Teksti suurus:

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu ning sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.01.2024, 22

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu ning sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamine
[RT I, 09.01.2024, 19 - jõust. 12.01.2024]

Vastu võetud 21.12.2015 nr 69
RT I, 29.12.2015, 36
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2016RT I, 29.12.2016, 2001.01.2017
14.12.2017RT I, 19.12.2017, 601.01.2018
21.02.2018RT I, 23.02.2018, 1126.02.2018
12.12.2019RT I, 19.12.2019, 401.01.2020
29.12.2020RT I, 07.01.2021, 110.01.2021
21.09.2021RT I, 23.09.2021, 126.09.2021
03.01.2024RT I, 09.01.2024, 1912.01.2024

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 61 lõike 2, § 62 lõike 4 ning § 69 lõigete 6 ja 10 alusel.
[RT I, 19.12.2017, 6 - jõust. 01.01.2018]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse:
  1) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise (edaspidi tasu maksmise kohustuse ülevõtmine) taotluse andmete loetelu;
  2) tasu maksmise kohustuse ülevõtmise otsustamiseks vajalike andmete loetelu;
  3) sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani ja tegevuskava andmete loetelu;
[RT I, 09.01.2024, 19 - jõust. 12.01.2024]
  4) rehabilitatsiooniprogrammi andmete loetelu.

§ 2.   Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise taotlemine

  (1) Sotsiaalhoolekande seaduse § 59 lõike 1 punktides 1 ja 3–7 nimetatud isik esitab tasu maksmise kohustuse ülevõtmise taotlemiseks Sotsiaalkindlustusametile taotluse.

  (2) Sotsiaalhoolekande seaduse § 59 lõike 1 punktis 2 nimetatud isik esitab tasu maksmise kohustuse ülevõtmise taotlemiseks Sotsiaalkindlustusametile kohaliku omavalitsuse üksuse hinnangu lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse kohta. Hinnangule peavad olema lisatud ka käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1, 2, 3, 6, 9 ja 10 nimetatud andmed ning lapse juhtumiplaan.
[RT I, 19.12.2017, 6 - jõust. 01.01.2018]

  (21) Kohaliku omavalitsuse üksuse hinnang lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse kohta peab sisaldama:
  1) lapse abistamiseks varem pakutud abimeetmete loetelu, pakkumise aega ja põhjendust, miks need ei ole osutunud piisavaks, või põhjendust, miks muude abimeetmete kasutamine ei ole võimalik;
  2) kirjeldust lapse toimetuleku kohta lapse heaolu valdkondades, sealhulgas selgitusi neis valdkondades esinevate oluliste puudujääkide kohta.
[RT I, 23.09.2021, 1 - jõust. 26.09.2021]

  (22) [Kehtetu - RT I, 23.09.2021, 1 - jõust. 26.09.2021]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud hinnangu võib isikuga kokkuleppel Sotsiaalkindlustusametile esitada hinnangu andnud kohaliku omavalitsuse üksus.
[RT I, 19.12.2017, 6 - jõust. 01.01.2018]

  (4) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) nimi ja isikukood, kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress);
[RT I, 09.01.2024, 19 - jõust. 12.01.2024]
  2) seadusliku esindaja korral esinduse alus, esindaja nimi ja isikukood, esindaja kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress);
[RT I, 09.01.2024, 19 - jõust. 12.01.2024]
  3) märge, mil viisil ja mis aadressil soovitakse Sotsiaalkindlustusametilt dokumente ja teateid saada (e-postiga, e-postiga krüpteeritult, posti teel tähtkirjaga, posti teel lihtkirjaga, klienditeeninduses, Sotsiaalkindlustusameti iseteenindusportaalis, riigiportaali www.eesti.ee kaudu);
[RT I, 09.01.2024, 19 - jõust. 12.01.2024]
  4) märge, kas 16-aastase või vanema isiku toimetulekuvõime on pärast viimast puude või töövõime hindamist muutunud (paranenud, halvenenud, ei ole muutunud, on väga muutlik);
  5) märge, kas ja millist abi 16-aastane või vanem isik vajab Sotsiaalkindlustusametis sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse hindamisel (saatja, tugiisik, viipekeele tõlk või muu abi);
  6) kinnitus sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise ja teenuse osutamise raames isiku eriliigiliste isikuandmete teenuseosutajale edastamisega nõustumiseks;
[RT I, 09.01.2024, 19 - jõust. 12.01.2024]
  7) [kehtetu - RT I, 09.01.2024, 19 - jõust. 12.01.2024]
  8) [kehtetu - RT I, 09.01.2024, 19 - jõust. 12.01.2024]
  9) taotluse esitamise kuupäev;
  10) taotleja allkiri.

