Teksti suurus:

Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.04.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2014, 35

Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord1

Vastu võetud 21.12.2009 nr 128
RTL 2009, 98, 1457
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.06.2014RT I, 28.06.2014, 7001.07.2014
19.12.2014RT I, 29.12.2014, 2401.01.2015

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 11 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Põllumajanduslooma identifitseerimiseks ta märgistatakse ning registreeritakse põllumajandusloomade registris (edaspidi register).

  (2) Veiste identifitseerimine ja registreerimine, veisepassi väljastamine ning veiste arvestuse pidamine toimub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1760/2000, veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi loomise, veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 820/97 kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 204, 11.08.2000, lk 1–10), kohaselt.

  (3) Lamba ja kitse üle arvestuse pidamine ning nende identifitseerimine ja registreerimine toimub nõukogu määruse (EÜ) nr 21/2004, millega kehtestatakse lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteem ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 ning direktiive 92/102/EMÜ ja 64/432/EMÜ (ELT L 5, 09.01.2004, lk 8–17), kohaselt.

  (4) Hobuslase identifitseerimine ja registreerimine toimub komisjoni määruse (EÜ) nr 504/2008, millega rakendatakse nõukogu direktiivid 90/426/EMÜ ja 90/427/EMÜ hobuslaste identifitseerimise meetoditega seoses (ELT L 149, 07.06.2008, lk 3–32), kohaselt.

  (5) Kui loomapidaja andmed ei kajastu registris ega põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris, esitatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi töötleja) koos selles määruses nimetatud taotlustega ka loomapidaja nimi, kontaktandmed ning isiku- või registrikood.
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

  (6) Põllumajanduslooma tapmise korraldamiseks tegevusloa saanud ettevõtja annab põllumajandusloomaga seostatavad tapmise andmed registrile seitsme päeva jooksul põllumajanduslooma tapmise päevast arvates.
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

  (7) Põllumajanduslooma tapmise korraldamiseks tegevusloa saanud ettevõtja tagastab veise identifitseerimise dokumendi (edaspidi veisepass) ja hobuslase identifitseerimise dokumendi (edaspidi hobuslase pass) dokumendi väljastajale seitsme päeva jooksul põllumajanduslooma tapmise päevast arvates.
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

  (8) Loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemiseks tegevusloa saanud ettevõtja annab registrile andmed ettevõttesse vastu võetud põllumajanduslooma kohta seitsme päeva jooksul põllumajanduslooma ettevõttesse vastuvõtmise päevast arvates. Selleks esitab ettevõtja töötlejale põllumajandusloomaga kaasasoleva veterinaartõendi koopia.
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

  (9) Andmete esitamiseks vajalikud taotluste vormid teeb töötleja kättesaadavaks oma veebilehel.
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

§ 2.   Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liigid

  Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liigid on:
  1) kitsed;
  2) lambad;
  3) sead;
  4) veised;
  5) hobuslased.

§ 3.   Kitse, lamba, sea ja veise identifitseerimise kord

  (1) Paragrahvi 2 punktides 1–4 nimetatud liiki kuuluva põllumajanduslooma identifitseerib loomapidaja märgistamise teel.

  (2) Lammas ja kits märgistatakse kuue kuu jooksul looma sündimise päevast arvates või enne nimetatud tähtaja möödumist looma ühest karjast teise või tapamajja viimise korral.

  (3) Siga märgistatakse loomakasvatushoonest või -rajatisest või loomade pidamiseks piiritletud alalt (edaspidi tegevuskoht), kus siga sündis, välja liikumise korral.
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Veis märgistatakse 20 päeva jooksul looma sündimise päevast arvates või enne nimetatud tähtaja möödumist looma ühest karjast teise või tapamajja viimise korral.

  (41) Märgistamiseks kasutataval identifitseerimisvahendil on kordumatu ja põllumajandusloomale eluaegne number, mis kantakse põllumajandusloomade registrisse (edaspidi identifitseerimisnumber).
[RT I, 29.12.2014, 24 - jõust. 01.01.2015]

  (5) Identifitseerimisvahendi väljastab loomapidajale halduslepinguga selleks volitatud isik (edaspidi väljastav isik). Väljastav isik kontrollib loomapidaja andmete olemasolu põllumajandusloomade registris. Identifitseerimisvahend väljastatakse üksnes sellise loomapidaja looma märgistamiseks, kelle ettevõtte andmed on põllumajandusloomade registris. Väljastav isik teavitab põllumajandusloomade registri volitatud töötlejat väljastatud identifitseerimisvahendist ühe ööpäeva jooksul.
[RT I, 29.12.2014, 24 - jõust. 01.01.2015]

  (6) Kõrvamärgid kinnitatakse selleks ettenähtud aplikaatortangidega looma kummassegi kõrva.
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

§ 4.   Lamba ja kitse märgistamine ning kõrvamärk

  (1) Lammas ja kits märgistatakse nõukogu määruse (EU) nr 21/2004 artikli 4 lõike 2 punktide a ja b kohase identifitseerimisvahendiga. Kui lamba või kitse märgistamiseks kasutatakse ka elektroonilist kõrvamärki, kinnitatakse see looma vasakusse kõrva.

