Teksti suurus:

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2014, 55

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Vastu võetud 19.12.2014 nr 194

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 30 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste loetelu ja tervishoiuteenuste rakendamise tingimused, mis on aluseks kindlustatud isikule osutatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) poolt.

  (2) Tervishoiuteenuste loetelus sätestatud piirhindu ja piirmäärasid rakendatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud kindlustatud isikult haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise korra ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika alusel.

2. peatükk Üldarstiabi 

§ 2.  Kindlustatud isiku pearaha

  (1) Pearaha on tasu, mida haigekassa maksab perearstile perearsti nimistusse kantud kindlustatud isikule vajalike tervishoiuteenuste osutamise kulude katmiseks.

  (2) Pearaha piirhind ühe kalendrikuu kohta on sõltuvalt kindlustatud isiku vanusest järgmine:

Pearaha

Kood

Piirhind
eurodes

Pearaha ühe alla 3-aastase kindlustatud isiku kohta

3044

6,51

Pearaha ühe 3- kuni alla 7-aastase kindlustatud isiku kohta

3045

4,85

Pearaha ühe 7- kuni alla 50-aastase kindlustatud isiku kohta

3046

2,99

Pearaha ühe 50- kuni alla 70-aastase kindlustatud isiku kohta

3047

4,07

Pearaha ühe 70-aastase ja vanema kindlustatud isiku kohta

3048

4,97

  (3) Perearstile, kelle nimistus on vähem kui 1200 kindlustatud isikut ja kelle teeninduspiirkonnas, milleks on riigi territooriumi haldusjaotusel rajanev üks kohalik omavalitsus, elab alaliselt vähem kui 1200 isikut, tasutakse pearaha 1200 isiku eest. Nimistus olevate kindlustatud isikute arvu ületava osa eest tasutakse pearaha koodiga 3046 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinna järgi.

  (4) Perearstile, kes osutab lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenust ajutiselt ilma õeta või kelle juures töötavate õdede summaarne tööaeg on seitsmepäevase ajavahemiku jooksul alla 40 tunni, tasutakse pearaha koefitsiendiga 0,8.

§ 3.  Baasraha ja lisatasu

  (1) Baasraha ning koodidega 3054 ja 3055 tähistatud lisatasu maksab haigekassa perearstile, kellel on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 35 lõike 2 alusel kinnitatud nimistu (edaspidi kinnitatud nimistuga töötav perearst), kindlustatud isikule vajalike tervishoiuteenuste osutamise kulude katmiseks.

  (2) Baasraha ja lisatasu rakendamise tingimused ning piirhind ühes kalendrikuus on järgmised:

Baasraha ja lisatasu

Kood

Piirhind
eurodes

Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3051

  976,28

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast 20–40 km kaugusel

3054

  133,65

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast kaugemal kui 40 km

3055

  382,94

Lisatasu perearsti nimistut teenindava täistööajaga teise pereõe eest

3059

1279,61

  (3) Tööajavälise ületunnitöö lisatasu rakendamise tingimused ning piirhinnad ühe tunni kohta on järgmised:

Lisatasu

Kood

Piirhind
eurodes

Lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3067

23,04

Lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest pereõele

3068

14,86

  (4) Koodidega 3054 ja 3055 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui perearsti tegevuskoht asub lähimast tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 55 lõike 1 alusel kehtestatud haiglate loetelus (edaspidi haiglate loetelu) nimetatud haiglast vastavalt 20–40 kilomeetri kaugusel või kaugemal kui 40 kilomeetrit.

  (5) Koodiga 3051 tähistatud baasraha makstakse koefitsiendiga 1,5, kui perearstil on mitu tegevuskohta ja need asuvad haldusterritoriaalse korralduse tõttu mitmes linnas, alevis, alevikus või külas ning kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) perearsti kõigis tegevuskohtades on täidetud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 10 alusel kehtestatud määruses sätestatud nõuded;
  2) perearsti nimistusse kantud isikute arv ei ületa tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõikes 41 sätestatud nimistu piirsuurust;
  3) perearsti vastuvõtuaeg teises või teistes tegevuskohtades on vähemalt 3 tundi nädalas;
  4) perearsti teine või teised tegevuskohad paiknevad põhilisest tegevuskohast kaugemal kui 10 kilomeetrit.

  (6) Koodiga 3059 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) perearsti nimistut teenindab mitte enam kui neli pereõde, kelle summaarne tööaeg kokku moodustab vähemalt kaks täistööaega;
  2) mitut nimistut teenindava pereõe summaarne tööaeg ei tohi ületada 52 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta;
  3) pereõdede, kelle summaarne tööaeg kokku on vähemalt kaks täistööaega, iseseisev vastuvõtuaeg on kummalgi õel vähemalt 20 tundi nädalas;
  4) perearsti tegevuskohas, kus õdede summaarne tööaeg kokku on kaks täistööaega, peab olema vähemalt kaks vastuvõturuumi suuruses vähemalt 16 m² ja 12 m² või kolm vastuvõturuumi kõik suuruses vähemalt 12 m².

  (7) Koodidega 3067 ja 3068 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) perearsti tööaeg kokku või pereõe tööaeg kokku ei ületa keskmiselt 52 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta neljakuulise arvestusperioodi jooksul;
  2) perearst ja pereõde on täitnud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 61 alusel kehtestatud määruses sätestatud üldarstiabi kättesaadavuse nõuded ning tööajaväline vastuvõtt toimub väljaspool nimetatud määrusega sätestatud vastuvõtuaega;
  3) perearst ja/või pereõde on tööajavälise vastuvõtu ajal tegevuskohas.

  (8) Lisatasu rakendamise tingimused ja piirhind kalendriaastas on järgmised:

Lisatasu

Kood

Piirhind
eurodes

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest

3061

3451,23

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile, kes saab lisatasu perearsti nimistut teenindava täistööajaga teise pereõe eest,
haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest

3069

4486,60

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile erialase lisapädevuse eest

3062

  862,81

  (9) Koodidega 3061, 3069 ja 3062 tähistatud tervishoiuteenuste eest makstakse lisatasu koefitsiendiga kuni 1,0. Koefitsiendi suuruse määrab haigekassa ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras.

  (10) Koodiga 3069 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui haigekassa on ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras perearsti tegevuste hindamise kalendriaastale eelneval kalendriaastal maksnud perearstile lisatasu koodiga 3059 tähistatud teenuse eest 12 kuud.

§ 4.  Normaalse raseduse jälgimine perearsti poolt

  (1) Perearsti poolt normaalse raseduse jälgimise piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine

3063

89,84

Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani

3064

36,70

Raseduse kulu jälgimine 20.–36. rasedusnädalani

3065

92,80

Raseduse kulu jälgimine 36.–40. rasedusnädalani

3066

30,83

  (2) Koodidega 3063, 3064, 3065 ja 3066 tähistatud tervishoiuteenuse piirhindu rakendatakse normaalse raseduse jälgimisel perearsti poolt.

§ 5.  Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenus

  (1) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse piirhind ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringne teenus ühes kalendrikuus

3090

18 320,44

  (2) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse ühes telefonikõnes antud konsultatsiooni piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsioon

3091

1,43

  (3) Haigekassa võtab koodidega 3090 ja 3091 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle ühelt tervishoiuteenuse osutajalt temaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 6.  Koolitervishoiuteenus

  (1) Haigekassa võtab koolitervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle üheteistkümnel kalendrikuul aastas.

  (2) Koolitervishoiuteenuse piirhind ühe õpilase kohta ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Koolitervishoiuteenus

3081

  2,42

Erivajadustega õpilaste koolitervishoiuteenus

3082

11,34

  (3) Koodidega 3081 ja 3082 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasumisel rakendatakse koefitsienti 0,97, kui teenuse osana ei ole tagatud kooliõe juhendamis- või töönõustamisteenus.

  (4) Koodiga 3081 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse statsionaarses õppes põhiharidust või üldkeskharidust omandavale õpilasele, samuti kutseõppe tasemeõppe teisel kuni neljandal kvalifikatsioonitasemel statsionaarses õppevormis õppivale õpilasele, välja arvatud lõikes 5 sätestatud õpilasele.

  (5) Koodiga 3082 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse teenuse osutamisel meditsiinilisel näidustusel hariduslike erivajadustega õpilaste koolis õppivatele haridusliku erivajadusega lastele.

3. peatükk Eriarstiabi ja õendusabi 

1. jagu Ambulatoorne tervishoiuteenus 

§ 7.  Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi piirhinnad

  (1) Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Eriarsti esmane vastuvõtt

3002

  18,49

Eriarsti korduv vastuvõtt

3004

  12,22

Vaimse tervise õe vastuvõtt

3015

  15,23

Kliinilise logopeedi konsultatiivne vastuvõtt eriarsti suunamisel

3016

  34,34

Eriarsti koduvisiit

3020

  18,62

Koduõendusteenus

3026

  25,36

Geriaatrilise seisundi hindamine

3027

  76,72

Välisriigist kutsutud eriarsti konsultatsioon

3030

255,84

Psühhiaatri ja õe vastuvõtt aktiivravi perioodis

3031

  31,15

Psühhiaatri vastuvõtt aktiivravi perioodis

3032

  26,05

Psühhiaatri vastuvõtt toetusravi perioodis

3033

  15,49

Hinnangu andmine tervishoiuteenuse vastavusele ravikindlustuse seaduse § 271 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele

3034

165,78

Õe iseseisev vastuvõtt

3035

    7,25

Õe koduvisiit

3036

  11,08

Ämmaemanda iseseisev vastuvõtt

3037

    7,25

Ämmaemanda koduvisiit

3038

  11,08

Pahaloomulise kasvaja esmase raviplaani koostamine või muutmine paikmepõhise multidistsiplinaarse ekspertkomisjoni poolt

3042

  29,68

Hematoloogilise kasvaja esmase raviplaani koostamine või muutmine ekspertkomisjoni poolt

3043

  23,76

E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

3039

  12,50

Psühhiaatri vastuvõtt (alla 19-aastasele isikule)

3100

  43,89

Elundisiirdamise ootelehele võtmise otsustamine või otsuse ülevaatamine multidistsiplinaarse ekspertkomisjoni poolt

3101

120,45

Õe triaaž erakorralise meditsiini osakonnas

3102

    4,26

  (2) Koodidega 3002, 3004, 3031, 3032, 3033 ja 3100 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:
  1) vestlus haigega ning anamneesi kogumine ja talletamine;
  2) haige läbivaatus, diagnostika, raviplaani koostamine ja diagnoosi määramine;
  3) ravi määramine;
  4) nõustamine tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
  5) nõustamine töö- ja elukorralduse kohta;
  6) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  7) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  8) lihtsamate raviprotseduuride tegemine, sh süstimine, sidumine, v.a põletushaige sidumine (kood 7133);
  9) muud vastuvõtu käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega;
  10) koodidega 66101 (vastuvõtu piirhinda on arvestatud üks tehtud uuring päevas), 66200, 66201, 66202 ja 66207 tähistatud laboriuuringud.

  (3) Eriarsti korduva vastuvõtu piirhinda (kood 3004) rakendatakse juhul, kui esmase vastuvõtu korral rakendati eriarsti esmase vastuvõtu piirhinda (kood 3002) või kui esmane visiit oli koduvisiit (kood 3020).

  (4) Haige pöördumisel eriarsti vastuvõtule retseptiravimi korduvaks väljakirjutamiseks rakendatakse koodiga 3004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda.

  (5) Koodiga 3030 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ainult haigekassa eelneval kirjalikul nõusolekul. Koodiga 3030 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda ei rakendata, kui konsultatsiooni on antud elektroonilise sidevahendi kaudu.

  (6) Koodidega 3031, 3032, 3033, 3100 ja 3015 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad teenust osutava tervishoiutöötaja superviseerimist üks kord kvartalis.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 3031 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle aktiivravi vajavalt kindlustatud isikult, kes vajab oma seisundi tõttu õe osalust raviotsuste tegemiseks, raviplaani koostamiseks, raviprotseduuride tegemiseks või ohutuse tagamiseks.

  (8) Koodidega 3035, 3036 ja 3015 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:
  1) patsiendi ja tema lähedaste tervisealane nõustamine tervise säilitamiseks, edendamiseks ja haiguste ennetamiseks (sh seisundi hindamine, terviseriskide analüüs, toimetuleku nõustamine, patsiendi iseseisvaks kasutamiseks mõeldud meditsiiniseadmete ja abivahendite kasutamise õpetamine, lähedaste toetamine ja turvalisuse hindamine);
  2) õendustoimingud (tervisenäitajate hindamine ja jälgimine, haiguspuhused õendustoimingud, arsti otsuse alusel raviprotseduuride tegemine (nt süstimine, sidumine) ja ravisoostumuse jälgimine ja nõustamine lähtuvalt arsti otsusest ja ravijuhendist;
  3) õendustegevuse dokumenteerimine (anamneesi kogumine, õendusplaani koostamine, õendusabi tulemuste hindamine, epikriisi koostamine, andmete töötlemine tervise infosüsteemis, tervishoiuteenuse osutamisega seotud dokumentide väljastamine).

  (9) Koodidega 3015, 3035 ja 3037 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse juhul, kui vastuvõtt toimub eriarsti osaluseta.

  (10) Geriaatrilise seisundi hindamise (kood 3027) komisjoni kuuluvad arst, õde ja sotsiaaltöötaja ning vajaduse korral konsultandid.

  (11) Koodiga 3033 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse aktiivravi järgsel perioodil, kui patsient on stabiilses seisundis, sümptomitevaba või stabiilsete jääksümptomitega osalise remissiooni seisundis, kuid vajab pikaajalist jälgimist, et vältida haigusepisoodide kordumist, või haiguse ägenemist ennetavat ravi.

  (12) Koodiga 3026 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel hoolekandeasutuses rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,68, kui ühe külastuse jooksul osutatakse teenust vähemalt viiele isikule.

  (13) Koodiga 3026 tähistatud teenuse piirhind sisaldab tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 25 lõike 3 alusel kehtestatud määruses sätestatud koduõendusteenuse hulka kuuluvaid tegevusi koos teenuse osutamiseks vajalike ravimite ja materjalidega, välja arvatud arsti poolt eelnevalt määratud krooniliste haiguste retseptiravimid ja meditsiiniseadme kaardiga määratud meditsiiniseadmed.

  (14) Koodiga 3026 tähistatud teenusele lisatakse eriarsti koduvisiidi korral koodiga 3020 tähistatud tervishoiuteenus.

  (15) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe juhtumi hinnangu kohta. Haigekassa tasub koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest sellele tervishoiuteenuse osutajale, kelle juures töötab kindlustatud isikule tervishoiuteenust osutanud eriarst.

  (16) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel meditsiinigeneetika erialal osaleb hinnangu andmisel arst-geneetik.

  (17) Haigekassa võtab koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui nimetatud tervishoiuteenuse osutamise käigus koostatud hinnang vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile.

  (18) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EÜ nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta (ELT L 166, 30.04.2004, lk 1–123) artiklis 20 sätestatud kriteeriumidele vastavusele hinnangu andmisel.

  (19) Koodiga 3042 tähistatud tervishoiuteenuse ekspertkomisjoni kuuluvad vähemalt neli arsti, kellest vähemalt kaks on onkoloogid (onkoteraapia ja kiiritusonkoloogia spetsialist) ja üks vastava paikme pädevusega kirurg.

  (20) Koodiga 3043 tähistatud tervishoiuteenuse ekspertkomisjoni kuuluvad vähemalt kolm arsti, kellest vähemalt kaks on hematoloogid.

  (21) Haigekassa võtab koodidega 3042 ja 3043 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui nimetatud tervishoiuteenuste osutamise käigus koostatud raviplaan vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile.

  (22) Perearsti poolt patsiendi suunamisel uroloogile, endokrinoloogile, otorinolarüngoloogile, pulmonoloogile, reumatoloogile, pediaatrile, neuroloogile või hematoloogile tervise infosüsteemi vahendusel edastatud e-saatekirjaga võtab haigekassa koodiga 3039 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tervishoiuteenuse osutamise käigus koostatud e-saatekiri ja eriarsti vastus sisaldavad ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisades sätestatud andmeid ning nõuetekohane vastus saadetakse tervise infosüsteemi vahendusel perearstile nelja tööpäeva jooksul alates e-saatekirja saatmisest.

  (23) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle koodiga 3039 tähistatud teenuse eest ka e-vastuvõtu korral lõikes 22 nimetatud tingimustel.

  (24) Koodiga 3101 tähistatud tervishoiuteenuse ekspertkomisjoni kuuluvad vähemalt viis arsti, kellest vähemalt üks on patsiendi ekspertkomisjoni suunanud arst, vähemalt üks vastava elundi siirdamise pädevusega kirurg ja vähemalt üks vastava paikme pädevusega sisehaiguste arst.

  (25) Haigekassa võtab koodiga 3101 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui nimetatud tervishoiuteenuse osutamise käigus koostatud otsus vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile.

  (26) Haigekassa võtab koodiga 3102 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse erakorralise meditsiini osakonnas, kus teenuse osutamine vastab tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõike 4 alusel kehtestatud määruses sätestatud nõuetele erakorralise meditsiini tervishoiuteenuse osutamiseks.

  (27) Haigekassa võtab koodiga 3102 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui triaažikategooria on määratud vastavalt ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud juhendile „Juhend triaaži teostamiseks Eesti erakorralise meditsiini osakondades” ning triaaži käigus tehtud mõõtmiste ja uuringute tulemused ning muu triaažikategooria määramise aluseks olev informatsioon on dokumenteeritud erakorralise meditsiini osakonna patsiendikaardis.

  (28) Koodiga 3102 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab vajaduse korral tehtavat retriaaži.

§ 8.  Koduse peritoneaaldialüüsi ravipäeva piirhind

  (1) Koduse peritoneaaldialüüsi ravipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev

7033

60,40

  (2) Koduse peritoneaaldialüüsi ravipäeva (kood 7033) piirhind sisaldab kulutusi vajalikele tarvikutele, lahustele, haige õpetamisele ning nõustamisele.

§ 9.  Koduse respiraatorravi ja aspiraatori kodukasutuse piirhinnad

  (1) Koduse respiraatorravi ravipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kodune respiraatorravi

7034

13,49

  (2) Koduse respiraatorravi ravipäeva (kood 7034) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi (kood 3020), õe koduvisiidi (kood 3036) või koduõendusteenuse (kood 3026) piirhind.

  (3) Aspiraatori kodukasutuse päeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Aspiraatori kodukasutus

7035

0,58

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7035 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kes viibib kodusel ventilatsiooniravil või kellel on trahheostoom, neuroloogilisest kahjustusest tingitud neelamishäire või neuromuskulaarsest haigusest tingitud köharefleksi puudumine.

  (5) Lõigetes 1 ja 3 nimetatud teenused sisaldavad meditsiiniseadme maksumust.

§ 10.  Päevaravi ja päevakirurgia piirhinnad

  (1) Päevaravi ja päevakirurgia korras osutatud tervishoiuteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Tervishoiuteenused päevaravis

3075

43,96

Päevakirurgia

3076

54,24

  (2) Päevaravi (kood 3075) ja päevakirurgia (kood 3076) ühe päeva piirhind sisaldab kulutusi järgmistele tegevustele:
  1) soovitused tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
  2) soovitused töö- ja elukorralduse kohta;
  3) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  4) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  5) lihtsamate raviprotseduuride tegemine, sh süstimine, sidumine, v.a põletushaige sidumine (koodid 7133 ja 7134);
  6) muud vastuvõtu käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega;
  7) koodidega 66101 (teenuse piirhinda on arvestatud üks tehtud uuring päevas), 66200, 66201, 66202 ja 66207 tähistatud laboriuuringud;
  8) vajalikud õendustoimingud, haige hooldus, ravimid ning üks söögikord.

  (3) Haigekassa võtab kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle päevaravi (kood 3075) piirhinna alusel juhul, kui kindlustatud isikule osutatakse tervishoiuteenuseid plaanilise ravi käigus, ta viibib ravil üle nelja tunni päevas ning lahkub ravilt samal päeval.

  (4) Haigekassa võtab kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle päevakirurgia (kood 3076) piirhinna alusel juhul, kui kindlustatud isik viibib seoses tervishoiuteenuste osutamisega ravil üle nelja tunni päevas ning lahkub ravilt samal päeval.

  (5) Päevakirurgias kasutatava anesteesia eest rakendatakse §-s 41 sätestatud anesteesia piirhindu.

  (6) Haigekassa võtab päevakirurgia eest tasu maksmise kohustuse üle, kui täisvarustusega operatsioonitoas tehti 6. peatükis nimetatud operatsioon.

§ 11.  Tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku veoteenuse piirhinnad

  (1) Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike veoteenuste piirhinnad on järgmised:

Veoteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Haige ja/või doonorelundi vedu tervishoiuteenuse osutaja sõidukiga (v.a kiirabi) – 1 km

3071

      0,38

Vedu lennukiga – 1 tund

3072

  811,00

Vedu helikopteriga – 1 tund

3073

1083,00

Edasi-tagasivedu parvlaevaga

3074

    40,90

Surnu vedu sõidukiga (v.a parvlaeval) üle 100 km

3079

    64,00

Doonorelundi või retsipiendi vedu lennukiga – 1 tund

3085

2820,00

Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude kullerteenus

3086

  811,60

  (2) Koodidega 3072 ja 3073 tähistatud veoteenuseid rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel vältimatu arstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde.

  (3) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel statsionaarse eriarstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel teise eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde.

  (4) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse arsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

  (5) Koodiga 3074 tähistatud veoteenuse eest tasutakse Kuressaare Haigla Sihtasutusele koefitsiendiga 0,75.

  (6) Koodiga 3079 tähistatud veoteenust rakendatakse arsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

  (7) Koodiga 3079 tähistatud veoteenuse eest tasutakse koefitsiendiga 0,4, kui lähim patoanatoomilist lahangut teostav tervishoiuteenuse osutaja on kuni 25 km (kaasa arvatud) kaugusel, ning koefitsiendiga 0,7, kui lähim patoanatoomilist lahangut teostav tervishoiuteenuse osutaja on 26 kuni 100 km (kaasa arvatud) kaugusel.

  (8) Koodiga 3085 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel järgmistel juhtudel:
  1) doonorelundite transportimisel välismaalt Eestisse eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde siirdamise eesmärgil;
  2) ravimeeskonna transportimisel välismaalt Eestisse doonorsüdame eemaldamise eesmärgil ja Eestist tagasi välismaale eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde;
  3) doonorsüdame transportimisel Eestist välismaale eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde kindlustatud isikule südame siirdamise eesmärgil;
  4) kindlustatud isiku transportimisel Eestist välismaale südame siirdamise ettevalmistamiseks või südame siirdamiseks või tagasi välismaalt Eestisse eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde siirdamise ettevalmistamise või siirdamise järel.

  (9) Lõike 8 punktides 1, 2, 3 ja 4 nimetatud ravimeeskonna, doonorelundi ja kindlustatud isiku (retsipiendi) transportimisel sama lennukiga rakendatakse koodiga 3085 tähistatud veoteenust üks kord ühe tunni kohta.

  (10) Koodiga 3085 tähistatud teenuse piirhind sisaldab lisaks lennutunni maksumusele keskmist ootetunni maksumust.

  (11) Koodiga 3073 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel lõike 8 punktis 4 sätestatud juhul.

  (12) Koodiga 3086 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel vereloome tüvirakkude või terapeutiliste rakkude transportimisel välismaalt Eestisse eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde siirdamise eesmärgil. Teenuse piirhinda rakendatakse üks kord ühe veo kohta.

  (13) Koodiga 3086 tähistatud veoteenus sisaldab tervishoiutöötaja tööjõukulu, päevaraha, transpordi- ja majutuskulusid.

2. jagu Statsionaarne tervishoiuteenus 

§ 12.  Voodipäeva arvestus haiglas

  (1) Haigla voodipäevade maksimaalne arv ja voodipäeva piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Voodi-
päevade
maksimum-
arv

Ühe haige
voodipäeva
piirhind
eurodes

Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)

Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)

Sisehaigused

2001

8

  73,99

100

0

Kardioloogia

2002

8

  78,33

100

0

Kutsehaigused

2003

4

  66,79

100

0

Endokrinoloogia

2005

6

  77,83

100

0

Nakkushaigused (sh laste nakkushaigused)

2006

8

  82,91

100

0

Nakkushaigused (sh laste nakkushaigused) lõikes 7 nimetatud diagnooside korral

2007

8

  95,19

100

0

Hematoloogia

2008

7

100,54

100

0

Nefroloogia

2009

7

  76,15

100

0

Gastroenteroloogia

2010

6

  78,62

100

0

Kirurgia (16-aastane ja vanem isik)

2011

6

  82,05

100

0

Kirurgia (alla 16-aastane isik)

2012

4

  81,65

100

0

Neurokirurgia

2013

6

  90,75

100

0

Torakaalkirurgia

2014

8

  81,65

100

0

Kardiokirurgia

2015

6

  83,02

100

0

Traumatoloogia

2016

7

  81,65

100

0

Septiline luu-liigesekirurgia

2017

20

  81,65

100

0

Põletus

2018

9

  78,65

100

0

Ortopeedia

2019

6

  81,65

100

0

Tuberkuloos (tahtest olenematu ravi korral)

2020

180

115,46

100

0

Tuberkuloos

2021

60

  78,26

100

0

Psühhiaatria

2022

20

  77,07

100

0

Akuutpsühhiaatria (tahtest olenematu ravi korral)

2058

166,10

100

0

Lastepsühhiaatria (alla 19-aastane isik)

2060

20

138,62

100

0

Psühhiaatria ebastabiilse remissiooniga patsiendi korral

2062

  78,13

100

0

Günekoloogia

2025

4

  76,16

100

0

Sünnitusabi

2026

4

127,82

100

0

Raseduspatoloogia

2028

5

  85,22

100

0

Neuroloogia

2029

7

  93,57

100

0

Uroloogia

2030

5

  75,84

100

0

Oftalmoloogia

2031

3

  74,49

100

0

Otorinolarüngoloogia (sh laste otorinolarüngoloogia)

2032

3

  75,52

100

0

Dermatoveneroloogia

2033

10

  82,11

100

0

Neonatoloogia

2034

20

122,60

100

0

Radioloogia

2035

8

  78,93

100

0

Pediaatria

2036

6

  92,13

100

0

Pulmonoloogia (sh hingamiselundite allergia)

2038

8

  78,82

100

0

Onkoloogia

2039

7

  77,65

100

0

Veresoontekirurgia

2040

5

  80,63

100

0

Näo-lõualuukirurgia

2042

4

  80,63

100

0

Reumatoloogia

2043

6

  77,52

100

0

I astme intensiivravi

2044

5

  76,16

100

0

II astme intensiivravi

2045

10

311,21

100

0

III astme intensiivravi

2046

25

539,65

100

0

III A astme intensiivravi

2059

25

684,37

100

0

Järelravi

2047

60

  58,32

100

0

Põetamine, hooldamine (lapsevanema või lapse muu tegeliku põetaja või hooldaja viibimisel haige lapsega statsionaaris)

2048

  22,79

100

0

Lasteneuroloogia

2050

7

115,96

100

0

Iseseisev statsionaarne õendusabi

2063

60

  61,32

85

15

  (2) Lõikes 1 sätestatud ühe haige voodipäeva (v.a koodid 2048 ja 2063) piirhind sisaldab kulutusi järgmistele tegevustele:
  1) vestlus haigega, anamneesi kogumine ja talletamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  2) haige läbivaatus, diagnostika, raviplaani koostamine, kliinilise diagnoosi püstitamine, ravi määramine;
  3) soovitused tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
  4) soovitused töö- ja elukorralduse kohta;
  5) haige hooldus, õendusabi, toitlustamine;
  6) lihtsamate raviprotseduuride tegemine, sh süstimine, sidumine, v.a põletushaige sidumine (kood 7134);
  7) ravimid, v.a 7. peatükis sätestatud ravimid;
  8) koodidega 66101 (voodipäeva piirhinda on arvestatud üks tehtud uuring ööpäevas), 66100, 66102, 66103, 66104, 66106, 66107, 66112, 66200, 66201, 66202, 66207 ja 66117 tähistatud laboriuuringud;
  9) eriarstide, õdede ja ämmaemandate konsultatsioonid.

  (3) Iseseisva statsionaarse õendusabi (kood 2063) voodipäeva piirhind sisaldab õendustoimingute ja nendega haakuvate hooldustegevuste maksumust, koodidega 66101 (voodipäeva piirhinda on arvestatud üks tehtud uuring ööpäevas), 66100, 66102, 66103, 66104, 66106, 66107, 66112, 66200, 66201, 66202, 66207 ja 66117 tähistatud laboriuuringuid ning ravimeid, v.a 7. peatükis sätestatud ravimid.

  (4) Koodiga 2063 tähistatud tervishoiuteenusega rakendatakse koodiga 3002 või 3004 tähistatud tervishoiuteenust, kui toimub eriarsti konsultatsioon.

  (5) Kindlustatud isiku statsionaarsele ravile saabumise ja ravilt lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

  (6) Haigekassa võtab alla ühe ööpäeva statsionaarsel ravil viibinud kindlustatud isiku eest tasu maksmise kohustuse üle järgmiselt:
  1) isiku suunamisel statsionaarsele ravile teise tervishoiuteenuse osutaja juurde või isiku surma korral statsionaarsele ravile saabumise päeval – eriarstiabi voodipäeva piirhinnaga;
  2) üle kuue tunni ravil viibinud isiku eest – ühe voodipäeva piirhinnaga.

  (7) Haige ravil viibimisel sama tervishoiuteenuse osutaja erinevates osakondades ei tohi lõikes 1 loetletud erialajärgsete voodipäevade arv eraldi ületada vastavat voodipäevade maksimumarvu ning kokku suurimat voodipäevade maksimumarvu (v.a koodidega 2045–2048, 2063 ja 2059 tähistatud tervishoiuteenused).

  (8) Lõikes 7 nimetatud erialajärgsete voodipäevade arvu hulka loetakse ka I astme intensiivravi päevad.

  (9) Haige järjestikusel viibimisel intensiivravil 18 ja enam tundi võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle voodipäevajärgse piirhinna alusel ning alla 18-tunnisel viibimisel tegelikult viibitud tundide eest.

  (10) Põletushaige I ja II astme intensiivravi (koodid 2044 ja 2045) korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kokku kuni 25 intensiivravipäeva eest.

  (11) Lõikes 10 kehtestatud intensiivravipäevade maksimumarvu võib pikendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (12) Lõikes 1 ettenähtud voodipäevade maksimaalset arvu ületavate päevade eest, välja arvatud koodidega 2047 ja 2063 tähistatud tervishoiuteenuste korral, võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järelravi (kood 2047) tervishoiuteenusena kuni 60 päeva eest.

  (13) Koos haige lapsega haiglas viibiva lapsevanema või muu tegeliku põetaja või hooldaja eest tasub haigekassa täiendavalt põetuse ja hoolduse voodipäeva järgi koodiga 2048 tähistatud tervishoiuteenuse eest järgmiselt:
  1) alla 2-aastase lapsega haiglas viibimise päevade eest;
  2) lapse rinnaga toitmisel haiglas viibimise päevade eest;
  3) alla 10-aastase lapsega haiglas viibimisel kuni 14 päeva eest;
  4) alla 15-aastase sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimisel kuni 14 päeva eest.

  (14) Koodiga 2034 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- ja piirkondlikus haiglas.

  (15) Koodiga 2007 tähistatud tervishoiuteenuse korral võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (edaspidi RHK 10) nimetatud järgmiste diagnooside alusel:

 

Haigusrühm

Diagnoos (RHK 10)

  1.

Soolenakkused

A00 – A00.9 koolera

A01.0 – A02.9 kõhutüüfus ja paratüüfused

A03.0 – A03.9 šigelloos

A08.0 – A08.5 soole viirus- ja muud täpsustatud nakkused, rotaviirusenteriit

A09 nakkuslik kõhulahtisus

  2.

Teatavad bakterzoonoosid

A20.0 – A20.9 katk

A22.0 – A22.9 põrnatõbi ehk Siberi katk

  3.

Muud bakterhaigused

A30.0 – A30.9 leepra

A36.0 – A36.9 difteeria

A37.0 – A37.8 läkaköha

A38 sarlakid

A39 meningokokkinfektsioon

A48.1 leegionärihaigus

  4.

Riketsioosid

A75.0 – A75.9 tähniline tüüfus ehk täi- ja kirburiketsioos

A77.0 – A77.9 eksanteem- ehk tähnilised palavikud ehk puukriketsioosid

A78 Q-palavik

  5.

Kesknärvisüsteemi viirushaigused

A80.0 – A80.9 äge poliomüeliit

A82.0 – A82.9 marutõbi

A87.0 – A87.9 viirusmeningiidid

A85 – A86 viirusentsefaliidid

  6.

Lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja
hemorraagilised viiruspalavikud

A90 klassikaline dengue palavik ehk seitsmendapäevitine palavik

A91 hemorraagiline dengue palavik

A92.0 – A92.9 sääse levitatavad muud viiruspalavikud

A93.0 – A93.8 lülijalgse levitatavad mujal klassifitseerimata muud viiruspalavikud

A94 lülijalgse levitatav täpsustamata viiruspalavik

A95.0 – A95.9 kollapalavik

A96.0 – A96.9 hemorraagiline areenaviiruspalavik

A98.0 – A98.9 mujal klassifitseerimata muud hemorraagilised viiruspalavikud

A99 täpsustamata hemorraagilised viiruspalavikud

  7.

Naha- ja limaskestakahjustusega viirushaigused

B01.0 – B01.9 tuulerõuged

B02 vöötohatis (Herpes zoster)

B05.0 – B05.9 leetrid

B06.0 – B06.9 punetised (kaasa arvatud kongenitaalne (P35.0))

B09 naha- ja limaskestakahjustusega täpsustamata viirusnakkus (roseola infantum (exanthema subitum))

  8.

Viirushepatiit

B15.0 – B15.9 äge A-viirushepatiit

B16.0 – B16.3 äge B-viirushepatiit

B17.1 äge C-viirushepatiit

B17.2 äge E-viirushepatiit

  9.

HIV-infektsioon

B20 – B24 inimese immuunpuudulikkuse viirustõbi ehk HIV-tõbi

10.

Bakteriaalsed meningiidid

G00 – G04 meningiidid ja entsefaliidid

11.

Muud viirushaigused

B26.9 nakkuslik parotiit ehk mumps

B27.0 – B27.9 nakkuslik mononukleoos

J00 – J06 äge respiratoorne infektsioon

J10.0 – J11.8 gripp

12.

Muud haigused või haigusseisundid

B50 – B54 malaaria

  (16) Koodiga 2063 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada kuni 60 päeva kaupa tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (17) Koodiga 2047 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada kuni 60 päeva kaupa tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (18) Koodiga 8101 või 8102 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel on koodiga 2008 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv 45 päeva.

  (19) Koodiga 372R, 373R, 374R, 375R, 376R või 8105 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel on koodiga 2008 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv 21 päeva.

  (20) Haigekassa võtab koodiga 2062 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui:
  1) patsient on ebastabiilses remissioonis;
  2) ravi alustamise ja jätkamise otsustab ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt kaks psühhiaatrit, ja otsus on vormistatud ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormi alusel;
  3) on tagatud psühhiaatri ööpäevaringne valmisolek konsulteerimiseks.

  (21) Koodiga 2062 tähistatud tervishoiuteenuse korral peab lõikes 20 nimetatud ekspertkomisjon alati ravi edasist vajalikkust hindama ning uue raviplaani koostama hiljemalt 180 päeva möödumisel eelmise raviplaani koostamisest.

  (22) Haigekassa võtab koodiga 2058 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui raviasutuses on tagatud ööpäevaringne psühhiaatri valve.

  (23) Haigekassa võtab koodiga 2020 või 2021 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle tuberkuloosi ja sõltuvushäire kaksikdiagnoosiga patsiendilt juhul, kui patsiendi ravivajaduse on hinnanud ning dokumenteerinud ravi alguses ja lõpus ravimeeskond, millesse kuuluvad kopsuarst ja vähemalt kaks liiget järgmisest loetelust: psühhiaater, vaimse tervise õde, sotsiaaltöötaja, tegevusterapeut ja kliiniline psühholoog.

  (24) Koodiga 2020 või 2021 tähistatud tervishoiuteenusega rakendatakse tuberkuloosi ja sõltuvushäire kaksikdiagnoosiga patsiendil vastavalt hinnatud ravivajadusele koodiga 3032, 3033 ja/või 7607 tähistatud tervishoiuteenuseid.

  (25) Koodiga 2020 või 2021 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib suurendada tuberkuloosi ja sõltuvushäire kaksikdiagnoosiga patsiendil tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras juhul, kui on dokumenteeritud senise ravi tulemuslikkus ja põhjendatud ravi jätkamise vajadus.

  (26) Koodiga 2063 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinnale rakendatakse koefitsienti 0,89, kui ei ole täidetud sotsiaalministri 13. jaanuari 2014. a määruse nr 3 „Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele” § 6 lõikes 3 sätestatud nõuded.

§ 13.  Statsionaarne taastusravi

  (1) Statsionaarse taastusravi voodipäevade maksimaalne arv ja piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Voodi-
päevade
maksimum-
arv

Ülevõetava tasu
maksmise
kohustuse piirmäär
(% voodipäeva
piirhinnast)

Kindlustatud isiku
omaosaluse määr
(% voodipäeva
piirhinnast)

Piirhind
eurodes

Intensiivne funktsioone taastav taastusravi

8029

21

100

0

76,49

Funktsioone taastav taastusravi

8028

14

100

0

57,01

Funktsioone toetav taastusravi (vähemalt 19-aastasele isikule)

8030

10

80

20

57,01

Funktsioone toetav taastusravi (alla 19-aastasele isikule)

8031

14

100

0

57,01

  (2) Taastusravi (koodid 8029, 8028, 8030 ja 8031) piirhinnad sisaldavad kulutusi § 12 lõikes 2 nimetatud tegevustele.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 8029 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsiendi funktsioonid ja ravivajaduse on hinnanud ning dokumenteerinud vähemalt ravi alguses ja lõpus ravimeeskond, millesse kuuluvad taastusarst ja vähemalt kaks liiget järgmisest loetelust: füsioterapeut, tegevusterapeut, kliiniline psühholoog ja logopeed.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 8029 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle lõikes 1 nimetatud voodipäevade maksimumarvu alusel üks kord isiku kohta kuue järjestikuse kuu jooksul pärast ägedat haigestumist, traumat või operatsiooni või kolm korda isiku kohta 18 järjestikuse kuu jooksul pärast pea- või seljaajutraumat, mille tagajärjel on tekkinud raskekujuline liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire või mõõdukas liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire ning lisaks vähemalt kaks raskekujulist või mõõdukat funktsioonihäiret alljärgnevast loetelust:
  1) kõnefunktsiooni häire;
  2) neelamisfunktsiooni häire;
  3) mälu- ja/või kognitiivsete funktsioonide häired;
  4) põie- ja/või soolefunktsioonide häired;
  5) tegutsemis- ja osalusfunktsioonihäire tingituna käe motoorikahäirest.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 8028 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle lõikes 1 nimetatud voodipäevade maksimumarvu alusel üks kord kuue järjestikuse kuu jooksul pärast ägedat haigestumist, traumat või operatsiooni, mille tagajärjel on tekkinud raskekujulisest või mõõdukast funktsioonihäirest tulenev näidustus statsionaarseks taastusraviks, välja arvatud lõikes 4 nimetatud seisundid.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 8030 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle taastusarsti suunamisel krooniliste tugi- ja liikumiselundkonna funktsioonihäirete, tasakaalu- ja propriotseptsiooni-, südame- või hingamisfunktsiooni häirete korral.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 8031 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 19-aastaste laste neuroarengulise ja taastusravi näidustuste esinemisel.

  (8) Kindlustatud isiku statsionaarsele taastusravile saabumise ja taastusravilt lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

  (9) Statsionaarse taastusravi korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle lisaks taastusravi voodipäeva piirhinnale (koodid 8028–8031) järgmiste tervishoiuteenuste eest vastavalt taastusarsti või ravimeeskonna koostatud raviplaanile: § 26 lõigetes 1 ja 3 loetletud tervishoiuteenused, isiksuse uuring (kood 7615), kognitiivse funktsiooni uuring (kood 7616), psühhoteraapia seanss ühele haigele (kood 7601), logopeedilised uuringud (koodid 7611 ja 7619), laboratoorsed analüüsid, mis ei kuulu voodipäeva piirhinna sisse, radioloogilised uuringud (§-d 14–19 ja 21), neurofüsioloogilised uuringud ja funktsionaaldiagnostilised uuringud, uroloogilised protseduurid (§ 28) ning tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikud veoteenused (§ 11).

  (10) Koos haige lapsega haiglas taastusravil viibiva lapsevanema või muu tegeliku põetaja või hooldaja eest tasutakse täiendavalt põetuse ja hoolduse voodipäeva järgi koodiga 2048 tähistatud teenuse eest järgmiselt:
  1) kuni 7-aastase (kaasa arvatud) lapsega haiglas viibimise päevade eest;
  2) kuni 14-aastase (kaasa arvatud) sügava või raskekujulise liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimise päevade eest.

  (11) Koodidega 8028 ja 8029 tähistatud taastusravi voodipäevade maksimaalset arvu võib suurendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, juhul kui on dokumenteeritud senise ravi tulemuslikkus ja põhjendatud ravi jätkamise vajadus.

  (12) Koodiga 8029 tähistatud voodipäevade maksimaalse arvu ületamisel, välja arvatud lõikes 11 määratud tingimustel, rakendatakse järelravi (kood 2047) voodipäeva piirhinda.

4. peatükk Uuringud ja protseduurid 

§ 14.  Röntgeniülesvõtete piirhinnad

  (1) Röntgeniülesvõtete piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind
eurodes

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte)

7900

Koodi 7900 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast üks ülesvõte

  8,85

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7901

Koodi 7901 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast kaks ülesvõtet

12,91

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7902

Koodi 7902 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

15,86

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (üks ülesvõte)

7906

Koodi 7906 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast ainult üks ülesvõte

10,05

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (kaks ülesvõtet)

7907

Koodi 7907 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast vähemalt kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7908 alusel

14,97

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (iga järgmine ülesvõte)

7908

Koodi 7908 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7907 juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

  8,48

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte)

7903

Koodi 7903 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast üks ülesvõte

10,22

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet)

7904

Koodi 7904 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast kaks ülesvõtet

15,41

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7905

Koodi 7905 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

18,57

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (üks ülesvõte)

7909

Koodi 7909 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast üks ülesvõte

  9,00

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7910

Koodi 7910 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast kaks ülesvõtet

13,48

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7911

Koodi 7911 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

16,01

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (üks ülesvõte)

7912

Koodi 7912 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast üks ülesvõte

10,05

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7913

Koodi 7913 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast kaks ülesvõtet

14,52

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7914

Koodi 7914 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

18,69

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest ja/või liigestest (üks ülesvõte)

7915

Koodi 7915 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest ja/või ülajäseme liigestest üks ülesvõte

10,05

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (kaks ülesvõtet)

7916

Koodi 7916 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7917 alusel

12,73

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (iga järgmine ülesvõte)

7917

Koodi 7917 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7916 juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet

  8,09

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (üks ülesvõte)

7918

Koodi 7918 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest üks ülesvõte

11,23

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (kaks ülesvõtet)

7919

Koodi 7919 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7920 alusel

12,92

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (iga järgmine ülesvõte)

7920

Koodi 7920 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7919 juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet

  9,20

Ortopantomograafia (üks ülesvõte)

7922

Koodi 7922 alusel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ühe uuringu käigus ühe ülesvõtte eest tingimusel, et tulemust on ravidokumendis kirjeldanud radioloog

  7,82

Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti (üks ülesvõte)

7923

Koodi 7923 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest üks ülesvõte. Juhul kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte, võtab haigekassa iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7924 alusel

27,96

Mittetransporditava haige iga järgnev röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti

7924

Koodi 7924 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7923 juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte

  9,98

Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti täisdigitaalsel seadmel (üks ülesvõte)

7925

Koodi 7925 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest üks ülesvõte. Juhul kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte, võtab haigekassa iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7998 alusel

36,60

Mittetransporditava haige iga järgnev röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti täisdigitaalsel seadmel

7998

Koodi 7998 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7925 juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte

11,47

Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis

6074

Üks rind kahes projektsioonis

13,17

Kuseteede kontrastuuring ehk urograafia

7928

Uuring (kood 7928) sisaldab kuni viit ülesvõtet (sh natiivuuring). Juhul kui uuringu käigus tehakse üle viie ülesvõtte, võtab haigekassa kuuenda ja iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7909 alusel

62,82

Vastsündinu röntgeniülesvõte (üks ülesvõte)

7929

Koodi 7929 rakendatakse vastsündinule esimesel elukuul haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas tehtud ülesvõtete puhul tingimusel, et tulemust on ravidokumendis kirjeldanud radioloog

19,13

Jäseme ülesvõte telje mõõtmiseks või täispikkuses lülisamba röntgeniülesvõte

7930

 

22,89

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi: uuringu tegemine, digitaalne arhiveerimine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis iga piirkonna kohta.

