Teksti suurus:

Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.08.2022, 10

Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 18.12.2015 nr 75
RT I, 29.12.2015, 1
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.08.2022RT I, 26.08.2022, 129.08.2022

Määrus kehtestatakse kodakondsuse seaduse § 21 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu nimetus

  Andmekogu nimetus on Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu (edaspidi andmekogu).

§ 2.   Andmekogu pidamise eesmärk

  (1) Andmekogu pidamise eesmärk on töödelda andmeid kodakondsuse seaduses sätestatud menetluste läbiviimiseks ning pidada arvestust Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute ja nende taotluste üle.

  (2) Andmekogu pidamise eesmärgi täitmiseks töödeldakse Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute ja nende esitatud taotluste ning sooritatud toimingute andmeid.

§ 3.   Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Andmekogu volitatud töötleja on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (edaspidi volitatud töötleja).

§ 4.   Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

  (1) Vastutav töötleja:
  1) vastutab andmekogu toimingute õiguspärasuse eest;
  2) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  3) tagab õigustatud isikutele juurdepääsu andmekogule;
  4) vastutab andmekogu andmete nõuetekohase väljastamise eest;
  5) tagab koos volitatud töötlejaga organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete abil andmekogu andmete tervikluse, andmekogu andmete kaitse ja säilimise;
  6) vastutab koos volitatud töötlejaga isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest;
  7) korraldab koos volitatud töötlejaga andmekogu arendamist.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) tagab vastutavale töötlejale andmekogu andmete nõuetekohase väljastamise;
  3) teeb andmekogu vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;
  4) tagab andmekogu majutamiseks vajaliku infotehnoloogilise keskkonna ja selle tehnilise valmisoleku.

§ 5.   Andmekogu andmete õiguslik tähendus

  Andmekogusse kantud andmetel on õiguslik tähendus.

2. peatükk Andmekogu ülesehitus ja andmekogu pidamise nõuded 

§ 6.   Andmekogu pidamise viis ja koosseis

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna ja paberil menetlustoimikutena (edaspidi menetlustoimik).

  (2) Andmekogu koosseisu kuuluvad digitaalsed andmekogu kaardid (edaspidi andmekogu kaardid) ja menetlustoimikud.

  (3) Menetlustoimik koosneb käesoleva määruse §-s 14 nimetatud dokumentidest ning teistest haldusmenetluse käigus kogutud ja toimingu sooritamise aluseks olevatest dokumentidest ning tõenditest.

§ 7.   Andmekogus töödeldavate andmete kaitse

  (1) Andmekogus töödeldavate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (2) Andmekogus töödeldavate andmete turvaklass on K3T3S2. Andmekogus töödeldavate andmete turbeaste on kõrge (H).

3. peatükk Andmekogusse kantavad andmed 

§ 8.   Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Eesti kodakondsuse saamist, taastamist või sellest vabastamist taotleva, samuti Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või sellest vabastatud isiku kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või nimed;
  3) Eesti isikukood;
  4) sünniaeg;
  5) sünnikoht;
  6) sugu;
  7) andmed ees- ja/või perekonnanime muutmise kohta;
  8) kodakondsus;
  9) omandatud või taotletav välisriigi kodakondsus;
  10) andmed seadusliku esindaja kohta;
  11) kontaktandmed.

  (2) Eesti kodakondsusest loobumist taotleva, samuti Eesti kodakondsusest loobunud isiku kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) Eesti isikukood või sünniaeg;
  4) kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber;
  5) Eesti kodakondsusest loobumise põhjus;
  6) lapse kodakondsuse andmed;
  7) muu riigi kodakondsuse saamise kuupäev.

  (3) Eesti kodakondsuse saamist või taastamist taotleva ja Eesti kodakondsuse saanud või taastanud isiku kohta kantakse andmekogusse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele järgmised andmed:
  1) perekonnaseis ja selle muudatused Eestis elamise ajal;
  2) emakeel;
  3) foto või näokujutis;
  4) andmed elukoha ning selle muutuste kohta Eestis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks).

