Teksti suurus:

Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning elamisloa taotlemise vormid

Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning elamisloa taotlemise vormid - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2015, 3

Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning elamisloa taotlemise vormid

Vastu võetud 18.12.2015 nr 83

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.06.2019RT I, 27.06.2019, 121.06.2019 - Riigikohtu üldkogu otsus tunnistab, et siseministri 18. detsembri 2015. a määrus nr 83 „Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning elamisloa taotlemise vormid” oli põhiseadusega vastuolus osas, milles see ei sätestanud juhuks, kui Eesti Vabariigi kodaniku samast soost registreeritud elukaaslane taotles Eestisse elama asumiseks tähtajalist elamisluba, taotluses esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate tõendite loetelu.

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 224 lõike 1 punktide 1 ja 7 ning lõike 2 punkti 1 ning § 250 lõike 2 punktide 1 ja 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
 1) tähtajalise elamisloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord;
 2) pikaajalise elaniku elamisloa taotlemise, andmise, taastamise ning kehtetuks tunnistamise kord;
 3) tähtajalise elamisloa, tähtajalise elamisloa pikendamise, pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotlusele lisatavate dokumentide ja taotluses esitatavate andmete loetelu ning taotluste vormid.

§ 2.  Taotluse esitamine ja menetlusse võtmine

 (1) Tähtajalise elamisloa, tähtajalise elamisloa pikendamise, pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotleja esitab vormikohase taotluse (edaspidi käesolevas peatükis taotlus), millele on lisatud käesolevas määruses sätestatud dokumendid.

 (2) Taotlus võetakse menetlusse taotluse Politsei- ja Piirivalveametis esitamise päeval. Posti teel, elektrooniliselt või Eesti välisesinduses esitatud taotlus võetakse menetlusse hiljemalt selle Politsei- ja Piirivalveametisse saabumise päevale järgneval tööpäeval.

 (3) Kui taotleja jätab taotluses esitamata nõutud andmed, ei esita kõiki nõutud dokumente, kui taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele või taotluses on muid puudusi, määrab Politsei- ja Piirivalveamet taotlejale puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja, selgitades, et kui puudusi ei kõrvaldata, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

 (4) Puuduste kõrvaldamise ajaks taotluse menetlustähtaeg peatub.

§ 3.  Taotlusele ja taotlusele lisatavatele dokumentidele ning fotole esitatavad nõuded

 (1) Tähtajalise elamisloa ja tähtajalise elamisloa pikendamise vormikohane taotlus peavad olema täidetud eesti, inglise või vene keeles ja suurtähtedega. Pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise vormikohane taotlus peab olema täidetud suurtähtedega eesti keeles.

 (2) Taotlusel ei tohi olla parandusi ning esitatud peavad olema kõik käesolevas määruses ettenähtud andmed. Taotluse väljad peab täitma tumedas kirjas.

 (3) Taotluses peab isiku nimi olema kirjutatud vastavalt taotleja isikut tõendavas dokumendis esitatud ladinatähelisele nimekujule.

 (4) Taotlusele lisatud foto peab vastama isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavatele nõuetele. Fotot ei pea taotlusele lisama juhul, kui isiku näokujutis võetakse taotluse esitamisel.

 (5) Taotluse esitamisel posti teel või elektrooniliselt võib käesolevas määruses sätestatud dokumendi asemel esitada selle koopia.

 (6) Kui taotlusele lisatakse dokumendi koopia, kinnitab taotleja oma allkirjaga koopia igal andmetega leheküljel, et koopia vastab originaaldokumendile, see ei sisalda valeandmeid ja seda ei ole võltsitud. Allkirjale lisatakse taotleja nimi ja allkirjastamise kuupäev.

 (7) Kui taotleja esitab dokumendi koopia elektrooniliselt, peab see olema digitaalselt allkirjastatud. Dokumendi koopia digitaalselt allkirjastamisega kinnitab isik, et koopia vastab originaaldokumendile, see ei sisalda valeandmeid ja seda ei ole võltsitud.

 (8) Taotleja ei pea määruses nõutavat ravikulukindlustuse lepingut esitama välislepingus sätestatud juhul või juhul, kui ta on ravikindlustuse seaduse kohaselt kohustusliku ravikindlustusega kindlustatud isik.

 (9) Käesolevas määruses sätestatud dokumente ei pea esitama, kui andmed sisalduvad riiklikes andmekogudes.

§ 4.  Daktüloskopeerimise võimatusel taotlusele lisatavad dokumendid

 (1) Kui taotlejalt ei ole terviseseisundi tõttu ajutiselt võimalik üheltki sõrmelt sõrmejälge võtta või taotleja püsiv terviseseisund ei võimalda sõrmejälgede võtmist, peab ta lisama taotlusele oma raviarsti väljastatud isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud vormikohase tõendi taotleja terviseseisundist tingitud sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta. Eesti välisesinduses esitatud taotluse puhul võib taotleja lisada vormikohase tõendi asemel välisriigi arsti asjaomase tõendi. Ajutist sõrmejälgede võtmise võimatust tõendav tõend kehtib kuni kuus kuud ja püsivat sõrmejälgede võtmise võimatust tõendav tõend kuni viis aastat.

 (2) Kui taotlejalt ei saa ühelt või mõlemalt käelt sõrmejälge võtta sõrme esimese lüli puudumise tõttu, ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tõendi lisamine vajalik. Sõrme esimese lüli puudumise tuvastab ametnik.

§ 5.  Allkirjanäidis

 (1) Taotluse allkirjanäidise väljale kirjutab vähemalt 15-aastane taotleja allkirjanäidise oma käega. Kui taotleja ei ole võimeline allkirjanäidist kirjutama, jäetakse allkirjanäidise väli tühjaks. Taotlust vastuvõttev ametnik teeb taotlusele märke allkirjanäidise välja tühjaks jätmise põhjuse kohta.

 (2) Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu välismaalase taotlusel jäetakse allkirjanäidise väli tühjaks. 7–14-aastane või piiratud teovõimega täisealine taotleja võib taotluse allkirjanäidise väljale allkirjanäidise kirjutada.

 (3) Taotleja kirjutab allkirjanäidise tumedas kirjas, mille tähtede joone läbimõõt on soovitatavalt 0,8–1,5 millimeetrit. Allkirjanäidis ei tohi ületada allkirjanäidise välja piire.

§ 6.  Riigilõivu tasumine

 (1) Kui taotluse läbivaatamise eest on ette nähtud riigilõivu tasumine, peab taotluse esitamisel lisama taotlusele riigilõivu tasumist tõendava dokumendi.

 (2) Riigilõivu tasumist tõendava dokumendi asemel võib isik esitada riigilõivu tasumise kohta kirjalikult järgmised andmed:
 1) selle isiku nimi, kes riigilõivu tasus;
 2) selle isiku nimi, kelle eest riigilõivu tasuti;
 3) selle toimingu nimetus, mille eest riigilõivu tasuti;
 4) viitenumber;
 5) kuupäev, millal riigilõiv tasuti;
 6) krediidiasutuse nimi ja arvelduskonto number, millele ja millelt riigilõiv tasuti;
 7) tasutud summa eurodes.

 (3) Kui isik on riigilõivu tasumisest vabastatud või tema poolt tasumisele kuuluvat riigilõivu määra on vähendatud, lisab isik taotlusele dokumendi, mis tõendab, et ta on riigilõivu tasumisest vabastatud või tema poolt tasumisele kuuluvat riigilõivu määra on vähendatud, või andmed riigilõivu tasumisest vabastamise või tasumisele kuuluva riigilõivu määra vähendamise kohta, sealhulgas otsuse numbri ja kuupäeva.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata, kui taotlus esitatakse ja riigilõiv tasutakse Eesti välisesinduses.

§ 7.  Toimingute ja haldusaktide teatavaks tegemine

  Käesolevas määruses sätestatud toimingud ja haldusaktid tehakse teatavaks viivitamata välismaalaste seaduses sätestatud korras.

2. peatükk Tähtajalise elamisloa taotlemine 

§ 8.  Tähtajalise elamisloa taotluse esitamine

 (1) Tähtajalise elamisloa vormikohase taotluse (edaspidi käesolevas peatükis taotlus) esitab tähtajalist elamisluba taotlev välismaalane (edaspidi käesolevas peatükis taotleja) Eesti välisesindusele, kes edastab selle pärast isiku tuvastamist või isikusamasuse kontrollimist ja biomeetriliste andmete võtmist, kui see on nõutav, menetlemiseks Politsei- ja Piirivalveametile.

 (2) Välismaalaste seaduse § 216 lõikes 1 nimetatud välismaalane võib taotluse esitada Politsei- ja Piirivalveametile.

 (3) Taotluse esitamisel tuvastatakse välismaalase isik või kontrollitakse tema isikusamasust ning võetakse biomeetrilised andmed, kui see on nõutav, haldusorganis, milleks kutsutakse välismaalane isiklikult haldusorganisse, välja arvatud juhul, kui välismaalane esitas taotluse haldusorganile isiklikult.

 (4) Teise Euroopa Liidu liikmesriigi (edaspidi Euroopa Liidu liikmesriik) pikaajalise elaniku elamisluba omav välismaalane esitab tähtajalise elamisloa taotlemisel Euroopa Liidu liikmesriigi pikaajalise elaniku staatust tõendava dokumendi.

 (5) Teise Euroopa Liidu liikmesriigi Euroopa Liidu sinist kaarti (edaspidi EL sinine kaart) omav välismaalane esitab tähtajalise elamisloa taotlemisel teise Euroopa Liidu liikmesriigi välja antud EL sinise kaardi ning välismaalane, kes omab Euroopa Liidu liikmesriigis elamisluba kui EL sinise kaardi omaniku perekonnaliige, esitab dokumendi, mis tõendab, et talle on teine Euroopa Liidu liikmesriik on talle välja andnud elamisloa kui EL sinise kaardi omaniku perekonnaliikmele.