  (3) Koodiga 6074 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab mammograafilise sõeluuringu puhul kahe radioloogi tehtud uuringu tulemuste kirjeldamist ning kindlustatud isikule kirjaliku vastuse saatmise kulu.

  (4) Haigekassa võtab koodidega 7925 ja 7998 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ülesvõte digitaliseeritakse ilma fosforplaatide lugemise lisasüsteemita.

  (5) Mittetransporditavale haigele röntgeniülesvõtete tegemisel väljaspool röntgenikabinetti rakendatakse ainult koodidega 7923, 7924, 7925 ja 7998 tähistatud tervishoiuteenuseid.

§ 15.  Röntgenoskoopia piirhinnad

  (1) Röntgenoskoopia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind
eurodes

Seljaajukanali kontrastuuring skoopial (müelograafia)

7931

Koodiga 7931 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: subarahnoidaalruumi punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

  57,53

Röntgenoskoopia (üks piirkond)

7932

Koodiga 7932 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab uuringu tegemist ja uuringu tulemuste kirjeldamist ravidokumendis. Piirkonnaks loetakse kopsud, süda, kõhuõõne elundid, kuseteed, vaagnapiirkond, üks jäse, lülisammas, peapiirkond

  32,27

Söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine röntgenoskoopial

7933

Koodiga 7933 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine peroraalne manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

  55,67

Irrigoskoopia ehk kolograafia kaksikkontrasteerimisega

7936

Koodiga 7936 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine rektaalne manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

112,68

Röntgenoskoopia kontrastainega, sh fistulograafia (üks piirkond)

7934

Koodiga 7934 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastainet, selle manustamist, uuringu tegemist ja uuringu tulemuste kirjeldamist ravidokumendis. Piirkonnaks loetakse pisarateed, hingamisteed, kuseteed, sapiteed, suguelundid, seedetrakt (v.a söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine ning kolograafia kaksikkontrasteerimisega)

  40,71

Reie flebograafia

7935

Koodiga 7935 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine süstimine, ülesvõtete tegemine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

  95,71

  (2) Haigekassa võtab koodidega 7932 ja 7934 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle lõike 1 tabeli veerus „Toimingu kirjeldus ja tingimused” nimetatud igast piirkonnast tehtud röntgenoskoopia eest (iga piirkonna puhul üks kord).

§ 16.  Ultraheli piirhinnad

  (1) Ultraheli piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind
eurodes

Lapse aju ultraheliuuring

7940

 

  14,89

Ühe piirkonna arterite ultraheliuuring

7941

Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere elundid, üks kõhuõõne elund, üks retroperitoneaalruumi elund, ühe neeru arterid, vaagnapiirkonna elundid, välissuguelundid

  12,22

Ühe piirkonna veenide ultraheliuuring

7942

Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere elundid, üks kõhuõõne elund, üks retroperitoneaalruumi elund, vaagnapiirkonna elundid, välissuguelundid

  12,22

Ühe piirkonna arterite ja veenide ultraheliuuring

7943

Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere elundid, üks kõhuõõne elund, üks retroperitoneaalruumi elund, ühe neeru arterid, vaagnapiirkonna elundid, välissuguelundid

  18,22

Ühe piirkonna liigese/liigeste ultraheliuuring

7946

Piirkonnaks loetakse labakäsi randmega, küünarliiges, õlaliiges, mandibulaarliigesed, lülisamba kaelapiirkond, lülisamba rinnapiirkond, lülisamba lumbosakraalpiirkond, vaagen, puusaliiges, põlveliiges, hüppeliiges, kanna ja jalalaba piirkonna liigesed

  11,43

Raseduse ultraheliuuring

7947

 

  15,65

Pehmete kudede ultraheliuuring (üks piirkond)

7948

Pehmeks koeks loetakse nahk, nahaaluskude, rasvkude, lihased ja kõõlused. Piirkonnaks loetakse pea, kael, rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkond, ülajäse, alajäse, välissuguelundid

  11,56

Kilpnäärme ultraheliuuring

7950

 

  10,59

Rinnanäärme ultraheliuuring (üks rind)

7952

 

  13,56

Kõhupiirkonna ultraheliuuring

7956

 

  13,33

Vaagnapiirkonna ultraheliuuring

7958

 

  13,33

Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring

7953

 

  19,86

Vaginaalne ultraheliuuring

7954

 

  16,71

Rektaalne ultraheliuuring

7960

 

  14,30

Emaka ultraheliuuring kontrastainega

7961

Koodiga 7961 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine manustamine, uuring ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

  31,56

Emaka ja munajuhade ultraheliuuring kontrastainega

7962

Koodiga 7962 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine manustamine, uuring ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

  62,19

Residuaaluriini määramine ultraheliga

7963

 

    6,79

Kusepõie refluksi ultraheliuuring

7964

 

  17,90

Maksa ultraheliuuring kontrastainega

7966

 

125,82

Mittetransporditava haige ultraheliuuring väljaspool ultraheli kabinetti

7967

 

  21,70

Mittetransporditava haige iga järgnev ultraheliuuring väljaspool ultraheli kabinetti

7968

 

  11,84

Loote ultraheliuuring dopleriga

7969

 

  15,94

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuringu teeb radioloog või sellekohase pädevusega teise eriala arst;
  2) piirhinnad sisaldavad ultraheliuuringu tegemist ja tulemuse kirjeldamist ravidokumendis iga piirkonna kohta;
  3) 4. peatükis nimetatud protseduuride tegemisel ultraheli kontrolli all ei rakendata täiendavalt ultraheli piirhindu;
  4) kui ühes piirkonnas uuritakse samal ajal nii artereid kui ka veene, rakendatakse koodiga 7943 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda (koode 7941 ja 7942 ei rakendata).

  (3) Koodiga 7966 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ultraheli kontrastaine maksumust. Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse koodiga 7966 tähistatud tervishoiuteenuse alusel üle üks kord uuringu kohta.

  (4) Koodiga 7966 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse maksa metastaaside uurimisel kompuutertomograafia ja magnetresonantstomograafia vastunäidustuse korral ning diagnoosi täpsustamisel ebaselge kompuutertomograafia, magnetresonantstomograafia, tsütoloogilise või histoloogilise uuringu koldeleiu korral.

  (5) Mittetransporditavale haigele ultraheliuuringu tegemisel väljaspool ultraheli kabinetti rakendatakse ainult koodidega 7967 ja 7968 tähistatud tervishoiuteenuseid.

§ 17.  Kompuutertomograafia piirhinnad

  (1) Kompuutertomograafia põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Peaaju kompuutertomograafia natiivis

7990

  43,25

Peaaju kompuutertomograafia kontrastainega

7991

  51,41

Südame kompuutertomograafia

7972

  57,73

Südame kompuutertomograafia kontrastainega

7973

  85,61

Kompuutertomograafia natiivis

7975

  50,97

Kompuutertomograafia kontrastainega

7978

  61,61

Kompuutertomograafia-angiograafia

7984

  59,11

Perfusioonkompuutertomograafia

7974

103,20

Kompuutertomograafia-kolonoskoopia

7995

  41,14

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist, digitaalset töötlemist ja arhiveerimist ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis iga piirkonna kohta;
  2) haigekassa võtab põhiuuringu eest tasu maksmise kohustuse üle üks kord iga uuringu kohta;
  3) põhiuuringule lisanduvate uuringute puhul rakendatakse lõikes 3 sätestatud piirkondade või faaside lisauuringute piirhindu;
  4) koodidega 7991, 7973, 7974, 7978 ja 7984 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind ei sisalda kontrastaine kulu.

  (3) Kompuutertomograafia lisauuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimus

Piirhind
eurodes

Kompuutertomograafia natiivis (iga järgmine piirkond)

7976

Piirkonnaks loetakse koljupõhimik, ninakõrvalkoopad, silmakoopad, temporaalluu, temporomandibulaarliigesed, näokolju, hambad, kael, kopsud, süda, mediastiinum, rindkere, ülakõht, keskkõht, vaagen, lülisamba kaelaosa, lülisamba rinnaosa, lülisamba nimmeosa, ülajäse, alajäse

13,68

Kompuutertomograafia kontrastainega (iga järgmine piirkond)

7979

Piirkonnaks loetakse koljupõhimik, ninakõrvalkoopad, silmakoopad, temporaalluu, temporomandibulaarliigesed, näokolju, hambad, kael, kopsud, süda, mediastiinum, rindkere, ülakõht, keskkõht, vaagen, lülisamba kaelaosa, lülisamba rinnaosa, lülisamba nimmeosa, ülajäse, alajäse

13,68

Kompuutertomograafia-angiograafia (iga järgmine piirkond)

7999

Piirkonnaks loetakse ajuarterid, ajuveenid, kaelaarterid, kaelaveenid, kopsuarterid, rinnaaort, kõhuaort, mesenteeriumi veresooned, koronaararter, neeruarterid, alajäseme reie- ja põlvepiirkonna arterid, alajäseme sääreosa arterid, alajäseme kanna- ja jalalaba arterid, alajäsemete veenid, ülajäseme arterid, ülajäsemete veenid

16,15

Venograafia kontrastainega

7981

 

18,08

Parenhümatoosse faasi lisauuring kontrastainega

7982

 

13,68

Hilisfaasi lisauuring kontrastainega

7987

 

23,67

Peaaju arterite 3D analüüs

7992

 

11,42

  (4) Lõikes 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse ainult koos lõikes 1 sätestatud kompuutertomograafia põhiuuringuga;
  2) tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist (välja arvatud koodiga 7992 tähistatud tervishoiuteenus) ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis iga piirkonna ja faasi kohta;
  3) haigekassa võtab koodidega 7976, 7979 ja 7999 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle lõike 3 tabeli veerus „Toimingu kirjeldus ja tingimus” nimetatud igast piirkonnast (välja arvatud koronaararter) tehtud kompuutertomograafia lisauuringu eest (iga piirkonna puhul üks kord);
  4) koronaararteri uuringu korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7999 tähistatud tervishoiuteenuse alusel kuni kaks korda;
  5) haigekassa võtab koodidega 7981, 7982, 7987 ja 7992 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle üks kord ühe uuringu kohta.

  (5) Kompuutertomograafia kontrastaine piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kompuutertomograafia kontrastaine 10 ml

7997

5,77

  (6) Lõikes 5 sätestatud tervishoiuteenuse piirhinna rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) haigekassa võtab koodiga 7997 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle koos koodidega 7991, 7973, 7978, 7984 ja 7974 tähistatud tervishoiuteenustega;
  2) kasutatud kontrastaine kogus ümardatakse lähima kümneni.

§ 18.  Magnetresonantstomograafia piirhinnad

  (1) Nõrga väljatugevusega (kuni 1 tesla) magnetresonantstomograafia (edaspidi MRT) põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe mähisega uuring (alla 4 töö) nõrga väljaga MRT-l

79300

47,71

Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) nõrga väljaga MRT-l

79301

73,65

Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) nõrga väljaga MRT-l

79302

84,93

Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) nõrga väljaga MRT-l

79303

98,69

  (2) Keskmise väljatugevusega (1,1 kuni 2,9 teslat) MRT põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe mähisega uuring (kuni 3 tööd) keskmise väljaga MRT-l

79200

  72,17

Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) keskmise väljaga MRT-l

79201

133,54

Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) keskmise väljaga MRT-l

79202

155,97

Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) keskmise väljaga MRT-l

79203

198,20

Magnet-angiograafia ühest piirkonnast keskmise väljaga MRT-l

79224

  56,99

Endokavitaalne uuring keskmise väljaga MRT-l

79227

321,47

Aju funktsionaalne uuring keskmise väljaga MRT-l

79228

240,44

Loote uuring keskmise väljaga MRT-l

79229

124,97

  (3) Tugeva väljatugevusega (3 ja enam teslat) MRT põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe mähisega uuring (kuni 3 tööd) tugeva väljaga MRT-l

79250

  93,65

Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) tugeva väljaga MRT-l

79251

154,14

Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) tugeva väljaga MRT-l

79252

183,74

Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) tugeva väljaga MRT-l

79253

236,21

Magnet-angiograafia ühest piirkonnast tugeva väljaga MRT-l

79274

  72,36

Endokavitaalne uuring tugeva väljaga MRT-l

79277

382,93

Aju funktsionaalne uuring tugeva väljaga MRT-l

79278

248,71

  (4) Lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist, digitaalset töötlemist, digitaalset arhiveerimist ning tulemuse kirjeldamist (sh tuues välja uuringu tegemiseks kasutatud mähiste arvu) tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis;
  2) koodidega 79227 ja 79277 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad ühekordselt kasutatava endokavitaalse mähise ja pinnamähise maksumust;
  3) üks töö on üks sekvents ühes suunas. Ühe piirkonna sama sekventsi samas suunas tehtud pildiseeriaid loetakse üheks tööks. Eritöötlusi tööks ei loeta;
  4) haigekassa võtab koodidega 79224 ja 79274 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle igast piirkonnast tehtud MRT põhiuuringu eest (iga piirkonna puhul üks kord). Piirkonnaks loetakse ajuarterid, ajuveenid, kaelaarterid, kaelaveenid, kopsuarterid, rinnaaort, kõhuaort, mesenteeriumi veresooned, neeruarterid, alajäseme reie- ja põlvepiirkonna arterid, alajäseme sääreosa arterid, alajäseme kanna- ja jalalaba arterid, alajäsemete veenid, ühe ülajäseme arterid, ühe ülajäseme veenid, seljaaju veresooned;
  5) magnetresonantstomograafi välja tugevuse klassi määramisel lähtutakse tootja antud seadme tehnilisest spetsifikatsioonist.

  (5) MRT lisauuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kontrastainega MRT uuring

79330

163,36

Südame uuring keskmise väljaga MRT-l

79333

124,97

Südame uuring tugeva väljaga MRT-l

79334

165,94

Traktograafia magnetresonantstomograafil

79335

  43,53

Aju perfusiooniuuring magnetresonantstomograafil

79336

  34,97

Spektroskoopia magnetresonantstomograafil

79337

  43,53

  (6) Lõikes 5 koodidega 79330, 79333 ja 79334 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist, digitaalset töötlemist, digitaalset arhiveerimist ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis.

  (7) Lõikes 5 koodidega 79330–79337 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse lisaks lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud tervishoiuteenustele täiendavalt tehtud uuringute korral.

  (8) Lõikes 5 koodiga 79330 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iseseisvalt ilma lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud tervishoiuteenusteta juhul, kui natiivuuringut ei tehta.

  (9) Iga koodiga 79330–79336 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud põhiuuringu kohta.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 79337 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühe uuringu kohta koefitsiendiga 1,5 juhul, kui tehakse mitme vokseli spektroskoopia.

§ 19.  Angiograafia piirhinnad

  (1) Angiograafia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind
eurodes

Aortograafia või kavograafia või arteriograafia või neeruveeni flebograafia

7881

Aordi, arteri või veeni punktsioon, veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis

368,91

Superselektiivne vistseraalne angiograafia

7882

Peente veresoonte kateeterdamine superselektiivse kateetriga, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine

199,11

Aju angiograafia

7883

Perifeerse arteri punktsioon, kõigi nelja kaelaveresoone selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis

590,23

Perifeerne angiograafiline flebograafia

7884

Perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis

280,23

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenust koodiga 7882 rakendatakse ainult täiendavalt koodi 7881 puhul.

  (3) Koodiga 7881 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodidega 7883 ja 7884 tähistatud tervishoiuteenustega.

§ 20.  Menetlusradioloogia piirhinnad

  (1) Menetlusradioloogia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind
eurodes

Peennõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7890

 

    22,82

Iga järgnev peennõelabiopsia

7898

Koodiga 7898 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga järgneva biopsia puhul lisaks koodile 7890 juhul, kui sama protseduuri käigus tehakse patsiendile rohkem kui üks peennõelabiopsia

      4,74

Jämenõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7891

 

    48,51

Iga järgnev jämenõelabiopsia

7897

Koodiga 7897 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga järgneva biopsia puhul lisaks koodile 7891 juhul, kui sama protseduuri käigus tehakse patsiendile rohkem kui üks jämenõelabiopsia

    30,97

Ühemomentse dreeni paigaldamine ultraheli või röntgeni kontrolli all

7892

 

  144,31

Kahe- või kolmemomentse dreeni paigaldamine ultraheli või röntgeni kontrolli all

7893

 

  170,31

Pleura punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7894

 

    31,89

Stereotaktiline mammobiopsia

7896

 

    69,83

Mammograafi kontrolli all tehtav lokalisatsioon

7895

 

    77,84

Endoproteesi paigaldamine sapiteedesse

7887

Koodiga 7887 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab punktsiooni, sapiteede kateeterdamist, stendi paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist, stentide maksumust

1104,61

Neeruarteri või muu vistseraalarteri balloondilatatsioon

7885

Koodiga 7885 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, perkutaanset transluminaarset angioplastikat, kontrollülesvõtete tegemist, ballooni maksumust

  275,95

Perifeerse arteri balloondilatatsioon

7886

Koodiga 7886 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, perkutaanset transluminaarset angioplastikat, kontrollülesvõtete tegemist, ballooni maksumust

  456,99

Endoproteesi paigaldamine veresoontesse

7888

Koodiga 7888 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab balloondilatatsiooni, kontrastaine manustamist, endoproteesi paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist, stentide maksumust

1682,42

Ajuarteri aneurüsmide endovaskulaarne okluseerimine

7889

Koodiga 7889 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, okluseeriva materjali paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist

1212,76

Võõrkeha endovaskulaarne eemaldamine südamest või suurtest veresoontest

7899

 

  528,86

Antegraadne kolangiograafia

6084

Koodiga 6084 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastaine manustamist sapiteede dreeni kaudu

    17,38

Perkutaanne transhepaatiline kolangiograafia

6085

Koodiga 6085 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab skoopia või ultraheli kontrolli all sapiteede punktsiooni ning kontrastaine manustamist

    25,95

Neeru ja maksa primaarsete ja sekundaarsete tuumorite raadiosageduslik ablatsioon ultraheli kontrolli all

7809

 

1184,04

Neeru ja maksa primaarsete ja sekundaarsete tuumorite raadiosageduslik ablatsioon kontrastainega ultraheli kontrolli all

7810

 

1298,04

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) koodidega 7885, 7886 ja 7888 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse ainult täiendavalt koodiga 7881 tähistatud tervishoiuteenuse puhul;
  2) koodiga 7889 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse ainult täiendavalt koodiga 7883 tähistatud tervishoiuteenuse puhul.

  (3) Koodidega 7809 ja 7810 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- ja piirkondlikus haiglas, millel on onkoloogilise eriala tegevusluba.

§ 21.  Nukleaarmeditsiini uuringute ja raviprotseduuride piirhinnad

  (1) Nukleaarmeditsiini uuringute ja raviprotseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Nukleaarmeditsiinilise uuringu planeerimine

79400

  124,45

Peaaju staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79401

  354,66

Peaaju SPET HMPAO-ga

79402

  546,63

Peaaju serotoniini, dopamiini, bensodiasepiini retseptorite SPET

79403

1754,49

Kilpnäärme funktsiooni proov radioaktiivse joodiga

79404

  140,45

Kilpnäärme stsintigraafia ja/või SPET või Meckeli divertiikli SPET

79405

  226,54

Sialostsintigraafia ja/või SPET

79406

  327,18

Rinnanäärme stsintigraafia ja/või SPET

79407

  434,71

Müokardi staatiline stsintigraafia ja/või SPET 99-Tc-pürofosfaadiga

79408

  409,21

Müokardi staatiline stsintigraafia ja/või SPET MIBI-ga või kõrvalkilpnäärmete stsintigraafia ja/või SPET MIBI-ga või kogu keha stsintigraafia ja/või SPET MIBI-ga

79409

  487,94

Müokardi stsintigraafia ja/või SPET 201-talliumiga või kõrvalkilpnäärme stsintigraafia ja/või SPET 201-talliumiga või kogu keha stsintigraafia ja/või SPET 201-talliumiga

79410

  437,73

Nukleaarventrikulograafia ja/või SPET

79411

  454,41

Maksa staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79412

  476,08

Neerupealiste stsintigraafia ja/või SPET norkolesterooliga

79413

1664,38

Neerude dünaamiline stsintigraafia

79414

  456,03

Neerude staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79415

  320,01

Radiorenograafia

79416

  282,13

Munasarjade staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79417

  282,91

Melanoomi stsintigraafia ja/või SPET

79420

1069,13

Põletikukolde stsintigraafia ja/või SPET polüklonaalsete antikehadega

79421

  463,95

Põletikukolde stsintigraafia ja/või SPET leukotsüütidega

79422

  540,61

Põletikukolde SPET visualiseerimine HMPAO-ga

79423

  467,24

Staatiline või dünaamiline nukleaarlümfograafia ja/või SPET

79424

  551,04

Operatsiooniaegne nukleaarlümfograafia

79425

  216,34

Somatostatiini retseptorite stsintigraafia ja/või SPET

79426

  798,46

Luustiku dünaamiline kolmefaasiline stsintigraafia ja/või SPET

79427

  439,22

Skeleti staatiline stsintigraafia või kogu keha stsintigraafia ja/või SPET joodiga

79428

  405,47

Feokromotsütoomi või adrenergilise koe või medullaarse kilpnäärmevähi stsintigraafia ja/või SPET

79429

1679,74

Kopsu ventilatsioonistsintigraafia ja/või SPET

79431

  407,79

Kopsu perfusioonistsintigraafia ja/või SPET

79435

  443,63

Nukleaarangiograafia ja/või SPET

79440

  511,47

Stsintigraafia ja/või SPET monoklonaalsete antikehadega (venoosse tromboosi, kartsinoembrüonaalse antigeeni antikehade ja muu stsintigraafia ja/või SPET)

79441

  814,54

Tsirkuleeriva verehulga määramine 131-I-albumiiniga

79442

    90,39

Tsirkuleeriva verehulga uuring 99-Tc-pürofosfaadiga

79443

  371,58

Hepatobiliaarsüsteemi dünaamiline stsintigraafia

79444

  573,05

PET uuring FDG-ga

79450

1165,79

PET lisauuring FDG-ga

79451

    88,89

Samaariumravi protseduur

79460

1919,38

Radiojoodravi protseduur kilpnäärmevähi korral

79461

  978,53

Düsproosiumravi protseduur või holmiumravi protseduur

79462

  903,86

Luumetastaaside ravi Sm-153-EDTMP-ga

79463

1603,32

Kilpnäärme supressioon jood-131-ga hüpertüreoosi korral

79464

  513,22

Väikeste liigeste radiosünovektoomia

79465

3369,45

Erütreemia ravi P-32 ortofosfaadiga

79466

  487,78

Neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur)

79468

7316,31

Eesnäärme vähi brahhüteraapia radioaktiivsete, lühikese poolestusajaga ja madala aktiivsusega püsivate implantaatidega

7436

5821,52

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhind (v.a koodid 79400 ja 79451) sisaldab isotoobi maksumust, haige läbivaatust, doosi arvestust, haige paigaldamist, haige jälgimist, kujutise ja parameetrite digitaalset salvestamist, pildi töötlust ja arhiveerimist ning uuringu kirjeldamist.

  (3) Lõikes 1 sätestatud SPET uuringu piirhind ja kilpnäärmevähi radiojoodravi protseduuri piirhind sisaldab kõigi uuringu käigus tehtud kolmedimensiooniliste SPET-salvestuste ning kompuutertomograafiate maksumust.

  (4) Lõikes 1 sätestatud PET uuringu piirhind sisaldab kõigi uuringu käigus tehtud kolmedimensiooniliste PET-salvestuste ning kompuutertomograafiate maksumust.

  (5) Lõikes 1 sätestatud koodiga 79400 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust ja doosi arvestust.

  (6) Haigekassa võtab koodidega 79450 ja 79451 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel: kopsu üksiku sõlme hindamisel, mitteväikserakulise kopsukasvaja staadiumi määramisel, kolorektaalvähi retsidiivi diagnostikas, pea- ja kaelapiirkonna kasvaja diagnostikas, lümfoomi diagnostikas ja maliigse melanoomi diagnostikas. Muudel juhtudel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui koodidega 3042 ja 3043 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise käigus koostatud raviplaan vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile ja selles on määratud PET uuringu vajadus.

  (7) Lõikes 1 sätestatud koodiga 79451 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige paigaldamist, haige jälgimist, kujutise ja parameetrite digitaalset salvestamist, pildi töötlust ja arhiveerimist ning uuringu kirjeldamist.

  (8) Koodiga 7436 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, premedikatsiooni, kasvaja mahu mõõtmist, kiiritusravi planeerimist, radioaktiivsete implantaatide paigaldamist (sh implantaatide maksumust) ning selle järgset röntgenoloogilist järelkontrolli.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 7436 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kasvaja madala ja keskmise progressiooniriskiga patsiendilt, kui teenust on osutatud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

§ 22.  Kiiritusravi piirhinnad

  (1) Väliskiiritusravi teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Konventsionaalne ehk tavapärane väliskiiritusravi planeerimine

740101

  429,09

Konformne ehk kasvaja kujuga kohandatud väliskiiritusravi planeerimine

740102

  707,43

Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi planeerimine

740103

1150,24

Väliskiiritusravi protseduur

740201

    66,53

Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi protseduur

740202

  102,55

  (2) Haigekassa võtab lõikes 1 kehtestatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle onkoloogilistel näidustustel ja Graves’i orbitopaatia korral juhul, kui raviks kasutatakse kiiritusravi seadet energiaga >1 MeV (megaelektronvolt).

  (3) Koodidega 740201 ja 740202 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad patsiendi läbivaatust, kiiritusravi protseduuri tegemist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli, dokumenteerimist ja andmete arhiveerimist.

  (4) Koodidega 740101, 740102 ja 740103 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad patsiendi läbivaatust, raviplaani koostamist, kasvaja sihtmahu lokaliseerimist, doosiarvestust, simulatsiooni, raviplaani ning andmete dokumenteerimist ja arhiveerimist.

  (5) Koodiga 740101 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse luu-, lülisamba- ja ajumetastaaside, pindmiste nahatuumorite ning Graves’i orbitopaatia väliskiiritusravi planeerimisel.

  (6) Haigekassa võtab koodidega 740103 ja 740202 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle ainult kuratiivse ehk tervistava kiiritusravi eesmärgil järgmistel juhtudel:
  1) pea- ja kaelapiirkonna kasvajad, välja arvatud I–II staadiumi häälekõri vähk;
  2) eesnäärme kasvajad, millele on vajalik ravidoos >70 Gy, ja/või vaagna lümfisõlmede kiiritusravi näidustuse korral;
  3) günekoloogiliste kasvajate väliskiiritusraviga samaaegne vaagnapiirkonna ja paraaortaalsete lümfisõlmede kiiritus.

  (7) Lähikiiritusravi teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Standardplaaniga lähikiiritusravi protseduur

740301

230,25

Kahedimensionaalse planeerimisega lähikiiritusravi protseduur

740302

526,19

Kolmedimensionaalse planeerimisega günekoloogilise kasvaja lähikiiritusravi protseduur

740303

670,71

  (8) Koodiga 740301 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, aplikaatori paigaldamist ultraheli kontrolli all, kiiritusravi mahu planeerimist, raviplaani valimist ja ravi läbiviimist, dokumenteerimist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli ning andmete arhiveerimist, samuti eriarsti vastuvõtu ja protseduurijärgse recovery maksumust.

  (9) Koodiga 740302 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, aplikaatori paigaldamist ultraheli kontrolli all, kahedimensionaalset kiiritusravi mahu planeerimist (sealhulgas röntgenaparatuuri kasutamist), raviplaani valimist ja ravi läbiviimist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli, dokumenteerimist ning andmete arhiveerimist, samuti eriarsti vastuvõtu ja protseduurijärgse recovery maksumust.

  (10) Koodiga 740303 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, jälgimist, aplikaatori paigaldamist ultraheli kontrolli all, kolmedimensionaalset kiiritusravi mahu planeerimist (välja arvatud kompuutertomograafi ja magnetresonantstomograafi kasutamine), raviplaani valimist ja ravi läbiviimist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli, dokumenteerimist ning andmete arhiveerimist, samuti eriarsti vastuvõtu ja protseduurijärgse recovery maksumust.

§ 23.  Neuroloogiliste protseduuride ja neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Neuroloogiliste protseduuride ja neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Botulismitoksiinravi planeerimine ja ravimi manustamine

6260

  13,59

Lumbaalpunktsioon atraumaatilise nõelaga

6261

  16,99

Karpaalkanali või ganglion stellatum’i või kolmiknärvi perifeersete harude blokaad või epiduraalblokaad

6262

  10,43

Elektroentsefalograafia (kestusega kuni 1 tund)

6263

  41,92

Elektroentsefalograafia (kestusega üle 1 tunni)

6264

  64,72

Operatsiooniaegne neurofüsioloogiline monitooring

6265

439,43

Esilekutsutud potentsiaalide (auditoorsed, visuaalsed, somatosensoorsed, motoorsed) uuring

6266

  52,61

Elektroneuromüograafia

6267

  70,73

Elektroneurograafia

6268

  47,29

Üksikkiu elektroneuromüograafia

6269

  57,55

Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) ööpäevaringne uuring epilepsia diagnostikaks (1 ööpäev)

6257

606,85

Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) ambulatoorne uuring epilepsia diagnostikaks

6259

187,22

  (2) Haigekassa võtab koodiga 6260 (rakendatakse koos koodiga 235R) tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel näidustustel: lokaalsed düstooniad ja spastilisus ning tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ka eriarsti vastuvõttu (kood 3002 või 3004).

  (3) Haigekassa võtab koodidega 6263 ja 6264 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on tehtud entsefalograafiga.

  (4) Koodiga 6261 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koodiga 7703 tähistatud tervishoiuteenuse kasutamisel.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 6264 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) kuni 3-aastase (k.a) lapse EEG uuring;
  2) intensiivravis tehtud EEG uuring;
  3) EEG uuring ajusurma tuvastamiseks;
  4) EEG kvantitatiivanalüüs;
  5) une-EEG uuring.

  (6) Koodiga 6265 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ka elektrokortikograafia uuringu kulusid. Haigekassa võtab koodiga 6265 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on tehtud intraoperatiivse monitooringu (IOM) aparatuuriga järgmistel juhtudel:
  1) ortopeedilised lülisamba korrektsioonoperatsioonid;
  2) neurokirurgilised operatsioonid;
  3) torakoabdominaalse aordi aneürüsmi resektsioon.

  (7) Koodiga 6265 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse üks kord operatsiooni kohta.

  (8) Koodiga 6267 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel botulismitoksiinravi planeerimise ja ravimi manustamise eesmärgil elektroneuromüograafi kontrolli all ei rakendata lisaks koodiga 6260 tähistatud tervishoiuteenust.

  (9) Haigekassa võtab koodidega 6267, 6268 ja 6269 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on tehtud elektromüograafiga.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 6257 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühe kindlustatud isiku kohta üks kord aastas kuni viie ööpäeva eest.

  (11) Haigekassa võtab koodiga 6259 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kahe uuringu eest aastas patsiendi kohta.

§ 24.  Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad

  (1) Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Spirograafia

6301

    9,90

Bronhodilataatortest

6302

  19,87

Bronhide hüperreaktiivsustest

6303

  38,69

Sulgumismahu uuring

6305

    7,99

Kehapletüsmograafia

6306

  32,40

Spiroergomeetria

6307

  43,44

Difusioonikapatsiteedi määramine

6308

  30,39

Elektrokardiograafia

6320

    6,46

Kõrgtundlikkusega elektrokardiograafia

6322

  12,23

Elektrokardiograafia koos kompuuteranalüüsiga

6323

    7,86

Elektrokardiograafia koormustest (veloergomeetril, koormusrajal)

6324

  31,22

Tilt-test

6325

  64,34

Holteri monitooring

6326

  33,18

Söögitorukaudne ehhokardiograafia

6331

  69,80

Söögitorukaudne elektrofüsioloogiline uuring

6332

  48,88

Hapniku tarbimise kompleksuuring

6333

  42,30

Kardiotokograafiline non-stress-test

6335

  16,40

Kardiotokograafiline kontraktsiooni stresstest

6336

  39,58

Loote biofüüsilise profiili määramine

6337

  25,86

Loote pidev monitooring (üks tund)

6338

    8,18

Ehhokardiograafia osalise mahuga

6339

  20,71

Täismahus ehhokardiograafia

6340

  70,53

Koguöö digitaliseeritud pulssoksümeetriline uuring

6341

  33,12

Polüsomnograafia

6342

291,15

Rõhu testimine AUTO-CPAP-aparaadiga (üks ööpäev)

6343

    2,77

Vererõhu ööpäevane monitooring

6344

  20,75

  (2) Koodiga 6340 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõikide südameõõnte, klappide ja suurte veresoonte uurimist mitmetes vaadetes 1-dimensionaalsel (1D e M-mode), 2-dimensionaalsel (2D), spektraal-Doppler-(PW, CW) ja värvi-Doppler-meetodil ning neile hinnangu andmist nii strukturaalsest kui ka funktsionaalsest aspektist.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 6341 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle alla 16-aastaselt patsiendilt, kui esineb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, südame isheemiatõbi, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 6341 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 16-aastaselt ja vanemalt patsiendilt, kelle Epworthi unisuse skaala skoor >10 või kelle oksühemoglobiini desaturatsiooniindeks (ODI) >15 ning kellel on vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga, öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk, kodade virvendusarütmia, kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II), infarkti- või insuldijärgne seisund.

  (5) Koodiga 6342 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõike uuringu tegemisega seonduvat, k.a voodipäeva maksumust.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 6342 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle alla 16-aastaselt patsiendilt, kelle ODI >15 ja kaasneb üks järgmistest seisunditest: kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, südame isheemiatõbi, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomina.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 6342 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 16-aastaselt ja vanemalt patsiendilt, kelle Epworthi unisuse skaala skoor >10 või ODI >15 ning kellel on vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga, öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk, kodade virvendusarütmia, kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II), infarkti- või insuldijärgne seisund.

  (8) Haigekassa võtab koodiga 6343 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle alla 16-aastaselt patsiendilt, kellel on eelnevalt koodiga 6341 või 6342 tähistatud teenusega diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe indeks (AHI) on ≥30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 6343 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 16-aastaselt ja vanemalt patsiendilt, kellel on eelnevalt koodiga 6341 või 6342 tähistatud teenusega diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või AHI on ≥30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga, öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk, kodade virvendusarütmia, kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II), infarkti- või insuldijärgne seisund, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 6343 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui rõhu testimiseks kasutatakse automaatse positiivrõhu regulatsiooniga (AUTO-CPAP) või fikseeritava positiivrõhuga aparaati (CPAP).

  (11) Koodiga 6326 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab 24-tunnise elektrokardiogrammi registreerimist, hindamist ja dokumenteerimist.

§ 25.  Endokrinoloogiliste uuringute piirhinnad

  Endokrinoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Türeoliberiintest

6351

  52,00

Gonadoliberiintest

6352

  64,50

Kortikoliberiintest

6353

167,78

Kasvuhormooni liberiintest

6354

154,49

Insuliinhüpoglükeemiatest

6355

  63,83

Glükagoontest

6356

  73,29

Synacthen-test

6357

  60,25

Kooriongonadotropiintest

6358

  63,19

Arginiintest

6359

  71,83

Keha rasva- ja veesisalduse uuring bioelektrilise takistuse meetodil

6360

    5,87

§ 26.  Üldmeditsiiniliste ja taastusravi protseduuride piirhinnad

  (1) Üldmeditsiiniliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal)

7004

    2,30

Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon

7005

    3,30

Naha puurbiopsia

7006

  32,70

Diatermokoagulatsioon, krüoteraapia (protseduur ühele haigele)

7025

  14,09

Mao ja sapipõie diagnostiline sondeerimine

7027

    0,77

Ph-meetria (k.a sondi sisseviimine)

7028

    3,07

Inimgeneetiline ekspertiis

7040

153,73

Jalaravikabineti vastuvõtt I astme kahjustusega diabeetikule

7043

  11,79

Jalaravikabineti vastuvõtt II astme kahjustusega diabeetikule

7044

  12,30

Jalaravikabineti vastuvõtt III astme kahjustusega diabeetikule

7045

  16,75

Ambulatoorne pikaajaline hapnikravi kopsuhaigele (ööpäevahind)

7046

  15,16

13C-uurea hingamistest Helicobacter pylori määramiseks

7047

  31,38

Luutiheduse uuring aksiaalse DXA densitomeeriga

6112

  16,31

Kogu lülisamba morfomeetriline uuring aksiaalse DXA densitomeetriga

6116

  11,93

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7040 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse kuni üks kord aastas probandi kohta, kelle ravidokumendis on dokumenteeritud geneetilise riski hindamine inimgeneetilise ekspertiisi otsusena;
  2) haigekassa võtab koodiga 7046 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ravi on määranud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas töötav pulmonoloog;
  3) koodiga 6112 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab uuringut kõigist piirkondadest.

  (3) Taastusravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)

7011

  7,10

Mudaraviseanss reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi ning väljendunud liigesejäikusega haigele

7022

  6,80

Raviseanss külmvõimlemiskambris

7030

  5,82

Speleoteraapia kroonilise bronhiidi või bronhiaalastmaga haigele

7031

  2,02

Tegevusteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7053

11,83

Tegevusteraapia 2–3 haigele samaaegselt (kestus 30 min)

7054

  8,05

Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7050

10,91

Füsioteraapia 2–3 haigele samaaegselt (kestus 30 min)

7051

  7,07

Füsioteraapia grupis (kestus 30 min)

7052

  4,39

Füsioteraapia basseinis individuaalne (kestus 30 min)

7056

11,24

Füsioteraapia basseinis grupis (kestus 30 min)

7057

  5,26

Lümfiteraapia (kestus 60 min)

7058

67,93

6 minuti kõnnitest

7059

11,06

  (4) Tegevusteraapia (kestus 30 min) (koodid 7053 ja 7054) piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) tegevusvõime hindamine;
  2) igapäevaelu oskuste õpetamine ja harjutamine;
  3) tegevuseelduste arendamine, taastamine ja säilitamine;
  4) igapäevaelu tegevuste sooritamist toetavate abivahendite määramine, soovitamine ning kasutama õpetamine;
  5) keskkonna kohandamine patsiendi tegevusvõimele vastavaks;
  6) individuaalsete ortooside valmistamine;
  7) tegevusvõimealane juhendamine ja nõustamine;
  8) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis.

  (5) Füsioteraapia (kestus 30 min) (koodid 7050, 7051, 7052, 7056 ja 7057) piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) füsioterapeutiline hindamine;
  2) füsioterapeutilise diagnoosi määramine;
  3) füsioteraapia planeerimine;
  4) füsioteraapia tegevuste läbiviimine;
  5) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis.

  (6) Lõikes 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7011 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele haigele 20 protseduuri poolaastas;
  2) koodidega 7053 ja 7054 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab tegevusterapeut;
  3) koodiga 7054 tähistatud tervishoiuteenuse korral ei tohi patsientide arv grupis ületada kolme patsienti ühe tegevusterapeudi kohta;
  4) koodidega 7050, 7051, 7052, 7056 ja 7057 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab füsioterapeut;
  5) koodidega 7050 ja 7056 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse ühele isikule osutatud tervishoiuteenuse korral kuni 60 korda kuue kuu jooksul (välja arvatud koodidega 8029, 8028 ja 8031 tähistatud statsionaarse taastusravi puhul);
  6) koodidega 7050, 7051, 7052, 7056 ja 7057 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda ei rakendata monoteraapiana massaaži või füüsikalise ravi protseduuride tegemise korral;
  7) koodidega 7050 ja 7056 tähistatud tervishoiuteenuste kordade arvu võib suurendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui on dokumenteeritud senise ravi tulemuslikkus ja põhjendatud ravi jätkamise vajadus;
  8) iseseisva statsionaarse õendusabi (kood 2063) osutamisel võtab haigekassa koodidega 7050, 7051, 7052, 7056 ja 7057 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle eriarsti suunamisel;
  9) koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse taastusarsti, kirurgi või onkoloogi suunamisel järgmistel juhtudel: primaarne lümfiturse, sekundaarne lümfiturse või III staadiumi lipödeem;
  10) koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele isikule osutatud tervishoiuteenuse korral kuni 15 korda kalendriaastas;
  11) koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab lümfiterapeut või lümfiterapeudi täiendkoolituse läbinud meditsiiniharidusega massöör.

  (7) Koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenuse (kestus 60 min) piirhind sisaldab järgmisi tegevusi ja vahendeid:
  1) anamneesi võtmine, objektiivne uurimine, nõustamine;
  2) lümfimassaaži teostamine ja kompressioonsidemete paigaldamine;
  3) kompressioonsidemed ja sidumisvahendid;
  4) teenuse osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis.

§ 27.  Kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride piirhinnad

  (1) Kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride, mida tehakse mujal kui täisvarustusega operatsioonitoas, piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Laparotsentees

7110

    44,58

Pindmiste naha ja nahaaluskoe tuumorite eemaldamine

7114

    41,42

Pindmiste haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus

7115

    25,68

Mädakolde avamine ja dreneerimine

7116

    20,70

Võõrkeha (v.a implantaadi) eemaldamine pehmetest kudedest

7117

    46,35

Väikese implantaadi eemaldamine

7118

    48,99

Väikese implantaadi vahetamine

7119

    48,74

Nahatransplantatsioon alla 0,5% nahapinnast

7120

    47,62

Väikese luu amputatsioon või köndi korrastus

7121

    60,17

Muud kirurgilised protseduurid

7122

    20,01

Labakäe ja -jala sirutajakõõluste ja/või lihaste õmblus

7123

    46,65

Luu trepanatsioon ja/või sekvestrektoomia

7124

    29,72

Nahaplastika toitval jalal

7126

    44,84

Skelettekstensioon

7127

    54,00

Puusakipsi või kipskorseti asetamine

7136

    68,17

Õlavarre kips- või kerglahase asetamine

7128

    25,36

Sääre kips- või kerglahase asetamine

7129

    32,65

Muu kips- või kerglahase asetamine

7130

    15,98

Repositsioonid väikestel luudel ja liigestel

7131

    15,66

Repositsioonid suurtel luudel ja liigestel

7132

    23,14

Põletushaige sidumine (ambulatoorne)

7133

    25,45

Põletushaige sidumine (statsionaarne)

7134

    40,72

Osteomüeliidihaige sidumine lahtise luukolde puhul (statsionaarne)

7135

    40,72

Intratekaalse baklofeenravipumba täitmine

7137

  207,44

5-aminolevuliinhape maliigse glioomi residuaalkoe intraoperatiivseks fotodünaamiliseks visualiseerimiseks

7138

1068,20

  (2) 6. peatükis nimetatud operatsioonidele võib täiendavalt rakendada lõikes 1 kehtestatud teenustest ainult koodidega 7136, 7128, 7129 ja 7130 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7122 tähistatud tervishoiuteenuse alusel tasu maksmise kohustuse üle ainult nende kirurgiliste protseduuride eest, mida ei ole nimetatud 4. peatükis.

  (4) Suured ja väiksed luud ja liigesed on loetletud § 46 lõigetes 2, 3 ja 4.

  (5) Koodiga 7137 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodiga 1A2132 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7138 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse koos koodiga 1A2125 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (7) Koodidega 7128, 7129 ja 7130 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad järgmisi lahasematerjale: looduslik kiiresti kivistuv kips, looduslik aeglaselt kivistuv kips, sünteetiline jäik ja vesikõvastuv kipsside ja -lahas.

