Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses riigikaitseseaduse jõustumisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2015, 11

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses riigikaitseseaduse jõustumisega

Vastu võetud 18.12.2015 nr 145

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 5 lõike 2, kaitseväeteenistuse seaduse § 11 lõike 2 ja päästeseaduse § 5 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2013. a määruse nr 151 „Kaitseliidu kodukord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2013. a määruses nr 151 „Kaitseliidu kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 3 punkt 3 ja lõike 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Uue allüksuse moodustamisel otsustab Kaitseliidu liikmeks vastuvõtmise kuni allüksuse juhatuse valimiseni struktuuriüksuse juht selle struktuuriüksuse juhatuse ettepanekul, mille koosseisu allüksus kuulub.”;

3) paragrahvi 7 lõikes 8 asendatakse tekstiosa „Lõigetes 5–7” tekstiosaga „Lõigetes 5–71”;

4) paragrahvi 7 lõige 12 sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Esimest korda Kaitseliidu liikmeks vastuvõtmisel annab Kaitseliidu liige tõotuse. Tõotuse andmise tseremoonia korraldatakse esimesel võimalusel.”;

5) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 15 järgmises sõnastuses:

„(15) Lõikes 13 sätestatud tõotus antakse vaid üks kord.”;

6) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Sõjaväelise auastmega sõjaaja ametikohale nimetatud kaitseväekohustuseta tegevliige ei või liikmestaatuse muutmise avaldust esitada ja tema liikmestaatuse muutmist ei või otsustada mobilisatsiooni ja sõjaseisukorra ajal.”;

7) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Liikmesuse peatamiseks tuleb liikmel esitada kirjalik avaldus selle struktuuriüksuse juhile, mille liige ta on. Naiskodukaitsja esitab avalduse selle allüksuse juhatusele, mille liige ta on. Liikmesuse peatamise otsustab struktuuriüksuse juht. Liikmesuse peatamise otsuses märgitakse liikmesuse peatumise tähtaeg.”;

8) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Liikmesuse peatamise avaldust ei või esitada teenistuskohustuse täitmise ajal. Sõjaväelise auastmega sõjaaja ametikohale nimetatud kaitseväekohustuseta tegevliige ei või esitada liikmesuse peatamise avaldust ja tema liikmesuse peatamist ei või otsustada mobilisatsiooni või sõjaseisukorra ajal.”;

9) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Väljaastumine on liikme vabatahtlik lahkumine Kaitseliidust. Selleks esitab liige selle struktuuriüksuse juhile, mille liige ta on, kirjaliku avalduse, mis vaadatakse läbi 30 päeva jooksul avalduse esitamisest arvates. Naiskodukaitsja esitab avalduse selle allüksuse juhatusele, mille liige ta on.”;

10) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Väljaastumise avaldust ei või esitada teenistuskohustuse täitmise ajal. Sõjaväelise auastmega sõjaaja ametikohale nimetatud kaitseväekohustuseta tegevliige ei või esitada väljaastumise avaldust ja tema avaldust ei või läbi vaadata mobilisatsiooni või sõjaseisukorra ajal.”;

11) paragrahvi 11 lõikes 8 asendatakse sõna „ametisse” sõnaga „ametikohale”;

12) paragrahvi 16 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „tähtaja” sõnadega „ning liikmemaksust vabastamise korra”;

13) paragrahvi 19 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Mobilisatsiooni ja sõjaseisukorra ajal täidab peastaabi ülema ametikohale nimetatud tegevväelane oma põhiülesandeid Kaitseliidu ülema määratud ulatuses.”;

14) paragrahvi 21 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Mobilisatsiooni ja sõjaseisukorra ajal täidab malevapealiku ametikohale nimetatud tegevväelane oma põhiülesandeid Kaitseliidu ülema määratud ulatuses.”;

15) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Allüksuse revisjonikomisjoni moodustamise ja tegevuse lõpetamise otsustab struktuuriüksuse juhatus.”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2013. a määruse nr 54 „Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2013. a määruses nr 54 „Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 7 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) teave kaitseväekohustuse võtmise taotluse või sõjaväelise auastmega sõjaaja ametikohale nimetamise nõusoleku esitamise kohta;”;

2) paragrahvi 16 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) kaitseväekohustuseta Kaitseliidu tegevliikme sõjaväelise auastmega sõjaaja ametikohalt vabastamisel, välja arvatud uuele sõjaväelise auastmega sõjaaja ametikohale nimetamise korral.”;

3) paragrahvi 19 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) Kaitseväe esindajal Kaitseväe korralduse seaduses, kaitseväeteenistuse seaduses või riigikaitseseaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 5 „Päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning isikute koostöö kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruses nr 5 „Päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning isikute koostöö kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 5 asendatakse sõna „kaitsevägi” sõnaga „Kaitsevägi” vastavas käändes;

2) paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Päästetöö juhil on õigus anda lõigetes 4–7 sätestatud asutustele ja isikutele ning muule päästesündmuse lahendamisel osalevale asutusele ja isikule korraldus määrata esindaja staapi või juhtimisgruppi.”.

§ 4.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Hannes Hanso
Kaitseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json