 (6) Kinnipidamisasutuses viibiva välismaalase tähtajalise elamisloa taotluse esitamisel posti teel või elektrooniliselt lisab kinnipidamisasutuse ametnik või töötaja kaaskirjale kirjaliku kinnituse välismaalase isiku tuvastamise kohta ja taotlusele lisatud fotol kujutatud isiku isikusamasuse kontrollimise kohta kinnipeetava, vahistatu või arestialusega.

 (7) Kui Vabariigi Valitsuse liige on teinud välismaalasele motiveeritud ettepaneku Eestisse saabumiseks põhjusel, et välismaalase Eestisse saabumine on vajalik avaliku huvi tõttu, esitab välismaalane lisaks tähtajalise elamisloa taotlusele Vabariigi Valitsuse liikme tehtud motiveeritud ettepaneku.

§ 9.  Mõjuval põhjusel tähtajalise elamisloa taotluse Politsei- ja Piirivalveametile esitamine

 (1) Välismaalane, kellel mõjuval põhjusel puudub võimalus esitada tähtajalise elamisloa taotlus Eesti välisesindusele, esitab erandina Politsei- ja Piirivalveametile kirjaliku sooviavalduse tähtajalise elamisloa taotlemiseks (edaspidi sooviavaldus).

 (2) Sooviavalduse esitamisel tuvastatakse välismaalase isik või kontrollitakse tema isikusamasust haldusorganis, milleks kutsutakse välismaalane isiklikult haldusorganisse, välja arvatud juhul, kui välismaalane esitas sooviavalduse haldusorganile isiklikult.

 (3) Sooviavalduses esitab välismaalane järgmised andmed:
 1) eesnimi või -nimed;
 2) perekonnanimi või -nimed;
 3) Eesti isikukood või sünniaeg;
 4) sugu;
 5) kodakondsus või kodakondsused;
 6) sünnikoht riigi täpsusega;
 7) kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber;
 8) andmed Eestisse saabumise aja ja asjaolude kohta ning põhjus, miks isikul ei ole võimalik esitada tähtajalise elamisloa taotlust Eesti välisesindusele;
 9) seadusliku esindaja andmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg, esindava asutuse nimi ja registrikood;
 10) kuupäev ja taotleja või tema seadusliku esindaja allkiri.

 (4) Välismaalane lisab sooviavaldusele sooviavalduses nimetatud asjaolusid tõendavate dokumentide koopiad. Koopiad peavad vastama käesoleva määruse § 3 lõigetes 6 ja 7 sätestatud nõuetele.

 (5) Kui välismaalasel puudub mõjuval põhjusel võimalus esitada tähtajalise elamisloa taotlus Eesti välisesindusele, rahuldab Politsei- ja Piirivalveamet sooviavalduse ning võtab isiku tähtajalise elamisloa taotluse menetlusse.

 (6) Kui välismaalasel on võimalik esitada tähtajalise elamisloa taotlus Eesti välisesindusele, jätab Politsei- ja Piirivalveamet tema sooviavalduse rahuldamata ning teavitab sellest välismaalast välismaalaste seaduses sätestatud korras.

 (7) Otsus sooviavalduse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta tehakse 30 päeva jooksul sooviavalduse esitamise päevast arvates.

 (8) Otsus sooviavalduse rahuldamise kohta kehtib kolm kuud otsuse tegemise päevast arvates.

§ 10.  Tähtajalise elamisloa taotlemisel elama asumiseks alaliselt Eestis elava abikaasa juurde esitatavad dokumendid

 (1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel elama asumiseks alaliselt Eestis elava abikaasa juurde välismaalaste seaduse § 118 punkti 1 alusel esitatakse:
 1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 1;
 2) foto;
 3) abielu sõlmimist tõendav dokument;
 4) kirjalik selgitus, millest nähtuvad taotleja eelmiste abikaasade eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg ja abielu kestus, kui taotleja on olnud varem abielus;
 5) kirjalik kutse abikaasalt, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse;
 6) dokument, mis tõendab piisavat legaalset sissetulekut;
 7) ravikulukindlustuse leping, mis vastab välismaalaste seaduse §-s 120 sätestatud nõuetele.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud kutselt peavad nähtuma järgmised andmed:
 1) taotleja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
 2) kutsuja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
 3) kutsuja kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber;
 4) ülalpeetavate arv;
 5) andmed kutsuja välisriigis sõlmitud varasemate abielude kohta, sealhulgas endise abikaasa eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg ja abielu kestus;
 6) andmed taotleja välisriigis sõlmitud varasemate abielude kohta viimase kümne aasta jooksul, sealhulgas endise abikaasa eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg ja abielu kestus;
 7) kuupäev ja kutsuja allkiri.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud kutse allkirjastamisega kinnitab abikaasa, et ta elab püsivalt Eestis ja taotleja hakkab püsivalt elama Eestis.

§ 11.  Tähtajalise elamisloa taotlemisel lapse elama asumiseks alaliselt Eestis elava vanema juurde esitatavad dokumendid

 (1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel lapse elama asumiseks alaliselt Eestis elava vanema juurde välismaalaste seaduse § 118 punkti 2 alusel esitatakse:
 1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 1;
 2) foto;
 3) lapse sünnitunnistus;
 4) kirjalik kutse vanemalt, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud kutselt peavad nähtuma järgmised andmed:
 1) lapse eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
 2) vanema eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
 3) vanema kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber;
 4) ülalpeetavate arv;
 5) teise vanema eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
 6) teise vanema kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber;
 7) kuupäev ja vanema allkiri.

 (3) Elamisloa taotlemisel täisealisele lapsele esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele:
 1) pädeva asutuse välja antud dokument, mis tõendab, et taotleja ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema;
 2) ravikulukindlustuse leping, mis vastab välismaalaste seaduse §-s 120 sätestatud nõuetele.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud kutse allkirjastamisega kinnitab vanem, et:
 1) alaealise lapse Eestisse elama asumine ei kahjusta tema õigusi ega huve ning tema õiguslik, majanduslik ega sotsiaalne seisund ei halvene selle tõttu;
 2) ta elab püsivalt Eestis ja täisealine laps hakkab püsivalt elama Eestis ning ta kohustub kandma täisealise lapse hooldus- ja ravikulud.

§ 12.  Tähtajalise elamisloa taotlemisel vanema või vanavanema elama asumiseks alaliselt Eestis elava täisealise lapse või lapselapse juurde esitatavad dokumendid

 (1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel vanema või vanavanema elama asumiseks täisealise lapse või lapselapse juurde välismaalaste seaduse § 118 punkti 2 alusel esitatakse:
 1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 1;
 2) foto;
 3) sugulussuhet tõendavad dokumendid;
 4) taotleja terviseseisundit tõendav dokument, kui hooldamisvajadus tuleneb terviseseisundist;
 5) kirjalik kutse lapselt või lapselapselt, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse;
 6) dokument, mis tõendab piisavat legaalset sissetulekut;
 7) ravikulukindlustuse leping, mis vastab välismaalaste seaduse §-s 120 sätestatud nõuetele.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud kutselt peavad nähtuma järgmised andmed:
 1) vanema või vanavanema eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
 2) lapse või lapselapse eesnimi või- nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
 3) andmed selle kohta, kas kutsuja on taotleja laps või lapselaps;
 4) lapse või lapselapse kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber;
 5) ülalpeetavate arv;
 6) selgitus, miks taotlejal ei ole võimalik saada hooldust oma kodakondsusjärgses riigis või asukohariigis;
 7) selgitus, millist abi on taotleja asukohariigilt või kodakondsusjärgselt riigilt taotlenud ja milline oli taotlemise tulemus;
 8) kuupäev ja lapse või lapselapse allkiri.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud kutse allkirjastamisega kinnitab laps või lapselaps, et ta elab püsivalt Eestis ja taotleja hakkab püsivalt elama Eestis ning ta kohustub kandma taotleja hooldus- ja ravikulud.

§ 13.  Tähtajalise elamisloa taotlemisel eestkostetava elama asumiseks alaliselt Eestis elava eestkostja juurde esitatavad dokumendid

 (1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel eestkostetava elama asumiseks eestkostja juurde välismaalaste seaduse § 118 punkti 2 alusel esitatakse:
 1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 1;
 2) foto;
 3) eestkoste määramist tõendavad dokumendid;
 4) kirjalik kutse eestkostjalt, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse;
 5) dokument, mis tõendab piisavat legaalset sissetulekut;
 6) ravikulukindlustuse leping, mis vastab välismaalaste seaduse §-s 120 sätestatud nõuetele.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud kutselt peavad nähtuma järgmised andmed:
 1) eestkostetava eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
 2) eestkostja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
 3) eestkostja kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber;
 4) ülalpeetavate arv;
 5) kuupäev ja eestkostja allkiri.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud kutse allkirjastamisega kinnitab eestkostja, et ta elab püsivalt Eestis ja taotleja hakkab püsivalt elama Eestis ning ta kohustub kandma taotleja hooldus- ja ravikulud.