§ 28.  Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Uretrotsüstoskoopia

7152

  17,30

Uretrotsüstoskoopia koos biopsia võtmisega või uretrotsüstoskoopia koos stendi eemaldamisega

7153

  18,05

Uretrotsüstoskoopia koos ureetriava elektrokoagulatsiooniga

7154

  18,85

Uretrotsüstoskoopia koos kivi eemaldamisega (lingekstraktsioon)

7155

191,79

Ureetri kateeterdamine

7156

  56,68

Tsüstoskoopia koos ureetri balloondilatatsiooni ja stentimisega

7157

216,46

Uretrotsüstoskoopia ureetri stentimisega

7158

116,19

Kateeterdamine

7159

  11,81

Püsikateetri paigaldamine

7160

  13,78

Kromotsüstoskoopia

7161

  12,33

Epitsüstostoomi vahetus

7162

  20,30

Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)

7163

  12,49

Eesnäärme biopsia

7164

  25,55

Punktsiooniga epitsüstostoomia

7165

  46,78

Bužeerimine

7166

  11,99

TUMT (transuretaarne mikrolaineteraapia)

7167

  77,14

ESWL (neerukivi purustus kehavälise lööklainega)

7168

223,63

Uroflow

7170

  11,48

Urodünaamika uuring

7171

157,63

Nefrostoomi paigaldamine ultraheli ja/või röntgenoskoopia kontrolli all

7172

201,90

Pindmise kusepõievähi fotodünaamiline visualiseerimine heksamino-levuleenhappega

7173

473,20

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7155 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab korvlingu maksumust;
  2) koodiga 7157 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab abivahendite maksumust;
  3) koodiga 7172 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab perkutaanse nefrostoomi komplekti maksumust.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7173 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse täiendavalt koodiga 030307 tähistatud kusepõie transuretraalse resektsiooni tegemisel kõrge ja keskmise progressiooniriskiga pindmise kusepõievähi haigetele.

§ 29.  Näo-lõualuukirurgiliste protseduuride piirhinnad

  Näo-lõualuukirurgiliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Alveooli ekskohleatsioon

7201

2,30

Keele või huule frenulotoomia ilma plastikata

7202

3,07

§ 30.  Oftalmoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Oftalmoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Astigmaatiliste, prisma- või teleskoopiliste prillide määramine

7251

  1,53

Gonioskoopia, perimeetria

7252

  9,24

Sarvkesta- ja valgekestaõmbluste eemaldamine

7253

  9,38

Halasion jt lau- ning limaskestaoperatsioonid

7254

  8,60

Pisarakanalite sondeerimine ja loputus

7255

  9,06

Sarvkesta krüoteraapia

7256

10,57

Sarvkesta abrasioon, sügavalt sarvkestast võõrkeha eemaldamine

7257

  7,98

Orbita flegmooni avamine

7258

11,93

Parabulbaarsed ja subkonjunktiivsed süstid

7259

  3,58

Silmapõhja fotografeerimine

7260

17,70

Fluorestsentne angiograafia

7261

39,87

Kompuuterperimeetria

7262

21,02

Silmapõhja uuring kolmepeegliläätse või Volke luubiga

7263

  4,34

Silmade liikuvuse ja fusioonivõime uuring sünoptofoori abil

7264

  8,42

Silmalihaste funktsioonivõime uuring Hessi ekraani abil

7265

  8,18

Prismakorrektsioon Fresneli prismakleepsudega

7266

50,70

Silmade refraktsiooni uurimine autorefraktomeetri abil

7267

  5,53

Silma ultraheliuuring

6004

14,30

Silmapõhja optiline koherentne tomograafia

7268

10,74

Silma eesosa optiline koherentne tomograafia

7269

16,23

Nägemisnärvi diski ja närvikiudude kihi topograafiline uuring

7270

10,30

Intravitreaalne ravimi manustamine

7271

51,45

  (2) Koodiga 7271 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koodidega 365R ja 366R tähistatud ravimitega.

§ 31.  Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kuulmise sõeluuring

6401

    5,74

Toonaudiomeetria

6402

    9,17

Ülelävelised testid

6403

    8,90

Kõne audiomeetria kõrvaklappidega

6404

  12,60

Kõne audiomeetria vabas väljas

6405

    8,32

Toonaudiomeetria vabas väljas

6406

    9,77

Väikelaste kuulmisläve uuring

6407

  22,22

Tümpanomeetria

6408

    7,48

Stapesreflekside uuring ja teised testid

6409

    6,58

Kuuldeaparaadi sobitamine (aparaadi testimine)

6410

  13,36

Kuuldeaparaadi sobitamine (patsiendi kõrvas)

6411

    9,03

Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud

6412

    6,35

Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud, elektronüstagmograafia

6413

  22,61

Otoakustiliste emissioonide uuring

6414

  16,39

Aju bioelektriliste potentsiaalide uuring

6415

  52,38

Abstsessi avamine ninaõõnes, neelus või väliskõrvas, paratsentees

7301

    8,50

Tüsistunud võõrkehade eemaldamine ninaõõnest, neelust või kuulmekäigust

7302

  11,22

Trahhea või söögitoru bužeerimine

7303

  33,05

Elektrokauterisatsioon ninaõõnes

7304

    9,52

Paratsentees koos aspiratsiooniga

7306

  17,26

Ninaverejooksu peatamine kaustika või eesmise tamponaadiga

7308

  11,22

Otsmikukoopa sondeerimine, bužeerimine ja ravimi sisseviimine

7309

    4,60

Kuulmetõrve kateeterdamine koos läbipuhumisega

7310

    5,74

Epifarüngoskoopia

7311

    5,80

Otomikroskoopia

7312

    7,36

Stroboskoopia kõris

7313

  11,28

Mikrostroboskoopia kõris

7314

  13,94

Rinomikroskoopia aspiratsiooni ja revisiooniga

7315

    8,50

Rinomanomeetria

7316

    6,71

Indirektne larüngomikroskoopia

7317

    5,74

Kohleaarimplantaadi kõneprotsessori programmeerimine (ühe programmeerimise hind, mis koosneb kahest seansist üksteisele järgnevatel päevadel)

7318

433,31

  (2) Haigekassa võtab koodiga 7318 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle esimesel aastal pärast kohleaarimplantaadi paigaldamist kuni kaheksa korda, teisel aastal kuni kuus korda ja kolmandal aastal kuni kolm korda. Alates neljandast aastast võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord aastas, rakendades piirhinda koefitsiendiga 0,5.

§ 32.  Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad

  (1) Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Emakakaela koagulatsioon/krüo

7351

  22,47

Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine

7352

  13,11

Amnioinfusioon

7355

  31,03

Loote välispööre pea peale

7356

  13,69

Kordotsentees

7357

  43,27

Üsasisene vereülekanne

7358

121,44

Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega

7359

    2,81

Kolposkoopia

7563

  18,12

Kolposkoopiline raviprotseduur (lisaks põhiprotseduurile)

7595

  40,01

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7352 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab arsti vastuvõtu maksumust;
  2) koodiga 7359 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasumist rakendatakse ainult perearsti nimistuga töötava arsti puhul.

§ 33.  Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Strenaalpunktsioon

7412

21,22

Pleura, kopsuparenhüümi või keskseinandi tuumori transtorakaalne aspiratsiooni biopsia

7413

27,64

Bronhiaalpuu diagnostiline sondeerimine

7414

19,24

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine, kuni 1 tund

7415

17,20

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine, 1–24 tundi

7416

31,80

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja püsiinfusioon, 24 tundi statsionaarse ravi korral

7417

19,26

§ 34.  Allergoloogiliste uuringute piirhinnad

  Allergoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Torketest allergeeniga

7502

  2,83

Nahasisene test allergeeniga

7503

11,95

Provokatsioonitest

7504

13,50

Allergeenidest ravisegu valmistamine

7507

  1,41

Nahaalune spetsiifiline immuunravi, üks protseduur

7508

  9,11

Aplikatsioonitest allergeenidega

7509

  7,20

Fraktsioneeritud väljahingatava õhu lämmastikoksiidi sisalduse (FENO) määramine

7510

11,89

§ 35.  Gastroenteroloogiliste ja bronholoogiliste endoskoopiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Gastroenteroloogiliste ja bronholoogiliste endoskoopiliste põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ösofagogastroduodenoskoopia

7551

  41,95

Rektoskoopia

7562

  15,63

Sigmoidoskoopia

7556

  36,78

Kolonoskoopia

7558

  64,08

Retrograatne kolangio-pankreatograafia (ERCP)

7560

  72,66

Balloonenteroskoopia

7567

506,42

Bronhoskoopia

7559

  46,15

Kapselendoskoopia gastroenteroloogi, (üld)kirurgi, pediaatri suunamisel

7566

822,49

Seedetrakti ülaosa endoskoopia ultraheliendoskoobiga, v.a ultrahelisondiga

7568

230,43

Bronhoskoopia ultraheliendoskoobiga, v.a ultrahelisondiga

7555

230,43

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad patsiendi ettevalmistamist, uuringu tegemist, tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis ja digitaalset arhiveerimist.

  (3) Põhiuuringule lisaks rakendatakse ainult lõikes 7 nimetatud lisauuringuid ja protseduure.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7566 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) varjatud verejooksu kahtlus peensoolest, kui verejooksu põhjus ei ole gastroskoopial ja koloskoopial selgunud;
  2) Crohni tõve kahtlus peensooles või teadaoleva Crohni tõve ileiidi ägenemise hindamiseks;
  3) peensoolekasvaja või NSAID-enteropaatia kahtlus.

  (5) Koodidega 7560 ja 7567 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad recovery maksumust.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7568 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (7) Gastroenteroloogiliste ja bronholoogiliste endoskoopiliste lisauuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Histoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial (kuni 5 tükki)

7552

    12,59

Tsütoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial

7587

    17,93

Endoskoopiline stentimine mittelaieneva stendiga

7564

    98,68

Kiviekstraktsioonivahendite kasutamine (sh sapikivi purustamine ilma litotripteri kasutamiseta)

7565

    76,17

Endoskoopiline polüpektoomia (kuni 5 polüüpi)

7569

    67,53

Endoskoopiline mukosektoomia

7570

  135,90

Sapikivi purustamine litotripteri kasutamisega

7571

  151,51

Endoskoopiline stentimine iselaieneva stendiga

7572

1092,74

Söögitoru vaariksite endoskoopiline ligeerimine

7573

  131,95

Klipsi asetamine endoskoopial

7574

    58,43

Endoskoopiline plastligatuuri (endoloop) asetamine

7575

    81,11

Endoskoopiline injektsioonravi

7576

    46,92

Verejooksu peatamine elektrokoagulatsioonitangi või -elektroodi kasutamisega

7577

    35,33

Argoonplasmakoagulatsiooni kasutamine endoskoopial

7578

    51,64

Endoskoopiline balloondilatatsioon

7579

  112,34

Söögitoru või hingamisteede endoskoopiline laiendamine bužii kasutamisega

7580

    55,38

Võõrkeha endoskoopiline eemaldamine

7581

    38,71

Kromoendoskoopia

7582

    18,68

Endoskoopiline perkutaanse gastrostoomi rajamine

7583

  150,17

Endoskoopiline sondi asetamine makku või soolde

7584

    72,77

Transluminaalne endoskoopiline punktsioon sonograafia nõelaga

7585

  184,65

Tsütoloogilise koematerjali võtmine sapiteedest endoskoopial

7588

    79,71

Papillotoomi kasutamine ERCP-l

7589

  163,90

Bronhoalveolaarne lavaaž (BAL) diagnostilisel või ravi eesmärgil

7594

    40,01

Anaalvaariksite endoskoopiline ligeerimine

7590

    32,78

Endoskoopiline krüobiopsia hingamisteedest

7591

  104,37

Endoskoopiline hingamisteede krüoteraapia või rekanaliseerimine

7592

  157,59

Trahheobronhiaalpuu endoskoopiline stentimine silikoonstendiga

7593

  965,76

Ultrahelisondi kasutamine endoskoopias

7586

  100,69

  (8) Lõikes 7 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) endoskoopilisi lisauuringuid ja -protseduure rakendatakse ainult täiendavalt lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenustele;
  2) koodiga 7570 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab endoskoopilise injektsiooni maksumust;
  3) koodiga 7583 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab gastrostoomi maksumust;
  4) koodidega 7573 ja 7590 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind sisaldab ligatuuride maksumust;
  5) koodidega 7572, 7564 ja 7593 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind sisaldab stentide maksumust;
  6) koodidega 7579, 7565, 7570, 7572, 7580, 7585, 7581 ja 7583 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind sisaldab recovery maksumust;
  7) koodiga 7592 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab bronhiaalpuu diagnostilise sondeerimise ja krüobiopsia võtmise maksumust;
  8) rohkem kui viie histoloogilise koetüki võtmise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7552 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni viie koetüki kohta;
  9) rohkem kui viie polüübi eemaldamise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7569 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni viie polüübi kohta;
  10) koodiga 7569 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab koodiga 7552 tähistatud tervishoiuteenuse maksumust juhul, kui histoloogiline koematerjal võetakse samast paikmest;
  11) haigekassa võtab koodiga 7593 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle mittemaliigse iseloomuga hingamisteede obstruktsiooni korral, kui resektsioon ja dilatsioon ei ole olnud tulemuslikud ning kirurgiline ravi ei ole võimalik;
  12) haigekassa võtab koodiga 7591 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle eksofüütse nekroosiga kaetud ja/või kõrge veritsemise riskiga tuumori esinemise korral (vastav näidustus peab olema tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis kirjeldatud);
  13) koodiga 7577 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata täiendavalt koodidega 7589, 7569 ja 7570 tähistatud tervishoiuteenustele;
  14) koodiga 7594 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata protseduuri või operatsiooniga kaasneva hingamisteede loputuse korral;
  15) koodiga 7585 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodiga 7587 tähistatud tervishoiuteenusega;
  16) haigekassa võtab koodiga 7586 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda kasutatakse söögitoru striktuuri uuringul.

  (9) Käesolevas paragrahvis sätestatud piirhindu rakendatakse nii jäiga kui ka fiiberendoskoobiga tehtavate uuringute ja protseduuride korral.

§ 36.  Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Psühhoteraapia seanss ühele haigele

7601

  31,61

Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis seitse kuni kaheksa haiget)

7602

  10,64

Psühhoteraapia seanss perele

7603

  42,01

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon eriarsti suunamisel

7607

  22,35

Elekterkrampravi seanss

7609

  42,10

Isiksuse uuring

7615

110,75

Kognitiivse funktsiooni uuring

7616

107,64

Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas kolm liiget)

7617

  58,51

Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas neli liiget)

7618

  78,80

  (2) Haigekassa võtab koodidega 7615 ja 7616 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse psühhiaatri, neuroloogi või taastusarsti suunamisel.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7615 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühelt patsiendilt üks kord aastas.

  (4) Koodiga 7617 tähistatud tervishoiuteenuse psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu kuuluvad psühhiaater, vaimse tervise õde ja kliiniline psühholoog.

  (5) Koodiga 7618 tähistatud tervishoiuteenuse psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu kuuluvad psühhiaater, vaimse tervise õde ja kliiniline psühholoog ning üks spetsialist tulenevalt patsiendi tervise seisundist.

  (6) Koodidega 7601, 7602, 7603 ja 7607 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad teenust osutava tervishoiutöötaja superviseerimist üks kord kvartalis.

  (7) Koodiga 7607 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) patsiendi küsitlemine probleemide kindlakstegemiseks, seisundi hindamine ja nõustamine;
  2) patsiendi probleemide psühholoogilise mudeli loomine ja selgitamine;
  3) psühhoteraapia vajaduse ja sobivuse ning patsiendi motivatsiooni hindamine;
  4) raviks motiveerimine ja ravi efektiivsuse hindamine;
  5) toetava psühhoterapeutilise vestluse kaudu patsiendi emotsionaalsete pingete leevendamine ja enesetunde parandamine;
  6) toimetulekumeetodite õpetamine, kohanemisvõime parandamine, iseseisva toimetuleku soodustamine ja lahenduste otsimine patsiendi probleemidele.

  (8) Koodidega 7601 ja 7602 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:
  1) kontakti loomine, patsiendi seisundi ja probleemide hindamine, kontseptualiseerimine;
  2) seansi sihtprobleemi, eesmärkide ja meetodite valik lähtuvalt teraapiakoolkonna teooriatest;
  3) meetodite rakendamine;
  4) seansi kokkuvõtte tegemine, kodutöö kokkuleppimine ja tagasiside küsimine/andmine;
  5) seansi dokumenteerimine, kontseptualiseerimine ja järgmise teraapiaseansi ettevalmistamine.

  (9) Koodiga 7603 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) kontakti loomine, patsiendi seisundi ja probleemide hindamine, kontseptualiseerimine;
  2) pereliikmete ja teiste patsiendile lähedaste isikute käitumise mõju hindamine patsiendi probleemi tekke ja säilimise seisukohast;
  3) seansi sihtprobleemi, eesmärkide ja meetodite valik lähtuvalt teraapiakoolkonna teooriatest;
  4) meetodite rakendamine;
  5) seansi kokkuvõtte tegemine, kodutöö kokkuleppimine ja tagasiside küsimine/andmine;
  6) seansi dokumenteerimine, kontseptualiseerimine ja järgmise teraapiaseansi ettevalmistamine.

§ 37.  Logopeediliste uuringute piirhinnad

  (1) Logopeediliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Logopeediline kompleksuuring (ühele patsiendile üks kord)

7611

25,66

Logopeediline teraapia

7619

17,72

  (2) Haigekassa võtab lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse eriarsti suunamisel ja teenust osutab kliiniline logopeed.

§ 38.  Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Swan-Gansi kateetri paigaldamine ja monitooring

7651

     337,87

Ühe südamepoole kateeterdamine

7652

     650,43

Angiokardiograafia

7653

     102,52

Koronarograafia

7654

     525,92

Koronaarangioplastika (esimene stenoos)

7655

   2754,98

Koronaarangioplastika (iga järgnev stenoos)

7656

     662,13

Valvuloplastika

7657

   2897,82

Endokardiaalne mäping

7658

   1594,12

Programmeeritud endokardiaalne elektrofüsioloogiline uuring

7659

     777,41

Südameõõnte kateeterdamise ajal korduvalt tehtavad lisauuringud (oksühemomeetria, Pt-H elektrood, minutimahu uuring) – iga grupp

7660

     116,37

Südamestimulaatori elektroodi vahetus

7662

     339,31

Arütmiate raadiosageduslik kateeterablatsioon

7663

   2753,19

Ühekambrilise südamestimulaatori järelkontroll

7664

         6,65

Kahekambrilise südamestimulaatori järelkontroll

7665

       12,92

Ühekambriline südamestimulaator koos paigaldamise ja programmeerimisega

7666

   2143,28

Kahekambriline südamestimulaator koos paigaldamise ja programmeerimisega

7667

   3816,55

Resünkroniseeriva ravi võimalusega implanteeritav kardioverter-defibrillaator (CRT ICD) koos paigaldamise ja programmeerimisega

7669

17 267,38

DDD-tüüpi implanteeritav kardioverter-defibrillaator (DDD ICD) koos paigaldamise ja programmeerimisega

7670

13 239,73

VVI-tüüpi implanteeritav kardioverter-defibrillaator koos paigaldamise ja programmeerimisega

7671

10 228,10

Biventrikulaarne kardiostimulaator resünkroniseeriva ravi teostamiseks koos paigaldamise ja programmeerimisega

7668

   5358,51

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7660 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga protseduuri kohta üks kord;
  2) koodiga 7662 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab elektroodi maksumust;
  3) koodidega 7668–7671 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

§ 39.  Laserravi protseduuride piirhinnad

  Laserravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil

7801

20,07

Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil, enam kui viie erineva lokalisatsiooniga

7802

26,97

Koesisene laserkoagulatsioon pehmetel kudedel

7803

30,87

Pehmete kudede laserkoagulatsioon kombineeritud meetodil

7804

46,27

Lasertrabekuloplastika

7805

21,67

Laseriridektoomia

7806

21,67

Võrkkesta laserpankoagulatsioon

7807

72,41

Vaskaurulaserravi protseduur

7808

14,24

§ 40.  Intensiivravi protseduuride piirhinnad

  (1) Intensiivravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Intubatsioon fiiberbronhoskoobi abil

7700

    59,82

Plasmaferees intensiivravi haigele

7701

  250,19

Tsentraalveeni kanüleerimine

7702

    49,58

Epiduraalkateetri asetamine

7703

    36,60

Implanteeritava reservuaariga tsentraalveeni kateetri asetamine

7704

    75,76

Perikardiõõne või pleuraõõne punktsioon

7705

    27,60

Pleuraõõne püsidrenaaži rajamine (reguleeritava rõhuga; ööpäev ja enam)

7706

    63,32

Pidev hemodiafiltratsioon ööpäevas (kuni viis päeva)

7707

  548,62

Hemosorptsiooni seanss

7708

  257,41

Hemodialüüsi seanss

7709

  206,56

Ajutise endokardiaalse kardiostimulaatori asetamine

7710

  151,37

Perkutaanne ajutine kardiostimulatsioon

7711

    43,45

Invasiivne arteriaalse rõhu monitooring

7712

    37,38

Intrakraniaalse rõhu monitooring (üks protseduur ühe haige kohta)

7713

    33,33

Plasmafereesi seanss

7714

    45,19

Äge peritoneaaldialüüs täiskasvanul ööpäevas

7715

  193,46

Äge peritoneaaldialüüs lapsel ööpäevas

7716

    62,70

Parenteraalne toitmine väljaspool intensiivraviosakonda (aminohapete lahus või rasvemulsioon, 1000 ml)

7717

    21,71

Terapeutiline verevahetus vastsündinul

7718

    95,07

Trahhea intubatsioon kahevalendikulise intubatsioontoruga

7719

  121,11

Elustamine kliinilisest surmast (juhitav hingamine, südamemassaaž, ravimid, defibrillatsioon, protokoll)

7720

    42,95

Hüperbaarilise oksügenisatsiooni seanss

7721

    34,48

Autotransfusioon Cell-Saver’i abil

7722

  292,18

Kehavälise vereringe kasutamine

7737

1796,26

Intraaortaalne kontrapulsatsioon

7727

1250,23

Tsütoferees (trombo-, leuko- ja lümfotsütees)

7729

  392,81

Terapeutiline plasmavahetus täiskasvanul

7730

  398,13

Terapeutiline plasmavahetus lapsel

7731

  398,13

Patsiendi tsentraalse kehatemperatuuri kontroll intravaskulaarse jahutuskateetri abil

7733

  880,13

Immunoadsorptsiooni protseduur

7734

1816,56

  (2) Koodidega 7700, 7701, 7706, 7707, 7710, 7711, 7712, 7713, 7715, 7716, 7718, 7719, 7722, 7727 ja 7737 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse ainult statsionaarselt osutatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel.

  (3) Koodiga 7709 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel ei rakendata täiendavalt koodiga 3075 tähistatud tervishoiuteenust.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7733 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas III ja IIIa astme intensiivravil viibivale patsiendile elustamise järel.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 7734 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas järgmistel näidustustel: sensibiliseeritud patsiendile (positiivse HLA-ristsobivustestiga) neeru siirdamiseks, siiriku akuutse humoraalse äratõuke korral, ABO-mittesobiva neeru siirdamiseks või dilatatiivse kardiomüopaatia korral.

§ 41.  Anesteesia piirhinnad

  (1) Anesteesia piirhinnad on järgmised:

Anesteesia kestus (tundides)

Kood

Piirhind
eurodes

Anesteesia kestus alla 0,5

2101

  39,21

Anesteesia kestus 0,5 kuni alla 1

2102

  76,24

Anesteesia kestus 1 kuni alla 2

2103

126,65

Anesteesia kestus 2 kuni alla 3

2104

181,05

Anesteesia kestus 3 kuni alla 4

2105

239,18

Anesteesia kestus 4 kuni alla 7

2106

349,64

Anesteesia kestus alates 7

2107

482,53

Recovery (ärkamisruum) (üks tund)

2111

  18,73

  (2) Koodidega 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 ja 2107 tähistatud tervishoiuteenuste korral arvestatakse anesteesia kestust operatsiooni, uuringu või protseduuri tegemisel arvates anesteesia algusajast kuni lõpuajani.

  (3) Haigekassa ei võta koodidega 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 ja 2107 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustust üle lokaalanesteesia korral.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 2111 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ainult juhul, kui operatsioonibloki juures on recovery ehk ärkamisruum. Ärkamisruumis viibimise aega arvestatakse täistundides ja tasu maksmise kohustus võetakse üle kuni kolme tunni eest.

§ 42.  Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemise ja siirdamise protseduuride piirhinnad

  (1) Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemise ja siirdamise protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Külmutatud vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude sulatamine ja siirdamine

8101

  141,59

Allogeensete vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude siirdamine ja patsiendi jälgimine

8102

  433,87

Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemine ja säilitamine

8103

2362,73

Luuüdi kogumine

8104

  446,19

Vereloome tüvirakkude/terapeutiliste rakkude aferees

8105

  570,75

Luuüdi separeerimine rakuseparaatoril

8106

  416,94

  (2) Haigekassa võtab koodidega 8101–8103 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust on osutanud tervishoiuteenuse osutaja, kellel on rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seaduse alusel välja antud sellekohane tegevusluba.

  (3) Koodiga 8103 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 2962L tähistatud tervishoiuteenusega kuni kuus korda.

5. peatükk Kompleksteenused 

§ 43.  Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad

  (1) Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad, haigekassa poolt kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)

Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)

Silma lokaalne kiiritusravi beeta-aplikaatoriga (Ru-106)

2202K

   1566,66

100

0

Normaalne füsioloogiline sünnitus

2207K

     893,74

100

0

Embrüo siirdamine

2208K

     525,42

100

0

Kehaväline viljastamine (IVF)

2281K

     598,88

70

30

Tehisabort naise enda soovil (koos anesteesiaga)

2210K

     169,89

70

30

Medikamentoosne abort

2287K

       74,53

50

50

Kohleaarimplantatsioon

2276K

22 964,84

100

0

Luukuulmisimplantatsioon

2288K

   9179,53

100

0

Ööpäevaringse valmisoleku tagamine kvartalis ühe arstliku eriala kohta

2280K

30 733,82

100

0

Pehmekoe defekti parandamine koeekspandri abil

2282K

   2696,07

100

0

  (2) Koodiga 2282K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab operatsioonieelsel ja -järgsel perioodil tehtavate uuringute, protseduuride, voodipäevade, intensiivravi, anesteesia, operatsiooni, meditsiiniseadmete ja veretoodete maksumust.

  (3) Koodiga 2207K tähistatud tervishoiuteenus sisaldab sünnitusabi voodipäevi, epiduraalanesteesiat, reesuskonflikti ja vastsündinu K-vitamiini profülaktikat, vastsündinu hooldamist, elustamist ja ravi (v.a intensiivravi alates II astmest) ning ema ja vastsündinu diagnostikat (v.a histoloogilised uuringud ja lahang).

  (4) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenus sisaldab haiglate loetelus nimetatud haiglas ööpäevaringse valmisolekuga seotud kulu ning Eesti E-tervise Sihtasutusega sõlmitud tervise infosüsteemi liidestumislepingu kulu, mis on seotud tervishoiuteenuse osutamise andmete töötlemisega tervise infosüsteemis.

  (5) Koodiga 2208K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi embrüo siirdamisel kuni raseduse tuvastamiseni, välja arvatud tegevused kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal.

  (6) Koodiga 2281K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi kehavälisel viljastamisel kuni embrüo siirdamiseni, välja arvatud tegevusi kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal. Koodiga 2281K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ka allesjäävate embrüote külmutamist koos nende säilitamisega kuni kaks kuud.

  (7) Haigekassa võtab koodidega 2208K ja 2281K tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle embrüo siirdamise ja kehavälise viljastamise korral kuni 40-aastaselt patsiendilt kuni kolme kehavälise viljastamise tsükli eest.

  (8) Kompleksteenuste piirhindade rakendamisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:
  1) koodidega 2276K ja 2288K tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad operatsiooni ning implantaadi maksumust;
  2) koodiga 2288K tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel väliskõrva või väliskuulmekäigu kaasasündinud puudumise (RHK 10 koodid Q16.0 ja Q16.1) korral.

  (9) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud haiglas nendel arstlikel erialadel, millel vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõike 4 alusel kehtestatud määrusele töötavad eriarstid haiglas ööpäev läbi.

  (10) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud üldhaiglas ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks kolmel arstlikul erialal.

  (11) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud üldhaiglas ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks lisaks lõikes 10 nimetatud erialadele psühhiaatria erialal, kui üldhaiglal on tegevusluba psüühilise häirega patsientide tuberkuloosiravi ja tahtevastase tuberkuloosiravi tervishoiuteenuse osutamiseks ning psühhiaatria erialal osutatavad tervishoiuteenused vastavad tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõike 4 alusel kehtestatud määrusega sätestatud piirkondlikule haiglale esitatavatele nõuetele.

  (12) Koodiga 2207K tähistatud tervishoiuteenuse osutamise korral võtab haigekassa täiendavalt tasu maksmise kohustuse üle ülekantud veretoodete (9. peatükk) eest ning koodidega 6414, 6415, 66706 ja 66147 tähistatud teenuste eest.

  (13) Normaalse füsioloogilise sünnituse kompleksteenuse piirhinda (kood 2207K) ei rakendata järgmiste terviseseisundite korral:
  1) raske preeklampsia, eklampsia;
  2) hüpotoonilised (atoonilised), hüübivushäiretega emakaverejooksud;
  3) keisrilõige;
  4) IV järgu lahkliharebendid;
  5) raske elundipuudulikkusega sünnitaja sünnitusjärgse II või III astme intensiivravi korral;
  6) septiliste ja nakkuslike tüsistuste esinemisel sünnituse ajal või sünnituse järel.

§ 44.  Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (DRG) piirhinnad

  (1) Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (edaspidi DRG) korral rakendatakse järgmisi piirhindu ja nende rakendamise tingimusi:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa vahemik

Kesknärvisüsteemi kasvaja intrakraniaalne operatsioon

1A

   3761,10

   1177,99

   6904,59

Muu intrakraniaalne veresoone operatsioon

1B

   7768,03

     182,29

17 051,93

Intrakraniaalse aneurüsmi, veresoone anomaalia või hemangioomi operatsioon

1C

   6227,88

     182,29

14 654,28

Intrakraniaalne tserebrospinaalse šundi operatsioon

1D

   2862,28

     182,29

12 674,52

Muu kraniotoomia, v.a trauma korral

1E

   2944,67

     182,29

   6556,87

Kraniotoomia trauma korral

2A

   5828,66

     182,29

15 475,45

Kroonilise subduraalse hematoomi operatsioon

2B

   2057,82

     182,29

   4617,35

Kraniotoomia, lühike ravi

3O

   3125,09

   1875,06

   4020,12

Lülisamba ja seljaaju operatsioonid, lühike ravi

4O

   1694,76

     490,56

   2542,12

Lülisamba ja seljaaju operatsioonid

4

   1974,05

     182,29

   5532,25

Koljuvälised veresoonte operatsioonid, lühike ravi

5O

   1427,60

     856,56

   2141,41

Koljuvälised veresoonte operatsioonid

5

   1676,76

     182,29

   3520,67

Karpaalkanali avamine, lühike ravi

6O

     218,26

     162,54

     312,59

Karpaalkanali avamine

6

     336,47

     182,29

     383,54

Perifeersete või kraniaalnärvide või muu närvisüsteemi operatsioon kaasuvate haigustega (edaspidi kht-ga)

7

   2306,38

     182,29

16 496,81

Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioon kaasuvate haigusteta (edaspidi kht-ta), lühike ravi

8O

     370,31

     162,54

     658,52

Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioon, kht-ta

8

     827,14

     182,29

   2050,03

Lülisamba ja seljaaju haigused ning vigastused

9

   1252,89

     129,32

   2442,97

Närvisüsteemi kasvajad, kht-ga

10

   1036,35

       73,99

   2385,08

Närvisüsteemi kasvajad, kht-ta

11

     871,82

       73,99

   1867,29

Närvisüsteemi degeneratiivsed haigused

12

     950,58

       73,99

   2917,38

Polüskleroos ja tserebellaarne ataksia

13

     795,89

       73,99

   2025,43

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a transitoorse isheemia atakk, kht-ga

14A

   1277,24

       73,99

   1669,75

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a transitoorse isheemia atakk, kht-ta

14B

   1120,77

       73,99

   1528,78

Transitoorse isheemia atakk ja ajuväliste veresoonte sulgused

15

     769,06

       73,99

   1609,28

Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ga

16

     742,78

       73,99

   1665,81

Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ta

17

     646,81

       73,99

   1447,94

Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ga

18

     925,83

       73,99

   2316,27

Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ta

19

     802,01

       73,99

   2853,49

Närvisüsteemi infektsioon, v.a viirusmeningiit

20

   1833,81

       73,99

   7201,41

Viirusmeningiit

21

     827,69

       73,99

   2416,55

Mittetraumaatiline stuupor ja kooma

23

     789,98

       73,99

   5350,97

Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ga

24

     946,13

       73,99

   2429,75

Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ta

25

     662,49

       73,99

   1690,82

Krambihood ja peavalu, vanus 0–17

26

     476,39

       73,99

   1571,58

Raske traumaatiline ajukahjustus

27

     783,04

       73,99

   3127,50

Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ga

28

     553,82

     307,46

   3021,60

Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ta

29

     510,54

       73,99

   1523,08

Traumaatiline ajukahjustus, vanus 0–17

30

     165,69

       73,99

     649,96

Põrutus, vanus >17, kht-ga

31

     457,02

       73,99

   1366,42

Põrutus, vanus >17, kht-ta

32

     376,07

       73,99

   1016,41

Põrutus, vanus 0–17

33

     144,24

       73,99

     418,37

Närvisüsteemi muud haigused, kht-ga

34

   1109,71

       73,99

   3141,47

Närvisüsteemi muud haigused, kht-ta

35

     694,41

       73,99

   1684,48

Muud võrkkesta operatsioonid

36A

   1809,23

   1586,59

   2086,24

Ulatuslik protseduur võrkkestal

36B

   1898,93

     998,36

   2626,53

Kiiritusravi protseduur silmal

36C

   1611,11

     966,68

   2416,67

Suur operatsioon silmal

36D

     874,27

     182,29

   2018,01

Võrkkesta operatsioonid, lühike ravi

36O

     905,21

     162,54

   2069,74

Silmakoopa operatsioonid, lühike ravi

37O

     361,67

     197,56

     790,64

Silmakoopa operatsioonid

37

     720,56

     182,29

   1608,79

Vikerkesta operatsioonid, lühike ravi

38O

     254,34

     216,30

     381,51

Vikerkesta operatsioonid

38

     606,49

     341,87

     833,76

Kahepoolne läätse operatsioon, lühike ravi

39P

     660,12

     480,62

   1011,74

Ühepoolne läätse operatsioon, lühike ravi

39Q

     513,10

     488,52

     552,32

Läätse operatsioonid

39

     469,18

     228,02

   1609,52

Silmavälised operatsioonid, v.a silmakoopas, vanus >17

40N

     495,46

     185,17

     876,80

Silmavälised operatsioonid, v.a silmakoopas, lühike ravi

41O

     341,67

     162,54

     527,18

Silmavälised operatsioonid, v.a silmakoopas, vanus 0–17

41

     354,61

     346,41

     581,26

Silmasisesed operatsioonid, v.a võrkkestal, vikerkestal ja läätsel, lühike ravi

42O

     625,03

     271,74

     914,10

Silmasisesed operatsioonid, v.a võrkkestal, vikerkestal ja läätsel

42

     504,77

     182,29

   1148,73

Hüpheem

43

     249,67

       73,99

     436,38

Peamised ägedad silmainfektsioonid

44

     427,60

     101,82

   1350,12

Neuroloogilised silmahaigused

45

     764,55

       73,99

   1645,34

Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ga

46

     437,71

     182,29

   1284,29

Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ta

47

     339,34

     182,29

   1233,67

Muud silmahaigused, vanus 0–17

48

     469,50

       73,99

   1021,16

Muud pea ja kaela suured operatsioonid

49A

   4544,59

     182,29

12 077,48

Süljenäärme eemaldamine

50N

     822,96

     497,34

   1143,89

Süljenäärmete operatsioonid, v.a süljenäärmete eemaldamine, lühike ravi

51O

     494,06

     162,54

   1317,09

Süljenäärmete operatsioonid, v.a süljenäärmete eemaldamine

51N

     726,14

     311,52

   1192,66

Huule- ja suulaelõhede korrektsioon

52

     981,31

     515,23

   1226,53

Nina kõrvalurgete operatsioonid

53A

     700,93

     299,60

   1163,32

Nibujätke, temporaalluu ja sisekõrva operatsioonid

53B

   1014,46

     595,24

   1510,49

Nina kõrvalurgete operatsioonid, lühike ravi

54O

     541,51

     182,92

     900,11

Nibujätke, temporaalluu ja sisekõrva operatsioonid, lühike ravi

54P

   1115,05

     761,51

   1208,72

Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused suured operatsioonid, lühike ravi

55O

     378,54

     162,54

     813,99

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud väikesed operatsioonid, lühike ravi

55P

     335,24

     247,16

     442,25

Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused operatsioonid

55

     593,39

     182,29

   1294,18

Ninaplastika, lühike ravi

56O

     525,47

     162,54

   1285,81

Ninaplastika

56

     764,73

     182,29

   1508,81

Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, lühike ravi

60O

     298,36

     218,47

     392,17

Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine

60

     349,95

     214,01

     502,75

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud suured operatsioonid, lühike ravi

63O

     399,67

     162,54

     799,36

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud suured operatsioonid

63

     937,34

     182,29

   3165,95

Kõrva, nina, suu ja kurgu pahaloomulised kasvajad

64

     599,71

       73,99

   1842,24

Tasakaaluhäired

65

     624,38

       73,99

   1331,19

Ninaverejooks

66

     261,04

       73,99

     677,47

Kõripealise põletik

67

     240,93

     128,56

     708,27

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus >17, kht-ga

68

   1026,43

       73,99

   2657,88

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus >17, kht-ta

69

     407,33

     182,29

   1018,69

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus 0–17, kht-ga

70A

     435,26

       73,99

     970,50

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus 0–17, kht-ta

70B

     330,12

       73,99

     718,31

Kõri ja hingetoru põletik

71

     256,41

     182,29

     603,92

Nina traumad ja deformatsioonid

72

     283,16

     182,29

     660,24

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud haigused, vanus >17

73

     513,74

     182,29

   1094,69

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud haigused, vanus 0–17

74

     281,80

     182,29

     776,32

Suured rindkereoperatsioonid, lühike ravi

75O

   4303,62

     162,54

10 062,24

Suured rindkereoperatsioonid

75

   4233,98

     281,41

   8937,61

Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ga

76

   4494,52

     182,29

20 864,95

Hingamiselundite muud operatsioonid, lühike ravi

77O

     715,72

     445,42

   1732,34

Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ta

77

   2004,14

     182,29

   4039,00

Kopsuarteri emboolia

78

   1362,41

     182,29

   3336,66

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ga

79

   1493,95

     182,29

   4874,76

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ta

80

     871,43

     182,29

   1984,58

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus 0–17

81

     525,39

     182,29

   1287,53

Hingamiselundite kasvajad

82

     885,39

     182,29

   2419,81

Suured rindkeretraumad, kht-ga

83

     757,97

     182,29

   2812,24

Suured rindkeretraumad, kht-ta

84

     525,74

     182,29

   1129,39

Vedelik pleuraõõnes, kht-ga

85

   1069,23

     182,29

   2534,86

Vedelik pleuraõõnes, kht-ta

86

     920,89

     182,29

   1936,38

Kopsuturse ja hingamispuudulikkus

87

     966,51

     182,29

   2560,59

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

88

     799,09

       73,99

   1770,65

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ga

89

   1252,72

       73,99

   3666,85

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ta

90

     825,07

       94,83

   1651,30

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ga

91A

     567,32

       73,99

   1172,96

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ta

91B

     448,51

       73,99

     867,32

Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ga

92

   1106,31

       73,99

   3721,96

Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ta

93

     743,78

       73,99

   3049,91

Õhkrind, kht-ga

94

     727,81

       73,99

   1681,64

Õhkrind, kht-ta

95

     369,62

       73,99

     793,58

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ga

96

     869,97

       73,99

   1927,12

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ta

97

     599,71

       73,99

   1306,90

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ga

98A

     495,53

       73,99

   1087,93

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ta

98B

     364,27

       73,99

     801,43

Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ga

99

   1610,56

     386,03

   5032,03

Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ta

100

     430,58

       73,99

   1714,14

Hingamiselundite muud haigused, kht-ga

101

   1293,05

       73,99

   6378,37

Hingamiselundite muud haigused, kht-ta

102

     443,54

       73,99

   1441,85

Südame ühe klapi operatsioon

104A

   9064,92

   6031,13

10 204,72

Südameklappide operatsioonid või südame ühe klapi operatsioon, kht-ga

104B

11 151,12

   3459,47

20 622,79

Südameklappide operatsioonid koos südame kateeterdamisega, lühike ravi

104O

   8440,46

   7077,40

10 341,42

Koronaararterite šuntimine ilma südame kateeterdamiseta

107A

   6832,11

   4106,80

   9129,40

Koronaararterite šuntimine koos südame kateeterdamisega

107B

   9151,66

     182,29

30 757,96

Koronaararterite šuntimine koos keerukate operatsioonidega või kht-ga

107C

   7834,64

   3571,56

12 480,05

Koronaararterite šuntimine ilma südame kateeterdamiseta, lühike ravi

107O

   9151,66

   5491,00

13 727,50

Muud kardiotorakaalsed operatsioonid, lühike ravi

108O

10 130,31

   6078,18

15 195,48

Muud kardiotorakaalsed operatsioonid

108

   8772,09

   1057,71

17 053,33

Torakaalaneurüsmi operatsioon

109N

14 235,39

   5498,05

20 002,73

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ga

110

   3996,71

     182,29

10 048,87

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, lühike ravi

111O

   3999,03

   1695,12

   6756,94

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ta

111

   2962,98

     268,64

   6792,86

Koronaardilatatsioon kontrastkardiograafiaga

112A

   5938,83

     902,22

   9576,70

Perkutaanne ablatsioon südamearütmia puhul

112B

   4752,68

   2778,78

   6746,10

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktita, kht-ta

112C

   6815,08

   3281,25

10 957,12

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktita, kht-ga

112D

   7424,40

   3269,05

11 866,78

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktiga, kht-ta

112E

   7832,88

   4048,80

12 034,62

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktiga, kht-ga

112F

   8911,40

   2990,03

15 793,42

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid, lühike ravi

112O

   4003,71

     981,32

   5731,85

Amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, v.a ülajäseme ja varba amputatsioonid, lühike ravi

113O

   1939,08

     274,97

   5653,40

Amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, v.a ülajäseme ja varba amputatsioonid

113

   1935,32

     182,29

   5884,95

Ülajäseme ja varba amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, lühike ravi

114O

     800,05

     462,53

   1088,82

Ülajäseme ja varba amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu

114

   1055,73

     182,29

   2160,56

Südame püsistimulaatori või defibrillaatori eemaldamine

115A

   8304,61

     182,29

12 203,10

Südame stimulaatori revisioon või südame defibrillaatori vahetamine

115B

   4171,22

   1315,83

   7487,68

Südame defibrillaatori asendamine või implanteerimine

115C

16 346,14

   9517,28

23 894,83

Püsistimulaatori implanteerimine ägeda müokardi infarkti, südamepuudulikkuse või šoki korral, lühike ravi

115O

   4039,72

     162,54

12 892,58

Veeni ligeerimine ja eemaldamine, lühike ravi

119O

     466,29

     297,54

     601,50

Veeni ligeerimine ja eemaldamine

119

     562,30

     182,29

   1106,67

Vereringesüsteemi muud operatsioonid, lühike ravi

120O

     240,68

     162,54

     392,17

Vereringesüsteemi muud operatsioonid

120

   1973,58

     182,29

   5988,60

Muud vereringesüsteemi haigused ägeda müokardi infarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistustega, elus neljandal ravipäeval

121

   1856,16

       73,99

   4663,02

Muud vereringesüsteemi haigused ägeda müokardi infarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistusteta, elus neljandal ravipäeval

122

   1387,15

       73,99

   2903,11

Muud vereringesüsteemi haigused ägeda müokardi infarktiga, surm esimese kolme ravipäeva jooksul

123

     629,05

       73,99

   1843,73

Diagnostiline perkutaanne südame protseduur keerukate vereringe seisunditega

124

   2153,88

     554,94

   4256,50

Diagnostiline perkutaanne südame protseduur, lühike ravi

125O

   1941,81

     162,54

   4008,14

Diagnostiline perkutaanne südame protseduur ilma keerukate vereringe seisunditeta