  (4) Eesti kodakondsuse saamist taotleva ja Eesti kodakondsuse saanud isiku kohta kantakse andmekogusse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele:
  1) andmed hariduse kohta;
  2) Eestisse elama asumise aeg ja asjaolud;
  3) andmed temaga koos Eestisse saabunud isikute kohta;
  4) andmed lähedaste sugulaste kohta;
  5) andmed terviseseisundi kohta;
  6) andmed teenistuskäigu kohta;
  7) andmed tema seoste kohta välisriikide sõjaväe-, luure- ja julgeolekuorganisatsioonidega;
  8) Eestis sündinud taotleja vanemate Eestisse elama asumise aeg ja asjaolud.

  (5) Eesti kodakondsuse saamist või sellest vabastamist taotleva ja Eesti kodakondsuse saanud või sellest vabastatud isiku kohta kantakse andmekogusse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele andmed tema karistatuse kohta.

  (6) Eesti kodakondsusest vabastamist taotleva, samuti Eesti kodakondsusest vabastatud isiku kohta kantakse andmekogusse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele järgmised andmed:
  1) andmed elukoha kohta (tänav, maja, korter, linn või küla, halduspiirkond, postiindeks, riik);
  2) andmed maksuvõlgnevuste kohta;
  3) Eesti kodakondsusest vabastamise põhjus.

  (7) Eesti kodakondsuse saamist või taastamist taotleva ja Eesti kodakondsuse saanud või taastanud rahvusvahelise kaitse saanud isiku kohta kantakse andmekogusse lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 3, 4, 5 ja 7 nimetatud andmetele järgmised andmed:
  1) rahvusvahelise kaitse saamist tõendava dokumendi andmed;
  2) andmed selle kohta, et olukord taotleja päritoluriigis ei ole muutunud.

§ 9.   Andmekogusse kantavad taotleja lähedaste sugulaste andmed

  Taotleja lähedaste sugulaste (taotleja vanem, laps, õde, vend) kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) eesnimi (eesnimed);
  2) perekonnanimi (perekonnanimed);
  3) isikukood;
  4) sünniaeg;
  5) sünnikoht;
  6) sugu;
  7) kodakondsus;
  8) andmed elukoha kohta Eestis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks).

§ 10.   Andmekogusse kantavad taotleja seadusliku esindaja andmed

  Taotleja seadusliku esindaja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) eesnimi (eesnimed);
  2) perekonnanimi (perekonnanimed);
  3) isikukood;
  4) sünniaeg;
  5) sünnikoht;
  6) kodakondsus;
  7) andmed elukoha kohta Eestis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks).

§ 11.   Andmekogusse kantavad menetluse andmed

  (1) Kodakondsuse seaduses ettenähtud menetluse läbiviimise kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) taotluse esitamise kuupäev, registreerimise number ja taotluse menetlusse võtmise kuupäev;
  2) andmed riigilõivu tasumise, tasumisest vabastamise või riigilõivumäära vähendamise kohta;
  3) Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu koostamise kuupäev;
  4) andmed menetluse lõpetamise kohta;
  5) andmed märkuste kohta;
  6) kodakondsuse saamise, taastamise, loobumise või kaotamise õiguslik alus;
  7) kodakondsuse saamise, taastamise, loobumise või kaotamise haldusakti kuupäev, number ja jõustumise aeg;
  8) menetluse käigus läbiviidud menetlustoimingute ja haldusaktide teatavakstegemise andmed;
  9) menetluse käigus tuvastatud muud tähtsust omavad asjaolud.

  (2) Eesti kodakondsuse saamise või taastamise menetluse läbiviimise kohta kantakse andmekogusse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele senisest kodakondsusest vabastamise kuupäev.

4. peatükk Andmete kandmine andmekogusse 

§ 12.   Andmeandja

  Andmekogusse andmeandjaks (edaspidi andmeandja) on Eesti kodakondsuse saamist või taastamist ning Eesti kodakondsusest loobumist või vabastamist taotlev isik.

§ 13.   Andmekogudevaheline andmevahetus

  Andmekogu vastutaval töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel kehtestatud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid teistesse riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudesse ja saada sealt andmeid.

§ 14.   Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid

  Andmete andmekogusse kandmise alusdokumentideks on andmeandja poolt kodakondsuse seaduse alusel kodakondsuse saamise, taastamise, loobumise või kaotamise menetluse läbiviimisel esitatud ja menetluse käigus kogutud dokumendid.