§ 14.  Tähtajalise elamisloa taotlemisel õppimiseks esitatavad dokumendid

 (1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel õppimiseks välismaalaste seaduse § 118 punkti 3 alusel esitatakse:
 1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 1;
 2) foto;
 3) taotleja ja praktikat läbiviiva asutuse vahel sõlmitud praktikalepingu koopia, kui õppima asumise eesmärk on praktikal osalemine;
 4) taotleja ja noorteühingu vahel sõlmitud vabatahtliku teenistuse lepingu koopia, kui õppima asumise eesmärk on Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustatud noorteprojekti või -programmi raames vabatahtlikus teenistuses osalemine;
 5) dokument, mis tõendab piisavat legaalset sissetulekut, välja arvatud juhul, kui õppima asumise eesmärk on Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustatud noorteprojekti või -programmi raames vabatahtlikus teenistuses osalemine;
 6) ravikulukindlustuse leping, mis vastab välismaalaste seaduse §-s 120 sätestatud nõuetele.

 (2) Õppeasutus või üliõpilasorganisatsioon esitab Politsei- ja Piirivalveametile välismaalase õppima asumise kohta kirjaliku kutse, kust nähtuvad järgmised andmed:
 1) taotleja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
 2) õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni nimi ja registrikood;
 3) andmed õppimise kohta, sealhulgas elamisluba õppimiseks taotlemise alus, õppekava kood ja õppekava, kursuse või praktika nimetus, kuhu välismaalane õppima asub, õppetase, õppetöö või praktika algus- ja lõppkuupäev, soovitav elamisloa alguskuupäev;
 4) välismaalase õppekeel ja õppekeele taseme miinimumnõuded arvestades välismaalaste seaduse §-s 168 sätestatut;
 5) välismaalaste seaduse § 224 lõike 12 alusel kehtestatud määrusele vastava Eesti riigi poolt rahastatava või rahvusvaheliselt tunnustatud stipendiumi, riikidevahelise lepingu või kõrgkooli väliskoostöölepingu või rahvusvahelise koostööprogrammi nimetus, kui välismaalane asub selle raames õppima bakalaureuseõppes;
 6) õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni kontaktisiku eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, e-posti aadress ja telefoninumber;
 7) kuupäev ja õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni esindaja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed ja allkiri.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kutse allkirjastamisega kinnitab õppeasutus või üliõpilasorganisatsioon, et:
 1) taotleja asub riigi poolt tunnustatud põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses või kõrgharidustaseme riiklikult tunnustatud õppekava alusel kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis õppima täiskoormusel;
 2) välismaalase õppekeele oskus on piisav, et asuda õppima kõrgharidustaseme õppekava alusel;
 3) välisriigi õppeasutus, kellega on sõlmitud väliskoostööleping, viib läbi kõrgharidustaseme õpet, mida selle asukohariigi pädev asutus tunnustab oma kõrgharidussüsteemi osana.

§ 15.  Tähtajalise elamisloa taotlemisel töötamiseks esitatavad dokumendid

 (1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel töötamiseks välismaalaste seaduse § 118 punkti 4 alusel esitatakse:
 1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 1;
 2) foto.

 (2) Tööandja, kes soovib välismaalast tööle võtta, esitab Politsei- ja Piirivalveametile kirjaliku kutse välismaalase tööle võtmise kohta tähtajalise elamisloa töötamiseks saamiseks ning Eesti Töötukassa loa töökoha täitmiseks välismaalasega.

 (3) Tööandja kutses välismaalase tööle võtmise kohta esitab tööandja järgmised andmed:
 1) taotleja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
 2) tööandja nimi ja registrikood või Eesti isikukood;
 3) kasutajaettevõtja andmed, sealhulgas füüsilisest isikust kasutajaettevõtja eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed, registrikood või Eesti isikukood või juriidilisest isikust kasutajaettevõtja nimi ja registrikood, kui tähtajalist elamisluba töötamiseks taotletakse vastavalt välismaalaste seaduse §-le 1761;
 4) välisriigi tööandja andmed, sealhulgas füüsilisest isikust tööandja eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed ja registrikood või isikukood või juriidilisest isikust tööandja nimi ja registrikood, kui tähtajalist elamisluba taotletakse töötamiseks lähetatud töötajana vastavalt välismaalaste seaduse § 181 lõike 1 punktile 9;
 5) andmed töötamise kohta, sealhulgas elamisluba töötamiseks taotlemise alus, lepingu liik, töökoha nimetus, millel välismaalane tööle asub, brutotöötasu suurus eurodes, töötamise algus- ja lõppkuupäev, soovitav elamisloa alguskuupäev, töötamiskoha aadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond ja sihtnumber);
 6) märge selle kohta, et usuline ühendus tagab välismaalase ülalpidamise Eestis, kui tähtajalist elamisluba taotletakse töötamiseks vaimuliku, nunna või mungana vastavalt välismaalaste seaduse § 181 lõike 1 punktile 1;
 7) viide välislepingu sättele, kui tähtajalist elamisluba töötamiseks taotletakse välislepingu alusel vastavalt välismaalaste seaduse § 181 lõike 1 punktile 3;
 8) märge selle kohta, et äriühing, kuhu välismaalane tööle asub, alustab tegevust riigi või erainvesteeringu toel, kui tähtajalist elamisluba taotletakse töötamiseks tippspetsialistina vastavalt välismaalaste seaduse § 181 lõikele 7;
 9) viide valdkonnale, kus välismaalane tööle asub, kui tähtajalist elamisluba taotletakse töötamiseks tööjõupuuduse valdkonnas vastavalt välismaalaste seaduse § 181 lõike 2 punktile 4;
 10) andmed juriidilisest isikust tööandja esindusõigust omava isiku kohta, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg, esindusõiguse alus ning esindusõigust omava isiku allkiri;
 11) tööandja kontaktisiku eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, e-posti aadress, telefoninumber.

 (4) Tööandja ei pea Politsei- ja Piirivalveametile esitama käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud Eesti Töötukassa luba töökoha täitmiseks välismaalasega, kui ta soovib tööle võtta:
 1) välismaalaste seaduse § 1901 alusel tähtajalist elamisluba töötamiseks taotlevat välismaalast, kes on elanud Eestis EL sinise kaardi alusel vähemalt kaks aastat järjest ja kellel kehtiv EL sinine kaart;
 2) välismaalaste seaduse § 181 lõigete 1 ja 2 alusel tähtajalist elamisluba taotlevat välismaalast.

 (5) Välismaalaste seaduse § 181 lõikes 1 nimetatud välismaalane esitab välismaalaste seaduse § 177 ning § 178 lõigete 1 ja 2 kohaldamata jätmiseks lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele järgmised dokumendid või andmed:
 1) Välisministeeriumi akrediteeritud ajakirjanik – Välisministeeriumi poolt akrediteerimist tõendava dokumendi;
 2) välismaalase loominguliseks tegevuseks Eestis – dokumendid või andmed, mis tõendavad taotleja erialast ettevalmistust või kogemust;
 3) välismaalase teaduslikuks tegevuseks Eestis – teadusasutuse ja välismaalase vahel sõlmitud võõrustamislepingu koopia;
 4) lähetatud töötaja – välisriigi töölepingu, ravikulukindlustuse lepingu, mis vastab välismaalaste seaduse §-s 120 sätestatud nõuetele, ja lähetust tõendavad dokumendid.

 (6) Välismaalaste seaduse § 181 lõikes 2 nimetatud välismaalane esitab välismaalaste seaduse § 177 ja § 179 lõike 2 kohaldamata jätmiseks lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele järgmised dokumendid:
 1) ekspert, nõustaja või konsultant – erialast ettevalmistust tõendava dokumendi;
 2) välismaalane töötamiseks Eestis registrisse kantud eraõigusliku juriidilise isiku ja välismaa äriühingu filiaali juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmise eesmärgil – juriidilise isiku tegutsemist tõendavad dokumendid.

 (7) Välismaalane, kes taotleb tähtajalist elamisluba töötamiseks välismaalaste seaduse § 1901 alusel, esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele pädeva asutuse hinnangu või otsuse välismaalase kõrgema kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta või dokumendid, mis tõendavad välismaalase vähemalt viieaastast erialase töö kogemust.

 (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud pädeva asutuse hinnangu või otsuse välismaalase kõrgema kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta võib Politsei- ja Piirivalveametile esitada tööandja, kes soovib tööle võtta välismaalaste seaduse § 1901 alusel tähtajalist elamisluba töötamiseks taotlevat välismaalast.

 (9) Tööandja, kes soovib tööle võtta välismaalaste seaduse § 1901 alusel tähtajalist elamisluba töötamiseks taotlevat välismaalast, esitab Politsei- ja Piirivalveametile lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentidele vähemalt üheaastase kehtivusajaga töölepingu või tööpakkumise, millega väljendab tahet olla sõlmitava lepinguga õiguslikult seotud ja kohustub välismaalase vähemalt üheks aastaks tööle võtma sõlmitud lepingus või tehtud tööpakkumises kindlaks määratud kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvale töökohale.

 (10) Tööandja, kes soovib tööle võtta välismaalaste seaduse § 181 lõike 51 alusel tähtajalist elamisluba töötamiseks taotlevat välismaalast, esitab Politsei- ja Piirivalveametile lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentidele dokumendid, mis tõendavad, et äriühingu emaettevõtja on tegutsenud vähemalt 12 kuud ja emaettevõtja käive aastas on vähemalt kümme miljonit eurot.

 (11) Tööandja, kes soovib tööle võtta välismaalaste seaduse § 181 lõike 7 alusel tähtajalist elamisluba töötamiseks taotlevat välismaalast, esitab Politsei- ja Piirivalveametile lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentidele dokumendid, millest nähtuvad andmed investeeringu või laenu saamise kohta riigilt või Finantsinspektsiooni tegevusloaga erafondivalitsejalt või andmed toetuse saamise kohta riiklikust toetusmeetmest, sealhulgas investeeringu, laenu või toetuse saamise aeg ja allikad.

