetatud lisauuringuid ja protseduure.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7566 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) varjatud verejooksu kahtlus peensoolest, kui verejooksu põhjus ei ole gastroskoopial ja koloskoopial selgunud;
  2) Crohni tõve kahtlus peensooles või teadaoleva Crohni tõve ileiidi ägenemise hindamiseks;
  3) peensoolekasvaja või NSAID-enteropaatia kahtlus.

  (5) Koodidega 7560 ja 7567 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad recovery maksumust.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7568 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (7) Gastroenteroloogiliste ja bronholoogiliste endoskoopiliste lisauuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Histoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial (kuni 5 tükki)

7552

    12,08

Tsütoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial

7587

    17,36

Endoskoopiline stentimine mittelaieneva stendiga

7564

    97,30

Kiviekstraktsioonivahendite kasutamine (sh sapikivi purustamine ilma litotripteri kasutamiseta)

7565

    74,23

Endoskoopiline polüpektoomia (kuni 5 polüüpi)

7569

    66,09

Endoskoopiline mukosektoomia

7570

  132,09

Sapikivi purustamine litotripteri kasutamisega

7571

  150,94

Endoskoopiline stentimine iselaieneva stendiga

7572

1089,89

Söögitoru vaariksite endoskoopiline ligeerimine

7573

  130,80

Klipsi asetamine endoskoopial

7574

    57,05

Endoskoopiline plastligatuuri (endoloop) asetamine

7575

    79,97

Endoskoopiline injektsioonravi

7576

    45,77

Verejooksu peatamine elektrokoagulatsioonitangi või -elektroodi kasutamisega

7577

    33,96

Argoonplasmakoagulatsiooni kasutamine endoskoopial

7578

    50,20

Endoskoopiline balloondilatatsioon

7579

  110,83

Söögitoru või hingamisteede endoskoopiline laiendamine bužii kasutamisega

7580

    53,87

Võõrkeha endoskoopiline eemaldamine

7581

    37,20

Kromoendoskoopia

7582

    17,53

Endoskoopiline perkutaanse gastrostoomi rajamine

7583

  146,16

Endoskoopiline sondi asetamine makku või soolde

7584

    70,83

Transluminaalne endoskoopiline punktsioon sonograafia nõelaga

7585

  182,79

Tsütoloogilise koematerjali võtmine sapiteedest endoskoopial

7588

    78,85

Papillotoomi kasutamine ERCP-l

7589

  162,76

Bronhoalveolaarne lavaaž (BAL) diagnostilisel või ravi eesmärgil

7594

    40,01

Anaalvaariksite endoskoopiline ligeerimine

7590

    32,43

Endoskoopiline krüobiopsia hingamisteedest

7591

  100,92

Endoskoopiline hingamisteede krüoteraapia või rekanaliseerimine

7592

  151,87

Trahheobronhiaalpuu endoskoopiline stentimine silikoonstendiga

7593

  960,63

Ultrahelisondi kasutamine endoskoopias

7586

    99,71

  (8) Lõikes 7 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) endoskoopilisi lisauuringuid ja -protseduure rakendatakse ainult täiendavalt lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenustele;
  2) koodiga 7570 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab endoskoopilise injektsiooni maksumust;
  3) koodiga 7583 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab gastrostoomi maksumust;
  4) koodidega 7573 ja 7590 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind sisaldab ligatuuride maksumust;
  5) koodidega 7572, 7564 ja 7593 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind sisaldab stentide maksumust;
  6) koodidega 7579, 7565, 7570, 7572, 7580, 7585, 7581 ja 7583 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind sisaldab recovery maksumust;
  7) koodiga 7592 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab bronhiaalpuu diagnostilise sondeerimise ja krüobiopsia võtmise maksumust;
  8) rohkem kui viie histoloogilise koetüki võtmise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7552 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni viie koetüki kohta;
  9) rohkem kui viie polüübi eemaldamise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7569 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni viie polüübi kohta;
  10) koodiga 7569 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab koodiga 7552 tähistatud tervishoiuteenuse maksumust juhul, kui histoloogiline koematerjal võetakse samast paikmest;
  11) haigekassa võtab koodiga 7593 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle mittemaliigse iseloomuga hingamisteede obstruktsiooni korral, kui resektsioon ja dilatsioon ei ole olnud tulemuslikud ning kirurgiline ravi ei ole võimalik;
  12) haigekassa võtab koodiga 7591 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle eksofüütse nekroosiga kaetud ja/või kõrge veritsemise riskiga tuumori esinemise korral (vastav näidustus peab olema tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis kirjeldatud);
  13) koodiga 7577 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata täiendavalt koodidega 7589, 7569 ja 7570 tähistatud tervishoiuteenustele;
  14) koodiga 7594 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata protseduuri või operatsiooniga kaasneva hingamisteede loputuse korral;
  15) koodiga 7585 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodiga 7587 tähistatud tervishoiuteenusega;
  16) haigekassa võtab koodiga 7586 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda kasutatakse söögitoru striktuuri uuringul.

  (9) Käesolevas paragrahvis sätestatud piirhindu rakendatakse nii jäiga kui ka fiiberendoskoobiga tehtavate uuringute ja protseduuride korral.

§ 37.  Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Psühhoteraapia seanss ühele haigele

7601

  31,61

Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis seitse kuni kaheksa haiget)

7602

  10,64

Psühhoteraapia seanss perele

7603

  42,01

Elekterkrampravi seanss

7609

  39,98

Isiksuse uuring

7615

110,75

Kognitiivse funktsiooni uuring

7616

107,64

Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas kolm liiget)

7617

  55,07

Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas neli liiget)

7618

  75,35

  (2) Haigekassa võtab koodidega 7615 ja 7616 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse psühhiaatri, neuroloogi või taastusarsti suunamisel.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7615 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühelt patsiendilt üks kord aastas.

  (4) Koodiga 7617 tähistatud tervishoiuteenuse psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu kuuluvad psühhiaater, vaimse tervise õde ja kliiniline psühholoog.

  (5) Koodiga 7618 tähistatud tervishoiuteenuse psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu kuuluvad psühhiaater, vaimse tervise õde ja kliiniline psühholoog ning üks spetsialist tulenevalt patsiendi tervise seisundist.

  (6) Koodidega 7601, 7602 ja 7603 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad teenust osutava tervishoiutöötaja superviseerimist üks kord kvartalis.

§ 38.  Logopeediliste uuringute piirhinnad

  (1) Logopeediliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Logopeediline kompleksuuring (ühele patsiendile üks kord)

7611

25,66

Logopeediline teraapia

7619

17,72

  (2) Haigekassa võtab lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse eriarsti suunamisel.

§ 39.  Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Swan-Gansi kateetri paigaldamine ja monitooring

7651

     335,10

Ühe südamepoole kateeterdamine

7652

     633,77

Angiokardiograafia

7653

     100,91

Koronarograafia

7654

     524,20

Koronaarangioplastika (esimene stenoos)

7655

   2754,98

Koronaarangioplastika (iga järgnev stenoos)

7656

     655,54

Valvuloplastika

7657

   2897,82

Endokardiaalne mäping

7658

   1574,05

Programmeeritud endokardiaalne elektrofüsioloogiline uuring

7659

     762,70

Südameõõnte kateeterdamise ajal korduvalt tehtavad lisauuringud (oksühemomeetria, Pt-H elektrood, minutimahu uuring) – iga grupp

7660

     112,38

Südamestimulaatori elektroodi vahetus

7662

     339,31

Arütmiate raadiosageduslik kateeterablatsioon

7663

   2753,19

Ühekambrilise südamestimulaatori järelkontroll

7664

         6,08

Kahekambrilise südamestimulaatori järelkontroll

7665

       11,77

Ühekambriline südamestimulaator koos paigaldamise ja programmeerimisega

7666

   2143,28

Kahekambriline südamestimulaator koos paigaldamise ja programmeerimisega

7667

   3816,55

Resünkroniseeriva ravi võimalusega implanteeritav kardioverter-defibrillaator (CRT ICD) koos paigaldamise ja programmeerimisega

7669

17 251,38

DDD-tüüpi implanteeritav kardioverter-defibrillaator (DDD ICD) koos paigaldamise ja programmeerimisega

7670

13 231,24

VVI-tüüpi implanteeritav kardioverter-defibrillaator koos paigaldamise ja programmeerimisega

7671

10 228,10

Biventrikulaarne kardiostimulaator resünkroniseeriva ravi teostamiseks koos paigaldamise ja programmeerimisega

7668

   5345,18

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7660 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga protseduuri kohta üks kord;
  2) koodiga 7662 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab elektroodi maksumust;
  3) koodidega 7668–7671 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

§ 40.  Laserravi protseduuride piirhinnad

  Laserravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil

7801

20,07

Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil, enam kui viie erineva lokalisatsiooniga

7802

26,97

Koesisene laserkoagulatsioon pehmetel kudedel

7803

30,87

Pehmete kudede laserkoagulatsioon kombineeritud meetodil

7804

46,27

Lasertrabekuloplastika

7805

21,67

Laseriridektoomia

7806

21,67

Võrkkesta laserpankoagulatsioon

7807

72,41

Vaskaurulaserravi protseduur

7808

13,10

§ 41.  Intensiivravi protseduuride piirhinnad

  (1) Intensiivravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Intubatsioon fiiberbronhoskoobi abil

7700

    59,82

Plasmaferees intensiivravi haigele

7701

  242,21

Tsentraalveeni kanüleerimine

7702

    47,68

Epiduraalkateetri asetamine

7703

    34,70

Implanteeritava reservuaariga tsentraalveeni kateetri asetamine

7704

    73,85

Perikardiõõne või pleuraõõne punktsioon

7705

    25,69

Pleuraõõne püsidrenaaži rajamine (reguleeritava rõhuga; ööpäev ja enam)

7706

    61,42

Pidev hemodiafiltratsioon ööpäevas (kuni viis päeva)

7707

  548,62

Hemosorptsiooni seanss

7708

  250,34

Hemodialüüsi seanss

7709

  206,56

Ajutise endokardiaalse kardiostimulaatori asetamine

7710

  148,60

Perkutaanne ajutine kardiostimulatsioon

7711

    41,54

Invasiivne arteriaalse rõhu monitooring

7712

    35,47

Intrakraniaalse rõhu monitooring (üks protseduur ühe haige kohta)

7713

    32,29

Plasmafereesi seanss

7714

    45,19

Äge peritoneaaldialüüs täiskasvanul ööpäevas

7715

  193,46

Äge peritoneaaldialüüs lapsel ööpäevas

7716

    62,70

Parenteraalne toitmine väljaspool intensiivraviosakonda (aminohapete lahus või rasvemulsioon, 1000 ml)

7717

    21,71

Terapeutiline verevahetus vastsündinul

7718

    87,09

Trahhea intubatsioon kahevalendikulise intubatsioontoruga

7719

  121,11

Elustamine kliinilisest surmast (juhitav hingamine, südamemassaaž, ravimid, defibrillatsioon, protokoll)

7720

    40,47

Hüperbaarilise oksügenisatsiooni seanss

7721

    32,80

Autotransfusioon Cell-Saver'i abil

7722

  285,11

Kehavälise vereringe kasutamine

7737

1779,83

Intraaortaalne kontrapulsatsioon

7727

1246,61

Tsütoferees (trombo-, leuko- ja lümfotsütees)

7729

  372,15

Terapeutiline plasmavahetus täiskasvanul

7730

  377,46

Terapeutiline plasmavahetus lapsel

7731

  377,46

Patsiendi tsentraalse kehatemperatuuri kontroll intravaskulaarse jahutuskateetri abil

7733

  876,68

  (2) Koodidega 7700, 7701, 7706, 7707, 7710, 7711, 7712, 7713, 7715, 7716, 7718, 7719, 7722, 7727 ja 7737 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse ainult statsionaarselt osutatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel.

  (3) Koodiga 7709 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel ei rakendata täiendavalt koodiga 3075 tähistatud tervishoiuteenust.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7733 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas III ja IIIa astme intensiivravil viibivale patsiendile elustamise järel.

§ 42.  Anesteesia piirhinnad

  (1) Anesteesia piirhinnad on järgmised:

Anesteesia kestus (tundides)

Kood

Piirhind
eurodes

Anesteesia kestus alla 0,5

2101

  37,78

Anesteesia kestus 0,5 kuni alla 1

2102

  73,37

Anesteesia kestus 1 kuni alla 2

2103

120,62

Anesteesia kestus 2 kuni alla 3

2104

171,86

Anesteesia kestus 3 kuni alla 4

2105

226,56

Anesteesia kestus 4 kuni alla 7

2106

329,55

Anesteesia kestus alates 7

2107

453,26

Recovery (ärkamisruum) (üks tund)

2111

  17,92

  (2) Koodidega 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 ja 2107 tähistatud tervishoiuteenuste korral arvestatakse anesteesia kestust operatsiooni, uuringu või protseduuri tegemisel arvates anesteesia algusajast kuni lõpuajani.

  (3) Haigekassa ei võta koodidega 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 ja 2107 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustust üle lokaalanesteesia korral.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 2111 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ainult juhul, kui operatsioonibloki juures on recovery ehk ärkamisruum. Ärkamisruumis viibimise aega arvestatakse täistundides ja tasu maksmise kohustus võetakse üle kuni kolme tunni eest.

§ 43.  Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemise ja siirdamise protseduuride piirhinnad

  (1) Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemise ja siirdamise protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Külmutatud vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude sulatamine ja siirdamine

8101

  135,80

Allogeensete vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude siirdamine ja patsiendi jälgimine

8102

  392,54

Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemine ja säilitamine

8103

2069,41

Luuüdi kogumine

8104

  432,08

Vereloome tüvirakkude/terapeutiliste rakkude aferees

8105

  553,43

Luuüdi separeerimine rakuseparaatoril

8106

  414,75

  (2) Haigekassa võtab koodidega 8101–8103 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust on osutanud tervishoiuteenuse osutaja, kellel on rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seaduse alusel välja antud sellekohane tegevusluba.

  (3) Koodiga 8103 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 2962L tähistatud tervishoiuteenusega kuni kuus korda.

5. peatükk Kompleksteenused 

§ 44.  Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad

  (1) Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad, haigekassa poolt kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)

Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)

Silma lokaalne kiiritusravi beeta-aplikaatoriga (Ru-106)

2202K

   1504,44

100

0

Normaalne füsioloogiline sünnitus

2207K

     825,17

100

0

Embrüo siirdamine

2208K

     525,42

100

0

Kehaväline viljastamine (IVF)

2281K

     569,97

70

30

Tehisabort naise enda soovil (koos anesteesiaga)

2210K

     161,00

70

30

Medikamentoosne abort

2287K

       71,10

50

50

Kohleaarimplantatsioon

2276K

22 919,87

100

0

Luukuulmisimplantatsioon

2288K

   9172,24

100

0

Ööpäevaringse valmisoleku tagamine kvartalis ühe arstliku eriala kohta

2280K

27 053,49

100

0

Pehmekoe defekti parandamine koeekspandri abil

2282K

   2696,07

100

0

  (2) Koodiga 2282K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab operatsioonieelsel ja -järgsel perioodil tehtavate uuringute, protseduuride, voodipäevade, intensiivravi, anesteesia, operatsiooni, meditsiiniseadmete ja veretoodete maksumust.

  (3) Koodiga 2207K tähistatud tervishoiuteenus sisaldab sünnitusabi voodipäevi, epiduraalanesteesiat, reesuskonflikti ja vastsündinu K-vitamiini profülaktikat, vastsündinu hooldamist, elustamist ja ravi (v.a intensiivravi alates II astmest) ning ema ja vastsündinu diagnostikat (v.a histoloogilised uuringud ja lahang).

  (4) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenus sisaldab haiglate loetelus nimetatud haiglas ööpäevaringse valmisolekuga seotud kulu ning Eesti E-tervise Sihtasutusega sõlmitud tervise infosüsteemi liidestumislepingu kulu, mis on seotud tervishoiuteenuse osutamise andmete töötlemisega tervise infosüsteemis.

  (5) Koodiga 2208K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi embrüo siirdamisel kuni raseduse tuvastamiseni, välja arvatud tegevused kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal.

  (6) Koodiga 2281K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi kehavälisel viljastamisel kuni embrüo siirdamiseni, välja arvatud tegevusi kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal. Koodiga 2281K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ka allesjäävate embrüote külmutamist koos nende säilitamisega kuni kaks kuud.

  (7) Haigekassa võtab koodidega 2208K ja 2281K tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle embrüo siirdamise ja kehavälise viljastamise korral kuni 40-aastaselt patsiendilt kuni kolme kehavälise viljastamise tsükli eest.

  (8) Kompleksteenuste piirhindade rakendamisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:
  1) koodidega 2276K ja 2288K tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad operatsiooni ning implantaadi maksumust;
  2) koodiga 2288K tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel väliskõrva või väliskuulmekäigu kaasasündinud puudumise (RHK 10 koodid Q16.0 ja Q16.1) korral.

  (9) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud haiglas nendel arstlikel erialadel, millel vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõike 4 alusel kehtestatud määrusele töötavad eriarstid haiglas ööpäev läbi.

  (10) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud üldhaiglas ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks kolmel arstlikul erialal.

  (11) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud üldhaiglas ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks lisaks lõikes 10 nimetatud erialadele psühhiaatria erialal, kui üldhaiglal on tegevusluba psüühilise häirega patsientide tuberkuloosiravi ja tahtevastase tuberkuloosiravi tervishoiuteenuse osutamiseks ning psühhiaatria erialal osutatavad tervishoiuteenused vastavad tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõike 4 alusel kehtestatud määrusega sätestatud piirkondlikule haiglale esitatavatele nõuetele.

  (12) Koodiga 2207K tähistatud tervishoiuteenuse osutamise korral võtab haigekassa täiendavalt tasu maksmise kohustuse üle ülekantud veretoodete (9. peatükk) eest.

  (13) Normaalse füsioloogilise sünnituse kompleksteenuse piirhinda (kood 2207K) ei rakendata järgmiste terviseseisundite korral:
  1) raske preeklampsia, eklampsia;
  2) hüpotoonilised (atoonilised), hüübivushäiretega emakaverejooksud;
  3) keisrilõige;
  4) IV järgu lahkliharebendid;
  5) raske elundipuudulikkusega sünnitaja sünnitusjärgse II või III astme intensiivravi korral;
  6) septiliste ja nakkuslike tüsistuste esinemisel sünnituse ajal või sünnituse järel.

§ 45.  Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (DRG) piirhinnad

  (1) Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (edaspidi DRG) korral rakendatakse järgmisi piirhindu ja nende rakendamise tingimusi:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind eurodes

Muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa vahemik

Kesknärvisüsteemi kasvaja intrakraniaalne operatsioon

1A

   4105,10

   1063,10

   7497,87

Muu intrakraniaalne veresoone operatsioon

1B

   7884,83

   1421,74

14 610,72

Intrakraniaalse aneurüsmi, veresoone anomaalia või hemangioomi operatsioon

1C

   5959,64

     169,85

14 023,10

Intrakraniaalne tserebrospinaalse šundi operatsioon

1D

   3604,60

     169,85

   9873,26

Muu kraniotoomia, v.a trauma korral

1E

   2817,84

     169,85

   6274,46

Kraniotoomia trauma korral

2A

   2737,82

     183,93

   5662,76

Kroonilise subduraalse hematoomi operatsioon

2B

   2045,24

     619,25

   2813,32

Kraniotoomia, lühike ravi

3O

   2990,49

   1794,30

   3846,97

Lülisamba ja seljaaju operatsioonid

4

   1889,03

     169,85

   5293,97

Lülisamba ja seljaaju operatsioonid, lühike ravi

4O

   1621,76

     469,43

   2432,63

Koljuvälised veresoonte operatsioonid, lühike ravi

5O

   1366,11

     819,67

   2049,18

Koljuvälised veresoonte operatsioonid

5

   1543,54

     169,85

   3441,76

Karpaalkanali avamine, lühike ravi

6O

     220,42

     154,33

     319,66

Karpaalkanali avamine

6

     321,98

     169,85

     367,02

Perifeersete või kraniaalnärvide või muu närvisüsteemi operatsioon kaasuvate haigustega (edaspidi kht-ga)

7

   2207,04

     169,85

15 786,27

Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioon kaasuvate haigusteta (edaspidi kht-ta), lühike ravi

8O

     337,50

     154,33

     609,30

Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioon, (kht-ta)

8

     781,38

     169,85

   2682,92

Lülisamba ja seljaaju haigused ning vigastused

9

     907,53

     133,43

   1709,63

Närvisüsteemi kasvajad, kht-ga

10

     995,93

       66,31

   3297,47

Närvisüsteemi kasvajad, kht-ta

11

     640,94

       66,31

   2247,55

Närvisüsteemi degeneratiivsed haigused

12

     725,23

       66,31

   1841,93

Polüskleroos ja tserebellaarne ataksia

13

     739,84

       66,31

   1846,07

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a transitoorse isheemia atakk, kht-ga

14A

   1174,45

       66,31

   1535,37

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a transitoorse isheemia atakk, kht-ta

14B

     910,33

       66,31

   1241,73

Transitoorse isheemia atakk ja ajuväliste veresoonte sulgused

15

     661,49

       66,31

   1366,77

Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ga

16

     670,44

       66,31

   1418,17

Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ta

17

     630,42

       66,31

   1289,47

Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ga

18

     812,88

       66,31

   2307,79

Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ta

19

     646,99

       66,31

   1700,82

Närvisüsteemi infektsioon, v.a viirusmeningiit

20

   1506,95

       66,31

   7541,48

Viirusmeningiit

21

     792,04

       66,31

   2312,47

Mittetraumaatiline stuupor ja kooma

23

     755,95

       66,31

   5120,50

Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ga

24

     743,86

       66,31

   1897,81

Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ta

25

     678,26

       66,31

   1903,23

Krambihood ja peavalu, vanus 0–17

26

     501,45

       66,31

   1425,37

Raske traumaatiline ajukahjustus

27

     746,11

       66,31

   2236,15

Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ga

28

     529,97

     294,22

   2891,46

Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ta

29

     488,55

       66,31

   1457,48

Traumaatiline ajukahjustus, vanus 0–17

30

     158,55

       66,31

     621,97

Põrutus, vanus >17, kht-ga

31

     437,34

       66,31

   1307,57

Põrutus, vanus >17, kht-ta

32

     359,87

       66,31

     972,63

Põrutus, vanus 0–17

33

     142,07

       66,31

     357,36

Närvisüsteemi muud haigused, kht-ga

34

     819,89

       66,31

   2011,23

Närvisüsteemi muud haigused, kht-ta

35

     757,87

       66,31

   1702,83

Muud võrkkesta operatsioonid

36A

   1890,92

   1259,16

   2376,01

Ulatuslik protseduur võrkkestal

36B

   1539,31

     933,94

   2548,32

Kiiritusravi protseduur silmal

36C

   1541,72

     925,04

   2312,58

Suur operatsioon silmal

36D

     963,54

     169,85

   1812,94

Võrkkesta operatsioonid, lühike ravi

36O

     840,10

     154,33

   2438,43

Silmakoopa operatsioonid, lühike ravi

37O

     346,09

     189,05

     756,59

Silmakoopa operatsioonid

37

     636,55

     169,85

   1564,22

Vikerkesta operatsioonid, lühike ravi

38O

     243,39

     206,98

     365,08

Vikerkesta operatsioonid

38

     609,95

     169,85

   1061,87

Läätse operatsioonid, lühike ravi

39O

     542,74

     422,04

     565,14

Läätse operatsioonid

39

     448,97

     169,85

   1540,20

Silmavälised operatsioonid, v.a silmakoopas, vanus >17

40N

     476,61

     169,85

     961,73

Silmavälised operatsioonid, v.a silmakoopas, lühike ravi

41O

     341,96

     169,03

     492,06

Silmavälised operatsioonid, v.a silmakoopas, vanus 0–17

41

     339,34

     331,49

     556,22

Silmasisesed operatsioonid, v.a võrkkestal, vikerkestal ja läätsel, lühike ravi

42O

     545,10

     285,03

     843,86

Silmasisesed operatsioonid, v.a võrkkestal, vikerkestal ja läätsel

42

     478,49

     169,85

     944,43

Hüpheem

43

     238,92

       66,31

     417,58

Peamised ägedad silmainfektsioonid

44

     409,18

       66,31

   1291,97

Neuroloogilised silmahaigused

45

     731,62

       66,31

   1574,47

Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ga

46

     418,86

       66,31

   1228,97

Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ta

47

     324,72

       66,31

   1180,53

Muud silmahaigused, vanus 0–17

48

     449,28

       66,31

     977,18

Muud pea ja kaela suured operatsioonid

49A

   4931,17

   3316,12

   9404,21

Süljenäärme eemaldamine

50N

     787,51

     475,92

   1094,62

Süljenäärmete operatsioonid, v.a süljenäärmete eemaldamine

51N

     742,95

     437,70

     996,65

Süljenäärmete operatsioonid, v.a süljenäärmete eemaldamine, lühike ravi

51O

     472,78

     154,33

   1260,36

Huule- ja suulaelõhede korrektsioon

52

     939,04

     493,04

   1173,70

Nina kõrvalurgete operatsioonid

53A

     675,87

     348,55

   1047,59

Nibujätke, temporaalluu ja sisekõrva operatsioonid

53B

   1020,34

     671,78

   1377,87

Nina kõrvalurgete operatsioonid, lühike ravi

54O

     567,89

     190,82

     844,40

Nibujätke, temporaalluu ja sisekõrva operatsioonid, lühike ravi

54P

   1067,02

     728,71

   1156,66

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud väikesed operatsioonid, lühike ravi

55P

     292,42

     169,85

     438,64

Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused suured operatsioonid, lühike ravi

55O

     317,68

     154,33

     902,80

Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused operatsioonid

55

     535,04

     169,85

   1133,27

Ninaplastika, lühike ravi

56O

     502,84

     154,33

   1230,43

Ninaplastika

56

     763,09

     169,85

   1239,86

Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, v.a kurgumandlite ja/või ninaneelumandlite eemaldamine, vanus >17

57

     519,11

     311,46

     778,67

Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, v.a kurgumandlite ja/või ninaneelumandlite eemaldamine, vanus 0–17

58

     319,37

     169,85

   1102,61

Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus >17

59

     330,41

     224,92

     428,68

Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, lühike ravi

60O

     302,24

     214,68

     385,27

Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus 0–17

60

     337,82

     224,77

     464,56

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud suured operatsioonid, lühike ravi

63O

     398,72

     154,33

     704,68

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud suured operatsioonid

63

     786,11

     169,85

   2187,81

Kõrva, nina, suu ja kurgu pahaloomulised kasvajad

64

     779,08

       66,31

   2207,27

Tasakaaluhäired

65

     548,88

       66,31

   1186,82

Ninaverejooks

66

     247,65

       66,31

     579,30

Kõripealise põletik

67

     230,55

     123,02

     677,76

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus >17, kht-ga

68

     801,57

     409,32

   1943,74

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus >17, kht-ta

69

     348,50

       66,31

   1030,58

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus 0–17, kht-ga

70A

     351,52

       66,31

     833,45

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus 0–17, kht-ta

70B

     309,43

       66,31

     740,77

Kõri ja hingetoru põletik

71

     222,40

       66,31

     556,24

Nina traumad ja deformatsioonid

72

     270,96

       66,31

     631,80

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud haigused, vanus >17

73

     444,36

       66,31

   1186,04

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud haigused, vanus 0–17

74

     281,19

       66,31

     553,95

Suured rindkereoperatsioonid, lühike ravi

75O

   4118,26

     154,33

   9628,85

Suured rindkereoperatsioonid

75

   4132,90

     983,02

   7602,20

Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ga

76

   2892,32

     169,85

12 823,14

Hingamiselundite muud operatsioonid, lühike ravi

77O

     684,89

     426,24

   1657,73

Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ta

77

   1703,41

     169,85

   4071,69

Kopsuarteri emboolia

78

   1371,92

       66,31

   3855,48

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ga

79

   1422,65

     131,18

   4325,87

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ta

80

     947,52

     194,17

   2155,83

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus 0–17

81

     502,76

       66,31

   1232,07

Hingamiselundite kasvajad

82

     983,43

       66,31

   2675,22

Suured rindkeretraumad, kht-ga

83

     656,91

       66,31

   1813,96

Suured rindkeretraumad, kht-ta

84

     503,10

       66,31

   1080,75

Vedelik pleuraõõnes, kht-ga

85

   1097,61

       66,31

   2806,15

Vedelik pleuraõõnes, kht-ta

86

     881,23

       66,31

   1852,98

Kopsuturse ja hingamispuudulikkus

87

     965,61

       66,31

   2978,50

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

88

     787,40

     160,26

   1708,32

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ga

89

   1137,14

       66,31

   3669,88

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ta

90

     786,99

       66,31

   1628,42

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ga

91A

     608,40

       66,31

   2082,55

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ta

91B

     458,14

       99,27

     852,18

Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ga

92

   1056,94

       66,31

   2391,74

Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ta

93

     711,74

       66,31

   2918,55

Õhkrind, kht-ga

94

     772,64

       66,31

   1847,63

Õhkrind, kht-ta

95

     461,38

     155,13

     679,95

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ga

96

     788,12

     112,84

   1737,98

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ta

97

     577,29

       66,31

   1331,43

Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ga

99

   1541,19

       66,31

   4815,29

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ga

98A

     540,95

       66,31

   1093,34

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ta

98B

     382,03

       66,31

     776,72

Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ta

100

     412,03

       66,31

   1640,31

Hingamiselundite muud haigused, kht-ga

101

     780,17

     190,08

   2652,22

Hingamiselundite muud haigused, kht-ta

102

     453,79

     272,28

   1170,39

Südameklappide operatsioonid koos südame kateeterdamisega, lühike ravi

104O

   8076,92

   6772,57

   9896,00

Südame ühe klapi operatsioon

104A

   8674,48

   5771,36

   9765,19

Südameklappide operatsioonid või südame ühe klapi operatsioon, kht-ga

104B

   9800,79

   3078,95

17 800,00

Koronaararterite šuntimine ilma südame kateeterdamiseta, lühike ravi

107O

   8757,49

   5254,50

13 136,24

Koronaararterite šuntimine ilma südame kateeterdamiseta

107A

   7591,23

   6402,93

   8643,68

Koronaararterite šuntimine koos keerukate operatsioonidega või kht-ga

107C

   8705,15

   4714,02

13 471,79

Koronaararterite šuntimine koos südame kateeterdamisega

107B

   8757,49

     169,85

29 433,18

Muud kardiotorakaalsed operatsioonid, lühike ravi

108O

   9693,99

   5816,39

14 540,99

Muud kardiotorakaalsed operatsioonid

108

   9915,84

   3509,52

14 944,41

Torakaalaneurüsmi operatsioon

109N

13 622,26

   5261,24

19 141,19

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ga

110

   5837,53

   3166,47

17 150,12

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, lühike ravi

111O

   3826,79

   1622,11

   6465,91

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ta

111

   3821,96

   1474,41

   9755,35

Koronaardilatatsioon kontrastkardiograafiaga

112A

   5683,04

     169,85

   9164,22

Perkutaanne ablatsioon südamearütmia puhul

112B

   4447,02

   2366,12

   6446,07

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktita, kht-ta

112C

   6919,98

   2986,02

11 224,94

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktita, kht-ga

112D

   7209,24

   2811,98

12 000,54

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktiga, kht-ta

112E

   7790,36

   4269,09

11 054,10

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktiga, kht-ga

112F

   8440,06

   3217,88

14 383,02

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid, lühike ravi

112O

   3831,27

     939,05

   5484,97

Amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, v.a ülajäseme ja varba amputatsioonid, lühike ravi

