Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2011. a määruse nr 13 „Digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juhi, tööandja, töökoja ja kontrollija kaardi taotlemise, andmise ja kasutamise kord” ja 6. juuni 2013. a määruse nr 37 „Ohtlikke veoseid vedava autojuhi kutseoskusnõuded, koolitamise eeskiri ja koolituskursuse õppekava” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2014, 19

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2011. a määruse nr 13 „Digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juhi, tööandja, töökoja ja kontrollija kaardi taotlemise, andmise ja kasutamise kord” ja 6. juuni 2013. a määruse nr 37 „Ohtlikke veoseid vedava autojuhi kutseoskusnõuded, koolitamise eeskiri ja koolituskursuse õppekava” muutmine

Vastu võetud 19.12.2014 nr 108

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 132 lõike 7 ja autoveoseaduse § 28 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2011. a määruse nr 13 „Digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juhi, tööandja, töökoja ja kontrollija kaardi taotlemise, andmise ja kasutamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2011. a määruses nr 13 „Digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juhi, tööandja, töökoja ja kontrollija kaardi taotlemise, andmise ja kasutamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Juhil, juhi tööandjal, töökojal ja kontrollijal peab olema asjakohane kaart, mis võimaldab sõidumeeriku kasutaja kindlakstegemist, andmete salvestamist ja säilitamist.”;

2) paragrahvi 5 lõike 2 punktid 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) kehtiv juhiluba, kui liiklusregistris andmed puuduvad;
4) elektrooniline allkiri ja elektrooniline foto, millel isik on kujutatud otsevaates, peakatteta ning tavapärase näoilmega või dokumendifoto, mis ei tohi olla väiksem kui 35×45 mm.”;

3) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Isiku nõusolekul võib kasutada isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot ja allkirjakujutist.”;

5) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Töökoja kaart taotletakse lõikes 1 nimetatud ettevõtja või tema esindaja poolt temaga töösuhtes oleva füüsilise isiku nimele, kes on edaspidi selle kaardi valdajaks. Avalduses tuleb Maanteeametile esitada:
1) töökoja kaardi valdaja ees- ja perekonnanimi ja isikukood;
2) töö või muu lepingu sõlmimise kuupäev ja selle kehtivusaeg;
3) valdaja kinnitus kaardi taotlemiseks ja nõusolek, kui töökoja kaardi tegemisel soovitakse kasutada isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot ja allkirjakujutist.”;

6) paragrahvi 6 lõike 5 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) töökoja kaardi valdaja elektrooniline allkiri ja elektrooniline foto, millel isik on kujutatud otsevaates, peakatteta ning tavapärase näoilmega või dokumendifoto, mis ei tohi olla väiksem kui 35×45 mm.”;

7) paragrahvi 6 lõike 5 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 6 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Töökoja kaardi valdaja nõusolekul võib kasutada isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot ja allkirjakujutist.”;

9) paragrahvi 6 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Kui liiklusregistris on olemas lõike 5 punktis 3 nimetatud nõuetele vastav valdaja elektrooniline allkiri ja elektrooniline foto, saab kaarti taotleda elektroonselt. Avaldus peab seejuures olema ettevõtja või tema esindaja ja kaardi valdaja poolt digitaalselt allkirjastatud.”;

10) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Tööandja kaardi võib taotleda elektroonselt. Elektroonsel taotlemisel peab avaldus olema digitaalselt allkirjastatud.”;

12) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kontrollija kaardi võib taotleda elektroonselt. Elektroonsel taotlemisel peab avaldus olema digitaalselt allkirjastatud.”;

14) paragrahvi 15 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tööandja ja kontrollija peavad kaardi viie tööpäeva jooksul tagastama Maanteeametile:
1) kui kaart on kehtetuks tunnistatud;
2) kehtivuse lõppemisel.”;

15) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Juht peab kaardi 35 päeva jooksul tagastama Maanteeametile:
1) kui kaart on kehtetuks tunnistatud;
2) kehtivuse lõppemisel.”.

§ 2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. juuni 2013. a määruse nr 37 „Ohtlikke veoseid vedava autojuhi kutseoskusnõuded, koolitamise eeskiri ja koolituskursuse õppekava” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. juuni 2013. a määruse nr 37 „Ohtlikke veoseid vedava autojuhi kutseoskusnõuded, koolitamise eeskiri ja koolituskursuse õppekava” § 15 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui Maanteeametis puudub elektrooniline foto, millel isik on kujutatud otsevaates, peakatteta ning tavapärase näoilmega, või dokumendifoto, mis ei tohi olla väiksem kui 35×45 mm või see on vanem kui viis aastat, peab kursusel osalev isik tegema foto kutsetunnistuse taotlemisel Maanteeametis. Isiku nõusolekul võib kasutada isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot ja allkirjakujutist.”.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler