Teksti suurus:

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2015, 36

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu

Vastu võetud 21.12.2015 nr 69

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 61 lõike 2 ning § 69 lõigete 6 ja 10 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse:
  1) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise (edaspidi tasu maksmise kohustuse ülevõtmine) taotluse andmete loetelu;
  2) tasu maksmise kohustuse ülevõtmise otsustamiseks vajalike andmete loetelu;
  3) sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse kindlaksmääramisel koostatava tegevuskava andmete loetelu;
  4) rehabilitatsiooniprogrammi andmete loetelu.

§ 2.   Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise taotlemine

  (1) Sotsiaalhoolekande seaduse § 59 lõike 1 punktides 1 ja 3–7 nimetatud isik esitab tasu maksmise kohustuse ülevõtmise taotlemiseks Sotsiaalkindlustusametile taotluse.

  (2) Sotsiaalhoolekande seaduse § 59 lõike 1 punktis 2 nimetatud isik esitab tasu maksmise kohustuse ülevõtmise taotlemiseks Sotsiaalkindlustusametile alaealiste komisjoni otsuse, milles on mõjutusvahendina määratud rehabilitatsiooniteenuse osutamine. Otsuses peavad sisalduma ka käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud andmed, välja arvatud punktides 4, 5, 7 ja 8 nimetatud andmed.

  (3) Lõikes 2 nimetatud otsuse võib isikuga kokkuleppel Sotsiaalkindlustusametile esitada otsuse teinud alaealiste komisjon.

  (4) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) nimi ja isikukood, kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) ja arvelduskonto number;
  2) seadusliku esindaja korral esinduse alus, esindaja nimi ja isikukood, esindaja kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) ja arvelduskonto number;
  3) märge, mil viisil ja mis aadressil soovitakse Sotsiaalkindlustusametilt dokumente ja teateid saada (e-postiga, e-postiga krüpteeritult, posti teel tähtkirjaga, posti teel lihtkirjaga, klienditeeninduses, iseteenindusportaalis);
  4) märge, kas 16-aastase või vanema isiku toimetulekuvõime on pärast viimast puude või töövõime hindamist muutunud (paranenud, halvenenud, ei ole muutunud, on väga muutlik);
  5) märge, kas ja millist abi 16-aastane või vanem isik vajab Sotsiaalkindlustusametis sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse hindamisel (saatja, tugiisik, viipekeele tõlk või muu abi);
  6) kinnitus sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise ja teenuse osutamise raames isiku delikaatsete isikuandmete teenuseosutajale edastamisega nõustumiseks;
  7) kinnitus, et isik ei ole töötuna arvele võetud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel;
  8) kinnitus, et isik ei ole hõivatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 lõike 5 punktides 3–51 nimetatud tegevusega ega omanda põhi-, üldkesk-, kutse- või kõrgharidust;
  9) taotluse esitamise kuupäev;
  10) taotleja allkiri.

  (5) Sotsiaalkindlustusametil on õigus saada isiku kohta tasu maksmise kohustuse ülevõtmiseks ja teenuse osutamiseks järgmisi andmeid:
  1) isiku demograafilised andmed: vanus, haridus, harrastused/huvid, sotsiaalne staatus, perekonnaseis, elukorraldus;
  2) seni rakendatud abimeetmed: rehabilitatsiooniteenused, sotsiaalteenused, erihoolekandeteenused, tervishoiuteenused, tööturuteenused, teised toimetulekut toetavad teenused või muu abi ja hinnang saadud abile/teenustele;
  3) toimetulek erinevates valdkondades: kognitiivsed võimed, liikumine, enese eest hoolitsemine, inimestega lävimine, igapäevased toimingud, osalemine ühiskonnaelus, raskuste mõju.

  (6) Sotsiaalkindlustusamet koostab käesoleva paragrahvi lõike 5 andmete põhjal esmase hindamise kokkuvõtte, mis sisaldab järgmisi andmeid: erinevates valdkondades toimetuleku hindamise kokkuvõte, rehabilitatsioonivaldkonnad ja -eesmärgid, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavad teenused ja muud teenused, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse otsus.

§ 3.   Sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse kindlaksmääramisel koostatava tegevuskava andmed

  (1) Sotsiaalse rehabilitatsiooni plaan koosneb üld-, A-, B-, C- ja D-osast.

  (2) Sotsiaalse rehabilitatsiooni plaan koostatakse Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemis.

