Teksti suurus:

Avalik-õiguslike nõuete kohtutäiturite vahel jaotamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2014, 11

Avalik-õiguslike nõuete kohtutäiturite vahel jaotamise kord

Vastu võetud 01.04.2010 nr 42
RT I 2010, 15, 79
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.10.2010RT I, 05.11.2010, 201.01.2011
21.12.2011RT I, 29.12.2011, 2701.01.2012, osaliselt 01.01.2013
07.02.2013RT I, 12.02.2013, 915.02.2013
20.12.2013RT I, 29.12.2013, 1101.01.2014
18.12.2014RT I, 29.12.2014, 201.01.2015

Määrus kehtestatakse «Täitemenetluse seadustiku» § 231 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1)  Määrusega kehtestatakse avalik-õiguslike rahaliste nõuete (edaspidi avalik-õiguslikud nõuded) kohtutäiturite vahel jaotamise kord.

  (2) Määrust kohaldatakse kõikide avalik-õiguslike nõuete, välja arvatud kohtutäituri tasu ja täitekulude otsuse ning notari tasu maksmise arve suhtes.
[RT I, 29.12.2011, 27 - jõust. 01.01.2012]

§ 2.   Avalik-õiguslike nõuete jaotamise põhimõtted

  (1) Avalik-õiguslikud nõuded jaotab kohtutäituritele täitmiseks Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda (edaspidi koda).

  (2)  Avalik-õiguslike nõuete jaotamisel arvestab koda kohtutäituri tööpiirkonda.

  (3) Koda jaotab 50% avalik-õiguslikest nõuetest võrdselt kõigi tööpiirkonna kohtutäiturite vahel ja 50% paremusjärjestuse alusel käesoleva määruse §-des 41 ja 42 sätestatud korras.
[RT I, 29.12.2011, 27 - jõust. 01.01.2016 (jõustumine muudetud RT I, 29.12.2014, 2)]

  (4) Avalik-õiguslikud nõuded jaotatakse kojale laekumise järjekorras tööpiirkonna kohtutäituritest moodustatud nimekirja alusel.

  (41) Koda võib kokkuleppel isikuga, kes on esitanud nõude täitmiseks (sissenõudja), jaotada nõuded kohtutäiturite vahel sissenõudja esitatud nõuete nimekirja alusel. Sissenõudja poolt kojale elektrooniliselt esitatavas nimekirjas näidatakse ära täitedokumendi koostamise kuupäev ja number. Koda jaotab esitatud nimekirja alusel nõuded kohtutäiturite vahel viivitamata käesoleva paragrahvi lõigetes 2 kuni 4 sätestatut järgides ning tagastab nimekirja sissenõudjale, kes saadab nõuded täitmisele nimekirjas märgitud kohtutäiturile. Koda peab säilitama sissenõudjale tagastatud nimekirjade koopiaid vähemalt kaks aastat, arvates nimekirja tagastamisest.
[RT I, 05.11.2010, 2 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Kohtutäitur ei või keelduda avalik-õiguslike nõuete täitmisele võtmisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kui kõik vastava tööpiirkonna kohtutäiturid on kohtutäituri tasu ettemaksu tasumata jätmise tõttu või muul seaduses sätestatud põhjusel keeldunud avalik-õigusliku nõude täitmisest, siis tagastatakse nõue sissenõudjale.
[RT I, 29.12.2011, 27 - jõust. 01.01.2012]

§ 3.   Avalik-õiguslike nõuete jaotamine eelisjärjekorras

  (1) Avalik-õiguslikud nõuded jaotab koda eelisjärjekorras enne nõuete jaotamist käesoleva määruse § 2 lõike 3 alusel vähem kui kaks aastat ametis olnud kohtutäiturile, arvestades kohtutäituri tööpiirkonda ja tööpiirkonna keskmist töökoormust. Koda korraldab nõuete eelisjärjekorras jaotamise viisil, mis tagab kohtutäiturile võimalikult paljude sissenõudjate nõuete ühtlase jaotumise.
[RT I, 29.12.2011, 27 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Avalik-õiguslikke nõudeid jaotatakse eelisjärjekorras, kuni kohtutäituri menetluses olevate täitemenetluste arv on kohtutäituri esimesel ametiaastal 25% tööpiirkonna keskmisest töökoormusest ning kohtutäituri teisel ametiaastal 50% tööpiirkonna keskmisest töökoormusest. Kui käesolevas lõikes nimetatud töökoormus on saavutatud, jaotatakse avalik-õiguslikke nõudeid kohtutäiturile üldistel alustel.

  (3) Kui kohtutäituri töökoormus langeb kahel esimesel ametiaastal alla lõikes 2 nimetatud töökoormust, jaotatakse kohtutäiturile avalik-õiguslikke nõudeid eelisjärjekorras.

§ 4.   Tööpiirkonna keskmise töökoormuse arvutamine

  (1) Tööpiirkonna keskmise töökoormuse arvutamiseks liidetakse tööpiirkonna kohtutäiturite menetluses olevad täitemenetlused, välja arvatud täitemenetlused, milles nõutakse sisse üksnes kohtutäituri tasu või täitekulusid, ja saadud summa jagatakse sama tööpiirkonna ametis olevate kohtutäiturite arvuga.
[RT I, 29.12.2011, 27 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Tööpiirkonna kuu keskmise töökoormuse arvutab koda järgneva kuu 5. kuupäevaks. Arvutamise aluseks on täitemenetluste ja ametis olevate kohtutäiturite arv kuu viimasel päeval. 

§ 41.   Avalik-õiguslike nõuete jaotamine paremusjärjestuse alusel

  (1) Kohtutäiturite paremusjärjestuse (edaspidi paremusjärjestus) koostamisel võetakse aluseks täiteasjad avalik-õiguslikes nõuetes, mis on lõpetatud nõude rahuldamise või asenduskaristuse määramise tõttu (edaspidi lõpetatud täiteasjad).