  (5) Sotsiaalkindlustusametil on õigus saada isiku kohta tasu maksmise kohustuse ülevõtmiseks ja teenuse osutamiseks järgmisi andmeid:
  1) isiku demograafilised andmed: vanus, haridus, harrastused/huvid, sotsiaalne staatus, perekonnaseis, elukorraldus;
  2) seni rakendatud abimeetmed: rehabilitatsiooniteenused, sotsiaalteenused, erihoolekandeteenused, tervishoiuteenused, tööturuteenused, teised toimetulekut toetavad teenused või muu abi ja hinnang saadud abile/teenustele;
  3) toimetulek erinevates valdkondades: kognitiivsed võimed, liikumine, enese eest hoolitsemine, inimestega lävimine, igapäevased toimingud, osalemine ühiskonnaelus, raskuste mõju.

  (6) Sotsiaalkindlustusamet koostab käesoleva paragrahvi lõike 5 andmete põhjal esmase hindamise kokkuvõtte, mis sisaldab järgmisi andmeid: erinevates valdkondades toimetuleku hindamise kokkuvõte, rehabilitatsioonivaldkonnad ja -eesmärgid, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames Sotsiaalkindlustusameti poolt rahastatavad teenused ja muud teenused, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse otsus.
[RT I, 09.01.2024, 19 - jõust. 12.01.2024]

  (7) Sotsiaalhoolekande seaduse § 59 lõike 1 punktis 9 nimetatud isiku sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastab tema ravimeeskond, kes koostab hinnangu isiku sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse kohta. Hinnang peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vajava isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress);
  2) seadusliku esindaja korral esinduse alus, esindaja nimi, isikukood ja kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress);
  3) teenust vajava isiku sotsiaalse võrgustikuga seotud andmed – kontaktisikuks oleva lähedase või pereliikme nimi, seos isikuga ja kontaktandmed;
  4) märge, mil viisil ja mis aadressil soovitakse Sotsiaalkindlustusametilt dokumente ja teateid saada (e-postiga, e-postiga krüpteeritult, posti teel tähtkirjaga, posti teel lihtkirjaga, klienditeeninduses, iseteenindusportaalis);
  5) teenust vajava isiku terviseseisundiga seotud andmed – raviarsti nimi ja kontaktandmed; info tahtest olenematul ravil viibimise, riskikäitumise, haigusteadlikkuse, iseseisvalt raviplaani täitmise ja iseseisvalt füüsilise tervise eest hoolitsemise kohta ning aktiivravi lõppedes sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajalikkusest arusaamise kohta;
  6) haiglaravi algus ja prognoositav lõpp (haiglaravil viibimise korral);
  7) hinnangu koostamise aeg ning hinnangu vormistanud inimese nimi, amet ja kontaktandmed.
[RT I, 07.01.2021, 1 - jõust. 10.01.2021]

§ 3.   Sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse kindlaksmääramisel koostatava tegevuskava andmed

  (1) Sotsiaalse rehabilitatsiooni plaan koosneb üld-, A-, B-, C- ja D-osast.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud - RT I, 19.12.2019, 4 - jõust. 01.01.2020]

  (3) Sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani üldosa peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) Sotsiaalkindlustusameti koostatud teenusevajaduse otsuse number, mis märgitakse rehabilitatsiooniplaani numbrina;
  2) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  3) rehabilitatsiooniplaani koostamise eest vastutava spetsialisti nimi ja kontaktandmed;
  4) teenuse saaja nimi, isikukood, vanus, elukoht, kontaktandmed (e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber) ja suhtluskeel;
  5) teenuse saaja seadusliku esindaja või kontaktisiku nimi, isikukood, kontaktandmed (e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber) ja suhtluskeel;
  6) rehabilitatsiooniplaani koostamise periood ja kehtivuse periood.
[RT I, 09.01.2024, 19 - jõust. 12.01.2024]