  (3) Sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani üldosa peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) Sotsiaalkindlustusameti koostatud teenusevajaduse otsuse number, mis märgitakse rehabilitatsiooniplaani numbrina;
  2) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  3) rehabilitatsiooniplaani koostamise eest vastutava spetsialisti nimi ja kontaktandmed;
  4) teenuse saaja nimi, isikukood, vanus, elukoht, kontaktandmed (e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber) ja suhtluskeel;
  5) teenuse saaja seadusliku esindaja või kontaktisiku nimi, isikukood, kontaktandmed (e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber) ja suhtluskeel.

  (4) Sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani A-osa (kliendi andmestik) peab sisaldama järgmisi andmeid teenuse saaja kohta:
  1) alusharidus: kui laps omandab alusharidust, siis omandamise viis, asutuse nimi ja kontaktandmed, vajaduse korral kommentaar (kodune, tavalasteaed, tavalasteaia erirühm, erilasteaed);
  2) haridus: kui isik õpib, siis hariduse liik, asutuse nimi ja kontaktandmed, vajaduse korral kommentaar (põhiharidus, keskharidus, kutseharidus, keskeriharidus, kõrgharidus, muu; vajaduse korral kommenteerida – hariduseta, lõpetamata, tavakool, tavakooli eriprogramm, tavakooli eriklass, erikool, koduõpe, muu);
  3) omandatud eriala või kutse;
  4) sotsiaalne staatus: kodune, õpilane, üliõpilane, töötab (ametikoha nimetus, koormus, töökorraldust puudutav info), ei tööta, vanaduspensionär, muu; kui valitakse „ei tööta”, siis põhjendus – ei ole kunagi tööl käinud, otsib tööd; kui kaua on töötu olnud, kas on registreeritud töötuna või mitte;
  5) puude raskusaste ja kehtivus;
  6) töövõime ulatus, töövõime kaotuse protsent või invaliidsusgrupp ja kehtivus;
  7) perekonnaseis (vallaline, abielus, elab elukaaslasega, elab abikaasast lahus, lahutatud, lesk);
  8) elukorraldus, vajaduse korral kommentaar (iseseisvalt, elamine kõrvalabiga, sotsiaal- või raviasutuses, muu);
  9) sotsiaalvõrgustik (lähivõrgustiku liikmete nimed, vanus, seos teenuse saajaga; formaalse võrgustiku liikmete nimed, kontaktandmed, seos teenuse saajaga) ja kellega sotsiaalvõrgustiku liikmetest (sh teised teenuse saajaga seotud rehabilitatsiooniteenuse osutajad) on rehabilitatsioonivajaduse planeerimisel võrgustikutööd tehtud;
  10) osutatavad ja viimase kahe aasta jooksul osutatud teenused (teenuse nimetus ja eesmärk, teenuseosutaja nimi ja kontaktandmed).

  (5) Sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani B-osa (terviseolukorra, tegevusvõime, osaluse ja keskkonnategurite (sh sotsiaalse keskkonna) uuring ja põhjendatud hinnang) peab sisaldama teenuse saajat hinnanud rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistide nime ja eriala nimetust, hinnangut teenuse saaja tegevusvõime kohta koos viitega allikale ning soovitusi isikule ja tema perele järgmistes valdkondades:
  1) iseseisev toimetulek: hinnatakse toimetulekuoskusi, teistest sõltuvust igapäevatoimingutes, otsuste langetamisega seotud iseseisvust, kohanemisvõimet, elamistingimustest ja majanduslikust toimetulekust lähtuvat iseseisvust, kirjeldatakse terviseseisundit (sh psüühikahäire raskusastet) ja raviskeemi jälgimist ning toimetuleku seost terviseseisundi ja haigusteadlikkusega;
  2) psühholoogiline tasakaal: hinnatakse käitumist, emotsionaalset seisundit, suhtlemis- ja kontaktivõimet, koostööoskusi, kognitiivseid protsesse ja isiksuseomadusi;
  3) õppimine ja hariduse omandamine: hinnatakse õpioskusi, sealhulgas hariduslikke erivajadusi, võimeid (sh kommunikatsioonivõime), kutsesobivust ja kutsevaliku perspektiive, lähtudes kliendi motivatsioonist, püsivusest ja võimetest;
  4) tööle saamine ja tööl püsimine: hinnatakse kutsesobivust ja töövõimalusi, lähtudes füüsilisest ja emotsionaalsest tegevusvõimest; hinnatakse ja uuritakse tegevuseeldusi; kirjeldatakse tegevusvõimet mõjutavaid muid tegureid;
  5) sotsiaalne aktiivsus: hinnatakse kliendi kaasatust, osalusvõimet pärssivaid näitajaid ja arendamisvõimalusi;
  6) elu- või töökoha kohandamine: nimetada, millised kohandamised on tehtud ja/või vajalikud;
  7) abivahendi kasutamine: nimetada, milliseid abivahendeid kasutab ja millises keskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum või universaalne); uute vajalike abivahendite puhul märkida abivahendi nimetus, ISO-kood vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 48 lõike 2 alusel kehtestatud abivahendite loetelule, vajaduse põhjendus ja millises keskkonnas isik seda vajab (lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum või universaalne);
  8) puude liik: psüühikahäire, vaimupuue, kõnepuue, kuulmispuue, nägemispuue, liikumispuue, liitpuue (liitpuude korral nimetada selle hulka kuuluvad puude liigid) või muud toimetuleku piirajad;
  9) probleemid, valdkonnapõhised eesmärgid ja loodetav tulemus selgitatakse välja koostöös teenuse saaja ja/või tema esindajaga. Rehabilitatsiooni eesmärk ja tulemus peab olema isikukeskne, mõõdetav ja saavutatav sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse otsuses märgitud ajavahemiku jooksul.