125

   1862,88

   1450,81

   2619,18

Äge ja alaäge endokardiit

126

   2883,04

       73,99

10 097,64

Südamepuudulikkus ja šokk

127

     884,45

       73,99

   2403,07

Süvaveenide tromboflebiit

128

     832,42

       73,99

   2095,61

Selgitamata põhjusega südameseiskus

129

   1627,09

       73,99

   3385,74

Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ga

130

     718,85

       73,99

   1848,68

Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ta

131

     667,17

       73,99

   1611,41

Ateroskleroos, kht-ga

132

     960,42

       73,99

   2404,18

Ateroskleroos, kht-ta

133

     747,67

     201,70

   1385,72

Hüpertensioon

134

     651,86

       73,99

   1343,67

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ga

135

     946,47

       73,99

   2394,50

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ta

136

     714,50

     168,03

   1350,86

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus 0–17

137

     427,44

       73,99

   1088,50

Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ga

138

     643,43

       73,99

   1665,91

Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ta

139

     408,81

       73,99

   1045,18

Stenokardia

140

     807,43

       73,99

   1683,50

Minestus ja kollaps, kht-ga

141

     736,36

       73,99

   1431,57

Minestus ja kollaps, kht-ta

142

     447,50

       73,99

   1178,27

Rindkere valud

143

     634,95

       73,99

   1341,00

Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ga

144

     966,02

       73,99

   2725,24

Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ta

145

     418,85

       73,99

   1296,17

Pärasoole resektsioon, kht-ga

146

   4364,43

   1594,31

   7713,77

Pärasoole resektsioon, lühike ravi

147O

   3355,06

     208,56

   6777,68

Pärasoole resektsioon, kht-ta

147

   3531,74

   1431,28

   5868,35

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ga

148

   4983,00

     182,29

16 053,52

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, lühike ravi

149O

   2943,07

     401,93

   6795,52

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ta

149

   2973,21

     515,47

   5771,45

Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ga

150

   2995,17

     833,54

   4242,29

Kõhukelmeliidete vabastamine, lühike ravi

151O

   1935,39

   1161,23

   2903,09

Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ta

151

   2083,67

     906,53

   3225,92

Peen- ja jämesoole väikesed operatsioonid, kht-ga

152

   2086,19

     182,29

   4824,19

Peen- ja jämesoole väikesed operatsioonid, lühike ravi

153O

   1695,40

     469,17

   3406,14

Peen- ja jämesoole väikesed operatsioonid, kht-ta

153

   1374,81

     182,29

   2990,06

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku suured operatsioonid, vanus >17, kht-ga

154A

   7951,51

     182,29

19 140,69

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku muud operatsioonid, vanus >17, kht-ga

154B

   3349,38

     182,29

10 710,80

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku suured operatsioonid, vanus >17, kht-ta

155A

   5439,86

   2172,89

   9365,28

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku muud operatsioonid, vanus >17, kht-ta

155B

   1640,88

     182,29

   3346,50

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, lühike ravi

156O

   1473,89

     988,90

   2804,59

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus 0–17

156

   1923,07

     376,69

   3236,92

Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ga

157

     719,18

     182,29

   1834,29

Väikesed sooleoperatsioonid, lühike ravi

158O

     405,31

     254,29

     556,30

Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ta

158

     589,59

     182,29

   1089,33

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ga

159

   1422,27

     182,29

   3178,39

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, lühike ravi

160O

     544,28

     203,32

     947,27

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ta

160

     996,53

     182,29

   1989,55

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ga

161

     763,68

     323,14

   1279,38

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, lühike ravi

162O

     510,57

     372,86

     646,39

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, kahepoolne, lühike ravi

162P

     496,59

     270,76

   1046,60

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ta

162

     619,54

     368,18

     929,87

Songa operatsioonid, vanus 0–17

163

     523,74

     348,91

     740,14

Apendektoomia, tüsistunud

166N

   1141,64

     182,29

   2542,80

Apendektoomia, lühike ravi

167O

     544,66

     339,74

     623,41

Apendektoomia, tüsistumata, kht-ta

167

     696,29

     321,43

   1122,19

Suuõõne operatsioonid, kht-ga

168

   1690,89

     182,29

   4576,66

Suuõõne operatsioonid, lühike ravi

169O

     246,88

     162,54

     371,76

Suuõõne operatsioonid, kht-ta

169

     796,26

     182,29

   1719,30

Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ga

170

   2472,21

     182,29

   8288,52

Seedeelundite muud operatsioonid, lühike ravi

171O

   1448,30

     247,65

   3437,29

Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ta

171

   1290,41

       73,99

   3407,09

Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ga

172

   1064,98

       73,99

   2780,30

Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ta

173

     709,40

       73,99

   1785,82

Tüsistunud peptiline haavand või seedetrakti verejooks

174N

   1055,56

       73,99

   2864,79

Tüsistumata peptiline haavand või seedetrakti verejooks

175N

     683,21

       73,99

   1564,72

Põletikuline soolehaigus

179

   1044,68

       73,99

   2885,72

Soolesulgus, kht-ga

180

     638,02

     182,29

   1546,88

Soolesulgus, kht-ta

181

     349,25

       73,99

     819,13

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga

182

     664,26

       73,99

   1843,46

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta

183

     411,29

       73,99

   1035,29

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ga

184A

     333,73

       73,99

   1042,94

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ta

184B

     279,93

       73,99

     595,91

Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus >17

185

     413,25

       73,99

     931,66

Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus 0–17

186

     260,97

       73,99

     674,46

Hamba ekstraktsioonid ja restauratsioonid, lühike ravi

187O

     222,87

     179,55

     538,27

Hamba ekstraktsioonid ja restauratsioonid

187

     528,99

     172,73

     702,48

Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga

188

     856,01

       73,99

   2817,20

Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta

189

     417,85

       73,99

   1247,39

Seedeelundite muud haigused, vanus 0–17

190

     352,81

       73,99

   1366,13

Kõhunäärme, maksa ja šundi operatsioonid, kht-ga

191B

   6434,82

     182,29

31 941,99

Kõhunäärme või maksa operatsioon, lühike ravi

192O

   3331,69

     162,54

   7706,82

Kõhunäärme või maksa operatsioon, kht-ta

192

   3597,58

     183,72

   7440,52

Sapiteede operatsioonid, v.a ainult koletsüstektoomia, kht-ga

193

   2929,48

     182,29

   7694,09

Sapiteede operatsioonid, v.a ainult koletsüstektoomia, kht-ta

194

   1376,01

   1100,81

   4110,53

Koletsüstektoomia ühissapijuha uuringuga, kht-ga

195

   3443,05

   1957,76

   7285,56

Koletsüstektoomia ühissapijuha uuringuga, kht-ta

196

   3044,09

   1445,43

   3383,62

Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ühissapijuha uuringuta, kht-ga

197

   2266,31

     182,29

   6037,73

Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ühissapijuha uuringuta, kht-ta

198

   1384,69

     349,52

   2671,11

Maksa ja sapiteede pahaloomuliste kasvajate diagnoosimisprotseduurid

199

   2086,28

     182,29

   9014,26

Maksa ja sapiteede haiguste diagnostilised protseduurid, lühike ravi

200O

   1198,33

     162,54

   2043,95

Maksa ja sapiteede mittepahaloomuliste kasvajate diagnostilised protseduurid

200

   1267,72

     230,69

   3579,68

Maksa, sapiteede või kõhunäärme muud operatsioonid, lühike ravi

201O

   3595,30

     194,85

10 789,12

Maksa, sapiteede või kõhunäärme muud operatsioonid

201

   3595,30

     182,29

   6211,41

Maksatsirroos ja alkoholhepatiit

202

     989,12

       73,99

   2781,41

Maksa, sapiteede või kõhunäärme pahaloomulised kasvajad

203

     897,96

       73,99

   2606,92

Kõhunäärme haigused, v.a pahaloomulised kasvajad

204

     717,92

       73,99

   2436,96

Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ga

205

     825,25

       73,99

   2971,75

Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ta

206

     440,25

       73,99

   1270,38

Sapiteede haigused, kht-ga

207

     802,00

       73,99

   1859,99

Sapiteede haigused, kht-ta

208

     478,23

       73,99

   1239,78

Teisene operatsioon (sh endoproteesimine) puusal

209C

   5388,60

   1915,54

   9332,63

Esmane operatsioon (sh endoproteesimine) puusal, kht-ga

209D

   3759,86

   1828,16

   5430,23

Esmane operatsioon (sh endoproteesimine) puusal, kht-ta

209E

   3559,89

   2394,32

   4886,36

Teisene operatsioon (sh endoproteesimine) põlvel/pahkluul

209F

   5524,36

     662,68

11 498,30

Esmane operatsioon (sh endoproteesimine) põlvel/pahkluul

209G

   4281,33

   3546,47

   5076,90

Alajäseme ja selle suurte liigeste esmane proteesimine, lühike ravi

209O

   4289,78

   2127,08

   6542,12

Vaagna, puusa ja reieluu traumaga seotud suured operatsioonid, vanus >17, kht-ga

210A

   4079,64

     182,29

   9942,08

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ga

210N

   2477,63

     227,58

   5149,41

Vaagna, puusa ja reieluu traumaga seotud suured operatsioonid, vanus >17, kht-ta

211A

   3066,70

     182,29

   8246,12

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ta

211N

   1967,67

     182,29

   3981,80

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, lühike ravi

212O

     347,32

     162,54

     741,65

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus 0–17

212

   1307,70

     182,29

   3044,26

Amputatsioonid luulihaskonna- ja sidekoehaiguste korral, lühike ravi

213O

   1393,98

     269,30

   2090,97

Amputatsioonid luulihaskonna- ja sidekoehaiguste korral

213

   1393,98

     182,29

   4665,91

Kombineeritud eesmine/tagumine spondülodees

214A

   8131,71

   3972,01

15 360,76

Spondülodees, kht-ga

214B

10 314,64

     182,29

21 808,32

Selja ja kaela operatsioonid, v.a spondülodees, kht-ga

214C

   1559,44

     182,29

   3258,64

Eesmine ja tagumine spondülodees, kht-ta

215B

   6688,91

     182,29

14 162,26

Selja ja kaela operatsioonid, v.a spondülodees, kht-ta

215C

   1107,88

     342,86

   1976,14

Selja ja kaela operatsioonid, lühike ravi

215O

   1421,53

     162,54

   7367,33

Luulihaskonna ja sidekoe diagnostilised protseduurid, lühike ravi

216O

     492,02

     338,29

     662,19

Luulihaskonna ja sidekoe diagnostilised protseduurid

216

   1832,00

     182,29

   6421,91

Haavakorrastus ja nahaplastika luulihaskonna ja sidekoe haiguste puhul, v.a labakäsi, lühike ravi

217O

     515,49

     162,54

   1161,12

Haavakorrastus ja nahaplastika luulihaskonna ja sidekoe haiguste puhul, v.a labakäsi

217

   2381,26

     182,29

   7763,32

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ga

218

   1979,96

     182,29

   4663,83

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ta

219

   1551,08

     274,71

   2990,59

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, lühike ravi

220O

     579,59

     162,54

   1138,64

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus 0–17

220

     934,46

     182,29

   2107,21

Põlve operatsioonid, kht-ga

221

   1378,65

     182,29

   4837,43

Põlve operatsioonid, lühike ravi

222O

     569,32

     301,05

     852,37

Suured põlve protseduurid, lühike ravi

222P

     865,38

     182,29

   1925,79

Põlve operatsioonid, kht-ta

222

     939,69

     182,29

   1990,05

Õla- ja küünarliigese suured operatsioonid või ülajäseme muud operatsioonid, lühike ravi

223O

     870,14

     557,03

     984,00

Õla- ja küünarliigese suured operatsioonid või ülajäseme muud operatsioonid, kht-ga

223

   1334,56

     307,38

   2453,45

Õla, küünra ja küünarvarre operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, lühike ravi

224O

     961,24

     212,75

   1766,23

Õla, küünra ja küünarvarre operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta

224

   1175,88

     473,31

   1941,34

Labajala operatsioonid, lühike ravi

225O

     541,60

     162,54

     965,16

Labajala operatsioonid

225

     818,23

     182,29

   1661,14

Pehmete kudede operatsioonid, kht-ga

226

     814,23

     182,29

   2546,29

Pehmete kudede operatsioonid, lühike ravi

227O

     322,44

     162,54

     612,67

Pehmete kudede operatsioonid, kht-ta

227

     690,81

     201,03

   1248,14

Suured operatsioonid pöidlal, liigestel või labakäe ja randme muud operatsioonid, lühike ravi

228O

     699,63

     162,54

   1735,12

Suured operatsioonid pöidlal või liigestel või labakäe ja randme muud operatsioonid, kht-ga

228

     932,35

     182,29

   1869,33

Labakäe ja randme operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, lühike ravi

229O

     304,56

     162,54

     640,19

Labakäe ja randme operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta

229

     736,37

     182,29

   1654,64

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine puusast ja reiest paikse ekstsisiooni teel, lühike ravi

230O

     436,41

     312,50

     502,01

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine puusast ja reiest paikse ekstsisiooni teel

230

     699,84

     182,29

   1593,84

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine paikse ekstsisiooni teel, v.a puusast ja reiest, lühike ravi

231O

     393,19

     239,35

     535,33

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine paikse ekstsisiooni teel, v.a puusast ja reiest

231

     606,73

     182,29

   1557,01

Artroskoopia, lühike ravi

232O

     496,61

     162,54

     925,37

Artroskoopia

232

     763,62

     201,46

   1325,77

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ga

233

   1935,83

     182,29

11 770,30

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, lühike ravi

234O

     575,36

     162,54

   1261,73

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ta

234

   1483,47

     182,29

   5829,82

Reieluumurrud

235

     591,53

       73,99

   1225,08

Reieluukaela- ja vaagnaluumurrud

236

     671,43

       73,99

   2071,27

Reieluukaela, vaagnaluude ja reiepiirkonna nihestused, venitused ja dislokatsioonid

237

     373,05

       73,99

   1897,72

Osteomüeliit

238

   1252,32

       73,99

   2455,68

Patoloogilised luumurrud ja luulihaskonna ning sidekoe pahaloomulised kasvajad

239

     948,27

       73,99

   2247,57

Sidekoehaigused või vaskuliidid, kht-ga

240N

   1063,52

       73,99

   4625,52

Sidekoehaigused või vaskuliidid, kht-ta

241N

     600,15

       73,99

   2005,40

Septiline artriit või bursiit

242A

   1679,88

       73,99

   8031,68

Spetsiifiline põletikuline artropaatia, kht-ga

242B

     851,76

       73,99

   2357,14

Spetsiifiline põletikuline artropaatia, kht-ta

242C

     578,61

       73,99

   1889,11

Muud artriidid

242D

     513,34

       73,99

   1313,36

Artroosid, kht-ga

242E

     505,55

       73,99

   1287,51

Artroosid, kht-ta

242F

     408,12

       73,99

   1033,80

Seljavalud

243

     648,91

       73,99

   1515,46

Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ga

244

     698,81

       73,99

   1136,50

Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ta

245

     537,92

       73,99

   1218,83

Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste tunnused ja sümptomid

247

     650,00

       73,99

   1570,10

Tendoniit, müosiit ja bursiit

248

     577,80

       73,99

   1961,14

Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste järelravi

249

     591,54

       73,99

   1594,53

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga

250

     425,20

       73,99

   2354,92

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta

251

     318,23

       73,99

     855,55

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17

252

     219,96

     127,67

     320,98

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga

253

     507,30

       73,99

   1469,69

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta

254

     476,16

       73,99

   1170,59

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17

255

     295,69

       73,99

     828,95

Luulihaskonna ja sidekoe muud haigused

256

     498,51

       73,99

   1573,81

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga

257

   1526,33

     834,84

   2600,95

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, lühike ravi

258O

   1087,89

     162,54

   2917,88

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta

258

   1383,20

     354,28

   2676,08

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga

259

   2250,68

     182,29

   4462,90

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, lühike ravi

260O

     529,22

     363,81

   1845,04

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta

260

   1738,97

     182,29

   3563,57

Rinnanäärme operatsioonid mittepahaloomuliste kasvajate puhul, v.a biopsia ja paikne ekstsisioon, lühike ravi

261O

     408,69

     223,97

     626,59

Rinnanäärme operatsioonid mittepahaloomuliste kasvajate puhul, v.a biopsia ja paikne ekstsisioon

261

     841,32

     182,29

   1810,23

Rinnanäärme biopsia ja paikne ekstsisioon mittepahaloomuliste kasvajate puhul, lühike ravi

262O

     579,38

     189,29

   3152,23

Rinnanäärme biopsia ja paikne ekstsisioon mittepahaloomuliste kasvajate puhul

262

     579,38

     182,29

   2388,23

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga

263

   1707,01

     182,29

   6910,50

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta

264

   1491,77

     334,92

   3107,72

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga

265

   2726,41

     182,29

   5034,96

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, lühike ravi

266O

     417,99

     162,54

   1067,97

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta

266

   1265,78

     182,29

   3093,70

Perianaalsed ja karvu sisaldavate tsüstide operatsioonid, lühike ravi

267O

     411,53

     229,53

     576,76

Perianaalsed ja karvu sisaldavate tsüstide operatsioonid

267

     523,88

     202,12

     864,37

Naha ja nahaaluskoe plastilised operatsioonid, lühike ravi

268O

     439,55

     173,41

     725,09

Naha ja nahaaluskoe plastilised operatsioonid

268

   1121,22

     182,29

   3320,12

Naha ja nahaaluskoe muud operatsioonid, kht-ga

269

   1552,09

     182,29

17 725,61

Naha ja nahaaluskoe muud operatsioonid, lühike ravi

270O

     267,75

     162,54

     423,72

Naha ja nahaaluskoe muud operatsioonid, kht-ta

270

     491,51

     182,29

   1286,65

Nahahaavandid

271

     930,30

       73,99

   2180,77

Naha suured kahjustused, kht-ga

272

     866,66

       73,99

   2347,52

Naha suured kahjustused, kht-ta

273

     742,98

     230,02

   1257,91

Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ga

274

     986,09

     182,29

   3379,63

Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ta

275

     792,07

     182,29

   2105,47

Rinnanäärme mittepahaloomulised kasvajad

276

     302,47

     182,29

     731,06

Tselluliit, vanus >17, kht-ga

277

     883,17

       73,99

   2605,10

Tselluliit, vanus >17, kht-ta

278

     553,18

       73,99

   1151,74

Tselluliit, vanus 0–17

279

     479,10

       73,99

   1154,67

Naha ja nahaaluskoe trauma, vanus >17, kht-ga

280

     592,15

       73,99

   1721,81

Naha ja nahaaluskoe trauma, vanus >17, kht-ta

281

     416,99

       73,99

     915,66

Naha ja nahaaluskoe trauma, vanus 0–17

282

     168,65

       73,99

     476,06

Naha väikesed kahjustused, kht-ga

283

     688,13

       73,99

   1547,70

Naha väikesed kahjustused, kht-ta

284

     488,92

       73,99

   1048,20

Alajäseme amputatsioon endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, lühike ravi

285O

   1711,65

   1026,99

   2567,48

Alajäseme amputatsioon endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral

285

   1776,15

     182,29

   7531,76

Neerupealiste ja hüpofüüsi operatsioonid, lühike ravi

286O

   3154,48

   1892,69

   4731,72

Neerupealiste ja hüpofüüsi operatsioonid

286

   3256,08

     182,29

   9235,75

Gastrointestinaalsed operatsioonid rasvumise korral

288A

   3036,38

   1812,12

   4363,61

Muud operatsioonid rasvumise korral

288B

   2368,93

   1421,36

   3553,40

Gastrointestinaalsed operatsioonid rasvumise korral, lühike ravi

288O

   3692,50

   2215,49

   5538,75

Muud operatsioonid rasvumise korral, lühike ravi

288P

   2368,93

   1565,23

   3661,41

Kõrvalkilpnäärme operatsioonid, lühike ravi

289O

   1178,21

     872,45

   1767,31

Kõrvalkilpnäärme operatsioonid

289

   1164,19

     609,72

   1839,65

Kilpnäärme operatsioonid, lühike ravi

290O

   1227,88

     907,39

   1841,81

Kilpnäärme operatsioonid

290

   1154,75

     703,55

   1677,83

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ga

292

   3967,02

     182,29

   9993,97

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, lühike ravi

293O

   1918,64

     430,76

   7061,80

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ta

293

   1918,64

     182,29

   5107,73

Suhkurtõbi, vanus >35

294

     724,16

       73,99

   2063,60

Suhkurtõbi, vanus 0–35

295

     508,58

       73,99

   1562,69

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ga

296

   1006,31

       73,99

   3431,04

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ta

297

     982,11

       73,99

   2433,41

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus 0–17

298

     543,43

       73,99

   1551,65

Kaasasündinud ainevahetushäired

299

     637,84

       73,99

   2184,20

Endokriinhaigused, kht-ga

300

     662,04

       73,99

   1941,27

Endokriinhaigused, kht-ta

301

     499,86

       73,99

   1633,75

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid kasvajate puhul

303

   2830,59

     182,29

   6565,93

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ga

304

   2634,26

     182,29

11 365,45

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, lühike ravi

305O

   1722,68

     162,54

   2574,60

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ta

305

   1681,32

     309,90

   3217,42

Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ga

308

   1186,91

     182,29

   2680,26

Kusepõie väikesed operatsioonid, lühike ravi

309O

     907,31

     782,54

   1068,36

Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ta

309

     989,04

     583,23

   1451,18

Transuretraalsed operatsioonid, kht-ga

310

   1681,09

     286,40

   3256,83

Transuretraalsed operatsioonid, lühike ravi

311O

   1454,67

     641,43

   2484,06

Transuretraalsed operatsioonid, kht-ta

311

   1462,77

     437,50

   2533,90

Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ga

312

     974,82

     446,55

   1445,68

Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ta

313

     606,40

     182,29

   1253,81

Kusiti operatsioonid, lühike ravi

314O

     293,15

     162,54

     582,67

Kusiti operatsioonid, vanus 0–17

314

     832,02

     182,29

   1680,37

Neerude ja kuseteede muud operatsioonid, lühike ravi

315O

     185,17

     162,54

     650,37

Neerude ja kuseteede muud operatsioonid

315

   2663,10

     182,29

10 052,76

Neerupuudulikkus

316

     879,56

       73,99

   3134,89

Neerude dialüüsravi, lühike ravi

317O

     234,24

       69,29

     867,83

Neerude dialüüsravi

317

   2982,07

       73,99

12 562,94

Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ga

318

     857,82

       73,99

   2780,30

Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ta

319

     490,31

       73,99

   1533,97

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ga

320

   1047,69

       73,99

   2922,30

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ta

321

     683,36

       73,99

   1435,63

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus 0–17

322

     452,40

       73,99

     972,13

Litotripsia, lühike ravi

323O

     411,80

     162,54

   1612,08

Kuseteede kivid, kht-ga

323

     938,38

       73,99

   2744,21

Kuseteede kivid, kht-ta

324

     834,92

       73,99

   2302,24

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ga

325

     631,83

       73,99

   1835,86

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ta

326

     382,67

       73,99

   1161,31

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus 0–17

327

     305,29

       73,99

     476,86

Kusiti striktuur

329N

     406,53

       73,99

     808,02

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ga

331

   1004,74

       73,99

   3074,18

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ta

332

     609,29

       73,99

   1433,04

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus 0–17

333

     526,25

       73,99

   1350,14

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ga

334

   2614,92

     884,35

   4618,75

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, lühike ravi

335O

   2492,55

     318,99

   5073,13

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ta

335

   2574,47

   1548,19

   3827,74

Transuretraalne prostatektoomia, kht-ga

336

   1325,60

     219,25

   2740,94

Transuretraalne prostatektoomia, lühike ravi

337O

   1072,44

     315,81

   1907,61

Transuretraalne prostatektoomia, kht-ta

337

   1118,20

     701,27

   1563,19

Operatsioonid munandite pahaloomuliste kasvajate korral

338

     609,10

     182,29

   1455,73

Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste kasvajate korral, vanus >17

339

     525,38

     226,67

     882,06

Operatsioonid munanditel, lühike ravi

340O

     393,89

     296,78

     514,04

Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste kasvajate korral, vanus 0–17

340

     450,69

     246,38

     686,92

Peenise operatsioonid, lühike ravi

341O

     218,11

     162,54

     363,98

Peenise operatsioonid

341

   1047,53

     182,29

   2159,55

Tsirkumtsisioon, vanus >17

342

     388,77

     182,29

     651,02

Tsirkumtsisioon, lühike ravi

343O

     312,67

     223,01

     405,25

Tsirkumtsisioon, vanus 0–17

343

     351,52

     273,10

     435,85

Muud operatsioonid mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomuliste kasvajate korral

344

   2597,49

     182,29

   3013,33

Muud mehe reproduktiivsüsteemi operatsioonid, lühike ravi

345O

     275,42

     162,54

     580,38

Muud operatsioonid mehe reproduktiivsüsteemi kasvajate, v.a pahaloomuliste kasvajate korral

345

     622,82

     182,29

   2809,82

Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga

346

     841,40

       73,99

   2542,94

Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta

347

     465,54

       73,99

   1411,26

Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ga

348

     527,36

       73,99

   1356,65

Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ta

349

     396,43

       73,99

     898,91

Mehe reproduktiivsüsteemi põletikud

350

     427,76

       73,99

   1037,77

Mehe steriliseerimine, lühike ravi

351O

     274,88

     162,54

     457,76

Mehe steriliseerimine

351

     329,68

     197,81

     494,52

Muud mehe reproduktiivsüsteemi haigused

352

     273,68

       73,99

     739,66

Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne vulvektoomia, lühike ravi

353O

   2013,19

     582,84

   2200,23

Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne vulvektoomia

353

   2422,10

     901,01

   4196,13

Naise reproduktiivsüsteemi operatsioonid pahaloomuliste kasvajate korral, v.a munasarjad või emakamanused, kht-ga

354

   3196,08

     182,29

   5712,38

Naise reproduktiivsüsteemi operatsioonid pahaloomuliste kasvajate korral, v.a munasarjad või emakamanused, lühike ravi

355O

     581,00

     208,64

     879,17

Naise reproduktiivsüsteemi operatsioonid pahaloomuliste kasvajate korral, v.a munasarjad või emakamanused, kht-ta

355

   1555,69

     724,65

   2381,31

Naise reproduktiivsüsteemi rekonstruktiivsed operatsioonid, lühike ravi

356O

     436,96

     218,00

     693,11

Naise reproduktiivsüsteemi rekonstruktiivsed operatsioonid

356

   1293,07

     182,29

   3316,62

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

357O

   2141,66

     616,60

   4021,11

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral

357

   2141,66

     182,29

   3233,74

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste kasvajate korral, kht-ga

358

   1297,03

     329,65

   2397,54

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

359O

     479,05

     207,05

     711,17

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste kasvajate korral, kht-ta

359

     990,42

     281,96

   1758,21

Tupe, emakakaela ja vulva operatsioonid, lühike ravi

360O

     230,25

     162,54

     370,15

Tupe, emakakaela ja vulva operatsioonid

360

     456,95

     182,29

   1302,97

Günekoloogiline laparoskoopia või naise steriliseerimine laparotoomial, lühike ravi

361O

     531,67

     379,90

     578,97

Günekoloogiline laparoskoopia või naise steriliseerimine laparotoomial

361

     619,26

     295,78

   1027,00

Laparoskoopiline või muu endoskoopiline steriliseerimine, lühike ravi

362O

     461,11

     393,83

     553,19

Laparoskoopiline või muu endoskoopiline steriliseerimine

362

     536,00

     442,25

     647,16

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon ja radioimplantaadi paigaldamine pahaloomuliste kasvajate korral

363

     804,18

     182,29

   1707,67

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon mittepahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

364O

     231,93

     162,54

     329,26

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon mittepahaloomuliste kasvajate korral

364

     354,99

     182,29

     752,03

Naise reproduktiivsüsteemi muud operatsioonid, lühike ravi

365O

     467,68

     394,40

     551,13

Naise reproduktiivsüsteemi muud operatsioonid

365

     667,35

     182,29

   2276,69

Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga

366

     855,83

       73,99

   2581,77

Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta

367

     589,37

       73,99

   1260,48

Naise reproduktiivsüsteemi infektsioonid

368

     369,55

       73,99

     832,83

Menstruatsioonihäired ja muud naise reproduktiivsüsteemi haigused

369

     317,80

       73,99

     928,63

Keisrilõige, kht-ga

370

   1238,52

     780,53

   1772,64

Keisrilõige, lühike ravi

371O

   1094,70

     963,31

   1245,41

Keisrilõige, kht-ta

371

   1119,57

     857,35

   1424,28

Vaginaalne sünnitus, kht-ga

372

     931,71

     809,92

   1087,49

Vaginaalne sünnitus, lühike ravi

373O

     918,41

     860,16

     999,49

Vaginaalne sünnitus, kht-ta

373

     922,19

     895,23

     954,49

Vaginaalne sünnitus koos steriliseerimisega ja/või emakaõõne abrasiooniga

374

   1045,20

     217,52

   1849,42

Vaginaalne sünnitus koos operatsiooniga, v.a sterilisatsioon ja/või emakaõõne abrasioon

375

   1805,99

       73,99

   2348,46

Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsioonita

376

     308,20

       73,99

     909,73

Sünnitusabi probleem, vajalik operatsioon

377N

     452,24

     182,29

   1265,97

Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsioonita, lühike ravi

377O

     256,93

       84,55

     719,95

Operatsioon emakavälise raseduse korral

378N

     771,03

     467,09

   1156,69

Ähvardav iseeneslik abort

379

     301,86

       73,99

     650,30

Abort emakaõõne abrasioonita

380

     217,15

       73,99

     580,98

Abort, lühike ravi

381O

     144,26

       58,72

     242,39

Abort koos emakaõõne abrasiooni, vaakumaspiratsiooni või hüsterotoomiaga

381

     294,47

     182,29

     635,23

Ebatuhud

382

     277,60

       73,99

     974,80

Muud rasedusaegsed haigused, tüsistustega

383

     265,59

       73,99

     704,52

Muud rasedusaegsed haigused, tüsistusteta

384

     231,95

       73,99

     607,90

Vastsündinu, kes suri 2 päeva jooksul või viidi üle teise osakonda 5 päeva jooksul

385A

     367,57

       73,99

     743,10

Järelravi vastsündinuea haiguste või hiljem avaldunud neonataalsete haiguste tõttu

385B

     572,18

       73,99

   2469,76

<1000 g sünnikaaluga vastsündinu järelravi

385C

17 772,29

   8886,15

26 658,44

<1000 g sünnikaaluga vastsündinu

386N

30 426,29

10 125,42

74 023,72

1000–1499 g sünnikaaluga vastsündinu

387N

12 926,15

   2795,22

36 576,96

1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu, paljude haigusseisunditega

388A

12 072,97

     154,42

32 283,78

1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu

388B

   1206,80

       73,99

   3820,34

1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu, hingamisraviga, operatsiooniga, elus

388C

   3911,45

     182,29

12 504,56

Vastsündinu, teostatud operatsioon

389A

   8899,27

     182,29

10 802,62

Vastsündinu mitmete haigusseisunditega

389B

   3930,74

       73,99

21 434,67

Vastsündinu paljude haigusseisunditega, hingamisraviga, elus vähemalt ühe ööpäeva

389C

14 411,98

   4339,43

49 522,18

Vastsündinu, muude haigusseisunditega

390

     652,89

       73,99

   2217,54

Normaalne vastsündinu

391

     117,26

       73,99

     460,22

Splenektoomia, vanus >17

392

   2388,98

     182,29

   3583,47

Splenektoomia, lühike ravi

393O

   2134,10

     213,23

   4748,72

Splenektoomia, vanus 0–17

393

   2134,10

     182,29

   5403,38

Vere ja vereloomeelundite muud operatsioonid, lühike ravi

394O

     542,50

     162,54

   1269,72

Vere ja vereloomeelundite muud operatsioonid

394

   1243,31

     182,29

   3105,33

Vere punalibledega seotud haigused, vanus >17

395

     846,10

       73,99

   2111,22

Vere punalibledega seotud haigused, vanus 0–17

396

     394,98

       73,99

   1061,22

Hüübivushäired

397

     717,58

       73,99

   3081,01

Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ga

398

     937,34

       73,99

   2728,41

Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ta

399

     515,58

       73,99

   1650,87

Lümfoom ja leukeemia koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega

400

   3719,09

     182,29

14 448,36

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ga

401

   3305,82

     182,29

   7229,41

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, lühike ravi

402O

     836,55

     186,83

   1546,45

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ta

402

   1414,82

     182,29

   3656,09

Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ga

403

   1333,22

       73,99

   4795,41

Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ta

404

     820,07

       73,99

   2692,22

Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus 0–17

405

     848,63

       73,99

   2998,57

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega,
kht-ga

406

   3993,07

     182,29

10 474,28

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, lühike ravi

407O

   2025,18

     388,34

   7342,41

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ta

407

   2250,83

     182,29

   5233,41

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, lühike ravi

408O

     282,68

     169,61

     424,01

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega

408

   2181,99

     182,29

   8597,01

Radioteraapia, lühike ravi

409O

   1096,26

       98,62

   6528,19

Radioteraapia

409

   2970,63

       73,99

   7005,19

Anamneesis pahaloomuline kasvaja

411N

     660,88

       73,99

   1997,52

Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ga

413

   1653,16

       73,99

   3836,96

Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ta

414

     792,03

       73,99

   1915,54

Infektsioon- või parasitaarhaiguste puhused operatsioonid, lühike ravi

415O

   3231,01

     162,54

11 058,45

Infektsioon- või parasitaarhaiguste puhused operatsioonid

415

   4386,60

     182,29

21 846,61

Septitseemia, vanus >17

416N

   2271,88

       73,99

   7433,93

Septitseemia, vanus 0–17

417N

   2367,33

       73,99

   5086,32

Operatsiooni- ja traumajärgsed infektsioonid

418

     728,58

       73,99

   2069,80

Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ga

419

   1087,74

       73,99

   2966,05

Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ta

420

     551,37

       73,99

   2335,95

Viirushaigus, vanus >17

421

     617,33

       73,99

   1572,91

Viirushaigus ja tundmatu päritoluga palavik, vanus 0–17

422

     323,47

       73,99

     766,41

Muud infektsioon- ja parasitaarhaigused

423

     800,93

       73,99

   2563,05

Psüühilise haiguse põhidiagnoosi korral tehtud operatsioon

424N

     763,95

     182,29

   3533,67

Psüühilise haiguse põhidiagnoosi korral tehtud operatsioon, lühike ravi

424O

     763,95

     162,54

   2679,85

Bipolaarsed häired, vanus <60

426A

     338,11

       73,99

   1001,07

Bipolaarsed häired, vanus >59

426B

     322,01

       73,99

   1705,44

Muud meeleoluhäired, vanus <60

426C

     499,33

       73,99

   2155,10

Muud meeleoluhäired, vanus >59

426D

     791,28

       73,99

   1392,28

Ärevushäired

427A

     481,99

     104,13

     904,78

Püsivad isiksusemuutused

427B

     601,19

       73,99

     807,19

Äge stressreaktsiooon

427C

     257,56

     115,24

     844,18

Muud neuroosid

427D

     549,05

       73,99

   1351,25

Isiksuse häired

428N

     550,63

     177,84

   1416,09

Orgaanilised psüühikahäired, kht-ga

429A

     810,53

       73,99

   1888,18

Orgaanilised psüühikahäired, kht-ta

429B

     693,98

       73,99

   1512,97

Skisofreenia, vanus 30–59

430B

     543,24

       73,99

   1629,95

Skisofreenia, vanus <30

430A

     284,00

       73,99

   1842,49

Skisofreenia, vanus >59

430C

     389,61

       73,99

     915,83

Krooniline mitteskisofreeniline psühhoos

430D

     369,71

       86,83

   1107,39

Lühiaegne mitteskisofreeniline psühhoos

430E

   1170,74

     585,37

   1756,11

Muud psühootilised sündroomid

430F

   1413,82

     706,91

   2120,73

Vaimne alaareng

431A

     866,35

       73,99

   1885,81

Neuropsühhiaatrilised häired

431B

     923,32

       73,99

   1927,36

Muud lapseea psüühikahäired

431C

     466,99

     143,03

   1573,58

Söömishäired

432A

     601,98

       73,99

     935,53

Muud spetsiifilised psüühikahäired

432B

     472,54

       73,99

   1128,20

Muud mittespetsiifilised psüühikahäired

432C

     325,70

       73,99

     987,93

Psühhiaatriline rehabilitatsioon

432M

   1872,70

     733,51

   4198,73

Muud kuritarvitamisega seotud häired, kht-ga

436A

     859,78

       73,99

   2870,46

Muud kuritarvitamisega seotud häired, kht-ta

436B

     335,01

       73,99

   1116,38

Kuritarvitamisega seotud psühhoos

436C

     407,13

       73,99

   1833,04

Naha siirdamine vigastuste korral, lühike ravi

439O

   1476,95

     266,46

   3380,41

Naha siirdamine vigastuste korral

439

   1773,58

     182,29

   9181,57

Operatsioonid kämblavigastuste korral, lühike ravi

441O

     300,45

     213,80

     531,69

Operatsioonid kämblavigastuste korral

441

   1121,15

     182,29

   2835,81

Operatsioonid ravitüsistuste korral, lühike ravi

442O

   1342,82

     215,14

   2972,02

Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ga

442

   4108,67

     182,29

20 131,94

Muud operatsioonid vigastuste korral, lühike ravi

443O

     338,32

     162,54

     733,26

Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ta

443

   1251,68

     182,29

   3895,55

Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ga

444

     697,48

       73,99

   2731,24

Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ta

445

     664,71

       73,99

   1469,33

Traumaatiline vigastus, vanus 0–17

446

     419,28

       73,99

   1010,13

Allergilised reaktsioonid, vanus >17

447

     359,78

       73,99

   1230,04

Allergilised reaktsioonid, vanus 0–17

448

     190,52

       73,99

     589,50

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ga

449

   1004,93

       73,99

   4241,67

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ta

450

     426,84

       73,99

   2043,22

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus 0–17

451

     186,63

       73,99

     675,12

Ravitüsistused kirurgilise sekkumise korral, kht-ga

452A

     864,49

     182,29

   2486,47

Ravitüsistused mittekirurgilise sekkumise korral, kht-ga

452B

     785,92

       73,99

   1935,25

Ravitüsistused kirurgilise sekkumise korral, kht-ta

453A

     666,11

     182,29

   1745,32

Ravitüsistused mittekirurgilise sekkumise korral, kht-ta

453B

     179,85

       73,99

     634,19

Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ga

454

     933,81

       73,99

   2223,54

Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ta

455

     231,31

       73,99

   1190,88

Põletushaiged, kes on üle viidud teise aktiivravi haiglasse, ravi kestus alla 6 päeva

456

     255,16

       73,99

     264,64

Ulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone

457

     823,15

       73,99

   1548,14

Vähemulatuslikud põletused koos naha siirdamisega, lühike ravi

458O

   1434,74

     162,54

   3073,04

Vähemulatuslikud põletused koos naha siirdamisega

458

   1434,74

     182,29

   4122,59

Vähemulatuslikud põletused koos haavakorrastuse või muude operatsioonidega, lühike ravi

459O

   1703,12

     194,35

   5359,13

Vähemulatuslikud põletused koos haavakorrastuse või muude operatsioonidega

459

   1703,12

     182,29

   4386,18

Vähemulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone

460

     516,02

       73,99

   1424,62

Operatsioon, diagnoosiks kokkupuude terviseteenistusega, lühike ravi

461O

     325,73

     162,54

     778,93

Operatsioon, diagnoosiks kokkupuude terviseteenistusega

461

15 008,21

11 721,00

25 670,56

Haigustunnused ja sümptomid, kht-ga

463

     444,29

       73,99

   2634,39

Haigustunnused ja sümptomid, kht-ta

464

     413,81

       73,99

   1877,87

Järelravi, anamnees pahaloomulise kasvajaga

465

     365,78

       76,44

   1535,60

Järelravi, anamnees pahaloomulise kasvajata

466

     365,78

       73,99

   1243,74

Muud tervist mõjutavad tegurid

467

     283,45

       73,99

   1195,37

Põhidiagnoosiga mitteseonduv ulatuslik operatsioon, lühike ravi

468O

     575,86

     162,54

     647,58

Harv diagnoosi ja ulatusliku operatsiooni kombinatsioon

468

   3838,23

     182,29

20 599,48

Kahepoolsed või mitmikoperatsioonid alajäseme suurtel liigestel

471N

   4145,49

   3057,59

   6741,73

Ulatuslikud põletused, mis vajavad operatsioone, lühike ravi

472O

   4079,40

     162,54

10 720,67

Ulatuslikud põletused, mis vajavad operatsioone

472

   2796,53

     182,29

16 294,28

Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus >17

473

   2083,99

       73,99

12 790,38

Põhihaigusega mitteseonduv väheulatuslik operatsioon, lühike ravi

477O

     362,43

     162,54

     781,96

Harv diagnoosi ja muu operatsiooni kombinatsioon

477

   1621,22

     182,29

   1942,52

Muud veresoonte operatsioonid, kht-ga

478

   2776,09

     182,29

   6760,68

Muud veresoonte operatsioonid, lühike ravi

479O

     512,56

     307,54

     768,83

Muud veresoonte operatsioonid, kht-ta

479

   2568,58

     182,29

   5727,36

Vereringe intensiivne toetamine

483B

19 116,22

   7985,04

29 579,05

Kraniotoomia raske hulgitrauma puhul

484

13 788,93

     182,29

16 582,43

Jäsemete taaskinnistus, puusa ja reie operatsioonid raske hulgitrauma puhul

485

   6305,15

     182,29

   9457,74

Muud operatsioonid raske hulgitrauma puhul, lühike ravi

486O

   4793,19

     162,54

18 282,70

Muud operatsioonid raske hulgitrauma puhul

486

   4665,76

     182,29

21 837,00

Muu raske hulgitrauma

487

   1261,54

       73,99

   3219,98

HIV-infektsioon koos sellega seotud peamiste haigusseisunditega

489

   1607,72

       73,99

   4399,76

HIV-infektsioon

490

   1084,96

       73,99

   2697,38

Ülajäseme suure liigese proteesimine või ülajäseme transplantatsioon, lühike ravi

491O

     732,00

     417,79

   1064,51

Ülajäseme suure liigese proteesimine või ülajäseme transplantatsioon

491

   4289,00

   2417,04

   6160,95

Laparoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga

493

   1106,57

     182,29

   2714,99

Koletsüstektoomia, lühike ravi

494O

     648,60

     598,98

     697,16

Laparoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta

494

     792,89

     414,24

   1232,32

Rinna rekonstruktiivne operatsioon, kht-ga

501A

   3320,72

   1731,29

   6181,17

Rinna rekonstruktiivne operatsioon, kht-ta

501B

   1936,95

     182,29

   4142,98

Rinna rekonstruktiivne operatsioon, lühike ravi

501O

   2457,77

   1474,66

   3686,66

Mastektoomia ja rinna rekonstruktiivne operatsioon pahaloomulise kasvaja korral

502

   3105,23

     609,13

   7123,36

Muu operatsioon rinnanäärme haiguse korral, lühike ravi

509O

     658,31

     203,23

     767,57

Muu operatsioon rinnanäärme haiguse korral

509

   1208,31

     182,29

   2539,91

Obstruktiivne uneapnoe

520

     287,43

     147,43

     439,26

Tavaline korrektsioon obstruktiivse apnoe korral, lühike ravi

521O

     410,02

     187,62

     527,65

Tavaline korrektsioon obstruktiivse apnoe korral

521

     477,33

     322,97

     609,03

Kesknärvisüsteemi stimuleeriva seadme paigaldamine või asendamine, lühike ravi

570O

20 040,54

12 024,33

30 060,81

Kesknärvisüsteemi stimuleeriva seadme paigaldamine või asendamine

570X

20 206,72

17 871,90

22 541,53

  (2) DRG piirhindu rakendatakse statsionaarses eriarstiabis. DRG piirhindu rakendatakse ambulatoorses eriarstiabis ja päevaravis juhul, kui sama haigusjuhu raames on osutatud vähemalt ühte koodiga 3076 või 2210K tähistatud tervishoiuteenust.

  (3) Haigekassa võtab lõikes 1 nimetatud DRG eest tasu maksmise kohustuse üle koos muude samal ajal osutatud teenustega lõigetes 4, 5 ja 6 sätestatud tingimustel.

  (4) Tasumisel rakendatakse DRG piirhinda koefitsiendiga 0,7 ja muude samal ajal osutatud teenuste piirhindu koefitsiendiga 0,3.

