Teksti suurus:

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hindade, ülevõetava tasu arvestamise korra ja maksimaalse suuruse ühes aastas ning sõidu- ja majutuskulude hüvitamise korra, maksimaalse maksumuse ja sõidukulu määra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2015, 33

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hindade, ülevõetava tasu arvestamise korra ja maksimaalse suuruse ühes aastas ning sõidu- ja majutuskulude hüvitamise korra, maksimaalse maksumuse ja sõidukulu määra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine

Vastu võetud 21.12.2015 nr 66

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 57, § 58, § 60 lõike 5 ja § 69 lõike 10 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse:
  1) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate selliste teenuste loetelu ja hind, mille eest riik tasu maksmise kohustuse üle võtab;
  2) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest ülevõetava tasu maksimaalne suurus ühes kalendriaastas ja tasu arvestamise kord;
  3) sõidukulu määr ühe kilomeetri kohta, sõidu- ja majutuskulude hüvitamise kord ning sõidu- ja majutuskulude maksimaalne maksumus õigustatud isiku ja alla 16-aastase õigustatud isiku saatja kohta ühes kalendriaastas;
  4) rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumid.

§ 2.   Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hind

  Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate selliste teenuste loetelu ja hind, mille eest riik tasu maksmise kohustuse üle võtab, on sätestatud käesoleva määruse lisas 1.

§ 3.   Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest ülevõetava tasu maksimaalne suurus ühes aastas ja tasu arvestamise kord

  (1) Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse riigi poolt ülevõetava tasu maksimaalne suurus sotsiaalhoolekande seaduse § 59 lõike 1 punktides 1 ja 8 nimetatud isiku eest on 1395 eurot kalendriaastas kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil isik saab 16-aastaseks.

  (2) Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse riigi poolt ülevõetava tasu maksimaalne suurus sotsiaalhoolekande seaduse § 59 lõike 1 punktis 2 nimetatud isiku eest on 1395 eurot kalendriaastas kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil isik saab 19-aastaseks.

  (3) Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse riigi poolt ülevõetava tasu maksimaalne suurus sotsiaalhoolekande seaduse § 59 lõike 1 punktides 3–7 nimetatud isiku eest on 483 eurot kalendriaastas. Kui sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust osutatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 56 lõikes 3 nimetatud rehabilitatsiooniprogrammi alusel, on sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse riigi poolt ülevõetava tasu maksimaalne suurus 1000 eurot kalendriaastas.

  (4) Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse riigi poolt ülevõetava tasu maksimaalne suurus sotsiaalhoolekande seaduse § 59 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud isiku eest, kellel on psüühikahäire, on 2325 eurot kalendriaastas.

  (5) Sotsiaalhoolekande seaduse § 59 lõike 1 punktis 1 nimetatud isikul, kellel on liikumispuue, on õigus saada käesoleva määruse lisas sätestatud teenusena füsioterapeudi teenust või füsioterapeudi grupitöö teenust kolmekordses piirmahus.

  (6) Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse riigi poolt ülevõetava tasu maksimaalset suurust suurendatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 nimetatud isikutel:
  1) kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikule on osutatud rehabilitatsioonivajaduse hindamise ja rehabilitatsiooni planeerimise teenust (edaspidi rehabilitatsiooniplaani koostamine) käesoleva määruse lisas sätestatud maksimaalse maksumuse ulatuses või sellest on kasutamata jäänud vähem kui rehabilitatsiooniplaani koostamise maksumus, kuid isikule on vaja koostada rehabilitatsiooniplaan tulenevalt puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse §-st 21 – rehabilitatsiooniplaani koostamiseks selle maksimaalse maksumuse võrra;
  2) kui käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud isikule on osutatud rehabilitatsiooniplaani täiendamise ja tulemuste hindamise teenust (edaspidi rehabilitatsiooniplaani täiendamine) maksimaalse maksumuse ulatuses või sellest on kasutamata jäänud vähem kui rehabilitatsiooniplaani täiendamise maksumus, kuid isiku rehabilitatsiooniplaani on vaja täiendada tulenevalt sotsiaalhoolekande seaduse § 82 lõikest 1 – rehabilitatsiooniplaani täiendamiseks selle maksimaalse maksumuse võrra.

§ 4.   Sõidu- ja majutuskulude hüvitamine

  (1) Majutuskulude maksimaalne maksumus sotsiaalhoolekande seaduse § 59 lõikes 1 nimetatud õigustatud isiku ja vajaduse korral alla 16-aastase õigustatud isiku saatja kohta on 23,97 eurot ühes ööpäevas ja 119,85 eurot ühes kalendriaastas.

  (2) Majutuskulude maksimaalne maksumus sotsiaalhoolekande seaduse § 59 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud isiku kohta, kellel on psüühikahäire, on 23,97 eurot ühes ööpäevas ja 838,95 eurot ühes kalendriaastas.

