Teksti suurus:

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 „Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2014, 9

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 „Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid” muutmine

Vastu võetud 18.12.2014 nr 75

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 52 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruses nr 114 „Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord”;

2) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord.”;

3) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Töövõimetusleht kirjutatakse välja elektroonilisel kujul ja edastatakse töövõimetuslehe lõpetamisel viivitamata infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) liidese kaudu ravikindlustuse andmekogusse. Töövõimetusleht kirjutatakse välja „Ravikindlustuse seaduse” § 5 lõike 2 punktide 1, 2, 4, 5, lõike 3 või lõike 31 alusel kindlustatud isikule, kes ajutise töövõimetuse tõttu vajab töö- või teenistuskohustustest, majandus- või kutsetegevusest või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osalemisest ajutist vabastust. Töövõimetuslehe võib välja kirjutada paberile „Ravikindlustuse seaduse” § 52 lõikes 11 sätestatud juhul.”;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Töövõimetuslehele märgitavate andmete koosseis on esitatud käesoleva määruse §-s 10.

(32) Töövõimetuslehtede numereerimise korra kehtestab neid väljakirjutav tervishoiuteenuse osutaja. Järjekorranumber on kuni kaheksakohaline arv, mis on ühe tervishoiuteenuse osutaja väljakirjutatud töövõimetuslehtede puhul kolme aasta jooksul unikaalne.”;

5) 2. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

TÖÖVÕIMETUSLEHE ANDMEKOOSSEIS NING REGISTREERIMISE, VÄLJAKIRJUTAMISE JA HAIGEKASSALE EDASTAMISE TINGIMUSED JA KORD”;

6) paragrahvi 4 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõna „väljaandmise” sõnaga „väljakirjutamise”;

7) paragrahvi 5 pealkirjas asendatakse sõna „väljaandmine” sõnaga „väljakirjutamine”;

8) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Üle ühe kuu kestva haiguse, vigastuse või töö- või teenistustingimuste ajutise kergendamise korral kirjutatakse välja uus haigusleht iga 30 kalendripäeva järel, kusjuures uus haigusleht kirjutatakse välja eelmisele järgnevana.”;

9) paragrahvi 5 lõigetes 21, 22 ja 15 asendatakse sõna „vormistatakse” sõnadega „kirjutatakse välja”;

10) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõna „kantakse” sõnaga „märgitakse”;

11) paragrahvi 5 lõike 7 teises lauses asendatakse sõna „vormistada” sõnadega „kirjutada välja”;

12) paragrahvi 5 lõike 10 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Enam kui 120 kalendripäeva (tuberkuloosi korral üle 178 kalendripäeva) kestva haiguse või vigastuse korral peab haiguslehe välja kirjutanud arst esitama Sotsiaalkindlustusametile isiku terviseseisundi kirjelduse ning vajalikud dokumendid ravi jätkamise ja haiguslehe pikendamise otsuse tegemiseks.”;

13) paragrahvi 5 lõike 12 esimeses lauses asendatakse sõna „väljaandmise” sõnaga „väljakirjutamise”;

14) paragrahvi 5 lõige 121 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(121) Ajutiselt töövõimetule kindlustatud isikule statsionaarse taastusraviteenuse osutamisel kirjutatakse talle välja esmane töövõimetusleht, kui pere- või eriarsti saatekirjale ei ole märgitud esmase töövõimetuslehe väljakirjutamise kuupäeva ja numbrit.”;

15) paragrahvi 5 lõige 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(16) Enne raseduse 28. nädalat toimunud sünnituse korral kirjutatakse välja 28. nädalal elava lapse korral sünnitusleht. Haigusleht lõpetatakse sünnituslehe väljakirjutamise päevale eelneval päeval.”;

16) paragrahvi 6 pealkirjas asendatakse sõna „väljaandmine” sõnaga „väljakirjutamine”;

17) paragrahvi 6 lõigetes 3, 6 ja 7 asendatakse sõna „antakse” sõnaga „kirjutatakse”;

18) paragrahvi 6 lõikes 5 asendatakse sõna „avatakse” sõnadega „kirjutatakse välja”;

19) paragrahvi 7 pealkirjas asendatakse sõna „väljaandmine” sõnaga „väljakirjutamine”;

20) paragrahvi 8 pealkirjas asendatakse sõna „väljaandmine” sõnaga „väljakirjutamine”;

21) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse sõna „märkuse” sõnaga „kande”;

22) paragrahvi 10 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Töövõimetuslehe väljakirjutamise õigust omav arst, hambaarst või ämmaemand kirjutab töövõimetuslehe välja elektroonilisel kujul ja edastab töövõimetuslehe lõpetamisel selle infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) liidese kaudu ravikindlustuse andmekogusse.

