Teksti suurus:

Kaitseministri 10. juuli 2013. a määruse nr 41 „Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2014, 23

Kaitseministri 10. juuli 2013. a määruse nr 41 „Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 19.12.2014 nr 31

Määrus kehtestatakse muuseumiseaduse § 17 alusel.

§ 1.  Kaitseministri 10. juuli 2013. a määruses nr 41 „Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „kaitseminister” läbivalt sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punktid 13 ja 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13) ühiskondlikele organisatsioonidele ajaloolise pärandi ja sõjahaudade kaitse alase tegevusega seotud riigieelarveliste toetuste eraldamise korraldamine;
14) sõjahaudade arvestuse pidamine, nende tähistamine ja hooldamine ning sõjahauas olevate säilmete ümbermatmise korraldamine;”;

3) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

„15) koordineerib Eesti sõjaajaloo jäädvustamiseks püstitatud mälestusmärkide haldamist Kaitseministeeriumi valitsemisalas.”;

4) paragrahvi 9 lõike 4 punktid 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) ühiskondlikele organisatsioonidele ajaloolise pärandi ja sõjahaudade kaitse alase tegevusega seotud riigieelarvelise toetuse taotluste menetlemine, toetuse eraldamise ettepanekute tegemine valdkonna eest vastutavale ministrile ja toetuse eraldamise lepingute muuseumi direktorile sõlmimiseks ettevalmistamine;
4) sõjahaudade arvestuse pidamine, nende tähistamine ja hooldamine ning sõjahauas olevate säilmete ümbermatmise korraldamine.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Sven Mikser
Minister

Mikk Marran
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json