Teksti suurus:

Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2015, 32

Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.12.2015 nr 65

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 72 lõike 5 punktide 1–3 ja § 79 lõike 6 alusel.

1. peatükk Kulude koosseis 

§ 1.   Erihoolekandeteenuste kulude koosseis

  (1) Erihoolekandeteenuste maksimaalse maksumuse hulgas kaetakse järgmised kulude koostisosad:
  1) personali palga- ja koolituskulu;
  2) personali transpordikulu, mis on seotud teenust saavate isikute asjaajamisega;
  3) nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 13 lõike 1 punktis 3 nimetatud isikute tervisekontrolli kulu ja töötajate vaktsineerimise kulu;
  4) büroo- ja postitarvete ning sideteenuste kulu.

  (2) Igapäevaelu toetamise teenuse puhul kaetakse maksimaalse maksumuse hulgas lisaks lõikes 1 sätestatule järgmised kulude koostisosad:
  1) sotsiaalhoolekande seaduse § 87 lõikes 2 sätestatud tegevuste elluviimiseks vajalike vahendite, materjalide, ruumide sisustuse ja muu kulu;
  2) teenuseosutaja omandis või kasutuses olevate teenuse osutamise ruumide koristustarvete kulu.

  (3) Toetatud elamise teenuse puhul kaetakse maksimaalse maksumuse hulgas lisaks lõikes 1 sätestatule teenust saavate isikute kasutuses olevate ruumide sisustuse ja inventari kulu.

  (4) Kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul kaetakse maksimaalse maksumuse hulgas lisaks lõikes 1 sätestatule järgmised kulude koostisosad:
  1) teenust saavate isikute transpordikulu, mis on seotud tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisega;
  2) sotsiaalhoolekande seaduse § 97 lõikes 3 või § 100 lõikes 2 sätestatud tegevuste elluviimiseks vajalike vahendite, materjalide ja muu kulu;
  3) teenust saavate isikute hügieenitarvete, riiete ja voodipesu ning nende soetamise ja hooldamisega seotud kulu;
  4) teenust saavate isikute käsimüügiravimite ja meditsiinitarvete kulu;
  5) teenust saavate isikute kasutuses olevate eluruumide sisustuse kulu;
  6) administratsiooniruumide ja nende ruumide, kus viiakse ellu teenuse sisuks olevaid tegevusi, hooldus- ja kommunaalkulu.

  (5) Ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul kaetakse maksimaalse maksumuse hulgas lisaks käesolevas paragrahvis sätestatule inkontinentsitoodete ning naha kaitse ja puhastamise vahendite kulu.

  (6) Kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul on teenust saama õigustatud isiku omaosaluse kulude koostisosad:
  1) isiku toitlustamise kulu, sealhulgas toitlustamisega seotud personali palgakulu;
  2) isiku majutamisega seotud kulud, mida ei ole loetletud lõikes 4, ja majutusega seotud ruumide, mida isik kasutab teiste teenust saavate isikutega ühiselt, sealhulgas tualettruumi, vannitoa ja koridori hooldus- ja kommunaalkulu ning nende ruumide hooldusega seotud personali palgakulu.

2. peatükk Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus ja kulude hüvitamine 

§ 2.   Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus

  (1) Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 88 nimetatud igapäevaelu toetamise teenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama, on õigus saada igapäevaelu toetamise teenust maksimaalse maksumusega 114 eurot kalendrikuus.

  (2) Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 92 nimetatud töötamise toetamise teenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama, on õigus saada töötamise toetamise teenust maksimaalse maksumusega 94 eurot kalendrikuus.

  (3) Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 95 nimetatud toetatud elamise teenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama, on õigus saada toetatud elamise teenust maksimaalse maksumusega 177 eurot kalendrikuus.

  (4) Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 98 nimetatud kogukonnas elamise teenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama, on õigus saada kogukonnas elamise teenust maksimaalse maksumusega 329 eurot kalendrikuus.

  (5) Sotsiaalhoolekande seaduse § 101 lõikes 1 nimetatud ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones korraga rohkem kui 12-le isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 450 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones kuni 12-le isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 495 eurot kalendrikuus.

  (6) Sotsiaalhoolekande seaduse § 101 lõikes 2 või 3 nimetatud ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones korraga rohkem kui 12-le isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 664 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones kuni 12-le isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 730 eurot kalendrikuus.

  (7) Sotsiaalhoolekande seaduse § 101 lõikes 5 nimetatud kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud täisealisele isikule, kes on suunatud ööpäevaringset erihooldusteenust saama, on osutatava ööpäevaringse erihooldusteenuse maksimaalne maksumus 909 eurot kalendrikuus.

  (8) Sotsiaalhoolekande seaduse § 101 lõikes 5 nimetatud kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud alaealisele isikule, kes on suunatud ööpäevaringset erihooldusteenust saama, on osutatava ööpäevaringse erihooldusteenuse maksimaalne maksumus 1945 eurot kalendrikuus.

  (9) Sotsiaalhoolekande seaduse § 101 lõikes 5 nimetatud kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikule, kes on alaealisena suunatud ööpäevaringset erihooldusteenust saama ja kes omandab põhiharidust ning saab õppeaasta kestel täisealiseks, on osutatava ööpäevaringse erihooldusteenuse maksimaalne maksumus kuni õppeaasta lõpuni 1945 eurot kalendrikuus.

§ 3.   Kulude hüvitamine erihoolekandeteenuse osutamise alustamisel või lõpetamisel kalendrikuu kestel

  Kui erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule hakatakse erihoolekandeteenust osutama või lõpetatakse erihoolekandeteenuse osutamine kalendrikuu kestel, tasutakse maksimaalsest maksumusest nimetatud kalendrikuul osutatud erihoolekandeteenuse eest proportsionaalselt teenuse saamise päevade arvuga.

§ 4.   Kulude tasumine teenuse kasutamata jätmise korral ja kirjaliku teate edastamine

  (1) Kui isik ei kasuta toetatud elamise teenust, kogukonnas elamise teenust või ööpäevaringset erihooldusteenust rohkem kui kaks kuud järjest statsionaarse tervishoiuteenuse saamise tõttu, tasub Sotsiaalkindlustusamet teenuseosutajale vastava ajavahemiku eest igakuiste arvete ja kirjaliku kinnituse alusel riigi rahastatava osa arvel märgitud ulatuses, kuid kõige rohkem sotsiaalhoolekande seaduse § 79 lõikes 4 sätestatud ulatuses.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kirjalik kinnitus peab olema esitatud sotsiaalhoolekande seaduse § 80 lõigetes 4–6 sätestatud korras ja nimetatud isikute poolt.

  (3) Kui isik esitab teenuseosutajale kirjaliku kinnituse või teate selle kohta, et ta ei kasuta teenust või ei soovi teenust saada suunamisotsuses märgitud tähtaja lõpuni, edastab teenuse osutaja asjakohase teate koos arvega Sotsiaalkindlustusametile.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json