  (5) DRG piirhinda rakendatakse, kui muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa jääb lõikes 1 sätestatud muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa vahemikku või on nendega võrdne.

  (6) DRG piirhinda ei rakendata järgmistel juhtudel:
  1) järgneva raviarve vormistamisel;
  2) raviarvete puhul, millel on põhierialaks märgitud psühhiaatria, taastusravi, tuberkuloos, kutsehaigused või esmane järelravi;
  3) raviarvete puhul, millel on põhidiagnoosiks märgitud RKH 10 kood Z76.3, Z51.1 või Z51.2;
  4) raviarvete puhul, mille lõpetamisel suunatakse statsionaarsel või päevaravil viibinud kindlustatud isik vahetult edasi statsionaarsele ravile (v.a iseseisev statsionaarne õendusabi ja statsionaarne taastusravi) kohalikust haiglast piirkondlikku, kesk- või üldhaiglasse, üldhaiglast ja haiglate loetelus nimetamata tervishoiuteenuse osutaja juurest piirkondlikku või keskhaiglasse või keskhaiglast piirkondlikku haiglasse;
  5) raviarvete puhul, mille alustamiseks on kindlustatud isik statsionaarselt või päevaravilt vahetult edasi suunatud statsionaarsele ravile (v.a iseseisev statsionaarne õendusabi ja statsionaarne taastusravi) kohalikku haiglasse piirkondlikust, kesk- või üldhaiglast, üldhaiglasse või haiglate loetelus nimetamata tervishoiuteenuse osutaja juurde piirkondlikust või keskhaiglast või keskhaiglasse piirkondlikust haiglast;
  6) raviarvete puhul, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ja millele on märgitud transluminaalse endoskoopia protseduuri NCSP kood või koodid vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 lõike 1 alusel kehtestatud määrusele;
  7) raviarvete puhul, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ja millele on märgitud operatsioonituba mittevajava kirurgilise protseduuri NCSP kood või koodid vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 lõike 1 alusel kehtestatud määrusele;
  8) raviarvete puhul, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ja millel puudub NCSP kood vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 lõike 1 alusel kehtestatud määrusele;
  9) ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel.

6. peatükk Operatsioonid 

§ 45.  Üldkirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Üldkirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Karpaalkanali avamine (karpaalkanali sündroomi raviks)

0A2102

  140,55

Kilpnäärme operatsioon

0B2101

  651,31

Kilpnäärme subtotaalne või radikaalne resektsioon

0B2102

  661,18

Kõrvalkilpnäärme operatsioon

0B2103

  679,83

Trahheostoomia

0G2101

  257,37

Söögitoru operatsioonid (kaelaosa)

0J2104

  297,48

Söögitoru operatsioonid (v.a kaelaosa)

0J2126

  834,24

Mediastinoskoopiline, torakoskoopiline, laparoskoopiline operatsioon söögitorul, v.a kaelaosa

0J2201

1221,18

Mao ja/või kaksteistsõrmiku operatsioon

0J2107

  649,46

Mao ja/või kaksteistsõrmiku laparoskoopiline operatsioon

0J2202

  796,95

Mao ja/või kaksteistsõrmiku pahaloomulise kasvaja operatsioon

0J2106

1020,10

Mao ja/või kaksteistsõrmiku pahaloomulise kasvaja laparoskoopiline operatsioon

0J2203

1337,40

Bariaatriline laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või bariaatriline vertikaalne mao resektsioon

0J2204

  986,01

Sapipõie operatsioon

0J2108

  342,41

Sapipõie laparoskoopiline operatsioon

0J2205

  411,98

Sapiteede operatsioon

0J2109

  652,04

Sapiteede laparoskoopiline operatsioon

0J2206

  695,56

Hemihepatektoomia

0J2110

1055,12

Laparoskoopiline hemihepatektoomia

0J2207

1330,96

Maksa atüüpiline resektsioon

0J2111

  782,25

Maksa laparoskoopiline atüüpiline resektsioon

0J2208

1188,95

Maksa siirdamine

0J2124

4272,54

Splenektoomia

0J2112

  442,16

Laparoskoopiline splenektoomia

0J2209

1050,40

Pankrease resektsioon ja/või pankreatojejunostoomia

0J2113

  996,51

Pankreatoduodenaalne resektsioon

0J2114

1183,19

Laparoskoopiline kõhunäärme operatsioon

0J2210

  940,45

Apendektoomia

0J2125

  239,49

Apendektoomia kesklõikest

0J2101

  360,21

Laparoskoopiline apendektoomia

0J2211

  334,02

Peensoole resektsioon

0J2118

  439,30

Soolesulguse operatsioon ilma resektsioonita

0J2117

  478,53

Laparoskoopiline soolesulguse operatsioon ilma resektsioonita

0J2212

  560,13

Seedetrakti stoomi ja/või anastomoosi rajamine või likvideerimine, k.a püloromüotoomia

0J2105

  370,30

Laparoskoopiline seedetrakti stoomi ja/või anastomoosi rajamine või likvideerimine, k.a püloromüotoomia

0J2213

  905,66

Jäme- ja/või pärasoole resektsioon anastomoosiga

0J2119

  663,55

Laparoskoopiline jäme- ja/või pärasoole resektsioon anastomoosiga

0J2214

1102,5

Jäme- ja/või pärasoole resektsioon ilma anastomoosita

0J2120

  549,90

Laparoskoopiline jäme- ja/või pärasoole resektsioon ilma anastomoosita

0J2215

1052,36

Anuse operatsioon

0J2121

  237,21

Rektopeksia või anaalsfinktri plastika

0J2122

  443,94

Laparoskoopiline rektopeksia või anaalsfinktri plastika

0J2216

  912,97

Naba-, kubeme- või reiesonga operatsioon

0J2115

  280,69

Laparoskoopiline naba-, kubeme- või reiesonga operatsioon

0J2217

  380,26

Muu kõhuseina songa operatsioon

0J2116

  461,37

Muu kõhuseina songa laparoskoopiline operatsioon

0J2218

  648,84

Operatsioon seedetrakti või kõhuseinte väärarengute puhul vastsündinul

0J2103

  401,42

Operatsioon kõhukoopa elundite mitmikvigastuse puhul

0J2132

  682,10

Laparoskoopiline operatsioon kõhukoopa elundite mitmikvigastuse puhul

0J2219

  701,38

Laparatoomia

0J2102

  336,92

Laparoskoopia (diagnostiline)

0J2220

  259,93

Varikotseele, hüdrotseele operatsioon

0K2101

  221,42

Retroperitoneaaltuumori eemaldamine

0K2103

  795,97

Laparoskoopiline retroperitoneaaltuumori eemaldamine

0K2201

1331,60

Vaagnapõhjalihaste taastamine

0L2101

  245,98

Sõrme või varba amputatsioon

0N2101

  144,49

Reie, sääre või pöia amputatsioon

0N2102

  300,52

Võõrkeha eemaldamine pehmetest kudedest

0N2103

  158,65

Lümfadenektoomia kaelal, aksillaarpiirkonnas või kubemes

0P2101

  310,79

Endoskoopline operatsioon kaelal ja aksillaarpiirkonnas

0P2201

  820,45

Amputatsioon või eksartikulatsioon õlast või puusast

0P2102

  363,80

Varikektoomia safenektoomiata

0P2103

  218,24

Varikektoomia safenektoomiaga

0P2104

  289,45

Naha ja nahaaluskoe kasvaja eemaldamine

0Q2101

  145,63

Näo või kaelapiirkonna naha ja nahaaluskoe kasvaja eemaldamine

0Q2102

  196,47

Pahaloomuliste nahakasvajate radikaalne eemaldamine

0Q2103

  242,49

Nahatransplantatsioon alla 4%

0Q2104

  286,78

Nahatransplantatsioon 4–6%

0Q2105

  384,41

Nahatransplantatsioon 7–9%

0Q2106

  527,67

Nahatransplantatsioon 10–14%

0Q2107

  634,20

Nahatransplantatsioon 15% ja enam

0Q2108

  751,47

Tüsilike haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus operatsioonitoas

0Q2109

  272,02

Mädakolde avamine ja dreenimine

0Q2110

  170,92

Surnud doonori maksa käitlus siirdamiseks, sh maksa eemaldamine

0Y2101

2738,73

  (2) Haigekassa võtab koodidega 0J2124 ja 0Y2101 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 0J2204 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmise kehamassiindeksi (KMI) korral:
  1) rohkem kui 39,99;
  2) 35–39,99 juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kardiomüopaatia, südame isheemiatõbi, hüpertensioon, infarkti- või insuldijärgne seisund, obstruktiivne uneapnoe, osteoartriit, pulmonaalhüpertensioon või II tüübi diabeet.

§ 46.  Ortopeedia operatsioonide piirhinnad

  (1) Ortopeedia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Luu või liigese lahtine biopsia

0N2104

  119,21

Dupuytreni kontraktuuri operatsioon

0N2105

  206,70

Karpaalkanali sündroomi kirurgiline ravi koos tenosünoviidi raviga

0N2116

  180,29

Tenosünoviidi kirurgiline ravi

0N2107

  133,05

Luuplastika

0N2108

  296,39

Hallux valgus’e operatsioon

0N2109

  180,48

Labakäe või -jala deformatsioonide kirurgiline ravi

0N2110

  353,87

Labakäe või -jala luude osteotoomia ostesünteesiga

0N2111

  308,07

Labakäe või -jala painutajakõõluste õmblus

0N2112

  291,25

Labakäe või -jala sirutajakõõluste ja/või -lihaste õmblus

0N2113

  221,71

Väikese luu osteosüntees

0N2114

  323,66

Väikeste luude ja/või liigeste lahtine repositsioon ja fiksatsioon

0N2115

  263,36

Muu operatsioon väikesel luul või liigesel

0N2117

  236,09

Luu trepanatsioon ja/või sekvestrektoomia

0N2118

  225,80

Suurte liigeste ja/või luude lahtine repositsioon ja fiksatsioon

0N2119

  341,21

Reamputatsioon

0N2120

  285,00

Liigesekapsli ja -sidemete õmblus

0N2121

  256,46

Võõrkeha eemaldamine liigesest või luust

0N2122

  217,40

Suure ortopeedilise implantaadi eemaldamine liigeselt või luust

0N2123

  222,67

Suure tüsistunud ortopeedilise implantaadi eemaldamine liigesest või luust

0N2124

  333,41

Endoproteesi eemaldamine suurest liigesest

0N2125

  801,68

Plastiline operatsioon kõõlusel või lihasel

0N2126

  353,42

Suure toruluu osteosüntees plaadiga

0N2127

  445,71

Suure toruluu osteosüntees naelaga

0N2154

  454,19

Suure toruluu tüsistunud, lahtiste, killustunud murdude osteosüntees

0N2128

  501,32

Suure toruluu osteotoomia osteosünteesiga

0N2129

  585,29

Reieluukaela osteosüntees

0N2130

  437,19

Liigesesisese murru osteosüntees

0N2131

  489,29

Välisfiksatsioon luudel ja/või liigestel

0N2132

  497,64

Suure liigese artrodees või artroplastika

0N2133

  473,82

Suure liigese sünovektoomia

0N2134

  319,94

Osteoplastiline osteosüntees

0N2135

  612,52

Vaagnaluude osteosüntees

0N2136

  649,27

Puusaliigest korrigeeriv operatsioon ja/või tüsiliku puusanapamurru osteosüntees

0N2137

  958,55

Väikese liigese endoproteesimine

0N2138

  570,82

Puusaliigese tsementeeritava endoproteesi paigaldamine

0N2139

  583,58

Puusaliigese ilma tsemendita proteesi paigaldamine

0N2140

  680,12

Põlveliigese endoproteesi paigaldamine

0N2141

  660,18

Muu suure liigese tsementeeritava endoproteesi paigaldamine

0N2142

  602,63

Unikondülaarse proteesi paigaldamine põlveliigesele

0N2143

  614,82

Poolproteesi paigaldamine suurele liigesele

0N2144

  623,08

Suure liigese revisioonproteesimine

0N2145

  880,02

Kordusoperatsioon proteesitud liigesel

0N2146

  698,15

Lülisamba I ja II astme deformatsioonide korrektsioon

0N2147

1019,92

Lülisamba III ja IV astme deformatsioonide korrektsioon

0N2148

1408,15

Labakäe või labajala hulgivigastuse kirurgiline ravi (mitme koe struktuuri kahjustusega vigastus)

0N2149

  653,01

Suure kõõluse õmblus (kõik muud, v.a labajala ja labakäe kõõlused ja õlg)

0N2150

  279,61

Õlaliigese pöörajalihase kõõluskätise rebendi taastamine

0N2151

  306,42

Repositsioonid suurtel luudel ja liigestel

0N2152

    69,09

Artroskoopia

0N2201

  147,18

Artroskoopiline meniski resektsioon või vabakeha eemaldmine

0N2202

  325,06

Artroskoopiline operatsioon (v.a menisk, resektsioon, vabakeha, puusaliiges)

0N2203

  546,24

Liigesstruktuuride terviklikkuse taastamine artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil

0N2204

  677,31

Artroskoopiline puusaliigese operatsioon

0N2205

  888,47

Revisioonoperatsioon liigesstruktuuride terviklikkuse taastamiseks artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil

0N2206

1070,83

Nahaplastika „toitval jalal”

0Q2111

  345,50

Põletushaava ekstsisioon alla 4%

0Q2112

  254,10

Põletushaava ekstsisioon 4–9%

0Q2113

  465,93

Põletushaava ekstsisioon 10% ja enam

0Q2114

  701,67

Põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi (v.a nägu, kael ja labakäsi)

0Q2115

  345,76

Labakäe põletusdeformatsiooni kirurgiline ravi

0Q2116

  455,46

Näo ja kaela põletusdeformatsiooni kirurgiline ravi

0Q2117

  461,32

Esharotoomia

0Q2118

  178,19

Põletushaava ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga alla 4%

0Q2119

  386,03

Põletushaava ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 4–9%

0Q2120

  770,95

Põletushaava ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 10% ja enam

0Q2121

1137,87

Suuremahulised resektsioonid ja revisioonoperatsioonid lülisambal

1N2158

1893,47

Surnud doonori naha käitlus siirdamiseks, sh allogeensete nahatransplantaatide (allonaha) eemaldamine

1Q2122

  795,35

Surnud doonori luukoe käitlus siirdamiseks, sh luukoe eemaldamine

1N2159

1197,47

Elusdoonori luukoe eemaldamine siirdamiseks

1N2160

  694,75

Elusdoonori luukoe käitlus siirdamiseks

1N2161

  588,96

  (2) Suur liiges käesoleva määruse mõistes on puusa-, põlve-, õla-, hüppe-, randme- ja küünarliiges.

  (3) Väike luu käesoleva määruse mõistes on labakäe-, labajala-, randme-, eespöia-, lülisamba- ja rangluu.

  (4) Suur luu käesoleva määruse mõistes on abaluu ja vaagnaluu ning suur toruluu on õlavarre-, käsivarre-, reie- ja sääreluu.

  (5) Käesolevas paragrahvis loetletud tervishoiuteenused sisaldavad arkoskoopia maksumust.

  (6) Koodiga 0N2116 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab koodiga 0N2107 tähistatud tervishoiuteenuse kulusid.

  (7) Koodiga 0N2110 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab koodiga 0N2109 tähistatud tervishoiuteenuse kulusid.

  (8) Koodidega 0N2121, 0N2148, 0N2149 ja 0N2137 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata täiendatavalt teistele 6. peatükis loetletud teenustele.

  (9) Koodiga 0N2145 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata samal ajal koodiga 0N2146 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (10) Koodiga 0N2201 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata samal ajal käesolevas peatükis loetletud artroskoopiliste operatsioonidega.

  (11) Koodiga 0N2147 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab vähemalt ühte järgmistest lülisamba operatsioonidest:
  1) spondülodees kuni 50% nihkunud spondülolisteesi korral;
  2) skolioosi või küfoosi korrigeerimine ilma osteotoomita;
  3) kasvajate ja põletike korral teostatav seljaaju dekompressioon ja tagumine spondülodees;
  4) tagumine või eesmine spondülodees trauma, põletiku või kasvajate korral;
  5) lülikeha asendamine eesmise või tagumise juurdepääsu kaudu trauma, põletiku või kasvajate korral;
  6) lülikehadevaheline (tagumine, lateraalne, eesmine, transforaminaalne) fusioon.

  (12) Koodiga 0N2148 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab üht järgmistest lülisamba operatsioonidest:
  1) spondülodees üle 50% nihkunud spondülolisteesi korral;
  2) Smith-Peterseni osteotoomia skolioosi ja küfoosi korrigeerimiseks;
  3) kostotransversektoomia kasvajate ja põletike korral koos tagumise spondülodeesiga;
  4) miniinvasiivne eesmine või tagumine spondülodees;
  5) miniinvasiivne lülikeha asendamine;
  6) miniinvasiivne lülikehadevaheline fusioon.

  (13) Koodiga 0N2135 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab luuplastika ja osteosünteesi maksumust.

  (14) Koodiga 1N2158 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi operatsioone:
  1) lülisamba kasvajate operatsioonid;
  2) eelnevalt opereeritud lülisamba korduv spondülodees;
  3) en bloc lülisambaresektsioon kasvajate ja põletike korral;
  4) pediiklite subtraktsiooni osteotoomia (PSO).

  (15) Koodiga 1Q2122 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ühelt doonorilt allonaha eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (16) Koodiga 1Q2122 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodidega 66510 ja 66512 tähistatud analüüside maksumust.

  (17) Koodidega 1N2159, 1N2160 ja 1N2161 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle, kui transplantaat on käideldud eriarstiabi osutaja juures, kellel on rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seaduse alusel välja antud sellekohane tegevusluba.

  (18) Koodiga 1N2159 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ühe transplantaadi eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (19) Koodidega 1N2160 ja 1N2161 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord lisaks põhioperatsioonile.

  (20) Koodiga 1N2161 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse karantiinperioodijärgsel luukoe ümber töötamisel ja pikaajalisel säilitamisel, kui säilitamise ruum vastab rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seaduse § 413 lõike 2 alusel kehtestatud määruses ladustamise ruumile kehtestatud tingimustele.

  (21) Koodiga 1N2160 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodidega 66719, 66707, 66706, 66708, 66611, 66711, 66510 ja 66512 tähistatud analüüside maksumust.

  (22) Koodidega 1N2159 ja 1N2161 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad koodidega 66510 ja 66512 tähistatud analüüside maksumust.

§ 47.  Uroloogia operatsioonide piirhinnad

  (1) Uroloogia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Dorsaalintsisioon

010301

    95,74

Vasoresektsioon

010302

  100,45

Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine troakaari abil

010303

  107,86

Orhidektoomia (ühe- või kahepoolne)

020301

  186,96

Skrootumi intsisioon, revisioon, suturatsioon

020304

  192,42

Tsirkumtsiisio

020305

  152,13

Põielõige, revisioon, epitsüstostoomia

020306

  194,27

Põiekaela transuretraalne intsisioon

020307

  184,44

Peenise subtotaalne, totaalne amputatsioon

030301

  410,87

Priapismi operatiivne ravi

030303

  300,66

Induratio penis’e plastika

030304

  333,24

Munandi eemaldamine koos juhaga kasvaja tõttu

030305

  221,71

Optiline uretrotoomia

030306

  243,02

Kusepõie transuretraalne resektsioon

030307

  264,90

Eesnäärme adenomektoomia

030308

  311,90

Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine laparatoomia abil

030309

  488,35

Krüptorhismi operatsioon (ühe- või kahepoolne)

030310

  220,69

Ureetropeksia (stressinkontinentsi operatsioonid)

040301

  759,33

Ureetra striktuuri plastika

040302

  346,99

Uretrektoomia

040303

  311,38

Eesnäärme TUR-resektsioon

040304

  303,13

Kusepõie resektsioon

040305

  355,84

Ureeterotoomia

040306

  373,57

Proovilumbotoomia

040307

  305,24

Neeru, ureetri drenaažioperatsioon

040308

  401,33

Püelotoomia, nefrotoomia

040309

  394,98

Nefropeksia

040310

  313,23

Nefrektoomia (lumbotoomia)

040311

  316,87

Suturatsioon, nefrektoomia trauma korral

040312

  309,59

Peenise proteesimine impotentsuse korral

040314

  337,82

Peenise plastika, operatsioon suguelundite väärarengute korral

040315

  329,70

Laparoskoopiline varikotseele operatsioon

040316

  314,89

Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparotoomia)

040317

  450,08

Põie-tupe, põie-soole fistlite likvideerimine

050301

  595,70

Prostata adenomektoomia Millini järgi

050302

  405,52

Tsüstektoomia

050303

  532,64

Tsüstolitotripsia

050304

  385,32

Ureeteroneotsüstostoomia

050305

  440,46

Neerupealise resektsioon, eemaldamine

050307

  412,68

Neeru, ureetri korduv operatsioon

050308

  572,34

Ureeterokutaneostoomia

050309

  407,50

Elusdoonori neeru eemaldamine siirdamiseks

050310

1896,86

Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparoskoopiline)

050311

  418,05

Laparoskoopiline nefrektoomia

050312

  421,69

Laparoskoopiline neerutsüsti resektsioon

050313

  308,95

Laparoskoopiline nefropeksia

050314

  319,24

Laparoskoopiline kolpo-sakropeksia

050315

  482,63

Laparoskoopiline neerupealise eemaldamine

050316

  511,29

Laparoskoopiline krüptorhismi operatsioon

050317

  244,65

Laparoskoopiline prostatektoomia

050318

  863,89

Emaskulinisatsioon koos ilioingvinaalsete lümfisõlmede eemaldamisega

060301

  621,55

Radikaalne prostatektoomia

060303

  566,64

Kusepõie resektsioon koos ureetri ümberistutamisega

060304

  557,82

Ureetero-ureeterostoomia

060305

  555,71

Ureetero-enterostoomia (sigmostoomia)

060306

  592,75

Nefroureeterektoomia

060307

  555,14

Neeru, ureetri plastiline operatsioon

060308

  549,58

Tuumornefrektoomia, ekstrafastsiaalne nefrektoomia

060309

  595,33

Ureeterorenoskoopia operatsioon

060310

  525,99

Perkutaanse nefroskoopia operatsioon

060311

  530,66

Uriiniderivatsioon tsüstektoomiata (Brickeri juha, ureeterosigmostoomia)

060312

  553,99

Enterotsüstoplastika

070301

  835,67

Tsüstektoomia + ureeterosigmostoomia

070302

  820,40

Uriiniderivatsiooni tüsistuste korrektsioon, kordusplastika

070303

  696,00

Retroperitoneaalne lümfisõlmestiku eemaldamine munandivähi korral

070304

  695,36

Neerutraumajärgne taastav operatsioon

070305

  675,99

Autorenotransplantatsioon

080301

  824,65

Tsüstektoomia + Brickeri põis

080302

1059,74

Neeru siirdamine

080303

  891,52

Surnud doonori neerude käitlus siirdamiseks, sh neeru eemaldamine

080304

2128,48

Tsüstektoomia koos uriinireservuaari moodustamise või põie asendamise operatsiooniga

090301

1332,11

  (2) Koodiga 030309 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab peritoneaaldialüüsi kateetri maksumust.

  (3) Koodiga 040301 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab proleenlingu maksumust.

  (4) Koodiga 080304 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab doonori mõlema neeru eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (5) Haigekassa võtab koodidega 050310 ja 080303 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 48.  Torakaalkirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Torakaalkirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe roide resektsioon

020401

  232,08

Mitme naaberroide resektsioon

030401

  292,77

Diagnostiline torakoskoopia

030402

  297,05

VATS mediastiinumi või kopsubiopsia võtmiseks

030403

  218,78

Mediastinoskoopia

040401

  369,30

Kaelaroide või 1. roide resektsioon

040402

  323,84

Rindkere seina osaline resektsioon

040403

  388,02

Hemotooraksi kirurgiline ravi

040404

  413,73

Diafragma operatsioon rinnaõõne kaudu

040405

  353,88

Proovitorakotoomia

040406

  360,32

Torakoskoopia liidete vabastamine mehaanilise pleurodeesi, kopsudekortikatsiooni või biopsiaga

040407

  371,19

VATS operatsiooniks diafragmal

040408

  366,17

Rindkere deformatsiooni operatiivne ravi

050401

  560,01

Bronhotoomia võõrkehade või tuumori eemaldamiseks

050402

  475,81

Ekstrapleuraalne torakoplastika

050403

  542,09

Torakotoomia healoomulise kasvaja eemaldamiseks

050404

  516,58

Atüüpiline kopsu resektsioon

050405

  500,92

Pleura osaline resektsioon ja torakoplastika piirdunud empüeemi korral

050406

  522,57

VATS mediastiinumi tuumori või tsüsti eemaldamiseks

050407

  500,73

VATS operatsiooniks söögitorul

050408

  500,73

Torakotoomia tüüpilise lobektoomia või pulmonektoomiaga

060401

  546,57

Kopsumetastaaside eemaldamine (üle 5 metastaasi)

060402

  563,55

Kopsu dekortikatsioon

060403

  579,21

Ühepoolne pleurektoomia iseseisva toiminguna

060404

  563,55

Kopsumetastaaside eemaldamine sternotoomiast (kahepoolne)

060405

  604,32

Rindkereseina kirurgiline stabiliseerimine

070203

  821,59

Torakotoomia koos pleura osalise resektsiooniga, torakoplastika ja õõne või fistli lihasplastikaga

070401

  677,27

Laiendatud lobektoomia, bilobektoomia või pulmonektoomia kopsu pahaloomulise kasvaja korral

080401

  804,84

Kopsu segmentresektsioon

080402

  802,47

Torakaaloperatsioon keskseinandi tuumori eemaldamiseks

080403

  804,20

Videotorakoskoopiline kopsuresektsioon

080404

  800,05

Pleuropulmonektoomia

090401

1024,57

Torakaaloperatsioon keskseinandi pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks

090402

1034,99

Retorakotoomia bronhiköndi transperikardiaalse reamputatsiooni ja torakoplastika või lihasplastikaga

090403

1031,09

Kopsu operatsioon pahaloomulise kasvaja korral koos rindkereseina ja mitme roide resektsiooni ja plastikaga

090404

1026,42

Torakoabdominaalne operatsioon pahaloomuliste kasvajate korral

100401

1248,07

Torakaaloperatsioon trahheobronhiaalpuul (resektsioon ja anastomoos või plastika)

100402

1231,19

Kopsu ülasagara tipusegmendi operatsioon invasiivse pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks koos ülemiste roiete, lülisamba või rinnaku jt anatoomiliste struktuuride resektsiooniga en bloc

100403

1235,67

Trahhea resektsioon Kocheri kraelõikest

100404

1229,98

Trahhea resektsioon sternotoomiast

100405

1232,86

Torakoabdominaalne gastrektoomia laiendatud lümfadenektoomiaga

100406

1246,92

Keskseinandi lõige (biopsia)

040111

  310,61

Surnud doonori kopsude käitlus siirdamiseks, sh kopsu eemaldamine

100407

3974,00

Kopsu siirdamine

100408

4737,70

  (2) Koodiga 100407 tähistatud teenuse piirhind sisaldab doonori mõlema kopsu eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (3) Haigekassa võtab koodidega 100407 ja 100408 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 49.  Südame- ja veresoontekirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Veresoontekirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Käe amputatsioon

020602

  198,98

Scriebneri šundi rajamine

020605

  254,59

Vaskulaarkoe käitlus siirdamiseks, sh vaskulaarkoe eemaldamine

020606

  207,57

Arterite revisioon

030601

  312,46

Lumbaalsümpatektoomia

030602

  222,60

Vena cava või niudeveeni plikatsioon

030603

  288,38

Lintoni või Felderi operatsioon

030605

  225,03

Embol- või trombektoomia

030607

  315,84

Arterio-venoosse fistli rajamine

030609

  312,71

Ekstrakraniaalsete ajuarterite endarterektoomia

040601

  342,93

Torakaalsümpatektoomia

040602

  362,87

Reiearteri endarterektoomia või plastika

040603

  382,07

Femoro-femoraalne ristišunteerimine

050601

  494,88

Axillo-femoraalne šunteerimine

050603

  643,72

Muu veresoone rekonstruktiivoperatsioon ilma laparatoomiata

050605

  529,02

Ülajäseme arterite taastav operatsioon

050606

  435,13

Ekstrakraniaalsete ajuarterite taastamine trauma korral

050607

  537,59

Veno-venoosne šunteerimine

050610

  529,02

SEPS (subfastsiaalne endoskoopiline ühendusveenide ligeerimine)

050611

  203,26

Ileo-femoraalne šunteerimine

060601

  577,89

Femoro-tibiaalne šunteerimine

060602

  569,96

Femoro-popliteaalne šunteerimine

060603

  565,87

Ekstrakraniaalsete ajuarterite šunteerimine

060604

  578,27

Reoperatsioon replantatsiooni järgselt

060605

  645,01

Jäsemearterite õmblus trauma korral

060606

  557,82

Portosüsteemne šunteerimine

060607

  688,21

Kordusoperatsioon reie-õndla- ja säärearteritel

060608

  557,37

Perifeersete arterite aneurüsmide likvideerimine

060609

  564,72

Femoro-pedaalne või popliteo-pedaalne šunteerimine

070601

  693,57

Aordi ja niudearteri kordusoperatsioon

070603

  734,53

Kõhuaordi aneurüsmi resektsioon

070604

  753,59

Traumajärgne jäseme revaskularisatsioon

070605

  731,94

Aordi bifurkatsiooni šunteerimine

070606

  763,12

Elefantiaasi kirurgiline kõrvaldamine

070607

1007,20

Aortofemoraalne šunteerimine

070608

  763,12

Neeru- või ülemise mesenteriaalarteri plastika

070609

  867,97

Traumajärgne kõhuaordi ja tema harude taastamine

080601

  953,55

Jäseme replantatsioon

080602

2080,54

Ekstrakraniaalsete ajuarterite šunteerimine torakotoomia kaudu

080603

1105,19

Kõhuaordi ruptureerunud aneurüsmi resektsioon

090602

1255,77

Torakaalaordi või torako-abdominaalse aordi aneurüsmi resektsioon

090603

1427,75

Sõrme replantatsioon

100602

1304,96

Mitme sõrme või labakäe replantatsioon

100603

1507,96

Vaskulariseeritud naha-lihaslapi siirdamine

100604

1846,01

Mikroanastomoosi revisioon verevarustuse taastamisega

100605

1274,27

Aordi aneurüsmi endovaskulaarne proteesimine

1F2201

  752,95

  (2) Koodiga 020606 tähistatud teenuse piirhind sisaldab ühelt doonorilt vaskulaarkudede eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 1F2201 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel näidustustel:
  1) kõhuaordi aneurüsm, mille diameeter meestel on suurem kui 5,5 cm ja naistel suurem kui 5,2 cm ning avatud operatsioon on kaasuvate haiguste tõttu ülikõrge riskiga;
  2) alaneva torkaalaordi aneurüsm, komplitseeritud dissektsioon, traumaatiline aordi vigastus, penetreeriv torakaalaordi haavand, aorto-bronhiaalne või aorto-ösofagiaalne fistul, aordikaare aneurüsm või operatsioonijärgne üleneva torakaalaordi dissektsioon.

  (4) Südamekirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Koronaararterite šunteerimine

1F2101

1872,79

Ühe südameklapi või südamekasvaja või VAD-seadme paigaldamise operatsioon

1F2102

1201,66

Südameklappide operatsioon

1F2103

1629,21

Kombineeritud südameoperatsioon

1F2104

2463,89

Operatsioon üleneval aordil või aordikaarel

1F2105

2290,33

Kaasasündinud südamerikke operatsioon ilma kunstliku vereringeta

1F2106

1232,67

Kaasasündinud südamerikke operatsioon kunstliku vereringega

1F2107

1552,61

Surnud doonori südame käitlus siirdamiseks, sh südame eemaldamine

1F2108

  284,79

  (5) Haigekassa võtab koodiga 1F2108 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (6) Koodiga 1F2108 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind ei sisalda kardiokirurgide (v.a assisteeriva kirurgi) tööjõukulu ja operatsiooniinstrumentide maksumust.

  (7) Arütmiate kirurgilise ablatsioonravi läbiviimisel lisaprotseduurina südameoperatsiooni kestel rakendatakse koodiga 1F2104 tähistatud tervishoiuteenust, millele lisandub koodiga 2521L tähistatud tervishoiuteenus.

  (8) Haigekassa võtab arütmiate kirurgilise ablatsioonravi korral iseseisva operatsioonina teenuse eest tasumise kohustuse üle koodiga 1F2102 tähistatud tervishoiuteenusega, millele lisandub koodiga 2521L tähistatud tervishoiuteenus.

§ 50.  Neurokirurgia operatsioonid

  (1) Neurokirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Diagnostilised freesavad

1A2104

     267,77

Perifeersete tunnelsündroomide dekompressioon (välja arvatud karpaalkanali avamine)

0A2103

     263,01

Karpaalkanali operatsioon neurolüüsiga

1A2105

     156,90

Ajuvatsakese punktsioon ja dreneerimine

1A2106

     264,78

Kolju allo- ja autoplastika

1A2107

     518,82

Kolju impressioonmurru korrastamine

1A2108

     496,34

Eksploratiivne kraniotoomia

1A2109

     617,94

Müelotseele ja meningomüelotseele operatsioon

1A2110

     568,78

Hüdrotsefaalia ravi šunteerimise teel (drenaaž arvestatakse eraldi)

1A2111

     410,46

Kolju resektsioon

1A2113

     464,23

Perifeerse närvi õmblus

1A2115

     467,70

Perifeerse närvi plastika

1A2116

     743,08

Ajukasvaja biopsia

1A2117

   1319,57

Stereotaktiline operatsioon, sh ganglion Gasser’i kemo- või termodestrueerimine

1A2118

   2998,44

Intrakraniaalse spontaanse või traumaatilise verevalumi või hügroomi eemaldamine

1A2119

     692,51

Närvipõimiku operatsioon

1A2120

     878,89

Nimmepiirkonna diskogeense haiguse operatsioon

1A2121

     342,62

Kraniobasaalse liikvori fistli operatsioon

1A2122

   1014,58

Kordotoomia või müelotoomia või radikulotoomia valukirurgias

1A2123

     672,10

Lülisamba ja seljaaju kaelaosa vigastuste ja haiguste operatsioon

1A2124

     937,76

Ajusisese kasvajalise, põletikulise jm kolde operatsioon

1A2125

   1447,38

Seljaaju primaarse kasvaja operatsioon

1A2126

   1145,86

Kolju, peaaju või seljaaju väärarengu operatsioon

1A2127

   1004,81

Kraniaalnärvi plastika või dekompressiooni operatsioon

1A2128

   1056,19

Koljusisese ajuvälise kasvaja operatsioon

1A2129

   1692,60

Aju vaskulaarse malformatsiooni ja/või aneurüsmi operatsioon

1A2130

   1668,50

Peaaju süvastimulatsioon

1A2131

22 689,10

Peaaju süvastimulaatori vahetus

1A2114

13 173,58

Vertebroplastika

1N2153

     542,74

Lülisamba rinna- ja nimmeosa haiguse, vigastuse ning I ja II astme deformatsiooni operatsioon

1N2157

     905,41

Intratekaalse baklofeenravipumba paigaldamine või revisioon või eemaldamine

1A2132

     509,74

Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks

1A2133

   2740,06

Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks

1A2134

   7988,12

Seljaaju neurostimulaatori vahetus

1A2135

   4537,33

Perifeerse tunnelsündroomi endoskoopiline operatsioon

1A2201

     281,96

Hüdrotsefaalia endoskoopiline operatsioon

1A2202

     916,85

Nimmepiirkonna diskogeense haiguse endoskoopiline operatsioon

1A2203

     470,01

Koljupõhimiku endoskoopiline operatsioon

1A2204

   2040,66

Hüpofüüsi endoskoopiline operatsioon

1A2205

   1531,70

  (2) Koodiga 1A2131 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse järgmiste terviseseisundite korral:
  1) idiopaatiline Parkinsoni tõbi (RHK 10 kood G20), kui haiguse kestus on vähemalt 5 aastat ja haigusest tingitud motoorikahäired alluvad Levodopa toimele, kuid vaatamata adekvaatsele medikamentoossele ravile esinevad Levodopa-ravist tingitud väljendunud motoorsed fluktuatsioonid või oluline motoorikahäirete süvenemine Levodopa off-perioodis põhjustab sügava haiguspuude olemasolu (UPDRS motoorika hindamise skaala vähemalt >30/108 Levodopa off-perioodis ja 30/108 Levodopa on-perioodis) või rasked Levodopa on-perioodi düskineesiad ja esineb raske medikamentoossele ravile allumatu treemor;
  2) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu essentsiaalne treemor (RHK 10 kood G25.0), mis põhjustab sügava haiguspuude;
  3) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu primaarne generaliseeritud düstoonia (DYT1 positiivne) (RHK 10 koodid G24.1; G24.2) ja idiopaatiline tservikaalne düstoonia (RHK 10 kood G24.3).

  (3) Koodidega 1A2117, 1A2119, 1A2122, 1A2125, 1A2129, 1A2130, 1A2204 ja 1A2205 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad neuronavigatsiooni seadme kasutamise maksumust.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 1A2132 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle intratekaalse baklofeenravipumba paigaldamise, revisiooni või eemaldamise eest raskekujulise spastilise sündroomiga patsiendilt juhul, kui eelnevalt on toimunud tulemuslik ravi testimine ning otsuse raviks on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt neurokirurg ja neuroloog.

  (5) Haigekassa võtab koodidega 1A2133 ja 1A2134 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui krooniline valu on kestnud üle aasta, teised valuravimeetodid on tulemusteta või vastunäidustatud, alternatiivsete valuravimeetodite mittetoimimine on tõendatud ning raviotsuse on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad neurokirurg, neuroloog, anestesioloog ja psühhiaater. Tervishoiuteenust koodiga 1A2134 rakendatakse ainult juhul, kui teststimulatsioonil saavutatud raviefekt on adekvaatne: valu väheneb rohkem kui 50% ning puuduvad vastunäidustused püsistimulaatori paigaldamiseks.

§ 51.  Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Suuõõne lesiooni ekstsisioon

010801

109,44

Sialolitotoomia

010802

109,44

Keele või huule frenuloplastika

010803

  96,27

Biopsia sügavatest kudedest

010804

113,41

Angioomide skleroseeriv ravi

010806

  85,77

Ninaluumurru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon

010807

  83,72

Näo-, lõualuu- ja kaelapiirkonna mädakolde avamine

020801

150,21

Retineerunud või impakteerunud hamba eemaldamine osteotoomiaga

020803

137,14

Tsüstektoomia või tsüstostoomia

020804

150,75

Lõualuumurru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon

020805

186,95

Sarnaluumurru paigaldamine

020806

177,43

Hamba kirurgiline eemaldamine osteotoomiaga

020807

164,36

Operatsioonid kolmiknärvi perifeersetel harudel

020808

239,41

Kolmiknärvi harude blokaad koljupõhimikul

020809

131,98

Keele lesiooni ekstsisioon

020810

157,01

Pea- või kaelapiirkonna haava revisioon

020811

136,59

Fiktsioonivahendite eemaldamine näoluudelt

020812

185,25

Lõualuu healoomulise kasvaja ekstsisioon

030801

233,47

Ala- või ülalõualuu osaline ekstsisioonresektsioon ilma plastikata

030802

233,47

Lõualuu segmentaalne osteotoomia (dekortikatsioon)

030803

233,47

Hemiglossektoomia

030805

225,61

Sinusotoomia

030806

225,61

Implantaadi paigaldamine lõualuusse

030807

314,11

Näo-, lõualuu- ja kaelapiirkonna süvamädakolde avamine

030808

259,12

Huule resektsioon plastikaga

030809

225,61

Suulae lesiooni ekstsisioon

030810

225,61

Oronasaalse või oroantraalse fistli plastiline korrektsioon

030811

225,61

Lõualuu osteotoomia

030812

226,76

Näo lesiooni ekstsisioon koos plastikaga

030813

218,90

Keele osaline resektsioon kasvajate korral

030814

225,61

Osteoplastika luulise transplantaadiga

040801

459,82

Suulaeplastika järgse defekti sulgemine

040802

306,07

Makro- ja mikrostoomia plastiline korrektsioon

040803

311,51

Submandibulaarse näärme ekstsisioon

040804

308,05

Lõualuumurru lahtine paigaldamine ja fiksatsioon

040805

316,11

Kondülektoomia

040806

311,95

Huuleplastika järgne korrektsioon

040807

307,86

Nina deformatsiooni plastiline korrektsioon

040808

316,23

Osaline parotidektoomia

040809

302,30

Dislotseerunud lõualuu lahtine paigaldamine

040810

320,84

Ülalõualuumurru (Le Fort I–II) lahtine paigaldamine ja immobilisatsioon

040811

320,84

Totaalne glossektoomia

040812

311,95

Totaalne parotidektoomia

050801

387,88

Türeglossaalsete ja branhiogeensete fistlite-tsüstide kirurgiline ravi

050802

387,11

Näo- ja kaelapiirkonna omandatud defektide plastiline korrektsioon

050803

400,53

Alalõualuu liigese põletiku kirurgiline ravi

050805

404,24

Alveolaarjätke lõhe kirurgiline ravi luuplastikaga

050806

413,06

Lõualuu defektide ravi alloplastika abil

050807

403,54

Huuleplastika

050808

388,97

Suulaeplastika

050809

389,67

Ülalõualuumurru (Le Fort II–III) osteosüntees

050810

581,85

Lõualuu defektide ravi autoplastika abil

060801

581,85

Alalõualuu liigese anküloosi kirurgiline ravi

060802

556,10

Rekonstruktiivne rino-heiloplastika

060804

549,64

Transmandibulaarse implantaadi paigaldamine alalõualuu atroofia korral

060805

559,61

Lõualuude resektsioon

060806

716,00

Mikrogeenia ja progeenia ning lahihambumuse kirurgiline ravi

070801

694,27

Mikrognaatia ja prognaatia kirurgiline ravi

070802

684,62

Näo- ja lõualuupiirkonna kaasasündinud ja omandatud defektide ravi müokutaanse vaskulariseeritud transplantaadiga

070803

855,76

Näonärvi anastomooside moodustamine mikrokirurgilisel teel

070804

855,76

Orbitaalhüpertelorismi ravi

080801

855,76

  (2) Lõikes 1 nimetatud operatsioonide piirhindadele rakendatakse koefitsienti 0,8, kui tervishoiuteenust osutatakse ambulatoorses vastuvõtus.