 (12) Tööandja, kes soovib tööle võtta välismaalaste seaduse § 1761 alusel tähtajalist elamisluba töötamiseks taotlevat välismaalast, esitab Politsei- ja Piirivalveametile lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentidele dokumendid, mis tõendavad, et tööandjal on deposiidis vahendeid vähemalt kümne protsendi ulatuses töötasufondist.

 (13) Käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud dokumentide koopiad või tõendid kehtivad tähtajalise elamisloa taotluse esitamiseks kaks kuud dokumendi andmise päevast arvates.

§ 16.  Eesti Töötukassa loa taotlemine

 (1) Eesti Töötukassa loa taotlemisel esitab tööandja Eesti Töötukassale kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
 1) tööandja andmed, sealhulgas juriidilisest isikust tööandja nimi või füüsilisest isikust tööandja ees- ja perekonnanimi, registrikood või Eesti isikukood ning kontaktandmed;
 2) selle töökoha nimetus ja asukoht, millele välismaalane või välismaalased soovitakse tööle võtta;
 3) töökohale esitatavad kvalifikatsiooni- ja kutsenõuded;
 4) töökohtade arv, mida soovitakse välismaalasega või välismaalastega täita;
 5) töökoha välismaalasega või välismaalastega täitmise vajalikkuse põhjendus;
 6) kinnitus, et tööandja ei ole vajalikku tööjõudu leidnud Eesti ega Euroopa Liidu kodanike ega Eestis elamisloa alusel elavate välismaalaste hulgast.

 (2) Eesti Töötukassa annab motiveeritud loa või keeldub loa andmisest tööandjale töökoha täitmiseks välismaalasega või välismaalastega seitsme tööpäeva jooksul vastava taotluse esitamise päevast arvates.

 (3) Eesti Töötukassa luba kehtib elamisloa taotluse esitamiseks kuus kuud loa andmise päevast arvates.

§ 17.  Tähtajalise elamisloa taotlemisel ettevõtluseks esitatavad dokumendid

 (1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel ettevõtluseks välismaalaste seaduse § 118 punkti 5 alusel esitatakse:
 1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 1;
 2) foto;
 3) dokument, mis tõendab välismaalase Eestisse investeeritud kapitali ja välismaalase kontrolli all oleva kapitali suurust;
 4) äriplaani kirjeldus, millest nähtub vähemalt äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja nimi ja registrikood, äriidee, sealhulgas kavandatav tegevus, võimalikud kliendid ja tarnijad, arendusplaanid, ettevõtte käsutuses olev põhivara, käibevahendid, kasutatav tööjõud, samuti finantsprognoosid järgnevaks kaheks majandusaastaks, sealhulgas kasumiaruande prognoos, bilanss, rahakäibe prognoos, samuti juhtimis- ja järelevalvefunktsiooni täitvate isikute elulookirjeldused ning taotleja põhjendus, miks tema Eestisse asumine on ettevõtlusele oluline;
 5) dokument, mis tõendab taotleja legaalset sissetulekut;
 6) ravikulukindlustuse leping, mis vastab välismaalaste seaduse §-s 120 sätestatud nõuetele.

 (2) Välismaalaste seaduse § 192 lõikes 21 sätestatud juhul esitab välismaalane Politsei- ja Piirivalveametile käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud dokumendi asemel dokumendid, millest nähtuvad andmed investeeringu või laenu saamise kohta riigilt või Finantsinspektsiooni tegevusloaga erafondivalitsejalt või andmed toetuse saamise kohta riiklikust toetusmeetmest, sealhulgas investeeringu, laenu või toetuse saamise aeg ja allikad.

§ 18.  Tähtajalise elamisloa kaaluka riikliku huvi korral taotlemisel esitatavad dokumendid

 (1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel kaaluka riikliku huvi korral välismaalaste seaduse § 118 punkti 62 alusel esitatakse:
 1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 1;
 2) foto;
 3) dokument, mis tõendab piisavat legaalset sissetulekut;
 4) Vabariigi Valitsuse või valitsusasutuse motiveeritud toetuskiri, kus on kirjeldatud, miks on välismaalase Eestisse elama asumine riiklikes huvides;
 5) ravikulukindlustuse leping, mis vastab välismaalaste seaduse §-s 120 sätestatud nõuetele.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud motiveeritud toetuskirjale kirjutab alla Vabariigi Valitsuse või valitsusasutuse juht ning toetuskiri esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile posti teel või elektrooniliselt. Kui toetuskiri esitatakse elektrooniliselt, peab see olema digitaalselt allkirjastatud.

§ 19.  Tähtajalise elamisloa taotlemisel välislepingu alusel esitatavad dokumendid

  Tähtajalise elamisloa taotlemisel välismaalaste seaduse § 118 punkti 7 alusel, kui elamisluba taotletakse välislepingu alusel, esitatakse:
 1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 1;
 2) foto;
 3) dokumendid, mis tõendavad elamisloa taotlemise aluseks olevaid asjaolusid;
 4) dokument, mis tõendab piisavat legaalset sissetulekut;
 5) ravikulukindlustuse leping, mis vastab välismaalaste seaduse §-s 120 sätestatud nõuetele.

§ 20.  Tähtajalise elamisloa taotlemine püsivalt Eestisse elama asumiseks esitatavad dokumendid

 (1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel püsivalt Eestisse elama asumiseks välismaalaste seaduse § 118 punkti 9 alusel esitatakse:
 1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 1;
 2) foto;
 3) dokument, mis tõendab piisavat legaalset sissetulekut;
 4) ravikulukindlustuse leping, mis vastab välismaalaste seaduse §-s 120 sätestatud nõuetele.

 (2) Kui isikul, kes on asunud Eestisse elama enne 1990. aasta 1. juulit ega ole pärast nimetatud tähtaega lahkunud elama mõnda teise riiki, puudub:
 1) legaalne sissetulek, peab ta tõendama muid elatusvahendeid või esitama kirjaliku kinnituse elatusvahendite puudumise kohta;
 2) ravikulukindlustuse leping, peab ta esitama kirjaliku kinnituse, et tal ei ole võimalik nimetatud dokumenti saada.

§ 21.  Elamisloa taotlemisel esitatav kutse

 (1) Käesoleva määruse § 10 lõike 1 punktis 5, § 11 lõike 1 punktis 4, § 12 lõike 1 punktis 5 ja § 13 lõike 1 punktis 4 nimetatud kutsele kirjutab alla kutsuja ning taotleja lisab selle taotluse esitamisel taotlusele.

 (2) Käesoleva määruse § 14 lõikes 2 ja § 15 lõikes 2 nimetatud kutsele kirjutab alla esindusõigust omav isik ning kutse edastatakse Politsei- ja Piirivalveametile posti teel või elektrooniliselt. Kui kutsuja esitab kutse elektrooniliselt, peab see olema digitaalselt allkirjastatud.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud kutse kehtib elamisloa taotluse esitamiseks kaks kuud kutse andmise päevast arvates.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 sätestatut kohaldatakse ka tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavale kutsele.

§ 22.  Alaealisele lapsele tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

 (1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel alaealisele lapsele esitatakse Eestisse elama mitteasuva või alaliselt välisriigis elava vanema notariaalselt või Eesti välisesinduses ametlikult kinnitatud allkirjaga nõusolek alaealise lapse elama asumiseks Eestisse. Nõusolek kehtib elamisloa taotluse esitamiseks kaks kuud pärast nõusoleku andmist.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõusolekut ei pea esitama, kui Eestisse elama mitteasuv või alaliselt välisriigis elav vanem esitab elamisloa taotluse alaealise lapse eest või viibib taotluse esitamisel Politsei- ja Piirivalveametis ning annab oma kirjaliku nõusoleku taotluse esitamisel.

§ 23.  Kriminaalkorras karistatud isiku poolt tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

  Kriminaalkorras karistatud isik esitab tähtajalise elamisloa taotlemisel lisaks käesolevas määruses sätestatud dokumentidele kriminaalkorras karistamist tõendava dokumendi, kui isikut on karistanud välisriigi õiguskaitseorgan.

§ 24.  Välisriigi luure- või julgeolekuteenistusega seotud välismaalase poolt tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

 (1) Taotleja, kes töötab või on töötanud või teeninud välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses, esitab lisaks käesolevas määruses sätestatud tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutud dokumentidele järgmised dokumendid:
 1) töö- ja teenistuskäiku tõendav dokument;
 2) auastet tõendav dokument, kui taotlejal on auaste;
 3) dokument, mis tõendab taotleja reservi arvamist või erru minemist, kui taotleja on reservi arvatud või erru läinud.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetud dokumente ei pea esitama taotleja, kes on NATO liikmesriigi kodanik.

§ 25.  Välisriigi relvajõududega seotud välismaalase poolt tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

 (1) Taotleja, kes on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses või lepingulises teenistuses või on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ja sealt reservi arvatud, esitab tähtajalise elamisloa taotlemisel lisaks käesolevas määruses sätestatud dokumentidele järgmised dokumendid:
 1) töö- ja teenistuskäiku tõendav dokument;
 2) auastet tõendav dokument, kui taotlejal on auaste;
 3) dokument taotleja reservi arvamise kohta, kui ta on reservi arvatud.

 (2) Taotleja, kes on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ja sealt erru läinud, esitab lisaks määruses sätestatud tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutud dokumentidele järgmised dokumendid:
 1) töö- ja teenistuskäiku tõendava dokument;
 2) auastet tõendav dokument, kui taotlejal on auaste;
 3) erru minemist tõendava dokument.

