Teksti suurus:

Põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määruse nr 128 „Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2014, 24

Põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määruse nr 128 „Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord” muutmine

Vastu võetud 19.12.2014 nr 120

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 2 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määrust nr 128 „Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Märgistamiseks kasutataval identifitseerimisvahendil on kordumatu ja põllumajandusloomale eluaegne number, mis kantakse põllumajandusloomade registrisse (edaspidi identifitseerimisnumber).”;

2) paragrahvi 3 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Identifitseerimisvahendi väljastab loomapidajale halduslepinguga selleks volitatud isik (edaspidi väljastav isik). Väljastav isik kontrollib loomapidaja andmete olemasolu põllumajandusloomade registris. Identifitseerimisvahend väljastatakse üksnes sellise loomapidaja looma märgistamiseks, kelle ettevõtte andmed on põllumajandusloomade registris. Väljastav isik teavitab põllumajandusloomade registri volitatud töötlejat väljastatud identifitseerimisvahendist ühe ööpäeva jooksul.”;

3) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse sõnad „Jõudluskontrolli Keskuse” sõnadega „väljastava isiku”;

4) paragrahvi 10 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral väljastab väljastav isik 20 päeva jooksul lõikes 2 nimetatud taotluse saamisest arvates loomapidajale sama identifitseerimisnumbriga uue kõrvamärgi (edaspidi asendusidentifitseerimisvahend). Väljastav isik teavitab põllumajandusloomade registri volitatud töötlejat väljastatud asendusidentifitseerimisvahendist ühe ööpäeva jooksul.

(4) Kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral kinnitab loomapidaja põllumajandusloomale asendusidentifitseerimisvahendi seitsme päeva jooksul arvates päevast, mil väljastav isik selle loomapidajale väljastas.”;

5) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Enne 2015. aasta 1. jaanuari valmistatud kõrvamärke võib väljastada ja kasutada kuni nende lõppemiseni.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Ivari Padar
Minister

Toomas Kevvai
Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json