§ 52.  Oftalmoloogia operatsioonide piirhinnad

  (1) Oftalmoloogia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Pteruugiumi operatsioon

010901

    87,63

Tsilikaarkeha diatermia ja krüoteraapia

020901

  105,46

Entroopiumi ja ekstroopiumi operatsioon

020902

  156,36

Vigastatud laugude õmblus

020903

  152,21

Silikoonimplantaadi või sarvkesta eemaldamine

020904

  151,69

Eeskambri paratsentees

020905

    99,88

Tagumine skleerektoomia

020906

  132,19

Evistseratsioon

020908

  130,21

Enukleatsioon implantaadita

020909

  145,73

Tsirkulaarne keratotoomia valutava bulloosse keratopaatia korral

020910

  111,35

Pisarakoti eemaldamine

030901

  166,75

Strabismi operatsioon ühel sirglihasel

030902

  164,83

Enukleatsioon implantaadiga

030903

  218,61

Jääkmembraani lõhestamine

030905

  157,41

Eesmine vitrektoomia

030906

  159,84

Ptoosi operatsioon

030907

  184,18

Strabismi operatsioon kahel sirglihasel

030908

  184,18

IOLi eemaldamine

040901

  219,60

Strabismi operatsioon sirg- ja põikilihasel

040902

  228,17

Laugude plastiline operatsioon

040903

  228,17

Sarvkesta- ja valgekestaõmblus läbistava vigastuse puhul

040904

  228,17

Konjunktiivi plastika limaskesta siirdamisega

040905

  309,97

Jääkmembraani ekstirpatsioon

040906

  215,32

Tsüklodialüüs

040907

  215,13

Silmasisese magnet-võõrkeha eemaldamine

040909

  221,97

Dakrüotsüstorinostoomia

040910

  226,58

Aplikaatori fikseerimine silmale

040911

  221,45

Orbita seina resektsioon

040912

  298,05

Võõrkeha eemaldamine orbita’st

040913

  309,97

Amnioni membraani siirdamine sarvkestale

040915

  229,25

IOLi implantatsioon ilma katarakti operatsioonita

050901

  259,16

Orbita luuline rekonstruktsioon

050903

  374,53

Pisarakanalikeste taastamine

050905

  282,68

Glaukoomi fistuliseeriv operatsioon

050908

  284,28

Konjunktiivikoopa plastika proteesi paigaldamiseks

050910

  331,95

Lau komplitseeritud plastiline operatsioon

050911

  331,95

Orbita eksentseratsioon

050912

  319,73

Kihiline keratoplastika

050913

  291,31

Surnud doonori silmade sarvkestade käitlus siirdamiseks, sh sarvkesta eemaldamine

050914

  354,32

Amagneetse silmasisese võõrkeha eemaldamine

060901

  383,85

Lukseerunud läätse eemaldamine

060902

  384,24

Võrkkesta irdumise operatsioon plombeerimisega

060903

  389,41

Katarakti operatsioon IOLita

060905

  348,19

Vikerkesta kasvaja eemaldamine

060906

  396,76

Keratoproteesimine

070901

  484,00

Katarakti ja glaukoomi operatsioon

070902

  437,92

Võrkkesta irdumise operatsioon vitrektoomiaga

070903

  486,18

Katarakti fakoemulsifikatsioon

070904

  441,69

Silma eesmise osa rekonstruktsioon läbistava vigastuse puhul

070905

  479,21

Glaukoomi operatsioon (valgekesta plastika)

070906

  471,80

Tagumine vitrektoomia

070907

  474,74

Läbistav keratoplastika

070908

  476,97

Katarakti operatsioon IOLiga

070909

  438,75

Vikerkesta ja ripskeha operatsioon

070910

  476,01

Silma sarvkesta siirdamine

070911

  696,27

Vitreoretinaalne kirurgia

080901

1714,75

Sarvkesta sildamine riboflaviiniga

1C2101

  451,06

  (2) Koodiga 1C2101 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi oftalmoloogilisi operatsioone:
  1) fototerapeutiline keratektoomia;
  2) topograafiline fotorefraktiivne keratektoomia;
  3) sarvkesta kollageeni vitamiinne sildamine riboflaviini abil.

  (3) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle koodiga 1C2101 tähistatud tervishoiuteenuse eest ühe korra ravijuhu kohta.

§ 53.  Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad

  (1) Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Granulatsiooni eemaldamine kuulmekilelt biopsiaga

011001

  100,20

Tonsillotoomia

011002

    83,66

Ninakarbiku ultraheli- või laserkoagulatsioon

011003

    87,16

Väliskuulmekäigu polüpotoomia

011004

  100,20

Ninaõõne polüpotoomia

011005

  104,17

Ninaluude repositsioon, fikseerimine

011006

    85,69

Ninaneelu tamponeerimine

011007

    83,20

Näopiirkonna nahakasvaja eemaldamine

011008

    87,61

Haava revisioon kosmeetilise korrektsiooniga

011009

    87,61

Süljekivi eemaldamine näärmejuhast

011010

    87,16

Tümpanostoomia

011016

  102,25

Tonsillektoomia

021001

  153,05

Adenoidektoomia

021002

  123,99

Trummiõõne polüpotoomia

021003

  165,40

Trummiõõne dreenimine

021004

  177,73

Mastoidotoomia

021005

  316,36

Abstsessi dreenimine neelus ja kõrineelus

021006

  139,79

Ninavaheseina ja ninaesiku kasvaja ekstirpatsioon

021007

  172,47

Submukoosne konhotoomia

021008

  122,71

Konhotoomia

021009

  122,97

Otsmikukoopa trepanapunktsioon

021010

  166,29

Endonasaalne antrostoomia

021011

  173,28

Kõri indirektne biopsia

021012

  135,20

Võõrkeha eemaldamine kõrist ja kõrineelust

021013

  275,45

Huule resektsioon

021014

  177,63

Kõrvalesta resektsioon

021015

  177,63

Antroskoopia

021017

  165,56

Võõrkeha operatiivne eemaldamine väliskuulmekäigust

031001

  214,86

Attikotoomia/attikoantrotoomia

031002

  263,21

Arteri ligeerimine paranasaalses piirkonnas

031003

  231,04

Kaela flegmooni dreenimine

031004

  218,19

Uvulo-palato-farüngoplastika

031005

  231,89

Keele kiilresektsioon

031006

  330,92

Antrostoomia Caldwell-Luci järgi

031007

  218,45

Ninatiiva plastika

031008

  323,33

Septumi resektsioon Killiani järgi

031009

  213,08

Etmoidektoomia

031010

  231,04

Võõrkeha operatiivne eemaldamine ninast

031011

  231,04

Trahheabronhoskoopia võõrkeha eemaldamisega

031014

  218,90

Kõrvalesta ekstirpatsioon

031017

  222,09

Kõrvalestaplastika

031018

  322,63

Suupõhja abstsessi dreenimine

031020

  221,77

Müringoplastika

041001

  343,70

Tümpanotoomia

041002

  308,41

Attikomastoidektoomia/mastoidektoomia

041003

  356,21

Väliskuulmekäigu eksostooside ekstirpatsioon

041004

  300,58

Farüngo-ösofagotoomia

041005

  306,97

Ninaneelu fibroomi eemaldamine

041006

  322,56

Trahheostoomia kilpnäärme istmuse resektsiooniga

041007

  308,63

Direktne larüngoskoopia kasvaja ekstirpatsiooniga

041008

  456,95

Laserkoagulatsioon kasvaja eemaldamisel

041009

  306,90

Endonasaalne antrostoomia

041010

  310,23

Septoplastika

041011

  306,46

Septumi perforatsioonide sulgemine

041012

  327,11

Frontotoomia

041013

  311,38

Preaurikulaarse fistli ekstirpatsioon kõhre resektsiooniga

041014

  310,93

A. carotis’e ligeerimine kaelal

041016

  308,63

Larüngotoomia

041017

  310,87

Mediastinoskoopia biopsiatega

041018

  313,55

Attikoantromastoidektoomia

051001

  414,57

Transpalatinaalne ninaneelu kirurgia

051003

  404,43

Endolarüngeaalne mikrokirurgia

051004

  629,28

Antrostoomia Denkeri järgi

051005

  393,44

Rekonstruktiivne frontotoomia

051006

  408,52

Endonasaalne etmoidofrontotoomia

051007

  397,91

Sfenoidotoomia

051008

  397,91

Koaani atreesia kirurgiline ravi

051009

  397,91

Endonasaalne laser-dakrüotsüstorinostoomia

051010

  398,30

Funktsionaalne endoskoopiline antrostoomia

051011

  397,91

Funktsionaalne endoskoopiline etmoidofrontotoomia

051012

  394,59

Endotrahheaalne laser-resektsioon

051013

  534,16

Rinoplastika

051014

  586,59

Kaela selektiivne lümfadenektoomia, Wanachi II operatsioon

051015

  926,67

Kaela fistli ekstirpatsioon keeleluu resektsiooniga

051016

  404,05

Keskkõrva radikaaloperatsioon

061001

  562,23

Näonärvi dekompressioon nibujätkes

061002

  722,23

Endolarüngeaalne hordektoomia

061003

  712,92

Rinoseptoplastika

061004

  879,71

Kõrvalesta rekonstruktiivne plastika

061005

  655,20

Stapedotoonia, stapedoplastika

061006

  650,54

Tümpanoplastika

071001

  708,27

Oimuluu resektsioon

071002

  689,48

Näonärvi plastika kaelapiirkonnas

071003

  693,38

Rinoseptoortoplastika mobilisatsiooni ja repositsiooniga

071004

  785,39

Näonärvi kirurgiline dekompressioon trummiõõnes

071005

  791,91

Tümpanomastoidektoomia

071006

  708,27

Kaela radikaalne lümfadenektoomia Crile’i järgi

071007

1145,15

Kõri resektsioon või eemaldamine

071008

1336,07

Näonärvi plastika nibujätke ja trummiõõne piirkonnas

081001

  922,23

Keskkõrva reoperatsioon

081002

  826,12

Närvi-lihase-nahalapi transplantatsioon näopiirkonnas

081003

1210,87

Näonärvi dekompressioon ja plastika oimuluu labürintaarses piirkonnas

091001

1072,37

Akustikusneurinoomi translabürintaarne resektsioon

091002

1084,13

Labürintektoomia

091003

1076,27

Petrosektoomia

091004

1076,27

Kõrva atreesia rekonstruktsioon

091005

1067,45

Näonärvi plastika lihasrekonstruktsiooniga

091006

1076,27

  (2) Koodiga 021004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab dreeni maksumust.

§ 54.  Günekoloogia ja sünnitusabi operatsioonide piirhinnad

  Günekoloogia ja sünnitusabi operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Hümenektoomia

011101

  87,05

Healoomuliste kasvajate eemaldamine välistelt suguelunditelt, tupest, sh Bartholini näärmete operatsioonid

011102

  97,79

Emakaõõne abrasioon

011103

  79,52

Tugiõmblus emakakaelale raseduse ajal

011104

  94,34

Operatsioonihaava sekundaarne korrastus

011105

  94,07

Emakakaela konisatsioon

011106

  94,07

Tupe, perineumi ja emakakaela rebendite taastav operatsioon

011107

  94,07

Sünnitusabi tangide või vaakumekstraktsiooni kasutamine

011108

  91,52

Emakaõõne manuaalne revisioon

011109

  85,25

Vulva ja paravaginaalsete hematoomide operatsioonid

021101

155,11

Tupe plastiline operatsioon

021102

155,11

Vulva resektsioon

021103

203,58

Hemivulvektoomia

021104

199,68

Abort meditsiinilistel näidustustel

021105

123,92

Plastiline operatsioon emakakaelal

021106

140,66

Emakakaela amputatsioon

021107

155,11

Lahkliha plastiline operatsioon

021108

131,59

Loodet purustav operatsioon

021109

144,92

Lahkliha IV järgu rebendi õmblemine

021110

131,59

Hüsteroskoopia

021111

141,32

Rektovaginaalsete, uretrovaginaalsete fistlite operatsioonid

031101

243,10

Endometrioosi operatsioon

031102

295,52

Tupeplastika koos emaka ventrofiksatsiooniga

031103

269,20

Munajuhade või munasarjade operatsioon

031104

248,55

Paraovariaalsete või intraligamentaarsete healoomuliste kasvajate eemaldamine

031105

248,55

Lihtne vulvektoomia

031106

271,98

Tupe resektsioon

031107

326,12

Munajuhade sulgemine laparotoomial

031108

225,16

Ovariaaltuumorite eemaldamine koos osalise omentum majus’e eemaldamisega

041101

314,06

Emakavälise raseduse operatsioon

041102

306,65

Emaka ja parameetriumi muud operatsioonid

041103

309,84

Emaka supravaginaalne amputatsioon

041104

307,86

Laparoskoopiline väikese vaagna elundite kontroll ja liidete vabastamine, steriliseerimine

041105

313,04

Second look günekoloogias

041106

309,59

Hüsteroskoopiline operatsioon

041107

314,64

Keisrilõige

051101

394,59

Hüsterektoomia

051102

396,76

Emaka ja emakamanuste mädaprotsesside operatiivne ravi

051103

397,59

Emaka anomaaliate plastilised operatsioonid

051104

400,66

Maliigse ovariaaltuumori radikaalne operatsioon

051105

625,14

Munajuhade ja munasarjade laparoskoopilised operatsioonid

051106

398,68

Kolpopoees

061101

547,08

Radikaalne hüsterektoomia

061102

542,35

Vaginaalne hüsterektoomia

061103

543,25

Munajuhade mikrokirurgilised taastavad operatsioonid

061104

556,48

Emaka laparoskoopiline operatsioon

061105

543,76

Laparoskoopiline assisteeritud vaginaalne hüsterektoomia (LAVH)

061106

465,34

Operatsioon Wertheimi järgi

071101

704,50

Infiltreeritud parameetriumiga emaka ekstirpatsioon

071102

704,50

Emakakaela ekstirpatsioon

071103

691,78

Vulvektoomia + Ducuinigi operatsioon

071104

704,69

Vulva täielik resektsioon koos ureetra resektsiooniga

071105

691,78

§ 55.  Muude operatsioonide piirhinnad

  Muude operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Rinnanäärme sektorresektsioon

020106

184,22

Rinnanäärme eemaldamine

030109

227,21

Rinnanäärme sektorresektsioon lümfisõlmede eemaldamisega

040114

310,48

Radikaalne mastektoomia Maddeni või Patey meetodil suure rinnalihase eemaldamiseta

040115

310,48

Radikaalne mastektoomia Halstedi meetodil suure rinnalihase eemaldamisega

050116

396,32

Rinnanäärme reduktsioonplastika

050117

396,44

§ 56.  Simultaanoperatsiooni eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmine

  (1) Käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenuse eest haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel loetakse simultaanoperatsiooniks juhtu, kui patsiendile osutatakse samas anatoomilises piirkonnas mitu käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenust ühel ajal või ühe anesteesia vältel. Ühe täiendava tervishoiuteenuse osutamise korral tasutakse täiendavalt 25% põhioperatsiooni piirhinnast, kahe ja enama täiendava tervishoiuteenuse osutamise korral täiendavalt 45% põhioperatsiooni piirhinnast.

  (2) Anatoomiline piirkond käesoleva paragrahvi mõttes on ülajäse, alajäse, vaagen, rindkere, kõht, pea (v.a ajukolju), ajukolju, kael, lülisammas. Anatoomiline piirkond hõlmab kõiki vastava piirkonna kudesid ja elundeid.

  (3) Kahe neeru siirdamise puhul rakendatakse koodiga 080303 tähistatud tervishoiuteenust kaks korda ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (4) Kahe kopsu siirdamise puhul rakendatakse koodiga 100408 tähistatud tervishoiuteenust kaks korda ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (5) Kahe silma sarvkesta siirdamise puhul rakendatakse koodiga 070911 tähistatud tervishoiuteenust kaks korda ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (6) Väikese liigese endoproteesimise puhul rakendatakse koodiga 0N2138 tähistatud tervishoiuteenust vastavalt proteesitud väikeste liigeste arvule ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (7) Elusdoonori luukoe eemaldamise ja käitluse puhul rakendatakse koodidega 1N2160 ja 1N2161 tähistatud tervishoiuteenuseid ühekordselt ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

§ 57.  Laparoskoopia eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmine

  Koodiga 0J2220 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos käesolevas peatükis loetletud laparoskoopiliste operatsioonidega.

7. peatükk Meditsiiniseadmed ja ravimid 

§ 58.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad meditsiiniseadmed

  (1) Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate meditsiiniseadmete piirhinnad on järgmised:

Meditsiiniseadme nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Alumise õõnesveeni filter

2502L

     1276,64

Koronaarstent

2503L

     1994,81

Epikutaanne tsentraalne veenikateeter (G 24, G 27)

2508L

         59,95

Südame püsistimulatsiooni elektrood

2509L

       319,17

Vahend avatud arteriaalse juha endovaskulaarseks sulgemiseks

2510L

       955,16

Südame vatsakest/vatsakesi toetav seade (VAD)

2511L

122 714,89

Südamestabilisaatori komplekt

2512L

       570,00

Mehhaaniline südameklapiprotees

2513L

     2000,00

Bioloogiline südameklapiprotees

2515L

     2010,00

Bioloogiline perikardist südameklapiprotees

2516L

     2820,00

Mehhaanilise südameklapiga liitprotees

2517L

     1820,00

Südameklapi tugirõngas

2518L

       780,00

Üleneva aordi Valsalva protees

2519L

       770,00

Südame poolkuuklapi endovaskulaarne protees (TAVI)

2520L

  25 000,00

Arütmiate kirurgilise ablatsioonravi seade

2521L

     3240,00

Lülisamba distraktor

2601L

       601,15

Implantaatide komplekt keeruka lülisambadeformatsiooni ja kasvaja raviks

2604L

     9878,70

Transpedikulaarsete ja sakraalsete kruvidega ning vastava konstruktsiooniga komplekt komplitseeritud deformiteetide, murdude ja kasvajate raviks

2605L

     4175,29

Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga komplekt lülisambamurdude, -kasvajate ja -deformatsioonide raviks, lülikeha asendusimplantaat

2606L

     3010,96

Lastel jäsemete pikendamisel kasutatav varraste komplekt

2607L

     1250,50

Lastel kasutatav elastsete osteosünteesivarraste komplekt

2608L

       242,61

Osteosünteesil ning kõõluse ja sidekoe aparaadi kirurgias kasutatavad resorbeeruvad implantaadid

2609L

       269,71

Plaatosteosünteesi väike komplekt

2610L

       110,82

Plaatosteosünteesi keskmine komplekt

2611L

       313,74

Plaatosteosünteesi suur komplekt

2612L

       451,20

Erivajadustega osteosünteesi implantaadi komplekt

2615L

       790,91

Toruluumurru osteosünteesi ettepuurimata nael

2616L

       532,01

Reieluu dünaamilise kruviga implantaadi (DHS/DCS) komplekt

2617L

       451,47

Reieluukaela mediaalse murru implantaat

2618L

       367,04

Intramedullaarne nael (alates 5 mm)

2619L

       284,41

Intramedullaarne väike nael (kuni 5 mm)

2621L

         77,16

Kirschneri varras

2628L

         13,74

Liigese sideaparaadi või kõõluse asendusimplantaat

2629L

       293,67

Põlveliigese- ja õlaliigesesideme kinnituskruvi

2630L

       131,74

Titaan-minikruvi

2634L

         19,75

Rinnakuvarb (Lorenzi süsteem)

2637L

     2264,96

Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga süsteem lülisamba fikseerimiseks

2638L

     1973,35

Luumurru välisfiksatsiooni süsteem

2640L

       343,75

Tavaline luukruvi

2641L

         11,50

Kanüleeritud luukruvi

2642L

         91,86

Titaanplaatosteosünteesi minikomplekt

2643L

       212,93

Kraniofatsiaalse osteosünteesi resorbeeruvate implantaatide komplekt

2644L

     4039,49

Standardne tsementeeritav puusaliigese endoprotees

2650L

     1276,64

Standardne tsemendivaba puusaliigese endoprotees

2651L

     2241,70

Puusaliigese hübriidprotees

2652L

     1975,76

Tsementeeritav puusa revisioonprotees

2653L

     1823,78

Tsemendivaba puusa revisioonprotees

2654L

     2887,59

Segmenti asendav puusaliigese ja põlveliigese protees luukoe suure kaoga seotud protsesside (kasvajad, luunekroos) korral

2656L

     9118,85

Standardne tsementeeritav põlveliigese endoprotees

2660L

     2196,07

Õlaliigese poolprotees

2665L

     1443,83

Sõrmeliigese silikoonprotees

2670L

       266,00

Sõrmeliigese totaalprotees

2671L

       715,24

Unikondülaarne põlveliigese protees

2672L

     1374,10

Erikonstruktsiooniga protees (põlv, õlg, ranne, küünarliiges, hüppeliiges)

2673L

     2794,08

Eripinnakonstruktsiooniga puusa- või põlveliigese protees

2674L

     5560,31

Vaagnaluu defekti asetatav tugiimplantaat

2675L

     1476,36

Negatiivse rõhuga kinnine süsteem (vaakumteraapia-VAC süsteem)

2676L

       210,33

Infitseeritud luukolde või luu defekti täitmiseks vajalik bioimplantaat (50 tk = 1 viaal)

2677L

       149,23

Endoproteesimisel kasutatav tavaline tsement 40 g või põletikuvastast vahendit sisaldav tsement 20 g

2678L

       137,12

Klips ajuveresoonte haiguste operatsioonil

2701L

       216,00

Ajuvatsakeste šunteerimise komplekt (reguleeritava klapiga)

2702L

     2253,03

Ajuvatsakese välise drenaaži komplekt

2703L

       318,48

Koljul paiknev reservuaarklapp šunteerival operatsioonil

2707L

       397,09

Ühendav vahelüli šunteerival operatsioonil

2708L

         90,00

Abdominaalne (atriaalne) kateeter vastsündinutele šunteerival operatsioonil

2709L

       139,32

Aju kõvakelme asendaja

2714L

       322,64

Ajuvatsakese sisene rõhu andur

2715L

       723,60

Ajukoe sisene rõhu andur

2716L

       809,47

Liikvori kontrollklapp šunteerival operatsioonil

2720L

       480,68

Kaela eesmise spondülodeesi vahendid

2721L

       600,30

Närviplastikas kasutatav resorbeeruv tehisimplantaat pikkusega 20–30 mm

2722L

       846,00

Kirurgiline navigatsioonisüsteem

2723L

       117,88

Miniklips ajuveresoonte haiguste operatsioonil

2724L

       246,00

Püsiva rõhuga klapiga ajuvatsakese šunteerimise komplekt

2725L

       741,92

Antisifoon-klapp

2726L

       942,00

Kaela tagumise spondülodeesi vahendid

2727L

     3570,77

Jäik kaeladiski protees täidisega

2728L

     1352,95

Vertebroplastika komplekt

2729L

     1014,93

Intratekaalse baklofeenravipumba komplekt

2730L

  14 474,11

Intratekaalse baklofeenravipumba revisiooni komplekt

2731L

       259,97

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (15 × 20 cm)

2752L

       699,13

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (kuni 15 × 15 cm)

2753L

       414,08

Kolmeosaline songa proteesvõrk

2755L

       158,63

Tsirkulaarstapler

2758L

       386,47

Lineaarstapler-lõikur laparoskoopilistel või torakoskoopilistel operatsioonidel

2763L

       428,97

Lineaarstapler-lõikuri õmbluskassett laparoskoopilistel või torakoskoopilistel operatsioonidel

2764L

       160,00

Mitteresorbeeruv proteesvõrk (kuni 15 × 15 cm)

2765L

         48,76

Lineaarstapler või lineaarstapler-lõikur

2766L

       192,79

Lineaarstapleri või lineaarstapler-lõikuri täitekassett

2767L

       115,20

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (30 × 30 cm)

2768L

     1179,49

Mitteresorbeeruv proteesvõrk (30 × 30 cm)

2769L

       241,71

Endoskoopiline songavõrgu kinnitusvahend

2770L

       188,73

Ajutine šunt

2801L

       103,73

Plastika lapp (9 × 2 cm)

2802L

       203,18

Y-kujuline dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral)

2803L

       478,70

Y-kujuline immutatud dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral)

2804L

       638,29

Lineaarne dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral)

2805L

       279,23

Embol/trombektoomia/sapiteede konkrementide eemaldamise balloonkateeter

2809L

         55,86

Embol/trombektoomia spiraal ja korvkateeter

2810L

       187,52

Hemodialüüsi arterio-venoosne PTFE-šunt

2811L

       837,82

Okluseeriv spiraal

2812L

       629,59

Kodade vaheseina defekti sulgur

2813L

     5585,30

Lineaarne immutatud dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral)

2814L

       395,04

Lineaarne PTFE-protees (operatsioonide 050601–100607 korral)

2815L

     1261,21

Kõhuaordi endovaskulaarne stentprotees

2818L

  17 710,39

Torakaalaordi endovaskulaarne stentprotees

2819L

  17 924,66

Kõhuaordi endovaskulaarse stentproteesi proksimaalne pikendus

2820L

     2631,89

Kõhuaordi endovaskulaarse stentproteesi distaalne pikendus

2821L

     2457,04

Häälemoodustamise trahheo-ösofagiaalne endoprotees

2850L

       223,44

Trahheostoomia kanüüli komplekt

2851L

         35,92

Kõrva kuulmisluukese endoprotees

2853L

       109,35

Alalõualuu rekonstruktsiooni plaat

2854L

       710,12

Orbita hüdroksüapatiit implantaat

2870L

       319,17

Sarvkesta protees

2871L

       337,07

Iiris-lääts

2872L

       473,65

Iirise retraktorite komplekt

2873L

         66,00

Kapsliring

2874L

         54,50

Kollageenimplantaat

2875L

       195,60

Silma vesivedelikku dreneeriv seade

2876L

       522,11

Perkutaanse nefrostoomi või gastrostoomi komplekt

2906L

       103,73

Kusepõiesfinkteri protees

2909L

     6019,90

Ureetero-renoskoopilise (URSL) operatsiooni erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060310)

2910L

       868,44

Nefroskoopilise operatsiooni (PCN) erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060311)

2911L

       547,51

Kusepõiesfinkteri proteesi lisamuhv

2912L

     1229,28

Emakasisene rasestumisvastane vahend

2930L

         24,61

Kõrgsagedusliku kopsude kunstliku ventilatsiooni korral kasutatav hingamiskontuur

2950L

       159,78

Ekstrakorporaalne membraanokügenatsiooni (ECMO) aparaat

2961L

     3501,64

Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemise vahendite komplekt

2962L

       122,66

Hemostaatiline ravimkäsn

2963L

       249,23

  (2) Lõikes 1 sätestatud meditsiiniseadmete piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud meditsiiniseadmete piirhinnad sisaldavad ainult meditsiiniseadme maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Koodiga 2930L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse juhul, kui rasestumisvastane emakasisene vahend paigaldatakse naisele ühe aasta jooksul pärast sünnitust või naisele, kellel on meditsiiniline vastunäidustus sünnitamiseks.

  (5) Koodiga 2676L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse järgmistel juhtudel:
  1) traumaatilised või infektsioonist tingitud tüsilikud pehmekoe defektid;
  2) sügavad (IV astme) põletused.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 2722L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab neurokirurg.

  (7) Koodiga 2873L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 040901, 050901, 060902, 060905, 070902, 070904, 070909 ja 080901 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel.

  (8) Koodiga 2874L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 060905, 070902, 070904 ja 070909 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel.

  (9) Koodiga 2875L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 040907, 050908, 070902 ja 070906 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel.

  (10) Koodiga 2723L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas funktsionaalses endoskoopilises siinuskirurgias.

  (11) Koodiga 2961L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas. Teenust rakendatakse intensiivravis üks kord ravijuhu kohta.

  (12) Koodidega 2730L ja 2731L tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse ainult koos koodiga 1A2132 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (13) Koodiga 2962L tähistatud teenuse piirhinda rakendatakse ainult koos koodiga 8103 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (14) Haigekassa võtab koodiga 2511L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kaugelearenenud südamepuudulikkusega patsiendilt, kellel südame kirurgiline ravi ilma südant toetava seadmeta on perspektiivitu, ning juhul, kui otsuse teenuse vajalikkuse kohta on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad kardioloog, kardiokirurg ja anestesioloog.

  (15) Haigekassa võtab koodiga 2520L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohutuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas juhul, kui aordiklapi või kopsuarteriklapi operatiivne ravi on vastunäidustatud väga kõrge prognoositava riski tõttu ning protseduuri vajalikkuse otsuse on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad kardioloog, kardiokirurg ja anestesioloog.

  (16) Koodiga 2963L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse ainult koos §-s 48 nimetatud torakaalkirurgia operatsioonidega.

  (17) Koodiga 2876L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 050908 ja 070906 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel järgmistel juhtudel:
  1) medikamentoossele ravile mittealluv kõrge kirurgilise riskiga primaarse avatud nurga glaukoom;
  2) katarakti operatsioonil, kui esineb primaarse avatud nurga glaukoom;
  3) sekundaarne avatud nurga glaukoom;
  4) sekundaarne suletud nurga glaukoom.

  (18) Haigekassa võtab koodiga 2644L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 19-aastase kindlustatud isiku aju- ja näokolju operatsiooni korral.

§ 59.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravi reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia, juveniilse idiopaatilise artriidi, luupuse, Crohni tõve, haavandilise koliidi, psoriaasi, astma ja sclerosis multiplex’i korral

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate ravimiteenuste piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Bioloogiline haigust modifitseeriv ravi TNF alfa-, IL1-, IL6-inhibiitori, kostimulatsiooni blokaatori või B-rakke mõjutava ravimiga reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane ravikuur

342R

1091,06

Bioloogiline ravi TNF-alfa inhibiitoriga või α4β7 integriini antagonistiga Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 4-nädalane ravikuur

343R

1300,23

Bioloogiline ravi TNF-alfa inhibiitoriga või IL-inhibiitoriga psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur

344R

1216,95

Bioloogiline ravi infliksimabiga reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi ja psoriaatilise artropaatia korral, 1 manustamiskord

390R

1350,51

Bioloogiline ravi infliksimabiga Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 1 manustamiskord

391R

1543,44

Bioloogiline ravi infliksimabiga psoriaasi korral, 1 manustamiskord

392R

1543,44

Bioloogiline ravi omalizumabiga astma korral, 1 mg

345R

      2,74

Sclerosis multiplex’i ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga, 4-nädalane ravikuur

346R

1298,19

Sclerosis multiplex’i ravi alemtuzumabiga, üks viaal (12 mg)

349R

7964,00

ANCA-ga assotsieerunud vaskuliitide (Wegeneri granulomatoos, mikroskoopiline polüangiit) ravi rituksimabiga, 1 manustamiskord

440R

3218,44

Süsteemse erütematoosse luupuse bioloogiline ravi rituksimabiga, 4-nädalane ravikuur

393R

6436,89

Epstein-Barr’i viiruse ravi rituksimabiga, 100 mg

348R

  321,84

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Haigekassa võtab lõikes 1 nimetatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle käesolevas paragrahvis sätestatud tingimustel.

  (5) Kui on meditsiiniline vajadus kasutada lõikes 1 nimetatud ravimiteenuseid raviskeemi kohaselt, mille järgimisel piirhind ei kata individuaalset ravivajadust, võib haigekassa võtta piirhinda ületava tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (6) Koodidega 342R, 343R ja 344R tähistatud ravimiteenuste korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni kolmteist 4-nädalast ravikuuri aastas kindlustatud isiku kohta tulenevalt 4-nädalaste ravikuuride hulgast, mille vältel kindlustatud isik on ravi saanud.

  (7) Koodidega 342R, 343R ja 344R tähistatud ravimiteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas ja keskhaiglas.

  (8) Koodiga 342R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järgmiste terviseseisundite korral: reumatoidartriit (RHK 10 koodid M05, M06), anküloseeriv spondüliit (RHK 10 kood M45), psoriaatiline artropaatia (RHK 10 kood M07.0–3), juveniilne idiopaatiline artriit (RHK 10 kood M08) lõigetes 9–21 sätestatud juhtudel.

  (9) Koodiga 342R tähistatud ravimiteenusega ravi alustamise ning katkestamise otsustavad erialaseltside (Eesti Reumatoloogia Selts, Eesti Lastearstide Selts) moodustatud ekspertkomisjonid. Ravi alustatakse patsiendil, kellel puuduvad vastunäidustused bioloogiliseks raviks.

  (10) Ravi koodiga 342R tähistatud ravimiteenusega alustatakse reumatoidartriidiga patsiendil, kes eriala ekspertkomisjoni otsuse alusel vastab Ameerika Reumatoloogia Kolleegiumi (American College of RheumatologyACR) 1987. aasta klassifikatsiooni või ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ja kellel on bioloogilise ravimiga eeldatavalt võimalik parandada haiguse prognoosi (I–III funktsionaalne liigesepuudulikkuse aste) järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) vähemalt kuus turses ja kuus valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt üks tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm;
  2) ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt kaks kuud;
  3) vähemalt kuus kuud kestnud kombineeritud ravi ühtekokku vähemalt nelja haigust modifitseeriva ravimiga (sh metotreksaat annuses kuni 25 mg nädalas ja suukaudne glükokortikosteroid soovitatavalt mitte üle 7,5 mg prednisoloonekvivalendi päevas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (11) Ravi bioloogilise ravimi toimeainega lõpetatakse reumatoidartriidi korral juhul, kui kolme kuni kuue kuu jooksul ei ole saavutatud EULAR-i kriteeriumide järgi head ravitulemust (DAS 28 langus vähemalt 1,2 võrra) või ACR 50% ravitulemust (ACR 50) või liigesvistseraalse reumatoidartriidi head ravitulemust eksperthinnangu kohaselt.

  (12) Reumatoidartriidiga patsiendil, kes eriala ekspertkomisjoni otsuse alusel on mõõduka või kõrge haiguse aktiivsusega ning kellel ei ole saavutatud esialgse bioloogilise ravimi toimeainega lõikes 11 nimetatud ravitulemust, on näidustatud bioloogiline ravi teise toimeainega, võttes arvesse lõikes 13 sätestatud piirangut.

  (13) Reumatoidartriidiga patsiendil lõpetatakse ravi bioloogilise ravimiga ebatõhususe tõttu, kui nelja toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 11 nimetatud ravitulemust.

  (14) Ravi koodiga 342R tähistatud ravimiteenusega alustatakse anküloseeriva spondüliidiga patsiendil, kes vastab modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning kelle haiguse on diagnoosinud eriala ekspertkomisjon, vajaduse korral kinnitatud MRT alusel, järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) BASDAI skoor ≥4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt üks tund ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt nelja enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja ekstraartikulaarne haaratus;
  2) ravi vähemalt kolm kuud vähemalt kahe maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt nelja kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (15) Ravi bioloogilise ravimi toimeainega lõpetatakse anküloseeriva spondüliidi korral juhul, kui kolme kuu jooksul ei ole saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi muutmisele, BASDAI vähenemist vähemalt 50% võrra või ekstraspinaalse haaratusega haiguse soodsat ravitulemust üldise eksperthinnangu alusel, võttes arvesse kliinilist paranemist ja laboratoorse leiu dünaamikat.

  (16) Ravi bioloogilise ravimiga anküloseeriva spondüliidiga patsiendil lõpetatakse ebatõhususe tõttu, kui kahe erineva toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 15 nimetatud ravitulemust.

  (17) Ravi koodiga 342R tähistatud ravimiteenusega alustatakse psoriaatilise artropaatiaga patsiendil, kelle diagnoosi ja vastavuse järgmistele tingimustele on kinnitanud eriala ekspertkomisjon järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) BASDAI skoor ≥4 ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või vähemalt neli tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus;
  2) ravi vähemalt kolm kuud vähemalt kahe mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt kahe steroidi injektsiooniga ja vähemalt kahe psoriartriidi ravis kasutatava haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (18) Ravi bioloogilise ravimi toimeainega lõpetatakse psoriaatilise artropaatia korral juhul, kui eriala ekspertkomisjoni hinnangul ei ole kolme kuu jooksul saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi muutmisele, järgmisi eesmärke: spondüliidi korral BASDAI skoori vähenemine 50%; perifeerse artriidi korral PSARC-i 30%-line paranemine vähemalt kahes tunnuses (sh üks liigeseindeks) neljast (turses liigeste arv, valusate liigeste arv, patsiendi üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal, arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal); entesopaatia korral tugeva valulikkusega enteeside arvu vähenemine 50%; ekstraspinaalse ja ekstraartrikulaarse haaratuse korral hea ravitulemus eksperthinnangu alusel.

  (19) Ravi bioloogilise ravimiga psoriaatilise artropaatiaga patsiendil lõpetatakse ebatõhususe tõttu, kui kahe toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 18 nimetatud ravieesmärke.

  (20) Ravi koodiga 342R tähistatud ravimiteenusega alustatakse juveniilse idiopaatilise artriidiga (JIA) patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline või entesopaatiline haigusvorm;
  2) viimase kuue kuu jooksul vähemalt viiel liigesel turse ning vähemalt kolmel liigesel liikuvuse piiratus või valulikkus;
  3) ravi suukaudse metotreksaadiga doosis 15 mg/m² (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1–2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10–30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole kolme kuu jooksul olnud tõhus või talutav.

  (21) Ravi bioloogilise ravimi toimeainega lõpetatakse JIA korral juhul, kui kuue kuu jooksul ei ole toimunud 30%-list paranemist vähemalt kolmes kuuest tunnusest (turses liigeste arv; valusate või piiratud liikuvusega liigeste arv; arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal; haige või lapsevanema hinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal; laste elukvaliteedi küsimustik; erütrotsüütide settereaktsioon).

  (22) Koodiga 343R tähistatud ravimiteenusega ravi alustamise ning katkestamise otsustab Eesti Gastroenteroloogide Seltsi moodustatud ekspertkomisjon. Ravi alustatakse patsiendil, kellel puuduvad vastunäidustused bioloogiliseks raviks.

  (23) Ravi koodiga 343R tähistatud ravimiteenusega osutatakse järgmiste terviseseisundite korral: Crohni tõbi (RHK 10 kood K50) ja haavandiline koliit (RHK 10 kood K51) lõigetes 24–28 sätestatud juhtudel.

  (24) Ravi koodiga 343R tähistatud ravimiteenusega alustatakse Crohni tõvega või haavandilise koliidiga patsiendil järgmiste tingimuste esinemise korral:
  1) Crohni tõve või haavandilise koliidi mõõdukal ja raskel ägenemisel juhul, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, või juhul, kui selleks on vastunäidustused või kui patsient ei talu kortikosteroid- ja/või immuunsupresseerivat ravi. Patsiendil, kellel alustatakse ravi TNF-alfa inhibiitoriga, peaks jätkama immuunsupresseeriva raviga ja võimaluse korral lõpetama kortikosteroidravi;
  2) Crohni tõve fistlitega vormi (enterokutaansed ja/või perianaalsed ja/või enterovaginaalsed ja/või enterovesikaalsed fistlid) raviks juhul, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta.

  (25) Ravi TNF-alfa inhibiitori toimeainega lõpetatakse Crohni tõve või haavandilise koliidi korral juhul, kui patsiendil püsib ägenemine 12 nädalat pärast ravi alustamist.

  (26) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse Crohni tõve või haavandilise koliidi korral ebaefektiivsuse tõttu juhul, kui patsiendil püsib ägenemine pärast kahe toimeaine järjestikust kasutamist.

  (27) Koodiga 343R tähistatud ravimi annuse suurendamist kuni kolmel järjestikusel manustamiskorral võib rakendada säilitusravil oleva Crohni tõvega patsiendi puhul, kellel 12 nädalat pärast ravi alustamist saavutati kliiniline paranemine, kuid seejärel kliiniline efekt kadus.

  (28) Kordusravi TNF-alfa inhibiitoriga võib Crohni tõvega patsientidel alustada sümptomite taastekkel juhul, kui eelneva raviga TNF-alfa inhibiitoriga saavutati kliiniline paranemine või Crohni tõve remissioon.

  (29) Koodiga 344R tähistatud ravimiteenusega ravi alustamise ning katkestamise otsustab patsiendi raviarsti moodustatud kolmest dermatoveneroloogist koosnev ekspertkomisjon. Ravi alustatakse patsiendil, kellel puuduvad vastunäidustused bioloogiliseks raviks.

  (30) Ravi koodiga 344R tähistatud ravimiteenusega osutatakse raske psoriaasiga patsiendile, kellel PASI skoor või BSA skoor ≥10 ja DLQI ≥10 ning haigus on väldanud vähemalt kuus kuud ja olnud resistentne senistele ravimeetoditele, lõigetes 31–33 sätestatud juhtudel.

  (31) Ravi koodiga 344R tähistatud ravimiteenusega alustatakse, kui lisaks lõikes 30 nimetatud kriteeriumidele esineb vähemalt üks alljärgnevast:
  1) alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud;
  2) esineb talumatus standardsete süsteemsete ravimite ja ravimeetodite suhtes;
  3) vähemalt kuus kuud kestnud standardsel süsteemsel ravil puudub raviefekt;
  4) esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi;
  5) esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas).

  (32) Ravi bioloogilise ravimi toimeainega lõpetatakse juhul, kui patsiendil ei tuvastata 14. ravinädalaks PASI skoori paranemist 75% võrra ravieelsega võrreldes või PASI skoori või BSA skoori paranemist 50% võrra ja DLQI vähenemist 5 punkti võrra ravieelsega võrreldes.

  (33) Ravi bioloogilise ravimiga lõpetatakse psoriaasiga patsiendil ebaefektiivsuse tõttu, kui kolme toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 32 nimetatud ravitulemust.

  (34) Ravi koodiga 345R tähistatud ravimiteenusega alustatakse kolmest pulmonoloogist koosneva ekspertkomisjoni otsusel järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) patsiendil on IgE vahendatud astma ning üldIgE tase on üle 76 RÜ/ml; pediaatrilistel patsientidel (6–12-aastased) IgE tasemega alla 200 RÜ/ml on püsiv in vitro reaktiivsus (RAST) aastaringsele allergeenile;
  2) astma on puudulikult kontrollitud vaatamata pikaajalisele igapäevasele suures annuses inhaleeritava glükokortikosteroidi (GKS) ja pikatoimelise β2-agonisti kasutamisele;
  3) astma kontroll on jäänud puudulikuks punktis 2 nimetatud ravile antileukotrieenide lisamisega. Lisaraviga saavutatud efekt või selle puudumine on dokumenteeritud patsiendi haigusloos;
  4) astma kontroll on jäänud puudulikuks punktis 2 nimetatud ravile pikatoimeliste teofülliinipreparaatide lisamisega. Lisaraviga saavutatud raviefekt, selle puudumine või ravimi talumatus on dokumenteeritud patsiendi haigusloos;
  5) patsient, kes vajab regulaarset süsteemset GKS-ravi või korduvaid pikaajalisi GKS-ravi kuure, mis võivad põhjustada püsivaid tõsiseid kõrvaltoimeid, samuti patsient, kellele süsteemne GKS-ravi on kaasuvate haiguste tõttu absoluutselt vastunäidustatud (nt raskekujuline osteoporoos, diabeet, paranematud peptilised haavandid), või patsient, kellel on olnud kolm ja enam raskekujulist astma ägenemist, millest vähemalt ühe puhul oli vajalik haige hospitaliseerimine ja ülejäänud kahe puhul oli vajalik ravi muutmine;
  6) kopsufunktsiooni näitaja FEV1 <80% normist;
  7) patsient on haigust vallandavat tegurit (allergeen) võimalikult vältinud või selle mõju vähendanud;
  8) patsient ei suitseta;
  9) patsient on ettekirjutatud astma raviskeemi järginud.

  (35) Ravi omalizumabiga (kood 345R) lõpetatakse, kui 16 nädala möödumisel ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma ravi tulemused märkimisväärselt paranenud, võttes arvesse spiromeetrilise uuringu tulemusi, päevaste ja öiste sümptomite sagedust ja raskust, hooravimi kasutamist, ägenemiste arvu, erakorralise arstiabi vajadust ning muutust elukvaliteedis võrreldes ravieelse perioodiga.

  (36) Ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga sclerosis multiplex’i (RHK 10 kood G35) korral (kood 346R) ja ravi alemtuzumabiga sclerosis multiplex’i (RHK 10 kood G35) korral (kood 349R) alustatakse vähemalt kolmest neuroloogist koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) eelnevalt ravitud vähemalt kahe esmavaliku ravimiga (beetainterferoon- või glatirameeratsetaat);
  2) vaatamata eelnevale ravile on viimase aasta jooksul esinenud vähemalt kaks olulist neuroloogilist puuet põhjustanud ägenemist.

  (37) Koodiga 346R tähistatud ravimiteenuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus ja keskhaiglas kuni kolmteist 4-nädalast ravikuuri aastas kindlustatud isiku kohta tulenevalt 4-nädalaste ravikuuride hulgast, mille vältel kindlustatud isik on ravi saanud.

  (38) Haigekassa võtab ravi eest alemtuzumabiga (kood 349R) tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus ja keskhaiglas kindlustatud isiku esimesel raviaastal kuni viiel järjestikusel päeval saadud ravi eest (5 viaali) ning teisel aastal kuni kolmel järjestikusel päeval saadud ravi eest (3 viaali).

  (39) Ravi koodiga 440R tähistatud ravimiteenusega osutatakse Wegeneri granulomatoosi (RHK 10 kood M31.3) või mikroskoopilise polüangiidiga (RHK 10 kood M30.8) patsiendil haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas, kui diagnoosi on kinnitanud ja raviotsuse teinud reumatoloogia eriala ekspertkomisjon.

  (40) Ravi koodiga 440R tähistatud ravimiteenusega alustatakse:
  1) patsiendil, kellel vaatamata kolm kuud kestnud tavaravile tsüklofosfamiidi ja glükokortikosteroidi kombinatsiooniga püsib haiguse aktiivsus hinnatuna BVAS skaalal väärtuses >0;
  2) remissioonis patsiendil, kellel tavaravi (asatiopriin/metotreksaat/leflunomiid ja madaldoosis prednisoloon/metüülprednisoloon) foonil tekib oluline ägenemine hinnatuna BVAS skaalal;
  3) fertiilses eas patsiendil, kellele tavaravi võib põhjustada infertiilsust ja kellel esineb ANCA positiivsus ja eluohtlik generaliseerunud haigus.