 (3) „Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimustes Eesti Vabariigi territooriumil” artikli 2 punktis 3 märgitud, täpsustatud ja Eesti aktsepteeritud nimekirja kuuluv välismaalane, kes on teeninud välisriigi relvajõududes ja sealt erru läinud, esitab lisaks käesolevas määruses sätestatud tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutud dokumentidele töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud dokumente ei pea esitama taotleja, kes on NATO liikmesriigi kodanik.

§ 26.  Pikaajaliselt Eestis viibiva välismaalase poolt tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

  Taotleja, kes asus Eestisse elama enne 1990. aasta 1. juulit ning kes ei ole pärast nimetatud tähtaega lahkunud elama mõnda teise riiki ning soovib enda suhtes sisserände piirarvu kohaldamata jätmist välismaalaste seaduse § 115 punkti 7 alusel, esitab lisaks käesolevas määruses sätestatud tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutud dokumentidele nimetatud asjaolusid tõendavad andmed ja dokumendid.

§ 27.  Eesti rahvusest välismaalase poolt tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

 (1) Eesti rahvusest taotleja, kes soovib enda suhtes sisserände piirarvu kohaldamata jätmist, esitab lisaks käesolevas määruses sätestatud tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutud dokumentidele enda eesti rahvusesse kuulumist tõendava dokumendi.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokument peab sisaldama andmeid taotleja või tema vanema või vanavanema rahvuse kohta.

 (3) Kui taotleja esitab dokumendi oma vanema või vanavanema eesti rahvusesse kuulumise kohta, lisab ta dokumendi, mis tõendab taotleja põlvnemist nimetatud eesti rahvusest isikust.

§ 28.  Tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamise tähtaeg

  Taotlus vaadatakse läbi ja otsus tähtajalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta tehakse kahe kuu jooksul taotluse esitamise või käesoleva määruse § 2 lõikes 3 nimetatud puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

3. peatükk Tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemine 

§ 29.  Tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse esitamine

 (1) Tähtajalise elamisloa pikendamise vormikohase taotluse (edaspidi käesolevas peatükis taotlus) esitab tähtajalise elamisloa pikendamist taotlev välismaalane (edaspidi käesolevas peatükis taotleja) Politsei- ja Piirivalveametile.

 (2) Taotluse võib Politsei- ja Piirivalveametile esitada posti teel või elektrooniliselt välismaalaste seaduse §-s 277 sätestatud juhtudel ja juhul, kui taotleja viimasest elamisloa või tööloa menetluses, elamisõiguse menetluses või isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses toimunud daktüloskopeerimisest ei ole möödunud üle kahe aasta ja taotleja biomeetrilised andmed ei ole muutunud.

 (3) Euroopa Liidu liikmesriigi pikaajalise elaniku elamisluba omav välismaalane esitab tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel ka Euroopa Liidu liikmesriigi pikaajalise elaniku staatust tõendava dokumendi.

 (4) Taotleja esitab taotluse vähemalt kaks kuud enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

§ 30.  Tähtajalise elamisloa elama asumiseks alaliselt Eestis elava abikaasa juurde pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

 (1) Välismaalaste seaduse § 118 punkti 1 alusel antud tähtajalise elamisloa elama asumiseks alaliselt Eestis elava abikaasa juurde pikendamise taotlemisel esitatakse:
 1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 2;
 2) foto;
 3) kirjalik kutse abikaasalt, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse;
 4) dokument, mis tõendab piisavat legaalset sissetulekut;
 5) ravikulukindlustuse leping, mis vastab välismaalaste seaduse §-s 120 sätestatud nõuetele.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud kutselt peavad nähtuma järgmised andmed:
 1) taotleja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
 2) kutsuja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
 3) kutsuja kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber;
 4) ülalpeetavate arv;
 5) andmed kutsuja välisriigis sõlmitud varasemate abielude kohta, sealhulgas endise abikaasa eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed ja abielu kestus;
 6) kuupäev ja kutsuja allkiri.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud kutse allkirjastamisega kinnitab abikaasa, et tema ja taotleja elavad jätkuvalt püsivalt Eestis.

 (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed ei ole muutunud, esitab abikaasa, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, kutse asemel kirjaliku kinnituse selle kohta, et lõikes 2 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud ning tema ja taotleja elavad jätkuvalt püsivalt Eestis.

§ 31.  Tähtajalise elamisloa lapse elama asumiseks alaliselt Eestis elava vanema juurde pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

 (1) Välismaalaste seaduse § 118 punkti 2 alusel antud tähtajalise elamisloa alaealise lapse elama asumiseks alaliselt Eestis elava vanema juurde pikendamise taotlemisel esitatakse:
 1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 2;
 2) foto;
 3) kirjalik kutse vanemalt, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud kutselt peavad nähtuma järgmised andmed:
 1) lapse eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
 2) vanema eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
 3) vanema kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber;
 4) ülalpeetavate arv;
 5) teise vanema eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
 6) teise vanema kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber;
 7) kuupäev ja vanema allkiri.

 (3) Elamisloa pikendamise taotlemisel täisealisele lapsele esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele:
 1) pädeva asutuse välja antud dokument, mis tõendab, et taotleja ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema;
 2) ravikulukindlustuse leping, mis vastab välismaalaste seaduse §-s 120 sätestatud nõuetele.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud kutse allkirjastamisega kinnitab vanem, et:
 1) alaealise lapse jätkuv Eestis elamine ei kahjusta tema õigusi ega huve ning tema õiguslik, majanduslik ega sotsiaalne seisund ei ole alaealise lapse Eestisse elama asumise tõttu halvenenud;
 2) tema ja täisealine laps elavad jätkuvalt püsivalt Eestis ning ta kohustub kandma täisealise lapse hooldus- ja ravikulud.

 (5) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 ja lõike 3 punktis 1 nimetatud andmed ei ole muutunud, esitab vanem, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, lõikes 2 nimetatud andmete ja lõike 3 punktis 1 nimetatud dokumendi asemel kirjaliku kinnituse selle kohta, et:
 1) lõikes 2 ja lõike 3 punktis 1 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud ja
 2) alaealise lapse jätkuv Eestis elamine ei kahjusta tema õigusi ega huve ning tema õiguslik, majanduslik ega sotsiaalne seisund ei halvene Eestis elamise tõttu või
 3) tema ja täisealine laps elavad jätkuvalt püsivalt Eestis ning ta kohustub jätkuvalt kandma lapse hooldus- ja ravikulud.

§ 32.  Tähtajalise elamisloa vanema või vanavanema elama asumiseks alaliselt Eestis elava täisealise lapse või lapselapse juurde pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

 (1) Välismaalaste seaduse § 118 punkti 2 alusel antud tähtajalise elamisloa vanema või vanavanema elama asumiseks alaliselt Eestis elava täisealise lapse või lapselapse juurde pikendamise taotlemisel esitatakse:
 1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 2;
 2) foto;
 3) taotleja terviseseisundit tõendav dokument, kui hooldamisvajadus tuleneb terviseseisundist;
 4) kirjalik kutse lapselt või lapselapselt, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse;
 5) dokument, mis tõendab piisavat legaalset sissetulekut;
 6) ravikulukindlustuse leping, mis vastab välismaalaste seaduse §-s 120 sätestatud nõuetele.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud kutselt peavad nähtuma järgmised andmed:
 1) vanema või vanavanema eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
 2) lapse või lapselapse eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
 3) lapse või lapselapse kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber;
 4) ülalpeetavate arv;
 5) selgitus, miks taotlejal ei ole võimalik saada hooldust oma kodakondsusjärgses riigis või asukohariigis;
 6) selgitus, millist abi on taotleja asukohariigilt või kodakondsusjärgselt riigilt taotlenud ja milline oli taotlemise tulemus;
 7) kuupäev ja lapse või lapselapse allkiri.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud kutse allkirjastamisega kinnitab laps või lapselaps, et tema ja vanem või vanavanem elavad jätkuvalt püsivalt Eestis ning ta kohustub kandma vanema või vanavanema hooldus- ja ravikulud.

 (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed ei ole muutunud, esitab laps või lapselaps, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, kirjaliku kinnituse selle kohta, et:
 1) lõikes 2 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud ja
 2) tema ja vanem või vanavanem elavad jätkuvalt püsivalt Eestis ning ta kohustub kandma vanema või vanavanema hooldus- ja ravikulud.

§ 33.  Tähtajalise elamisloa eestkostetava elama asumiseks alaliselt Eestis elava eestkostja juurde pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

 (1) Välismaalaste seaduse § 118 punkti 2 alusel antud tähtajalise elamisloa eestkostetava elama asumiseks alaliselt Eestis elava eestkostja juurde pikendamise taotlemisel esitatakse:
 1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 2;
 2) foto;
 3) kirjalik kutse eestkostjalt, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse;
 4) dokument, mis tõendab piisavat legaalset sissetulekut;
 5) ravikulukindlustuse leping, mis vastab välismaalaste seaduse §-s 120 sätestatud nõuetele.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud kutselt peavad nähtuma järgmised andmed:
 1) eestkostetava eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
 2) eestkostja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
 3) eestkostja kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber;
 4) ülalpeetavate arv;
 5) kuupäev ja eestkostja allkiri.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud kutse allkirjastamisega kinnitab eestkostja, et tema ja eestkostetav elavad jätkuvalt püsivalt Eestis ning ta kohustub kandma eestkostetava hooldus- ja ravikulud.

 (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed ei ole muutunud, esitab eestkostja, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, kirjaliku kinnituse selle kohta, et:
 1) lõikes 2 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud ja
 2) tema ja eestkostetav elavad jätkuvalt püsivalt Eestis ning ta kohustub kandma eestkostetava hooldus- ja ravikulud.

