Teksti suurus:

Ajutise töövõimetuse hüvitise määramine ja maksmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.05.2024, 4

Ajutise töövõimetuse hüvitise määramine ja maksmine
[RT I, 07.05.2024, 3 - jõust. 15.05.2024]

Vastu võetud 19.09.2002 nr 109
RTL 2002, 108, 1609
jõustumine 01.10.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.03.2003RTL 2003, 40, 58801.04.2003
31.05.2004RTL 2004, 78, 126619.06.2004
31.08.2004RTL 2004, 119, 184517.09.2004
14.08.2006RTL 2006, 65, 120101.09.2006
04.06.2009RTL 2009, 46, 64201.07.2009
02.07.2009RTL 2009, 54, 79512.07.2009
19.03.2010RTL 2010, 14, 27301.04.2010
19.07.2012RT I, 25.07.2012, 201.08.2012
18.12.2012RT I, 21.12.2012, 2424.12.2012
19.12.2014RT I, 29.12.2014, 3101.01.2015
19.12.2017RT I, 29.12.2017, 101.01.2018
18.03.2022RT I, 24.03.2022, 101.04.2022
08.05.2023RT I, 23.05.2023, 126.05.2023, määruses läbivalt asendatud sõna „haigekassa“ sõnaga „Tervisekassa“ vastavas käändes
30.04.2024RT I, 07.05.2024, 315.05.2024

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 53 lõike 7 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse ajutise töövõimetuse hüvitise (edaspidi hüvitis) määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord.

  (2) [Kehtetu - RT I, 07.05.2024, 3 - jõust. 15.05.2024]

  (3) Kindlustatud isikule määratakse ja makstakse hüvitist «Ravikindlustuse seaduse» §-s 51 loetletud kindlustusjuhtumi esinemisel.

2. peatükk HÜVITISE MÄÄRAMISEKS JA MAKSMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID JA ANDMETE KOOSSEIS 

1. jagu Hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalikud dokumendid 

§ 2.   Töövõimetusleht ja välisriigi arsti tõend

  (1) Tervisekassa määrab ja maksab hüvitist töövõimetuslehe alusel. Töövõimetuslehe liigid on: haigusleht ja hooldusleht.
[RT I, 24.03.2022, 1 - jõust. 01.04.2022]

  (2) «Ravikindlustuse seaduse» § 51 lõike 1 punktis 1 või lõigetes 2–4 nimetatud kindlustusjuhtumi korral välisriigis asendab töövõimetuslehte kindlustatud isikut välisriigis ravinud arsti või hambaarsti väljakirjutatud pabertõend (edaspidi välisriigi arsti tõend), mis on Tervisekassale aluseks hüvitise määramisel ja maksmisel. Välisriigi arsti tõendile ei kohaldata käesoleva määruse §-s 4 sätestatut.
[RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

§ 3.   Hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalikud muud dokumendid

  Hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalikud muud dokumendid on:
  1) [Kehtetu - RT I, 07.05.2024, 3 - jõust. 15.05.2024]
  2) [Kehtetu - RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]
  3) tööandja tõend;
[RTL 2003, 40, 588 - jõust. 01.04.2003]
  4) [Kehtetu – RTL 2004, 119, 1845 - jõust. 17.09.2004]
  5) [Kehtetu – RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]
  6) andmed tööõnnetuse või kutsehaiguse raporti kohta;
[RT I, 07.05.2024, 3 - jõust. 15.05.2024]
  7) pärimistunnistus;
[RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]
  8) avaldus hüvitise väljamaksmiseks kindlustatud isiku surma korral.
  9) [Kehtetu - RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

2. jagu Hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide andmete koosseis 

§ 4.   Töövõimetusleht

  Töövõimetusleht sisaldab «Ravikindlustuse seaduse» § 52 lõike 4 alusel kehtestatud korras toodud andmeid.

§ 5.   Maksu- ja Tolliametist saadav andmekoosseis
[RT I, 07.05.2024, 3 - jõust. 15.05.2024]

  Maksu- ja Tolliamet väljastab infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) liidese kaudu hüvitise määramiseks järgmisi andmeid:
  1) Tervisekassa päringus esitatud kalendriaastal makstud ja arvestatud sotsiaalmaksu summa sotsiaalmaksu maksjate kaupa;
  2) füüsilisest isikust ettevõtja puhul märge, kas on kohustus maksta sotsiaalmaksu avansilisi makseid Tervisekassa päringus esitatud päeval.
[RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

§ 6.   Arsti või ämmaemanda otsus
[Kehtetu - RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

§ 7.   [Kehtetu - RTL 2003, 40, 588 - jõust. 01.04.2003]