  (6) Psüühikahäirega 16-aastase või vanema isiku kohta peab sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani B-osa sisaldama järgmisi lisaandmeid:
  1) vaenuliku ja/või ohtliku käitumise esinemine;
  2) ennast kahjustava käitumise esinemine;
  3) sõltuvus alkoholist või narkootilisest ainest;
  4) vaimsed võimed.

  (7) Lapse kohta peab sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani B-osa sisaldama järgmisi lisaandmeid:
  1) last kasvatava isiku toimetulek oma rolliga tingituna vanemlikest oskustest, järelevalve tagamise võimalustest, tugivõrgustikust, last kasvatava isiku erivajadusest jm; rolliga toimetulekut mõjutavad riskitegurid (terviseolukord, puue, sõltuvusprobleemid vm); teadlikkus lapse erivajadusest ja motiveeritus info hankimiseks;
  2) kuni 16-aastase lapse tegevusvõimest tuleneva kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve vajadus, mis on tingitud erivajadusest, sealhulgas psüühilisest erivajadusest: vajab regulaarset kõrvalabi või juhendamist väljaspool oma elamiskohta vähemalt korra nädalas; vajab kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet igal ööpäeval; vajab pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet ööpäev läbi.

  (8) Sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani C-osa (plaani tegevuskava) peab rehabilitatsiooniteenuse, erihoolekandeteenuse või muude teenuste ning tegevuste ja meetmete kohta sisaldama (iga teenuse, tegevuse ja meetme kohta eraldi) järgmisi andmeid:
  1) teenuse, tegevuse või meetmega seotud otsesed eesmärgid ja tegevused eesmärkide saavutamiseks; eesmärgid peavad olema hinnangutes kirjeldatud probleemide, terviseolukorra, tegevusvõime, osaluse ja keskkonnateguritega kooskõlas, põhjendatud, isikukesksed ning mõõdetavad;
  2) teenuse, tegevuse või meetme nimetus;
  3) punktis 2 nimetatud teenuse raames osutatava teenuse või tegevuse nimetus ja kood, kui see on olemas;
  4) teenuse osutamise minimaalne sagedus (nädalas/kuus/aastas) ja maht (tundides);
  5) teenuse osutamise kestus ja vajaduse korral teenuste osutamise ajaline järjestus;
  6) teenuse osutaja / teenust vahetult osutava spetsialisti eriala.

  (9) Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse kindlaksmääramisel koostatav tegevuskava sisaldab käesoleva paragrahvi lõike 8 punktis 1 nimetatud andmeid otsese eesmärgi kohta ning punktides 2, 3 ja 6 nimetatud andmeid.

  (10) Hinnangule ja tegevuskavale lisatakse teenuse saajat hinnanud spetsialistide kinnitus järgmises sõnastuses: „Olen teadlik rehabilitatsiooniplaanis antud hinnangutest ja tegevuskavast ning nõustun nendega” ja teenuse saaja või tema seadusliku esindaja kinnitus järgmises sõnastuses: „Olen teadlik rehabilitatsiooniplaanis antud hinnangutest ja tegevuskavast, nõustun nendega ning täidan tegevuskava.” Kinnituse allkirjastab iga teenuse saajat hinnanud spetsialist ja teenuse saaja või tema seaduslik esindaja ühel korral, märkides oma nime ja allkirjastamise kuupäeva.