  (4) Sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani A-osa (kliendi andmestik) peab sisaldama järgmisi andmeid teenuse saaja kohta:
  1) alusharidus: kui laps omandab alusharidust, siis omandamise viis, asutuse nimi ja kontaktandmed, vajaduse korral kommentaar (kodune, tavalasteaed, tavalasteaia erirühm, erilasteaed);
  2) haridus: kui isik õpib, siis hariduse liik, asutuse nimi ja kontaktandmed, vajaduse korral kommentaar (põhiharidus, keskharidus, kutseharidus, keskeriharidus, kõrgharidus, muu; vajaduse korral kommenteerida – hariduseta, lõpetamata, tavakool, tavakooli eriprogramm, tavakooli eriklass, erikool, koduõpe, muu);
  3) omandatud eriala või kutse;
  4) sotsiaalne staatus: kodune, õpilane, üliõpilane, töötab (ametikoha nimetus, koormus, töökorraldust puudutav info), ei tööta, vanaduspensionär, muu; kui valitakse „ei tööta”, siis põhjendus – ei ole kunagi tööl käinud, otsib tööd; kui kaua on töötu olnud, kas on registreeritud töötuna või mitte;
  5) puude raskusaste ja kehtivus;
  6) töövõime ulatus, töövõime kaotuse protsent või invaliidsusgrupp ja kehtivus;
  7) perekonnaseis (vallaline, abielus, elab elukaaslasega, elab abikaasast lahus, lahutatud, lesk);
  8) elukorraldus, vajaduse korral kommentaar (iseseisvalt, elamine kõrvalabiga, sotsiaal- või raviasutuses, muu);
  9) sotsiaalvõrgustik (lähivõrgustiku liikmete nimed, vanus, seos teenuse saajaga; formaalse võrgustiku liikmete nimed, kontaktandmed, seos teenuse saajaga) ja kellega sotsiaalvõrgustiku liikmetest (sh teised teenuse saajaga seotud rehabilitatsiooniteenuse osutajad) on rehabilitatsioonivajaduse planeerimisel võrgustikutööd tehtud;
  10) osutatavad ja viimase kahe aasta jooksul osutatud teenused (teenuse nimetus ja eesmärk, teenuseosutaja nimi ja kontaktandmed).

  (5) Sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani B-osa (terviseolukorra, tegevusvõime, osaluse ja keskkonnategurite (sh sotsiaalse keskkonna) uuring ja põhjendatud hinnang) peab sisaldama teenuse saajat hinnanud rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistide nime ja eriala nimetust, hinnangut teenuse saaja tegevusvõime kohta koos viitega allikale ning soovitusi isikule ja tema perele järgmistes valdkondades:
  1) iseseisev toimetulek: hinnatakse toimetulekuoskusi, teistest sõltuvust igapäevatoimingutes, otsuste langetamisega seotud iseseisvust, kohanemisvõimet, elamistingimustest ja majanduslikust toimetulekust lähtuvat iseseisvust, kirjeldatakse terviseseisundit (sh psüühikahäire raskusastet) ja raviskeemi jälgimist ning toimetuleku seost terviseseisundi ja haigusteadlikkusega;
  2) psühholoogiline tasakaal: hinnatakse käitumist, emotsionaalset seisundit, suhtlemis- ja kontaktivõimet, koostööoskusi, kognitiivseid protsesse ja isiksuseomadusi;
  3) õppimine ja hariduse omandamine: hinnatakse õpioskusi, sealhulgas hariduslikke erivajadusi, võimeid (sh kommunikatsioonivõime), kutsesobivust ja kutsevaliku perspektiive, lähtudes kliendi motivatsioonist, püsivusest ja võimetest;
  4) tööle saamine ja tööl püsimine: hinnatakse kutsesobivust ja töövõimalusi, lähtudes füüsilisest ja emotsionaalsest tegevusvõimest; hinnatakse ja uuritakse tegevuseeldusi; kirjeldatakse tegevusvõimet mõjutavaid muid tegureid;
  5) sotsiaalne aktiivsus: hinnatakse kliendi kaasatust, osalusvõimet pärssivaid näitajaid ja arendamisvõimalusi;
  6) elu- või töökoha kohandamine: nimetada, millised kohandamised on tehtud ja/või vajalikud;
  7) abivahendi kasutamine: nimetada, milliseid abivahendeid kasutab ja millises keskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum või universaalne); uute vajalike abivahendite puhul märkida abivahendi nimetus, ISO-kood vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 48 lõike 2 alusel kehtestatud abivahendite loetelule, vajaduse põhjendus ja millises keskkonnas isik seda vajab (lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum või universaalne);
  8) puude liik: psüühikahäire, vaimupuue, kõnepuue, kuulmispuue, nägemispuue, liikumispuue, liitpuue (liitpuude korral nimetada selle hulka kuuluvad puude liigid) või muud toimetuleku piirajad;
  9) probleemid, valdkonnapõhised eesmärgid ja loodetav tulemus selgitatakse välja koostöös teenuse saaja ja/või tema esindajaga. Rehabilitatsiooni eesmärk ja tulemus peab olema isikukeskne, mõõdetav ja saavutatav sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse otsuses märgitud ajavahemiku jooksul.