  (2) Kui lammast ja kitse peetakse teise Euroopa Liidu liikmesriiki toimetamise eesmärgil, siis nõukogu määruse (EÜ) nr 21/2004 artikli 4 lõike 2 punkti b kohase elektroonilise identifitseerimisvahendiga märgistamise korral peab see sisaldama teavet vähemalt kõrvamärgil nähtava teabe kohta.

  (3) Kitse kõrvamärk on plastikust ja punast värvi. Kõrvamärgi mõlemale poolele on trükitud vähemalt Eesti ISO-koodi tähis «EE» ning kümnekohaline kitse identifitseerimisnumber.
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Lamba kõrvamärk on plastikust ja kollast värvi. Kõrvamärgi mõlemale poolele on trükitud vähemalt Eesti ISO-koodi tähis «EE» ning kümnekohaline lamba identifitseerimisnumber.
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

§ 5.   Sea märgistamine

  (1) Siga märgistatakse tätoveeringuga või plastikust kõrvamärgiga, mis võimaldab kindlaks teha selle tegevuskoha registreerimise numbri, kus siga sündis. Kõrvamärgi kasutamise korral kinnitatakse see sea vasakusse kõrva.
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Tapamajja saadetavale seale lüüakse nõelhaamriga vahetult enne veovahendile laadimist kintsu piirkonda selle tegevuskoha registreerimise number, kust siga tapamajja veetakse.
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

§ 6.   Veise märgistamine ja kõrvamärk

  (1) Veis märgistatakse kahe samasuguse teabega kõrvamärgiga, mis kinnitatakse üks kummassegi kõrva. Kui veise märgistamiseks kasutatakse ka elektroonilist kõrvamärki, mis sisaldab teavet vähemalt kõrvamärgil nähtava teabe kohta, kinnitatakse see veise vasakusse kõrva.

  (2) Veise kõrvamärk on plastikust ja kollast värvi. Kõrvamärgi mõlemale poolele on trükitud vähemalt väljastava isiku logo, Eesti ISO-koodi tähis «EE» ja kümnekohaline veise identifitseerimisnumber.
[RT I, 29.12.2014, 24 - jõust. 01.01.2015]

§ 7.   Veise, lamba ja kitse registreerimine ning veisepassi väljastamise kord ja teatise esitamine sigade, mesilaste, lammaste ja kitsede kohta

  (1) Veise, lamba ja kitse märgistamise korral esitab loomapidaja töötlejale looma andmete registreerimiseks taotluse seitsme päeva jooksul looma märgistamisest arvates.
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Veise andmete registrisse kandmise korral saadab töötleja loomapidajale lisas esitatud vormi kohase veisepassi taotlusel esitatud aadressil posti teel lihtkirjaga.
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Loomapidaja kannab veise karja toomise korral viivitamata veisepassi oma nime, elu- või asukoha, aadressi ja veise karja toomise kuupäeva ning selle tegevuskoha registreerimise numbri, kus veist peetakse, ning kinnitab need andmed allkirjaga.
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Veisepassis looma liikumise või veterinaartoimingute osa kannetega täitumise korral esitab loomapidaja veisepassi lisalehe saamiseks töötlejale taotluse seitsme päeva jooksul veisepassi täitumise päevast arvates. Taotlusega koos esitatakse töötlejale ka kannetega täitunud veisepass.

  (5) Veisepassi kadumise, loetamatuks muutumise või selles vigade avastamise korral esitab loomapidaja uue veisepassi saamiseks töötlejale taotluse seitsme päeva jooksul asjakohase sündmuse toimumisest arvates. Veisepassi loetamatuks muutumise või selles vigade avastamise korral esitatakse töötlejale koos taotlusega ka veisepass.