§ 15.   Andmete kandmine andmekogusse

  Eesti kodakondsuse saamise, taastamise või Eesti kodakondsusest loobumise või vabastamise taotluse või menetluse alustamise teate andmed kannab vastutav töötleja andmekogusse taotluse vastuvõtmise või menetluse alustamise teate vormistamise päeval ning muud andmed kolme tööpäeva jooksul alusdokumentide vastuvõtmisest, haldusakti andmisest või toimingu sooritamisest arvates.

§ 16.   Andmete õigsuse tagamine

  Andmeandja vastutab tema esitatud andmete ning alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumentide esitamise ajal. Andmekogu vastutav töötleja vastutab, et tema poolt andmekogusse kantud andmed vastavad andmeandja esitatud andmetele.

§ 17.   Ebaõigete andmete parandamine

  Kui vastutav töötleja avastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui talle on nendest teada antud, korraldab ta andmete parandamise viivitamata pärast ebaõigetest andmetest teadasaamist, lisab menetlustoimikule õigeid andmeid tõendava dokumendi koopia ning teeb. andmekogusse märke paranduse tegemise aja ja paranduse teinud ametniku kohta.

5. peatükk Juurdepääs andmekogu andmetele ning nende väljastamine andmekogust 

§ 18.   Juurdepääs andmekogu andmetele

  (1) Andmekogus sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.

  (2) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on vastutava töötleja ametnikel ja töötajatel neile teenistus- või tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses ning järelevalveasutusel neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

  (3) Juurdepääs andmekogule on volitatud töötleja töötajatel neile tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses.

  (4) Andmekogule juurdepääsu õigus on andmekogu arendaval või hooldaval isikul arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

  (5) Andmekogu vastutav töötleja otsustab kolmandale isikule infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmekogu andmetele juurdepääsu andmise selleks seaduses sätestatud aluse olemasolu korral ning kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega. Vajaduse korral sõlmitakse andmete saajaga leping, milles sätestatakse nende andmete koosseis, millele juurdepääs võimaldatakse, ning andmetele juurdepääsu andmise õiguslik alus, eesmärk, tingimused, kord ja viis.

  (6) Kolmandatele isikutele võimaldatakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmekogu andmetele juurdepääs tehniliste võimaluste piires mahus, mis ei takista vastutavale või volitatud töötlejale pandud ülesannete täitmist.

§ 19.   Andmekogust andmete väljastamine

  (1) Andmekogu vastutav töötleja väljastab andmekogusse kantud andmeid:
  1) andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale andmesubjekti kohta käivaid isikuandmeid;
  2) andmeandjale kirjaliku taotluse alusel tema poolt andmekogusse esitatud andmeid;
  3) kolmandatele isikutele nende kirjaliku taotluse alusel, kui andmete väljastamiseks on seaduses sätestatud alus.

  (2) Andmekogu vastutav töötleja peab arvestust andmete andmekogusse esitamise aja, andmete väljastamise aja, andmete koosseisu, andmeandjate ning andmete saajate üle.

  (3) Andmekogust väljastatakse andmeid tasuta.

6. peatükk Andmekogu andmete säilitamine, järelevalve andmekogu pidamise üle, andmekogu pidamise rahastamine ning andmekogu likvideerimine 

§ 20.   Andmekogu andmete säilitamine

  (1) Andmete säilitamisel, arhiveerimisel ja hävitamisel lähtutakse arhiiviseadusest ning selle alusel kehtestatud õigusaktidest ja vastutava töötleja kehtestatud korrast.

  (2) Käesoleva määruse § 8 lõike 3 punktis 3 nimetatud andmed, mis on kantud andmekogu infotehnoloogilisse andmekogusse, kustutatakse viivitamata pärast isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimise võrdlusuuringu tegemist.
[RT I, 26.08.2022, 1 - jõust. 29.08.2022]

§ 21.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostatakse isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seaduse kohaselt.

§ 22.   Andmekogu rahastamine

  Andmekogu hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale ning volitatud töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 23.   Andmekogu likvideerimine

  (1) Andmekogu likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul.

  (2) Andmekogu likvideeritakse kooskõlas arhiiviseaduses ja avaliku teabe seaduses sätestatud nõuetega.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 24.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 25.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json