  (6) Psüühikahäirega 16-aastase või vanema isiku kohta peab sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani B-osa sisaldama järgmisi lisaandmeid:
  1) vaenuliku ja/või ohtliku käitumise esinemine;
  2) ennast kahjustava käitumise esinemine;
  3) sõltuvus alkoholist või narkootilisest ainest;
  4) vaimsed võimed.

  (7) Lapse kohta peab sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani B-osa sisaldama järgmisi lisaandmeid:
  1) last kasvatava isiku toimetulek oma rolliga tingituna vanemlikest oskustest, järelevalve tagamise võimalustest, tugivõrgustikust, last kasvatava isiku erivajadusest jm; rolliga toimetulekut mõjutavad riskitegurid (terviseolukord, puue, sõltuvusprobleemid vm); teadlikkus lapse erivajadusest ja motiveeritus info hankimiseks;
  2) kuni 16-aastase lapse tegevusvõimest tuleneva kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve vajadus, mis on tingitud erivajadusest, sealhulgas psüühilisest erivajadusest: vajab regulaarset kõrvalabi või juhendamist väljaspool oma elamiskohta vähemalt korra nädalas; vajab kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet igal ööpäeval; vajab pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet ööpäev läbi.

  (8) Sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani C-osa (plaani tegevuskava) peab rehabilitatsiooniteenuse, erihoolekandeteenuse või muude teenuste ning tegevuste ja meetmete kohta sisaldama (iga teenuse, tegevuse ja meetme kohta eraldi) järgmisi andmeid:
  1) teenuse, tegevuse või meetmega seotud otsesed eesmärgid ja tegevused eesmärkide saavutamiseks; eesmärgid peavad olema hinnangutes kirjeldatud probleemide, terviseolukorra, tegevusvõime, osaluse ja keskkonnateguritega kooskõlas, põhjendatud, isikukesksed ning mõõdetavad;
  2) teenuse, tegevuse või meetme nimetus;
  3) punktis 2 nimetatud teenuse raames osutatava teenuse või tegevuse nimetus ja kood, kui see on olemas;
  4) teenuse osutamise minimaalne sagedus (nädalas/kuus/aastas) ja maht (tundides);
  5) teenuse osutamise kestus ja vajaduse korral teenuste osutamise ajaline järjestus;
  6) teenuse osutaja / teenust vahetult osutava spetsialisti eriala.

  (9) Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse kindlaksmääramisel koostatav tegevuskava sisaldab käesoleva paragrahvi lõike 8 punktis 1 nimetatud andmeid otsese eesmärgi kohta ning punktides 2, 3 ja 6 nimetatud andmeid.

  (10) Hinnangule ja tegevuskavale lisatakse teenuse saajat hinnanud spetsialistide kinnitus järgmises sõnastuses: „Olen teadlik rehabilitatsiooniplaanis antud hinnangutest ja tegevuskavast ning nõustun nendega” ja teenuse saaja või tema seadusliku esindaja kinnitus järgmises sõnastuses: „Olen teadlik rehabilitatsiooniplaanis antud hinnangutest ja tegevuskavast, nõustun nendega ning täidan tegevuskava.” Kinnituse allkirjastab iga teenuse saajat hinnanud spetsialist ja teenuse saaja või tema seaduslik esindaja ühel korral, märkides oma nime ja allkirjastamise kuupäeva.