  (3) Kui isik kasutab teenuse saamise ajal majutust teenuseosutaja juures, makstakse majutushüvitis majutatud päevade eest teenuseosutajale.

  (4) Sõidukulude piirmäär ühe kilomeetri kohta on 0,20 eurot. Sõidukulude maksimaalne maksumus isiku kohta ühes kalendriaastas on 41,55 eurot. Kui isik või tema esindaja esitab kuludokumendina sõidupileti, hüvitatakse isikule ja tema esindajale sõidupileti maksumus.

  (5) Sõidukulude hüvitamiseks esitab isik Sotsiaalkindlustusametile taotluse ja kuludokumendid. Taotluses märgitakse:
  1) õigustatud isiku nimi ja isikukood või sünniaeg, postiaadress ja telefoninumber;
  2) õigustatud isiku saatja sõidukulu hüvitamise taotlemisel saatja nimi ja isikukood või sünniaeg, postiaadress ja telefoninumber;
  3) Sotsiaalkindlustusameti otsuse või suunamiskirja number;
  4) arvelduskonto number, kuhu hüvitis kantakse;
  5) lähtekoht, sihtkoht ja läbitud vahemaa kilomeetrites, vajaduse korral selgitus;
  6) taotlusele lisatud sõidukulu tõendavate dokumentide loetelu.

  (6) Sotsiaalkindlustusamet otsustab sõidukulude hüvitamise või sellest keeldumise hiljemalt 20 tööpäeva jooksul taotluse, kuludokumentide ja rehabilitatsiooniteenuse osutajalt rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohta arve saamise päevast arvates.

§ 5.   Sõidu- ja majutuskulude maksimaalne maksumus õigustatud isiku ja alla 16-aastase õigustatud isiku saatja kohta ühes kalendriaastas

  (1) Sõidu- ja majutuskulude maksimaalne maksumus sotsiaalhoolekande seaduse §-s 59 nimetatud õigustatud isiku ja teenuseosutaja kohta kokku ühes kalendriaastas on 161,40 eurot.

  (2) Sõidu- ja majutuskulude maksimaalne maksumus sotsiaalhoolekande seaduse § 59 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud isiku kohta, kellel on psüühikahäire, on 880,50 eurot kalendriaastas.

  (3) Sõidu- ja majutuskulude maksimaalne maksumus sotsiaalhoolekande seaduse §-s 60 nimetatud alla 16-aastase õigustatud isiku saatja kohta ühes kalendriaastas on 161,40 eurot.

  (4) Sõidu- ja majutuskulude maksimaalne maksumus päevas on 26 eurot.

§ 6.   Sõidu- ja majutuskulude hüvitamise kord ning sõidukulude määr

  (1) Kui sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust on vajalik osutada õigustatud isiku igapäevases keskkonnas, arvestatakse teenuseosutaja sõidule kuluv aeg teenuse osutamise aja hulka, võttes aluseks isiku juurde sõitva spetsialisti osutatava teenuse tunnihinna.

  (2) Sõidu- ja majutuskulu piirmäär ühe kilomeetri kohta on 0,10 eurot.

  (3) Sõidu- ja majutushüvitis makstakse välja teenuse kasutamise päevade eest teenuse kasutamisele järgneval kuul.

  (4) Kui isik kasutab teenuse saamise ajal majutust teenuseosutaja juures, makstakse isiku nõusolekul sõidu- ja majutushüvitis majutatud päevade eest arve alusel teenuseosutajale.

§ 7.   Rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumid

  Rehabilitatsiooniprogrammi hindamisskaala ja selle täpsustatud hindamiskriteeriumid on sätestatud käesoleva määruse lisas 2.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud isikul, kes esitas taotluse ja kelle rehabilitatsiooniteenuse osutamise otsus oli tehtud sotsiaalhoolekande seaduse kuni 2015. aasta 31. detsembrini kehtinud redaktsiooni kohaselt, on õigus riigi poolt ülevõetava tasu maksimaalsele suurusele 1395 eurot kalendriaastas kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil isik saab 18-aastaseks.

  (2) Käesoleva määruse § 3 lõikes 5 nimetatud isikul, kes esitas taotluse ning kelle rehabilitatsiooniteenuse osutamise otsus oli tehtud sotsiaalhoolekande seaduse kuni 2015. aasta 31. detsembrini kehtinud redaktsiooni kohaselt, on õigus saada käesoleva määruse lisas sätestatud teenusena füsioterapeudi teenust või füsioterapeudi grupitöö teenust selle kehtestatud piirmahus kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil isik saab 18-aastaseks.

  (3) Käesoleva määruse § 4 kehtib 31. detsembrini 2016. a.

§ 9.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

  (2) Määruse §-d 5 ja 6 jõustuvad 1. jaanuaril 2017. a.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hind

Lisa 2 Rehabilitatsiooniprogrammi hindamisskaala ja selle täpsustatud hindamiskriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json