113O

   1855,56

     154,33

   5409,90

Amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, v.a ülajäseme ja varba amputatsioonid

113

   1799,49

     782,14

   4407,68

Ülajäseme ja varba amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, lühike ravi

114O

     765,59

     442,61

   1041,92

Ülajäseme ja varba amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu

114

   1010,26

     169,85

   2067,50

Südame püsistimulaatori või defibrillaatori eemaldamine

115A

   7946,92

     169,85

11 677,50

Südame stimulaatori revisioon või südame defibrillaatori vahetamine

115B

   4121,14

   2085,79

   6535,50

Südame defibrillaatori asendamine või implanteerimine

115C

15 322,78

   9928,37

18 760,87

Püsistimulaatori implanteerimine ägeda müokardi infarkti, südamepuudulikkuse või šoki korral, lühike ravi

115O

   3865,72

     154,33

12 337,28

Veeni ligeerimine ja eemaldamine, lühike ravi

119O

     435,52

     261,40

     584,02

Veeni ligeerimine ja eemaldamine

119

     525,51

     262,06

     796,76

Vereringesüsteemi muud operatsioonid, lühike ravi

120O

     248,51

     154,33

     424,91

Vereringesüsteemi muud operatsioonid

120

   2253,15

     169,85

   6557,98

Muud vereringesüsteemi haigused ägeda müokardi infarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistustega, elus neljandal ravipäeval

121

   1697,43

   1018,46

   4284,63

Muud vereringesüsteemi haigused ägeda müokardi infarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistusteta, elus neljandal ravipäeval

122

   1332,11

       66,31

   2846,58

Muud vereringesüsteemi haigused ägeda müokardi infarktiga, surm esimese kolme ravipäeva jooksul

123

     631,25

       66,31

   1510,79

Diagnostiline perkutaanne südame protseduur keerukate vereringe seisunditega

124

   2014,50

     531,04

   4073,17

Diagnostiline perkutaanne südame protseduur, lühike ravi

125O

   1858,17

     154,33

   3835,50

Diagnostiline perkutaanne südame protseduur ilma keerukate vereringe seisunditeta

125

   2216,70

   1388,32

   2506,37

Äge ja alaäge endokardiit

126

   2758,86

       66,31

   9662,72

Südamepuudulikkus ja šokk

127

     789,27

       66,31

   2664,62

Süvaveenide tromboflebiit

128

     768,81

       66,31

   1928,05

Selgitamata põhjusega südameseiskus

129

   1557,01

       66,31

   3239,91

Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ga

130

     722,78

       66,31

   2037,13

Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ta

131

     582,43

       66,31

   1207,56

Ateroskleroos, kht-ga

132

     867,05

       66,31

   2140,13

Ateroskleroos, kht-ta

133

     688,81

       66,31

   1366,09

Hüpertensioon

134

     582,65

       66,31

   1278,15

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ga

135

     870,98

     117,17

   1996,53

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ta

136

     683,73

     160,79

   1292,68

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus 0–17

137

     382,26

       66,31

     901,48

Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ga

138

     591,36

       66,31

   1447,18

Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ta

139

     412,67

       66,31

     996,88

Stenokardia

140

     776,48

       66,31

   1659,14

Minestus ja kollaps, kht-ga

141

     704,64

       66,31

   1369,91

Minestus ja kollaps, kht-ta

142

     420,22

       66,31

     967,56

Rindkere valud

143

     575,33

       66,31

   1247,42

Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ga

144

     795,68

     152,13

   2011,48

Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ta

145

     454,96

       66,31

   1500,21

Pärasoole resektsioon, kht-ga

146

   5528,62

   3317,16

11 997,00

Pärasoole resektsioon, lühike ravi

147O

   3210,55

     199,58

   6485,76

Pärasoole resektsioon, kht-ta

147

   3487,11

   1023,70

   6240,48

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ga

148

   4753,97

   2852,38

12 083,83

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, lühike ravi

149O

   2816,31

     384,62

   6502,83

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ta

149

   3115,49

     599,89

   5746,51

Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ga

150

   2866,16

     797,64

   4059,57

Kõhukelmeliidete vabastamine, lühike ravi

151O

   1852,03

   1111,21

   2778,05

Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ta

151

   1993,92

     867,48

   3086,98

Peen- ja jämesoole väikesed operatsioonid, kht-ga

152

   3518,48

     169,85

   5990,74

Peen- ja jämesoole väikesed operatsioonid, kht-ta

153

   1643,51

     169,85

   3084,20

Peen- ja jämesoole väikesed operatsioonid, lühike ravi

153O

   1622,38

     448,96

   3259,43

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku suured operatsioonid, vanus >17, kht-ga

154A

   6689,61

   5964,73

19 229,22

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku muud operatsioonid, vanus >17, kht-ga

154B

   3996,67

     169,85

13 842,18

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku suured operatsioonid, vanus >17, kht-ta

155A

   5137,79

   2042,67

   8268,18

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku muud operatsioonid, vanus >17, kht-ta

155B

   1531,70

     490,11

   2828,27

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, lühike ravi

156O

   1410,41

     946,31

   2683,79

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus 0–17

156

   1840,24

     360,47

   3097,50

Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ga

157

     941,01

     169,85

   4621,82

Väikesed sooleoperatsioonid, lühike ravi

158O

     395,39

     154,33

     745,28

Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ta

158

     562,38

     169,85

   1074,14

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ga

159

   1234,15

     871,02

   3630,82

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, lühike ravi

160O

     552,42

     215,32

     919,83

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ta

160

     897,86

     169,85

   1815,76

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ga

161

     785,68

     169,85

   1431,94

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, lühike ravi

162O

     488,51

     332,98

     646,75

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ta

162

     612,49

     342,92

     940,09

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, kahepoolne, lühike ravi

162P

     475,20

     259,10

   1001,52

Songa operatsioonid, vanus 0–17

163

     550,42

     315,50

     762,81

Apendektoomia, tüsistunud

166N

   1081,78

     375,64

   2725,80

Apendektoomia, lühike ravi

167O

     521,20

     325,11

     596,56

Apendektoomia, tüsistumata, kht-ta

167

     619,54

     301,42

   1044,60

Suuõõne operatsioonid, kht-ga

168

   1618,06

     169,85

   4379,54

Suuõõne operatsioonid, lühike ravi

169O

     207,25

     154,33

     355,08

Suuõõne operatsioonid, kht-ta

169

     637,66

     169,85

   1240,70

Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ga

170

   3186,77

     169,85

   8469,05

Seedeelundite muud operatsioonid, lühike ravi

171O

   1385,92

     236,98

   3289,24

Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ta

171

   1460,71

       66,31

   3825,02

Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ga

172

     984,86

       66,31

   2563,04

Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ta

173

     762,37

       66,31

   1808,33

Tüsistunud peptiline haavand või seedetrakti verejooks

174N

   1006,30

     111,85

   2400,69

Tüsistumata peptiline haavand või seedetrakti verejooks

175N

     645,49

       66,31

   1480,45

Põletikuline soolehaigus

179

     829,02

       66,31

   2601,93

Soolesulgus, kht-ga

180

     547,47

     169,85

   1617,25

Soolesulgus, kht-ta

181

     405,03

       66,31

   1017,58

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga

182

     620,35

       66,31

   1938,75

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta

183

     401,29

       66,31

   1038,41

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ga

184A

     302,63

       66,31

     783,25

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ta

184B

     267,95

       66,31

     617,40

Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus >17

185

     389,95

       66,31

     842,06

Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus 0–17

186

     279,20

       66,31

     911,37

Hamba ekstraktsioonid ja restauratsioonid, lühike ravi

187O

     213,27

     171,82

     515,09

Hamba ekstraktsioonid ja restauratsioonid

187

     506,21

     165,29

     672,22

Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga

188

     684,39

       66,31

   2308,49

Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta

189

     364,08

       66,31

   1148,18

Seedeelundite muud haigused, vanus 0–17

190

     290,79

       66,31

     691,14

Kõhunäärme, maksa ja šundi operatsioonid, kht-ga

191B

   6231,02

     169,85

13 380,69

Kõhunäärme või maksa operatsioon, lühike ravi

192O

   3188,19

     154,33

   7374,88

Kõhunäärme või maksa operatsioon, kht-ta

192

   3702,31

     169,85

   7934,09

Sapiteede operatsioonid, v.a ainult koletsüstektoomia, kht-ga

193

   2850,49

   1710,29

   9831,19

Sapiteede operatsioonid, v.a ainult koletsüstektoomia, kht-ta

194

   1316,74

   1053,40

   3933,48

Koletsüstektoomia ühissapijuha uuringuga, kht-ga

195

   3294,75

   1873,44

   6971,76

Koletsüstektoomia ühissapijuha uuringuga, kht-ta

196

   2912,98

   1383,17

   3237,88

Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ühissapijuha uuringuta, kht-ga

197

   2168,70

     169,85

   5777,68

Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ühissapijuha uuringuta, kht-ta

198

   1414,52

     269,63

   2379,46

Maksa ja sapiteede pahaloomuliste kasvajate diagnoosimisprotseduurid

199

   1996,42

     169,85

   8626,01

Maksa ja sapiteede haiguste diagnostilised protseduurid, lühike ravi

200O

   1146,72

     154,33

   1955,91

Maksa ja sapiteede mittepahaloomuliste kasvajate diagnostilised protseduurid

200

   1213,12

     220,75

   3425,50

Maksa, sapiteede või kõhunäärme muud operatsioonid, lühike ravi

201O

   3440,45

     186,46

10 324,42

Maksa, sapiteede või kõhunäärme muud operatsioonid

201

   3440,45

     169,85

   5943,88

Maksatsirroos ja alkoholhepatiit

202

   1042,02

       66,31

   2942,33

Maksa, sapiteede või kõhunäärme pahaloomulised kasvajad

203

     759,19

       66,31

   2095,89

Kõhunäärme haigused, v.a pahaloomulised kasvajad

204

     639,47

       66,31

   2136,29

Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ga

205

     805,36

       66,31

   2541,64

Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ta

206

     402,53

       66,31

   1187,88

Sapiteede haigused, kht-ga

207

     674,84

     404,90

   2078,48

Sapiteede haigused, kht-ta

208

     457,90

       66,31

   1040,92

Alajäseme ja selle suurte liigeste esmane proteesimine, lühike ravi

209O

   4105,01

   2035,46

   6260,34

Teisene operatsioon (sh endoproteesimine) puusal

209C

   4943,72

   1249,96

   9328,78

Esmane operatsioon (sh endoproteesimine) puusal, kht-ga

209D

   3706,39

   1766,18

   5256,03

Esmane operatsioon (sh endoproteesimine) puusal, kht-ta

209E

   3620,46

   2194,00

   4766,34

Teisene operatsioon (sh endoproteesimine) põlvel/pahkluul

209F

   5757,16

     169,85

11 989,56

Esmane operatsioon (sh endoproteesimine) põlvel/pahkluul

209G

   4092,92

   3401,29

   4940,38

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ga

210

   2609,64

     431,15

   5123,47

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ta

211

   1805,51

     325,33

   3873,91

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, lühike ravi

212O

     332,36

     154,33

     709,71

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus 0–17

212

   1264,31

     169,85

   4309,29

Amputatsioonid luulihaskonna- ja sidekoehaiguste korral, lühike ravi

213O

   1333,94

     257,70

   2000,91

Amputatsioonid luulihaskonna- ja sidekoehaiguste korral

213

   1333,94

     169,85

   4464,94

Kombineeritud eesmine/tagumine spondülodees

214A

   7781,47

   3800,93

14 699,15

Selja ja kaela operatsioonid, lühike ravi

215O

   1360,30

     154,33

   7050,01

Spondülodees, kht-ga

214B

   9870,38

     169,85

20 869,01

Selja ja kaela operatsioonid, v.a spondülodees, kht-ga

214C

   1390,89

     513,71

   2452,74

Eesmine ja tagumine spondülodees, kht-ta

215B

   6846,96

   1345,44

14 281,72

Selja ja kaela operatsioonid, v.a spondülodees, kht-ta

215C

   1150,96

     610,99

   1780,45

Luulihaskonna ja sidekoe diagnostilised protseduurid, lühike ravi

216O

     470,83

     323,72

     633,67

Luulihaskonna ja sidekoe diagnostilised protseduurid

216

   1753,09

     169,85

   6145,31

Haavakorrastus ja nahaplastika luulihaskonna ja sidekoe haiguste puhul, v.a labakäsi, lühike ravi

217O

     493,29

     154,33

   1111,11

Haavakorrastus ja nahaplastika luulihaskonna ja sidekoe haiguste puhul, v.a labakäsi

217

   1438,89

     169,85

   2645,03

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ga

218

   1849,90

     273,80

   3776,13

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ta

219

   1437,90

     392,13

   2660,22

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, lühike ravi

220O

     460,78

     154,33

     990,09

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus 0–17

220

     964,49

     169,85

   1801,38

Põlve operatsioonid, kht-ga

221

   1827,48

     169,85

   3959,08

Põlve operatsioonid, lühike ravi

222O

     536,60

     294,00

     819,90

Põlve operatsioonid, kht-ta

222

     945,53

     169,85

   2046,28

Suured põlve protseduurid, lühike ravi

222P

     626,52

     169,85

   1502,08

Õla- ja küünarliigese suured operatsioonid või ülajäseme muud operatsioonid, lühike ravi

223O

     832,66

     533,04

     941,62

Õla- ja küünarliigese suured operatsioonid või ülajäseme muud operatsioonid, kht-ga

223

   1247,65

     224,85

   2169,68

Õla, küünra ja küünarvarre operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, lühike ravi

224O

     876,21

     154,33

   1753,33

Õla, küünra ja küünarvarre operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta

224

   1112,17

     419,48

   1859,42

Labajala operatsioonid, lühike ravi

225O

     467,11

     154,43

     836,19

Labajala operatsioonid

225

     848,40

     169,85

   1726,54

Pehmete kudede operatsioonid, kht-ga

226

     779,16

     169,85

   2436,62

Pehmete kudede operatsioonid, lühike ravi

227O

     288,64

     154,33

     582,42

Pehmete kudede operatsioonid, kht-ta

227

     628,45

     169,85

   1253,27

Suured operatsioonid pöidlal, liigestel või labakäe ja randme muud operatsioonid, lühike ravi

228O

     669,50

     154,33

   1660,39

Suured operatsioonid pöidlal või liigestel või labakäe ja randme muud operatsioonid, kht-ga

228

     888,63

     169,85

   2232,74

Labakäe ja randme operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, lühike ravi

229O

     313,90

     154,33

     670,04

Labakäe ja randme operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta

229

     623,84

     169,85

   1237,95

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine puusast ja reiest paikse ekstsisiooni teel, lühike ravi

230O

     417,61

     299,04

     480,39

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine puusast ja reiest paikse ekstsisiooni teel

230

     663,17

     169,85

   1323,63

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine paikse ekstsisiooni teel, v.a puusast ja reiest, lühike ravi

231O

     358,78

     181,45

     535,24

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine paikse ekstsisiooni teel, v.a puusast ja reiest

231

     562,94

     169,85

   1127,27

Artroskoopia, lühike ravi

232O

     503,15

     154,33

     898,17

Artroskoopia

232

     630,95

     205,57

   1087,88

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ga

233

   1852,45

     169,85

11 263,34

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, lühike ravi

234O

     550,58

     154,33

   1207,39

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ta

234

   1102,53

     169,85

   2287,77

Reieluumurrud

235

     566,05

       66,31

   1172,31

Reieluukaela- ja vaagnaluumurrud

236

     611,75

       66,31

   1609,57

Reieluukaela, vaagnaluude ja reiepiirkonna nihestused, venitused ja dislokatsioonid

237

     356,98

       66,31

   1815,98

Osteomüeliit

238

   1198,38

       66,31

   2349,91

Patoloogilised luumurrud ja luulihaskonna ning sidekoe pahaloomulised kasvajad

239

     715,65

       66,31

   2438,98

Sidekoehaigused või vaskuliidid, kht-ga

240N

     749,62

       66,31

   3046,55

Sidekoehaigused või vaskuliidid, kht-ta

241N

     546,34

       66,31

   2249,99

Septiline artriit või bursiit

242A

     881,90

       66,31

   4609,41

Spetsiifiline põletikuline artropaatia, kht-ga

242B

     784,01

       66,31

   1867,60

Spetsiifiline põletikuline artropaatia, kht-ta

242C

     535,43

       66,31

   2159,15

Muud artriidid

242D

     506,58

       66,31

   1737,98

Artroosid, kht-ga

242E

     451,73

       66,31

   1056,63

Artroosid, kht-ta

242F

     396,96

       66,31

   1073,05

Seljavalud

243

     570,84

       66,31

   1395,46

Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ga

244

     668,71

       66,31

   1087,55

Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ta

245

     514,75

       66,31

   1166,33

Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste tunnused ja sümptomid

247

     544,97

       66,31

   1613,72

Tendoniit, müosiit ja bursiit

248

     423,94

     254,36

   1536,03

Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste järelravi

249

     634,28

     113,30

   2034,11

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga

250

     406,89

       66,31

   2253,49

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta

251

     304,52

       66,31

     818,70

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17

252

     211,29

       79,59

     362,50

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga

253

     587,15

     125,92

   1917,28

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta

254

     459,74

       66,31

   1209,69

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17

255

     275,89

       66,31

     826,96

Luulihaskonna ja sidekoe muud haigused

256

     463,56

       66,31

   1303,49

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga

257

   1460,59

     798,88

   2488,92

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, lühike ravi

258O

   1041,03

     154,33

   2792,20

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta

258

   1250,31

     237,98

   2735,47

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga

259

   1407,63

     169,85

   4960,50

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, lühike ravi

260O

     506,43

     348,14

   1765,57

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta

260

   1518,12

     234,93

   3284,84

Rinnanäärme operatsioonid mittepahaloomuliste kasvajate puhul, v.a biopsia ja paikne ekstsisioon, lühike ravi

261O

     411,22

     210,97

     622,83

Rinnanäärme operatsioonid mittepahaloomuliste kasvajate puhul, v.a biopsia ja paikne ekstsisioon

261

     711,36

     169,85

   1368,14

Rinnanäärme biopsia ja paikne ekstsisioon mittepahaloomuliste kasvajate puhul, lühike ravi

262O

     554,43

     181,14

   3016,46

Rinnanäärme biopsia ja paikne ekstsisioon mittepahaloomuliste kasvajate puhul

262

     554,43

     169,85

   2285,37

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga

263

   1633,49

     169,85

   6612,86

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta

264

   1427,52

     320,49

   2973,87

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga

265

   2608,98

     169,85

   4818,10

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, lühike ravi

266O

     280,24

     154,33

   1020,66

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta

266

   1632,80

     841,32

   3427,42

Perianaalsed ja karvu sisaldavate tsüstide operatsioonid, lühike ravi

267O

     408,67

     263,86

     536,98

Perianaalsed ja karvu sisaldavate tsüstide operatsioonid

267

     479,36

     197,06

     835,93

Naha ja nahaaluskoe plastilised operatsioonid, lühike ravi

268O

     261,18

     154,33

     660,18

Naha ja nahaaluskoe plastilised operatsioonid

268

   1016,78

     169,85

   2563,37

Naha ja nahaaluskoe muud operatsioonid, kht-ga

269

   1179,09

     169,85

   4227,22

Naha ja nahaaluskoe muud operatsioonid, lühike ravi

270O

     217,56

     154,33

     389,95

Naha ja nahaaluskoe muud operatsioonid, kht-ta

270

     475,73

     169,85

   1378,11

Nahahaavandid

271

     897,64

     266,18

   2099,20

Naha suured kahjustused, kht-ga

272

     752,02

       66,31

   1936,99

Naha suured kahjustused, kht-ta

273

     685,07

     276,73

   1093,19

Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ga

274

     923,56

     169,85

   3314,35

Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ta

275

     706,56

     169,85

   2580,44

Rinnanäärme mittepahaloomulised kasvajad

276

     289,44

     169,85

     699,57

Tselluliit, vanus >17, kht-ga

277

     801,35

     132,12

   2598,30

Tselluliit, vanus >17, kht-ta

278

     522,63

       66,31

   1250,20

Tselluliit, vanus 0–17

279

     328,37

       66,31

     719,07

Naha ja nahaaluskoe trauma, vanus >17, kht-ga

280

     558,32

     192,48

   1640,23

Naha ja nahaaluskoe trauma, vanus >17, kht-ta

281

     349,57

       66,31

     757,28

Naha ja nahaaluskoe trauma, vanus 0–17

282

     151,70

       66,31

     359,18

Naha väikesed kahjustused, kht-ga

283

     584,49

     128,34

   1074,76

Naha väikesed kahjustused, kht-ta

284

     478,50

       66,31

     996,91

Alajäseme amputatsioon endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, lühike ravi

285O

   1637,93

     982,76

   2456,90

Alajäseme amputatsioon endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral

285

   2209,54

     169,85

   8277,18

Neerupealiste ja hüpofüüsi operatsioonid, lühike ravi

286O

   3018,61

   1811,17

   4527,92

Neerupealiste ja hüpofüüsi operatsioonid

286

   3115,84

     169,85

   8837,96

Gastrointestinaalsed operatsioonid rasvumise korral, lühike ravi

288O

   3533,46

   2120,07

   5300,19

Gastrointestinaalsed operatsioonid rasvumise korral

288A

   3570,99

   2142,59

   4027,68

Muud operatsioonid rasvumise korral

288B

   2266,90

   1360,14

   3400,35

Muud operatsioonid rasvumise korral, lühike ravi

288P

   2266,90

   1497,81

   3503,71

Kõrvalkilpnäärme operatsioonid, lühike ravi

289O

   1127,46

     834,87

   1691,19

Kõrvalkilpnäärme operatsioonid

289

   1114,05

     583,46

   1760,41

Kilpnäärme operatsioonid, lühike ravi

290O

   1174,99

     868,31

   1762,48

Kilpnäärme operatsioonid

290

   1225,03

     758,03

   1541,51

Türeoglossaalse trakti operatsioonid, lühike ravi

291O

   1852,27

     154,33

   7003,66

Türeoglossaalse trakti operatsioonid

291

   1852,27

     604,58

   4432,89

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ga

292

   3796,16

     169,85

   9563,52

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, lühike ravi

293O

   1836,00

     412,21

   6757,64

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ta

293

   1836,00

     169,85

   4887,73

Suhkurtõbi, vanus >35

294

     742,92

       66,31

   2155,59

Suhkurtõbi, vanus 0–35

295

     488,26

       66,31

   1294,62

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ga

296

     914,35

       66,31

   1876,44

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ta

297

     633,60

       66,31

   1404,32

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus 0–17

298

     500,68

       66,31

   1678,31

Kaasasündinud ainevahetushäired

299

     473,07

       66,31

   1829,89

Endokriinhaigused, kht-ga

300

     761,42

       66,31

   2092,63

Endokriinhaigused, kht-ta

301

     530,15

       66,31

   1824,70

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid kasvajate puhul

303

   2815,03

   2748,21

   6192,51

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ga

304

   2231,68

     585,01

   4533,91

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, lühike ravi

305O

   1648,48

     154,33

   2463,71

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ta

305

   1797,96

     512,32

   3194,96

Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ga

308

   1347,53

     169,85

   3754,51

Kusepõie väikesed operatsioonid, lühike ravi

309O

     898,60

     706,86

   1085,47

Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ta

309

     988,27

     495,55

   1524,60

Transuretraalsed operatsioonid, kht-ga

310

   1476,18

     284,36

   2829,70

Transuretraalsed operatsioonid, lühike ravi

311O

   1392,02

     613,80

   2377,07

Transuretraalsed operatsioonid, kht-ta

311

   1302,73

     537,51

   2477,04

Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ga

312

     932,83

     169,85

   1383,41

Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ta

313

     562,17

     183,44

     864,71

Kusiti operatsioonid, lühike ravi

314O

     280,52

     154,33

     557,57

Kusiti operatsioonid, vanus 0–17

314

     796,18

     169,85

   1607,99

Neerude ja kuseteede muud operatsioonid, lühike ravi

315O

     177,19

     154,33

     622,36

Neerude ja kuseteede muud operatsioonid

315

   2968,78

   1781,33

   7524,60

Neerupuudulikkus

316

     849,17

       66,31

   2970,54

Neerude dialüüsravi, lühike ravi

317O

     224,15

       66,31

     830,45

Neerude dialüüsravi

317

   1890,21

     207,57

   8816,59

Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ga

318

     907,69

       66,31

   3586,94

Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ta

319

     528,59

       66,31

   1541,84

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ga

320

     930,54

     114,43

   2991,61

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ta

321

     577,85

     346,72

   1208,67

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus 0–17

322

     478,09

       66,31

     947,30

Litotripsia, lühike ravi

323O

     394,06

     154,33

   1542,65

Kuseteede kivid, kht-ga

323

     988,69

     128,25

   2747,52

Kuseteede kivid, kht-ta

324

     670,68

       66,31

   2184,43

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ga

325

     419,37

       66,31

   1513,66

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ta

326

     366,19

       66,31

   1111,29

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus 0–17

327

     292,14

       66,31

     456,32

Kusiti striktuur

329N

     389,02

       66,31

     773,22

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ga

331

     815,02

       66,31

   2500,70

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ta

332

     593,81

       66,31

   1570,66

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus 0–17

333

     516,59

     309,95

   1517,47

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ga

334

   3082,24

   1386,09

   4198,81

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, lühike ravi

335O

   2385,19

     305,25

   4854,62

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ta

335

   2488,26

   1475,45

   3610,48

Transuretraalne prostatektoomia, kht-ga

336

   1230,48

     573,58

   2023,40

Transuretraalne prostatektoomia, kht-ta

337

   1052,47

     664,26

   1437,73

Transuretraalne prostatektoomia, lühike ravi

337O

   1026,25

     302,21

   1825,45

Operatsioonid munandite pahaloomuliste kasvajate korral

338

     552,92

     169,85

   1053,11

Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste kasvajate korral, vanus >17

339

     597,23

     169,85

     953,66

Operatsioonid munanditel, lühike ravi

340O

     387,73

     293,44

     482,66

Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste kasvajate korral, vanus 0–17

340

     458,21

     261,11

     658,26

Peenise operatsioonid, lühike ravi

341O

     209,79

     154,33

     336,40

Peenise operatsioonid

341

     995,92

     169,85

   1738,73

Tsirkumtsisioon, vanus >17

342

     384,52

     172,54

     619,15

Tsirkumtsisioon, lühike ravi

343O

     313,58

     217,27

     385,09

Tsirkumtsisioon, vanus 0–17

343

     399,74

     241,43

     547,87

Muud operatsioonid mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomuliste kasvajate korral

344

   2485,61

     169,85

   2883,54

Muud mehe reproduktiivsüsteemi operatsioonid, lühike ravi

345O

     263,56

     154,33

     555,38

Muud operatsioonid mehe reproduktiivsüsteemi kasvajate, v.a pahaloomuliste kasvajate korral

345

     595,99

     169,85

   2688,80

Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga

346

     897,40

     106,07

   3233,99

Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta

347

     392,77

       66,31

   1017,61

Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ga

348

     529,09

       66,31

   1585,65

Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ta

349

     405,10

       66,31

     960,22

Mehe reproduktiivsüsteemi põletikud

350

     441,79

       66,31

     914,87

Mehe steriliseerimine, lühike ravi

351O

     304,08

     154,33

     428,35

Mehe steriliseerimine

351

     315,48

     189,29

     473,22

Muud mehe reproduktiivsüsteemi haigused

352

     265,93

       66,31

     716,56

Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne vulvektoomia, lühike ravi

353O

   1926,48

     557,74

   2105,46

Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne vulvektoomia

353

   2199,05

     694,72

   4073,97

Emaka ja emakamanuste operatsioonid, k.a munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, kht-ga

354

   3058,42

     169,85

   5466,34

Emaka ja emakamanuste operatsioonid, k.a munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

355O

     555,98

     199,65

     841,30

Emaka ja emakamanuste operatsioonid, k.a munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, kht-ta

355

   1508,02

     450,79

   2669,41

Naise reproduktiivsüsteemi rekonstruktiivsed operatsioonid, lühike ravi

356O

     418,14

     154,33

     663,26

Naise reproduktiivsüsteemi rekonstruktiivsed operatsioonid

356

   1140,97

     169,85

   3184,57

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

357O

   2049,42

     590,04

   3847,92

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral

357

   2049,42

     169,85

   3094,46

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste kasvajate korral, kht-ga

358

   1233,28

     186,10

   2383,58

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

359O

     501,71

     184,33

     709,54

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste kasvajate korral, kht-ta

359

     971,36

     284,30

   1667,80

Tupe, emakakaela ja vulva operatsioonid, lühike ravi

360O

     231,12

     154,33

     370,08

Tupe, emakakaela ja vulva operatsioonid

360

     439,52

     169,85

   1233,99

Günekoloogiline laparoskoopia või naise steriliseerimine laparotoomial, lühike ravi

361O

     508,77

     363,54

     554,03

Günekoloogiline laparoskoopia või naise steriliseerimine laparotoomial

361

     670,42

     348,08

     902,32

Laparoskoopiline või muu endoskoopiline steriliseerimine, lühike ravi

362O

     489,44

     390,44

     551,74

Laparoskoopiline või muu endoskoopiline steriliseerimine

362

     560,71

     429,88

     621,40

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon ja radioimplantaadi paigaldamine pahaloomuliste kasvajate korral

363

     647,07

     169,85

   1657,21

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon mittepahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

364O

     212,16

     154,33

     295,04

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon mittepahaloomuliste kasvajate korral