  (11) Sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani D-osa ja tegevuskava alusel osutatud teenuse tulemuslikkuse põhjendatud hinnang peavad sisaldama järgmisi andmeid:
[RT I, 09.01.2024, 19 - jõust. 12.01.2024]
  1) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja nimi;
  2) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsuse number ja kuupäev;
  3) isiku nimi;
  4) sotsiaalse rehabilitatsiooni valdkond (elamine; õppimine; suhtlemine ja vaba aeg; töövõime eelduste arendamine / töötamine) ja seatud eesmärkide mõõdetavad tulemused (märkida, kas eesmärk on täidetud, osaliselt täidetud (märkida, millises osas eesmärk täideti ja mis jäi saavutamata) või täitmata);
  5) põhilised asjaolud, mis takistasid eesmärgi saavutamist;
  6) põhilised asjaolud, mis soodustasid eesmärgi saavutamist;
  7) rehabilitatsiooniplaani muutmise põhjendus;
  8) soovitused edaspidiseks (sh soovitused kodusteks tegevusteks), isikule vajalikud jätkuteenused, teenuse osutamise käigus selgunud abivahendite vajadus (märkida abivahendi nimetus ja millises keskkonnas isik seda vajab – lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum või universaalne; täiendavalt märkida abivahendi ISO-kood vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 48 lõike 2 alusel kehtestatud abivahendite loetelule);
  9) hinnangu koostaja nimi, allkiri ja kuupäev.
[RT I, 09.01.2024, 19 - jõust. 12.01.2024]

  (12) Eelmise rehabilitatsiooniplaani olemasolul võetakse selle täitmise tulemusi uue plaani koostamisel arvesse.

  (13) Sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani üldosa, A-osa ja B-osa täitmiseks, kui need on täidetud viimase kuue kuu jooksul Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise otsustamisel, võetakse aluseks varem kogutud andmed.

§ 4.   Rehabilitatsiooniprogrammi andmed

  (1) Rehabilitatsiooniprogrammi andmed on isikuga seostamata üldandmed ja sekkumiste kirjeldus ning isikuga seotud tulemuslikkuse hinnangu andmed.

  (2) Üldandmed ja sekkumiste kirjeldus:
  1) programmi esitaja üldandmed (sh kontaktisiku andmed);
  2) programmi kokkuvõte (sh liik, sihtrühma peamised probleemid ühiskonnaelus osalemisel, eesmärk, tegevused, planeeritavad tulemused);
  3) programmi üldised alused (rehabilitatsiooni alaliik ja valdkond, kestus, teenuseosutamise piirkond, elluviimise keskkond, koostööpartnerid, sihtrühm ja selle täpsustatud kriteeriumid, seosed valdkonna prioriteetidega);
  4) programmi tegevused ja tulemused (eesmärk, alaeesmärgid, kasutatavad hindamis- ja sekkumismetoodikad, sekkumiste kirjeldus ja planeeritavad tulemused);
  5) programmi edasine arendamine (programmi tugevused, riskid, planeeritav tulemuslikkuse analüüs ja täiendamine);
  6) viited materjalidele;
  7) programmi lisad (tulemuslikkuse analüüs, hindamisvahendid, maksumus jms).
[RT I, 19.12.2017, 6 - jõust. 01.01.2018]

  (21) Sotsiaalkindlustusamet võib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmete ulatuses rehabilitatsiooniprogrammi andmeid täpsustada.
[RT I, 19.12.2017, 6 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Programmi tulemuslikkuse hinnang koostatakse iga programmis osalenud isiku kohta eraldi vastavalt § 3 lõikele 11, välja arvatud punkt 7, milles rehabilitatsiooniplaani muutmise põhjenduse asemel märgitakse rehabilitatsiooniprogrammi muutmise (isiku vajadustega kohandamise) põhjendus.

  (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud - RT I, 19.12.2019, 4 - jõust. 01.01.2020]

§ 5.   Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse andmestik

  (1) Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja koostab rehabilitatsiooniprogrammi, rehabilitatsiooniplaani või tegevuskava ja teenuse osutamise alusel rehabilitatsiooniteenust saanud isiku kohta teenuse osutamise andmestiku.
[RT I, 09.01.2024, 19 - jõust. 12.01.2024]

  (2) [Kehtetu - RT I, 29.12.2016, 20 - jõust. 01.01.2018]

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud - RT I, 19.12.2019, 4 - jõust. 01.01.2020]