  (2) Paremusjärjestuse koostamise aluseks olev hindamisperiood on üks kalendriaasta, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisit.

  (3) Paremusjärjestus koostatakse iga kohtutäiturite tööpiirkonna kohta eraldi. Paremusjärjestusega on hõlmatud kõik vastava tööpiirkonna kohtutäiturid, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Kohtutäitur osaleb avalik-õiguslike nõuete jaotamisel paremusjärjestuse alusel alates kolmandast ametiaastast ja nimetatud kohtutäituri töötulemuste aluseks olev esimene hindamisperiood on kalendriaasta asemel teine ametiaasta. Koda kinnitab uue paremusjärjestuse, arvestades vähemalt kaks aastat ametis olnud kohtutäituri töötulemusi käesolevas määruses sätestatud korras, hiljemalt kohtutäituri kolmanda ametiaasta esimese kuu 30. kuupäevaks.
[RT I, 29.12.2013, 11 - jõust. 01.01.2014]

  (5) Paremusjärjestuse koostamisel võetakse arvesse alates 1. jaanuarist 2015. a algatatud, kuid hindamisperioodi alguse seisuga menetluses olevad täiteasjad, samuti hindamisperioodil avatud ning lõpetatud täiteasjad. Arvesse võetakse vaid need nõuded, mis on esitatud avalik-õiguslike nõuete esitamise ja jaotamise infosüsteemi vahendusel.
[RT I, 29.12.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (6) Paremusjärjestus koostatakse avalik-õiguslike nõuete lõpetamise protsendi alusel alates suurimast lõpetamise protsendist kuni väikseima lõpetamise protsendini. Paremusjärjestuse koostamisel kohtutäituri avalik-õiguslike nõuete lõpetamise protsendi arvutamiseks korrutatakse hindamisperioodil lõpetatud täiteasjade arv sajaga ja saadud tulemus jagatakse hindamisperioodi alguse seisuga menetluses olevate täiteasjade arvu ja hindamisperioodil avatud täiteasjade arvu kogusummaga.

  (7) Avalik-õiguslike nõuete lõpetamise protsendi arvutamisel võetakse arvesse ka kohtutäiturile hindamisperioodil täitmiseks jagatud avalik-õiguslikud nõuded, mille suhtes on kohtutäitur jätnud täitemenetluse alustamata seetõttu, et sissenõudja on jätnud tasumata kohtutäituri tasu ettemaksu, kui selliste nõuete osakaal ületab 10% kohtutäiturile hindamisperioodil jagatud avalik-õiguslikest nõuetest. Eelnimetatud määra ületavate avalik-õiguslike nõuete võrra, mille täitmisest on kohtutäitur keeldunud kohtutäituri tasu ettemaksu tasumata jätmise tõttu, vähendatakse enne lõpetamise protsendi arvutamist lõpetatud täiteasjade arvu kahel järjestikusel hindamisperioodil.

  (8) Avalik-õiguslike nõuete lõpetamise protsendi alusel koostatud paremusjärjestuses jaotatakse aste kõrgemal olevale kohtutäiturile aste madalamal olevast kohtutäiturist 10% rohkem avalik-õiguslikke nõudeid. Aste kõrgemal olevale kohtutäiturile protsendipunktide saamiseks korrutatakse aste madalamal oleva kohtutäituri protsendipunktid 1,1-ga. Paremusjärjestuse alusel jaotatavate avalik-õiguslike nõuete arvu saamiseks korrutatakse asjaomasele astmele vastavad protsendipunktid paremusjärjestuse alusel jaotatavate avalik-õiguslike nõuete protsentuaalse osaga, mis omakorda korrutatakse jaotatavate avalik-õiguslike nõuete arvuga.

  (9) Paremusjärjestuse kinnitab koda hiljemalt hindamisperioodile järgneva aasta 31. jaanuariks, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti. Avalik-õiguslikke nõudeid jagatakse kohtutäituritele paremusjärjestuse alusel alates paremusjärjestuse kinnitamisele järgnevast päevast. Kuni uue paremusjärjestuse kinnitamiseni jaotatakse kohtutäituritele nõudeid viimasena kinnitatud paremusjärjestuse alusel.
[RT I, 29.12.2011, 27 - jõust. 01.01.2016 (jõustumine muudetud RT I, 29.12.2014, 2)]

§ 42.   Esimese paremusjärjestuse kinnitamine

  (1) Koda kinnitab esimese paremusjärjestuse hindamisperioodi 1. jaanuar 2015. a kuni 31. detsember 2015. a kohta hiljemalt 31. jaanuariks 2016. a.
[RT I, 29.12.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Esimese paremusjärjestuse koostamisel avalik-õiguslike nõuete lõpetamise protsendi arvutamiseks korrutatakse hindamisperioodil lõpetatud täiteasjade arv sajaga ja saadud tulemus jagatakse hindamisperioodil avatud täiteasjade arvuga. Esimese paremusjärjestuse koostamisel võetakse arvesse ka kohtutäiturile alates 1. jaanuarist 2015. a täitmiseks jagatud avalik-õiguslikud nõuded, mille täitmisest on kohtutäitur keeldunud, sest sissenõudja on jätnud tasumata kohtutäituri tasu ettemaksu vastavalt käesoleva määruse § 41 lõikes 7 sätestatule.
[RT I, 29.12.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

§ 5.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a. 

  (2) Paragrahvi 2 lõige 3 ja § 41 jõustuvad 1. jaanuaril 2016. a.
[RT I, 29.12.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

/otsingu_soovitused.json