364

     310,72

     169,85

     676,81

Naise reproduktiivsüsteemi muud operatsioonid, lühike ravi

365O

     496,82

     379,60

   1616,75

Naise reproduktiivsüsteemi muud operatsioonid

365

     657,27

     169,85

   2459,35

Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga

366

     859,82

     121,45

   2346,05

Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta

367

     547,13

       66,31

   1721,94

Naise reproduktiivsüsteemi infektsioonid

368

     388,91

       66,31

     826,87

Menstruatsioonihäired ja muud naise reproduktiivsüsteemi haigused

369

     280,15

       66,31

     813,01

Keisrilõige, kht-ga

370

   1094,79

     697,67

   1580,50

Keisrilõige, lühike ravi

371O

   1047,55

     921,82

   1191,77

Keisrilõige, kht-ta

371

   1044,05

     779,59

   1336,88

Vaginaalne sünnitus, kht-ga

372

     835,74

     730,67

     960,21

Vaginaalne sünnitus, lühike ravi

373O

     823,13

     805,88

   1236,47

Vaginaalne sünnitus, kht-ta

373

     823,74

     786,01

     873,48

Vaginaalne sünnitus koos steriliseerimisega ja/või emakaõõne abrasiooniga

374

   1000,18

     208,15

   1769,76

Vaginaalne sünnitus koos muu sünnitusega seotud operatsiooniga, lühike ravi

375O

   1728,20

     309,10

   5567,33

Vaginaalne sünnitus koos operatsiooniga, v.a sterilisatsioon ja/või emakaõõne abrasioon

375

   1728,20

       66,31

   2247,31

Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsioonita

376

     309,14

     108,73

   1195,92

Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsioonita, lühike ravi

377O

     245,86

       80,91

     688,94

Sünnitusabi probleem, vajalik operatsioon

377N

     338,45

     169,85

   1172,64

Operatsioon emakavälise raseduse korral, lühike ravi

378O

     619,26

     154,33

   1413,20

Operatsioon emakavälise raseduse korral

378N

     807,16

     410,98

   1214,09

Ähvardav iseeneslik abort

379

     283,94

       66,31

     621,30

Abort emakaõõne abrasioonita

380

     206,81

       66,31

     587,71

Abort, lühike ravi

381O

     136,29

     108,03

     218,36

Abort koos emakaõõne abrasiooni, vaakumaspiratsiooni või hüsterotoomiaga

381

     290,55

     169,85

     587,79

Ebatuhud

382

     186,41

       66,31

     393,51

Muud rasedusaegsed haigused, tüsistustega

383

     238,00

       66,31

     607,78

Muud rasedusaegsed haigused, tüsistusteta

384

     213,35

       66,31

     568,41

Vastsündinu, kes suri 2 päeva jooksul või viidi üle teise osakonda 5 päeva jooksul

385A

     351,74

       66,31

     711,09

Järelravi vastsündinuea haiguste või hiljem avaldunud neonataalsete haiguste tõttu

385B

   1140,26

     684,16

   5819,77

< 1000 g sünnikaaluga vastsündinu

386N

29 115,79

   9689,31

70 835,43

1000–1499 g sünnikaaluga vastsündinu

387N

12 369,41

   2674,83

35 001,55

1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu, paljude haigusseisunditega

388A

11 552,97

     147,77

30 893,28

1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu

388B

   1546,75

       66,31

   4482,43

1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu, hingamisraviga, operatsiooniga, elus

388C

   5623,47

     169,85

21 014,87

Vastsündinu, teostatud operatsioon

389A

   8515,97

     169,85

10 337,34

Vastsündinu mitmete haigusseisunditega

389B

   2432,06

     167,90

15 128,61

Vastsündinu paljude haigusseisunditega, hingamisraviga, elus vähemalt ühe ööpäeva

389C

13 791,24

   4152,53

47 389,20

Vastsündinu, muude haigusseisunditega

390

     670,40

       66,31

   1945,99

Normaalne vastsündinu

391

     170,49

       66,31

     579,03

Splenektoomia, vanus >17

392

   2286,08

     169,85

   3429,13

Splenektoomia, lühike ravi

393O

   2042,18

     204,05

   4544,19

Splenektoomia, vanus 0–17

393

   2042,18

     169,85

   5170,65

Vere ja vereloomeelundite muud operatsioonid, lühike ravi

394O

     519,13

     154,33

   1215,03

Vere ja vereloomeelundite muud operatsioonid

394

   1170,08

     169,85

   2436,16

Vere punalibledega seotud haigused, vanus >17

395

     883,71

       66,31

   2095,82

Vere punalibledega seotud haigused, vanus 0–17

396

     471,99

       66,31

     999,17

Hüübivushäired

397

     755,48

       66,31

   2438,57

Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ga

398

   1069,19

       66,31

   2973,57

Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ta

399

     475,97

       66,31

   1302,01

Lümfoom ja leukeemia koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega

400

   3558,90

     169,85

13 826,05

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ga

401

   3163,43

     169,85

   6918,03

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, lühike ravi

402O

     800,52

     178,78

   1479,84

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ta

402

   1636,75

     169,85

   3792,65

Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ga

403

   1692,34

     108,97

   8394,35

Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ta

404

     916,15

       66,31

   2646,20

Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus 0–17

405

     709,95

     425,97

   1708,17

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ga

406

   3821,08

     169,85

10 023,14

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, lühike ravi

407O

   1937,95

     371,61

   7026,16

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ta

407

   2153,88

     169,85

   5008,00

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, lühike ravi

408O

     270,50

     162,30

     405,75

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega

408

   2088,01

     169,85

   8226,73

Radioteraapia, lühike ravi

409O

   1049,04

       94,37

   6247,01

Radioteraapia

409

   3293,22

     165,87

   7245,76

Anamneesis pahaloomuline kasvaja

411N

     611,16

       66,31

   1495,53

Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ga

413

   1037,72

     622,63

   2427,44

Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ta

414

     843,19

       66,31

   1914,88

Infektsioon- või parasitaarhaiguste puhused operatsioonid, lühike ravi

415O

   3091,85

     154,33

10 582,15

Infektsioon- või parasitaarhaiguste puhused operatsioonid

415

   3215,95

     169,85

   7459,94

Septitseemia, vanus >17

416N

   2250,54

     511,28

   6624,83

Septitseemia, vanus 0–17

417N

   2265,37

       66,31

   4867,25

Operatsiooni- ja traumajärgsed infektsioonid

418

     698,98

       66,31

   2038,58

Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ga

419

   1040,89

       66,31

   2838,30

Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ta

420

     527,62

       66,31

   2235,34

Viirushaigus, vanus >17

421

     620,30

       66,31

   1552,39

Viirushaigus ja tundmatu päritoluga palavik, vanus 0–17

422

     292,81

       66,31

     621,39

Muud infektsioon- ja parasitaarhaigused

423

     623,77

     374,26

   1800,50

Psüühilise haiguse põhidiagnoosi korral tehtud operatsioon, lühike ravi

424O

     731,05

     154,33

   2564,43

Psüühilise haiguse põhidiagnoosi korral tehtud operatsioon

424N

     731,05

     169,85

   3381,47

Bipolaarsed häired, vanus <60

426A

     323,55

       66,31

     957,95

Muud meeleoluhäired, vanus <60

426C

     477,82

       66,31

   2062,28

Muud meeleoluhäired, vanus >59

426D

     757,20

       66,31

   1332,31

Bipolaarsed häired, vanus >59

426B

     308,14

       66,31

   1631,98

Ärevushäired

427A

     541,79

       66,31

   1049,82

Püsivad isiksusemuutused

427B

     575,30

       66,31

     772,42

Äge stressreaktsioon

427C

     246,47

     110,28

     807,82

Muud neuroosid

427D

     499,84

       66,31

   1126,62

Isiksuse häired

428N

     526,91

     170,18

   1355,10

Orgaanilised psüühikahäired, kht-ga

429A

     758,51

     151,82

   1445,41

Orgaanilised psüühikahäired, kht-ta

429B

     592,14

     103,82

   1221,42

Skisofreenia, vanus <30

430A

     271,77

       66,31

   1763,13

Skisofreenia, vanus 30–59

430B

     519,84

       66,31

   1559,75

Skisofreenia, vanus >59

430C

     372,83

       66,31

     876,38

Krooniline mitteskisofreeniline psühhoos

430D

     353,79

       66,31

   1059,69

Vaimne alaareng

431A

     721,29

       68,30

   1462,75

Neuropsühhiaatrilised häired

431B

     665,64

       66,31

   1773,79

Muud lapseea psüühikahäired

431C

     446,88

     136,87

   1505,80

Söömishäired

432A

     576,05

       66,31

     895,24

Muud spetsiifilised psüühikahäired

432B

     452,19

       66,31

   1079,61

Muud mittespetsiifilised psüühikahäired

432C

     210,24

       66,31

     624,72

Psühhiaatriline rehabilitatsioon

432M

   1792,04

     701,92

   4017,89

Muud kuritarvitamisega seotud häired, kht-ga

436A

   1014,63

     141,67

   2671,87

Muud kuritarvitamisega seotud häired, kht-ta

436B

     320,32

       66,31

     754,88

Kuritarvitamisega seotud psühhoos

436C

     389,59

       66,31

   1754,09

Naha siirdamine vigastuste korral, lühike ravi

439O

   1413,34

     254,98

   3234,81

Naha siirdamine vigastuste korral

439

   1697,19

     169,85

   8786,11

Operatsioonid kämblavigastuste korral, lühike ravi

441O

     287,51

     204,59

     508,79

Operatsioonid kämblavigastuste korral

441

   1007,57

     169,85

   2394,02

Operatsioonid ravitüsistuste korral, lühike ravi

442O

   1284,98

     205,87

   2844,01

Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ga

442

   2171,48

     169,85

   5463,88

Muud operatsioonid vigastuste korral, lühike ravi

443O

     323,75

     154,33

     701,68

Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ta

443

   1332,73

     169,85

   4040,17

Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ga

444

     667,44

       66,31

   2613,60

Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ta

445

     588,37

       66,31

   1436,33

Traumaatiline vigastus, vanus 0–17

446

     401,22

       66,31

     966,62

Allergilised reaktsioonid, vanus >17

447

     344,28

       66,31

   1177,06

Allergilised reaktsioonid, vanus 0–17

448

     182,31

       66,31

     564,11

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ga

449

     984,52

     351,13

   2758,30

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ta

450

     374,25

       66,31

     961,31

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus 0–17

451

     156,68

       66,31

     620,19

Ravitüsistused kirurgilise sekkumise korral, kht-ga

452A

   1085,16

     169,85

   5974,84

Ravitüsistused mittekirurgilise sekkumise korral, kht-ga

452B

     679,73

       66,31

   1841,77

Ravitüsistused kirurgilise sekkumise korral, kht-ta

453A

     637,42

     169,85

   1670,15

Ravitüsistused mittekirurgilise sekkumise korral, kht-ta

453B

     248,26

       66,31

     884,49

Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ga

454

     822,52

     493,53

   1956,70

Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ta

455

     450,19

       66,31

   1994,35

Põletushaiged, kes on üle viidud teise aktiivravi haiglasse, ravi kestus alla 6 päeva

456

     244,17

       66,31

     253,24

Ulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone

457

     787,70

       66,31

   1481,46

Vähemulatuslikud põletused koos naha siirdamisega, lühike ravi

458O

   1372,94

     154,33

   2940,68

Vähemulatuslikud põletused koos naha siirdamisega

458

   1372,94

     169,85

   3945,03

Vähemulatuslikud põletused koos haavakorrastuse või muude operatsioonidega, lühike ravi

459O

   1629,76

     185,98

   5128,31

Vähemulatuslikud põletused koos haavakorrastuse või muude operatsioonidega

459

   1629,76

     169,85

   4197,26

Vähemulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone

460

     532,73

       66,31

   1684,90

Operatsioon, diagnoosiks kokkupuude terviseteenistusega, lühike ravi

461O

     311,70

     154,33

     745,38

Operatsioon, diagnoosiks kokkupuude terviseteenistusega

461

     375,54

     169,85

   1418,39

Haigustunnused ja sümptomid, kht-ga

463

     425,15

       66,31

   2520,92

Haigustunnused ja sümptomid, kht-ta

464

     395,99

       66,31

   1796,99

Järelravi, anamnees pahaloomulise kasvajaga

465

     350,03

       73,15

   1469,46

Järelravi, anamnees pahaloomulise kasvajata

466

     350,03

       66,31

   1190,17

Muud tervist mõjutavad tegurid

467

     251,07

       66,31

   1020,29

Põhidiagnoosiga mitteseonduv ulatuslik operatsioon, lühike ravi

468O

     551,06

     154,33

     619,69

Harv diagnoosi ja ulatusliku operatsiooni kombinatsioon

468

   2780,64

   1768,63

   9159,29

Kahepoolsed või mitmikoperatsioonid alajäseme suurtel liigestel

471N

   3966,94

   2925,90

   6451,36

Ulatuslikud põletused, mis vajavad operatsioone, lühike ravi

472O

   3903,70

     154,33

10 258,92

Ulatuslikud põletused, mis vajavad operatsioone

472

   3714,28

     868,27

15 899,92

Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus >17

473

   2092,70

       90,94

11 729,85

Põhihaigusega mitteseonduv väheulatuslik operatsioon, lühike ravi

477O

     330,34

     154,33

     819,03

Harv diagnoosi ja muu operatsiooni kombinatsioon

477

   1551,39

     169,85

   1858,85

Muud veresoonte operatsioonid, kht-ga

478

   2699,54

     169,85

   6435,70

Muud veresoonte operatsioonid, lühike ravi

479O

     490,48

     294,29

     735,72

Muud veresoonte operatsioonid, kht-ta

479

   2640,71

     169,85

   5573,59

Trahheostoomia näo-, suu- ja kaelapiirkonna haiguse puhul, lühike ravi

482O

   3623,79

     423,02

   7662,83

Trahheostoomia näo-, suu- ja kaelapiirkonna haiguse puhul

482

   5059,33

   3064,00

   6517,18

Trahheostoomia, v.a näo-, suu- ja kaelapiirkonna haiguse puhul

483

16 500,62

   3043,73

25 433,01

Kraniotoomia raske hulgitrauma puhul

484

13 195,02

     169,85

15 868,21

Jäsemete taaskinnistus, puusa ja reie operatsioonid raske hulgitrauma puhul

485

   6033,58

     169,85

   9050,38

Muud operatsioonid raske hulgitrauma puhul, lühike ravi

486O

   4586,74

     154,33

17 495,24

Muud operatsioonid raske hulgitrauma puhul

486

   4508,24

     169,85

14 182,37

Muu raske hulgitrauma

487

     958,87

       66,31

   2719,97

HIV-infektsioon koos sellega seotud peamiste haigusseisunditega

489

   1309,37

       66,31

   3887,01

HIV-infektsioon

490

     978,58

     587,15

   2382,60

Ülajäseme suure liigese proteesimine või ülajäseme transplantatsioon, lühike ravi

491O

     700,47

     399,80

   1018,66

Ülajäseme suure liigese proteesimine või ülajäseme transplantatsioon

491

   3892,05

   1564,73

   6623,30

Laparoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga

493

   1174,87

     169,85

   3013,69

Koletsüstektoomia, lühike ravi

494O

     616,41

     553,73

     693,41

Laparoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta

494

     752,18

     369,78

   1198,81

Rinna rekonstruktiivne operatsioon, lühike ravi

501O

   2351,91

   1411,14

   3527,87

Rinna rekonstruktiivne operatsioon, kht-ga

501A

   3177,69

     169,85

   5914,94

Rinna rekonstruktiivne operatsioon, kht-ta

501B

   2462,97

     169,85

   5463,98

Mastektoomia ja rinna rekonstruktiivne operatsioon pahaloomulise kasvaja korral

502

   2971,48

     582,89

   6816,55

Muu operatsioon rinnanäärme haiguse korral, lühike ravi

509O

     629,96

     194,48

     734,51

Muu operatsioon rinnanäärme haiguse korral

509

   1156,27

     169,85

   2430,51

Obstruktiivne uneapnoe

520

     285,61

     142,13

     430,44

Tavaline korrektsioon obstruktiivse apnoe korral, lühike ravi

521O

     392,36

     179,54

     504,92

Tavaline korrektsioon obstruktiivse apnoe korral

521

     432,92

     266,57

     572,40

Kesknärvisüsteemi stimuleeriva seadme paigaldamine või asendamine, lühike ravi

570O

19 177,37

11 506,43

28 766,06

Kesknärvisüsteemi stimuleeriva seadme paigaldamine või asendamine

570

19 336,39

17 102,14

21 570,64

  (2) DRG piirhindu rakendatakse statsionaarses eriarstiabis. DRG piirhindu rakendatakse ambulatoorses eriarstiabis ja päevaravis juhul, kui sama haigusjuhu raames on osutatud vähemalt ühte koodiga 3076 või 2210K tähistatud tervishoiuteenust.

  (3) Haigekassa võtab lõikes 1 nimetatud DRG eest tasu maksmise kohustuse üle koos muude samal ajal osutatud teenustega lõigetes 4, 5 ja 6 sätestatud tingimustel.

  (4) Tasumisel rakendatakse DRG piirhinda koefitsiendiga 0,7 ja muude samal ajal osutatud teenuste piirhindu koefitsiendiga 0,3.

  (5) DRG piirhinda rakendatakse, kui muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa jääb lõikes 1 sätestatud muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa vahemikku või on nendega võrdne.

  (6) Juhud, mil DRG piirhinda ei rakendata, sätestatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruses ning ravi rahastamise lepingus.

6. peatükk Operatsioonid 

§ 46.  Üldkirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Üldkirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Karpaalkanali avamine (karpaalkanali sündroomi raviks)

0A2102

  133,95

Kilpnäärme operatsioon

0B2101

  634,45

Kilpnäärme subtotaalne või radikaalne resektsioon

0B2102

  644,31

Kõrvalkilpnäärme operatsioon

0B2103

  662,96

Trahheostoomia

0G2101

  240,50

Söögitoru operatsioonid (kaelaosa)

0J2104

  284,46

Söögitoru operatsioonid (v.a kaelaosa)

0J2126

  782,56

Mediastinoskoopiline, torakoskoopiline, laparoskoopiline operatsioon söögitorul, v.a kaelaosa

0J2201

1169,50

Mao ja/või kaksteistsõrmiku operatsioon

0J2107

  607,82

Mao ja/või kaksteistsõrmiku laparoskoopiline operatsioon

0J2202

  755,31

Mao ja/või kaksteistsõrmiku pahaloomulise kasvaja operatsioon

0J2106

  968,42

Mao ja/või kaksteistsõrmiku pahaloomulise kasvaja laparoskoopiline operatsioon

0J2203

1275,68

Bariaatriline laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või bariaatriline vertikaalne mao resektsioon

0J2204

  949,38

Sapipõie operatsioon

0J2108

  320,85

Sapipõie laparoskoopiline operatsioon

0J2205

  395,12

Sapiteede operatsioon

0J2109

  610,39

Sapiteede laparoskoopiline operatsioon

0J2206

  653,91

Hemihepatektoomia

0J2110

1003,44

Laparoskoopiline hemihepatektoomia

0J2207

1269,24

Maksa atüüpiline resektsioon

0J2111

  740,61

Maksa laparoskoopiline atüüpiline resektsioon

0J2208

1137,27

Maksa siirdamine

0J2124

4131,67

Splenektoomia

0J2112

  415,57

Laparoskoopiline splenektoomia

0J2209

1008,75

Pankrease resektsioon ja/või pankreatojejunostoomia

0J2113

  944,83

Pankreatoduodenaalne resektsioon

0J2114

1121,48

Laparoskoopiline kõhunäärme operatsioon

0J2210

  888,77

Apendektoomia

0J2125

  227,75

Apendektoomia kesklõikest

0J2101

  340,31

Laparoskoopiline apendektoomia

0J2211

  322,29

Peensoole resektsioon

0J2118

  412,72

Soolesulguse operatsioon ilma resektsioonita

0J2117

  446,92

Laparoskoopiline soolesulguse operatsioon ilma resektsioonita

0J2212

  528,52

Seedetrakti stoomi ja/või anastomoosi rajamine või likvideerimine, k.a püloromüotoomia

0J2105

  348,73

Laparoskoopiline seedetrakti stoomi ja/või anastomoosi rajamine või likvideerimine, k.a püloromüotoomia

0J2213

  874,06

Jäme- ja/või pärasoole resektsioon anastomoosiga

0J2119

  621,91

Laparoskoopiline jäme- ja/või pärasoole resektsioon anastomoosiga

0J2214

1057,51

Jäme- ja/või pärasoole resektsioon ilma anastomoosita

0J2120

  518,29

Laparoskoopiline jäme- ja/või pärasoole resektsioon ilma anastomoosita

0J2215

1010,72

Anuse operatsioon

0J2121

  224,19

Rektopeksia või anaalsfinktri plastika

0J2122

  419,39

Laparoskoopiline rektopeksia või anaalsfinktri plastika

0J2216

  881,37

Naba-, kubeme- või reiesonga operatsioon

0J2115

  263,82

Laparoskoopiline naba-, kubeme- või reiesonga operatsioon

0J2217

  363,40

Muu kõhuseina songa operatsioon

0J2116

  436,82

Muu kõhuseina songa laparoskoopiline operatsioon

0J2218

  617,24

Operatsioon seedetrakti või kõhuseinte väärarengute puhul vastsündinul

0J2103

  379,86

Operatsioon kõhukoopa elundite mitmikvigastuse puhul

0J2132

  640,45

Laparoskoopiline operatsioon kõhukoopa elundite mitmikvigastuse puhul

0J2219

  659,74

Laparatoomia

0J2102

  320,05

Laparoskoopia (diagnostiline)

0J2220

  250,75

Varikotseele, hüdrotseele operatsioon

0K2101

  208,40

Retroperitoneaaltuumori eemaldamine

0K2103

  754,33

Laparoskoopiline retroperitoneaaltuumori eemaldamine

0K2201

1269,89

Vaagnapõhjalihaste taastamine

0L2101

  232,96

Sõrme või varba amputatsioon

0N2101

  137,67

Reie, sääre või pöia amputatsioon

0N2102

  283,65

Võõrkeha eemaldamine pehmetest kudedest

0N2103

  149,48

Lümfadenektoomia kaelal, aksillaarpiirkonnas või kubemes

0P2101

  293,93

Endoskoopline operatsioon kaelal ja aksillaarpiirkonnas

0P2201

  793,86

Amputatsioon või eksartikulatsioon õlast või puusast

0P2102

  342,23

Varikektoomia safenektoomiata

0P2103

  205,22

Varikektoomia safenektoomiaga

0P2104

  272,58

Naha ja nahaaluskoe kasvaja eemaldamine

0Q2101

  138,81

Näo või kaelapiirkonna naha ja nahaaluskoe kasvaja eemaldamine

0Q2102

  186,98

Pahaloomuliste nahakasvajate radikaalne eemaldamine

0Q2103

  229,47

Nahatransplantatsioon alla 4%

0Q2104

  273,76

Nahatransplantatsioon 4–6%

0Q2105

  367,54

Nahatransplantatsioon 7–9%

0Q2106

  501,09

Nahatransplantatsioon 10–14%

0Q2107

  602,59

Nahatransplantatsioon 15% ja enam

0Q2108

  714,85

Tüsilike haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus operatsioonitoas

0Q2109

  255,16

Mädakolde avamine ja dreenimine

0Q2110

  161,43

Surnud doonori maksa käitlus siirdamiseks, sh maksa eemaldamine

0Y2101

2645,38

  (2) Haigekassa võtab koodidega 0J2124 ja 0Y2101 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 0J2204 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmise kehamassiindeksi (KMI) korral:
  1) rohkem kui 39,99;
  2) 35–39,99 juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kardiomüopaatia, südame isheemiatõbi, hüpertensioon, infarkti- või insuldijärgne seisund, obstruktiivne uneapnoe, osteortriit, pulmonaalhüpertensioon või II tüübi diabeet.

§ 47.  Ortopeedia operatsioonide piirhinnad

  (1) Ortopeedia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Luu või liigese lahtine biopsia

0N2104

  114,02

Dupuytreni kontraktuuri operatsioon

0N2105

  196,54

Karpaalkanali sündroomi kirurgiline ravi koos tenosünoviidi raviga

0N2116

  171,57

Tenosünoviidi kirurgiline ravi

0N2107

  127,51

Luuplastika

0N2108

  281,55

Hallux valgus'e operatsioon

0N2109

  173,88

Labakäe või -jala deformatsioonide kirurgiline ravi

0N2110

  340,65

Labakäe või -jala luude osteotoomia ostesünteesiga

0N2111

  295,68

Labakäe või -jala painutajakõõluste õmblus

0N2112

  275,88

Labakäe või -jala sirutajakõõluste ja/või -lihaste õmblus

0N2113

  210,55

Väikese luu osteosüntees

0N2114

  308,15

Väikeste luude ja/või liigeste lahtine repositsioon ja fiksatsioon

0N2115

  252,21

Muu operatsioon väikesel luul või liigesel

0N2117

  224,88

Luu trepanatsioon ja/või sekvestrektoomia

0N2118

  214,65

Suurte liigeste ja/või luude lahtine repositsioon ja fiksatsioon

0N2119

  324,48

Reamputatsioon

0N2120

  268,93

Liigesekapsli ja -sidemete õmblus

0N2121

  243,99

Võõrkeha eemaldamine liigesest või luust

0N2122

  206,19

Suure ortopeedilise implantaadi eemaldamine liigeselt või luust

0N2123

  213,97

Suure tüsistunud ortopeedilise implantaadi eemaldamine liigesest või luust

0N2124

  318,57

Endoproteesi eemaldamine suurest liigesest

0N2125

  773,76

Plastiline operatsioon kõõlusel või lihasel

0N2126

  335,46

Suure toruluu osteosüntees plaadiga

0N2127

  424,11

Suure toruluu osteosüntees naelaga

0N2154

  433,21

Suure toruluu tüsistunud, lahtiste, killustunud murdude osteosüntees

0N2128

  477,88

Suure toruluu osteotoomia osteosünteesiga

0N2129

  558,73

Reieluukaela osteosüntees

0N2130

  415,54

Liigesesisese murru osteosüntees

0N2131

  467,03

Välisfiksatsioon luudel ja/või liigestel

0N2132

  473,54

Suure liigese artrodees või artroplastika

0N2133

  447,88

Suure liigese sünovektoomia

0N2134

  301,36

Osteoplastiline osteosüntees

0N2135

  577,46

Vaagnaluude osteosüntees

0N2136

  619,21

Puusaliigest korrigeeriv operatsioon ja/või tüsiliku puusanapamurru osteosüntees

0N2137

  905,00

Väikese liigese endoproteesimine

0N2138

  554,08

Puusaliigese tsementeeritava endoproteesi paigaldamine

0N2139

  562,14

Puusaliigese ilma tsemendita proteesi paigaldamine

0N2140

  656,69

Põlveliigese endoproteesi paigaldamine

0N2141

  635,12

Muu suure liigese tsementeeritava endoproteesi paigaldamine

0N2142

  577,58

Unikondülaarse proteesi paigaldamine põlveliigesele

0N2143

  591,10

Poolproteesi paigaldamine suurele liigesele

0N2144

  598,02

Suure liigese revisioonproteesimine

0N2145

  848,19

Kordusoperatsioon proteesitud liigesel

0N2146

  674,43

Lülisamba I ja II astme deformatsioonide korrektsioon

0N2147

  983,23

Lülisamba III ja IV astme deformatsioonide korrektsioon

0N2148

1356,88

Labakäe või labajala hulgivigastuse kirurgiline ravi (mitme koe struktuuri kahjustusega vigastus)

0N2149

  625,53

Suure kõõluse õmblus (kõik muud, v.a labajala ja labakäe kõõlused ja õlg)

0N2150

  263,54

Õlaliigese pöörajalihase kõõluskätise rebendi taastamine

0N2151

  290,36

Repositsioonid suurtel luudel ja liigestel

0N2152

    65,75

Artroskoopia

0N2201

  143,73

Artroskoopiline meniski resektsioon või vabakeha eemaldmine

0N2202

  317,37

Artroskoopiline operatsioon (v.a menisk, resektsioon, vabakeha, puusaliiges)

0N2203

  533,77

Liigesstruktuuride terviklikkuse taastamine artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil

0N2204

  657,94

Artroskoopiline puusaliigese operatsioon

0N2205

  868,63

Revisioonoperatsioon liigesstruktuuride terviklikkuse taastamiseks artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil

0N2206

1039,94

Nahaplastika „toitval jalal”

0Q2111

  325,75

Põletushaava ekstsisioon alla 4%

0Q2112

  241,72

Põletushaava ekstsisioon 4–9%

0Q2113

  440,30

Põletushaava ekstsisioon 10% ja enam

0Q2114

  661,46

Põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi (v.a nägu, kael ja labakäsi)

0Q2115

  326,01

Labakäe põletusdeformatsiooni kirurgiline ravi

0Q2116

  428,34

Näo ja kaela põletusdeformatsiooni kirurgiline ravi

0Q2117

  434,20

Esharotoomia

0Q2118

  169,49

Põletushaava ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga alla 4%

0Q2119

  373,65

Põletushaava ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 4–9%

0Q2120

  740,46

Põletushaava ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 10% ja enam

0Q2121

1091,18

Elusdoonori luukoe käitlus siirdamiseks

0N2155

  224,42

Surnud doonori luukoe käitlus siirdamiseks, sh luukoe eemaldamine

0N2156

  346,69

Suuremahulised resektsioonid ja revisioonoperatsioonid lülisambal

1N2158

1802,00

  (2) Suur liiges käesoleva määruse mõistes on puusa-, põlve-, õla-, hüppe-, randme- ja küünarliiges.

  (3) Väike luu käesoleva määruse mõistes on labakäe-, labajala-, randme-, eespöia-, lülisamba- ja rangluu.

  (4) Suur luu käesoleva määruse mõistes on abaluu ja vaagnaluu ning suur toruluu on õlavarre-, käsivarre-, reie- ja sääreluu.

  (5) Käesolevas paragrahvis loetletud tervishoiuteenused sisaldavad arkoskoopia maksumust.

  (6) Koodiga 0N2116 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab koodiga 0N2107 tähistatud tervishoiuteenuse kulusid.

  (7) Koodiga 0N2110 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab koodiga 0N2109 tähistatud tervishoiuteenuse kulusid.

  (8) Koodidega 0N2121, 0N2148, 0N2149 ja 0N2137 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata täiendatavalt teistele 6. peatükis loetletud teenustele.

  (9) Koodiga 0N2145 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata samal ajal koodiga 0N2146 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (10) Koodiga 0N2201 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata samal ajal käesolevas peatükis loetletud artroskoopiliste operatsioonidega.

  (11) Koodiga 0N2147 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab vähemalt ühte järgmistest lülisamba operatsioonidest:
  1) spondülodees kuni 50% nihkunud spondülolisteesi korral;
  2) skolioosi või küfoosi korrigeerimine ilma osteotoomita;
  3) kasvajate ja põletike korral teostatav seljaaju dekompressioon ja tagumine spondülodees;
  4) tagumine või eesmine spondülodees trauma, põletiku või kasvajate korral;
  5) lülikeha asendamine eesmise või tagumise juurdepääsu kaudu trauma, põletiku või kasvajate korral;
  6) lülikehadevaheline (tagumine, lateraalne, eesmine, transforaminaalne) fusioon.

