Teksti suurus:

Erihoolekandeteenuse järjekorra pidamise kord ja nõuded

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.04.2021, 8

Erihoolekandeteenuse järjekorra pidamise kord ja nõuded

Vastu võetud 21.12.2015 nr 70
RT I, 29.12.2015, 37
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.11.2017RT I, 07.11.2017, 310.11.2017
17.01.2018RT I, 31.01.2018, 103.02.2018
19.12.2018RT I, 21.12.2018, 4201.01.2019
20.04.2021RT I, 22.04.2021, 625.04.2021

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 76 lõike 2 alusel.

§ 1.   Erihoolekandeteenuse järjekorra pidamine

  Sotsiaalkindlustusamet peab erihoolekandeteenuste järjekorda maakonnapõhiselt iga erihoolekandeteenuse kohta eraldi, välja arvatud eelisjärjekorra ja kohtumääruse alusel ööpäevaringset erihooldusteenust saama suunatud isikute ning "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine” meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks” tegevuse 2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine” raames loodud uute teenusekohtade osas.
[RT I, 07.11.2017, 3 - jõust. 10.11.2017]

§ 2.   Järjekorra pidamise alused

  (1) Sotsiaalkindlustusamet paneb erihoolekandeteenust saama õigustatud isiku taotletud teenuse järjekorda alates erihoolekandeteenuse osutamise otsuse tegemise kuupäevast, koostades sellekohase nimekirja, kuhu märgitakse:
  1) isiku nimi, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed;
  2) teenuseosutaja, kelle juures isik soovib erihoolekandeteenust saada;
  3) sotsiaalhoolekande seaduse § 70 lõikes 1 nimetatud taotluse esitamise kuupäev.

  (2) Sotsiaalkindlustusamet võib erihoolekandeteenuse järjekorda panna vähemalt 16-aastase isiku juhul, kui see isik vastab taotletud erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule esitatavatele nõuetele.

§ 3.   Eelisjärjekorra pidamine

  Sotsiaalkindlustusamet paneb eelisjärjekorras erihoolekandeteenuse järjekorda:
  1) sotsiaalhoolekande seaduse § 82 lõikes 4 nimetatud isikud lähtuvalt uue erihoolekandeteenust saama suunamise otsuse tegemise päevast;
  2) isikud, kellele erihoolekandeteenuse osutamine lõpetatakse lepingu ennetähtaegse lõpetamise või lepingu lõppemise ja uue lepingu sõlmimata jäämise tõttu;
[RT I, 21.12.2018, 42 - jõust. 01.01.2019]
  3) isikud, kes saavad asendushooldusteenust ning vajavad pärast nimetatud teenuse lõppemist erihoolekandeteenust;
[RT I, 31.01.2018, 1 - jõust. 03.02.2018]
  4) isikud, kellele erihoolekandeteenuse osutamine lõpetatakse teenuseosutaja tegevusloa lõpetamise tõttu;
[RT I, 07.11.2017, 3 - jõust. 10.11.2017]
  5) isikud, kellele osutatakse erihoolekandeteenust või kes on erihoolekandeteenuse saamise järjekorras ja kes vajavad pärast erihoolekandeteenuse vajaduse ümberhindamist teist erihoolekandeteenust;
  6) isikud, kes saavad erihoolekandeteenust kohtumääruse alusel ning vajavad pärast nimetatud teenuse osutamise lõppemist erihoolekandeteenust;
  7) isikud, kes saavad sundravi või tahtevastast ravi ning vajavad pärast nimetatud teenuse osutamise lõppemist erihoolekandeteenust;
  8) isikud, kelle erihoolekandeteenuse vajadus on tuvastatud sarnast tegevust soodustavas Euroopa Liidu toetusest kaasrahastatavas projektis osalemise käigus või kellele erihoolekandeteenuse osutamine lõpetati sarnast tegevust soodustavas Euroopa Liidu toetusest kaasrahastatavas projektis osalemise tõttu;
[RT I, 07.11.2017, 3 - jõust. 10.11.2017]
  9) isikud, kes saavad kohtumääruse alusel kinnise lasteasutuse teenust ning vajavad pärast nimetatud teenuse osutamise lõppemist erihoolekandeteenust.
[RT I, 21.12.2018, 42 - jõust. 01.01.2019]

§ 31.   Erihoolekandeasutuste reorganiseerimise raames loodud uutele teenusekohtadele suunamine

  (1) Sotsiaalkindlustusamet peab eraldi erihoolekandeteenuste järjekorda „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine” meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks” tegevuse 2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine” raames loodud uute teenusekohtade osas, mille teenuseosutaja on loonud konkreetsete isikute jaoks.

  (2) Lõikes 1 nimetatud teenusekohtade esmakordsel täitmisel suunab Sotsiaalkindlustusamet erihoolekandeteenust saama õigustatud isikud teenust saama nimekirja alusel, mille teenuseosutaja on esitanud vähemalt kolm kuud enne teenuse osutamise alustamist ja milles olev isikute arv ei ole suurem kui tegevusloale märgitav maksimaalne isikute arv, kellele on lubatud ühes tegevuskohas samal ajal teenust osutada. Edaspidi suunab Sotsiaalkindlustusamet erihoolekandeteenust saama õigustatud isiku lõikes 1 nimetatud teenusekohale vastavalt erihoolekandeteenuste järjekorrale.
[RT I, 22.04.2021, 6 - jõust. 25.04.2021]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json