Teksti suurus:

Väikelaevale, osaliselt valmis väikelaevale ja väikelaeva komponentidele esitatavad ohutus- ja kvaliteedinõuded, nende teabe ja märgistusega varustamise ning nõuetele vastavuse tõendamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väikelaevale, osaliselt valmis väikelaevale ja väikelaeva komponentidele esitatavad ohutus- ja kvaliteedinõuded, nende teabe ja märgistusega varustamise ning nõuetele vastavuse tõendamise kord - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2022
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2015, 6

Väikelaevale, osaliselt valmis väikelaevale ja väikelaeva komponentidele esitatavad ohutus- ja kvaliteedinõuded, nende teabe ja märgistusega varustamise ning nõuetele vastavuse tõendamise kord1

Vastu võetud 18.12.2015 nr 141

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 35 lõike 7 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  Käesolevat määrust kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/53/EL väikelaevade ja jettide kohta ning direktiivi 94/25/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 354, 28.12.2013, lk 90–131) kohaldamisalas olevatele toodetele, milleks on:
  1) väikelaev ja osaliselt valmis väikelaev;
  2) jett ja osaliselt valmis jett;
  3) väikelaeva ja jeti komponent, kui see lastakse Euroopa Liidu turule eraldi;
  4) käitur, mis on paigaldatud või spetsiaalselt ette nähtud väikelaeva või jeti peale või sisse paigaldamiseks;
  5) käitur, mis on paigaldatud väikelaeva või jeti peale või sisse ning mida on oluliselt muudetud;
  6) oluliselt ümber ehitatud väikelaev või jett.

§ 2.   Tootele ja selle vastavushindamisele esitatavad nõuded

  (1) Toote võib teha kättesaadavaks või võtta kasutusele üksnes siis, kui nõuetekohase hooldamise ja ettenähtud otstarbel kasutamise korral ei ohusta see inimeste tervist, turvalisust, vara ega keskkonda, ning üksnes juhul, kui see vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2013/53/EL tulenevatele nõuetele.

  (2) Toote nõuetele vastavust tuleb tõendada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud õigusakti kohaselt.

§ 3.   Turujärelevalve

  Käesolevas määruses sätestatud nõuetele vastavuse üle teeb järelevalvet Veeteede Amet Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2013/53/EL, toote nõuetele vastavuse seaduses ja meresõiduohutuse seaduses sätestatud korras.

§ 4.   Üleminekuperiood

  (1) Kuni 2017. aasta 18. jaanuarini on lubatud turule lasta või kasutusele võtta tooteid, mis kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/25/EÜ väikelaevu käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 164, 30.6.1994, lk 15) reguleerimisalasse ning vastavad nimetatud direktiivis sätestatud nõuetele.

  (2) Kuni 15 kW võimsusega sädesüütega päramootoreid, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/53/EL I lisa B osa punktis 2.1 sätestatud I etapi heite piirnormidele, on lubatud turule lasta kuni 2020. aasta 18. jaanuarini, eeldusel, et need on tootnud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad vastavalt Euroopa Komisjoni soovitusele 2003/361/EÜ (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. juuli 2004. a määrus nr 162 „Väikelaevale, osaliselt valmis väikelaevale ja väikelaeva komponentidele esitatavad ohutus- ja kvaliteedinõuded, nende teabe ja märgistusega varustamise ning nõuetele vastavuse tõendamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 18. jaanuaril.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/53/EL väikelaevade ja jettide kohta ning direktiivi 94/25/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 354, 28.12.2013, lk 90–131).

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json