  (12) Koodiga 0N2148 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab üht järgmistest lülisamba operatsioonidest:
  1) spondülodees üle 50% nihkunud spondülolisteesi korral;
  2) Smith-Peterseni osteotoomia skolioosi ja küfoosi korrigeerimiseks;
  3) kostotransversektoomia kasvajate ja põletike korral koos tagumise spondülodeesiga;
  4) miniinvasiivne eesmine või tagumine spondülodees;
  5) miniinvasiivne lülikeha asendamine;
  6) miniinvasiivne lülikehadevaheline fusioon.

  (13) Koodiga 0N2156 tähistatud teenuse piirhind sisaldab ühelt doonorilt luukudede eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (14) Koodiga 0N2155 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse üks kord lisaks põhioperatsioonile.

  (15) Koodiga 0N2135 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab luuplastika ja osteosünteesi maksumust.

  (16) Koodiga 1N2158 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi operatsioone:
  1) lülisamba kasvajate operatsioonid;
  2) eelnevalt opereeritud lülisamba korduv spondülodees;
  3) en bloc lülisambaresektsioon kasvajate ja põletike korral;
  4) pediiklite subtraktsiooni osteotoomia (PSO).

§ 48.  Uroloogia operatsioonide piirhinnad

  (1) Uroloogia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Dorsaalintsisioon

010301

    90,25

Vasoresektsioon

010302

    94,51

Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine troakaari abil

010303

  101,92

Orhidektoomia (ühe- või kahepoolne)

020301

  177,92

Skrootumi intsisioon, revisioon, suturatsioon

020304

  181,97

Tsirkumtsiisio

020305

  146,40

Põielõige, revisioon, epitsüstostoomia

020306

  183,82

Põiekaela transuretraalne intsisioon

020307

  176,73

Peenise subtotaalne, totaalne amputatsioon

030301

  379,91

Priapismi operatiivne ravi

030303

  287,64

Induratio penis'e plastika

030304

  314,46

Munandi eemaldamine koos juhaga kasvaja tõttu

030305

  221,71

Optiline uretrotoomia

030306

  236,19

Kusepõie transuretraalne resektsioon

030307

  257,63

Eesnäärme adenomektoomia

030308

  296,96

Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine laparatoomia abil

030309

  488,35

Krüptorhismi operatsioon (ühe- või kahepoolne)

030310

  220,69

Ureetropeksia (stressinkontinentsi operatsioonid)

040301

  759,33

Ureetra striktuuri plastika

040302

  332,05

Uretrektoomia

040303

  311,38

Eesnäärme TUR-resektsioon

040304

  303,13

Kusepõie resektsioon

040305

  337,70

Ureeterotoomia

040306

  352,86

Proovilumbotoomia

040307

  305,24

Neeru, ureetri drenaažioperatsioon

040308

  384,47

Püelotoomia, nefrotoomia

040309

  373,64

Nefropeksia

040310

  313,23

Nefrektoomia (lumbotoomia)

040311

  316,87

Suturatsioon, nefrektoomia trauma korral

040312

  309,59

Peenise proteesimine impotentsuse korral

040314

  320,32

Peenise plastika, operatsioon suguelundite väärarengute korral

040315

  313,87

Laparoskoopiline varikotseele operatsioon

040316

  314,89

Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparotoomia)

040317

  426,17

Põie-tupe, põie-soole fistlite likvideerimine

050301

  564,75

Prostata adenomektoomia Millini järgi

050302

  405,52

Tsüstektoomia

050303

  506,05

Tsüstolitotripsia

050304

  385,32

Ureeteroneotsüstostoomia

050305

  423,60

Neerupealise resektsioon, eemaldamine

050307

  412,68

Neeru, ureetri korduv operatsioon

050308

  543,95

Ureeterokutaneostoomia

050309

  407,50

Elusdoonori neeru eemaldamine siirdamiseks

050310

1877,00

Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparoskoopiline)

050311

  418,05

Laparoskoopiline nefrektoomia

050312

  421,69

Laparoskoopiline neerutsüsti resektsioon

050313

  308,95

Laparoskoopiline nefropeksia

050314

  319,24

Laparoskoopiline kolpo-sakropeksia

050315

  482,63

Laparoskoopiline neerupealise eemaldamine

050316

  511,29

Laparoskoopiline krüptorhismi operatsioon

050317

  244,65

Laparoskoopiline prostatektoomia

050318

  863,89

Emaskulinisatsioon koos ilioingvinaalsete lümfisõlmede eemaldamisega

060301

  589,31

Radikaalne prostatektoomia

060303

  566,64

Kusepõie resektsioon koos ureetri ümberistutamisega

060304

  557,82

Ureetero-ureeterostoomia

060305

  555,71

Ureetero-enterostoomia (sigmostoomia)

060306

  572,04

Nefroureeterektoomia

060307

  555,14

Neeru, ureetri plastiline operatsioon

060308

  549,58

Tuumornefrektoomia, ekstrafastsiaalne nefrektoomia

060309

  567,47

Ureeterorenoskoopia operatsioon

060310

  525,99

Perkutaanse nefroskoopia operatsioon

060311

  530,66

Uriiniderivatsioon tsüstektoomiata (Brickeri juha, ureeterosigmostoomia)

060312

  553,99

Enterotsüstoplastika

070301

  789,34

Tsüstektoomia + ureeterosigmostoomia

070302

  773,74

Uriiniderivatsiooni tüsistuste korrektsioon, kordusplastika

070303

  696,00

Retroperitoneaalne lümfisõlmestiku eemaldamine munandivähi korral

070304

  695,36

Neerutraumajärgne taastav operatsioon

070305

  675,99

Autorenotransplantatsioon

080301

  824,65

Tsüstektoomia + Brickeri põis

080302

1008,89

Neeru siirdamine

080303

  864,09

Surnud doonori neerude käitlus siirdamiseks, sh neeru eemaldamine

080304

2092,38

Tsüstektoomia koos uriinireservuaari moodustamise või põie asendamise operatsiooniga

090301

1260,35

  (2) Koodiga 030309 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab peritoneaaldialüüsi kateetri maksumust.

  (3) Koodiga 040301 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab proleenlingu maksumust.

  (4) Koodiga 080304 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab doonori mõlema neeru eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (5) Haigekassa võtab koodidega 050310 ja 080303 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 49.  Torakaalkirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Torakaalkirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe roide resektsioon

020401

  219,95

Mitme naaberroide resektsioon

030401

  283,52

Diagnostiline torakoskoopia

030402

  287,80

VATS mediastiinumi või kopsubiopsia võtmiseks

030403

  209,61

Mediastinoskoopia

040401

  354,71

Kaelaroide või 1. roide resektsioon

040402

  319,75

Rindkere seina osaline resektsioon

040403

  376,55

Hemotooraksi kirurgiline ravi

040404

  399,14

Diafragma operatsioon rinnaõõne kaudu

040405

  339,29

Proovitorakotoomia

040406

  346,62

Torakoskoopia liidete vabastamine mehaanilise pleurodeesi, kopsudekortikatsiooni või biopsiaga

040407

  359,71

VATS operatsiooniks diafragmal

040408

  349,31

Rindkere deformatsiooni operatiivne ravi

050401

  536,29

Bronhotoomia võõrkehade või tuumori eemaldamiseks

050402

  452,09

Ekstrapleuraalne torakoplastika

050403

  517,09

Torakotoomia healoomulise kasvaja eemaldamiseks

050404

  492,86

Atüüpiline kopsu resektsioon

050405

  478,48

Pleura osaline resektsioon ja torakoplastika piirdunud empüeemi korral

050406

  498,85

VATS mediastiinumi tuumori või tsüsti eemaldamiseks

050407

  469,13

VATS operatsiooniks söögitorul

050408

  469,13

Torakotoomia tüüpilise lobektoomia või pulmonektoomiaga

060401

  546,57

Kopsumetastaaside eemaldamine (üle 5 metastaasi)

060402

  553,79

Kopsu dekortikatsioon

060403

  555,33

Ühepoolne pleurektoomia iseseisva toiminguna

060404

  553,79

Kopsumetastaaside eemaldamine sternotoomiast (kahepoolne)

060405

  576,75

Rindkereseina kirurgiline stabiliseerimine

070203

  774,09

Torakotoomia koos pleura osalise resektsiooniga, torakoplastika ja õõne või fistli lihasplastikaga

070401

  677,27

Laiendatud lobektoomia, bilobektoomia või pulmonektoomia kopsu pahaloomulise kasvaja korral

080401

  804,84

Kopsu segmentresektsioon

080402

  802,47

Torakaaloperatsioon keskseinandi tuumori eemaldamiseks

080403

  804,20

Videotorakoskoopiline kopsuresektsioon

080404

  800,05

Pleuropulmonektoomia

090401

1024,57

Torakaaloperatsioon keskseinandi pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks

090402

1034,99

Retorakotoomia bronhiköndi transperikardiaalse reamputatsiooni ja torakoplastika või lihasplastikaga

090403

1031,09

Kopsu operatsioon pahaloomulise kasvaja korral koos rindkereseina ja mitme roide resektsiooni ja plastikaga

090404

1026,42

Torakoabdominaalne operatsioon pahaloomuliste kasvajate korral

100401

1248,07

Torakaaloperatsioon trahheobronhiaalpuul (resektsioon ja anastomoos või plastika)

100402

1231,19

Kopsu ülasagara tipusegmendi operatsioon invasiivse pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks koos ülemiste roiete, lülisamba või rinnaku jt anatoomiliste struktuuride resektsiooniga en bloc

100403

1235,67

Trahhea resektsioon Kocheri kraelõikest

100404

1229,98

Trahhea resektsioon sternotoomiast

100405

1232,86

Torakoabdominaalne gastrektoomia laiendatud lümfadenektoomiaga

100406

1246,92

Keskseinandi lõige (biopsia)

040111

  310,61

Surnud doonori kopsude käitlus siirdamiseks, sh kopsu eemaldamine

100407

3921,48

Kopsu siirdamine

100408

4563,49

  (2) Koodiga 100407 tähistatud teenuse piirhind sisaldab doonori mõlema kopsu eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (3) Haigekassa võtab koodidega 100407 ja 100408 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 50.  Südame- ja veresoontekirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Veresoontekirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Käe amputatsioon

020602

  189,80

Scriebneri šundi rajamine

020605

  240,93

Vaskulaarkoe käitlus siirdamiseks, sh vaskulaarkoe eemaldamine

020606

  199,44

Arterite revisioon

030601

  300,08

Lumbaalsümpatektoomia

030602

  222,60

Vena cava või niudeveeni plikatsioon

030603

  271,52

Lintoni või Felderi operatsioon

030605

  223,37

Embol- või trombektoomia

030607

  303,46

Arterio-venoosse fistli rajamine

030609

  298,41

Ekstrakraniaalsete ajuarterite endarterektoomia

040601

  329,66

Torakaalsümpatektoomia

040602

  345,55

Reiearteri endarterektoomia või plastika

040603

  365,20

Femoro-femoraalne ristišunteerimine

050601

  476,73

Axillo-femoraalne šunteerimine

050603

  619,81

Muu veresoone rekonstruktiivoperatsioon ilma laparatoomiata

050605

  508,31

Ülajäseme arterite taastav operatsioon

050606

  427,12

Ekstrakraniaalsete ajuarterite taastamine trauma korral

050607

  520,72

Veno-venoosne šunteerimine

050610

  508,31

SEPS (subfastsiaalne endoskoopiline ühendusveenide ligeerimine)

050611

  195,98

Ileo-femoraalne šunteerimine

060601

  577,89

Femoro-tibiaalne šunteerimine

060602

  567,47

Femoro-popliteaalne šunteerimine

060603

  565,87

Ekstrakraniaalsete ajuarterite šunteerimine

060604

  578,27

Reoperatsioon replantatsiooni järgselt

060605

  620,46

Jäsemearterite õmblus trauma korral

060606

  557,82

Portosüsteemne šunteerimine

060607

  663,81

Kordusoperatsioon reie-õndla- ja säärearteritel

060608

  557,37

Perifeersete arterite aneurüsmide likvideerimine

060609

  564,72

Femoro-pedaalne või popliteo-pedaalne šunteerimine

070601

  693,57

Aordi ja niudearteri kordusoperatsioon

070603

  713,45

Kõhuaordi aneurüsmi resektsioon

070604

  724,76

Traumajärgne jäseme revaskularisatsioon

070605

  706,20

Aordi bifurkatsiooni šunteerimine

070606

  733,55

Elefantiaasi kirurgiline kõrvaldamine

070607

  943,75

Aortofemoraalne šunteerimine

070608

  733,55

Neeru- või ülemise mesenteriaalarteri plastika

070609

  830,27

Traumajärgne kõhuaordi ja tema harude taastamine

080601

  916,59

Jäseme replantatsioon

080602

1990,02

Ekstrakraniaalsete ajuarterite šunteerimine torakotoomia kaudu

080603

1056,02

Kõhuaordi ruptureerunud aneurüsmi resektsioon

090602

1205,76

Torakaalaordi või torako-abdominaalse aordi aneurüsmi resektsioon

090603

1373,05

Sõrme replantatsioon

100602

1292,29

Mitme sõrme või labakäe replantatsioon

100603

1459,07

Vaskulariseeritud naha-lihaslapi siirdamine

100604

1746,43

Mikroanastomoosi revisioon verevarustuse taastamisega

100605

1274,27

Aordi aneurüsmi endovaskulaarne proteesimine

1F2201

  706,94

  (2) Koodiga 020606 tähistatud teenuse piirhind sisaldab ühelt doonorilt vaskulaarkudede eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 1F2201 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel näidustustel:
  1) kõhuaordi aneurüsm, mille diameeter meestel on suurem kui 5,5 cm ja naistel suurem kui 5,2 cm ning avatud operatsioon on kaasuvate haiguste tõttu ülikõrge riskiga;
  2) alaneva torkaalaordi aneurüsm; komplitseeritud dissektsioon, traumaatiline aordi vigastus, penetreeriv torakaalaordi haavand, aorto-bronhiaalne või aorto-ösofagiaalne fistul, aordikaare aneurüsm või operatsioonijärgne üleneva torakaalaordi dissektsioon.

  (4) Südamekirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Koronaararterite šunteerimine

1F2101

1818,75

Ühe südameklapi või südamekasvaja või VAD-seadme paigaldamise operatsioon

1F2102

1160,02

Südameklappide operatsioon

1F2103

1562,79

Kombineeritud südameoperatsioon

1F2104

2376,81

Operatsioon üleneval aordil või aordikaarel

1F2105

2186,73

Kaasasündinud südamerikke operatsioon ilma kunstliku vereringeta

1F2106

1186,90

Kaasasündinud südamerikke operatsioon kunstliku vereringega

1F2107

1486,19

Surnud doonori südame käitlus siirdamiseks, sh südame eemaldamine

1F2108

  277,96

  (5) Haigekassa võtab koodiga 1F2108 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (6) Koodiga 1F2108 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind ei sisalda kardiokirurgide (v.a assisteeriva kirurgi) tööjõukulu ja operatsiooniinstrumentide maksumust.

  (7) Arütmiate kirurgilise ablatsioonravi läbiviimisel lisaprotseduurina südameoperatsiooni kestel rakendatakse koodiga 1F2104 tähistatud tervishoiuteenust, millele lisandub koodiga 2521L tähistatud tervishoiuteenus.

  (8) Haigekassa võtab arütmiate kirurgilise ablatsioonravi korral iseseisva operatsioonina teenuse eest tasumise kohustuse üle koodiga 1F2102 tähistatud tervishoiuteenusega, millele lisandub koodiga 2521L tähistatud tervishoiuteenus.

§ 51.  Neurokirurgia operatsioonid

  (1) Neurokirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Diagnostilised freesavad

1A2104

     262,28

Perifeersete tunnelsündroomide dekompressioon (välja arvatud karpaalkanali avamine)

0A2103

     246,94

Karpaalkanali operatsioon neurolüüsiga

1A2105

     150,08

Ajuvatsakese punktsioon ja dreneerimine

1A2106

     259,29

Kolju allo- ja autoplastika

1A2107

     505,80

Kolju impressioonmurru korrastamine

1A2108

     486,72

Eksploratiivne kraniotoomia

1A2109

     603,00

Müelotseele ja meningomüelotseele operatsioon

1A2110

     548,07

Hüdrotsefaalia ravi šunteerimise teel (drenaaž arvestatakse eraldi)

1A2111

     392,69

Kolju resektsioon

1A2113

     451,21

Perifeerse närvi õmblus

1A2115

     456,44

Perifeerse närvi plastika

1A2116

     728,57

Ajukasvaja biopsia

1A2117

   1308,47

Stereotaktiline operatsioon, sh ganglion Gasser’i kemo- või termodestrueerimine

1A2118

   2970,05

Intrakraniaalse spontaanse või traumaatilise verevalumi või hügroomi eemaldamine

1A2119

     680,35

Närvipõimiku operatsioon

1A2120

     859,50

Nimmepiirkonna diskogeense haiguse operatsioon

1A2121

     331,37

Kraniobasaalse liikvori fistli operatsioon

1A2122

     993,87

Kordotoomia või müelotoomia või radikulotoomia valukirurgias

1A2123

     651,39

Lülisamba ja seljaaju kaelaosa vigastuste ja haiguste operatsioon

1A2124

     918,98

Ajusisese kasvajalise, põletikulise jm kolde operatsioon

1A2125

   1430,52

Seljaaju primaarse kasvaja operatsioon

1A2126

   1128,09

Kolju, peaaju või seljaaju väärarengu operatsioon

1A2127

     972,30

Kraniaalnärvi plastika või dekompressiooni operatsioon

1A2128

   1035,48

Koljusisese ajuvälise kasvaja operatsioon

1A2129

   1664,21

Aju vaskulaarse malformatsiooni ja/või aneurüsmi operatsioon

1A2130

   1627,13

Peaaju süvastimulatsioon

1A2131

22 629,97

Peaaju süvastimulaatori vahetus

1A2114

13 164,41

Vertebroplastika

1N2153

     522,03

Lülisamba rinna- ja nimmeosa haiguse, vigastuse ning I ja II astme deformatsiooni operatsioon

1N2157

     888,55

Intratekaalse baklofeenravipumba paigaldamine või revisioon või eemaldamine

1A2132

     479,63

Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks

1A2133

   2723,19

Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks

1A2134

   7975,10

Seljaaju neurostimulaatori vahetus

1A2135

   4530,51

Perifeerse tunnelsündroomi endoskoopiline operatsioon

1A2201

     274,70

Hüdrotsefaalia endoskoopiline operatsioon

1A2202

     903,83

Nimmepiirkonna diskogeense haiguse endoskoopiline operatsioon

1A2203

     460,84

Koljupõhimiku endoskoopiline operatsioon

1A2204

   2000,74

Hüpofüüsi endoskoopiline operatsioon

1A2205

   1510,99

  (2) Koodiga 1A2131 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse järgmiste terviseseisundite korral:
  1) idiopaatiline Parkinsoni tõbi (RHK 10 kood G20), kui haiguse kestus on vähemalt 5 aastat ja haigusest tingitud motoorikahäired alluvad Levodopa toimele, kuid vaatamata adekvaatsele medikamentoossele ravile esinevad Levodopa-ravist tingitud väljendunud motoorsed fluktuatsioonid või oluline motoorikahäirete süvenemine Levodopa off-perioodis põhjustab sügava haiguspuude olemasolu (UPDRS motoorika hindamise skaala vähemalt >30/108 Levodopa off-perioodis ja 30/108 Levodopa on-perioodis) või rasked Levodopa on-perioodi düskineesiad ja esineb raske medikamentoossele ravile allumatu treemor;
  2) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu essentsiaalne treemor (RHK 10 kood G25.0), mis põhjustab sügava haiguspuude;
  3) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu primaarne generaliseeritud düstoonia (DYT1 positiivne) (RHK 10 koodid G24.1; G24.2) ja idiopaatiline tservikaalne düstoonia (RHK 10 kood G24.3).

  (3) Koodidega 1A2117, 1A2119, 1A2122, 1A2125, 1A2129, 1A2130, 1A2204 ja 1A2205 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad neuronavigatsiooni seadme kasutamise maksumust.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 1A2132 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle intratekaalse baklofeenravipumba paigaldamise, revisiooni või eemaldamise eest raskekujulise spastilise sündroomiga patsiendilt juhul, kui eelnevalt on toimunud tulemuslik ravi testimine ning otsuse raviks on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt neurokirurg ja neuroloog.

  (5) Haigekassa võtab koodidega 1A2133 ja 1A2134 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui krooniline valu on kestnud üle aasta, teised valuravimeetodid on tulemusteta või vastunäidustatud, alternatiivsete valuravimeetodite mittetoimimine on tõendatud ning raviotsuse on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad neurokirurg, neuroloog, anestesioloog ja psühhiaater. Tervishoiuteenust koodiga 1A2134 rakendatakse ainult juhul, kui teststimulatsioonil saavutatud raviefekt on adekvaatne: valu väheneb rohkem kui 50% ning puuduvad vastunäidustused püsistimulaatori paigaldamiseks.

§ 52.  Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Suuõõne lesiooni ekstsisioon

010801

100,81

Sialolitotoomia

010802

100,81

Keele või huule frenuloplastika

010803

  89,84

Biopsia sügavatest kudedest

010804

104,78

Angioomide skleroseeriv ravi

010806

  80,04

Ninaluumurru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon

010807

  77,99

Näo-, lõualuu- ja kaelapiirkonna mädakolde avamine

020801

141,02

Retineerunud või impakteerunud hamba eemaldamine osteotoomiaga

020803

129,05

Tsüstektoomia või tsüstostoomia

020804

141,57

Lõualuumurru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon

020805

175,56

Sarnaluumurru paigaldamine

020806

166,05

Hamba kirurgiline eemaldamine osteotoomiaga

020807

154,08

Operatsioonid kolmiknärvi perifeersetel harudel

020808

221,43

Kolmiknärvi harude blokaad koljupõhimikul

020809

131,98

Keele lesiooni ekstsisioon

020810

147,28

Pea- või kaelapiirkonna haava revisioon

020811

128,51

Fiktsioonivahendite eemaldamine näoluudelt

020812

173,87

Lõualuu healoomulise kasvaja ekstsisioon

030801

233,47

Ala- või ülalõualuu osaline ekstsisioonresektsioon ilma plastikata

030802

233,47

Lõualuu segmentaalne osteotoomia (dekortikatsioon)

030803

233,47

Hemiglossektoomia

030805

225,61

Sinusotoomia

030806

225,61

Implantaadi paigaldamine lõualuusse

030807

299,43

Näo-, lõualuu- ja kaelapiirkonna süvamädakolde avamine

030808

241,14

Huule resektsioon plastikaga

030809

225,61

Suulae lesiooni ekstsisioon

030810

225,61

Oronasaalse või oroantraalse fistli plastiline korrektsioon

030811

225,61

Lõualuu osteotoomia

030812

226,76

Näo lesiooni ekstsisioon koos plastikaga

030813

218,90

Keele osaline resektsioon kasvajate korral

030814

225,61

Osteoplastika luulise transplantaadiga

040801

445,14

Suulaeplastika järgse defekti sulgemine

040802

306,07

Makro- ja mikrostoomia plastiline korrektsioon

040803

311,51

Submandibulaarse näärme ekstsisioon

040804

308,05

Lõualuumurru lahtine paigaldamine ja fiksatsioon

040805

316,11

Kondülektoomia

040806

311,95

Huuleplastika järgne korrektsioon

040807

307,86

Nina deformatsiooni plastiline korrektsioon

040808

316,23

Osaline parotidektoomia

040809

302,30

Dislotseerunud lõualuu lahtine paigaldamine

040810

320,84

Ülalõualuumurru (Le Fort I–II) lahtine paigaldamine ja immobilisatsioon

040811

320,84

Totaalne glossektoomia

040812

311,95

Totaalne parotidektoomia

050801

387,88

Türeglossaalsete ja branhiogeensete fistlite-tsüstide kirurgiline ravi

050802

387,11

Näo- ja kaelapiirkonna omandatud defektide plastiline korrektsioon

050803

400,53

Alalõualuu liigese põletiku kirurgiline ravi

050805

404,24

Alveolaarjätke lõhe kirurgiline ravi luuplastikaga

050806

413,06

Lõualuu defektide ravi alloplastika abil

050807

403,54

Huuleplastika

050808

388,97

Suulaeplastika

050809

389,67

Ülalõualuumurru (Le Fort II–III) osteosüntees

050810

535,19

Lõualuu defektide ravi autoplastika abil

060801

575,40

Alalõualuu liigese anküloosi kirurgiline ravi

060802

556,10

Rekonstruktiivne rino-heiloplastika

060804

549,64

Transmandibulaarse implantaadi paigaldamine alalõualuu atroofia korral

060805

559,61

Lõualuude resektsioon

060806

659,30

Mikrogeenia ja progeenia ning lahihambumuse kirurgiline ravi

070801

694,27

Mikrognaatia ja prognaatia kirurgiline ravi

070802

684,62

Näo- ja lõualuupiirkonna kaasasündinud ja omandatud defektide ravi müokutaanse vaskulariseeritud transplantaadiga

070803

789,02

Näonärvi anastomooside moodustamine mikrokirurgilisel teel

070804

789,02

Orbitaalhüpertelorismi ravi

080801

853,03

  (2) Lõikes 1 nimetatud operatsioonide piirhindadele rakendatakse koefitsienti 0,8, kui tervishoiuteenust osutatakse ambulatoorses vastuvõtus.

§ 53.  Oftalmoloogia operatsioonide piirhinnad

  Oftalmoloogia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Pteruugiumi operatsioon

010901

    80,80

Tsilikaarkeha diatermia ja krüoteraapia

020901

  100,85

Entroopiumi ja ekstroopiumi operatsioon

020902

  146,87

Vigastatud laugude õmblus

020903

  142,72

Silikoonimplantaadi või sarvkesta eemaldamine

020904

  142,20

Eeskambri paratsentees

020905

    94,21

Tagumine skleerektoomia

020906

  126,26

Evistseratsioon

020908

  124,48

Enukleatsioon implantaadita

020909

  138,01

Tsirkulaarne keratotoomia valutava bulloosse keratopaatia korral

020910

  104,53

Pisarakoti eemaldamine

030901

  166,75

Strabismi operatsioon ühel sirglihasel

030902

  164,83

Enukleatsioon implantaadiga

030903

  206,45

Jääkmembraani lõhestamine

030905

  157,41

Eesmine vitrektoomia

030906

  159,84

Ptoosi operatsioon

030907

  174,69

Strabismi operatsioon kahel sirglihasel

030908

  174,69

IOLi eemaldamine

040901

  219,60

Strabismi operatsioon sirg- ja põikilihasel

040902

  225,99

Laugude plastiline operatsioon

040903

  225,99

Sarvkesta- ja valgekestaõmblus läbistava vigastuse puhul

040904

  225,99

Konjunktiivi plastika limaskesta siirdamisega

040905

  289,26

Jääkmembraani ekstirpatsioon

040906

  215,32

Tsüklodialüüs

040907

  215,13

Silmasisese magnet-võõrkeha eemaldamine

040909

  221,97

Dakrüotsüstorinostoomia

040910

  223,63

Aplikaatori fikseerimine silmale

040911

  221,45

Orbita seina resektsioon

040912

  277,35

Võõrkeha eemaldamine orbita'st

040913

  289,26

Amnioni membraani siirdamine sarvkestale

040915

  229,25

IOLi implantatsioon ilma katarakti operatsioonita

050901

  259,16

Orbita luuline rekonstruktsioon

050903

  346,13

Pisarakanalikeste taastamine

050905

  282,68

Glaukoomi fistuliseeriv operatsioon

050908

  284,28

Konjunktiivikoopa plastika proteesi paigaldamiseks

050910

  311,24

Lau komplitseeritud plastiline operatsioon

050911

  311,25

Orbita eksentseratsioon

050912

  299,02

Kihiline keratoplastika

050913

  291,31

Surnud doonori silmade sarvkestade käitlus siirdamiseks, sh sarvkesta eemaldamine

050914

  346,78

Amagneetse silmasisese võõrkeha eemaldamine

060901

  383,85

Lukseerunud läätse eemaldamine

060902

  384,24

Võrkkesta irdumise operatsioon plombeerimisega

060903

  389,41

Katarakti operatsioon IOLita

060905

  348,19

Vikerkesta kasvaja eemaldamine

060906

  396,76

Keratoproteesimine

070901

  484,00

Katarakti ja glaukoomi operatsioon

070902

  437,92

Võrkkesta irdumise operatsioon vitrektoomiaga

070903

  486,18

Katarakti fakoemulsifikatsioon

070904

  441,69

Silma eesmise osa rekonstruktsioon läbistava vigastuse puhul

070905

  479,21

Glaukoomi operatsioon (valgekesta plastika)

070906

  471,80

Tagumine vitrektoomia

070907

  474,74

Läbistav keratoplastika

070908

  476,97

Katarakti operatsioon IOLiga

070909

  438,75

Vikerkesta ja ripskeha operatsioon

070910

  476,01

Silma sarvkesta siirdamine

070911

  687,78

Vitreoretinaalne kirurgia

080901

1702,02

§ 54.  Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad

  (1) Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Granulatsiooni eemaldamine kuulmekilelt biopsiaga

011001

    94,47

Tonsillotoomia

011002

    77,92

Ninakarbiku ultraheli- või laserkoagulatsioon

011003

    81,43

Väliskuulmekäigu polüpotoomia

011004

    94,47

Ninaõõne polüpotoomia

011005

    98,43

Ninaluude repositsioon, fikseerimine

011006

    79,96

Ninaneelu tamponeerimine

011007

    77,47

Näopiirkonna nahakasvaja eemaldamine

011008

    81,88

Haava revisioon kosmeetilise korrektsiooniga

011009

    81,88

Süljekivi eemaldamine näärmejuhast

011010

    81,43

Tümpanostoomia

011016

    96,52

Tonsillektoomia

021001

  143,56

Adenoidektoomia

021002

  123,99

Trummiõõne polüpotoomia

021003

  157,24

Trummiõõne dreenimine

021004

  169,58

Mastoidotoomia

021005

  305,26

Abstsessi dreenimine neelus ja kõrineelus

021006

  131,63

Ninavaheseina ja ninaesiku kasvaja ekstirpatsioon

021007

  161,37

Submukoosne konhotoomia

021008

  122,71

Konhotoomia

021009

  122,97

Otsmikukoopa trepanapunktsioon

021010

  155,19

Endonasaalne antrostoomia

021011

  165,12

Kõri indirektne biopsia

021012

  127,04

Võõrkeha eemaldamine kõrist ja kõrineelust

021013

  264,36

Huule resektsioon

021014

  166,53

Kõrvalesta resektsioon

021015

  166,53

Antroskoopia

021017

  158,77

Võõrkeha operatiivne eemaldamine väliskuulmekäigust

031001

  211,93

Attikotoomia/attikoantrotoomia

031002

  250,19

Arteri ligeerimine paranasaalses piirkonnas

031003

  223,63

Kaela flegmooni dreenimine

031004

  218,19

Uvulo-palato-farüngoplastika

031005

  223,88

Keele kiilresektsioon

031006

  309,36

Antrostoomia Caldwell-Luci järgi

031007

  218,45

Ninatiiva plastika

031008

  310,31

Septumi resektsioon Killiani järgi

031009

  213,08

Etmoidektoomia

031010

  219,73

Võõrkeha operatiivne eemaldamine ninast

031011

  219,73

Trahheabronhoskoopia võõrkeha eemaldamisega

031014

  218,90

Kõrvalesta ekstirpatsioon

031017

  222,09

Kõrvalestaplastika

031018

  309,61

Suupõhja abstsessi dreenimine

031020

  221,77

Müringoplastika

041001

  326,84

Tümpanotoomia

041002

  307,35

Attikomastoidektoomia/mastoidektoomia

041003

  339,34

Väliskuulmekäigu eksostooside ekstirpatsioon

041004

  300,58

Farüngo-ösofagotoomia

041005

  306,97

Ninaneelu fibroomi eemaldamine

041006

  308,57

Trahheostoomia kilpnäärme istmuse resektsiooniga

041007

  308,63

Direktne larüngoskoopia kasvaja ekstirpatsiooniga

041008

  440,09

Laserkoagulatsioon kasvaja eemaldamisel

041009

  306,90

Endonasaalne antrostoomia

041010

  310,23

Septoplastika

041011

  306,46

Septumi perforatsioonide sulgemine

041012

  310,25

Frontotoomia

041013

  311,38

Preaurikulaarse fistli ekstirpatsioon kõhre resektsiooniga

041014

  310,93

A. carotis'e ligeerimine kaelal

041016

  308,63

Larüngotoomia

041017

  310,87

Mediastinoskoopia biopsiatega

041018

  313,55

Attikoantromastoidektoomia

051001

  399,19

Transpalatinaalne ninaneelu kirurgia

051003

  404,43

Endolarüngeaalne mikrokirurgia

051004

  600,88

Antrostoomia Denkeri järgi

051005

  393,44

Rekonstruktiivne frontotoomia

051006

  408,52

Endonasaalne etmoidofrontotoomia

051007

  397,91

Sfenoidotoomia

051008

  397,91

Koaani atreesia kirurgiline ravi

051009

  397,91

Endonasaalne laser-dakrüotsüstorinostoomia

051010

  398,30

Funktsionaalne endoskoopiline antrostoomia

051011

  397,91

Funktsionaalne endoskoopiline etmoidofrontotoomia

051012

  394,59

Endotrahheaalne laser-resektsioon

051013

  513,45

Rinoplastika

051014

  565,89

Kaela selektiivne lümfadenektoomia, Wanachi II operatsioon

051015

  898,28

Kaela fistli ekstirpatsioon keeleluu resektsiooniga

051016

  404,05

Keskkõrva radikaaloperatsioon

061001

  562,23

Näonärvi dekompressioon nibujätkes

061002

  690,63

Endolarüngeaalne hordektoomia

061003

  676,30

Rinoseptoplastika

061004

  855,16

Kõrvalesta rekonstruktiivne plastika

061005

  623,60

Stapedotoonia, stapedoplastika

061006

  625,99

Tümpanoplastika

071001

  688,90

Oimuluu resektsioon

071002

  689,48

Näonärvi plastika kaelapiirkonnas

071003

  693,38

Rinoseptoortoplastika mobilisatsiooni ja repositsiooniga

071004

  748,76

Näonärvi kirurgiline dekompressioon trummiõõnes

071005

  755,29

Tümpanomastoidektoomia

071006

  684,94

Kaela radikaalne lümfadenektoomia Crile'i järgi

071007

1098,49

Kõri resektsioon või eemaldamine

071008

1289,41

Näonärvi plastika nibujätke ja trummiõõne piirkonnas

081001

875,56

Keskkõrva reoperatsioon

081002

826,12

Närvi-lihase-nahalapi transplantatsioon näopiirkonnas

081003

1159,19

Näonärvi dekompressioon ja plastika oimuluu labürintaarses piirkonnas

091001

1072,37

Akustikusneurinoomi translabürintaarne resektsioon

091002

1084,13

Labürintektoomia

091003

1076,27

Petrosektoomia

091004

1076,27

Kõrva atreesia rekonstruktsioon

091005

1067,45

Näonärvi plastika lihasrekonstruktsiooniga

091006

1076,27

  (2) Koodiga 021004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab dreeni maksumust.