  (6) Lõikes 4nimetatud lisalehe väljastamise korral tehakse kannetega täitunud veisepassile märge, mille kohaselt veisepass kehtib koos lisalehega. Lõikes 5 nimetatud uue veisepassi väljastamise korral tehakse sellele märge «duplikaat». Töötleja saadab kannetega täitunud veisepassi koos lisalehega või uue veisepassi loomapidajale posti teel lihtkirjaga 14 päeva jooksul taotluse saamisest arvates.

  (7) Veise, lamba ja kitse registrisse kantud andmete muutumise ning sea ühest karjast teise liikumise korral esitab loomapidaja töötlejale taotluse seitsme päeva jooksul andmete muutumisest ja liikumise toimumisest arvates.
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

  (71) Veise hukkumise, kadumise, hädatapmise, omatarbeks kohapeal lihaks tapmise, kohapeal kontrolltapmise, kohapeal loomataudi leviku tõkestamiseks tapmise või ekspordi korral kannab loomapidaja asjakohased andmed veisepassi ja tagastab selle töötlejale seitsme päeva jooksul asjakohase sündmuse toimumisest arvates.
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

  (8) Loomapidaja esitab töötlejale korra aastas teatise tema peetavate sigade ja mesilaste kohta 1. mai seisuga sama aasta 15. maiks ning lammaste ja kitsede kohta 1. jaanuari seisuga sama aasta 15. jaanuariks. Nimetatud teatises märgitakse tegevuskohtade registreerimise number ning sigade puhul tegevuskohtade kaupa põrsaste, võõrdepõrsaste, nuumsigade, nooremiste, emiste ja kultide arv, mesilaste puhul mesilasperede arv ning lammaste ja kitsede puhul tegevuskohtade kaupa utt-tallede, uttede ja jäärade ning kits-tallede, kitsede ja sikkude arv. Teatise näidisvormid avalikustatakse töötleja veebilehel.
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

  (9) [Kehtetu - RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

§ 8.   Hobuslase identifitseerimise ja registreerimise kord

  (1) Hobuslase identifitseerib ja hobuslase passi väljastab põllumajandusloomade aretuse seaduse alusel hobuslaste tõuraamatu pidamiseks tegevusloa saanud ettevõtja (edaspidi aretusühing) komisjoni määruse (EÜ) nr 504/2008 kohaselt.
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Hobuslase passi taotlemise korral esitab loomapidaja aretusühingule komisjoni määruse (EÜ) nr 504/2008 artikli 5 lõike 5 kohase taotluse.

  (3) Hobuslase identifitseerimiseks paigaldab loomale transpondri veterinaararst.

  (4) Aretusühing registreerib oma andmekogus vähemalt komisjoni määruse (EÜ) nr 504/2008 artikli 21 lõikes 1 nimetatud hobuslase andmed ja annab need registrile üle 20 päeva jooksul hobuslase andmete registreerimisest või registrisse kantavate andmete muutumise päevast arvates.
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

§ 9.   Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toimetatud või ühendusevälisest riigist imporditud veise, lamba, kitse ja sea registreerimise kord

  (1) Euroopa Liidu liikmesriigist veise, lamba, kitse ja sea Eestisse toimetamise korral esitab loomapidaja töötlejale looma andmete registreerimiseks taotluse seitsme päeva jooksul looma Eestisse toimetamise päevast arvates.
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toimetatud seal, lambal ja kitsel säilitatakse päritoluriigi identifitseerimisnumber.
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Veise, lamba, kitse ja sea, kes ei pärine Euroopa Liidu liikmesriigist ja on läbinud profülaktilise karantiini, märgistab loomapidaja 14 päeva jooksul importimise päevast arvates ning esitab töötlejale looma andmete registreerimiseks taotluse, kuhu on märgitud ka looma eelmine identifitseerimisnumber, seitsme päeva jooksul looma märgistamisest ja liikumise toimumisest arvates.
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

  (4)
[Kehtetu - RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

  (5) Lõikes 3 nimetatud põllumajanduslooma ei pea uuesti märgistama juhul, kui loom viiakse tapamajja ja tapetakse seal 20 päeva jooksul importimise päevast arvates.

  (6) Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toimetatud veisega kaasasolev veisepass esitatakse töötlejale koos lõikes 1 nimetatud taotlusega. Töötleja saadab veisepassi tagasi päritoluriigi pädevale asutusele.

§ 10.   Identifitseerimisvahendi eemaldamine, kadumine või loetamatuks muutumine

  (1) Kõrvamärgi võib eemaldada või asendada ainult töötleja loal.

  (2) Kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral esitab loomapidaja töötlejale taotluse uue kõrvamärgi saamiseks kahe päeva jooksul kõrvamärgi kadumisest või loetamatuks muutumisest arvates.