§ 34.  Tähtajalise elamisloa õppimiseks pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

 (1) Välismaalaste seaduse § 118 punkti 3 alusel antud tähtajalise elamisloa õppimiseks pikendamise taotlemisel esitatakse:
 1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 2;
 2) foto;
 3) taotleja ja praktikat läbiviiva asutuse vahel sõlmitud praktikalepingu koopia, kui õppimise eesmärk on praktikal osalemine;
 4) taotleja ja noorteühingu vahel sõlmitud vabatahtliku teenistuse lepingu koopia, kui õppimise eesmärk on Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustatud noorteprojekti või -programmi raames vabatahtlikus teenistuses osalemine;
 5) dokument, mis tõendab piisavat legaalset sissetulekut, välja arvatud juhul, kui õppima asumise eesmärk on Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustatud noorteprojekti või -programmi raames vabatahtlikus teenistuses osalemine;
 6) ravikulukindlustuse leping, mis vastab välismaalaste seaduse §-s 120 sätestatud nõuetele.

 (2) Õppeasutus või üliõpilasorganisatsioon esitab Politsei- ja Piirivalveametile välismaalase õppimise kohta kirjaliku kutse, kust nähtuvad järgmised andmed jätkuva õppimise kohta:
 1) taotleja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
 2) õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni nimi ja registrikood;
 3) andmed õppimise kohta, sealhulgas tähtajalise elamisloa õppimiseks pikendamise alus, õppekava kood ja õppekava, kursuse või praktika nimetus, kus välismaalane jätkuvalt õpib, õppetase, õppetöö või praktika algus- ja lõppkuupäev, soovitav elamisloa alguskuupäev;
 4) välismaalase õppekeel ja õppekeele taseme miinimumnõuded arvestades välismaalaste seaduse §-s 168 sätestatut;
 5) välismaalaste seaduse § 224 lõike 12 alusel kehtestatud määrusele vastava Eesti riigi poolt rahastatava või rahvusvaheliselt tunnustatud stipendiumi, riikidevahelise lepingu või kõrgkooli väliskoostöölepingu või rahvusvahelise koostööprogrammi nimetus, kui välismaalane jätkab õppimist selle raames bakalaureuseõppes;
 6) õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni kontaktisiku eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, e-posti aadress ja telefoninumber;
 7) kuupäev ja õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni esindaja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed ja allkiri.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kutse allkirjastamisega kinnitab õppeasutus või üliõpilasorganisatsioon, et:
 1) taotleja jätkab riigi poolt tunnustatud põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses või kõrgharidustaseme riiklikult tunnustatud õppekava alusel kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis õppimist täiskoormusel;
 2) välismaalase õppekeele oskus on piisav õppimiseks kõrgharidustaseme õppekava alusel;
 3) välisriigi õppeasutus, kellega on sõlmitud väliskoostööleping, viib läbi kõrgharidustaseme õpet, mida selle asukohariigi pädev asutus tunnustab oma kõrgharidussüsteemi osana.

 (4) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud andmed ei ole muutunud, esitab taotleja lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud dokumentide asemel kirjaliku kinnituse selle kohta, et lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

§ 35.  Tähtajalise elamisloa töötamiseks pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

 (1) Tähtajalise elamisloa töötamiseks pikendamise taotlemisel, kui välismaalasele on antud elamisluba välismaalaste seaduse § 118 punkti 4 alusel, esitatakse:
 1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 2;
 2) foto.

 (2) Tööandja, kes soovib välismaalase jätkuvat töötamist Eestis, esitab Politsei- ja Piirivalveametile kirjaliku kutse välismaalase töötamise kohta Eestis.

 (3) Tööandja kutses välismaalase töötamise jätkamise kohta esitab tööandja järgmised andmed:
 1) taotleja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
 2) tööandja nimi ja registrikood või Eesti isikukood;
 3) kasutajaettevõte andmed, sealhulgas füüsilisest isikust kasutajaettevõtja eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed, registrikood või Eesti isikukood või juriidilisest isikust kasutajaettevõtja nimi ja registrikood, kui tähtajalise elamisloa taotleja suhtes kohaldatakse välismaalaste seaduse § 1761;
 4) välisriigi tööandja andmed, sealhulgas füüsilisest isikust tööandja eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed ja registrikood või isikukood või juriidilisest isikust tööandja nimi ja registrikood, kui tähtajalise elamisloa taotleja suhtes kohaldatakse välismaalaste seaduse § 181 lõike 1 punkti 9;
 5) andmed töötamise kohta, sealhulgas tähtajalise elamisloa töötamiseks taotlemise alus, lepingu liik, selle töökoha nimetus, millel välismaalane töötab, brutotöötasu suurus eurodes, töötamise algus- ja lõppkuupäev, soovitav elamisloa alguskuupäev, töötamiskoha aadress (tänav või talu, maja, korter, küla või alev või linn, vald, maakond, sihtnumber);
 6) märge selle kohta, et usuline ühendus tagab jätkuvalt välismaalase ülalpidamise Eestis, kui elamisloa pikendamist taotletakse töötamiseks vaimuliku, nunna või mungana vastavalt välismaalaste seaduse § 181 lõike 1 punktile 1;
 7) viide välislepingu sättele, kui tähtajalise elamisloa töötamiseks pikendamist taotletakse välislepingu alusel vastavalt välismaalaste seaduse § 181 lõike 1 punktile 3;
 8) viide valdkonnale, kus välismaalane töötamist jätkab, kui tähtajalise elamisloa töötamiseks pikendamist taotletakse tööjõupuuduse valdkonnas vastavalt välismaalaste seaduse § 181 lõike 2 punktile 4;
 9) andmed juriidilisest isikust tööandja esindusõigust omava isiku kohta, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg, esindusõiguse alus ning esindusõigust omava isiku allkiri;
 10) tööandja kontaktisiku eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, e-posti aadress, telefoninumber.

 (4) Välismaalaste seaduse § 181 lõikes 1 nimetatud välismaalane esitab tähtajalise elamisloa töötamiseks pikendamisel lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele käesoleva määruse § 15 lõikes 5 nimetatud andmed või dokumendid.

 (5) Välismaalaste seaduse § 181 lõikes 2 nimetatud välismaalane esitab tähtajalise elamisloa töötamiseks pikendamisel lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele käesoleva määruse § 15 lõikes 6 nimetatud dokumendi.

 (6) Tööandja, kes soovib tööle võtta välismaalaste seaduse § 1761 alusel tähtajalist elamisluba töötamiseks pikendamist taotlevat välismaalast, esitab Politsei- ja Piirivalveametile lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentidele dokumendid, mis tõendavad, et tööandjal on deposiidis vahendeid vähemalt kümne protsendi ulatuses töötasufondist.

 (7) Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud andmed ei ole muutunud, esitab taotleja käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud dokumentide asemel kirjaliku kinnituse selle kohta, et nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

§ 36.  Tähtajalise elamisloa ettevõtluseks pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

 (1) Tähtajalise elamisloa ettevõtluseks pikendamise taotlemisel, kui välismaalasele on antud elamisluba välismaalaste seaduse § 118 punkti 5 alusel, esitatakse:
 1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 2;
 2) foto;
 3) dokument, mis tõendab välismaalase Eestisse investeeritud kapitali suurust või välismaalase äriühingu müügitulu suurust;
 4) äriplaani kirjeldus, millest nähtub vähemalt äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja nimi ja registrikood, äriidee, sealhulgas kavandatav tegevus, võimalikud kliendid ja tarnijad, arendusplaanid, ettevõtte käsutuses olev põhivara, käibevahendid, tööjõud, samuti finantsprognoosid järgnevaks kaheks majandusaastaks, sealhulgas kasumiaruandeprognoos, bilanss, rahakäibe prognoos, samuti juhtimis- ja järelevalvefunktsiooni täitvate isikute elulookirjeldused ja taotleja põhjendus, miks tema jätkuvalt Eestis asumine on ettevõtlusele oluline;
 5) dokument, mis tõendab piisavat legaalset sissetulekut;
 6) ravikulukindlustuse leping, mis vastab välismaalaste seaduse §-s 120 sätestatud nõuetele.

 (2) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud andmed ei ole muutunud, esitab taotleja kirjaliku kinnituse selle kohta, et lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

§ 37.  Tähtajalise elamisloa Eestis äraelamiseks piisava legaalse sissetuleku olemasolu korral pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

  Välismaalaste seaduse § 118 punkti 6 alusel antud tähtajalise elamisloa Eestis äraelamiseks piisava legaalse sissetuleku olemasolu korral pikendamise taotlemisel esitatakse:
 1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 2;
 2) foto;
 3) dokument, mis tõendab piisavat legaalset sissetulekut;
 4) ravikulukindlustuse leping, mis vastab välismaalaste seaduse §-s 120 sätestatud nõuetele.

§ 38.  Tähtajalise elamisloa kaaluka riikliku huvi korral pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

 (1) Välismaalaste seaduse § 118 punkti 62 alusel antud tähtajalise elamisloa kaaluka riikliku huvi korral pikendamise taotlemisel esitatakse:
 1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 2;
 2) foto;
 3) dokument, mis tõendab piisavat legaalset sissetulekut;
 4) Vabariigi Valitsuse või valitsusasutuse motiveeritud toetuskiri, kus on kirjeldatud, miks on välismaalase jätkuv Eestis elamine riiklikes huvides;
 5) ravikulukindlustuse leping, mis vastab välismaalaste seaduse §-s 120 sätestatud nõuetele.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud motiveeritud toetuskirjale kirjutab alla Vabariigi Valitsuse või valitsusasutuse juht ning toetuskiri esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile posti teel või elektrooniliselt. Kui toetuskiri esitatakse elektrooniliselt, peab see olema digitaalselt allkirjastatud.