§ 55.  Günekoloogia ja sünnitusabi operatsioonide piirhinnad

  Günekoloogia ja sünnitusabi operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Hümenektoomia

011101

  81,31

Healoomuliste kasvajate eemaldamine välistelt suguelunditelt, tupest, sh Bartholini näärmete operatsioonid

011102

  91,71

Emakaõõne abrasioon

011103

  74,85

Tugiõmblus emakakaelale raseduse ajal

011104

  88,60

Operatsioonihaava sekundaarne korrastus

011105

  88,34

Emakakaela konisatsioon

011106

  88,34

Tupe, perineumi ja emakakaela rebendite taastav operatsioon

011107

  88,34

Sünnitusabi tangide või vaakumekstraktsiooni kasutamine

011108

  85,79

Emakaõõne manuaalne revisioon

011109

  79,52

Vulva ja paravaginaalsete hematoomide operatsioonid

021101

147,26

Tupe plastiline operatsioon

021102

147,26

Vulva resektsioon

021103

190,56

Hemivulvektoomia

021104

186,66

Abort meditsiinilistel näidustustel

021105

123,92

Plastiline operatsioon emakakaelal

021106

133,87

Emakakaela amputatsioon

021107

147,26

Lahkliha plastiline operatsioon

021108

131,59

Loodet purustav operatsioon

021109

137,07

Lahkliha IV järgu rebendi õmblemine

021110

131,59

Hüsteroskoopia

021111

138,05

Rektovaginaalsete, uretrovaginaalsete fistlite operatsioonid

031101

230,02

Endometrioosi operatsioon

031102

278,66

Tupeplastika koos emaka ventrofiksatsiooniga

031103

269,20

Munajuhade või munasarjade operatsioon

031104

235,53

Paraovariaalsete või intraligamentaarsete healoomuliste kasvajate eemaldamine

031105

235,53

Lihtne vulvektoomia

031106

256,40

Tupe resektsioon

031107

305,41

Munajuhade sulgemine laparotoomial

031108

225,16

Ovariaaltuumorite eemaldamine koos osalise omentum majus'e eemaldamisega

041101

314,06

Emakavälise raseduse operatsioon

041102

306,65

Emaka ja parameetriumi muud operatsioonid

041103

309,84

Emaka supravaginaalne amputatsioon

041104

307,86

Laparoskoopiline väikese vaagna elundite kontroll ja liidete vabastamine, steriliseerimine

041105

313,04

Second look günekoloogias

041106

309,59

Hüsteroskoopiline operatsioon

041107

314,64

Keisrilõige

051101

394,59

Hüsterektoomia

051102

396,76

Emaka ja emakamanuste mädaprotsesside operatiivne ravi

051103

397,59

Emaka anomaaliate plastilised operatsioonid

051104

400,66

Maliigse ovariaaltuumori radikaalne operatsioon

051105

578,48

Munajuhade ja munasarjade laparoskoopilised operatsioonid

051106

398,68

Kolpopoees

061101

547,08

Radikaalne hüsterektoomia

061102

542,35

Vaginaalne hüsterektoomia

061103

543,25

Munajuhade mikrokirurgilised taastavad operatsioonid

061104

556,48

Emaka laparoskoopiline operatsioon

061105

543,76

Laparoskoopiline assisteeritud vaginaalne hüsterektoomia (LAVH)

061106

440,80

Operatsioon Wertheimi järgi

071101

704,50

Infiltreeritud parameetriumiga emaka ekstirpatsioon

071102

704,50

Emakakaela ekstirpatsioon

071103

691,78

Vulvektoomia + Ducuinigi operatsioon

071104

704,69

Vulva täielik resektsioon koos ureetra resektsiooniga

071105

691,78

§ 56.  Muude operatsioonide piirhinnad

  Muude operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Rinnanäärme sektorresektsioon

020106

173,13

Rinnanäärme eemaldamine

030109

227,21

Rinnanäärme sektorresektsioon lümfisõlmede eemaldamisega

040114

310,48

Radikaalne mastektoomia Maddeni või Patey meetodil suure rinnalihase eemaldamiseta

040115

310,48

Radikaalne mastektoomia Halstedi meetodil suure rinnalihase eemaldamisega

050116

396,32

Rinnanäärme reduktsioonplastika

050117

396,44

§ 57.  Simultaanoperatsiooni eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmine

  (1) Käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenuse eest haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel loetakse simultaanoperatsiooniks juhtu, kui patsiendile osutatakse samas anatoomilises piirkonnas mitu käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenust ühel ajal või ühe anesteesia vältel. Ühe täiendava tervishoiuteenuse osutamise korral tasutakse täiendavalt 25% põhioperatsiooni piirhinnast, kahe ja enama täiendava tervishoiuteenuse osutamise korral täiendavalt 45% põhioperatsiooni piirhinnast.

  (2) Anatoomiline piirkond käesoleva paragrahvi mõttes on ülajäse, alajäse, vaagen, rindkere, kõht, pea (v.a ajukolju), ajukolju, kael, lülisammas. Anatoomiline piirkond hõlmab kõiki vastava piirkonna kudesid ja elundeid.

  (3) Kahe neeru siirdamise puhul rakendatakse koodiga 080303 tähistatud tervishoiuteenust kaks korda ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (4) Kahe kopsu siirdamise puhul rakendatakse koodiga 100408 tähistatud tervishoiuteenust kaks korda ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (5) Kahe silma sarvkesta siirdamise puhul rakendatakse koodiga 070911 tähistatud tervishoiuteenust kaks korda ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (6) Väikese liigese endoproteesimise puhul rakendatakse koodiga 0N2138 tähistatud tervishoiuteenust vastavalt proteesitud väikeste liigeste arvule ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

§ 58.  Laparoskoopia eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmine

  Koodiga 0J2220 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos käesolevas peatükis loetletud laparoskoopiliste operatsioonidega.

7. peatükk Meditsiiniseadmed ja ravimid 

§ 59.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad meditsiiniseadmed

  (1) Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate meditsiiniseadmete piirhinnad on järgmised:

Meditsiiniseadme nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Alumise õõnesveeni filter

2502L

     1276,64

Koronaarstent

2503L

     1994,81

Epikutaanne tsentraalne veenikateeter (G 24, G 27)

2508L

         59,95

Südame püsistimulatsiooni elektrood

2509L

       319,17

Vahend avatud arteriaalse juha endovaskulaarseks sulgemiseks

2510L

       955,16

Südame vatsakest/vatsakesi toetav seade (VAD)

2511L

122 714,89

Südamestabilisaatori komplekt

2512L

       570,00

Mehhaaniline südameklapiprotees

2513L

     2000,00

Bioloogiline südameklapiprotees

2515L

     2010,00

Bioloogiline perikardist südameklapiprotees

2516L

     2820,00

Mehhaanilise südameklapiga liitprotees

2517L

     1820,00

Südameklapi tugirõngas

2518L

       780,00

Üleneva aordi Valsalva protees

2519L

       770,00

Südame poolkuuklapi endovaskulaarne protees (TAVI)

2520L

  25 000,00

Arütmiate kirurgilise ablatsioonravi seade

2521L

     3240,00

Lülisamba distraktor

2601L

       601,15

Implantaatide komplekt keeruka lülisambadeformatsiooni ja kasvaja raviks

2604L

     9878,70

Transpedikulaarsete ja sakraalsete kruvidega ning vastava konstruktsiooniga komplekt komplitseeritud deformiteetide, murdude ja kasvajate raviks

2605L

     4175,29

Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga komplekt lülisambamurdude, -kasvajate ja -deformatsioonide raviks, lülikeha asendusimplantaat

2606L

     3010,96

Lastel jäsemete pikendamisel kasutatav varraste komplekt

2607L

     1250,50

Lastel kasutatav elastsete osteosünteesivarraste komplekt

2608L

       242,61

Osteosünteesil ning kõõluse ja sidekoe aparaadi kirurgias kasutatavad resorbeeruvad implantaadid

2609L

       269,71

Plaatosteosünteesi väike komplekt

2610L

       110,82

Plaatosteosünteesi keskmine komplekt

2611L

       313,74

Plaatosteosünteesi suur komplekt

2612L

       451,20

Erivajadustega osteosünteesi implantaadi komplekt

2615L

       790,91

Toruluumurru osteosünteesi ettepuurimata nael

2616L

       532,01

Reieluu dünaamilise kruviga implantaadi (DHS/DCS) komplekt

2617L

       451,47

Reieluukaela mediaalse murru implantaat

2618L

       367,04

Intramedullaarne nael (alates 5 mm)

2619L

       284,41

Intramedullaarne väike nael (kuni 5 mm)

2621L

         77,16

Kirschneri varras

2628L

         13,74

Liigese sideaparaadi või kõõluse asendusimplantaat

2629L

       293,67

Põlveliigese- ja õlaliigesesideme kinnituskruvi

2630L

       131,74

Titaan-minikruvi

2634L

         19,75

Rinnakuvarb (Lorenzi süsteem)

2637L

     2264,96

Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga süsteem lülisamba fikseerimiseks

2638L

     1973,35

Luumurru välisfiksatsiooni süsteem

2640L

       343,75

Tavaline luukruvi

2641L

         11,50

Kanüleeritud luukruvi

2642L

         91,86

Titaanplaatosteosünteesi minikomplekt

2643L

       212,93

Standardne tsementeeritav puusaliigese endoprotees

2650L

     1276,64

Standardne tsemendivaba puusaliigese endoprotees

2651L

     2241,70

Puusaliigese hübriidprotees

2652L

     1975,76

Tsementeeritav puusa revisioonprotees

2653L

     1823,78

Tsemendivaba puusa revisioonprotees

2654L

     2887,59

Segmenti asendav puusaliigese ja põlveliigese protees luukoe suure kaoga seotud protsesside (kasvajad, luunekroos) korral

2656L

     9118,85

Standardne tsementeeritav põlveliigese endoprotees

2660L

     2196,07

Õlaliigese poolprotees

2665L

     1443,83

Sõrmeliigese silikoonprotees

2670L

       266,00

Sõrmeliigese totaalprotees

2671L

       715,24

Unikondülaarne põlveliigese protees

2672L

     1374,10

Erikonstruktsiooniga protees (põlv, õlg, ranne, küünarliiges, hüppeliiges)

2673L

     2794,08

Eripinnakonstruktsiooniga puusa- või põlveliigese protees

2674L

     5560,31

Vaagnaluu defekti asetatav tugiimplantaat

2675L

     1476,36

Negatiivse rõhuga kinnine süsteem (vaakumteraapia-VAC süsteem)

2676L

       210,33

Infitseeritud luukolde või luu defekti täitmiseks vajalik bioimplantaat (50 tk = 1 viaal)

2677L

       149,23

Endoproteesimisel kasutatav tavaline tsement 40 g või põletikuvastast vahendit sisaldav tsement 20 g

2678L

       137,12

Klips ajuveresoonte haiguste operatsioonil

2701L

       216,00

Ajuvatsakeste šunteerimise komplekt (reguleeritava klapiga)

2702L

     2253,03

Ajuvatsakese välise drenaaži komplekt

2703L

       318,48

Koljul paiknev reservuaarklapp šunteerival operatsioonil

2707L

       397,09

Ühendav vahelüli šunteerival operatsioonil

2708L

         90,00

Abdominaalne (atriaalne) kateeter vastsündinutele šunteerival operatsioonil

2709L

       139,32

Aju kõvakelme asendaja

2714L

       322,64

Ajuvatsakese sisene rõhu andur

2715L

       723,60

Ajukoe sisene rõhu andur

2716L

       809,47

Liikvori kontrollklapp šunteerival operatsioonil

2720L

       480,68

Kaela eesmise spondülodeesi vahendid

2721L

       600,30

Närviplastikas kasutatav resorbeeruv tehisimplantaat pikkusega 20–30 mm

2722L

       846,00

Kirurgiline navigatsioonisüsteem

2723L

       117,88

Miniklips ajuveresoonte haiguste operatsioonil

2724L

       246,00

Püsiva rõhuga klapiga ajuvatsakese šunteerimise komplekt

2725L

       741,92

Antisifoon-klapp

2726L

       942,00

Kaela tagumise spondülodeesi vahendid

2727L

     3570,77

Jäik kaeladiski protees täidisega

2728L

     1352,95

Vertebroplastika komplekt

2729L

     1014,93

Intratekaalse baklofeenravipumba komplekt

2730L

  14 474,11

Intratekaalse baklofeenravipumba revisiooni komplekt

2731L

       259,97

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (15×20 cm)

2752L

       699,13

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (kuni 15×15 cm)

2753L

       414,08

Kolmeosaline songa proteesvõrk

2755L

       158,63

Tsirkulaarstapler

2758L

       386,47

Lineaarstapler-lõikur laparoskoopilistel või torakoskoopilistel operatsioonidel

2763L

       428,97

Lineaarstapler-lõikuri õmbluskassett laparoskoopilistel või torakoskoopilistel operatsioonidel

2764L

       160,00

Mitteresorbeeruv proteesvõrk (kuni 15×15 cm)

2765L

         48,76

Lineaarstapler või lineaarstapler-lõikur

2766L

       192,79

Lineaarstapleri või lineaarstapler-lõikuri täitekassett

2767L

       115,20

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (30×30 cm)

2768L

     1179,49

Mitteresorbeeruv proteesvõrk (30×30 cm)

2769L

       241,71

Endoskoopiline songavõrgu kinnitusvahend

2770L

       188,73

Ajutine šunt

2801L

       103,73

Plastika lapp (9×2 cm)

2802L

       203,18

Y-kujuline dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral)

2803L

       478,70

Y-kujuline immutatud dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral)

2804L

       638,29

Lineaarne dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral)

2805L

       279,23

Embol/trombektoomia/sapiteede konkrementide eemaldamise balloonkateeter

2809L

         55,86

Embol/trombektoomia spiraal ja korvkateeter

2810L

       187,52

Hemodialüüsi arterio-venoosne PTFE-šunt

2811L

       837,82

Okluseeriv spiraal

2812L

       629,59

Kodade vaheseina defekti sulgur

2813L

     5585,30

Lineaarne immutatud dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral)

2814L

       395,04

Lineaarne PTFE-protees (operatsioonide 050601–100607 korral)

2815L

     1261,21

Kõhuaordi endovaskulaarne stentprotees

2818L

  17 710,39

Torakaalaordi endovaskulaarne stentprotees

2819L

  17 924,66

Kõhuaordi endovaskulaarse stentproteesi proksimaalne pikendus

2820L

     2631,89

Kõhuaordi endovaskulaarse stentproteesi distaalne pikendus

2821L

     2457,04

Häälemoodustamise trahheo-ösofagiaalne endoprotees

2850L

       223,44

Trahheostoomia kanüüli komplekt

2851L

         35,92

Kõrva kuulmisluukese endoprotees

2853L

       109,35

Alalõualuu rekonstruktsiooni plaat

2854L

       710,12

Orbita hüdroksüapatiit implantaat

2870L

       319,17

Sarvkesta protees

2871L

       337,07

Iiris-lääts

2872L

       473,65

Iirise retraktorite komplekt

2873L

         66,00

Kapsliring

2874L

         54,50

Kollageenimplantaat

2875L

       195,60

Perkutaanse nefrostoomi või gastrostoomi komplekt

2906L

       103,73

Kusepõiesfinkteri protees

2909L

     6019,90

Ureetero-renoskoopilise (URSL) operatsiooni erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060310)

2910L

       868,44

Nefroskoopilise operatsiooni (PCN) erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060311)

2911L

       547,51

Kusepõiesfinkteri proteesi lisamuhv

2912L

     1229,28

Emakasisene rasestumisvastane vahend

2930L

         24,61

Kõrgsagedusliku kopsude kunstliku ventilatsiooni korral kasutatav hingamiskontuur

2950L

       159,78

Ekstrakorporaalne membraanokügenatsiooni (ECMO) aparaat

2961L

     3501,64

Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemise vahendite komplekt

2962L

       122,66

  (2) Lõikes 1 sätestatud meditsiiniseadmete piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud meditsiiniseadmete piirhinnad sisaldavad ainult meditsiiniseadme maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Koodiga 2930L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse juhul, kui rasestumisvastane emakasisene vahend paigaldatakse naisele ühe aasta jooksul pärast sünnitust või naisele, kellel on meditsiiniline vastunäidustus sünnitamiseks.

  (5) Koodiga 2676L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse järgmistel juhtudel:
  1) traumaatilised või infektsioonist tingitud tüsilikud pehmekoe defektid;
  2) sügavad (IV astme) põletused.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 2722L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab neurokirurg.

  (7) Koodiga 2873L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 060905, 070902, 070904, 070909 ja 080901 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel.

  (8) Koodiga 2874L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 060905, 070902, 070904 ja 070909 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel.

  (9) Koodiga 2875L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 040907, 050908, 070902 ja 070906 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel.

  (10) Koodiga 2723L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas funktsionaalses endoskoopilises siinuskirurgias.

  (11) Koodiga 2961L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas. Teenust rakendatakse intensiivravis üks kord ravijuhu kohta.

  (12) Koodidega 2730L ja 2731L tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse ainult koos koodiga 1A2132 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (13) Koodiga 2962L tähistatud teenuse piirhinda rakendatakse ainult koos koodiga 8103 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (14) Haigekassa võtab koodiga 2511L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kaugelearenenud südamepuudulikkusega patsiendilt, kellel südame kirurgiline ravi ilma südant toetava seadmeta on perspektiivitu, ning juhul, kui otsuse teenuse vajalikkuse kohta on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad kardioloog, kardiokirurg ja anestesioloog.

  (15) Haigekassa võtab koodiga 2520L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohutuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas juhul, kui aordiklapi või kopsuarteriklapi operatiivne ravi on vastunäidustatud väga kõrge prognoositava riski tõttu ning protseduuri vajalikkuse otsuse on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad kardioloog, kardiokirurg ja anestesioloog.

§ 60.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravi reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia, juveniilse idiopaatilise artriidi, Crohni tõve, haavandilise koliidi, psoriaasi, astma ning sclerosis multiplex'i korral

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatava bioloogilise ravi piirhind on järgmine:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Bioloogiline haigust modifitseeriv ravi TNF alfa-, IL1-, IL6-inhibiitori, kostimulatsiooni blokaatori või B-rakke mõjutava ravimiga reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane ravikuur

342R

1093,28

Bioloogiline ravi TNF-alfa inhibiitoriga Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 4-nädalane ravikuur

343R

1248,82

Bioloogiline ravi TNF-alfa inhibiitoriga või IL-inhibiitoriga psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur

344R

1219,43

Bioloogiline ravi omalizumabiga astma korral, 1 mg

345R

      2,77

Sclerosis multiplex'i ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga, 4-nädalane ravikuur

346R

1297,12

ANCA-ga assotsieerunud vaskuliitide (Wegeneri granulomatoos, mikroskoopiline polüangiit) ravi rituksimabiga, 4-nädalane ravikuur

347R

6452,00

Epstein-Barr’i viiruse ravi rituksimabiga, 100 mg

348R

  322,60

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimite piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimite piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Haigekassa võtab lõikes 1 nimetatud ravimite eest tasu maksmise kohustuse üle käesolevas paragrahvis sätestatud tingimustel.

  (5) Kui on meditsiiniline vajadus kasutada lõikes 1 nimetatud ravimeid raviskeemi kohaselt, mille järgimisel piirhind ei kata individuaalset ravivajadust, võib haigekassa võtta piirhinda ületava tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (6) Koodidega 342R, 343R ja 344R tähistatud ravimite korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni kolmteist 4-nädalast ravikuuri aastas kindlustatud isiku kohta tulenevalt 4-nädalaste ravikuuride hulgast, mille vältel kindlustatud isik on ravi saanud.

  (7) Ravi koodidega 342R, 343R ja 344R tähistatud ravimitega osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas ja keskhaiglas.

  (8) Ravi koodiga 342R tähistatud ravimitega osutatakse järgmiste terviseseisundite korral: reumatoidartriit (RHK 10 koodid M05, M06), anküloseeriv spondüliit (RHK 10 kood M45), psoriaatiline artropaatia (RHK 10 kood M07.0–3), juveniilne idiopaatiline artriit (RHK 10 kood M08) lõigetes 9–21 sätestatud juhtudel.

  (9) Koodiga 342R tähistatud ravimitega ravi alustamise ning katkestamise otsustavad erialaseltside (Eesti Reumatoloogia Selts, Eesti Lastearstide Selts) moodustatud ekspertkomisjonid. Ravi alustatakse patsiendil, kellel puuduvad vastunäidustused bioloogiliseks raviks.

  (10) Ravi koodiga 342R tähistatud ravimiga alustatakse reumatoidartriidiga patsiendil, kes eriala ekspertkomisjoni otsuse alusel vastab Ameerika Reumatoloogia Kolleegiumi (American College of RheumatologyACR) 1987. aasta klassifikatsiooni või ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ja kellel on bioloogilise ravimiga eeldatavalt võimalik parandada haiguse prognoosi (I–III funktsionaalne liigesepuudulikkuse aste) järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) vähemalt kuus turses ja kuus valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt üks tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm;
  2) ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt kaks kuud;
  3) vähemalt kuus kuud kestnud kombineeritud ravi ühtekokku vähemalt nelja haigust modifitseeriva ravimiga (sh metotreksaat annuses kuni 25 mg nädalas ja suukaudne glükokortikosteroid soovitatavalt mitte üle 7,5 mg prednisoloonekvivalendi päevas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (11) Ravi bioloogilise ravimi toimeainega lõpetatakse reumatoidartriidi korral juhul, kui kolme kuni kuue kuu jooksul ei ole saavutatud EULAR-i kriteeriumide järgi head ravitulemust (DAS 28 langus vähemalt 1,2 võrra) või ACR 50% ravitulemust (ACR 50) või liigesvistseraalse reumatoidartriidi head ravitulemust eksperthinnangu kohaselt.

  (12) Reumatoidartriidiga patsiendil, kes eriala ekspertkomisjoni otsuse alusel on mõõduka või kõrge haiguse aktiivsusega ning kellel ei ole saavutatud esialgse bioloogilise ravimi toimeainega lõikes 11 nimetatud ravitulemust, on näidustatud bioloogiline ravi teise toimeainega, võttes arvesse lõikes 13 sätestatud piirangut.

  (13) Reumatoidartriidiga patsiendil lõpetatakse ravi bioloogilise ravimiga ebatõhususe tõttu, kui nelja toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 11 nimetatud ravitulemust.

  (14) Ravi koodiga 342R tähistatud ravimiga alustatakse anküloseeriva spondüliidiga patsiendil, kes vastab modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning kelle haiguse on diagnoosinud eriala ekspertkomisjon, vajaduse korral kinnitatud MRT alusel, järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) BASDAI skoor ≥4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt üks tund ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt nelja enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja ekstraartikulaarne haaratus;
  2) ravi vähemalt kolm kuud vähemalt kahe maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt nelja kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (15) Ravi bioloogilise ravimi toimeainega lõpetatakse anküloseeriva spondüliidi korral juhul, kui kolme kuu jooksul ei ole saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi muutmisele, BASDAI vähenemist vähemalt 50% võrra või ekstraspinaalse haaratusega haiguse soodsat ravitulemust üldise eksperthinnangu alusel, võttes arvesse kliinilist paranemist ja laboratoorse leiu dünaamikat.

  (16) Ravi bioloogilise ravimiga anküloseeriva spondüliidiga patsiendil lõpetatakse ebatõhususe tõttu, kui kahe erineva toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 15 nimetatud ravitulemust.

  (17) Ravi koodiga 342R tähistatud ravimiga alustatakse psoriaatilise artropaatiaga patsiendil, kelle diagnoosi ja vastavuse järgmistele tingimustele on kinnitanud eriala ekspertkomisjon järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) BASDAI skoor ≥4 ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või vähemalt neli tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus;
  2) ravi vähemalt kolm kuud vähemalt kahe mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt kahe steroidi injektsiooniga ja vähemalt kahe psoriartriidi ravis kasutatava haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (18) Ravi bioloogilise ravimi toimeainega lõpetatakse psoriaatilise artropaatia korral juhul, kui eriala ekspertkomisjoni hinnangul ei ole kolme kuu jooksul saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi muutmisele, järgmisi eesmärke: spondüliidi korral BASDAI skoori vähenemine 50%; perifeerse artriidi korral PSARC-i 30%-line paranemine vähemalt kahes tunnuses (sh üks liigeseindeks) neljast (turses liigeste arv, valusate liigeste arv, patsiendi üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal, arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal); entesopaatia korral tugeva valulikkusega enteeside arvu vähenemine 50%; ekstraspinaalse ja ekstraartrikulaarse haaratuse korral hea ravitulemus eksperthinnangu alusel.

  (19) Ravi bioloogilise ravimiga psoriaatilise artropaatiaga patsiendil lõpetatakse ebatõhususe tõttu, kui kahe toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 18 toodud ravieesmärke.

  (20) Ravi koodiga 342R tähistatud ravimiga alustatakse juveniilse idiopaatilise artriidiga (JIA) patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline või entesopaatiline haigusvorm;
  2) viimase kuue kuu jooksul vähemalt viiel liigesel turse ning vähemalt kolmel liigesel liikuvuse piiratus või valulikkus;
  3) ravi suukaudse metotreksaadiga doosis 15 mg/m² (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1–2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10–30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole kolme kuu jooksul olnud tõhus või talutav.

  (21) Ravi bioloogilise ravimi toimeainega lõpetatakse JIA korral juhul, kui kuue kuu jooksul ei ole toimunud 30%-list paranemist vähemalt kolmes kuuest tunnusest (turses liigeste arv; valusate või piiratud liikuvusega liigeste arv; arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal; haige või lapsevanema hinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal; laste elukvaliteedi küsimustik; erütrotsüütide settereaktsioon).

  (22) Koodiga 343R tähistatud ravimitega ravi alustamise ning katkestamise otsustab Eesti Gastroenteroloogide Seltsi moodustatud ekspertkomisjon. Ravi alustatakse patsiendil, kellel puuduvad vastunäidustused bioloogiliseks raviks.

  (23) Ravi koodiga 343R tähistatud ravimitega osutatakse järgmiste terviseseisundite korral: Crohni tõbi (RHK 10 kood K50) ja haavandiline koliit (RHK 10 kood K51) lõigetes 24–28 sätestatud juhtudel.