  (11) Sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani D-osa (teenuse tulemuslikkuse põhjendatud hinnang) peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja nimi;
  2) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsuse number ja kuupäev;
  3) isiku nimi;
  4) sotsiaalse rehabilitatsiooni valdkond (elamine; õppimine; suhtlemine ja vaba aeg; töövõime eelduste arendamine / töötamine) ja seatud eesmärkide mõõdetavad tulemused (märkida, kas eesmärk on täidetud, osaliselt täidetud (märkida, millises osas eesmärk täideti ja mis jäi saavutamata) või täitmata);
  5) põhilised asjaolud, mis takistasid eesmärgi saavutamist;
  6) põhilised asjaolud, mis soodustasid eesmärgi saavutamist;
  7) rehabilitatsiooniplaani muutmise põhjendus;
  8) soovitused edaspidiseks (sh soovitused kodusteks tegevusteks), isikule vajalikud jätkuteenused, teenuse osutamise käigus selgunud abivahendite vajadus (märkida abivahendi nimetus ja millises keskkonnas isik seda vajab – lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum või universaalne; täiendavalt märkida abivahendi ISO-kood vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 48 lõike 2 alusel kehtestatud abivahendite loetelule);
  9) hinnangu koostajate nimi, allkiri ja kuupäev.

  (12) Eelmise rehabilitatsiooniplaani olemasolul võetakse selle täitmise tulemusi uue plaani koostamisel arvesse.

  (13) Sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani üldosa, A-osa ja B-osa täitmiseks, kui need on täidetud viimase kuue kuu jooksul Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise otsustamisel, võetakse aluseks varem kogutud andmed.

§ 4.   Rehabilitatsiooniprogrammi andmed

  (1) Rehabilitatsiooniprogrammi andmed on isikuga seostamata üldandmed ja sekkumiste kirjeldus ning isikuga seotud tulemuslikkuse hinnangu andmed.

  (2) Üldandmed ja sekkumiste kirjeldus:
  1) programmi esitaja andmed: nimi, registrikood ja kontaktandmed, kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;
  2) programmi kokkuvõte: valdkonnapõhine eesmärk, sihtrühm, sihtrühma peamised probleemid ja vajadused, programmi peamised tegevused/tegevusetapid, programmi kestus, intensiivsus, korralduslikud aspektid, elluviimise koht, koostööpartnerid, oodatav tulemus;
  3) programmi üldalused: rehabiliteerimist vajav seisund, põhjused ja kulg; tegutsemis- ja osaluspiirangud; keskkonnategurid; sotsiaalmajanduslikud tegurid; programmi peamised põhimõtted; epidemioloogilised andmed; sotsiaalvaldkonna teenused programmi sihtrühmale Eestis; sotsiaalvaldkonna prioriteedid;
  4) programmi sihtrühm ja eesmärgid: sihtrühm ja suunamise kriteeriumid (sh vastunäidustused); programmi eesmärgid ja tulemused, sealhulgas tegutsemist ja osalemist puudutavad eesmärgid, keskkonnategureid puudutavad eesmärgid, ühiskonnas osalemist puudutavad eesmärgid (töötamine, õppimine, sotsialiseerumine);
  5) programmi keskkond: programmi kättesaadavus ja füüsilise keskkonna kirjeldus; programmi intensiivsus;
  6) programmi kirjeldus: programmi ettevalmistamine, hindamine ja planeerimine; sekkumine (tegevuste nimetused ja kirjeldus, tegevusi elluviivad spetsialistid, tegevuste maht, elluviimise protsess, programmi eesmärgi saavutamise seire ja vahehindamised); tulemuste hindamine; programmi lõpetamine, pikaajalise tagasiside planeerimine;
  7) kvaliteedi täiustamine: programmi tugevaimad küljed, riskid ja arendamist vajavad küljed; tegevuskava programmi tõhususe täiustamiseks;
  8) viited: kasutatud materjalide loetelu;
  9) lisad: programmi tulemuslikkuse hinnangute analüüs, programmis kasutatavad hindamisvahendid, maksumus.

  (3) Programmi tulemuslikkuse hinnang koostatakse iga programmis osalenud isiku kohta eraldi vastavalt § 3 lõikele 11, välja arvatud punkt 7, milles rehabilitatsiooniplaani muutmise põhjenduse asemel märgitakse rehabilitatsiooniprogrammi muutmise (isiku vajadustega kohandamise) põhjendus.

