Teksti suurus:

Keskkonnaministri 15. jaanuari 2010. a määruse nr 1 „Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2015, 26

Keskkonnaministri 15. jaanuari 2010. a määruse nr 1 „Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 14.12.2015 nr 69

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 117 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Keskkonnaministri 15. jaanuari 2010. a määruses nr 1 „Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord“ (RT I, 04.06.2013, 7) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Jäätmearuanne, mis käsitleb aruande esitaja jäätmealast tegevust eelmisel kalendriaastal, esitatakse hiljemalt 31. jaanuariks.“;

2) paragrahvi 3 lõiked 1–2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Jäätmearuanne esitatakse ametile käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud vormingus elektrooniliselt digitaalallkirjaga vastavalt digitaalallkirja seadusele või autoriseeritud kasutajana vahetult Keskkonnaagentuuri hallatavasse veebipõhisesse keskkonnaregistri alaminfosüsteemi (edaspidi infosüsteem).

(2) Elektrooniliselt edastatava jäätmearuande digitaalne vorming on tabelarvutusfaili vorming, mis tehakse kättesaadavaks ameti ning infosüsteemi veebilehtedel.“;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui aruantaval kalendriaastal aruande esitajal jäätmealast tegevust ei toimunud, esitab ta ametile määruse lisa 1 kohase täidetud esilehe sellekohase kinnitusega.“.

§ 2. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json