(2) Arst, hambaarst või ämmaemand märgib töövõimetuslehele järgmised andmed:
1) dokumendi number;
2) liik (haigusleht, hooldusleht, sünnitusleht või lapsendamisleht);
3) eeldatav sünnitamiskuupäev (sünnituslehe korral) (pp.kk.aaaa);
4) esmase lehe töövabastuse alguskuupäev (järgneva töövõimetuslehe korral märgitakse esmase töövõimetuslehe töövabastuse alguskuupäev (pp.kk.aaaa);
5) kindlustatu isikukood, eesnimi ja perekonnanimi;
6) hooldatava isikukood, eesnimi ja perekonnanimi (hoolduslehe korral); välismaalasest hooldatava korral, kui hooldataval puudub Eesti isikukood, sisestada isikukoodi kohale hooldatava sünniaeg kujul aaaa-kk-pp;
7) diagnoosikood rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnenda väljaande (edaspidi RHK-10) järgi (haigus- või hoolduslehe korral);
8) tööst vabastamise põhjus numbri ja sõnadega (1. haigestumine; 2. kutsehaigus; 3. olmevigastus; 4. liiklusvigastus; 5. tööõnnetus; 6. tööõnnetus liikluses; 7. tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine; 8. vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsmisel ja kuriteo tõkestamisel; 10. karantiin; 12. haige perekonnaliikme põetamine kodus; 13. alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamine, kui last hooldav isik on haige või talle osutatakse sünnitusabi; 14. alla 12-aastase haige lapse põetamine; 15. rasedus- ja sünnituspuhkus; 16. alla 10-aastase lapse lapsendaja puhkus; 17. terviseseisundile vastava töö andmine või üleviimine kergemale ametikohale; 18. liiklusvigastuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine; 19. haigestumine või vigastus raseduse ajal (märgitakse raseda kaardi või eriarsti poolt väljastatud tõendi alusel);
9) ravi liik lühendina (A – ambulatoorne või päevaravi, H – haiglaravi, AT – ambulatoorne taastusravi, HT – statsionaarne taastusravi);
10) töövabastuse alguse ja lõpu kuupäev (pp.kk.aaaa);
11) ravi eiramised (joove; muu ravi eiramine; vastuvõtule mitteilmumine), eiramise kuupäev (pp.kk.aaaa);
12) märge, kui haigus või vigastus ei ole töövõimetuspensioni määramise põhjuseks;
13) otsus töövõimetuslehe lõpetamisel numbri ja sõnadega (1. asuda tööle alates …… (pp.kk.aaaa), 2. suunatud teise tervishoiuteenuse osutaja juurde, 3. välja kirjutatud järgnev leht, 4. surnud, 5. määratud püsiv töövõimetus);
14) Sotsiaalkindlustusametisse suunamise kuupäev (pp.kk.aaaa);
15) Sotsiaalkindlustusameti otsuse tegemise kuupäev (pp.kk.aaaa);
16) märge, kui Sotsiaalkindlustusamet on teinud otsuse töövõimetuslehe pikendamiseks;
17) tervishoiuteenuse osutaja äriregistri kood või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikood või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood;
18) tervishoiuteenuse osutaja nimi;
19) töövõimetuslehe välja kirjutanud arsti, hambaarsti või ämmaemanda eriala kood;
20) töövõimetuslehe välja kirjutanud arsti, hambaarsti või ämmaemanda registreerimistõendi number;
21) töövõimetuslehe välja kirjutanud arsti, hambaarsti või ämmaemanda ees- ja perekonnanimi;
22) töövõimetuslehe välja kirjutanud arsti, hambaarsti või ämmaemanda telefoninumber.

