Teksti suurus:

Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti koolituskava

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2015, 34

Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti koolituskava

Vastu võetud 21.12.2015 nr 67

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 68 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti koolituse täpsustatud maht ja koolituse sisu.

§ 2.   Koolituse täpsustatud maht ja sisu

  (1) Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti koolitus (edaspidi koolitus) koosneb viiest ainest ja lõputööst.

  (2) Koolituse kavas on 88 tundi auditoorset tööd, 68 tundi iseseisvat tööd õppematerjalidega, lugemist ja kodutööde ettevalmistamist ning lõputööd rehabilitatsioonivaldkonnas.

  (3) Koolituse ainete nõutav maht on 156 tundi. Koolituse täpsustatud sisu on kehtestatud määruse lisas.

  (4) Tunni pikkus on 45 minutit.

§ 3.   Täiendavad õppekava nõuded

  (1) Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti koolituskava õppekavarühmaks on sotsiaaltöö ja nõustamine.

  (2) Koolitusel osalemiseks peab isik vastama sotsiaalhoolekande seaduse § 68 lõikes 1, 2 või 4 kehtestatud nõuetele või omandama kõrgharidust ühel sotsiaalhoolekande seaduse § 68 lõikes 1 või 2 nimetatud erialal.

  (3) Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
  1) tunnistuse väljastamise tingimuseks on vähemalt 80% ulatuses kontaktõppe läbimine ja õpiväljundite saavutamine täies mahus;
  2) lõpetamisel väljastatakse isikule tunnistus.

  (4) Õpet läbiviival õppejõul peab olema vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon rehabilitatsiooni-, sotsiaal- või haridusvaldkonnas.

  (5) Õppejõul on õigus kaasata õppe läbiviimiseks eksperti, kes omab varasemat kogemust rehabilitatsiooniteenuse osutamise või korraldamisega.

  (6) Sotsiaalkindlustusametil on õigus hinnata ja tunnustada varem läbitud õpinguid ning nende vastavust määrusega kinnitatud täiendusõppekava nõuetele.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrust kohaldatakse koolitusele, mida alustatakse pärast määruse jõustumist.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti täienduskoolitus 156 tundi

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json