  (24) Ravi koodiga 343R tähistatud ravimiga alustatakse Crohni tõvega või haavandilise koliidiga patsiendil järgmiste tingimuste esinemise korral:
  1) Crohni tõve või haavandilise koliidi mõõdukal ja raskel ägenemisel juhul, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, või juhul, kui selleks on vastunäidustused või kui patsient ei talu kortikosteroid- ja/või immuunsupresseerivat ravi. Patsiendil, kellel alustatakse ravi TNF-alfa inhibiitoriga, peaks jätkama immuunsupresseeriva raviga ja võimaluse korral lõpetama kortikosteroidravi;
  2) Crohni tõve fistlitega vormi (enterokutaansed ja/või perianaalsed ja/või enterovaginaalsed ja/või enterovesikaalsed fistlid) raviks juhul, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta.

  (25) Ravi TNF-alfa inhibiitori toimeainega lõpetatakse Crohni tõve või haavandilise koliidi korral juhul, kui patsiendil püsib ägenemine 12 nädalat pärast ravi alustamist.

  (26) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse Crohni tõve või haavandilise koliidi korral ebaefektiivsuse tõttu juhul, kui patsiendil püsib ägenemine pärast kahe toimeaine järjestikust kasutamist.

  (27) Koodiga 343R tähistatud ravimi annuse suurendamist kuni kolmel järjestikusel manustamiskorral võib rakendada säilitusravil oleva Crohni tõvega patsiendi puhul, kellel 12 nädalat pärast ravi alustamist saavutati kliiniline paranemine, kuid seejärel kliiniline efekt kadus.

  (28) Kordusravi TNF-alfa inhibiitoriga võib Crohni tõvega patsientidel alustada sümptomite taastekkel juhul, kui eelneva raviga TNF-alfa inhibiitoriga saavutati kliiniline paranemine või Crohni tõve remissioon.

  (29) Koodiga 344R tähistatud ravimitega ravi alustamise ning katkestamise otsustab patsiendi raviarsti moodustatud kolmest dermatoveneroloogist koosnev ekspertkomisjon. Ravi alustatakse patsiendil, kellel puuduvad vastunäidustused bioloogiliseks raviks.

  (30) Ravi koodiga 344R tähistatud ravimitega osutatakse raske psoriaasiga patsiendile, kellel PASI skoor või BSA skoor ≥10 ja DLQI ≥10 ning haigus on väldanud vähemalt kuus kuud ja olnud resistentne senistele ravimeetoditele, lõigetes 31–33 sätestatud juhtudel.

  (31) Ravi koodiga 344R tähistatud ravimitega alustatakse, kui lisaks lõikes 30 toodud kriteeriumidele esineb vähemalt üks alljärgnevast:
  1) alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud;
  2) esineb talumatus standardsete süsteemsete ravimite ja ravimeetodite suhtes;
  3) vähemalt kuus kuud kestnud standardsel süsteemsel ravil puudub raviefekt;
  4) esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi;
  5) esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas).

  (32) Ravi bioloogilise ravimi toimeainega lõpetatakse juhul, kui patsiendil ei tuvastata 14. ravinädalaks PASI skoori paranemist 75% võrra ravieelsega võrreldes või PASI skoori või BSA skoori paranemist 50% võrra ja DLQI vähenemist 5 punkti võrra ravieelsega võrreldes.

  (33) Ravi bioloogilise ravimiga lõpetatakse psoriaasiga patsiendil ebaefektiivsuse tõttu, kui kolme toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 32 nimetatud ravitulemust.

  (34) Ravi koodiga 345R tähistatud ravimiga alustatakse Eesti Kopsuarstide Seltsi moodustatud Tartu Ülikooli Kliinikumi juures asuva ja vähemalt kahe piirkondliku haigla pulmonoloogidest koosneva ekspertkomisjoni otsusel järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) patsiendil on IgE vahendatud astma ning üldIgE tase on üle 76 RÜ/ml; pediaatrilistel patsientidel (6–12-aastased) IgE tasemega alla 200 RÜ/ml on püsiv in vitro reaktiivsus (RAST) aastaringsele allergeenile;
  2) astma on puudulikult kontrollitud vaatamata pikaajalisele igapäevasele suures annuses inhaleeritava glükokortikosteroidi (GKS) ja pikatoimelise β2-agonisti kasutamisele;
  3) astma kontroll on jäänud puudulikuks punktis 2 nimetatud ravile antileukotrieenide lisamisega. Lisaraviga saavutatud efekt või selle puudumine on dokumenteeritud patsiendi haigusloos;
  4) astma kontroll on jäänud puudulikuks punktis 2 nimetatud ravile pikatoimeliste teofülliinipreparaatide lisamisega. Lisaraviga saavutatud raviefekt, selle puudumine või ravimi talumatus on dokumenteeritud patsiendi haigusloos;
  5) patsient, kes vajab regulaarset süsteemset GKS-ravi või korduvaid pikaajalisi GKS-ravi- kuure, mis võivad põhjustada püsivaid tõsiseid kõrvaltoimeid, samuti patsient, kellele süsteemne GKS-ravi on kaasuvate haiguste tõttu absoluutselt vastunäidustatud (nt raskekujuline osteoporoos, diabeet, paranematud peptilised haavandid), või patsient, kellel on olnud kolm ja enam raskekujulist astma ägenemist, millest vähemalt ühe puhul oli vajalik haige hospitaliseerimine ja ülejäänud kahe puhul oli vajalik ravi muutmine;
  6) kopsufunktsiooni näitaja FEV1<80% normist;
  7) patsient on haigust vallandavat tegurit (allergeen) võimalikult vältinud või selle mõju vähendanud;
  8) patsient ei suitseta;
  9) patsient on ettekirjutatud astma raviskeemi järginud.

  (35) Ravi omalizumabiga (kood 345R) lõpetatakse, kui 16. nädala möödumisel ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma ravi tulemused märkimisväärselt paranenud, võttes arvesse spiromeetrilise uuringu tulemusi, päevaste ja öiste sümptomite sagedust ja raskust, hooravimi kasutust, ägenemiste arvu, erakorralise arstiabi vajadust ning muutust elukvaliteedis võrreldes ravieelse perioodiga.

  (36) Ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga sclerosis multiplex'i (RHK 10 kood G35) korral (kood 346R) alustatakse vähemalt kolmest neuroloogist koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) eelnevalt ravitud vähemalt kahe esmavaliku ravimiga (beetainterferoon- või glatirameeratsetaat);
  2) vaatamata eelnevale ravile on viimase aasta jooksul esinenud vähemalt kaks olulist neuroloogilist puuet põhjustanud ägenemist.

  (37) Koodiga 346R tähistatud ravimite korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus ja keskhaiglas kuni kolmteist 4-nädalast ravikuuri aastas kindlustatud isiku kohta tulenevalt 4-nädalaste ravikuuride hulgast, mille vältel kindlustatud isik on ravi saanud.

  (38) Ravi koodiga 347R tähistatud ravimiga osutatakse Wegeneri granulomatoosi (RHK 10 kood M31.3) või mikroskoopilise polüangiidiga (RHK 10 kood M30.8) patsiendil haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas, kui diagnoosi on kinnitanud ja raviotsuse teinud reumatoloogia eriala ekspertkomisjon.

  (39) Ravi koodiga 347R tähistatud ravimiga alustatakse:
  1) patsiendil, kellel vaatamata kolm kuud kestnud tavaravile tsüklofosfamiidi ja glükokortikosteroidi kombinatsiooniga püsib haiguse aktiivsus hinnatuna BVAS skaalal väärtuses >0;
  2) remissioonis patsiendil, kellel tavaravi (asatiopriin/metotreksaat/leflunomiid ja madaldoosis prednisoloon/metüülprednisoloon) foonil tekib oluline ägenemine hinnatuna BVAS skaalal;
  3) fertiilses eas patsiendil, kellele tavaravi võib põhjustada infertiilsust ja kellel esineb ANCA positiivsus ja eluohtlik generaliseerunud haigus.

  (40) Ravi koodiga 348R tähistatud ravimiga osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas patsiendile, kellele on eelnevalt tehtud allogeenne vereloome tüvirakkude siirdamine (kood 8102).

  (41) Koodiga 348R tähistatud ravimit on lubatud kasutada kuni 375 mg/m² kehapindala kohta ühel voodipäeval.

§ 61.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad kemoteraapiakuurid

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate kemoteraapiakuuride piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuur

305R

1087,33

Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

306R

3240,95

Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur

307R

  389,24

Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur

308R

1933,42

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur

309R

  748,23

Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuur

313R

  383,36

Rinnakasvajate kemoteraapiakuur

314R

  839,84

Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteraapiakuur

315R

  240,37

Ajukasvajate kemoteraapiakuur

316R

  194,81

Müeloomi ja plasmotsüstoomi kemoteraapiakuur

317R

1707,20

Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalne kemoteraapia- või immuunteraapia kuur

318R

  100,85

Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

321R

2154,44

Kolorektaalkasvajate kemoteraapiakuur

322R

  715,53

Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur

323R

  675,75

Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur

324R

  231,24

Munasarjakasvajate kemoteraapiakuur

325R

  211,59

Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur

326R

  324,97

Endomeetriumikasvajate kemoteraapiakuur

327R

  257,10

Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuur

350R

  855,13

Kusepõie- ja kuseteede kasvajate kemoteraapiakuur

351R

  370,41

Neerukasvajate kemoteraapiakuur

352R

2340,69

Munandikasvajate kemoteraapiakuur

353R

  424,83

Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaal

370R

3505,87

Osteosarkoomi ravi mifamurtiidiga, 1 viaal

371R

3062,90

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem IVE

372R

  861,48

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-IVE

373R

3119,68

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem IED

374R

  582,77

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem Cyclo

375R

    71,97

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem pleriksafooriga

376R

6165,47

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BuCy

377R

5327,30

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem TreoFlu

378R

6716,00

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB4

379R

5587,44

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem Cy+ATG

380R

3596,92

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB2

381R

3021,74

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BEAM

382R

  954,07

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FluMel

383R

  513,51

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem HD-Mel

384R

  208,72

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimite piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimite piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuuri (kood 308R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsütostaatilise ravi kombinatsioon rituksimabiga 1. rea raviskeemina CD20-positiivse difuusse B-suurerakulise lümfoomi korral;
  2) monoravi rituksimabiga III–IV staadiumi teiste kemoterapeutikumide suhtes resistentse või retsidiveerunud follikulaarse lümfoomi korral või ühel manustamiskorral enne radioimmuunteraapia rakendamist;
  3) radioimmuunteraapia follikulaarse lümfoomi retsidiivi korral pärast rituksimabi sisaldavat keemiaravi või kui on resistentsus sellele ravile;
  4) CHOP või CHOP analoogi kombinatsioonravi 1. rea raviskeemina kõikide mitte-Hodgkini tüüpi lümfoomide, v.a CD20-positiivse difuusse B-suurerakulise lümfoomi, raviks.

  (5) Rinnakasvajate kemoteraapiakuuri (kood 314R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) antratsükliinravi adjuvantkeemiaravina ja kaugelearenenud rinnavähi 1. rea keemiaravina, kui patsient pole saanud adjuvantravis antratsükliine või adjuvantravist on möödas üle 1 aasta;
  2) CMF kombinatsioonravi adjuvantkeemiaravina ja kaugelearenenud rinnavähi 1. rea keemiaravina, kui patsiendil on ravi antratsükliinidega vastunäidustatud ning haigus on hea kuluga;
  3) taksaani ja antratsükliini kombinatsioonravi regionaalsete metastaasidega kõrge riskiga haige adjuvantravis;
  4) trastuzumabi monoravi 2. rea ravina metastaatilise rinnavähiga patsiendil, kui kasvajal esineb HER2 üleekspressioon (3+ immunohistokeemilisel uuringul või FISH-positiivsed) ning patsient on eelnevalt saanud keemiaravi antratsükliini ja taksaani sisaldava raviskeemiga, v.a juhud, kui patsiendile on need ravimid vastunäidustatud, ning varases staadiumis HER2 üleekspressiooniga rinnavähiga patsiendil pärast operatiivset ravi, kemoteraapiat (neoadjuvant- või adjuvantravi) ja kiiritusravi (kui on kohaldatav);
  5) trastuzumabi ja taksaani kombinatsioonravi 2. rea keemiaravina kaugelearenenud rinnavähiga patsiendil, kui kasvajal esineb HER2 üleekspressioon (3+ immunohistokeemilisel uuringul või FISH-positiivsed) ning patsient on eelnevalt saanud ravi antratsükliini sisaldava raviskeemiga;
  6) monoravi taksaaniga 2. rea keemiaravina kaugelearenenud rinnavähiga HER2 retseptor negatiivsel patsiendil antratsükliini sisaldava keemiaravi järel;
  7) alternatiivina kemoteraapiale ravi gosereliiniga (üks ravikuur koosneb neljast süstist; kuni kuus ravikuuri ühel patsiendil) pre- ja perimenopausis I ja II staadiumi hormoonsõltuva rinnavähiga patsiendil, kes kuulub keskmise riski gruppi (puuduvad regionaalsed metastaasid, kasvajakolde suurim läbimõõt on kuni 2 cm, diferentseerumisaste G1-G2, östrogeen- ja/või progesteroonretseptor positiivsed);
  8) dotsetakseeli ja kapetsitabiini kombinatsioonravi HER2 retseptor negatiivsel patsiendil metastaatilise rinnavähi 2. rea ravina pärast antratsükliine;
  9) eribuliini monoravi 3. rea keemiaravina paikselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähiga patsiendil, kelle haigus on progresseerunud pärast vähemalt kaht kaugelearenenud haiguse keemiaraviskeemi. Varasem ravi peab olema sisaldanud mõnda antratsükliini ja taksaani, välja arvatud juhud, kui need on vastunäidustatud.

  (6) Koodidega 305R–318R, 321R–327R ja 350R–353R tähistatud teenuste piirhindade alusel tasub haigekassa juhul, kui kemoteraapiakuuri on läbi viinud sellekohast tegevusluba omavas haiglas töötav onkoloog (koodi 318R puhul uroloog) või hematoloog tingimusel, et ravikuuri ettevalmistamise ja läbiviimise ajal on tagatud tsütostaatiliste ravimite käsitsemisjuhendite tingimuste täitmine ning koodi 308R korral lisaks ka radioaktiivsete ainete käsitsemisjuhendite tingimuste täitmine.

  (7) Koodidega 330R ja 338R tähistatud teenuste piirhinna alusel tasub haigekassa juhul, kui haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus ja keskhaiglas on nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 23 lõigete 2 ja 3 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras loodud nakkushaiguste kontrolli teenistus ja on tagatud infektsioonhaiguste kvalifikatsiooniga haiglanakkustõrje arsti pidev järelevalve.

  (8) Kolorektaalkasvajate kemoteraapiakuuri (kood 322R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) 5 FU/FA: kolorektaalvähi adjuvantne või palliatiivne ravi, kui patsient ei talu agressiivsemat keemiaravi;
  2) FOLFIRI: kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi või palliatiivne 1. või 2. rea ravi sõltuvalt varasemast ravist, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi;
  3) FOLFOX4: kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi või palliatiivne 1. või 2. rea ravi sõltuvalt varasemast ravist, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi;
  4) 5 FU/FA kombinatsioon bevacizumabiga: kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi heas üldseisundis patsiendil, kes on potentsiaalselt opereeritav ning ei talu või on vastunäidustused irinotekaanile ja oksaliplatiinile, ning 1. rea palliatiivne ravi patsientidel, kes on heas üldseisundis (ECOG 0-1), ilma oluliste kaasuvate haigusteta ning trombembooliliste tüsistusteta anamneesis ja kes ei talu või on vastunäidustused irinotekaanile ja oksaliplatiinile;
  5) FOLFIRI kombinatsioon bevacizumabiga: kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi heas üldseisundis patsiendil, kes on potentsiaalselt opereeritav, ning 1. rea palliatiivne ravi patsiendil, kes on heas üldseisundis (ECOG 0-1), ilma oluliste kaasuvate haigusteta ja trombembooliliste tüsistusteta anamneesis;
  6) FOLFOX4 kombinatsioon bevacizumabiga: kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi heas üldseisundis patsiendil, kes on potentsiaalselt opereeritav, ning 1. rea palliatiivne ravi patsiendil, kes on heas üldseisundis (ECOG 0-1), ilma oluliste kaasuvate haigusteta ja trombembooliliste tüsistusteta anamneesis;
  7) irinotekaani monoteraapia: kolorektaalvähi 2. või 3. rea palliatiivne ravi oksaliplatiini sisaldava raviskeemi järgselt;
  8) FOLFIRI kombinatsioon tsetuksimabiga: kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi KRAS wilde type kasvaja korral kuni neli kuuri heas üldseisundis patsiendil, kellel on kuni neli isoleeritud maksa metastaasi, mis on potentsiaalselt opereeritavad.

  (9) Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 323R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) kapetsitabiini kombinatsioon tsisplatiini ja epirubitsiiniga: maovähi palliatiivne või neoadjuvantne ravi heas üldseisundis haigel, kes talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus dotsetakseelile;
  2) 5 FU kombinatsioon tsisplatiiniga: maovähi palliatiivne ning neoadjuvantne ravi, kui haige talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus dotsetakseelile ja epirubitsiinile. Söögitoruvähi palliatiivne ravi, kui suukaudne ravi pole võimalik;
  3) dotsetakseeli kombinatsioon tsisplatiiniga: mao- ja söögitoruvähi palliatiivne ning neoadjuvantne ravi heas üldseisundis haigel, kes talub agressiivset keemiaravi;
  4) oksaliplatiini kombinatsioon epirubitsiini ja kapetsitabiiniga: maovähi palliatiivne või neoadjuvantne ravi heas üldseisundis haigel, kes talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus dotsetakseelile ja tsisplatiinile;
  5) trastuzumabravi: HER2 retseptor positiivselt kaugelearenenud kasvajaga haigetel.
  6) karboplatiin kombinatsioonis paklitakseeliga preoperatiivseks samaaegseks kiiritus- ja keemiaraviks patsiendil, kellel esineb lokaalselt ja/või regionaalselt levinud söögitoru- või mao ja söögitoru ühenduskoha vähk.

  (10) Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuuri (kood 324R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) gemtsitabiini monoteraapia: pankrease kartsinoomi adjuvantne ravi ning 1. rea palliatiivne ravi, kui patsient talub gemtsitabiini;
  2) FOLFIRINOX raviskeem: kaugelearenenud pankrease kartsinoomi palliatiivne 1. rea ravi heas üldseisundis haigel (ECOG 0-1);
  3) gemtsitabiini kombinatsioon tsisplatiiniga: pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on näidustatud kombineeritud ravi. Kolangiokartsinoomi ja papilla Vater'i vähi palliatiivne ravi;
  4) gemtsitabiini kombinatsioon oksaliplatiiniga: pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on näidustatud kombineeritud ravi, kuid tsisplatiin on vastunäidustatud;
  5) gemtsitabiini kombinatsioon erlotiniibiga: lokaalselt kaugelearenenud pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on näidustatud kombineeritud ravi ning kellel haigus ei ole veel mõjutanud üldseisundit.

  (11) Munasarja kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 325R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) paklitakseeli monoteraapia: metastaatilise munasarjakartsinoomi 2. rea ravi peale ravi ebaõnnestumist plaatinapreparaatidega;
  2) dotsetakseeli monoteraapia: metastaatilise munasarjakartsinoomi 2. rea ravi peale ravi ebaõnnestumist plaatinapreparaatidega, kui paklitakseel on vastunäidustatud;
  3) karboplatiini monoteraapia: munasarjakartsinoomi retsidiivi korral enam kui ühe aasta möödumisel taksaani ja plaatinapreparaadi kombinatsioonravist või 1. rea ravi, kui taksaan on vastunäidustatud;
  4) topotekaani monoteraapia: munasarjakartsinoomi retsidiivi korral vähem kui ühe aasta möödumisel taksaani ja plaatinapreparaadi kombinatsioonravist;
  5) gemtsitabiini kombinatsioon karboplatiiniga: munasarjakartsinoomi retsidiivi korral vähem kui ühe aasta möödumisel taksaani ja plaatinapreparaadi kombinatsioonravist;
  6) tsisplatiini monoteraapia: metastaatilise munasarjakartsinoomi ravi, kui esineb vastunäidustus karboplatiinile ja taksaanidele;
  7) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: kaugelearenenud munasarjakartsinoomi 1. rea ravi;
  8) dotsetakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: kaugelearenenud munasarjakartsinoomi 1. rea ravi, kui paklitakseel on vastunäidustatud.

  (12) Emakakaela kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 326R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiini monoteraapia: levinud emakakaelakartsinoomi ravi kombinatsioonis kiiritusraviga;
  2) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: levinud emakakaelakartsinoomi ravi;
  3) tsisplatiini kombinatsioon ifosfamiidiga: levinud emakakaelakartsinoomi ravi.

  (13) Emakakaela kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 326R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiini monoteraapia: levinud emakakaelakartsinoomi ravi kombinatsioonis kiiritusraviga;
  2) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: levinud emakakaelakartsinoomi ravi;
  3) tsisplatiini kombinatsioon ifosfamiidiga: levinud emakakaelakartsinoomi ravi.

  (14) Endomeetriumi kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 327R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiini kombinatsioon doksorubitsiiniga: metastaatilise endomeetriumikartsinoomi ravi;
  2) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: metastaatilise endomeetriumikartsinoomi ravi, kui antratsükliin on vastunäidustatud;
  3) tsisplatiini kombinatsioon ifosfamiidiga: levinud endomeetriumisarkoomi ravi.

  (15) Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 321R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) rituksimabi kombinatsioonravi fludarabiini ja tsüklofosfamiidiga 1. rea ravina heas üldseisundis füüsiliselt aktiivsel patsiendil ning 2. rea keemiaravina haiguse progresseerumise korral fludarabiini mittesisaldanud 1. rea ravi järel või kui haigus on resistentne 1. rea ravile;
  2) fludarabiini monoteraapia esimese või hilisema ravivalikuna vanemal patsiendil haiguse aeglase kulu, kaasnevate haiguste või suurema infektsiooniriski korral;
  3) CHOP raviskeemi kasutamine patsiendil, kellel ravi fludarabiiniga või alemtuzumabiga ei ole näidustatud või on toimeta;
  4) alemtuzumabravi 1. rea keemiaravina patsiendil, kellel on luuüdi FISH uuringul leitud 17p deletsioon, ning teise või kolmanda ravivalikuna heas üldseisundis patsiendil, kelle haigus pärast fludarabiinravi on retsidiveerunud või kes ei saavuta fludarabiiniga ravivastust. Alemtuzumabravi ei alustata patsiendil, kellel esinevad suurenenud lümfisõlmed (>5 cm).

  (16) Müeloomi ja plasmotsütoomi tsütostaatilise ravikuuri (kood 317R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) bortesomiibi sisaldavad raviskeemid (VTD, VCD, PAD) vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendi induktsioonraviks;
  2) bortesomiibi ja deksametasooni sisaldavad raviskeemid vereloome tüvirakkude siirdamise näidustuseta patsiendi 2. või 3. rea valikuna;
  3) talidomiid säilitusravi sõltumata vereloome tüvirakkude siirdamisest;
  4) talidomiidi ja deksametasooni sisaldavad ravikuurid vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendil 2. rea valikuna;
  5) melfalaani, prednisolooni ja talidomiidi sisaldavad raviskeemid vereloome tüvirakkude siirdamise näidustuseta patsiendil esmavaliku või retsidiivi raviks;
  6) melfalaan või tsüklofosfamiid koos deksametasooniga retsidiivi raviks sõltumata vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusest.

  (17) Kopsukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 309R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiini ja etoposiidi kombinatsioonravi: väikerakk-kopsuvähi korral 1. rea raviskeemina ning mitteväikerakk-kopsuvähi korral adjuvantravina ja kaugelearenenud haiguse korral 1. rea raviskeemina;
  2) tsüklofosfamiidi, doksorubitsiini ja vinkristiini kombinatsioonravi: väikerakk-kopsuvähi korral, kui patsiendile on vastunäidustatud tsisplatiini ja etoposiidi raviskeem;
  3) topotekaan monoravi: väikerakk-kopsuvähi retsidiivi või progresseerumise korral, kui eelneva keemiaraviga saavutati osaline või täielik ravivastus;
  4) tsisplatiini ja gemtsitabiini kombinatsioonravi: kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi 1. rea raviskeemina;
  5) tsisplatiini ja vinorelbiini kombinatsioonravi: mitteväikerakk-kopsuvähi adjuvantravina ja kaugelearenenud haiguse 1. rea ravina;
  6) tsisplatiini ja taksaani kombinatsioonravi: kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi 1. rea ravina;
  7) karboplatiini ja paklitakseeli kombinatsioonravi: mitteväikerakk-kopsuvähi neoadjuvantravina ning adjuvantravina ja kaugelearenenud haiguse ravina, kui tsisplatiini ravikombinatsioon on vastunäidustatud;
  8) dotsetakseeli monoravi: mitteväikerakk-kopsuvähi 2. rea ravi, kui plaatinapreparaati sisaldav ravi osutus ebaefektiivseks;
  9) erlotiniibi monoravi: mitteväikerakk-kopsuvähi ravi, kui dotsetakseelravi on osutunud ebaefektiivseks või kui dotsetakseelravi on vastunäidustatud;
  10) pemetrekseedi monoravi: mitteväikerakk-kopsuvähi 2. rea ravi, kui plaatinapreparaati sisaldav ravi osutus ebaefektiivseks ning dotsetakseeli ja erlotiniibi monoravi on vastunäidustatud;
  11) pemetrekseed monoteraapiana lokaalselt kaugelearenenud või metastaseerunud mitteväikerakk-kopsuvähi (mis ei ole prevaleeruvalt lamerakulise histoloogiaga) säilitusraviks patsiendil, kelle haigus ei ole progresseerunud vahetult pärast plaatinapreparaati sisaldavat kemoteraapiat.

  (18) Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuuri (kood 350R) tervishoiuteenus sisaldab:
  1) dotsetakseeli ja prednisolooni kombinatsioonravi hormoonrefraktaarse eesnäärme vähi korral;
  2) kabasitakseeli ja prednisolooni kombinatsioonravi kastratsioonrefraktaarse eesnäärme vähi korral heas üldseisundis patsiendil (ECOG 0-1), kui dotsetakseelraviga on 1. raviliinis saavutatud ravivastus, kuid haigus on progresseerunud kolme kuu jooksul alates dotsetakseelravi lõppemisest.

  (19) Kusepõie ja kuseteede kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 351R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) gemtsitabiini ja tsisplatiini kombinatsioonravi: kusepõievähi neoadjuvantne, adjuvantne või palliatiivne ravi, kui patsiendile ei ole näidustatud ravi M-VAC skeemi järgi;
  2) kombinatsioonravi M-VAC skeemi järgi: kusepõievähi neoadjuvantne, adjuvantne või palliatiivne ravi, kui patsiendi seisund võimaldab läbi viia toksilisemat keemiaravi.

  (20) Neerukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 352R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) bevacizumabravi: kaugelearenenud heledarakulise neeruvähi 1. rea ravi madala ja keskmise riskiga patsiendil kombinatsioonis interferoon alfaga;
  2) temsirolimuse monoravi: kaugelearenenud heledarakulise neeruvähi 1. rea ravi kõrge riskiga patsiendil.

  (21) Munandi kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 353R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) kombinatsioonravi PEB skeemi järgi: munandi kasvajate 1. rea ravi;
  2) kombinatsioonravi VEiP skeemi järgi: munandi kasvajate 2. rea ravi või retsidiivi ravi;
  3) kombinatsioonravi TIP skeemi järgi: munandivähi 2. rea ravi, kui patsiendi üldseisund võimaldab intensiivsemat ravi;
  4) kombinatsioonravi GEMOX skeemi järgi: tsisplatiin refraktaarse munandikasvaja ravi;
  5) kombinatsioonravi AUC7 skeemi järgi: munandivähi alavormi, seminoomi, adjuvantravi.

  (22) Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 313R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) doksorubitsiini, tsisplatiini, kõrgdoosis metotreksaati ja ifosfamiidi sisaldavad skeemid erinevates kombinatsioonides osteosarkoomi ja Ewingi sarkoomi preoperatiivses ja postoperatiivses ravis ISG-SSG ja Euroboss I raviprotokollide järgi;
  2) dakarbasiini sisaldavad skeemid naha pahaloomulise melanoomi raviks;
  3) gemtsitabiini ja tsisplatiini sisaldav kombinatsioonravi mesotelioomi raviks;
  4) liposomaalset doksorubitsiini ja paklitakseeli sisaldavad skeemid Kaposi sarkoomi raviks;
  5) doksorubitsiini ja ifosfamiidi sisaldavad skeemid pehmete kudede sarkoomide raviks.

  (23) Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 315R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiinravi rakendatuna koos radioteraapiaga lokaalselt kaugelearenenud, retsidiveerunud ja/või metastaatilise lamerakulise pea- ja kaelapiirkonna vähi ravis;
  2) tsetuksimabravi rakendatuna koos radioteraapiaga heas üldseisundis (ECOG 0-1) lokaalselt kaugelearenenud, retsidiveerunud ja/või metastaatilise lamerakulise pea- ja kaelapiirkonna vähi haigel, kellel on vastunäidustus tsisplatiinravi rakendamiseks;
  3) dotsetakseeli, tsisplatiini ja fluorouratsiili kombinatsioonravi heas üldseisundis (ECOG 0-1) alaneelu või kõri vähiga patsientidel induktsioonravina enne radio- või radiokemoteraapiat, kellel alternatiivina tuleks arvesse vaid totaalne larüngektoomia;
  4) tsisplatiini ja fluorouratsiili kombinatsioonravi ninaneelu vähi adjuvantravis pärast samaaegset radiokemoteraapiat ja retsidiveeruva või metastaatilise pea- ja kaelapiirkonna vähi palliatiivses keemiaravis;
  5) paklitakseel monoravi pea- ja kaelapiirkonna kasvajaga patsiendil, kes ei talu ravi plaatinapreparaatidega, ja patsiendil, kelle haigus on retsidiveerunud või metastaseerunud plaatinapreparaatidega ravi järel.