§ 71.   Tööandja tõend

  Tööandja tõend sisaldab järgmisi andmeid:
  1) tööandjana sotsiaalmaksu maksva äriühingu äriregistri kood ja nimi või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud asutuse registrikood ja nimi või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku registrikood ja nimi või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja äriregistri kood ning notari ja kohtutäituri ees- ja perekonnanimi ja isikukood;
[RT I, 07.05.2024, 3 - jõust. 15.05.2024]
  2) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
  3) kindlustatud isiku isikukood;
  4) kindlustatud isiku kokkulepitud töötasu töövõimetuslehele märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval, kui hüvitise arvutamise aluseks on ravikindlustuse seaduse § 55 lõigetes 3 või 4 toodud tingimus;
[RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]
  5) fakt, kas kindlustatud isikule anti terviseseisundile vastav töö või viidi ta kergemale tööle üle, selle periood ja perioodil makstav töötasu;
[RT I, 07.05.2024, 3 - jõust. 15.05.2024]
  51) [Kehtetu – RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]
  6) «Ravikindlustuse seaduse» § 60 lõikes 2 või 4 või § 61 lõikes 2 nimetatud põhjus, millest tulenevalt kindlustatud isikul puudub õigus hüvitisele ning periood;
[RT I, 07.05.2024, 3 - jõust. 15.05.2024]
  7) tõendi vormistamise kuupäev;
  8) tööandja nimi või tema määratud isiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning allkiri;
  9) koostaja ees- ja perekonnanimi ning sidevahendite numbrid.

§ 8.   [Kehtetu – RTL 2004, 119, 1845 - jõust. 17.09.2004]

§ 9.   [Kehtetu – RTL 2006, 65, 1201 - jõust. 01.09.2006]

§ 10.   [Kehtetu – RTL 2006, 65, 1201 - jõust. 01.09.2006]

§ 11.   Pärimistunnistus

  Pärimistunnistusel sisalduvad andmed on kehtestatud «Pärimisseaduse» § 165 lõike 6, § 167 lõike 2 ja § 176 lõike 3 alusel justiitsministri määrusega.
[RT I, 07.05.2024, 3 - jõust. 15.05.2024]

§ 12.   Avaldus hüvitise väljamaksmiseks kindlustatud isiku surma korral

  Avaldus hüvitise väljamaksmiseks kindlustatud isiku surma korral sisaldab järgmisi andmeid:
  1) avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi;
  2) avalduse esitaja isikukood;
  3) avalduse esitaja elukoht;
  4) surnud isiku ees- ja perekonnanimi;
  5) surnud isiku isikukood;
  6) [kehtetu]
  7) surnud isiku surmakuupäev;
  8) avalduse esitaja sugulussuhe surnud isikuga (abikaasa, laps, vend, õde või muu);
  9) avalduse esitaja pangakonto number, millele hüvitis kantakse;
  10) viide avaldusele lisatavate dokumentide kohta;
  11) avalduse esitaja allkiri;
  12) avalduse vormistamise kuupäev.
[RTL 2004, 119, 1845 - jõust. 17.09.2004]

§ 13.   Töövõimetuslehe saatekiri
[Kehtetu - RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

3. peatükk HÜVITISE MÄÄRAMISE JA MAKSMISE KORD 

§ 14.   Töövõimetuslehele hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike muude dokumentide lisamine

  (1) [Kehtetu - RT I, 07.05.2024, 3 - jõust. 15.05.2024]

  (2) Kui Tervisekassale esitatakse hüvitise määramiseks ja maksmiseks välisriigi arsti tõend, lisatakse sellele tööandja tõend, mille vormistab tööandja, kellele välisriigi arsti tõend esitati.

  (3) Kindlustatud isiku surma korral esitatakse töövõimetuslehe juurde avaldus hüvitise väljamaksmiseks, millele lisatakse surmatunnistuse koopia ja pärimistunnistus või kindlustatud isikuga koos elanud perekonnaliikmeks olemist tõendavad dokumendid.
[RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

§ 15.   Töövõimetuslehe ning hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike muude dokumentide esitamine

  (1) Hüvitise määramiseks teavitab „Ravikindlustuse seaduse” § 5 lõike 2 punkti 1, 2, 4–51 või lõike 31 alusel kindlustatud isik esimesel võimalusel tööandjat või füüsilisest isikust ettevõtjat töövõimetuslehe lõpetamisest.
[RT I, 29.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Tööandja, füüsilisest isikust ettevõtja või ettevõtlustulu maksu maksja teeb töövõimetuslehele oma kanded elektrooniliselt või paberil seitsme kalendripäeva jooksul alates töövõimetuslehe lõpetamisest teadasaamisest.
[RT I, 07.05.2024, 3 - jõust. 15.05.2024]