  (41) Koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ravi on alustatud patsientidel, kellel on:
  1) süsteemne erütematoosne luupus (SEL) diagnoositud ACR (American College of Rheumatology) kriteeriumide alusel;
  2) võimalik oht standardravi (tsüklofosfamiid) fertiilsust mõjutavatele tüsistustele;
  3) kõrge aktiivsusega haigus defineerituna SLEDAI-2K (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index 2000) alusel, kui SLEDAI-2K >6;
  4) seropositiivne haigus: positiivne anti-dsDNA ja madal komplement.

  (42) Haigekassa ei võta tasu maksmise kohustust koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse eest üle patsiendil:
  1) kui SLEDAI-2K skoor on 0–4 ja on lõpetatud glükokortikosteroid- ja immunosupressiivne ravi (SEL on remissioonis);
  2) kui SLEDAI-2K skoor on ≥4 ja patsient on säilitusravil (SEL on madala aktiivsusega);
  3) kui 12-kuulise raviperioodi jooksul rituksimabiga või 6-kuulise ravi jooksul belimumabiga haiguse aktiivsus püsib ja SLEDAI-2K skoor on ≥6 (ravi ei ole osutunud efektiivseks).

  (43) Koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse raames toimeaine belimumab kasutamisel peavad olema täidetud lõigetes 41 ja 42 nimetatud ravi rakendamise tingimused ning patsiendil ei tohi olla rasket nefriiti ega kesknärvisüsteemi haaratusega luupust.

  (44) Koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa aastas tasu maksmise kohustuse üle ühe 4-nädalase ravikuuri eest rituksimabiga.

  (45) Toimeaine belimumab kasutamise korral võtab haigekassa aastas tasu maksmise kohustuse üle koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse eest 15 kasutuskorra eest esimesel raviaastal ning kuni 13 kasutuskorra eest järgnevatel raviaastatel. Belimumabiga ravi korral tasub haigekassa esimesel raviaastal koefitsiendiga 0,067 ja järgnevatel aastatel koefitsiendiga 0,077.

  (46) Ravi koodiga 348R tähistatud ravimiteenusega osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas patsiendile, kellele on eelnevalt tehtud allogeenne vereloome tüvirakkude siirdamine (kood 8102).

  (47) Koodiga 348R tähistatud ravimit on lubatud kasutada kuni 375 mg/m² kehapindala kohta ühel voodipäeval.

  (48) Koodiga 390R tähistatud ravimiteenusega ravi korral rakendatakse lõigetes 7–19 sätestatud tingimusi.

  (49) Koodiga 391R tähistatud ravimiteenusega ravi korral rakendatakse lõigetes 7 ja 22–28 sätestatud tingimusi.

  (50) Koodiga 392R tähistatud ravimiteenusega ravi korral rakendatakse lõigetes 7 ja 29–33 sätestatud tingimusi.

  (51) Patsientidel, kellel esmakordselt alustatakse ravi bioloogilise ravimiga reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatrilise artropaatia, Crohni tõve ja haavandilise koliidi ning psoriaasi korral, alustatakse ravi koodidega 390R–392R ravimiteenuste piirhinda arvestatud ravimiga, välja arvatud juhul, kui esineb dokumenteeritud meditsiinilisi vastunäidustusi.

§ 60.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad kemoteraapiakuurid

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate kemoteraapiakuuride piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuur

305R

   1092,62

Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

306R

   4254,60

Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur

307R

     468,73

Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur

308R

   1961,51

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur

309R

     773,29

Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuur

313R

     415,31

Rinnakasvajate kemoteraapiakuur

314R

     807,74

Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteraapiakuur

315R

     215,90

Ajukasvajate kemoteraapiakuur

316R

     293,03

Müeloomi ja plasmotsüstoomi kemoteraapiakuur

317R

   1703,31

Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalne kemoteraapia- või immuunteraapia kuur

318R

       97,58

Ägeda promüelotsütaarse leukeemia kemoteraapiakuur

320R

12 671,37

Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

321R

   2209,53

Kolorektaalkasvajate kemoteraapiakuur

322R

     720,21

Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur

323R

     655,65

Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur

324R

     251,93

Munasarjakasvajate kemoteraapiakuur

325R

     665,31

Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur

326R

     305,22

Endomeetriumikasvajate kemoteraapiakuur

327R

     248,84

Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuur

350R

     761,70

Kusepõie- ja kuseteede kasvajate kemoteraapiakuur

351R

     433,54

Neerukasvajate kemoteraapiakuur

352R

   2267,96

Munandikasvajate kemoteraapiakuur

353R

     524,13

Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaal

370R

   3498,90

Osteosarkoomi ravi mifamurtiidiga, 1 viaal

371R

   3062,90

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem IVE

372R

     969,39

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-IVE

373R

   3222,30

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem IED

374R

     577,16

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem Cyclo

375R

       73,52

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem pleriksafooriga

376R

   6109,23

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-DHAP

400R

   2410,35

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem DHAP

401R

     350,55

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-AraC

402R

   4870,05

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem TaxiP

403R

     575,34

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BuCy

377R

   6107,94

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem TreoFlu

378R

   9225,21

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB4

379R

   6549,74

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem Cy+ATG

380R

   3603,25

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB2

381R

   3598,27

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BEAM

382R

   1242,41

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FluMel

383R

     687,28

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem HD-Mel

384R

     208,91

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem etoposiid-karboplatiin-tsüklofosfamiid

387R

   1577,19

Müelodüsplastilise sündroomi ravikuur asatsitidiiniga, 1 mg

361R

         3,33

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuuri (kood 308R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsütostaatilise ravi kombinatsioon rituksimabiga 1. rea raviskeemina CD20-positiivse difuusse B-suurerakulise lümfoomi korral;
  2) monoravi rituksimabiga III–IV staadiumi teiste kemoterapeutikumide suhtes resistentse või retsidiveerunud follikulaarse lümfoomi korral või ühel manustamiskorral enne radioimmuunteraapia rakendamist;
  3) radioimmuunteraapia follikulaarse lümfoomi retsidiivi korral pärast rituksimabi sisaldavat keemiaravi või kui on resistentsus sellele ravile;
  4) CHOP või CHOP analoogi kombinatsioonravi 1. rea raviskeemina kõikide mitte-Hodgkini tüüpi lümfoomide, v.a CD20-positiivse difuusse B-suurerakulise lümfoomi, raviks.

  (5) Rinnakasvajate kemoteraapiakuuri (kood 314R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) antratsükliinravi adjuvantkeemiaravina ja kaugelearenenud rinnavähi 1. rea keemiaravina, kui patsient pole saanud adjuvantravis antratsükliine või adjuvantravist on möödas üle 1 aasta;
  2) CMF kombinatsioonravi adjuvantkeemiaravina ja kaugelearenenud rinnavähi 1. rea keemiaravina, kui patsiendil on ravi antratsükliinidega vastunäidustatud ning haigus on hea kuluga;
  3) taksaani ja antratsükliini kombinatsioonravi regionaalsete metastaasidega kõrge riskiga haige adjuvantravis;
  4) trastuzumabi monoravi 2. rea ravina metastaatilise rinnavähiga patsiendil, kui kasvajal esineb HER2 üleekspressioon (3+ immunohistokeemilisel uuringul või FISH-positiivsed) ning patsient on eelnevalt saanud keemiaravi antratsükliini ja taksaani sisaldava raviskeemiga, v.a juhud, kui patsiendile on need ravimid vastunäidustatud, ning varases staadiumis HER2 üleekspressiooniga rinnavähiga patsiendil pärast operatiivset ravi, kemoteraapiat (neoadjuvant- või adjuvantravi) ja kiiritusravi (kui on kohaldatav);
  5) trastuzumabi ja taksaani kombinatsioonravi 2. rea keemiaravina kaugelearenenud rinnavähiga patsiendil, kui kasvajal esineb HER2 üleekspressioon (3+ immunohistokeemilisel uuringul või FISH-positiivsed) ning patsient on eelnevalt saanud ravi antratsükliini sisaldava raviskeemiga;
  6) monoravi taksaaniga 2. rea keemiaravina kaugelearenenud rinnavähiga HER2 retseptor negatiivsel patsiendil antratsükliini sisaldava keemiaravi järel;
  7) alternatiivina kemoteraapiale ravi gosereliiniga (üks ravikuur koosneb neljast süstist; kuni kuus ravikuuri ühel patsiendil) pre- ja perimenopausis I ja II staadiumi hormoonsõltuva rinnavähiga patsiendil, kes kuulub keskmise riski gruppi (puuduvad regionaalsed metastaasid, kasvajakolde suurim läbimõõt on kuni 2 cm, diferentseerumisaste G1-G2, östrogeen- ja/või progesteroonretseptor positiivsed);
  8) dotsetakseeli ja kapetsitabiini kombinatsioonravi HER2 retseptor negatiivsel patsiendil metastaatilise rinnavähi 2. rea ravina pärast antratsükliine;
  9) eribuliini monoravi 3. rea keemiaravina paikselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähiga patsiendil, kelle haigus on progresseerunud pärast vähemalt kaht kaugelearenenud haiguse keemiaraviskeemi. Varasem ravi peab olema sisaldanud mõnda antratsükliini ja taksaani, välja arvatud juhud, kui need on vastunäidustatud.

  (6) Koodidega 305R–309R, 313R–318R, 320R–327R, 350R–353R, 370R–371R ja 361R tähistatud teenuste piirhindade alusel tasub haigekassa juhul, kui kemoteraapiakuuri on läbi viinud sellekohast tegevusluba omavas haiglas töötav onkoloog (koodi 318R puhul uroloog) või hematoloog tingimusel, et ravikuuri ettevalmistamise ja läbiviimise ajal on tagatud tsütostaatiliste ravimite käsitsemisjuhendite tingimuste täitmine ning koodi 308R korral lisaks ka radioaktiivsete ainete käsitsemisjuhendite tingimuste täitmine.

  (7) Kolorektaalkasvajate kemoteraapiakuuri (kood 322R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) 5 FU/FA: kolorektaalvähi adjuvantne või palliatiivne ravi, kui patsient ei talu agressiivsemat keemiaravi;
  2) FOLFIRI: kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi või palliatiivne 1. või 2. rea ravi sõltuvalt varasemast ravist, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi;
  3) FOLFOX4: kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi või palliatiivne 1. või 2. rea ravi sõltuvalt varasemast ravist, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi;
  4) 5 FU/FA kombinatsioon bevacizumabiga: kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi heas üldseisundis patsiendil, kes on potentsiaalselt opereeritav ning ei talu või on vastunäidustused irinotekaanile ja oksaliplatiinile, ning 1. rea palliatiivne ravi patsientidel, kes on heas üldseisundis (ECOG 0-1), ilma oluliste kaasuvate haigusteta ning trombembooliliste tüsistusteta anamneesis ja kes ei talu või on vastunäidustused irinotekaanile ja oksaliplatiinile;
  5) FOLFIRI kombinatsioon bevacizumabiga: kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi heas üldseisundis patsiendil, kes on potentsiaalselt opereeritav, ning 1. rea palliatiivne ravi patsiendil, kes on heas üldseisundis (ECOG 0-1), ilma oluliste kaasuvate haigusteta ja trombembooliliste tüsistusteta anamneesis;
  6) FOLFOX4 kombinatsioon bevacizumabiga: kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi heas üldseisundis patsiendil, kes on potentsiaalselt opereeritav, ning 1. rea palliatiivne ravi patsiendil, kes on heas üldseisundis (ECOG 0-1), ilma oluliste kaasuvate haigusteta ja trombembooliliste tüsistusteta anamneesis;
  7) irinotekaani monoteraapia: kolorektaalvähi 2. või 3. rea palliatiivne ravi oksaliplatiini sisaldava raviskeemi järgselt;
  8) FOLFIRI kombinatsioon tsetuksimabiga: kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi KRAS wilde type kasvaja korral kuni neli kuuri heas üldseisundis patsiendil, kellel on kuni neli isoleeritud maksa metastaasi, mis on potentsiaalselt opereeritavad.

  (8) Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 323R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) kapetsitabiini kombinatsioon tsisplatiini ja epirubitsiiniga: maovähi palliatiivne või neoadjuvantne ravi heas üldseisundis haigel, kes talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus dotsetakseelile;
  2) 5 FU kombinatsioon tsisplatiiniga: maovähi palliatiivne ning neoadjuvantne ravi, kui haige talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus dotsetakseelile ja epirubitsiinile. Söögitoruvähi palliatiivne ravi, kui suukaudne ravi pole võimalik;
  3) dotsetakseeli kombinatsioon tsisplatiiniga: mao- ja söögitoruvähi palliatiivne ning neoadjuvantne ravi heas üldseisundis haigel, kes talub agressiivset keemiaravi;
  4) oksaliplatiini kombinatsioon epirubitsiini ja kapetsitabiiniga: maovähi palliatiivne või neoadjuvantne ravi heas üldseisundis haigel, kes talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus dotsetakseelile ja tsisplatiinile;
  5) trastuzumabravi: HER2 retseptor positiivselt kaugelearenenud kasvajaga haigetel;
  6) karboplatiin kombinatsioonis paklitakseeliga preoperatiivseks samaaegseks kiiritus- ja keemiaraviks patsiendil, kellel esineb lokaalselt ja/või regionaalselt levinud söögitoru- või mao ja söögitoru ühenduskoha vähk.

  (9) Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuuri (kood 324R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) gemtsitabiini monoteraapia: pankrease kartsinoomi adjuvantne ravi ning 1. rea palliatiivne ravi, kui patsient talub gemtsitabiini;
  2) FOLFIRINOX raviskeem: kaugelearenenud pankrease kartsinoomi palliatiivne 1. rea ravi heas üldseisundis haigel (ECOG 0-1);
  3) gemtsitabiini kombinatsioon tsisplatiiniga: pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on näidustatud kombineeritud ravi. Kolangiokartsinoomi ja papilla Vater’i vähi palliatiivne ravi;
  4) gemtsitabiini kombinatsioon oksaliplatiiniga: pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on näidustatud kombineeritud ravi, kuid tsisplatiin on vastunäidustatud;
  5) gemtsitabiini kombinatsioon erlotiniibiga: lokaalselt kaugelearenenud pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on näidustatud kombineeritud ravi ning kellel haigus ei ole veel mõjutanud üldseisundit.

  (10) Munasarja kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 325R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) paklitakseeli monoteraapia: metastaatilise munasarjakartsinoomi 2. rea ravi peale ravi ebaõnnestumist plaatinapreparaatidega;
  2) dotsetakseeli monoteraapia: metastaatilise munasarjakartsinoomi 2. rea ravi peale ravi ebaõnnestumist plaatinapreparaatidega, kui paklitakseel on vastunäidustatud;
  3) karboplatiini monoteraapia: munasarjakartsinoomi retsidiivi korral enam kui ühe aasta möödumisel taksaani ja plaatinapreparaadi kombinatsioonravist või 1. rea ravi, kui taksaan on vastunäidustatud;
  4) topotekaani monoteraapia: munasarjakartsinoomi retsidiivi korral vähem kui ühe aasta möödumisel taksaani ja plaatinapreparaadi kombinatsioonravist;
  5) gemtsitabiini kombinatsioon karboplatiiniga: munasarjakartsinoomi retsidiivi korral vähem kui ühe aasta möödumisel taksaani ja plaatinapreparaadi kombinatsioonravist;
  6) tsisplatiini monoteraapia: metastaatilise munasarjakartsinoomi ravi, kui esineb vastunäidustus karboplatiinile ja taksaanidele;
  7) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: kaugelearenenud munasarjakartsinoomi 1. rea ravi;
  8) dotsetakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: kaugelearenenud munasarjakartsinoomi 1. rea ravi, kui paklitakseel on vastunäidustatud;
  9) bevatsizumabi kombinatsioon paklitakseeli ja karboplatiiniga ning bevatsizumabi säilitusravi kuni haiguse progresseerumise või vastuvõetamatu toksilisuse tekkeni maksimaalselt 15 kuu vältel kõrge riskiga (III–IV staadium, suboptimaalselt resetseeritud (jääktuumor >1 cm) heas üldseisundis (ECOG 0-1) kaugelearenenud munasarjavähiga patsientidele.

  (11) Emakakaela kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 326R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiini monoteraapia: levinud emakakaelakartsinoomi ravi kombinatsioonis kiiritusraviga;
  2) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: levinud emakakaelakartsinoomi ravi;
  3) tsisplatiini kombinatsioon ifosfamiidiga: levinud emakakaelakartsinoomi ravi.

  (12) Endomeetriumi kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 327R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiini kombinatsioon doksorubitsiiniga: metastaatilise endomeetriumikartsinoomi ravi;
  2) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: metastaatilise endomeetriumikartsinoomi ravi, kui antratsükliin on vastunäidustatud;
  3) tsisplatiini kombinatsioon ifosfamiidiga: levinud endomeetriumisarkoomi ravi.

  (13) Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 321R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) rituksimabi kombinatsioonravi fludarabiini ja tsüklofosfamiidiga 1. rea ravina heas üldseisundis füüsiliselt aktiivsel patsiendil ning 2. rea keemiaravina haiguse progresseerumise korral fludarabiini mittesisaldanud 1. rea ravi järel või kui haigus on resistentne 1. rea ravile;
  2) fludarabiini monoteraapia esimese või hilisema ravivalikuna vanemal patsiendil haiguse aeglase kulu, kaasnevate haiguste või suurema infektsiooniriski korral;
  3) CHOP raviskeemi kasutamine patsiendil, kellel ravi fludarabiiniga või alemtuzumabiga ei ole näidustatud või on toimeta;
  4) alemtuzumabravi 1. rea keemiaravina patsiendil, kellel on luuüdi FISH uuringul leitud 17p deletsioon, ning teise või kolmanda ravivalikuna heas üldseisundis patsiendil, kelle haigus pärast fludarabiinravi on retsidiveerunud või kes ei saavuta fludarabiiniga ravivastust. Alemtuzumabravi ei alustata patsiendil, kellel esinevad suurenenud lümfisõlmed (>5 cm).

  (14) Müeloomi ja plasmotsütoomi tsütostaatilise ravikuuri (kood 317R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) bortesomiibi sisaldavad raviskeemid (VTD, VCD, PAD) vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendi induktsioonraviks;
  2) bortesomiibi ja deksametasooni sisaldavad raviskeemid vereloome tüvirakkude siirdamise näidustuseta patsiendi 2. või 3. rea valikuna;
  3) talidomiid säilitusravi sõltumata vereloome tüvirakkude siirdamisest;
  4) talidomiidi ja deksametasooni sisaldavad ravikuurid vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendil 2. rea valikuna;
  5) melfalaani, prednisolooni ja talidomiidi sisaldavad raviskeemid vereloome tüvirakkude siirdamise näidustuseta patsiendil esmavaliku või retsidiivi raviks;
  6) melfalaan või tsüklofosfamiid koos deksametasooniga retsidiivi raviks sõltumata vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusest.

  (15) Kopsukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 309R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiini ja etoposiidi kombinatsioonravi: väikerakk-kopsuvähi korral 1. rea raviskeemina ning mitteväikerakk-kopsuvähi korral adjuvantravina ja kaugelearenenud haiguse korral 1. rea raviskeemina;
  2) tsüklofosfamiidi, doksorubitsiini ja vinkristiini kombinatsioonravi: väikerakk-kopsuvähi korral, kui patsiendile on vastunäidustatud tsisplatiini ja etoposiidi raviskeem;
  3) topotekaan monoravi: väikerakk-kopsuvähi retsidiivi või progresseerumise korral, kui eelneva keemiaraviga saavutati osaline või täielik ravivastus;
  4) tsisplatiini ja gemtsitabiini kombinatsioonravi: kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi 1. rea raviskeemina;
  5) tsisplatiini ja vinorelbiini kombinatsioonravi: mitteväikerakk-kopsuvähi adjuvantravina ja kaugelearenenud haiguse 1. rea ravina;
  6) tsisplatiini ja taksaani kombinatsioonravi: kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi 1. rea ravina;
  7) karboplatiini ja paklitakseeli kombinatsioonravi: mitteväikerakk-kopsuvähi neoadjuvantravina ning adjuvantravina ja kaugelearenenud haiguse ravina, kui tsisplatiini ravikombinatsioon on vastunäidustatud;
  8) dotsetakseeli monoravi: mitteväikerakk-kopsuvähi 2. rea ravi, kui plaatinapreparaati sisaldav ravi osutus ebaefektiivseks;
  9) erlotiniibi monoravi: mitteväikerakk-kopsuvähi ravi, kui dotsetakseelravi on osutunud ebaefektiivseks või kui dotsetakseelravi on vastunäidustatud;
  10) pemetrekseedi monoravi: mitteväikerakk-kopsuvähi 2. rea ravi, kui plaatinapreparaati sisaldav ravi osutus ebaefektiivseks ning dotsetakseeli ja erlotiniibi monoravi on vastunäidustatud;
  11) pemetrekseed monoteraapiana lokaalselt kaugelearenenud või metastaseerunud mitteväikerakk-, mittelamerakk-kopsuvähi säilitusraviks patsiendil, kelle haigus ei ole progresseerunud vahetult pärast plaatinapreparaati sisaldavat kemoteraapiat;
  12) bevatsizumabi sisaldav ravi: kaugelearenenud või metastaseerunud mitteväikerakk-, mittelamerakk-kopsuvähi 1. rea ravina heas üldseisundis patsiendil (ECOG 0-1) kombinatsioonis paklitakseeli ja karboplatiiniga koos järgneva monoraviga haiguse progresseerumise või mitteaktsepteeritava toksilisuse tekkeni.

  (16) Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuuri (kood 350R) tervishoiuteenus sisaldab:
  1) dotsetakseeli ja prednisolooni kombinatsioonravi hormoonrefraktaarse eesnäärme vähi korral;
  2) kabasitakseeli ja prednisolooni kombinatsioonravi kastratsioonrefraktaarse eesnäärme vähi korral heas üldseisundis patsiendil (ECOG 0-1), kui dotsetakseelraviga on 1. raviliinis saavutatud ravivastus, kuid haigus on progresseerunud kolme kuu jooksul alates dotsetakseelravi lõppemisest.

  (17) Kusepõie ja kuseteede kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 351R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) gemtsitabiini ja tsisplatiini kombinatsioonravi: kusepõievähi neoadjuvantne, adjuvantne või palliatiivne ravi, kui patsiendile ei ole näidustatud ravi M-VAC skeemi järgi;
  2) kombinatsioonravi M-VAC skeemi järgi: kusepõievähi neoadjuvantne, adjuvantne või palliatiivne ravi, kui patsiendi seisund võimaldab läbi viia toksilisemat keemiaravi.

  (18) Neerukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 352R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) bevacizumabravi: kaugelearenenud heledarakulise neeruvähi 1. rea ravi madala ja keskmise riskiga patsiendil kombinatsioonis interferoon alfaga;
  2) temsirolimuse monoravi: kaugelearenenud heledarakulise neeruvähi 1. rea ravi kõrge riskiga patsiendil.

  (19) Munandi kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 353R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) kombinatsioonravi PEB skeemi järgi: munandi kasvajate 1. rea ravi;
  2) kombinatsioonravi VEiP skeemi järgi: munandi kasvajate 2. rea ravi või retsidiivi ravi;
  3) kombinatsioonravi TIP skeemi järgi: munandivähi 2. rea ravi, kui patsiendi üldseisund võimaldab intensiivsemat ravi;
  4) kombinatsioonravi GEMOX skeemi järgi: tsisplatiin refraktaarse munandikasvaja ravi;
  5) kombinatsioonravi AUC7 skeemi järgi: munandivähi alavormi, seminoomi, adjuvantravi.

  (20) Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 313R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) doksorubitsiini, tsisplatiini, kõrgdoosis metotreksaati ja ifosfamiidi sisaldavad skeemid erinevates kombinatsioonides osteosarkoomi ja Ewingi sarkoomi preoperatiivses ja postoperatiivses ravis ISG-SSG ja Euroboss I raviprotokollide järgi;
  2) dakarbasiini sisaldavad skeemid naha pahaloomulise melanoomi raviks;
  3) gemtsitabiini ja tsisplatiini sisaldav kombinatsioonravi mesotelioomi raviks;
  4) liposomaalset doksorubitsiini ja paklitakseeli sisaldavad skeemid Kaposi sarkoomi raviks;
  5) doksorubitsiini ja ifosfamiidi sisaldavad skeemid pehmete kudede sarkoomide raviks.

  (21) Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 315R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiinravi rakendatuna koos radioteraapiaga lokaalselt kaugelearenenud, retsidiveerunud ja/või metastaatilise lamerakulise pea- ja kaelapiirkonna vähi ravis;
  2) tsetuksimabravi rakendatuna koos radioteraapiaga heas üldseisundis (ECOG 0-1) lokaalselt kaugelearenenud, retsidiveerunud ja/või metastaatilise lamerakulise pea- ja kaelapiirkonna vähi haigel, kellel on vastunäidustus tsisplatiinravi rakendamiseks;
  3) dotsetakseeli, tsisplatiini ja fluorouratsiili kombinatsioonravi heas üldseisundis (ECOG 0-1) alaneelu või kõri vähiga patsientidel induktsioonravina enne radio- või radiokemoteraapiat, kellel alternatiivina tuleks arvesse vaid totaalne larüngektoomia;
  4) tsisplatiini ja fluorouratsiili kombinatsioonravi ninaneelu vähi adjuvantravis pärast samaaegset radiokemoteraapiat ja retsidiveeruva või metastaatilise pea- ja kaelapiirkonna vähi palliatiivses keemiaravis;
  5) paklitakseel monoravi pea- ja kaelapiirkonna kasvajaga patsiendil, kes ei talu ravi plaatinapreparaatidega, ja patsiendil, kelle haigus on retsidiveerunud või metastaseerunud plaatinapreparaatidega ravi järel.

  (22) Ajukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 316R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) CCNU skeem täiskasvanutel: madalmaliigse astrotsütoomi ja oligodendroglioomi, glioblastoomi ning retsidiveerunud ependümoomi, anaplastse glioomi ja glioblastoomi ravi;
  2) CCNU+prokarbasiini skeem täiskasvanutel: anaplastse glioomi adjuvantne ravi, retsidiveerunud madalmaliigse astrotsütoomi ja oligodendroglioomi ning retsidiveerunud anaplastse glioomi ja glioblastoomi ravi;
  3) BCNU skeem täiskasvanutel: retsidiveerunud madalmaliigse astrotsütoomi ja oligodendroglioomi ning retsidiveerunud ependümoomi, anaplastse glioomi ja glioblastoomi ravi;
  4) lomustiini, vinkristiini ja tsisplatiini sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoomi ravi 0–21-aastastel, medulloblastoom+PNET metastaasidega 0–21-aastastel ning PNET 4–21-aastastel;
  5) vinkristiini ja tsüklofosfamiidi sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoom 0–4-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 4–21-aastastel, PNET 0–4-aastastel, metastaasideta ependümoom (G3-4) 0–21-aastastel;
  6) metotreksaati ja vinkristiini sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoom 0–4-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 4–21-aastastel; PNET 0–4-aastastel; ependümoom (G3-4) metastaasideta 0–4-aastastel;
  7) karboplatiini ja etoposiidi sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoom 0–4-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 4–21-aastastel; PNET 0–4-aastastel, ependümoom (G3-4) metastaasideta 0–21-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 0–4-aastastel;
  8) lomustiini, prokarbasiini ja vinkristiini sisaldavad skeemid lastel: glioomid (G1-2) postoperatiivse jääktuumori korral.

  (23) Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalse kemoteraapia- või immuunteraapia kuuri (kood 318R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) ühekordne põiesisene instillatsioon tsütostaatikumiga pärast TURi või retsidiveerunud juhul haigel, kes ei kuulu kõrge riski gruppi;
  2) BCG ravi kõrge riski grupi haigel kuni 6 manustamiskorda induktsioonravis ning induktsioonravi järel kuni 21 manustamiskorda patsiendi kohta.

  (24) Ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 305R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) raviskeemide 7+3 ja DA kasutamine täiskasvanud patsiendil ravivastuse indutseerimiseks;
  2) tsütarabiini monoravi ning MEA raviskeemi kasutamine üle 60-aastasel patsiendil ravivastuse indutseerimiseks;
  3) raviskeemide HAM, modifitseeritud DA, HiDAC ning 5+2 kasutamine täiskasvanud patsiendil ravivastuse konsolideerimiseks;
  4) raviskeemide FLAG ja FA-Ida kasutamine täiskasvanud patsiendil retsidiivse või refraktaarse haiguse raviks;
  5) raviskeemide AIET ja AM kasutamine lapsel ravivastuse indutseerimiseks;
  6) raviskeemide HA1M, HA2E ja HA3 kasutamine lapsel ravivastuse konsolideerimiseks.

  (25) Ägeda promüelotsütaarse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 320R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) raviskeemide AIDA, ATRA+daunorubitsiin+tsütarabiin kasutamine ägeda promüelotsütaarse leukeemia korral ravivastuse indutseerimiseks;
  2) raviskeemide PETHEMA kasutamine ägeda promüelotsütaarse leukeemia korral ravivastuse konsolideerimiseks ja säilitusraviks;
  3) raviskeemi arseentrioksiid kasutamine esmaliini ja refraktaarse/retsidiveeruva haiguse indutseerimiseks ja konsolideerimiseks.

  (26) Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 306R) teenus sisaldab NOPHO-ALL 2008 raviprotokolli järgseid raviskeeme nii standardriski, keskriski kui ka kõrgriski patsientide raviks.

  (27) Koodiga 306R tähistatud ravimiteenuse osutamisel rakendatakse tasumisel koefitsienti 1,2 juhul, kui teenust osutatakse vähemalt 18-aastasele patsiendile.

  (28) Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuuri (kood 307R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) ABVD: 1. rea raviks;
  2) BEACOPP: 1. rea raviks ja 2. rea raviks ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul;
  3) IVE: vereloome tüvirakkude mobiliseerimiseks, 2. rea ravina ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul;
  4) mini-BEAM: 2. rea raviks ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul.

  (29) Koodiga 370R tähistatud ravimiteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas järgmistel tingimustel:
  1) teenust osutatakse heas üldseisundis Hodgkini lümfoomiga täiskasvanud patsiendile, kellel on haigus retsidiveerunud peale autoloogset siirdamist ning kellel on võimalik teha allogeenset siirdamist ja sobiv doonor on leitud;
  2) heas üldseisundis CD30-positiivse mitte-Hodgkini lümfoomiga refraktoorse või retsidiiviga patsiendile.

  (30) Koodiga 370R tähistatud ravimiteenuse osutamisel hinnatakse ravivastust Ameerika Kliinilise Onkoloogia Ühingu 2007. a objektiivsete ravivastuse kriteeriumide alusel (Cheson, B. D. et al. Revised response criteria for malignant lymphoma. J Clin Oncol 2007; 25:579–86) pärast nelja ravikuuri. Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle juba tehtud nelja ravikuuri ja edasiste ravikuuride eest juhul, kui on olemas täielik või osaline ravivastus.

  (31) Koodiga 370R tähistatud ravimiteenust rakendatakse kuni kaheksa ravikuuri ühe patsiendi kohta.

  (32) Haigekassa võtab koodiga 371R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 2–30-aastasel patsiendil kõrgmaliigse mittemetastaatilise osteosarkoomi raviks pärast tuumori makroskoopiliselt täielikku eemaldamist kombinatsioonis keemiaraviga.

  (33) Koodiga 371R tähistatud ravimiteenuse osutamisel hinnatakse patsiendi ravi taluvust pärast kuue ravikuuri tegemist. Ravi taluvuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle alates seitsmendast ravikuurist.

  (34) Koodiga 371R tähistatud ravimiteenust rakendatakse kuni 48 ravikuuri ühe patsiendi kohta.

  (35) Koodidega 372R–376R ja 400R–403R tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (36) Koodiga 375R tähistatud tervishoiuteenust on lubatud kodeerida ühele raviarvele koefitsiendiga 2.

  (37) Koodiga 376R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas kuni kaks korda ühe patsiendi kohta aastas.

  (38) Koodidega 377R–384R ja 387R tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord patsiendi kohta haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (39) Koodiga 361R tähistatud ravimiteenuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle täiskasvanud patsientidelt, kellele ei ole võimalik siirata vereloome tüvirakke ning kelle seisund vastab rahvusvahelise prognostilise skoori süsteemi IPSS kohaselt teise kesktaseme või kõrge riskiga müelodüsplastilisele sündroomile. Ravi alustamise ja jätkamise otsustab ekspertkomisjon.

  (40) Koodiga 361R tähistatud ravimiteenuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle toimeaine koguse eest kuni 75 mg/m² kehapindala kohta ühel ravipäeval. Üks ravitsükkel koosneb kuni seitsmest ravipäevast ja 21-päevasest pausist. Tasu maksmise ülevõtmine lõpetatakse patsientide eest, kellel pärast kuut ravitsüklit ei ole saavutatud ravivastust.

§ 61.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad harvaesinevate haiguste ravimiteenused

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate harvaesinevate haiguste ravimiteenuste piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Gaucher’ tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1 TÜ või miglustaatravi 4,78 mg

332R

    3,98

Fabry tõve ensüümasendusravi toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või agalsidase alfa 0,2 mg

335R

111,47

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Koodidega 332R ja 335R tähistatud ravimiteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas juhul, kui diagnoos on kinnitatud piirkondlikus haiglas.

§ 62.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad §-des 59–61 nimetamata ravimiteenused

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate ravimiteenuste piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÜ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala

200R

      1,91

Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi mono- ja polüklonaalsete antikehadega, üks raviannus

480R

1755,68

Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega gantsikloviir, 500 mg

481R

    40,05

Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega valgantsikloviir, 450 mg

482R

    24,81

Tsütomegaloviirusinfektsiooni ennetav ravi ja ravi foskarnetiga 6000 mg

483R

  211,83

Koe-tüüpi plasminogeeni aktivaator, üks raviannus

212R

  837,96

Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus

493R

    12,35

Üks annus glükoproteiini IIb/IIIa retseptorite blokaatorit profülaktiliseks kasutamiseks kõrge riskiga haigetel koronaarinterventsioonide teostamise korral

214R

  217,80

Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südamelihaseinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuur

215R

  148,62

Sclerosis multiplex’i baasravi tsütostaatikumidega, üks manustamiskord

234R

    65,68

A-tüübi botulismitoksiin Botox 1 TÜ või Dysport 3 TÜ

235R

      1,95

Surfaktantravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomi korral enneaegsetel vastsündinutel, üks manustamiskord

282R

  378,78

Anti-D globuliin, 625 TÜ

290R

    25,37

Ravi granulotsüütide kolooniaid stimuleeriva faktoriga, ühe päeva raviannus

304R

    10,79

Täiskasvanute idiopaatilise trombotsütopeenilise purpura ravi romiplostiimiga, 1 µg

319R

      2,62

Ravi türeotropiiniga diferentseerunud kilpnäärmevähiga patsiendil, üks manustamiskord

329R

1067,11

Sepsise antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus

484R

    30,09

Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 4-nädalane ravikuur

492R

  285,99

Ravi anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga, 25 mg

485R

  196,47

Ravi inhaleeritava NO-ga püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel, 1 tund

336R

  145,27

Luukoe mineralisatsiooni mõjustavad ained onkoloogias, 1 manustamiskord

486R

    83,66

Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi kaspofungiini, liposomaalse amfoteritsiini, anidulafungiini või vorikonasooliga, ühe päeva raviannus

338R

  470,87

Akromegaalia hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

339R

1140,93

Riskirühma imikute respiraator-süntsütiaalse viiruse (RSV) infektsiooni profülaktika rekombinantse monoklonaalse humaanantikehaga, 1 mg

341R

    12,54

Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–10. päeval, ühe päeva raviannus

354R

  660,81

Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 11.–42. päeval, ühe päeva raviannus

355R

  355,04

Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 43.–90. päeval, ühe päeva raviannus

356R

    90,87

Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–7. päeval, ühe päeva raviannus

357R

    96,25

Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 8.–35. päeval, ühe päeva raviannus

358R

    35,94

Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–3. päeval, ühe päeva raviannus

359R

    29,01

Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 4.–30. päeval, ühe päeva raviannus

360R

    15,73

Intravenoosne osteoporoosi bisfosfonaatravi, 1 manustamiskord

362R

  225,66

Neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

363R

1223,13

Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava rauapreparaadiga, 500 mg

364R

    34,88

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord

365R

    21,32

Silmasisene süst hormoonpreparaadiga, üks manustamiskord

366R

  184,35

Päriliku ja omandatud angioödeemi ägeda ataki medikamentoosne ravi, üks annus

367R

1830,96

Ägeda vahelduva maksaporfüüria spetsiifiline ravi, üks viaal

368R

  587,63

Baklofeeni infusioonlahus 10 mg/20 ml

369R

  114,45

Ravi metüülprednisolooniga, 125 mg

385R

      4,92

Vereloome tüvirakkude siirdamisjärgne ravikuur sugulasdoonori ja registridoonori korral, üks ravipäev

386R

  160,22

Ravi levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga, 1-nädalane ravikuur

487R

  569,79

Venooklusiivse haiguse ravi defibrotiidiga, 200 mg

488R

  305,63

Metotreksaadi toksilise plasmakontsentratsiooni ravi glükarpidaasiga, 1000 TÜ

489R

7894,00

Hüperurikeemia korrektsioon rasburikaasiga, 1,5 mg, üks viaal

490R

    74,99

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Koodiga 480R tähistatud ravimiteenus ei sisalda ravi toimeainega anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin.

  (5) Koodiga 480R tähistatud ravimiteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (6) Koodiga 483R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle täiskasvanud patsientide tsütomegaloviirusinfektsiooni ennetava ravi korral ja juhul, kui ravi valgantsikloviiri (teenus koodiga 482R) ja gantsikloviiriga (teenus koodiga 481R) on ebaõnnestunud või vastunäidustatud.

  (7) Koodiga 483R tähistatud ravimiteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (8) Koodiga 493R tähistatud ravimiteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (9) Koodiga 214R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni kolm korda patsiendi kohta haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas ja koronaarinterventsioone teostavas keskhaiglas.

  (10) Koodiga 304R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kümme korda ühe raviannuse kohta, kui patsiendile on näidustatud ravi pikatoimelise pegfilgrastiimiga.

  (11) Koodiga 319R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle idiopaatilise trombotsütopeenilise purpuraga patsientidelt, kelle suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immunoglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20000/μl ja veritsus. Haigekassa võtab koodiga 319R tähistatud ravimi eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 52 ravikuuri eest aastas ühe kindlustatud isiku kohta.

  (12) Koodiga 329R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle patsiendi esimese operatsiooni järgselt kuni kaks korda aastas ning edasi üks kord aastas haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas või Ida-Tallinna Keskhaiglas.

  (13) Koodiga 484R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui haiglas on nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 23 lõigete 2 ja 3 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras loodud nakkushaiguste kontrolli teenistus ja on tagatud infektsioonhaiguste kvalifikatsiooniga haiglanakkustõrje arsti pidev järelevalve ning ravi vajadus on hinnatud ja toimub vastavuses ravijuhendiga. Alla 10-kilogrammise kehakaaluga patsiendi ravi korral rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,24.

  (14) Koodiga 492R tähistatud ravimiteenust rakendatakse lõigetes 15–18 sätestatud juhtudel.

  (15) Koodiga 492R tähistatud ravimiga ravi alustamise üle otsustab piirkondliku, keskhaigla või SA Viljandi Haigla ekspertkomisjon.

  (16) Koodiga 492R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni kolmeteistkümne 4-nädalase ravikuuri eest aastas kindlustatud isiku kohta tulenevalt 4-nädalaste ravikuuride hulgast, mille vältel kindlustatud isik on ravi saanud.

  (17) Koodiga 492R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle skisofreeniat põdeva haige eest, kellel on suukaudse antipsühhootilise raviga saavutatud stabiilne remissioon vastavalt kriteeriumidele, mis on kirjeldatud Marder SR et al. 1991 Plasma levels of fluphenazine decanoate: relationship to clinical response. Br J Psychiatry 158:658–665, kuid kes on lõpetanud toetusravi patsiendi enda või tema lähedaste andmetel või kasutab ravimeid ebaregulaarselt ning seetõttu on haiguse kulg muutunud, on ilmnenud algava haiguse ägenemise tunnused ravijuhises kirjeldatud tunnustel, või esineb kõrgenenud risk haiguse ägenemiseks.

  (18) Koodiga 492R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsienti on enne ravimi depoovormile üleminekut adekvaatse annuse ja adekvaatse pikkusega perioodi vältel ravitud sama toimeaine suukaudse ravimivormiga, et teha kindlaks patsiendi toimeaine taluvus ja sümptomite alluvus ravile.

  (19) Koodiga 336R tähistatud ravimiteenust rakendatakse piirkondliku haigla neonatoloogia osakonnas kuni 96 tundi patsiendi kohta.

  (20) Koodiga 486R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle pahaloomulise kasvajaga patsiendilt luustikuga seotud tüsistuste vältimiseks ja tuumorist indutseeritud hüperkaltseemia raviks haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (21) Toimeaine denosumab (kood 486R) eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellel esineb progresseeruv neerupuudulikkus, soodumus neerupuudulikkuse tekkeks tulenevalt nefrotoksilisest keemiaravist või talumatus bisfosfonaatide suhtes.

  (22) Koodiga 486R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle primaarse hüperparatüreoosiga seotud hüperkaltseemilise kriisi ravi (üldkaltsium >3,5 mmol/l) või hüperkaltseemilise kriisi riski (üldkaltsium >3 mmol/l, millega kaasnevad hüperkaltseemia sümptomid) vähendamise korral kirurgilise ravi eelsel perioodil.

  (23) Koodiga 338R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ravimiteenust rakendatakse esimese valiku ravina aspergilloosi (RHK 10 kood B44) korral ning teise valiku ravina kandidaasi (RHK 10 kood B37) korral, kui on olemas vastav ravijuhis. Ravimiteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondliku haigla või keskhaigla hematoloogia, onkoloogia, nakkushaiguste, pulmonoloogia, nefroloogia, üldkirurgia ja intensiivravi osakonnas.

  (24) Koodiga 338R tähistatud ravimiteenuste piirhinna alusel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus ja keskhaiglas on nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 23 lõigete 2 ja 3 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras loodud nakkushaiguste kontrolli teenistus ja on tagatud infektsioonhaiguste kvalifikatsiooniga haiglanakkustõrje arsti pidev järelevalve.

  (25) Koodiga 339R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle maksimaalselt 13 korra eest patsiendi kohta aastas tingimusel, et pikatoimelisele ravile eelneb ravi lühitoimeliste somatostatiini analoogidega.

  (26) Haigekassa võtab koodiga 341R tähistatud ravimi eest tasu maksmise kohustuse üle juhtudel, kui ravimi vajaduse on ühiselt otsustanud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas töötavad neonatoloog, pulmonoloog ja kardioloog.

  (27) Haigekassa võtab koodidega 354R, 355R ja 356R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui patsiendile on eelnevalt osutatud koodiga 100408 tähistatud tervishoiuteenust.

  (28) Haigekassa võtab koodidega 357R ja 358R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui patsiendile on eelnevalt osutatud koodiga 0J2124 tähistatud tervishoiuteenust.

  (29) Haigekassa võtab koodidega 359R ja 360R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui patsiendile on eelnevalt osutatud koodiga 080303 tähistatud tervishoiuteenust.

  (30) Haigekassa võtab koodiga 362R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patoloogilise murruga osteoporoosiga (RHK 10 kood M80) ja ravimist põhjustatud osteoporoosiga (RHK 10 kood M81.4) patsiendilt, kui lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem, mis on määratud koodiga 6112 tähistatud teenusega, ning ebatäiusliku luutekke diagnoosiga (RHK 10 kood Q78.0) patsiendilt, kui kaasuvalt esineb söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (RHK 10 koodid K22.0; K22.2; K22.4; K20). Haigekassa võtab koodiga 362R tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühelt patsiendilt üks kord aastas.

  (31) Haigekassa võtab koodiga 485R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle raskekujulise aplastilise aneemiaga patsiendilt, kellel puudub HLA-identne sugulasdoonor, ja mitte raskekujulise aplastilise aneemiaga transfusioon-sõltuvalt patsiendilt.

  (32) Haigekassa võtab koodiga 485R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle vereloome tüvirakkude konditsioneerimisskeemide kasutamisel.

  (33) Haigekassa võtab koodiga 485R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi korral.

  (34) Koodiga 363R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle maksimaalselt 13 korra eest patsiendi kohta aastas tingimusel, et pikatoimelisele ravile eelneb ravi lühitoimeliste somatostatiini analoogidega.