  (24) Ajukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 316R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) CCNU skeem täiskasvanutel: madalmaliigse astrotsütoomi ja oligodendroglioomi, glioblastoomi ning retsidiveerunud ependümoomi, anaplastse glioomi ja glioblastoomi ravi;
  2) CCNU+prokarbasiini skeem täiskasvanutel: anaplastse glioomi adjuvantne ravi, retsidiveerunud madalmaliigse astrotsütoomi ja oligodendroglioomi ning retsidiveerunud anaplastse glioomi ja glioblastoomi ravi;
  3) BCNU skeem täiskasvanutel: retsidiveerunud madalmaliigse astrotsütoomi ja oligodendroglioomi ning retsidiveerunud ependümoomi, anaplastse glioomi ja glioblastoomi ravi;
  4) lomustiini, vinkristiini ja tsisplatiini sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoomi ravi 0–21-aastastel, medulloblastoom+PNET metastaasidega 0–21-aastastel ning PNET 4–21-aastastel;
  5) vinkristiini ja tsüklofosfamiidi sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoom 0–4-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 4–21-aastastel, PNET 0–4-aastastel, metastaasideta ependümoom (G3-4) 0–21-aastastel;
  6) metotreksaati ja vinkristiini sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoom 0–4-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 4–21-aastastel; PNET 0–4-aastastel; ependümoom (G3-4) metastaasideta 0–4-aastastel;
  7) karboplatiini ja etoposiidi sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoom 0–4-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 4–21-aastastel; PNET 0–4-aastastel, ependümoom (G3-4) metastaasideta 0–21-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 0–4-aastastel;
  8) lomustiini, prokarbasiini ja vinkristiini sisaldavad skeemid lastel: glioomid (G1-2) postoperatiivse jääktuumori korral.

  (25) Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalse kemoteraapia- või immuunteraapia kuuri (kood 318R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) ühekordne põiesisene instillatsioon tsütostaatikumiga pärast TURi või retsidiveerunud juhul haigel, kes ei kuulu kõrge riski gruppi;
  2) BCG ravi kõrge riski grupi haigel kuni 6 manustamiskorda induktsioonravis ning induktsioonravi järel kuni 21 manustamiskorda patsiendi kohta.

  (26) Ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 305R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) raviskeemide 7+3 ja DA kasutamine täiskasvanud patsiendil ravivastuse indutseerimiseks;
  2) tsütarabiini monoravi ning MEA raviskeemi kasutamine üle 60-aastasel patsiendil ravivastuse indutseerimiseks;
  3) raviskeemide HAM, modifitseeritud DA, HiDAC ning 5+2 kasutamine täiskasvanud patsiendil ravivastuse konsolideerimiseks;
  4) raviskeemide FLAG ja FA-Ida kasutamine täiskasvanud patsiendil retsidiivse või refraktaarse haiguse raviks;
  5) raviskeemide AIDA, ATRA+daunorubitsiin+tsütarabiin kasutamine ägeda promüelotsütaarse leukeemia korral ravivastuse indutseerimiseks;
  6) raviskeemide PETHEMA kasutamine ägeda promüelotsütaarse leukeemia korral ravivastuse konsolideerimiseks ja säilitusraviks;
  7) raviskeemide AIET ja AM kasutamine lapsel ravivastuse indutseerimiseks;
  8) raviskeemide HA1M, HA2E ja HA3 kasutamine lapsel ravivastuse konsolideerimiseks.

  (27) Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 306R) teenus sisaldab NOPHO-ALL 2008 raviprotokolli järgseid raviskeeme nii standardriski, keskriski kui ka kõrgriski patsientide raviks.

  (28) Koodiga 306R tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel rakendatakse tasumisel koefitsienti 1,2 juhul, kui teenust osutatakse vähemalt 18-aastasele patsiendile.

  (29) Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuuri (kood 307R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) ABVD: 1. rea raviks;
  2) BEACOPP: 1. rea raviks ja 2. rea raviks ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul;
  3) IVE: vereloome tüvirakkude mobiliseerimiseks, 2. rea ravina ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul;
  4) mini-BEAM: 2. rea raviks ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul.

  (30) Teenust koodiga 370R võib osutada haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas järgmistel tingimustel:
  1) teenust osutatakse heas üldseisundis Hodgkini lümfoomiga täiskasvanud patsiendile, kellel on haigus retsidiveerunud peale autoloogset siirdamist ning kellel on võimalik teha allogeenset siirdamist ja sobiv doonor on leitud;
  2) heas üldseisundis CD30-positiivse mitte-Hodgkini lümfoomiga refraktoorse või retsidiiviga patsiendile.

  (31) Koodiga 370R tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel hinnatakse ravivastust Ameerika Kliinilise Onkoloogia Ühingu 2007. a objektiivsete ravivastuse kriteeriumide alusel (Cheson, B. D., Pfistner, B., Juweid, M. E. et al. Revised response criteria for malignant lymphoma. J Clin Oncol 2007; 25:579-86) pärast nelja ravikuuri. Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle juba tehtud nelja ravikuuri ja edasiste ravikuuride eest juhul, kui on olemas täielik või osaline ravivastus.

  (32) Koodiga 370R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse kuni kaheksa ravikuuri ühe patsiendi kohta.

  (33) Haigekassa võtab koodiga 371R tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 2–30-aastasel patsiendil kõrgmaliigse mittemetastaatilise osteosarkoomi raviks pärast tuumori makroskoopiliselt täielikku eemaldamist kombinatsioonis keemiaraviga.

  (34) Koodiga 371R tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel hinnatakse patsiendi ravi taluvust pärast kuue ravikuuri tegemist. Ravi taluvuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle alates seitsmendast ravikuurist.

  (35) Koodiga 371R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse kuni 48 ravikuuri ühe patsiendi kohta.

  (36) Koodidega 372R–376R tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (37) Koodiga 375R tähistatud tervishoiuteenust on lubatud kodeerida ühele raviarvele koefitsiendiga 2.

  (38) Koodiga 376R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas kuni kaks korda ühe patsiendi kohta aastas.

  (39) Koodidega 377R–384R tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord patsiendi kohta haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

§ 62.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad harvaesinevate haiguste ravimid

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate harvaesinevate haiguste ravimite piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ensüümasendusravi 1 TÜ või miglustaatravi 6 mg Gaucher' haiguse 1. tüübi korral

332R

    5,00

Ensüümasendusravi Fabry tõve korral toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või agalsidase alfa 0,2 mg

335R

111,55

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimite piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimite piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Tervishoiuteenust koodidega 332R ja 335R tähistatud ravimitega rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas juhul, kui diagnoos on kinnitatud piirkondlikus haiglas.

§ 63.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad §-des 60–62 nimetamata ravimid

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate ravimite piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÜ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala

200R

      1,95

Ravi mono- või polüklonaalsete antikehadega siirdatud neeru äratõukereaktsiooni puhul, ühe päeva raviannus

201R

  709,99

Tsütomegaloviirusinfektsiooni ravi, ühe päeva raviannus

202R

    41,25

Tsütomegaloviirusinfektsiooni ennetav ravi, ühe päeva raviannus

203R

    24,99

Koe-tüüpi plasminogeeni aktivaator, üks raviannus

212R

  852,01

Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalne ravi, ühe päeva raviannus

213R

    78,10

Üks annus glükoproteiini IIb/IIIa retseptorite blokaatorit profülaktiliseks kasutamiseks kõrge riskiga haigetel koronaarinterventsioonide teostamise korral

214R

  189,66

Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südamelihaseinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuur

215R

  148,62

Sclerosis multiplex'i baasravi tsütostaatikumidega, üks manustamiskord

234R

    65,61

A-tüübi botulismitoksiin Botox 1 TÜ või Dysport 3 TÜ

235R

      1,76

Surfaktantravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomi korral enneaegsetel vastsündinutel, üks manustamiskord

282R

  382,26

Anti-D globuliin, 625 TÜ

290R

    27,63

Ravi granulotsüütide kolooniaid stimuleeriva faktoriga, ühe päeva raviannus

304R

    22,45

Täiskasvanute idiopaatilise trombotsütopeenilise purpura ravi romiplostiimiga, 1 µg

319R

      2,62

Ravi türeotropiiniga diferentseerunud kilpnäärmevähiga patsiendil, üks manustamiskord

329R

1096,97

Sepsise ravi vankomütsiini, karbapeneemi, linesoliidi, tsefepiimi või piperatsilliiniga, ühe päeva raviannus

330R

    63,63

Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 1 manustamiskord

333R

  112,48

Aplastilise aneemia ravi antitümotsüüt/antilümfotsüütglobuliiniga (ATG), 100 mg

334R

  167,13

Ravi inhaleeritava NO-ga püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel, 1 tund

336R

  145,27

Intravenoosne bisfosfonaatravi onkoloogias, 1 manustamiskord

337R

  166,61

Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi kaspofungiini, liposomaalse amfoteritsiini, anidulafungiini või vorikonasooliga, ühe päeva raviannus

338R

  467,81

Akromegaalia hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

339R

1328,09

Riskirühma imikute respiraator-süntsütiaalse viiruse (RSV) infektsiooni profülaktika rekombinantse monoklonaalse humaanantikehaga, 1 mg

341R

    11,23

Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–10. päeval, ühe päeva raviannus

354R

  593,34

Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 11.–42. päeval, ühe päeva raviannus

355R

  199,89

Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 43.–90. päeval, ühe päeva raviannus

356R

    34,67

Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–7. päeval, ühe päeva raviannus

357R

  484,46

Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 8.–35. päeval, ühe päeva raviannus

358R

    55,25

Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–2. päeval, ühe päeva raviannus

359R

1936,59

Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 3.–30. päeval, ühe päeva raviannus

360R

    28,25

Müelodüsplastilise sündroomi ravikuur asatsitidiiniga, 1 mg

361R

      3,33

Intravenoosne osteoporoosi bisfosfonaatravi, 1 manustamiskord

362R

  225,66

Neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

363R

1423,77

Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava rauapreparaadiga, 500 mg

364R

    78,60

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord

365R

    22,06

Silmasisene süst hormoonpreparaadiga, üks manustamiskord

366R

  184,34

Päriliku ja omandatud angioödeemi ägeda ataki medikamentoosne ravi, üks annus

367R

1830,96

Ägeda vahelduva maksaporfüüria spetsiifiline ravi, üks viaal

368R

  587,62

Baklofeeni infusioonlahus 10 mg/20 ml

369R

  114,45

Ravi metüülprednisolooniga, 125 mg

385R

      4,18

Vereloome tüvirakkude siirdamisjärgne ravikuur sugulasdoonori ja registridoonori korral, üks ravipäev

386R

  155,85

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Koodiga 213R tähistatud ravimiteenust kasutatakse tervishoiuteenuse osutamisel piirkondlikus haiglas.

  (5) Koodiga 214R tähistatud ravimiteenust on lubatud kasutada kuni kolm korda patsiendi kohta haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas ning koronaarinterventsioone teostavas keskhaiglas.

  (6) Koodiga 304R tähistatud ravimiteenust on lubatud kasutada kümme korda ühe raviannuse kohta, kui patsiendile on näidustatud ravi pikatoimelise pegfilgrastiimiga.

  (7) Tervishoiuteenust koodiga 319R tähistatud ravimiga osutatakse idiopaatilise trombotsütopeenilise purpuraga patsiendile, kellel suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immunoglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20000/μl ja veritsus. Haigekassa võtab koodiga 319R tähistatud ravimi eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 52 ravikuuri eest aastas ühe kindlustatud isiku kohta.

  (8) Koodiga 329R tähistatud ravimiteenust osutatakse ühele patsiendile esimese operatsiooni järel kuni kaks korda aastas ning edasi üks kord aastas haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas või Ida-Tallinna Keskhaiglas.

  (9) Koodiga 330R tähistatud ravimiteenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus ja keskhaiglas kuni kümne ravipäeva jooksul koodidega 8101, 8102, 8103, 2045, 2046, 2059, 2008, 0J2124, 100408 ja 080303 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel raskekujulise sepsise korral, millega kaasneb elundipuudulikkust põhjustav infektsioon ning ravi vajadus lähtub ühest järgmistest RHK 10 diagnoosidest:
  1) A41.1 – täpsustatud stafülokokkseptitseemia (metitsilliin resistentne);
  2) A41.9 – septiline šokk;
  3) A49.9 – täpsustamata bakternakkus (segainfektsioonide kahtlus, G+ ja G– bakterid ja anaeroobid);
  4) K85 – nekrootiline pankreatiit;
  5) K65.0 – sekundaarne laialdane peritoniit;
  6) G04 – teadvushäiretega meningoentsefaliit;
  7) J12–J18, J80 – raskekujuline haiglapneumoonia;
  8) J69.0 – raskekujuline aspiratsioonipneumoonia;
  9) J85.3 – mediastiniit;
  10) N39.0 – kuseteede nakkus täpsustamata paikmes;
  11) L03 – nekrotiseeruv fastsiit;
  12) J05.1 – äge kõripealise põletik ehk epiglotiit;
  13) A41.8 – muu täpsustatud septitseemia (nosokomiaalne multiresistentne infektsioon);
  14) P36 – vastsündinu baktersepsis;
  15) P77 – vastsündinu nekrotiseeriv koliit;
  16) J36 – peritonsillaarabstsess.

  (10) Koodiga 333R tähistatud ravimiteenust rakendatakse lõigetes 11–14 sätestatud juhtudel.

  (11) Koodiga 333R tähistatud ravimiga ravi alustamise üle otsustab piirkondliku haigla ekspertkomisjon ning teenust osutatakse ühele patsiendile kuni 26 korda aastas.

  (12) Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga (kood 333R) on näidustatud skisofreeniat põdeval haigel, kellel suukaudse antipsühhootilise raviga on saavutatud stabiilne remissioon vastavalt Marder et al 1991 kriteeriumidele, kuid kes on lõpetanud toetusravi patsiendi enda või tema lähedaste andmetel või kasutab ravimeid ebaregulaarselt ning seetõttu on häire kulg muutunud, on ilmnenud algava häire ägenemise tunnused ravijuhises kirjeldatud tunnustel, või esineb kõrgenenud risk haiguse ägenemiseks.

  (13) Atüüpilise antipsühhootikumi depoovormi kasutamise näidustuse korral on vajalik patsienti ravida enne depoole üleminekut adekvaatse annuse ja adekvaatse pikkusega perioodi vältel sama toimeaine suukaudse ravimvormiga, et teha kindlaks patsiendi toimeaine taluvus ning sümptomite alluvus ravile.

  (14) Atüüpilise antipsühhootikumi depoovormi kasutamisel on vajalik ravilepingus fikseerida patsiendi informeeritud nõusolek.

  (15) Tervishoiuteenust koodiga 336R tähistatud ravimiga rakendatakse piirkondliku haigla neonatoloogia osakonnas kuni 96 tundi patsiendi kohta.

  (16) Tervishoiuteenust koodiga 337R tähistatud ravimiga rakendatakse pahaloomulise kasvajaga patsiendil luustikuga seotud tüsistuste vältimiseks ja tuumorist indutseeritud hüperkaltseemia raviks haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (17) Koodiga 337R tähistatud ravimit rakendatakse primaarse hüperparatüreoosiga seotud hüperkaltseemilise kriisi raviks (üldkaltsium >3,5 mmol/l) või hüperkaltseemilise kriisi riski (üldkaltsium >3 mmol/l, millega kaasnevad hüperkaltseemia sümptomid) vähendamiseks kirurgilise ravi eelsel perioodil.

  (18) Tervishoiuteenust koodiga 338R tähistatud ravimiga rakendatakse esimese valiku ravina aspergilloosi (RHK 10 diagnoosi kood B44) korral ning teise valiku ravina kandidaasi (RHK 10 diagnoosi kood B37) korral juhul, kui on olemas vastav ravijuhis. Ravimit rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondliku haigla või keskhaigla hematoloogia, onkoloogia, nakkushaiguste, pulmonoloogia, nefroloogia, üldkirurgia ja intensiivravi osakonnas.

  (19) Tervishoiuteenust koodiga 339R tähistatud ravimiga rakendatakse patsiendi kohta maksimaalselt 13 korda aastas tingimusel, et pikatoimelisele ravile eelneb ravi lühitoimeliste somatostatiini analoogidega.

  (20) Haigekassa võtab koodiga 341R tähistatud ravimi eest tasu maksmise kohustuse üle juhtudel, kui ravimi vajaduse on ühiselt otsustanud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas töötavad neonatoloog, pulmonoloog ja kardioloog.

  (21) Haigekassa võtab koodidega 354R, 355R ja 356R tähistatud ravimikomplektide eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui patsiendile on eelnevalt osutatud koodiga 100408 tähistatud tervishoiuteenust.

  (22) Haigekassa võtab koodidega 357R ja 358R tähistatud ravimikomplektide eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui patsiendile on eelnevalt osutatud koodiga 0J2124 tähistatud tervishoiuteenust.

  (23) Haigekassa võtab koodidega 359R ja 360R tähistatud ravimikomplektide eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui patsiendile on eelnevalt osutatud koodiga 080303 tähistatud tervishoiuteenust.

  (24) Tervishoiuteenust koodiga 361R osutatakse täiskasvanud patsiendile, kellele ei ole võimalik siirata vereloome tüvirakke ning kelle seisund vastab rahvusvahelise prognostilise skoori süsteemi IPSS kohaselt keskmisele-2 või kõrge riskiga müelodüsplastilisele sündroomile. Ravi alustamise ja jätkamise otsustab ekspertkomisjon.

  (25) Koodiga 361R tähistatud ravimit on lubatud kasutada kuni 75 mg/m² kehapindala kohta ühel ravipäeval. Üks ravitsükkel koosneb kuni seitsmest ravipäevast ja 21-päevasest pausist. Patsiendil, kellel pärast kuut ravitsüklit ei ole saavutatud ravivastust, ravi lõpetatakse.

  (26) Haigekassa võtab koodiga 362R tähistatud ravimi eest tasu maksmise kohustuse üle patoloogilise murruga osteoporoosiga (RHK 10 kood M80) ja ravimist põhjustatud osteoporoosiga (RHK 10 kood M81.4) patsiendilt, kui lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem, mis on määratud koodiga 6112 tähistatud teenusega, ning ebatäiusliku luutekke diagnoosiga (RHK 10 kood Q78.0) patsiendilt, kui kaasuvalt esineb söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (RHK 10 koodid K22.0; K22.2; K22.4; K20). Haigekassa võtab koodiga 362R tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühelt patsiendilt üks kord aastas.

  (27) Aplastilise aneemia ravi antitümotsüüt/antilümfotsüüt globuliiniga (ATG) (kood 334R) rakendatakse raske aplastilise aneemiaga patsiendil, kellel puudub HLA-identne sugulasdoonor, ning mitte raske aplastilise aneemiaga transfusioon-sõltuval patsiendil. Teenust osutatakse piirkondliku haigla hematoloogia osakonnas või I ja II astme intensiivravi osakonnas.

  (28) Koodiga 363R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse patsiendi kohta kuni 13 korda aastas tingimusel, et pikatoimelisele ravile eelneb ravi lühitoimeliste somatostatiini analoogidega.

  (29) Koodiga 364R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse kroonilise neerupuudulikkusega patsiendil (v.a hemodialüüsil olev patsient), kellel suukaudne ravi rauapreparaatidega on ebaefektiivne või vastunäidustatud. Rauapuuduse diagnoos peab põhinema asjakohaste laborianalüüside tulemustel. Teenust rakendatakse ühe patsiendi raviks kuni 12 korda aastas.

  (30) Koodiga 365R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse neovaskulaarse (märja) maakula ealise degeneratsiooni (RHK 10 kood H35.32), silma võrkkesta haruveeni või tsentraalveeni tromboosi ja diabeetilise retinopaatia raviks haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (31) Ravi alustamiseks anti-VEGF ravimiga peavad olema täidetud järgmised tingimused:
  1) diagnoos on pandud optilise koherentstomograafia ja/või fluorestsiinangiograafia meetodil ning kliiniliste tunnuste järgi;
  2) visus 0,1 või parem;
  3) visus alla 0,1, kui haiguse sümptomid on kestnud vähem kui kolm kuud või kui tegemist on paremini nägeva silmaga.

  (32) Ravi anti-VEGF ravimiga lõpetatakse, kui kolme järjestikuse süstega ravitoime puudub või tekib ravimiga seotud põletik.

  (33) Koodiga 366R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse silma võrkkesta haruveeni või tsentraalveeni tromboosi ja diabeetilise retinopaatia raviks juhul, kui ravi kolme järjestikuse anti-VEGF ravimi süstiga ei ole olnud efektiivne või kui patsient ei saa kasutada anti-VEGF ravi kõrvaltoimete või vastunäidustuse tõttu, ning uveiidi raviks.

  (34) Koodiga 366R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (35) Koodiga 367R tähistatud tervishoiuteenust võib rakendada patsientidel, kelle pärilik või omandatud angioödeem on diagnoositud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (36) Koodiga 368R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas raskete porfüüriaepisoodide raviks, kui patsiendil esinevad neuroloogilised sümptomid ja vajadus opioidsete valuvaigistite järele.

  (37) Koodiga 386R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas kuni 55 korda patsiendi kohta.

  (38) Koodiga 369R tähistatud ravimit rakendatakse koos koodiga 7137 või 0A2132 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (39) Koodiga 385R tähistatud ravimit on lubatud kodeerida ühele raviarvele koefitsiendiga, mis vastab patsiendile manustatud ravimi annusele.

8. peatükk Laboriuuringud, lahangud ja kudede transplantaadid 

§ 64.  Laboriuuringud

  (1) Käesolevas peatükis loetletud piirhindu rakendatakse haigekassa poolt kindlustatud isikult tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel ambulatoorses ja statsionaarses arstiabis.

  (2) Käesolevas peatükis tärniga (*) tähistatud uuringute loetelu korral kehtib piirhind loetelus nimetatud iga analüüsi määramise kohta eraldi ja nende uuringute eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle vastavalt tellitud ja tehtud uuringute arvule.

  (3) Käesolevas peatükis loetletud laboriuuringute piirhind sisaldab analüüsiks uuringumaterjali võtmist verest ning selleks vajaminevate tarvikute maksumust.

§ 65.  Kliinilise keemia uuringute piirhinnad

  (1) Kliinilise keemia uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Albumiin, valk*

66100

  1,34

Glükoos

66101

  1,34

Kreatiniin, uurea, kusihape*

66102

  1,30

Bilirubiin, konjugeeritud bilirubiin*

66103

  1,33

Kolesterool, triglütseriidid*

66104

  1,34

Kolesterooli fraktsioonid: HDL, LDL*

66105

  1,99

Ensüümid: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK, GGT, CK-Mba, alfa-amülaas*

66106

  1,40

Naatrium, kaalium, kaltsium*

66107

  1,39

Kloriid, liitium, laktaat, ammoonium*

66108

  4,23

Raud, magneesium, fosfaat*

66109

  1,54

Lipaas, pankrease amülaas*

66110

  3,31

Antistreptolüsiin-O, reumatoidfaktor*

66111

  2,39

C-reaktiivne valk

66112

  1,98

Happe-aluse tasakaal

66113

  4,82

Hemoglobiini derivaadid ja variandid: karboksühemoglobiin, methemoglobiin, fetaalne hemoglobiin*

66114

19,22

Vastsündinu bilirubiin

66115

  7,04

IgG uriinis või liikvoris*

66116

  6,07

Albumiin uriinis (mikroalbumiin) või liikvoris*

66117

  2,57

Glükohemoglobiin

66118

  6,07

Immunofiksatsioon: liikvori oligoklonaalsed immunoglobuliinid, uriini või seerumi monoklonaalsed immunoglobuliinid*

66119

59,40

Seerumi valkude elektroforees

66120

  8,34

Uriini või liikvori valkude elektroforees

66121

17,75

Isoensüümide elektroforees*

66122

27,21

Spetsiifilised valgud 1: IgA, IgM, IgG, transferriin*

66123

  3,51

Spetsiifilised valgud 2: tseruloplasmiin, haptoglobiin, C3, C4, tsüstatiin C, prealbumiin, alfa1-antitrüpsiin, immunoglobuliinide kapa- ja lambda-ahelad*

66124

  6,36

Immunoglobuliinide alaklassid*

66125

  9,55

Süsivesikdefitsiitne transferriin

66126

24,62

Transferriini lahustuvad retseptorid

66127

  7,85

Angiotensiini muundav ensüüm

66128

36,50

Koliini esteraas

66129

39,50

Hemoglobiin plasmas

66130

14,41

Osmolaalsus

66131

  7,49

Krüoglobuliinid

66132

44,92

Glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaas

66133

77,87

D-ksüloos uriinis

66135

30,67

Porfüüriauuringud: delta-aminolevuliinhape, koproporfüriin*

66136

35,07

Fenüülalaniini kvantitatiivne määramine fluoromeetrilisel meetodil

66137

  7,07

Ainevahetushaiguste sõeluuringud

66138

  7,90

Ainevahetushaiguste eriuuringud: aminohapped, suhkrud, puriinid ja pürimidiinid, orgaanilised happed, pika ahelaga rasvhapped, kreatiin, guanidinoatsetaat*

66139

63,55

Gaaskromatograafiline uuring: alkoholid (etanooli kinnitav uuring, metanool, isopropanool) ja atsetoon, etüleenglükool*

66140

27,79

Narkootiliste ainete ja ravimite sõeluuringud: barbituraadid, bensodiasepiin, opiaadid, amfetamiinid, tritsüklilised antidepressandid, fentsüklidiin, kokaiin, metadoon, kannabinoidid*

66141

  4,31

Etanool

66142

  5,54

Ravimite kontsentratsiooni määramine 1: digoksiin, fenobarbitaal, fenütoiin, gentamütsiin, karbamasepiin, teofülliin, valproaat, vankomütsiin*

66143

14,37

Ravimite kontsentratsiooni määramine 2: tsüklosporiin, paratsetamool, amikatsiin, salitsülaadid, metotreksaat*

66144

25,31

Metallide määramine: Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, Mn*

66145

44,05

Loote kopsude küpsusastme hindamine (surfaktandi ja albumiini suhe lootevedelikus)

66146

81,74

  (2) Lõikes 1 sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 66101 tähistatud uuringu piirhind sisaldub eriarsti vastuvõtu päevaravi ja päevakirurgia tingimustes osutatava tervishoiuteenuse ning voodipäeva piirhinnas ega kuulu eraldi tasustamisele (juhul kui seda on tehtud üks kord päevas);
  2) koodidega 66100, 66102, 66103, 66104, 66106, 66107, 66112 ja 66117 tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad voodipäeva piirhinnas ega kuulu eraldi tasustamisele.

§ 66.  Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad

  (1) Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Erütrotsüütide settekiiruse uuring

66200

  1,67

Hemogramm (vere automaatuuring leukogrammita või kolmeosalise leukogrammiga)

66201

  2,55

Hemogramm viieosalise leukogrammiga

66202

  2,82

Retikulotsüütide uuring

66203

  4,54

Vereäige mikroskoopiline uuring

66204

  7,66

Luuüdi tsütoloogiline uuring

66205

44,22

Tsütokeemiline üksikuuring

66206

28,16

Uriinianalüüs testribaga

66207

  1,69

Uriini sademe mikroskoopiline uuring

66208

  2,91

Väljaheite sõeluuringud (peitveri, rasvhapped)*

66209

  7,27

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) makroskoopiline või tsütoosi uuring*

66211

  2,53

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) tsütogramm*

66212

  9,93

Sperma ülduuring: veeldumine, väljanägemine, maht, konsistents, pH

66213

  3,08

Sperma mikroskoopiline uuring: spermatosoidide arv, liikuvus, rakulised elemendid, aglutinatsioon

66214

  7,56

Spermatosoidide morfoloogia süvauuring

66215

12,51

Spermatosoidide funktsiooni uuringud: akrosiintest

66216

13,70

Sperma kvaliteedi uuring automaatanalüsaatoritega

66217

17,61

Spermatosoididevastaste antikehade uuring: MAR-uuring, immunograanulite uuring

66218

  8,19

Eesnäärme sekreedi lihtuuring

66219

  5,20

Eesnäärme sekretoorse võime uuring sidrunhappe (ja/või tsingi) määramise abil spermas

66220

  7,89

Seemnepõiekeste sekretoorse võime uuring fruktoosi määramise abil spermas

66221

  7,89

Munandimanuste sekretoorse võime uuring alfa-glükosidaasi määramise abil spermas

66222

10,58

Sperma mikrofloora uuring äigepreparaadis*

66223

  3,05

  (2) Lõikes 1 sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse sellest, et koodidega 66200, 66201, 66202 ja 66207 tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad eriarsti vastuvõtu, päevaravi ja päevakirurgia tingimustes osutatava tervishoiuteenuse ning voodipäeva piirhinnas ega kuulu eraldi tasustamisele.

§ 67.  Hüübimissüsteemi uuringute piirhinnad

  Hüübimissüsteemi uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Veritsusaja uuring

66300

  5,48

Trombotsüütide agregatsiooni uuringud*

66301

22,28

Hüübimisjada sõeluuringud: PT, APTT*

66302

  3,50

Hüübimisjada lisauuringud: fibrinogeen, TT*

66303

  5,00

Hüübimisjada eriuuringud: reptilaasi aeg

66304

13,62

Üksiku hüübimisfaktori või faktori inhibiitori uuringud*

66305

24,14

Fibriini laguproduktide uuringud: fibriini D-dimeerid, fibriini monomeerid*

66306

12,14

Antikoagulantide põhiuuringud: AT III*

66307

  8,85

Antikoagulantide eriuuringud: proteiin C, APCR, proteiin S, vaba proteiin S, luupusantikoagulandid*

66308

17,01

Hepariini aktiivsuse uuringud

66309

16,57

Fibrinolüütilise süsteemi uuringud*

66310

25,16

§ 68.  Immunohematoloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Immunohematoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine (AB0-grupp määratud nii otsese kui ka pöördreaktsiooniga)

66400

11,06

AB0-veregrupi ja Rh(D) määramine (AB0-grupp määratud otsese reaktsiooniga)

66401

  8,05

AB0-veregrupi määramine patsiendi identifitseerimisel või erütrokomponentide kontrollil

66402

  1,16

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga

66403

  8,34

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga

66404

  9,27

Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimine ühel paneelil

66405

22,50

Erütrotsütaarsete antikehade tiitrimine

66406

20,65

Ühe antigeeni määramine teiste veregrupisüsteemide puhul

66407

  9,59

Rh-fenotüübi määramine

66408

12,47

Sobivusproov (üks ristreaktsioon)

66409

  7,81

Vastsündinu vere kompleksanalüüs

66410

10,79

Otsene Coombsi test

66411

  7,58

Otsese Coombsi testi diferentseerimine (tüpiseerimine või tiitrimine)

66412

16,36

Verekomponentide andmestikupõhine sobivuskontroll (VASK)

66413

  5,30

  (2) Haigekassa võtab koodiga 66413 tähistatud tervishoiuteenuse tasu maksmise kohustuse üle, kui teenuse osutamisel kasutatav vere käitlemise infosüsteem on valideeritud.