  (3) Kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral väljastab väljastav isik 20 päeva jooksul lõikes 2 nimetatud taotluse saamisest arvates loomapidajale sama identifitseerimisnumbriga uue kõrvamärgi (edaspidi asendusidentifitseerimisvahend). Väljastav isik teavitab põllumajandusloomade registri volitatud töötlejat väljastatud asendusidentifitseerimisvahendist ühe ööpäeva jooksul.
[RT I, 29.12.2014, 24 - jõust. 01.01.2015]

  (4) Kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral kinnitab loomapidaja põllumajandusloomale asendusidentifitseerimisvahendi seitsme päeva jooksul arvates päevast, mil väljastav isik selle loomapidajale väljastas.
[RT I, 29.12.2014, 24 - jõust. 01.01.2015]

  (5) Transpondri loetamatuks muutumise korral teavitab loomapidaja sellest kahe päeva jooksul veterinaararsti, kes paigaldab loomale 20 päeva jooksul sama numbrikombinatsiooniga transpondri.

§ 11.   Põllumajandusloomade registreerimistunnistuse väljastamise kord

  (1) Loomapidaja taotlusel väljastatakse talle põllumajanduslooma andmete registrisse kandmise kohta registreerimistunnistus.

  (2) Registreerimistunnistusele märgitakse järgmised andmed:
  1) loomapidaja nimi, elu- või asukoht ja aadress;
  2) loomapidaja isiku- või registrikood;
  3) registrisse kantud põllumajandusloomade arv ja nende identifitseerimisnumbrid ning selle tegevuskoha registreerimise number, kus loomad asuvad.
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Töötleja allkirjastab registreerimistunnistuse ja kinnitab selle pitseriga.

  (4) Registreerimistunnistus väljastatakse töötleja asjakohasel dokumendiplangil seitsme päeva jooksul lõikes 1 nimetatud taotluse esitamisest arvates.

§ 12.   Põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord

  (1) Loomapidaja peab arvestust temale kuuluva või karjas oleva põllumajanduslooma kohta elektrooniliselt või paberkandjal.

  (2) Lõikes 1 nimetatud arvestuses kajastatakse karja kuuluva veise kohta vähemalt komisjoni määruse (EÜ) nr 911/2004 artiklis 8 nimetatud andmed ning lamba ja kitse kohta nõukogu määruse (EÜ) nr 21/2004 artiklis 5 nimetatud andmed.

  (3) Sigade kohta kajastatakse lõikes 1 nimetatud arvestuses vähemalt järgmised andmed:
  1) sea karja toomise ja karjast välja liikumise kuupäev;
  2) sigade arv karjas ning nende tegevuskohtade registreerimise numbrid, kus sead sündisid ja kust sead on pärit või kuhu sead liikusid;
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]
  3) sigade võõrandamise korral ostja nimi, aadress ja isiku- või registrikood.

  (4) Hobuslase kohta kajastatakse lõikes 1 nimetatud arvestuses vähemalt hobuslase nimi, tõug, sünniaeg, UELN-kood ja transpondri number, karja toomise ja karjast välja liikumise aeg ning lähte- ja sihtkoha aadress koos sealse loomapidaja nime ja isiku- või registrikoodiga.
[RT I, 28.06.2014, 70 - jõust. 01.07.2014]

  (5) Lõigetes 2–4 toodud andmed kajastab loomapidaja lõikes 1 nimetatud arvestuses kolme päeva jooksul looma sündimise, märgistamise, karja toomise, karjast välja liikumise, hukkumise, kadumise või tapmise päevast arvates.

  (6) Loomapidaja säilitab lõikes 1 nimetatud arvestust kolm aastat põllumajanduslooma karjast välja liikumise, hukkumise, kadumise või tapmise päevast arvates.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Enne 10. juulit 2005. aastal sündinud lammast ja kitse ei pea uuesti märgistama ega registreerima.

  (2) Enne 1. oktoobrit 2000. aastal sündinud veise puhul ei ole looma sünnikuupäeva ja ema registrinumbri kandmine veisepassi kohustuslik.

  (3) Enne 2015. aasta 1. jaanuari valmistatud kõrvamärke võib väljastada ja kasutada kuni nende lõppemiseni.
[RT I, 29.12.2014, 24 - jõust. 01.01.2015]

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.


1 nõukogu direktiiv 2008/71/EÜ sigade identifitseerimise ja registreerimise kohta (EÜT L 213, 08.08.2008, lk 31–36).

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json