  (4) Programmi tulemuslikkuse hinnang koostatakse Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemis.

§ 5.   Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse andmestik

  (1) Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja koostab rehabilitatsiooniprogrammi, rehabilitatsiooniplaani või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse kindlaksmääramisel Sotsiaalkindlustusametis koostatud tegevuskava ja teenuse osutamise alusel rehabilitatsiooniteenust saanud isiku kohta teenuse osutamise andmestiku.

  (2) Teenuseosutaja peab andmestikku säilitama kolm aastat pärast teenuse osutamise lõppemist, esitades selle nõudmisel Sotsiaalkindlustusametile. Teenuseosutaja esitab pärast teenuse osutamise lõpetamist käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 9 nimetatud andmed Sotsiaalkindlustusametile hiljemalt koos viimase arvega.

  (3) Andmestik kantakse Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi. Andmestiku kinnitab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest vastutav isik või asutuse juht vähemalt üks kord kuus enne arve esitamist.

  (4) Andmestikus märgitakse järgmised andmed:
  1) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja nimi;
  2) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsuse number ja kuupäev;
  3) isiku nimi ja isikukood;
  4) teenuse üldeesmärk vastavalt sotsiaalse rehabilitatsiooni plaanile, rehabilitatsiooniprogrammile või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse kindlaksmääramisel koostatud tegevuskavale;
  5) teenuse osutamise kuupäev ja märge, kas alla 16-aastane laps käis teenust saamas koos saatjaga ning kas laps ja/või tema saatja kasutasid majutust. Teenust osutanud spetsialist märgib saatjaga käimise ja lapse ning saatja majutuse andmed iga teenusel osaletud kuupäeva kohta eraldi;
  6) teenuse kood ja nimetus vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 57 alusel kehtestatud rehabiliteerivate tegevuste loetelule;
  7) teenuse maht tundides (1 tund = 60 min), sealhulgas sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani koostamisel isikuga vahetuks kohtumiseks kasutatud aeg;
  8) teenuse sisu kirjeldus: rehabilitatsiooniplaani koostamiseks toimunud kohtumised, meeskonnatöö, andmete kogumine ja rehabilitatsiooniplaani vormistamine, millises valdkonnas ja keda nõustati/juhendati, tehtud hindamised/teraapiad/tegevused/õpetused, vahehindamise tulemused jm vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 57 alusel kehtestatud rehabiliteerivate tegevuste loetelus kirjeldatud teenuste sisule;
  9) teenuse mõju isikule: areng sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse otsuses nimetatud rehabilitatsioonivaldkonnas, muutused suhtumises ja käitumises, tagasilangus jm. Mõju hinnatakse teenuse osutamise lõpetamisel. Kui isiku kohta esitatakse sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani D-osa või rehabilitatsiooniprogrammi tulemuslikkuse hinnang, siis lisatakse see andmestikule ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse mõju või tulemuslikkust käesoleva punkti kohaselt eraldi ei kirjeldata;
  10) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahetult osutanud rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti nimi ja eriala.

  (5) Andmestikus märgitud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamist kinnitavad kõik teenust osutanud spetsialistid või teenuse eest vastutav isik või asutuse juht oma allkirjaga pärast otsuse alusel teenuse osutamise lõpetamist.

§ 6.   Teenuse planeerimise ja tulemuslikkuse lisaandmed

  (1) Sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamise ja sotsiaalse rehabilitatsiooni planeerimise teenuse osutamisel esitab teenuseosutaja hiljemalt koos arvega Sotsiaalkindlustusametile isikule koostatud sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani. Kui teenuse osutamise käigus on sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani või rehabilitatsiooniprogrammi muudetud, esitatakse hiljemalt koos arvega Sotsiaalkindlustusametile sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani või rehabilitatsiooniprogrammi muutmise aluseks olevad spetsialistide hinnangud ja muudetud tegevuskava.

  (2) Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja võtab teenuse saajalt või tema saatjalt teenuse osutamise kinnituse hiljemalt enne viimase arve esitamist.

§ 7.   Rakendussätted

  Määruse § 5 lõiked 2 ja 5 ning § 6 lõige 1 kehtivad 31. detsembrini 2016. a.

§ 8.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

  (2) Määruse § 3 lõige 2, § 4 lõige 4 ja § 5 lõige 3 jõustuvad 1. jaanuaril 2017. a.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json