(3) Kindlustatud isiku tööandja märgib töövõimetuslehele infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) liidese kaudu järgmised andmed:
1) äriregistri kood või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri registrikood või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikood või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja äriregistri kood või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood;
2) äriühingu ärinimi või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud asutuse nimi või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku nimi või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja äriregistri kood või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja ees- ja perekonnanimi;
3) kalendrikuu kokkulepitud töötasu suurus eurodes esmasele töövõimetuslehele märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval;
4) arsti, hambaarsti või ämmaemanda otsuse alusel terviseseisundile vastava töö või kergemale ametikohale üleviimise perioodi alguse ja lõpu kuupäev (pp.kk.aaaa);
5) arsti, hambaarsti või ämmaemanda otsuse alusel terviseseisundile vastava töö või kergemale ametikohale üleviimise perioodil tööandja poolt makstav töötasu eurodes;
6) kuupäev, millest alates töötaja keeldus „Töölepingu seaduse” § 18 lõike 2 alusel ajutiselt tööülesannete täitmisest või „Avaliku teenistuse seaduse” § 48 lõike 2 alusel peatati ametniku avaliku võimu teostamise õigus;
7) perioodi, millal kindlustatud isikul puudub „Ravikindlustuse seaduse” § 60 lõigetest 2 või 4 või § 61 lõikest 2 tulenevalt õigus saada hüvitist, alguse ja lõpu kuupäevad (pp.kk.aaaa);
8) põhjus, miks kindlustatud isikul puudub „Ravikindlustuse seaduse” § 60 lõigetest 2 või 4 või § 61 lõikest 2 või § 6 lõikest 4 või § 8 lõikest 4 või § 9 lõikest 4 tulenevalt õigus saada hüvitist (puhkus, hooldusleht puhkuse ajal; töötamine töövabastuse ajal; ravikindlustuse kindlustuskaitse on peatunud „Ravikindlustuse seaduse” § 6 lõike 4, § 8 lõike 4 või § 9 lõike 4 alusel).

(4) Füüsilisest isikust ettevõtja märgib tema ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa töövõimetuslehele infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) liidese kaudu järgmised andmed:
1) tööandja registrikood/isikukood;
2) tööandja nimi;
3) kuupäev.

(5) Kui töövabastuse põhjusteks on 2. kutsehaigus, 5. tööõnnetus, 6. tööõnnetus liikluses, 7. tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine, siis kontrollitakse Tööinspektsiooni andmekogust X-tee liidese kaudu tööõnnetuse raporti olemasolu. Tööinspektsioon edastab töövõimetuslehele tööõnnetuse toimumise või kutsehaigestumise kuupäeva ja raporti numbri.

(6) Kui väljakirjutatud töövõimetuslehel on vaja teha parandusi, esitab töövõimetuslehele parandamist vajava kande teinud kande tegija haigekassale kirjaliku õiendi. Esitatud õiendi alusel teeb haigekassa töövõimetuslehel parandused seitsme tööpäeva jooksul õiendi saamise päevast arvates. Kui töövõimetuslehe alusel on kohustatud tööandja „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” § 122 alusel maksma haigushüvitist või töövõimetuslehel on parandatud tööst vabastamise põhjust, töövabastuse alguse või lõpu kuupäeva või märkeid esmane või järgnev, teavitab haigekassa töövõimetuslehel tehtud parandustest tööandjat seitsme tööpäeva jooksul õiendi saamise päevast arvates.”;

23) määrust täiendatakse §-ga 13 järgmises sõnastuses:

§ 13. Töövõimetuslehe vormistamine paberil

(1) Alates 1. jaanuarist 2015. a võib töövõimetuslehe välja kirjutada paberil vaid „Ravikindlustuse seaduse” § 52 lõikes 11 sätestatud juhul.

(2) Töövõimetuslehe plangi vorming ja formaat on kohustuslikud ega kuulu muutmisele.

(3) Paberil välja kirjutatud töövõimetusleht antakse kindlustatud isikule esitamiseks tööandjale või füüsilisest isikust ettevõtjale, kui töövõimetusleht on antud füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osalevale abikaasale.

(4) Paberil olev töövõimetusleht täidetakse ladina tähestikus trükikirjas või loetavalt kirjutades.”.

24) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Töövõimetusleht

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json