§ 69.  Mikrobioloogiliste uuringute piirhinnad

  Mikrobioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Mikroskoopia

 

 

Algmaterjali mikroskoopiline uuring natiivpreparaadis

66500

    4,11

Algmaterjali mikroskoopiline uuring fikseeritud värvitud preparaadis

66501

    6,08

Algmaterjali mikroskoopiline uuring eelneva kultiveerimisega või kontsentreerimisega

66502

    8,66

Mikroskoopiline uuring mükobakterite määramiseks

66503

    9,76

Külvid

 

 

Bioloogilise materjali aeroobne külv põhisöötme(te)le

66510

    8,59

Bioloogilise materjali aeroobne külv lisasöötme(te)le

66511

    5,76

Bioloogilise materjali külv inkubeerimisega spetsiifilises keskkonnas (mikroaerofiilid, anaeroobid, kapnofiilid)

66512

  14,97

Bioloogilise materjali külv spetsiifiliste (harvaesinevate või raskesti kultiveeritavate) patogeenide määramiseks

66513

  25,34

Bioloogilise materjali külv spetsiaalsesse/automatiseeritud külvisüsteemi

66514

  14,17

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (klassikaline meetod)

66515

  25,10

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (vedelsöötmesüsteem)

66516

  30,65

Bioloogilise materjali uuring koekultuuril

66517

  16,49

Haigustekitaja samastamine

 

 

Mükobakterite samastamine

66520

  41,80

Mikroorganismi samastamine üksikute biokeemiliste või immunoloogiliste reaktsioonide abil

66521

    9,05

Mikroorganismi samastamine biokeemilise või immunoloogilise spetsiaalse/automatiseeritud süsteemi abil

66522

  11,51

Täpsustav samastamine

66523

    7,54

Ravimitundlikkuse määramine

 

 

Ravimitundlikkuse määramine diskdifusiooni meetodil kuni kuue preparaadi suhtes

66530

    5,81

Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine ühes preparaadis

66531

    8,04

M. tuberculosis'e ravimitundlikkuse määramine kuni nelja antibakteriaalse preparaadi suhtes

66532

  78,24

Teised mikrobioloogilised uuringud

 

 

Mikroorganismi markeri määramine aglutinatsiooni-, hemaglutinatsiooni-, lateksaglutinatsioonireaktsioonil*

66540

    6,17

Haigustekitaja markeri määramine immunofluorestsentsmeetodil

66541

    9,55

Kiiranalüüs haigustekitaja markeri määramiseks immuunkromatogeensel meetodil

66542

  18,30

Bioproovid. Botulismi jt toksiinide avastamine bioloogilises materjalis. Toksiinitüübi määramine neutralisatsioonireaktsioonil

66543

263,22

§ 70.  Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kromosoomianalüüs amnionist

66622

  176,88

Kromosoomianalüüs koorionist

66623

  187,60

Kromosoomianalüüs nahast

66624

  193,53

Interfaasi FISH analüüs amnionist

66625

  276,82

Interfaasi FISH analüüs koorionist

66626

  289,59

Interfaasi FISH histoloogilisest materjalist lümfo- ja müeloproliferatiivsete haiguste kahtluse korral

66637

  241,41

Interfaasi FISH tsütoloogilisest materjalist lümfo- ja müeloproliferatiivsete haiguste kahtluse korral

66638

  154,72

Interfaasi FISH uuring tsütoloogilisest materjalist mesenhümaalsete- ja epiteliaalsete kasvajate diferentsiaaldiagnostikaks

66639

  226,65

Metafaasi FISH analüüs amnionist

66627

  167,29

Metafaasi FISH analüüs koorionist

66628

  180,06

Kromosoomianalüüs verest

66629

  174,91

Metafaasi FISH analüüs verest

66630

  159,29

Metafaasi FISH analüüs verest koos koekultuuri kasvatamisega

66631

  184,31

Kromosoomianalüüs luuüdist

66632

  230,70

Luuüdi FISH analüüs

66633

  175,25

Her2 FISH analüüs rinnakoest või maokoest

66635

  434,66

Submikroskoopiline kromosoomianalüüs

66636

  463,40

DNA eraldamine (üle 1 ml verest)

66607

    25,09

DNA analüüs PCR-meetodil*

66608

    13,73

RNA analüüs RT-PCR- või hübridisatsioonimeetodil*

66609

    11,80

Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) määramine real-time-PCR-meetodil

66610

    60,72

Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) kvantitatiivne määramine real-time-PCR-meetodil

66611

  114,52

Haigustekitaja tüpiseerimine või grupi määramine PCR-meetodil

66612

    27,28

Viirusmarkeri määramine NAT-meetodil

66613

  142,24

Viirusmarkeri kvantitatiivne määramine NAT-meetodil

66614

  172,80

Mikroobide genotüübi võrdlus restriktsioon-PFGE-meetodil

66615

    76,13

Kompleksne mutatsioonianalüüs PCR-meetodil

66616

    85,46

Mutatsioonianalüüs APEX-meetodil

66617

  103,19

Mutatsioonianalüüs sekveneerimisega

66618

  252,59

HLA klass I alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil*

66619

    89,57

HLA klass II alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil*

66620

    81,62

HLA klass I, II alleelide kõrge resolutsiooniga subtüpiseerimine PCR-meetodil*

66621

  183,34

Ühe inimese eksoomi sekveneerimine ja interpretatsioon

66641

1507,40

  (2) Koodidega 66613 ja 66614 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata juhul, kui uuringu tegemiseks kasutatakse real-time-PCR-meetodit.

  (3) Koodiga 66629 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata täiendavalt koodiga 66636 tähistatud tervishoiuteenusele.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 66636 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) ebaselge etioloogiaga vaimse arengu mahajäämus või peetus;
  2) autism või autismilaadsed käitumishäired;
  3) kaasasündinud hulgiväärarengud.

  (5) Haigekassa ei võta koodiga 66636 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustust üle järgmiste kliiniliselt äratuntavate kromosoomi anomaaliate korral: Downi (21 trisoomia), Edwardsi (18 trisoomia) või Patau (13 trisoomia), Turneri või Klinefelteri sündroom.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 66637 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tsütoloogiline materjal pole olnud kättesaadav.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 66641 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendi ja tema mõlema vanema eksoomi sekveneerimise korral vastsündinu- ja lapseea ebaselge etioloogiaga haiguste ja sündroomide diagnoosimiseks, kui diagnostilise uuringu vajalikkuse otsuse on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad raviarst ja meditsiinigeneetik. Koodi 66641 rakendatakse ühe isiku kohta maksimaalselt kolm korda.

§ 71.  Immuunuuringute piirhinnad

  (1) Immuunuuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Immuunkompleksid. Fagotsütoosi määramine lateksosakestega

66700

    6,62

HLA seroloogiline määramine (üks klass)

66701

111,15

Retsipiendi presensibilisatsioon doonori HLA antigeenide vastu

66702

120,05

Cross-match uuring

66703

  63,98

Lümfotsüütide reaktsioon segakultuuris

66704

177,21

Nitro-blue analüüs granulotsüütide oksüdatiivse purske määramiseks

66705

  35,24

Sõeluuringud, hormoonuuringud, haigustekitajate uuringud immuunmeetodil*

66706

    5,69

Aneemia-, südame-, kasvajamarkerite määramine, haigustekitajate uuringud, antikehade, vitamiinide ja ensüümide määramine immuunmeetodil*

66707

    8,08

Tsütokiinide, allergeenipaneelide, spetsiifiliste markerite määramine ja haigustekitajate uuringud immuunmeetodil*

66708

  12,26

Harvaesinevad ja kinnitavad uuringud, erakorralised analüüsid immuunmeetodil*

66709

  29,85

Kiiranalüüs testribaga

66710

    4,29

Immunofluorestsentsuuring*

66711

  13,43

Immunofluorestsentsuuring valmisslaididel*

66712

  15,94

Biopsiamaterjali immunofluorestsentsuuring*

66713

  42,24

Immunoblot-uuring*

66714

  20,89

Kompleksne immunoblot-uuring

66715

  95,40

Spetsiifiliste antikehade kompleksne samastamine

66716

  39,54

CD34 positiivsete tüvirakkude määramine läbivoolutsütomeetril

66717

  68,69

Analüüs läbivoolutsütomeetril*

66718

  20,03

HIV1,2 antigeeni ja/või antikehade määramine

66719

    5,69

Prokaltsitoniini määramine immuunmeetodil

66720

  27,41

  (2) Koodiga 66706 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: AFP, hCG, HBsAg, HCV, AKTH, kortisool, androstendioon, FSH, LH, progesteroon, prolaktiin, E2, uE3, DHEAS, testosteroon, f-beeta-hCG, PAPP-A, STH, C-peptiid, insuliin, TSH, T3, FT3, T4, FT4, PTH, üld-IgE, Chlamydia, Mycoplasma, Bordetella, EBV, astroviirus, noroviirus, respiratoorsed viirused, enteroviiruste grupid.

  (3) Koodiga 66707 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: ferritiin, foolhape (ka erütrotsüütides), vitamiin B12, EPO, CEA, CA-125, CA15-3, CA19-9, CA72-4, beeta2-mikroglobuliin, PSA, fPSA, PAP, türeoglobuliin, kaltsitoniin, TPOAb, TGAb, TRAb, insuliinivastased antikehad, 21-hüdroksülaasi antikehad, inhibiinid, aktiviinid, insuliinisarnased kasvufaktorid, kandjavalgud, SHBG, TBG, troponiinid, müoglobiin, CK-MBm, vitamiin D, aldosteroon, reniin, ANA, ENA, aGA, atTG, PDH, Jo-1, glükoproteiinid, immuunkompleksid, ECP, CMV, Toxoplasma, Rubella, Helicobacter, Borrelia, leetriviirus, HSV, HZV, puukentsefaliidiviirus.

  (4) Koodiga 66708 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: interleukiinid, TNF-alfa, allergeenide segu, AlaTOP, homotsüsteiin, desoksüpüridinoliin, kasvufaktorid, osteokaltsiin, C-telopeptiidid, PINP, trüptaas, aPT, haigustekitajate markerid (HHV-6, viirushepatiidi markerid [v.a HBsAg], Treponema, Legionella, marutõveviirus, mumpsiviirus, Toxocara, hantaviirus).

  (5) Koodiga 66709 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: katehhoolamiinid, gastriin, elastaas, enolaas, NMP-22, GBM, HBsAg kinnitav uuring (neutralisatsioonireaktsiooniga), natriureetilised peptiidid.

§ 72.  Histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)

66800

  9,55

Hematoksüliin-eosiin värvinguga pahaloomulisuse diferentseeringuga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)

66823

11,32

Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makropreparaadi ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (kuni 3 blokki)

66801

21,57

Histoloogilise preparaadi 1 lisavärving (Giemsa, van Gieson) (1 klaas)

66802

  5,83

Histoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal (1 koetükk)

66803

15,43

Immunohistokeemiline või -tsütokeemiline uuring ühel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66804

29,90

Histo- või tsütokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66805

12,16

In situ hübridiseerimine histoloogilisel või tsütoloogilisel materjalil CISH meetodil (1 klaas)

66806

92,98

Papanicolaou meetodil tehtud ja skriinija hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66807

  7,31

Skriinija hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66808

  3,77

Papanicolaou meetodil tehtud, skriinija ja patoloogi hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66809

  9,17

Patoloogi hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66810

  9,26

Papanicolaou meetodil tehtud ja patoloogi hinnatud patoloogiline günekotsütoloogiline uuring

66811

  8,68

Tsütoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal (1 klaas)

66812

  6,09

Tsütobloki uuring (1 blokk)

66813

  9,67

Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makrobloki valmistamise ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (1 blokk)

66817

49,77

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgnevast:
  1) haigekassa võtab koodidega 66800 ja 66813 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud blokkide arvule;
  2) haigekassa võtab koodiga 66801 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt tehtud blokkide arvule. Tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis peab olema kirjeldatud iga uuritud operatsioonipreparaadi väljalõige;
  3) operatsioonipreparaadi väljalõikest rohkem kui kolmest blokist tehtud uuringu korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 66801 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni kolme bloki kohta;
  4) haigekassa võtab koodidega 66802, 66804, 66805, 66806, 66808, 66810 ja 66812 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud klaaside arvule;
  5) haigekassa võtab koodiga 66803 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud koetükkide arvule;
  6) koodiga 66805 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata juhul, kui tehakse ainult biopsiamaterjali uuringut hematoksüliin-eosiin värvinguga või histoloogilise preparaadi lisavärvingut Giemsa või van Giesoni meetodil;
  7) koodidega 66807, 66809 ja 66811 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad kõiki uuringu käigus uuritud lokalisatsioonide kulusid;
  8) haigekassa võtab rohkem kui kolmest klaasist tehtud üldtsütoloogilise uuringu korral koodiga 66808 või 66810 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle iga järgneva kuni kolme klaasi kohta;
  9) haigekassa ei võta üle Papanicolaou meetodil tehtud günekotsütoloogilise uuringu korral, mida on hinnanud nii skriinija kui ka patoloog, koodidega 66807 ja 66811 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustust;
  10) tervishoiuteenus koodiga 66804 sisaldab kontrollkiti maksumust.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 66817 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda rakendatakse rinnanäärme, eesnäärme, kolorektaalse või pehmekoe kasvaja uuringuks.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 66817 tähistatud tervishoiuteenuse puhul tasu maksmise kohustuse üle ühest makroplokist valmistatud kuni kolme preparaadiklaasi eest.

  (5) Koodiga 66817 tähistatud tervishoiuteenusega koos on lubatud teha kuni neli uuringut koodiga 66801.

§ 73.  Patoanatoomiliste lahangute piirhinnad

  (1) Patoanatoomiliste lahangute piirhinnad on järgmised:

Lahangu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Lahang histoloogilise uuringuta

6916

  44,48

Lahang histoloogilise uuringuga

66814

157,47

Lahang koos histoloogilise uuringu ja erivärvimistega, sh kiiruuringud

66815

173,85

Loote või surnult sündinu lahang ja histoloogiline uuring

66816

146,33

  (2) Koodidega 66814 ja 66816 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuringu maksumust.

  (3) Koodiga 66815 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab lahangumaterjalist tehtud histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute maksumust.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 66815 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle täiendavalt koodidega 66142, 66500, 66501, 66510 ja 66706 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise eest.

§ 74.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate kudede transplantaatide piirhinnad

  (1) Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate kudede transplantaatide piirhinnad on järgmised:

Kudede transplantaadi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Silindrid pikkusega kuni 10 cm

6956

51,90

Silindrid pikkusega üle 10 cm

6957

68,07

Sügavkülmutatud reieluupähik või kortikospongioossed tükid või luu-kõõlus-luu transplantaat

6960

74,78

Sügavkülmutatud spongioosa tükid

6961

71,77

  (2) Haigekassa võtab lõikes 1 sätestatud transplantaatide eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui transplantaat on töödeldud eriarstiabi osutaja juures, kellel on rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seaduse alusel välja antud sellekohane tegevusluba.

9. peatükk Veretooted ja protseduurid veretoodetega 

§ 75.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate veretoodete ja veretoodete protseduuride piirhinnad

  (1) Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate veretoodete ja veretoodete protseduuride piirhinnad on järgmised:

Veretoote nimetus

Kood

Mõõtühik

Piirhind
eurodes

Konservveri (1 doos 468–558 ml)

4001

Üks doos

  73,21

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml)

4002

Üks doos

  55,56

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml)

4003

Üks doos

  51,47

Pestud erütrotsüütide suspensioon (1 doos 250–350 ml)

4005

Üks doos

  55,24

Pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos (1 doos kuni 100 ml)

4006

Üks doos

  92,55

Vereplasma

4011

Üks doos

  34,36

Vereplasma, lastedoos (1 doos kuni 120 ml)

4013

Üks doos

  39,53

Ühe doonori afereesi trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–300×109

4016

Üks doos

226,87

Krüopretsipitaat (70–150 TÜ/doosis)

4017

Üks doos

  68,90

4 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340×109

4018

Üks doos

117,46

3 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–250×109

4019

Üks doos

  88,98

Vähendatud mahuga 4 BC trombotsüütide kontsentraat

4020

Üks doos

156,05

1 BC trombotsüütide kontsentraat 45–85×109

4021

Üks doos

  60,24

Koosteveri

4022

Üks doos

135,30

Sol. Albumini

4051

1 gramm

    2,10

Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 150–300×109

4060

Üks doos

232,84

Afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 45–85×109

4064

Üks doos

138,74

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud

4065

Üks doos

  83,82

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml), filtreeritud

4066

Üks doos

  69,31

Pestud erütrotsüütide suspensioon (1 doos 230–300 ml), filtreeritud

4068

Üks doos

  99,71

Pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos (1 doos kuni 100 ml), filtreeritud

4069

Üks doos

  98,95

4 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340×109, filtreeritud

4073

Üks doos

131,77

3 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340×109, filtreeritud

4074

Üks doos

127,10

Vähendatud mahuga 4 BC trombotsüütide kontsentraat lastele, filtreeritud

4075

Üks doos

168,34

VIII hüübimisfaktor

4081

500 toimeühikut

146,19

VII hüübimisfaktor

4094

100 toimeühikut

  41,27

IX hüübimisfaktor

4095

100 toimeühikut

  52,59

100 toimeühikut Willebranti faktorit sisaldav annus

4084

Üks annus

  51,45

VIII hüübimisfaktori antiinhibiitorkoagulantne rühm

4085

500 toimeühikut

343,11

Immunoglobuliin

4086

1 gramm

  50,30

Veretoote kiiritamine

4087

Üks doos

  16,95

Afereesi trombotsüütide kontsentraat, pestud

4088

Üks doos

257,88

Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat, pestud

4089

Üks doos

300,25

Afereesi trombotsüütide kontsentraat, lastedoos, pestud

4090

Üks doos

  82,26

Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor

4091

1 milligramm

839,48

Afereesi erütrotsüüdid

4092

Üks doos

  85,34

Inimese protrombiini kompleks

4093

500 toimeühikut

276,86

  (2) Koodiga 4093 tähistatud teenust osutatakse omandatud hüübimisteguri vaegusega patsiendile (RHK 10 kood D68.4) RHK 10 seisundite I60, I61, I62, S06, H43.1 korral või omandatud hüübimisteguri vaegusega patsientide (RHK 10 kood D68.4) hüübivuse kiireks taastamiseks erakorralise kirurgia näidustusel.

10. peatükk Hambaravi 

§ 76.  Hambaraviteenuste piirhinnad

  (1) Hambaraviteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Restauratiivne hambaravi

 

 

Ravi planeerimine

 

 

Haige uurimine, konsultatsioon, staatuse märkimine, raviplaani koostamine, hügieeni- või paradontaalindeksite määramine, hambakatu eemaldamine

5400

  12,86

Anesteesia

 

 

Pinnaanesteesia

5401

    1,77

Injektsioonanesteesia

5402

    5,08

Profülaktilised menetlused

 

 

Profülaktiline visiit (konsultatsioon, hügieenivõtete õpetamine, hambapesu harjutamine, hambakivi eemaldamine)

5410

  12,86

Kõigi hammaste fluoroteraapia

5411

    6,50

Silandi paigaldamine ühele hambale

5412

    4,70

Ühe hamba valikuline lihvimine hambumuse korrigeerimiseks

5413

    4,70

Ravi täidistega

 

 

Ühe parapulpaarse tihvti asetamine ja fikseerimine täidise toestamiseks

5420

    8,02

Juurekruvi asetamine ja fikseerimine

5421

  14,52

Täidised (sh preparatsioon)

 

 

Ravimi asetamine ja ajutine täidis

5422

    9,34

Hõbetäidis

 

 

Ühe pinna täidis

5423

  11,92

Kahe pinna täidis

5424

  16,47

Kolme pinna täidis

5425

  22,59

Ulatuslik hambakrooni taastamine

5426

  40,61

Klaasionomeertsement

 

 

Ühe pinna täidis

5427

  10,58

Kahe pinna täidis

5428

  14,17

Kolme pinna täidis

5429

  21,25

Köndi ülesehitus

5430

  38,82

Keemiliselt kõvastuv komposiittäidis

 

 

Ühe pinna täidis

5431

  12,37

Kahe pinna täidis

5432

  16,47

Kolme pinna täidis

5433

  21,82

Ulatuslik hambakrooni taastamine

5434

  36,62

Valguskõvastuvad täidised

 

 

Ühe pinna täidis

5435

  19,09

Kahe pinna täidis

5436

  25,34

Kolme pinna täidis

5437

  31,91

Ulatuslik hambakrooni taastamine

5438

  50,00

Ajutine metallkroon koos tsementeerimisega

5439

  19,63

Endodontia

 

 

Pulbi katmine ja ajutine täidis

5460

  16,75

Amputatsioon

5461

  16,43

Ühe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine

5462

  32,72

Kahe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine

5463

  42,05

Kolme või enama kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine

5464

  51,61

Ravimivahetus juurekanalites

5465

  19,82

Juurekanali täitmine ühe kanaliga hambal

5466

  17,07

Juurekanalite täitmine kahe kanaliga hambal

5467

  25,81

Juurekanalite täitmine kolme kanaliga hambal

5468

  34,42

Juurekanalite täitmine nelja kanaliga hambal

5469

  43,04

Kirurgia

 

 

Medikamendi aplikatsioon kuni nelja igemetasku ulatuses või limaskestale

5320

    6,73

Küretaaž ühe hamba ulatuses

5321

    6,73

Parodontaalne operatsioon

5322

  34,12

Vestibulumi või suupõhja plastika

5323

  56,91

Väike kõva- ja pehmete kudede plastika

5324

168,04

Dislotseerunud hamba paigaldamine ja fiksatsioon

5325

  34,10

Huulekida ja keelekida ekstsisioon ja korrektsioon, hamba kirurgiline vabastamine

5327

  38,88

Ühe juurega hamba eemaldamine

5328

  14,83

Mitme juurega hamba eemaldamine

5329

  22,81

Mädakolde avamine ja ravimenetlused

5330

  21,80

Kirurgilise sekkumisega järelkontroll

5331

  13,64

Kirurgiline haava revisjon ja korrastamine

5332

  19,62

Hemostaas õmblusega

5333

    7,83

Hambajuure või hambajuuretipu ekstsisioon

5334

  78,50

Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga

5335

  53,51

Alveolaarluu resektsioon

5336

  20,52

Suu limaskesta lesiooni ekstsisioon ja plastiline korrektsioon

5337

  49,50

Alalõualuu liigesesse ravimi süstimine ja terapeutiline testimine

5338

    7,50

Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine

5339

  33,64

Biopsia pindmistest kudedest

5340

  25,70

Röntgenograafia

 

 

Intraoraalne hambaülesvõte

6059

    6,65

Hammaste panoraamülesvõte

6060

    5,05

  (2) Koodiga 5400 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe haige puhul üks kord ravi alguses, kuid kuni kaks korda aastas.

§ 77.  Hambaproteeside piirhinnad

  (1) Hambaproteeside piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Plaatproteesid

 

 

Osalise proteesi baashind

5004

  65,94

Proteesi baasis

5005

  27,16

Lihtne plastmasshammas

5006

    2,17

Mitmekihiline plastmasshammas

5007

    4,15

Ühe lihtsate plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale

5008

136,24

Ühe mitmekihiliste plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale

5009

138,69

Individuaallusikas

5011

    7,44

Ümarklamber mitteväärismetallist

5012

    2,91

Dentoalveolaarne klamber

5015

    2,27

Modelleeritud hammas äravõetavas proteesis

5016

    3,23

Elastne pelott traadil

5017

    3,67

Kantud proteeside regulatsioon

5018

  11,71

Pehme vooder äravõetavale proteesile

5020

  22,88

Tooruse isoleerimine

5021

  18,22

Plaatproteeside parandamine

 

 

Proteesi baasise üks murd

5022

    4,50

Kaks murdu ühes baasises

5023

    5,97

Ühe hamba lisamine

5024

    7,44

Kahe hamba lisamine

5025

  10,32

Kolme hamba lisamine

5026

  13,32

Nelja hamba lisamine

5027

  16,26

Ühe klambri lisamine

5028

    7,44

Kahe klambri lisamine

5029

    8,85

Proteesi ümberbaseerimine direktselt

5030

  23,84

Proteesi ümberbaseerimine indirektselt

5031

  34,81

Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid kipsmudelil

 

 

Baashind

5033

  98,81

Ülemine kaar

5034

  28,98

Alumine kaar

5035

  26,62

Tugi-hoideklamber

5036

    7,32

T-kujuline klamber

5037

  10,00

Jooksva klambri üks lüli

5038

    2,18

Täiendav lebam

5039

    1,16

Kulliküüsjätke

5040

    1,91

Ühendusharu

5041

    1,16

Sadul plastmassi kinnitamiseks

5042

    1,02

Metallist valatud hammas

5043

    8,47

Valatud hammas plastmassist fassetiga

5044

  14,60

Baasis

5045

  22,09

Aas plastmassi kinnitamiseks

5046

    0,80

Baasise piiraja

5047

    1,92

Büüglikaare elektrolüütiline poleerimine

5050

    1,15

Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid tulekindlal mudelil

 

 

Baashind

5053

  85,29

Ülemine esimene kaar

5054

  43,55

Ülemine tagumine kaar

5055

  39,08

Alumine kaar

5056

  36,27

Suulaeplaat

5057

  52,85

Keeleplaat

5058

  48,09

Tugi-hoideklamber

5059

    9,33

T-kujuline klamber (Roach)

5060

  87,85

Ringklamber

5061

  17,03

Jooksva klambri üks lüli

5062

    5,02

Oklusioonilebam

5063

    2,33

Kulliküüsjätke

5064

    2,33

Ühendusharu

5065

    2,14

Sadul plastmassi kinnitamiseks

5066

    2,91

Metallist valatud hammas

5067

  12,17

Metallist valatud hammas plastmassist fassetiga

5068

  17,03

Büügli baasis

5069

  31,19

Baasise piiraja

5070

    2,91

Elektrolüütiline poleerimine

5072

    1,50

Hambakroonid

 

 

Metallokeraamiline kroon

5074

207,65

Mitteväärismetallist stantsitud kroon

5075

  31,28

Mitteväärismetallist stantsitud kroon plastmassist fassetiga

5077

  31,64

Kahevärviline plastmasskroon

5079

  32,43

Stantsitud kroon plastmassist fasseti ja mälumispinnaga

5081

  32,79

Plastmassist tihvthammas

5082

  41,61

Käpake jootmispinna suurendamiseks

5083

    2,91

Kahe krooni jootmine

5084

    2,18

Ühe krooni tsementeerimine

5085

  21,67

Ühe krooni kinnitamine klaasionomeeriga

5086

  17,51

Krooni eemaldamine

5088

  17,26

Plastmassfasseti parandus

5089

  12,85

Täisvalu (mitteäravõetavad) proteesid ja lisatööd

 

 

Täisvalu proteeside baashind

5094

  24,61

Valatud kroon või hammas

5095

  36,27

Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga

5096

  48,22

Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga ja mälumispinnaga

5097

  53,88

Valatud mitteväärismetallist poolkroon

5100

  48,16

Valatud köntpanus

5101

  29,53

Mitteväärismetallist Richmondi tihvthammas

5102

  47,57

Ortopeedilised aparaadid

 

 

Kaldpind

5120

  65,94

Suulaeplaat obduraatoriga

5121

  36,88

Oklusioonikape, üks osa

5122

    5,65

Resektsiooniproteesi baasis

5123

  55,66

Operatsiooniplaat

5124

  27,23

  (2) Koodiga 5074 tähistatud hambaproteesimise teenuse osutamise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle hambakudede moodustumisel kaasasündinud raske häirega alla 19-aastase isiku ravimisel.

§ 78.  Ortodontia piirhinnad

  (1) Ortodontia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Patsiendi uurimine ja raviplaani koostamine

5126

  27,20

Hambumuse analüüs ja mõõdistamine

5127

  28,61

Baasisplaat või kaitseplaat

5128

  31,38

Horisontaal- või kaldpinnaga suulaeplaat

5129

  37,84

Ühesuunaline vint koos paigaldusega

5130

  11,59

Kahesuunaline vint koos paigaldusega

5131

  17,15

Kolmesuunaline vint koos paigaldusega

5132

  24,48

Retentsioonikaar

5133

  13,51

Surveling

5134

    9,61

Käesarnane, S-kujuline ja protaktsioonivedru

5135

    9,35

Desorientatsioonikape kahe hamba ulatuses

5136

  18,38

Ümarklamber

5137

    9,42

Adamsi klamber

5138

  12,10

Kroon hambumuse tõstmiseks

5139

  32,68

Kontrollmudel

5140

    9,42

Komplitseeritud ortodontiline aparaat

5141

  58,18

Võru koos kinnitamisega

5142

  17,75

Tuubik võrule

5143

  10,80

Kahe elemendi jootmine

5144

    8,46

Palatinaalne konks

5145

    8,46

Nupp koos paigaldusega hambale

5146

  19,07

Ühe hamba eel- või järeltöötlus elemendi fikseerimiseks või eemaldamise järgselt

5147

    5,72

Quad-Helix

5148

  30,12

Palatinaalkaar või lingvaalkaar

5149

  32,15

Kohahoidja

5150

  17,60

Ekstraoraalse aparaadi komplekshind

5151

118,18

Funktsionaalne aparaat hambumusanomaalia korrigeerimiseks

5152

132,11

Suust eemaldatava aparaadi korrigeerimine

5153

    8,14

Suust mitte-eemaldatava aparaadi mahavõtmine, aktiveerimine ja suhu kinnitamine

5154

  19,82

Retentsiooniaparaadi kontroll

5155

    8,84

Suust eemaldatava aparaadi elementide aktiveerimine

5157

    7,69

Üks breket koos kinnitamisega

5160

  18,75

Üks lihtne kaart koos fikseerimisega

5161

  18,60

Üks keerukas kaart koos fikseerimisega

5162

  27,61

Breketsüsteemi kontroll, ligatuuride aktiveerimine äratulnud breketi taasfikseerimisega

5163

  23,84

Reteineri kinnitamine eelnevalt töödeldud hammastele kuue hamba ulatuses

5164

  63,53

Jäljendmudelid

 

 

Jäljend individuaallusikale

5171

  19,77

Alginaatjäljend

5172

    9,10

Kahekihiline silikoonjäljend

5173

  13,76

Diagnostilise mudeli komplekshind

5174

  11,18

  (2) Lõikes 1 sätestatud piirhindu rakendatakse alla 19-aastaste isikute ortodontilisel ravil järgmiste diagnooside korral:
  1) prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam;
  2) progeenne hambumus;
  3) lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid;
  4) peetunud jäävintsisiivid või kaniinid;
  5) kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui üks hammas lõualuu kummalgi poolel;
  6) huule-suulaelõhe ja muud näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud.

11. peatükk Rakendussätted 

§ 79.  Määruse rakendamine

  (1) Kuni 31. detsembrini 2014. a võib koodiga 3007 tähistatud tervishoiuteenust osutada ka psühholoog.

  (2) Kuni 31. detsembrini 2018. a võib koodidega 3015, 7617 ja 7618 tähistatud tervishoiuteenuseid osutada ka psühhiaatria erialal töötav õde.

§ 80.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2013. a määrus nr 32 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” tunnistatakse kehtetuks.

§ 81.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Taavi Rõivas
Sotsiaalminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json