Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruse nr 109 „Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2014, 31

Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruse nr 109 „Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord” muutmine

Vastu võetud 19.12.2014 nr 80

Määrud kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 53 lõike 7 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruses nr 109 „Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „piirkondlik osakond”;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõnad „väljastatud tõend” sõnadega „väljakirjutatud pabertõend”;

3) paragrahvi 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 3 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maksu- ja Tolliamet väljastab infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) liidese kaudu hüvitise määramiseks järgmisi andmeid:
1) haigekassa päringus esitatud kalendriaastal makstud ja arvestatud sotsiaalmaksu summa sotsiaalmaksu maksjate kaupa;
2) füüsilisest isikust ettevõtja puhul märge, kas on kohustus maksta sotsiaalmaksu avansilisi makseid haigekassa päringus esitatud päeval.”;

6) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahv 13 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 14 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tööandja esitab haigekassale tööandja tõendi „Ravikindlustuse seaduse” § 5 lõike 2 punkti 1 või 2 alusel kindlustatud isiku töövõimetuslehe juurde elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel või paberil posti teel seitsme kalendripäeva jooksul alates töövõimetuslehe lõpetamisest teada saamise päevast, kui hüvitise arvutamise aluseks on nimetatud seaduse § 54 lõikes 3 või § 55 lõikes 3 või 4 sätestatud tingimus. Tööandja tõendi vormistab tööandja, kes on kohustatud maksma kindlustatud isiku eest sotsiaalmaksu.

(2) Kui haigekassale esitatakse hüvitise määramiseks ja maksmiseks välisriigi arsti tõend, lisatakse sellele tööandja tõend, mille vormistab tööandja, kellele välisriigi arsti tõend esitati.

(3) Kindlustatud isiku surma korral esitatakse töövõimetuslehe juurde avaldus hüvitise väljamaksmiseks, millele lisatakse surmatunnistuse koopia ja pärimistunnistus või kindlustatud isikuga koos elanud perekonnaliikmeks olemist tõendavad dokumendid.”;

9) paragrahvi 15 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hüvitise määramiseks teavitab „Ravikindlustuse seaduse” § 5 lõike 2 punkti 1, 2, 4, 5 või lõike 31 alusel kindlustatud isik esimesel võimalusel tööandjat või füüsilisest isikust ettevõtjat töövõimetuslehe lõpetamisest.

(2) Tööandja või füüsilisest isikust ettevõtja teeb töövõimetuslehele oma kanded infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) liidese kaudu seitsme kalendripäeva jooksul, alates töövõimetuslehe lõpetamisest teada saamisest.”;

10) paragrahvi 16 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Dokumentide haigekassasse laekumise päevaks loetakse kuupäev, millal nõuetekohaselt vormistatud dokumendid haigekassale esitati.”;

11) paragrahvi 16 lõikes 4 asendatakse sõna „laekumise” sõnaga „esitamise”;

12) paragrahvi 16 lõikes 5 asendatakse sõna „väljastatud” sõnaga „väljakirjutatud”;

13) paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hüvitise määrab ja maksab haigekassa hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul arvates nõuetekohaselt vormistatud dokumentide esitamisest.”;

14) paragrahvi 17 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Hüvitise määramisest keeldumise korral saadab haigekassa kindlustatud isikule ja dokumentide esitajale haldusakti, mis sisaldab järgmisi andmeid:
1) teate vormistamise kuupäev ja teate number;
2) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
3) kindlustatud isiku isikukood;
4) õiguslikud ja faktilised asjaolud, mis on hüvitise määramisest keeldumise aluseks;
5) vaide esitamise kord;
6) teate väljastanud haigekassa vastutava töötaja ees- ja perekonnanimi ning allkiri;
7) teate vormistaja ees- ja perekonnanimi ning sidevahendite numbrid.”;

16) paragrahvi 18 lõikes 1 asendatakse sõna „laekumisest” sõnaga „esitamisest”;

17) määrust täiendatakse §-ga 22 järgmises sõnastuses:

§ 22. Töövõimetuslehe ning hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike muude dokumentide esitamine paberil

(1) Alates 1. jaanuarist 2015. a võib paberil haiguslehe esitada ravikindlustuse seaduse § 52 lõikes 11 sätestatud juhul.

(2) Paberil väljakirjutatud töövõimetusleht antakse kindlustatud isikule esitamiseks tööandjale või füüsilisest isikust ettevõtjale, kui töövõimetusleht on antud füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osalevale abikaasale.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json