§ 39.  Tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel välislepingu alusel esitatavad dokumendid

  Välismaalaste seaduse § 118 punkti 7 alusel antud tähtajalise elamisloa välislepingu alusel pikendamise taotlemisel esitatakse:
 1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 2;
 2) foto;
 3) dokumendid, mis tõendavad elamisloa pikendamise taotlemise aluseks olevaid asjaolusid;
 4) dokument, mis tõendab piisavat legaalset sissetulekut;
 5) ravikulukindlustuse leping, mis vastab välismaalaste seaduse §-s 120 sätestatud nõuetele.

§ 40.  Tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel püsivalt Eestis elamiseks esitatavad dokumendid

 (1) Välismaalaste seaduse § 118 punkti 9 alusel antud tähtajalise elamisloa püsivalt Eestisse elama asumiseks pikendamise taotlemisel esitatakse:
 1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 2;
 2) foto;
 3) dokument, mis tõendab piisavat legaalset sissetulekut;
 4) ravikulukindlustuse leping, mis vastab välismaalaste seaduse §-s 120 sätestatud nõuetele.

 (2) Kui isikul, kes on asunud Eestisse elama enne 1990. aasta 1. juulit ning kes ei ole pärast nimetatud tähtaega lahkunud elama mõnda teise riiki puudub:
 1) legaalne sissetulek, peab ta tõendama muid elatusvahendeid või esitama kirjaliku kinnituse elatusvahendite puudumise kohta;
 2) ravikulukindlustuse leping, esitab ta kirjaliku kinnituse, et tal ei ole võimalik nimetatud dokumenti saada.

§ 41.  Alaealisele lapsele tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavad lisadokumendid

 (1) Tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel alaealisele lapsele esitatakse Eestisse elama mitteasuva või alaliselt välisriigis elava vanema notariaalselt või Eesti välisesinduses ametlikult kinnitatud allkirjaga nõusolek alaealise lapse jätkuvaks elamiseks Eestis, kui tähtajalise elamisloa taotlemisel antud nõusolek oli antud kindlaks tähtajaks. Nõusolek kehtib elamisloa pikendamise taotluse esitamiseks kaks kuud pärast nõusoleku andmist.

 (2) Kui tähtajalise elamisloa taotluse esitamisel lähtuti käesoleva määruse § 22 lõikes 2 sätestatust ning Eestisse elama mitteasuva või alaliselt välisriigis elava vanema esitatud kirjalik nõusolek oli antud kindlaks tähtajaks, lisatakse tähtajalise elamisloa pikendamise taotlusele käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele vastav Eestisse elama mitteasuva või alaliselt välisriigis elava vanema nõusolek.

§ 42.  Kriminaalkorras karistatud isiku poolt tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavad lisadokumendid

  Kriminaalkorras karistatud isik esitab tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel lisaks käesolevas määruses sätestatud dokumentidele kriminaalkorras karistamist tõendava dokumendi, kui välismaalast on karistanud välisriigi õiguskaitseorgan pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist.

§ 43.  Välisriigi luure- või julgeolekuteenistusega seotud välismaalase poolt tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavad lisadokumendid

 (1) Taotleja, kes töötab või on töötanud või teeninud välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses, esitab lisaks määruses nõutud dokumentidele, kui need asjaolud on pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud, järgmised dokumendid:
 1) töö- ja teenistuskäiku tõendav dokument;
 2) auastet tõendav dokument, kui taotlejal on auaste;
 3) dokument, mis tõendab taotleja reservi arvamist või erru minemist, kui taotleja on reservi arvatud või erru läinud pärast elamisloa andmist.

 (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud, esitab taotleja kirjaliku kinnituse selle kohta, et käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumente ei pea esitama taotleja, kes on NATO liikmesriigi kodanik.

§ 44.  Välisriigi relvajõududega seotud välismaalase poolt tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavad lisadokumendid

 (1) Taotleja, kes on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses või lepingulises teenistuses või on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ja sealt reservi arvatud, esitab tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel lisaks käesolevas määruses sätestatud dokumentidele, kui need asjaolud on pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud, järgmised dokumendid:
 1) töö- ja teenistuskäiku tõendav dokument;
 2) auastet tõendav dokument, kui taotlejal on auaste;
 3) dokument taotleja reservi arvamise kohta, kui ta on reservi arvatud.

 (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud, esitab taotleja kirjaliku kinnituse selle kohta, et lõikes 1 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumente ei pea esitama taotleja, kes on NATO liikmesriigi kodanik.

§ 45.  Tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse läbivaatamise tähtaeg

 (1) Otsus elamisloa pikendamise või pikendamisest keeldumise kohta tehakse hiljemalt kümme päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

 (2) Kui taotluses esineb käesoleva määruse § 2 lõikes 3 nimetatud puudusi, tehakse elamisloa pikendamise või pikendamisest keeldumise otsus kahe kuu jooksul puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

 (3) Kui elamisloa pikendamise taotluse tähtaeg on ennistatud, tehakse elamisloa pikendamise või pikendamisest keeldumise otsus kahe kuu jooksul elamisloa pikendamise taotluse esitamise päevast arvates.

4. peatükk Pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemine 

§ 46.  Pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotluse esitamine

 (1) Pikaajalise elaniku elamisluba või pikaajalise elaniku elamisloa taastamist taotlev välismaalane (edaspidi käesolevas peatükis taotleja) esitab vormikohase pikaajalise elaniku elamisloa või pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse (edaspidi käesolevas peatükis taotlus) Politsei- ja Piirivalveametile vähemalt kaks kuud enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

 (2) Taotluse võib Politsei- ja Piirivalveametile esitada posti teel või elektrooniliselt välismaalaste seaduse §-s 277 sätestatud juhtudel ja juhul, kui taotleja viimasest elamisloa või tööloa menetluses, elamisõiguse menetluses või isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses toimunud daktüloskopeerimisest ei ole möödunud üle kahe aasta ja taotleja biomeetrilised andmed ei ole muutunud.

 (3) Alla üheaastase lapse taotluse, kellele ei ole varem Eestis elamisluba antud, esitab alla üheaastase lapse seaduslik esindaja isiklikult.

§ 47.  Pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemisel esitatavad dokumendid

 (1) Pikaajalise elaniku elamisloa taotlemisel esitab taotleja järgmised dokumendid:
 1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 3;
 2) foto;
 3) dokument, mis tõendab püsivat ja legaalset sissetulekut;
 4) eesti keele tasemeeksami tunnistus, välja arvatud juhul, kui taotleja on vabastatud integratsiooninõude täitmisest või ei pea sooritama eesti keele tasemeeksamit.

 (2) Pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotlemisel esitab taotleja käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 nimetatud dokumendid.

 (3) Integratsiooninõude täitmisest vabastatud täisealine piiratud teovõimega taotleja esitab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud dokumendi asemel kohtuotsuse teovõime piiramise kohta.

 (4) Taotleja, kes on omandanud eesti keeles põhi-, kesk- või kõrghariduse, võib esitada käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud dokumendi asemel eesti keeles põhi-, kesk- või kõrghariduse omandamist tõendava dokumendi.

 (5) Taotleja, kes terviseseisundi tõttu ei ole püsivalt võimeline sooritama eesti keele tasemeeksamit, esitab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud dokumendi asemel ekspertkomisjoni otsuse tasemeeksami sooritamisest täieliku või osalise vabastamise kohta.

 (6) Kui pikaajalise elaniku elamisloa taotlejale on antud rahvusvaheline kaitse, esitab taotleja ka kirjaliku põhjenduse selle kohta, et taotleja vajab jätkuvalt rahvusvahelist kaitset ning rahvusvahelise kaitse andmise asjaolud ei ole ära langenud.

 (7) Kui pikaajalise elaniku elamisluba taotletakse püsivalt Eestis elava Eesti kodaniku või püsivalt Eestis elava ja Eestis pikaajalise elaniku elamisluba omava välismaalase alla üheaastasele lapsele, esitatakse taotlemisel järgmised dokumendid:
 1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 3;
 2) foto;
 3) lapse sünnitunnistus.

 (8) Välismaalane, kes on asunud Eestisse elama enne 1990. aasta 1. juulit, kes on elanud ja elab faktiliselt Eestis, ei ole siit lahkunud elama mõnda teise riiki ning kelle Eestis elamine ei kahjusta Eesti riigi huve, esitab taotlemisel käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 nimetatud dokumendid.

 (9) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud taotlejal puudub legaalne sissetulek, peab ta tõendama muid elatusvahendeid või esitama kirjaliku kinnituse elatusvahendite puudumise kohta.

§ 48.  Pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotluse läbivaatamise tähtaeg

 (1) Taotlus vaadatakse läbi ja otsus pikaajalise elaniku elamisloa andmise, andmisest keeldumise, taastamise või taastamisest keeldumise kohta tehakse kolme kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates, kuid hiljemalt kümme päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

 (2) Kui taotluses esineb käesoleva määruse § 2 lõikes 3 nimetatud puudusi, tehakse pikaajalise elaniku elamisloa andmise, andmisest keeldumise, taastamise või taastamisest keeldumise otsus kolme kuu jooksul puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

 (3) Kui taotluse esitamise tähtaeg ennistatakse, vaadatakse taotlus läbi ja otsustatakse pikaajalise elaniku elamisloa andmine, andmisest keeldumine, taastamine või taastamisest keeldumine kolme kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

5. peatükk Elamisloa kehtetuks tunnistamine 

§ 49.  Elamisloa kehtetuks tunnistamine

 (1) Elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse algatamise kohta saadetakse välismaalasele kirjalik teade.

 (2) Elamisloa kehtetuks tunnistamise kohta saadetakse välismaalasele viivitamata kirjalik teade.