  (35) Koodiga 364R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kroonilise neerupuudulikkusega patsiendilt, v.a hemodialüüsil olev patsient, kellel suukaudne ravi rauapreparaatidega on ebaefektiivne või vastunäidustatud. Rauapuuduse diagnoos peab põhinema asjakohaste laborianalüüside tulemustel. Teenust rakendatakse ühe patsiendi raviks kuni 12 korda aastas.

  (36) Koodiga 365R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kes vajab neovaskulaarse (märja) maakula ealise degeneratsiooni (RHK 10 kood H35.32), silma võrkkesta haruveeni või tsentraalveeni tromboosi, diabeetilise retinopaatia või korioidaalse neovaskularisatsiooniga müoopia ravi.

  (37) Ravi alustamiseks anti-VEGF ravimiga (kood 365R) peavad olema täidetud järgmised tingimused:
  1) diagnoos on pandud optilise koherentstomograafia ja/või fluorestsiinangiograafia meetodil ning kliiniliste tunnuste järgi;
  2) visus 0,1 või parem;
  3) visus alla 0,1, kui haiguse sümptomid on kestnud vähem kui kolm kuud või kui tegemist on paremini nägeva silmaga.

  (38) Tasu maksmise ülevõtmine anti-VEGF ravimi eest lõpetatakse patsientidel, kellel kolme järjestikuse süstega ravitoime puudub või tekib ravimiga seotud põletik.

  (39) Koodiga 366R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle silma võrkkesta haruveeni või tsentraalveeni tromboosi ja diabeetilise retinopaatia ravi eest juhul, kui ravi kolme järjestikuse anti-VEGF ravimi süstiga ei ole olnud efektiivne või kui patsient ei saa kasutada anti-VEGF ravi kõrvaltoimete või vastunäidustuse tõttu, ning uveiidi raviks.

  (40) Koodiga 366R tähistatud ravimiteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (41) Koodiga 367R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kelle pärilik või omandatud angioödeem on diagnoositud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (42) Koodiga 368R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas raskete porfüüriaepisoodide ravi korral, kui patsiendil esinevad neuroloogilised sümptomid ja vajadus opioidsete valuvaigistite järele.

  (43) Koodiga 386R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas kuni 55 korda patsiendi kohta.

  (44) Koodiga 369R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koos koodiga 7137 või 1A2132 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (45) Koodiga 487R tähistatud ravimi eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle Parkinsoni tõve (RHK 10 kood G20) korral, kui piirkondliku või keskhaigla ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt kaks neuroloogi ja üks neurokirurg, on hinnanud ravi alustamise vastavaks järgmistele kriteeriumidele:
  1) patsiendil esineb vaatamata optimaalsele suukaudsele ravile raskekujuline motoorikahäire kestvate või sagedaste motoorsete fluktuatsioonidega (MDS-UPDRS III off-perioodis >45 punkti, off-perioodi kestus >25% ärkvelolekuajast);
  2) patsiendile on kirurgiline ravi vastunäidustatud;
  3) patsient reageerib ravile levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga hästi (ajutise sondi kasutamisel väheneb off-perioodi kestus >50%, MDS-UPDRS III on-perioodis ≤20 punkti).

  (46) Koodiga 488R tähistatud ravimiteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas või keskhaiglas.

  (47) Koodiga 490R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle tuumorilüüsi sündroomi korral patsiendilt, kellel vaatamata adekvaatsele hüdratatsioonile ja allopurinooli kasutamisele kujuneb välja äge tuumorilüüsi sündroom. Profülaktilisel kasutamisel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kõrgriskiga patsiendilt vastavalt Cairo et al. Recommendations for the evaluation of risk and prophylaxis of tumour lysis syndrome (TLS) in adults and children with malignant diseases: an expert TLS panel consensus. 2010, British Journal of Haematology, 149, 578–586 toodud klassifikatsioonile esmavalikuna. Koodiga 490R tähistatud teenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni seitsme päeva eest. Teenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

8. peatükk Laboriuuringud, lahangud ja kudede transplantaadid 

§ 63.  Laboriuuringud

  (1) Käesolevas peatükis loetletud piirhindu rakendatakse haigekassa poolt kindlustatud isikult tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel ambulatoorses ja statsionaarses arstiabis.

  (2) Käesolevas peatükis tärniga (*) tähistatud uuringute loetelu korral kehtib piirhind loetelus nimetatud iga analüüsi määramise kohta eraldi ja nende uuringute eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle vastavalt tellitud ja tehtud uuringute arvule.

  (3) Käesolevas peatükis loetletud laboriuuringute piirhind sisaldab analüüsiks uuringumaterjali võtmist verest ning selleks vajaminevate tarvikute maksumust.

§ 64.  Kliinilise keemia uuringute piirhinnad

  (1) Kliinilise keemia uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Albumiin, valk*

66100

  1,41

Glükoos

66101

  1,40

Kreatiniin, uurea, kusihape*

66102

  1,37

Bilirubiin, konjugeeritud bilirubiin*

66103

  1,40

Kolesterool, triglütseriidid*

66104

  1,41

Kolesterooli fraktsioonid: HDL, LDL*

66105

  2,06

Ensüümid: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK, GGT, CK-Mba, alfa-amülaas*

66106

  1,46

Naatrium, kaalium, kaltsium*

66107

  1,46

Kloriid, liitium, laktaat, ammoonium*

66108

  4,32

Raud, magneesium, fosfaat*

66109

  1,61

Lipaas, pankrease amülaas*

66110

  3,38

Antistreptolüsiin-O, reumatoidfaktor*

66111

  2,46

C-reaktiivne valk

66112

  2,05

Happe-aluse tasakaal

66113

  4,98

Hemoglobiini derivaadid ja variandid: karboksühemoglobiin, methemoglobiin, fetaalne hemoglobiin*

66114

19,39

Vastsündinu bilirubiin

66115

  7,19

IgG uriinis või liikvoris*

66116

  6,17

Albumiin uriinis (mikroalbumiin) või liikvoris*

66117

  2,67

Glükohemoglobiin

66118

  6,21

Immunofiksatsioon: liikvori oligoklonaalsed immunoglobuliinid, uriini või seerumi monoklonaalsed immunoglobuliinid*

66119

61,75

Seerumi valkude elektroforees

66120

  8,76

Uriini või liikvori valkude elektroforees

66121

18,94

Isoensüümide elektroforees*

66122

28,27

Spetsiifilised valgud 1: IgA, IgM, IgG, transferriin*

66123

  3,61

Spetsiifilised valgud 2: tseruloplasmiin, haptoglobiin, C3, C4, tsüstatiin C, prealbumiin, alfa1-antitrüpsiin, immunoglobuliinide kapa- ja lambda-ahelad*

66124

  6,56

Immunoglobuliinide alaklassid*

66125

  9,73

Süsivesikdefitsiitne transferriin

66126

24,81

Transferriini lahustuvad retseptorid

66127

  8,00

Angiotensiini muundav ensüüm

66128

40,07

Koliini esteraas

66129

43,08

Hemoglobiin plasmas

66130

15,63

Osmolaalsus

66131

  8,04

Krüoglobuliinid

66132

48,83

Glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaas

66133

83,21

D-ksüloos uriinis

66135

31,73

Porfüüriauuringud: delta-aminolevuliinhape, koproporfüriin*

66136

38,65

Fenüülalaniini kvantitatiivne määramine fluoromeetrilisel meetodil

66137

  7,54

Ainevahetushaiguste sõeluuringud

66138

  8,37

Ainevahetushaiguste eriuuringud: aminohapped, suhkrud, puriinid ja pürimidiinid, orgaanilised happed, pika ahelaga rasvhapped, kreatiin, guanidinoatsetaat*

66139

67,01

Gaaskromatograafiline uuring: alkoholid (etanooli kinnitav uuring, metanool, isopropanool) ja atsetoon, etüleenglükool*

66140

29,57

Narkootiliste ainete ja ravimite sõeluuringud: barbituraadid, bensodiasepiin, opiaadid, amfetamiinid, tritsüklilised antidepressandid, fentsüklidiin, kokaiin, metadoon, kannabinoidid*

66141

  4,43

Etanool

66142

  5,69

Ravimite kontsentratsiooni määramine 1: digoksiin, fenobarbitaal, fenütoiin, gentamütsiin, karbamasepiin, teofülliin, valproaat, vankomütsiin*

66143

14,52

Ravimite kontsentratsiooni määramine 2: tsüklosporiin, paratsetamool, amikatsiin, salitsülaadid, metotreksaat*

66144

25,50

Metallide määramine: Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, Mn*

66145

47,75

Loote kopsude küpsusastme hindamine (surfaktandi ja albumiini suhe lootevedelikus)

66146

81,84

Aminohapete ja atsüülkarnitiinide kvantitatiivne määramine kuivatatud vereplekist tandem MS meetodil

66147

12,24

  (2) Lõikes 1 sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 66101 tähistatud uuringu piirhind sisaldub eriarsti vastuvõtu päevaravi ja päevakirurgia tingimustes osutatava tervishoiuteenuse ning voodipäeva piirhinnas ega kuulu eraldi tasustamisele (juhul kui seda on tehtud üks kord päevas);
  2) koodidega 66100, 66102, 66103, 66104, 66106, 66107, 66112 ja 66117 tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad voodipäeva piirhinnas ega kuulu eraldi tasustamisele;
  3) koodiga 66137 tähistatud uuringu piirhinda ei rakendata vastsündinute skriininguks;
  4) koodiga 66147 tähistatud uuringu piirhinda rakendatakse vastsündinute skriininguks.

§ 65.  Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad

  (1) Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Erütrotsüütide settekiiruse uuring

66200

  1,79

Hemogramm (vere automaatuuring leukogrammita või kolmeosalise leukogrammiga)

66201

  2,67

Hemogramm viieosalise leukogrammiga

66202

  2,94

Retikulotsüütide uuring

66203

  4,66

Vereäige mikroskoopiline uuring

66204

  8,34

Luuüdi tsütoloogiline uuring

66205

48,84

Tsütokeemiline üksikuuring

66206

30,85

Uriinianalüüs testribaga

66207

  1,79

Uriini sademe mikroskoopiline uuring

66208

  3,14

Väljaheite sõeluuringud (peitveri, rasvhapped)*

66209

  7,68

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) makroskoopiline või tsütoosi uuring*

66211

  2,64

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) tsütogramm*

66212

10,78

Sperma ülduuring: veeldumine, väljanägemine, maht, konsistents, pH

66213

  3,27

Sperma mikroskoopiline uuring: spermatosoidide arv, liikuvus, rakulised elemendid, aglutinatsioon

66214

  8,04

Spermatosoidide morfoloogia süvauuring

66215

13,18

Spermatosoidide funktsiooni uuringud: akrosiintest

66216

14,36

Sperma kvaliteedi uuring automaatanalüsaatoritega

66217

18,37

Spermatosoididevastaste antikehade uuring: MAR-uuring, immunograanulite uuring

66218

  8,49

Eesnäärme sekreedi lihtuuring

66219

  5,58

Eesnäärme sekretoorse võime uuring sidrunhappe (ja/või tsingi) määramise abil spermas

66220

  8,16

Seemnepõiekeste sekretoorse võime uuring fruktoosi määramise abil spermas

66221

  8,16

Munandimanuste sekretoorse võime uuring alfa-glükosidaasi määramise abil spermas

66222

10,85

Sperma mikrofloora uuring äigepreparaadis*

66223

  3,24

  (2) Lõikes 1 sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse sellest, et koodidega 66200, 66201, 66202 ja 66207 tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad eriarsti vastuvõtu, päevaravi ja päevakirurgia tingimustes osutatava tervishoiuteenuse ning voodipäeva piirhinnas ega kuulu eraldi tasustamisele.

§ 66.  Hüübimissüsteemi uuringute piirhinnad

  Hüübimissüsteemi uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Veritsusaja uuring

66300

  5,70

Trombotsüütide agregatsiooni uuringud*

66301

22,53

Hüübimisjada sõeluuringud: PT, APTT*

66302

  3,65

Hüübimisjada lisauuringud: fibrinogeen, TT*

66303

  5,25

Hüübimisjada eriuuringud: reptilaasi aeg

66304

13,87

Üksiku hüübimisfaktori või faktori inhibiitori uuringud*

66305

24,74

Fibriini laguproduktide uuringud: fibriini D-dimeerid, fibriini monomeerid*

66306

12,38

Antikoagulantide põhiuuringud: AT III*

66307

  9,00

Antikoagulantide eriuuringud: proteiin C, APCR, proteiin S, vaba proteiin S, luupusantikoagulandid*

66308

17,54

Hepariini aktiivsuse uuringud

66309

16,82

Fibrinolüütilise süsteemi uuringud*

66310

25,56

§ 67.  Immunohematoloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Immunohematoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine (AB0-grupp määratud nii otsese kui ka pöördreaktsiooniga)

66400

11,82

AB0-veregrupi ja Rh(D) määramine (AB0-grupp määratud otsese reaktsiooniga)

66401

  8,60

AB0-veregrupi määramine patsiendi identifitseerimisel või erütrokomponentide kontrollil

66402

  1,26

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga

66403

  8,91

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga

66404

  9,84

Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimine ühel paneelil

66405

23,61

Erütrotsütaarsete antikehade tiitrimine

66406

21,68

Ühe antigeeni määramine teiste veregrupisüsteemide puhul

66407

10,25

Rh-fenotüübi määramine

66408

13,17

Sobivusproov (üks ristreaktsioon)

66409

  8,42

Vastsündinu vere kompleksanalüüs

66410

11,45

Otsene Coombsi test

66411

  8,16

Otsese Coombsi testi diferentseerimine (tüpiseerimine või tiitrimine)

66412

17,14

Verekomponentide andmestikupõhine sobivuskontroll (VASK)

66413

  5,75

  (2) Haigekassa võtab koodiga 66413 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenuse osutamisel kasutatav vere käitlemise infosüsteem on valideeritud.

§ 68.  Mikrobioloogiliste uuringute piirhinnad

  Mikrobioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Mikroskoopia

 

 

Algmaterjali mikroskoopiline uuring natiivpreparaadis

66500

    4,40

Algmaterjali mikroskoopiline uuring fikseeritud värvitud preparaadis

66501

    6,56

Algmaterjali mikroskoopiline uuring eelneva kultiveerimisega või kontsentreerimisega

66502

    9,36

Mikroskoopiline uuring mükobakterite määramiseks

66503

  10,15

Külvid

 

 

Bioloogilise materjali aeroobne külv põhisöötme(te)le

66510

    9,22

Bioloogilise materjali aeroobne külv lisasöötme(te)le

66511

    6,14

Bioloogilise materjali külv inkubeerimisega spetsiifilises keskkonnas (mikroaerofiilid, anaeroobid, kapnofiilid)

66512

  15,93

Bioloogilise materjali külv spetsiifiliste (harvaesinevate või raskesti kultiveeritavate) patogeenide määramiseks

66513

  26,90

Bioloogilise materjali külv spetsiaalsesse/automatiseeritud külvisüsteemi

66514

  14,53

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (klassikaline meetod)

66515

  26,89

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (vedelsöötmesüsteem)

66516

  31,88

Bioloogilise materjali uuring koekultuuril

66517

  17,81

Haigustekitaja samastamine

 

 

Mükobakterite samastamine

66520

  43,52

Mikroorganismi samastamine üksikute biokeemiliste või immunoloogiliste reaktsioonide abil

66521

    9,72

Mikroorganismi samastamine biokeemilise või immunoloogilise spetsiaalse/automatiseeritud süsteemi abil

66522

  11,95

Täpsustav samastamine

66523

    7,86

Ravimitundlikkuse määramine

 

 

Ravimitundlikkuse määramine diskdifusiooni meetodil kuni kuue preparaadi suhtes

66530

    6,23

Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine ühes preparaadis

66531

    8,42

M. tuberculosis’e ravimitundlikkuse määramine kuni nelja antibakteriaalse preparaadi suhtes

66532

  80,67

Teised mikrobioloogilised uuringud

 

 

Mikroorganismi markeri määramine aglutinatsiooni-, hemaglutinatsiooni-, lateksaglutinatsioonireaktsioonil*

66540

    6,55

Haigustekitaja markeri määramine immunofluorestsentsmeetodil

66541

  10,05

Kiiranalüüs haigustekitaja markeri määramiseks immuunkromatogeensel meetodil

66542

  18,81

Bioproovid. Botulismi jt toksiinide avastamine bioloogilises materjalis. Toksiinitüübi määramine neutralisatsioonireaktsioonil

66543

276,09

§ 69.  Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kromosoomianalüüs amnionist

66622

  192,21

Kromosoomianalüüs koorionist

66623

  203,99

Kromosoomianalüüs nahast

66624

  210,20

Interfaasi FISH analüüs amnionist

66625

  289,29

Interfaasi FISH analüüs koorionist

66626

  303,33

Interfaasi FISH histoloogilisest materjalist lümfo- ja müeloproliferatiivsete haiguste kahtluse korral

66637

  258,16

Interfaasi FISH tsütoloogilisest materjalist lümfo- ja müeloproliferatiivsete haiguste kahtluse korral

66638

  163,78

Interfaasi FISH uuring tsütoloogilisest materjalist mesenhümaalsete ja epiteliaalsete kasvajate diferentsiaaldiagnostikaks

66639

  235,71

Metafaasi FISH analüüs amnionist

66627

  172,25

Metafaasi FISH analüüs koorionist

66628

  186,29

Kromosoomianalüüs verest

66629

  190,06

Metafaasi FISH analüüs verest

66630

  163,48

Metafaasi FISH analüüs verest koos koekultuuri kasvatamisega

66631

  190,19

Kromosoomianalüüs luuüdist

66632

  251,29

Luuüdi FISH analüüs

66633

  181,97

Her2 FISH analüüs rinnakoest või maokoest

66635

  451,41

Submikroskoopiline kromosoomianalüüs

66636

  478,78

DNA eraldamine (üle 1 ml verest)

66607

    26,36

DNA analüüs PCR-meetodil*

66608

    14,26

RNA analüüs RT-PCR- või hübridisatsioonimeetodil*

66609

    12,19

Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) määramine real-time-PCR-meetodil

66610

    61,67

Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) kvantitatiivne määramine real-time-PCR-meetodil

66611

  115,46

Haigustekitaja tüpiseerimine või grupi määramine PCR-meetodil

66612

    28,14

Viirusmarkeri määramine NAT-meetodil

66613

  142,92

Viirusmarkeri kvantitatiivne määramine NAT-meetodil

66614

  173,48

Mikroobide genotüübi võrdlus restriktsioon-PFGE-meetodil

66615

    77,43

Kompleksne mutatsioonianalüüs PCR-meetodil

66616

    87,98

Mutatsioonianalüüs APEX-meetodil

66617

  105,56

Mutatsioonianalüüs sekveneerimisega

66618

  257,72

HLA klass I alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil*

66619

    92,09

HLA klass II alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil*

66620

    84,14

HLA klass I, II alleelide kõrge resolutsiooniga subtüpiseerimine PCR-meetodil*

66621

  185,86

Ühe inimese eksoomi sekveneerimine ja interpretatsioon

66641

1537,39

  (2) Koodidega 66613 ja 66614 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata juhul, kui uuringu tegemiseks kasutatakse real-time-PCR-meetodit.

  (3) Koodiga 66629 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata täiendavalt koodiga 66636 tähistatud tervishoiuteenusele.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 66636 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) ebaselge etioloogiaga vaimse arengu mahajäämus või peetus;
  2) autism või autismilaadsed käitumishäired;
  3) kaasasündinud hulgiväärarengud.

  (5) Haigekassa ei võta koodiga 66636 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustust üle järgmiste kliiniliselt äratuntavate kromosoomi anomaaliate korral: Downi (21 trisoomia), Edwardsi (18 trisoomia) või Patau (13 trisoomia), Turneri või Klinefelteri sündroom.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 66637 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tsütoloogiline materjal pole olnud kättesaadav.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 66641 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendi ja tema mõlema vanema eksoomi sekveneerimise korral vastsündinu- ja lapseea ebaselge etioloogiaga haiguste ja sündroomide diagnoosimiseks, kui diagnostilise uuringu vajalikkuse otsuse on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad raviarst ja meditsiinigeneetik. Koodi 66641 rakendatakse ühe isiku kohta maksimaalselt kolm korda.

§ 70.  Immuunuuringute piirhinnad

  (1) Immuunuuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Immuunkompleksid. Fagotsütoosi määramine lateksosakestega

66700

    6,92

HLA seroloogiline määramine (üks klass)

66701

116,84

Retsipiendi presensibilisatsioon doonori HLA antigeenide vastu

66702

127,79

Cross-match uuring

66703

  68,10

Lümfotsüütide reaktsioon segakultuuris

66704

183,82

Nitro-blue analüüs granulotsüütide oksüdatiivse purske määramiseks

66705

  38,05

Sõeluuringud, hormoonuuringud, haigustekitajate uuringud immuunmeetodil*

66706

    5,83

Aneemia-, südame-, kasvajamarkerite määramine, haigustekitajate uuringud, antikehade, vitamiinide ja ensüümide määramine immuunmeetodil*

66707

    8,22

Tsütokiinide, allergeenipaneelide, spetsiifiliste markerite määramine ja haigustekitajate uuringud immuunmeetodil*

66708

  12,40

Harvaesinevad ja kinnitavad uuringud, erakorralised analüüsid immuunmeetodil*

66709

  29,99

Kiiranalüüs testribaga

66710

    4,42

Immunofluorestsentsuuring*

66711

  14,44

Immunofluorestsentsuuring valmisslaididel*

66712

  16,96

Biopsiamaterjali immunofluorestsentsuuring*

66713

  43,26

Immunoblot-uuring*

66714

  22,16

Kompleksne immunoblot-uuring

66715

  98,91

Spetsiifiliste antikehade kompleksne samastamine

66716

  40,34

CD34 positiivsete tüvirakkude määramine läbivoolutsütomeetril

66717

  74,40

Analüüs läbivoolutsütomeetril*

66718

  21,23

HIV1,2 antigeeni ja/või antikehade määramine

66719

    5,83

Prokaltsitoniini määramine immuunmeetodil

66720

  27,55

  (2) Koodiga 66706 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: AFP, hCG, HBsAg, HCV, AKTH, kortisool, androstendioon, FSH, LH, progesteroon, prolaktiin, E2, uE3, DHEAS, testosteroon, f-beeta-hCG, PAPP-A, STH, C-peptiid, insuliin, TSH, T3, FT3, T4, FT4, PTH, üld-IgE, ChlamydiaMycoplasmaBordetella, EBV, astroviirus, noroviirus, respiratoorsed viirused, enteroviiruste grupid.

  (3) Koodiga 66707 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: ferritiin, foolhape (ka erütrotsüütides), vitamiin B12, EPO, CEA, CA-125, CA15-3, CA19-9, CA72-4, beeta2-mikroglobuliin, PSA, fPSA, PAP, türeoglobuliin, kaltsitoniin, TPOAb, TGAb, TRAb, insuliinivastased antikehad, 21-hüdroksülaasi antikehad, inhibiinid, aktiviinid, insuliinisarnased kasvufaktorid, kandjavalgud, SHBG, TBG, troponiinid, müoglobiin, CK-MBm, vitamiin D, aldosteroon, reniin, ANA, ENA, aGA, atTG, PDH, Jo-1, glükoproteiinid, immuunkompleksid, ECP, CMV, ToxoplasmaRubellaHelicobacterBorrelia, leetriviirus, HSV, HZV, puukentsefaliidiviirus.

  (4) Koodiga 66708 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: interleukiinid, TNF-alfa, allergeenide segu, AlaTOP, homotsüsteiin, desoksüpüridinoliin, kasvufaktorid, osteokaltsiin, C-telopeptiidid, PINP, trüptaas, aPT, haigustekitajate markerid (HHV-6, viirushepatiidi markerid [v.a HBsAg], TreponemaLegionella, marutõveviirus, mumpsiviirus, Toxocara, hantaviirus).

  (5) Koodiga 66709 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: katehhoolamiinid, gastriin, elastaas, enolaas, NMP-22, GBM, HBsAg kinnitav uuring (neutralisatsioonireaktsiooniga), natriureetilised peptiidid.

§ 71.  Histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)

66800

  10,21

Hematoksüliin-eosiin värvinguga pahaloomulisuse diferentseeringuga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)

66823

  12,13

Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makropreparaadi ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (kuni 3 blokki)

66801

  22,99

Histoloogilise preparaadi 1 lisavärving (Giemsa, van Gieson) (1 klaas)

66802

    6,25

Histoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal (1 koetükk)

66803

  15,72

Immunohistokeemiline või -tsütokeemiline uuring ühel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66804

  30,70

Histo- või tsütokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66805

  13,14

In situ hübridiseerimine histoloogilisel või tsütoloogilisel materjalil CISH meetodil (1 klaas)

66806

  93,33

Papanicolaou meetodil tehtud ja skriinija hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66807

    7,42

Skriinija hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66808

    3,83

Papanicolaou meetodil tehtud, skriinija ja patoloogi hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66809

    9,60

Patoloogi hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66810

    9,80

Papanicolaou meetodil tehtud ja patoloogi hinnatud patoloogiline günekotsütoloogiline uuring

66811

    9,28

Tsütoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal (1 klaas)

66812

    6,55

Tsütobloki uuring (1 blokk)

66813

  10,28

Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makrobloki valmistamise ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (1 blokk)

66817

  52,48

Neerubiopsia elektronmikroskoopiline uuring

66818

159,51

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) haigekassa võtab koodidega 66800 ja 66813 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud blokkide arvule;
  2) haigekassa võtab koodiga 66801 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt tehtud blokkide arvule. Tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis peab olema kirjeldatud iga uuritud operatsioonipreparaadi väljalõige;
  3) operatsioonipreparaadi väljalõikest rohkem kui kolmest blokist tehtud uuringu korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 66801 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni kolme bloki kohta;
  4) haigekassa võtab koodidega 66802, 66804, 66805, 66806, 66808, 66810 ja 66812 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud klaaside arvule;
  5) haigekassa võtab koodiga 66803 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud koetükkide arvule;
  6) koodiga 66805 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata juhul, kui tehakse ainult biopsiamaterjali uuringut hematoksüliin-eosiin värvinguga või histoloogilise preparaadi lisavärvingut Giemsa või van Giesoni meetodil;
  7) koodidega 66807, 66809 ja 66811 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad kõiki uuringu käigus uuritud lokalisatsioonide kulusid;
  8) haigekassa võtab rohkem kui kolmest klaasist tehtud üldtsütoloogilise uuringu korral koodiga 66808 või 66810 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle iga järgneva kuni kolme klaasi kohta;
  9) haigekassa ei võta üle Papanicolaou meetodil tehtud günekotsütoloogilise uuringu korral, mida on hinnanud nii skriinija kui ka patoloog, koodidega 66807 ja 66811 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustust;
  10) tervishoiuteenus koodiga 66804 sisaldab kontrollkiti maksumust.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 66817 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda rakendatakse rinnanäärme, eesnäärme, kolorektaalse või pehmekoe kasvaja uuringuks.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 66817 tähistatud tervishoiuteenuse puhul tasu maksmise kohustuse üle ühest makroplokist valmistatud kuni kolme preparaadiklaasi eest.

  (5) Koodiga 66817 tähistatud tervishoiuteenusega koos on lubatud teha kuni neli uuringut koodiga 66801.

§ 72.  Patoanatoomiliste lahangute piirhinnad

  (1) Patoanatoomiliste lahangute piirhinnad on järgmised:

Lahangu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Lahang histoloogilise uuringuta

6916

  44,48

Lahang histoloogilise uuringuga

66814

165,00

Lahang koos histoloogilise uuringu ja erivärvimistega, sh kiiruuringud

66815

182,32

Loote või surnult sündinu lahang ja histoloogiline uuring

66816

154,23

  (2) Koodidega 66814 ja 66816 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuringu maksumust.

  (3) Koodiga 66815 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab lahangumaterjalist tehtud histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute maksumust.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 66815 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle täiendavalt koodidega 66142, 66500, 66501, 66510 ja 66706 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise eest.

9. peatükk Veretooted ja protseduurid veretoodetega 

§ 73.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate veretoodete ja veretoodete protseduuride piirhinnad

  (1) Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate veretoodete ja veretoodete protseduuride piirhinnad on järgmised:

Veretoote nimetus

Kood

Mõõtühik

Piirhind
eurodes

Konservveri (1 doos 468–558 ml)

4001

Üks doos

  74,82

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml)

4002

Üks doos

  57,54

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml)

4003

Üks doos

  52,80

Pestud erütrotsüütide suspensioon (1 doos 250–350 ml)

4005

Üks doos

  57,22

Pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos (1 doos kuni 100 ml)

4006

Üks doos

  95,58

Vereplasma

4011

Üks doos

  35,23

Vereplasma, lastedoos (1 doos kuni 120 ml)

4013

Üks doos

  40,56

Ühe doonori afereesi trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–300 × 109

4016

Üks doos

229,58

Krüopretsipitaat (70–150 TÜ/doosis)

4017

Üks doos

  70,51

4 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340 × 109

4018

Üks doos

120,13

3 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–250 × 109

4019

Üks doos

  91,06

Vähendatud mahuga 4 BC trombotsüütide kontsentraat

4020

Üks doos

159,44

1 BC trombotsüütide kontsentraat 45–85 × 109

4021

Üks doos

  61,81

Koosteveri

4022

Üks doos

138,05

Sol. Albumini

4051

1 gramm

    2,10

Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 150–300 × 109

4060

Üks doos

236,50

Afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 45–85 × 109

4064

Üks doos

139,96

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud

4065

Üks doos

  85,98

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml), filtreeritud

4066

Üks doos

  71,24

Pestud erütrotsüütide suspensioon (1 doos 230–300 ml), filtreeritud

4068

Üks doos

102,38

Pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos (1 doos kuni 100 ml), filtreeritud

4069

Üks doos

102,03

4 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340 × 109, filtreeritud

4073

Üks doos

133,83

3 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340 × 109, filtreeritud

4074

Üks doos

129,07

Vähendatud mahuga 4 BC trombotsüütide kontsentraat lastele, filtreeritud

4075

Üks doos

170,92

VIII hüübimisfaktor

4081

500 toimeühikut

164,89

VII hüübimisfaktor

4094

100 toimeühikut

  47,73

IX hüübimisfaktor

4095

100 toimeühikut

  54,05

100 toimeühikut Willebranti faktorit sisaldav annus

4084

Üks annus

  51,44

VIII hüübimisfaktori antiinhibiitorkoagulantne rühm

4085

500 toimeühikut

434,03

Immunoglobuliin

4086

1 gramm

  52,66

Veretoote kiiritamine

4087

Üks doos

  17,05

Afereesi trombotsüütide kontsentraat, pestud

4088

Üks doos

262,90

Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat, pestud

4089

Üks doos

306,08

Afereesi trombotsüütide kontsentraat, lastedoos, pestud

4090

Üks doos

  84,33

Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor

4091

1 milligramm

839,48

Afereesi erütrotsüüdid

4092

Üks doos

  85,34

Inimese protrombiini kompleks

4093

500 toimeühikut

301,27

  (2) Koodiga 4093 tähistatud teenust osutatakse omandatud hüübimisteguri vaegusega patsiendile (RHK 10 kood D68.4) RHK 10 seisundite I60, I61, I62, S06, H43.1 korral või omandatud hüübimisteguri vaegusega patsientide (RHK 10 kood D68.4) hüübivuse kiireks taastamiseks erakorralise kirurgia näidustusel.

  (3) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle koodidega 4011 ja 4013 tähistatud teenuste eest ka viirusinaktiveeritud vereplasma või afereesiplasma korral.

10. peatükk Hambaravi 

§ 74.  Hambaraviteenuste piirhinnad

  (1) Hambaraviteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Restauratiivne hambaravi

 

 

Ravi planeerimine

 

 

Haige uurimine, konsultatsioon, staatuse märkimine, raviplaani koostamine, hügieeni- või parodontaalindeksite määramine, hambakatu eemaldamine

5400

  14,01

Anesteesia

 

 

Pinnaanesteesia

5401

    1,94

Injektsioonanesteesia

5402

    5,66

Profülaktilised menetlused

 

 

Profülaktiline visiit (konsultatsioon, hügieenivõtete õpetamine, hambapesu harjutamine, hambakivi eemaldamine)

5410

  14,01

Kõigi hammaste fluoroteraapia

5411

    7,08

Silandi paigaldamine ühele hambale

5412

    5,28

Ühe hamba valikuline lihvimine hambumuse korrigeerimiseks

5413

    5,28

Ravi täidistega

 

 

Ühe parapulpaarse tihvti asetamine ja fikseerimine täidise toestamiseks

5420

    8,60

Juurekruvi asetamine ja fikseerimine

5421

  15,67

Täidised (sh preparatsioon)

 

 

Ravimi asetamine ja ajutine täidis

5422

  10,49

Hõbetäidis

 

 

Ühe pinna täidis

5423

  12,87

Kahe pinna täidis

5424

  17,80

Kolme pinna täidis

5425

  24,50

Ulatuslik hambakrooni taastamine

5426

  44,32

Klaasionomeertsement

 

 

Ühe pinna täidis

5427

  11,53

Kahe pinna täidis

5428

  15,50

Kolme pinna täidis

5429

  23,16

Köndi ülesehitus

5430

  42,53

Keemiliselt kõvastuv komposiittäidis

 

 

Ühe pinna täidis

5431

  13,32

Kahe pinna täidis

5432

  17,80

Kolme pinna täidis

5433

  23,64

Ulatuslik hambakrooni taastamine

5434

  39,58

Valguskõvastuvad täidised

 

 

Ühe pinna täidis

5435

  20,42

Kahe pinna täidis

5436

  27,25

Kolme pinna täidis

5437

  34,39

Ulatuslik hambakrooni taastamine

5438

  53,72

Ajutine metallkroon koos tsementeerimisega

5439

  20,78

Endodontia

 

 

Pulbi katmine ja ajutine täidis

5460

  18,48

Amputatsioon

5461

  18,16

Ühe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine

5462

  34,44

Kahe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine

5463

  44,63

Kolme või enama kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine

5464

  55,06

Ravimivahetus juurekanalites

5465

  21,54

Juurekanali täitmine ühe kanaliga hambal

5466

  18,80

Juurekanalite täitmine kahe kanaliga hambal

5467

  28,39

Juurekanalite täitmine kolme kanaliga hambal

5468

  37,87

Juurekanalite täitmine nelja kanaliga hambal

5469

  47,34

Kirurgia

 

 

Medikamendi aplikatsioon kuni nelja igemetasku ulatuses või limaskestale

5320

    7,59

Küretaaž ühe hamba ulatuses

5321

    7,59

Parodontaalne operatsioon

5322

  36,70

Vestibulumi või suupõhja plastika

5323

  62,71

Väike kõva- ja pehmete kudede plastika

5324

175,29

Dislotseerunud hamba paigaldamine ja fiksatsioon

5325

  37,55

Huulekida ja keelekida ekstsisioon ja korrektsioon, hamba kirurgiline vabastamine

5327

  43,22

Ühe juurega hamba eemaldamine

5328

  16,55

Mitme juurega hamba eemaldamine

5329

  25,39

Mädakolde avamine ja ravimenetlused

5330

  23,53

Kirurgilise sekkumisega järelkontroll

5331

  14,21

Kirurgiline haava revisjon ja korrastamine

5332

  21,34

Hemostaas õmblusega

5333

    8,40

Hambajuure või hambajuuretipu ekstsisioon

5334

  87,19

Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga

5335

  58,68

Alveolaarluu resektsioon

5336

  22,24

Suu limaskesta lesiooni ekstsisioon ja plastiline korrektsioon

5337

  55,30

Alalõualuu liigesesse ravimi süstimine ja terapeutiline testimine

5338

    8,36

Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine

5339

  37,99

Biopsia pindmistest kudedest

5340

  27,43

Röntgenograafia

 

 

Intraoraalne hambaülesvõte

6059

    6,65

Hammaste panoraamülesvõte

6060

    5,05

  (2) Koodiga 5400 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe haige puhul üks kord ravi alguses, kuid kuni kaks korda aastas.

§ 75.  Hambaproteeside piirhinnad

  (1) Hambaproteeside piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Plaatproteesid

 

 

Osalise proteesi baashind

5004

  72,83

Proteesi baasis

5005

  27,16

Lihtne plastmasshammas

5006

    2,17

Mitmekihiline plastmasshammas

5007

    4,15

Ühe lihtsate plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale

5008

146,57

Ühe mitmekihiliste plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale

5009

138,69

Individuaallusikas

5011

    7,44

Ümarklamber mitteväärismetallist

5012

    2,91

Dentoalveolaarne klamber

5015

    2,27

Modelleeritud hammas äravõetavas proteesis

5016

    3,23

Elastne pelott traadil

5017

    3,67

Kantud proteeside regulatsioon

5018

  12,86

Pehme vooder äravõetavale proteesile

5020

  24,60

Tooruse isoleerimine

5021

  19,94

Plaatproteeside parandamine

 

 

Proteesi baasise üks murd

5022

    4,50

Kaks murdu ühes baasises

5023

    5,97

Ühe hamba lisamine

5024

    7,44

Kahe hamba lisamine

5025

  10,32

Kolme hamba lisamine

5026

  13,32

Nelja hamba lisamine

5027

  16,26

Ühe klambri lisamine

5028

    7,44

Kahe klambri lisamine

5029

    8,85

Proteesi ümberbaseerimine direktselt

5030

  25,57

Proteesi ümberbaseerimine indirektselt

5031

  38,25

Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid kipsmudelil

 

 

Baashind

5033

109,14

Ülemine kaar

5034

  28,98

Alumine kaar

5035

  26,62

Tugi-hoideklamber

5036

    7,32

T-kujuline klamber

5037

  10,00

Jooksva klambri üks lüli

5038

    2,18

Täiendav lebam

5039

    1,16

Kulliküüsjätke

5040

    1,91

Ühendusharu

5041

    1,16

Sadul plastmassi kinnitamiseks

5042

    1,02

Metallist valatud hammas

5043

    8,47

Valatud hammas plastmassist fassetiga

5044

  14,60

Baasis

5045

  22,09

Aas plastmassi kinnitamiseks

5046

    0,80

Baasise piiraja

5047

    1,92

Büüglikaare elektrolüütiline poleerimine

5050

    1,15

Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid tulekindlal mudelil

 

 

Baashind

5053

  93,90

Ülemine esimene kaar

5054

  43,55

Ülemine tagumine kaar

5055

  39,08

Alumine kaar

5056

  36,27

Suulaeplaat

5057

  52,85

Keeleplaat

5058

  48,09

Tugi-hoideklamber

5059

    9,33

T-kujuline klamber (Roach)

5060

  96,46

Ringklamber

5061

  17,03

Jooksva klambri üks lüli

5062

    5,02

Oklusioonilebam

5063

    2,33

Kulliküüsjätke

5064

    2,33

Ühendusharu

5065

    2,14

Sadul plastmassi kinnitamiseks

5066

    2,91

Metallist valatud hammas

5067

  12,17

Metallist valatud hammas plastmassist fassetiga

5068

  17,03

Büügli baasis

5069

  31,19

Baasise piiraja

5070

    2,91

Elektrolüütiline poleerimine

5072

    1,50

Hambakroonid

 

 

Metallokeraamiline kroon

5074

207,65

Mitteväärismetallist stantsitud kroon

5075

  31,28

Mitteväärismetallist stantsitud kroon plastmassist fassetiga

5077

  31,64

Kahevärviline plastmasskroon

5079

  32,43

Stantsitud kroon plastmassist fasseti ja mälumispinnaga

5081

  32,79

Plastmassist tihvthammas

5082

  43,33

Käpake jootmispinna suurendamiseks

5083

    2,91

Kahe krooni jootmine

5084

    2,18

Ühe krooni tsementeerimine

5085

  23,39

Ühe krooni kinnitamine klaasionomeeriga

5086

  19,23

Krooni eemaldamine

5088

  18,98

Plastmassfasseti parandus

5089

  14,58

Täisvalu (mitteäravõetavad) proteesid ja lisatööd

 

 

Täisvalu proteeside baashind

5094

  24,61

Valatud kroon või hammas

5095

  36,27

Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga

5096

  48,22

Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga ja mälumispinnaga

5097

  53,88

Valatud mitteväärismetallist poolkroon

5100

  48,16

Valatud köntpanus

5101

  29,53

Mitteväärismetallist Richmondi tihvthammas

5102

  47,57

Ortopeedilised aparaadid

 

 

Kaldpind

5120

  72,83

Suulaeplaat obduraatoriga

5121

  36,88

Oklusioonikape, üks osa

5122

    5,65

Resektsiooniproteesi baasis

5123

  55,66

Operatsiooniplaat

5124

  27,23

  (2) Koodiga 5074 tähistatud hambaproteesimise teenuse osutamise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle hambakudede moodustumisel kaasasündinud raske häirega alla 19-aastase isiku ravimisel.

§ 76.  Ortodontia piirhinnad

  (1) Ortodontia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Patsiendi uurimine ja raviplaani koostamine

5126

  30,65

Hambumuse analüüs ja mõõdistamine

5127

  32,05

Baasisplaat või kaitseplaat

5128

  31,38

Horisontaal- või kaldpinnaga suulaeplaat

5129

  37,84

Ühesuunaline vint koos paigaldusega

5130

  12,45

Kahesuunaline vint koos paigaldusega

5131

  18,01

Kolmesuunaline vint koos paigaldusega

5132

  24,48

Retentsioonikaar

5133

  14,37

Surveling

5134

  10,47

Käesarnane, S-kujuline ja protaktsioonivedru

5135

  10,22

Desorientatsioonikape kahe hamba ulatuses

5136

  19,24

Ümarklamber

5137

  10,28

Adamsi klamber

5138

  12,96

Kroon hambumuse tõstmiseks

5139

  33,55

Kontrollmudel

5140

  10,28

Komplitseeritud ortodontiline aparaat

5141

  59,04

Võru koos kinnitamisega

5142

  18,61

Tuubik võrule

5143

  10,80

Kahe elemendi jootmine

5144

    9,32

Palatinaalne konks

5145

    9,32

Nupp koos paigaldusega hambale

5146

  19,93

Ühe hamba eel- või järeltöötlus elemendi fikseerimiseks või eemaldamise järgselt

5147

    6,30

Quad-Helix

5148

  30,98

Palatinaalkaar või lingvaalkaar

5149

  32,32

Kohahoidja

5150

  18,46

Ekstraoraalse aparaadi komplekshind

5151

119,90

Funktsionaalne aparaat hambumusanomaalia korrigeerimiseks

5152

132,11

Suust eemaldatava aparaadi korrigeerimine

5153

    9,00

Suust mitte-eemaldatava aparaadi mahavõtmine, aktiveerimine ja suhu kinnitamine

5154

  21,54

Retentsiooniaparaadi kontroll

5155

    9,70

Suust eemaldatava aparaadi elementide aktiveerimine

5157

    8,55

Üks breket koos kinnitamisega

5160

  19,62

Üks lihtne kaart koos fikseerimisega

5161

  18,60

Üks keerukas kaart koos fikseerimisega

5162

  29,34

Breketsüsteemi kontroll, ligatuuride aktiveerimine äratulnud breketi taasfikseerimisega

5163

  25,56

Reteineri kinnitamine eelnevalt töödeldud hammastele kuue hamba ulatuses

5164

  63,53

Jäljendmudelid

 

 

Jäljend individuaallusikale

5171

  20,63

Alginaatjäljend

5172

    9,96

Kahekihiline silikoonjäljend

5173

  14,62

Diagnostilise mudeli komplekshind

5174

  11,18

  (2) Lõikes 1 sätestatud piirhindu rakendatakse alla 19-aastaste isikute ortodontilisel ravil järgmiste diagnooside korral:
  1) prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam;
  2) progeenne hambumus;
  3) lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid;
  4) peetunud jäävintsisiivid või kaniinid;
  5) kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui üks hammas lõualuu kummalgi poolel;
  6) huule-suulaelõhe ja muud näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud.

11. peatükk Rakendussätted 

§ 77.  Määruse rakendamine

  (1) Kuni 31. detsembrini 2019. a võib koodidega 3016, 7611 ja 7619 tähistatud tervishoiuteenust osutada ka logopeed.

  (2) Kuni 31. detsembrini 2018. a võib koodidega 3015, 7617 ja 7618 tähistatud tervishoiuteenuseid osutada ka psühhiaatria erialal töötav õde.

§ 78.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 27. detsembri 2013. a määrus nr 188 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” tunnistatakse kehtetuks.

§ 79.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Sven Mikser
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json