Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2014, 20

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” muutmine

Vastu võetud 19.12.2014 nr 109

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 96 lõike 8 ja § 100 lõike 7 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruses nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 23 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Välisriigis väljaantud juhiluba vahetatakse Eesti juhiloa vastu vastavalt liiklusseaduse §-le 99. Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ja Šveitsi Konföderatsioonis väljaantud juhiluba tagastatakse juhiloa väljaandnud asutusele koos kaaskirjaga, milles märgitakse juhiloa tagastamise põhjus. Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ja Šveitsi Konföderatsioonis väljaantud juhiloa kaotuse puhul või muu põhjendatud juhtumi korral väljastab Maanteeamet Eestis elamisloa alusel elavale isikule Eesti juhiloa pärast vastava päringu tegemist juhiloa väljaandnud riigi ametkonnale.

(2) Juhiluba vahetatakse isikul, kelle alaline elukoht liiklusseaduse tähenduses on Eestis. Isiku Eestisse elama asumine ja elamisõiguse kehtivus tehakse kindlaks lähtudes rahvastikuregistri andmetest.”;

2) määruse lisa 4 „Sõidueksami teises järgus kontrollitavad oskused ja käitumine” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Sõidueksami teises järgus kontrollitavad oskused ja käitumine

/otsingu_soovitused.json