  (4) Andmestikus märgitakse järgmised andmed:
  1) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja nimi;
  2) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsuse number ja kuupäev;
  3) isiku nimi ja isikukood;
  4) teenuse üldeesmärk vastavalt sotsiaalse rehabilitatsiooni plaanile, rehabilitatsiooniprogrammile või tegevuskavale;
[RT I, 09.01.2024, 19 - jõust. 12.01.2024]
  5) teenuse osutamise kuupäev; majutuse kasutamise kuupäev, kui teenuse saaja ja alla 16-aastase isiku saatja kasutasid teenuse saamise ajal majutust; sõidu kuupäev, kui teenuseosutaja sõidab teenust osutama õigustatud isiku igapäevaelu keskkonda ja taotleb sõidukulude hüvitamist (kood 3002);
[RT I, 09.01.2024, 19 - jõust. 12.01.2024]
  6) teenuse kood ja nimetus vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 57 alusel kehtestatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelule; majutusteenuse kood (ööpäevaringne majutus koodi 3001, ööpäevaringne majutus alla 16-aastase isiku saatjale koodi 4003) ja nimetus; sõidukulude hüvitamise kood (teenus 3002) ja nimetus;
[RT I, 09.01.2024, 19 - jõust. 12.01.2024]
  7) teenuse maht tundides (1 tund = 60 minutit);
[RT I, 09.01.2024, 19 - jõust. 12.01.2024]
  8) teenuse sisu kirjeldus: osutatud teenuse ülevaatlik kirjeldus – toimunud kohtumise formaat (v.a kontaktkohtumine teenuseosutaja tegevuskohas), kohtumise teema, võrgustiku- ja meeskonnatöös osalejad, millises valdkonnas ja keda nõustati/juhendati, sõlmitud kokkulepped, tehtud hindamised/teraapiad/tegevused/õpetused, vahehindamise tulemused ja muu vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 57 alusel kehtestatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelus kirjeldatud teenuste sisule. Kui teenuseosutaja osutab teenust õigustatud isiku igapäevaelu keskkonnas ning sõidule kuluv aeg arvestatakse teenuse osutamise aja hulka, siis märge, kui palju teenuse osutamise ajast kulus sõidule. Kui märgitakse sõidukulu hüvitamine (kood 3002), tuleb lisada lähtekoht, sihtkoht ja kilometraaž. Kui teenuse saaja / alla 16-aastase õigustatud isiku saatja kasutasid majutust, siis märge majutuse kohta;
[RT I, 09.01.2024, 19 - jõust. 12.01.2024]
  9) [kehtetu - RT I, 09.01.2024, 19 - jõust. 12.01.2024]
  10) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahetult osutanud rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti nimi ja eriala.

  (5) [Kehtetu - RT I, 29.12.2016, 20 - jõust. 01.01.2018]

  (6) Andmestikus märgitud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamist kinnitavad kõik teenust osutanud spetsialistid või teenuse eest vastutav isik või asutuse juht oma allkirjaga pärast otsuse alusel teenuse osutamise lõpetamist.
[RT I, 23.02.2018, 11 - jõust. 26.02.2018]

  (7) Teenuseosutaja peab andmestikku säilitama kolm aastat pärast teenuse osutamise lõppemist, esitades selle nõudmisel Sotsiaalkindlustusametile. Teenuseosutaja esitab pärast teenuse osutamise lõpetamist Sotsiaalkindlustusametile rehabilitatsiooniplaani D-osa või tulemuslikkuse hinnangu hiljemalt koos viimase isikupõhise üksikaruandega.
[RT I, 09.01.2024, 19 - jõust. 12.01.2024]

§ 6.   Teenuse planeerimise ja tulemuslikkuse lisaandmed

  (1) [Kehtetu - RT I, 29.12.2016, 20 - jõust. 01.01.2018]

  (11) Sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamise ja sotsiaalse rehabilitatsiooni planeerimise teenuse osutamisel esitab teenuseosutaja hiljemalt koos isikupõhise üksikaruandega Sotsiaalkindlustusametile isikule koostatud sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani. Kui teenuse osutamise käigus on sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani või rehabilitatsiooniprogrammi muudetud, esitatakse hiljemalt koos isikupõhise üksikaruandega Sotsiaalkindlustusametile sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani või rehabilitatsiooniprogrammi muudetud tegevuskava.
[RT I, 09.01.2024, 19 - jõust. 12.01.2024]

  (2) Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja võtab teenuse saajalt või tema seaduslikult esindajalt hiljemalt enne viimase isikupõhise üksikaruande esitamist kinnituse osutatud teenuste kohta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
[RT I, 09.01.2024, 19 - jõust. 12.01.2024]

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Määruse § 5 lõiked 2 ja 5 ning § 6 lõige 1 kehtivad 31. detsembrini 2017. a.
[RT I, 29.12.2016, 20 - jõust. 01.01.2017]

  (2) [Kehtetu - RT I, 19.12.2019, 4 - jõust. 01.01.2020]

§ 8.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

  (2) [Kehtetu - RT I, 19.12.2019, 4 - jõust. 01.01.2020]

Lisa Lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse hinnangu vorm
[Kehtetu - RT I, 23.09.2021, 1 - jõust. 26.09.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json