§ 16.   Dokumentide menetlemine Tervisekassas

  (1) Tervisekassa:
[RTL 2006, 65, 1201 - jõust. 01.09.2006]
  1) registreerib esitatud dokumendid Tervisekassa kehtestatud korras;
  2) kontrollib esitatud dokumentide vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

  (2) Kui dokumentides esineb puudusi, sealhulgas andmete mitteloetavust, teatab Tervisekassa dokumentide esitajale kirjalikult puuduste kõrvaldamise tähtaja.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (3) Dokumentide Tervisekassasse laekumise päevaks loetakse kuupäev, millal nõuetekohaselt vormistatud dokumendid Tervisekassale esitati.
[RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

  (4) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktide 4, 5 või 51 või lõike 3 või 31 alusel kindlustatud isiku dokumentide esitamise korral esitab Tervisekassa Maksu- ja Tolliametile päringu sellekohase Maksu- ja Tolliameti tõendi saamiseks.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (5) Kui Tervisekassale esitatakse tööõnnetuse või kutsehaigestumise põhjusega väljakirjutatud töövõimetusleht, esitab Tervisekassa Tööinspektsioonile päringu tööõnnetuse või kutsehaigestumise kohta kinnituse saamiseks.
[RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

§ 17.   Hüvitise määramine

  (1) Hüvitise määrab ja maksab Tervisekassa hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul arvates nõuetekohaselt vormistatud dokumentide esitamisest.
[RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

  (2) [Kehtetu - RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

  (3) Hüvitise määramisest keeldumise korral saadab Tervisekassa kindlustatud isikule ja dokumentide esitajale haldusakti, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) teate vormistamise kuupäev ja teate number;
  2) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
  3) kindlustatud isiku isikukood;
  4) õiguslikud ja faktilised asjaolud, mis on hüvitise määramisest keeldumise aluseks;
  5) vaide esitamise kord;
  6) teate väljastanud Tervisekassa vastutava töötaja ees- ja perekonnanimi ning allkiri;
  7) teate vormistaja ees- ja perekonnanimi ning sidevahendite numbrid.
[RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

§ 18.   Hüvitise maksmine

  (1) Tervisekassa maksab hüvitise välja 30 kalendripäeva jooksul arvates nõuetekohaselt vormistatud dokumentide esitamisest Tervisekassasse. Tervisekassa kulul makstakse hüvitis välja hüvitise saaja kontole või hüvitise saaja kirjaliku avalduse alusel kolmanda isiku kontole Eestis. Hüvitise saaja kontole välisriigis makstakse hüvitis välja hüvitise saaja kulul.
[RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Tervisekassa võib pikendada hüvitise väljamaksmist 30 kalendripäeva võrra «Ravikindlustuse seaduse» § 62 lõikes 1 sätestatud juhul.

  (3) Hüvitise väljamaksmise pikendamisest teatab Tervisekassa kindlustatud isikule kirjalikult, näidates ära väljamaksmise pikendamise põhjuse ning tähtaja asja kohta oma arvamuse või vastuväidete esitamiseks.

§ 19.   Hüvitise maksmine kindlustatud isiku surma korral

  Kindlustatud isiku surma korral makstakse väljamaksmata jäänud hüvitis välja:
  1) ühe kuu jooksul arvates kindlustatud isiku surmast tema perekonnaliikmetele, kes elasid kindlustatud isiku surmani temaga koos ja olid tema ülalpidamisel;
  2) ühe kuu jooksul arvates pärijale notari väljastatud pärimistunnistuse esitamisest Tervisekassale.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2002. a.

§ 21.   Tööandja tõendile ja töövõimetuslehe saatekirjale märgitavad andmed

  Kuni 2010. aasta 1. jaanuarini märgitakse tööandja tõendile ja töövõimetuslehe saatekirjale tööandjana sotsiaalmaksu maksva äriühingu äriregistri kood ja nimi või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud asutuse registrikood ja nimi või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku registrikood ja nimi või äriregistrisse kandmata füüsilisest isikust ettevõtja ees- ja perekonnanimi ja isikukood.
[RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]

§ 22.   Töövõimetuslehe ning hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike muude dokumentide esitamine paberil

  (1) Alates 1. jaanuarist 2015. a võib paberil haiguslehe esitada ravikindlustuse seaduse § 52 lõikes 11 sätestatud juhul.

  (2) Paberil väljakirjutatud töövõimetusleht antakse kindlustatud isikule esitamiseks tööandjale või füüsilisest isikust ettevõtjale, kui töövõimetusleht on antud füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osalevale abikaasale.
[RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json