6. peatükk Taotlustes esitatavad andmed 

§ 50.  Tähtajalise elamisloa taotluses esitatavad andmed

 (1) Tähtajalise elamisloa taotluses esitatakse järgmised andmed:
 1) eesnimi või -nimed;
 2) perekonnanimi või -nimed;
 3) eelmised nimed;
 4) isanimi;
 5) Eesti isikukood, kui see on taotlejal olemas, või sünniaeg;
 6) sugu;
 7) sünnikoht riigi täpsusega;
 8) rahvus;
 9) emakeel;
 10) kodakondsus või kodakondsused;
 11) eelmised kodakondsused;
 12) kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress Eestis ja elukoha aadress Eestis, kui elukoha aadress erineb kontaktaadressist Eestis (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, sihtnumber), kontaktaadress välisriigis (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber;
 13) tähtajalise elamisloa taotlemise alus;
 14) märge selle kohta, kui äriühing alustab tegevust riigi või erainvesteeringu toel, kui välismaalane taotleb tähtajalist elamisluba ettevõtluseks välismaalaste seaduse § 192 lõike 21 alusel;
 15) viide välislepingu sättele, kui välismaalane taotleb tähtajalist elamisluba välislepingu alusel vastavalt välismaalaste seaduse § 118 punktile 7;
 16) andmed taotleja perekonnaseisu kohta;
 17) andmed selle kohta, kas taotlejal on lähedasi sugulasi ja perekonnaliikmeid;
 18) andmed hariduse kohta;
 19) andmed taotleja õppimise, töötamise ja muude oluliste asjaolude kohta;
 20) andmed elamisloa või -õiguse omamise kohta teistes riikides, sealhulgas riik, liik ja kehtivusaeg;
 21) andmed selle kohta, kas taotleja on kriminaalkorras karistatud;
 22) andmed selle kohta, kas taotleja teenib või on teeninud välisriigi relvajõududes, sealhulgas kaadrisõjaväelasena, luure- või julgeolekuteenistuses, või kas taotleja osaleb või on osalenud sõjaväelistes operatsioonides väljaspool Eestit;
 23) dokumendi väljastuskoht;
 24) seadusliku esindaja andmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg, eestkostja nimi ja registrikood;
 25) muu taotlusega seotud oluline teave;
 26) kuupäev ja taotleja või tema seadusliku esindaja allkiri.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 8 ja 9 nimetatud andmeid kogutakse statistilistel eesmärkidel ning nende esitamine on vabatahtlik.

§ 51.  Tähtajalise elamisloa pikendamise taotluses esitatavad andmed

 (1) Tähtajalise elamisloa pikendamise taotluses esitatakse järgmised andmed:
 1) eesnimi või -nimed;
 2) perekonnanimi või -nimed;
 3) Eesti isikukood;
 4) kodakondsus või kodakondsused;
 5) rahvus;
 6) emakeel;
 7) kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress ja elukoha aadress Eestis, kui elukoha aadress erineb kontaktaadressist Eestis (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber;
 8) andmed taotleja perekonnaseisu kohta;
 9) andmed selle kohta, kas andmed taotleja lähedaste sugulaste ja perekonnaliikmete kohta on pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud;
 10) andmed taotleja õppimise, töötamise ja muude oluliste asjaolude kohta, kui need on pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud;
 11) andmed hariduse kohta;
 12) andmed elamisloa või -õiguse omamise kohta teistes riikides pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist, sealhulgas riik, liik ja kehtivusaeg;
 13) andmed selle kohta, kas taotlejat on pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist kriminaalkorras karistatud;
 14) andmed selle kohta, kas taotleja teenib või on teeninud välisriigi relvajõududes, sealhulgas kaadrisõjaväelasena, luure- või julgeolekuteenistuses, või kas taotleja osaleb või on osalenud sõjaväelistes operatsioonides väljaspool Eestit pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist;
 15) dokumendi väljastuskoht;
 16) seadusliku esindaja andmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg, eestkostja nimi ja registrikood;
 17) muu taotlusega seotud oluline teave;
 18) kuupäev ja taotleja või tema seadusliku esindaja allkiri.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 5, 6 ja 11 nimetatud andmeid kogutakse statistilistel eesmärkidel ning nende esitamine on vabatahtlik.

§ 52.  Pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemisel esitatavad andmed

 (1) Pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluses esitab taotleja järgmised andmed:
 1) eesnimi või -nimed;
 2) perekonnanimi või -nimed;
 3) Eesti isikukood;
 4) kodakondsus või kodakondsused;
 5) rahvus;
 6) emakeel;
 7) kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress ja elukoha aadress Eestis, kui elukoha aadress erineb kontaktaadressist Eestis (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber;
 8) andmed selle kohta, kas taotletakse pikaajalise elaniku elamisluba või selle taastamist;
 9) andmed taotleja perekonnaseisu kohta;
 10) andmed selle kohta, kas andmed taotleja lähedaste sugulaste ja perekonnaliikmete kohta on pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud;
 11) andmed hariduse kohta;
 12) andmed taotleja õppimise, töötamise ja muude oluliste asjaolude kohta, kui need on pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud;
 13) andmed elamisloa või -õiguse omamise kohta teistes riikides pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist, sealhulgas riik, liik ja kehtivusaeg;
 14) andmed rahvusvahelise kaitse saamise kohta mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis, sealhulgas riik ja rahvusvahelise kaitse andmise kuupäev;
 15) andmed selle kohta, kas taotlejat on kriminaalkorras karistatud pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist;
 16) andmed selle kohta, kas taotleja teenib või on teeninud välisriigi relvajõududes, sealhulgas kaadrisõjaväelasena, luure- või julgeolekuteenistuses, või kas taotleja osaleb või on osalenud sõjaväelistes operatsioonides väljaspool Eestit pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist;
 17) dokumendi väljastuskoht;
 18) seadusliku esindaja andmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg, eestkostja nimi ja registrikood;
 19) muu taotlusega seotud oluline teave;
 20) kuupäev ja taotleja või tema seadusliku esindaja allkiri.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 5, 6 ja 11 nimetatud andmeid kogutakse statistilistel eesmärkidel ning nende esitamine on vabatahtlik.

§ 53.  Taotlemisel esitatavad täiendavad andmed

 (1) Taotleja, kes teenib või on teeninud välisriigi relvajõududes, sealhulgas kaadrisõjaväelasena, luure- või julgeolekuteenistuses, või kes osaleb või on osalenud sõjaväelistes operatsioonides väljaspool Eestit, esitab tähtajalise elamisloa, selle pikendamise, pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemisel lisaks käesolevas määruses sätestatud andmetele järgmised andmed:
 1) õppimine sõjaväelistes erikoolides ja -kursustel, sealhulgas kooli või kursuse nimetus, eriala, kooli aadress ja õppimise aeg;
 2) osavõtt sõjaväelistest operatsioonidest teiste riikide territooriumil, sealhulgas riik, ametikoht, osalemise aeg, ülesanne;
 3) teenistus- või töökäigu kirjeldus, sealhulgas asutuse nimi, aadress, sõjaväeosa number, ameti- või töökoht, ülesanne, tegevussuund, väeliik, teenistuse või töötamise periood.

 (2) Taotleja, kellel on lähedasi sugulasi ja perekonnaliikmeid, esitab tähtajalise elamisloa, selle pikendamise, pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemisel lisaks käesolevas määruses sätestatud andmetele oma lähedaste sugulaste ja perekonnaliikmete kohta järgmised andmed:
 1) suhe taotlejaga;
 2) abikaasa puhul välisriigis sõlmitud abielu aeg ja koht;
 3) eesnimi või -nimed;
 4) perekonnanimi või -nimed;
 5) sugu;
 6) Eesti isikukood või sünniaeg;
 7) kodakondsus või kodakondsused;
 8) sünnikoht riigi täpsusega;
 9) kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber;
 10) kuupäev ja taotleja või tema seadusliku esindaja allkiri.

 (3) Taotleja esitab tähtajalise elamisloa pikendamise, pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemisel käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed, kui need on pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

 (4) Tähtajalise elamisloa taotluse, selle pikendamise taotluse, pikaajalise elaniku elamisloa taotluse ja selle taastamise taotluse esitamisel võetakse taotlejalt sõrmejäljed vastavalt isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud elamisloa menetluses sõrmejälgede võtmise korrale.

 (5) Kui tähtajalise elamisloa taotluse, tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse, pikaajalise elaniku elamisloa taotluse ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse esitab taotleja seaduslik esindaja, võetakse alla 15-aastase või piiratud teovõimega isiku sõrmejäljed vastavalt isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud elamisloa menetluses sõrmejälgede võtmise korrale.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 54.  Varem esitatud taotluste ja sooviavalduste läbivaatamine

  Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud sooviavaldused tähtajalise elamisloa taotlemiseks, tähtajalise elamisloa taotlused, tähtajalise elamisloa pikendamise taotlused, pikaajalise elaniku elamisloa taotlused ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotlused vaadatakse läbi avalduse või taotluse esitamise ajal kehtinud tingimustel ja korras.

§ 55.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 5. mai 2011. aasta määrus nr 12 „Välismaalase poolt esitatava elamisloakaardi väljaandmise, isikutunnistuse väljaandmise, välismaalase passi väljaandmise, pagulase reisidokumendi väljaandmise, tähtajalise elamisloa ning tähtajalise elamisloa pikendamise taotluste ning pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse vormide kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 56.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa 1 Tähtajalise elamisloa taotlus

Lisa 2 Tähtajalise elamisloa pikendamise taotlus

Lisa 3 Pikaajalise elaniku elamisloa või selle taastamise taotlus

/otsingu_soovitused.json