Teksti suurus:

Erihoolekandeteenuste taotluses esitatavate andmete koosseisu ja taotlusega esitatavate nõutavate dokumentide loetelu ning isiku omaosaluse puudujääva osa hüvitamise taotluses esitatavate andmete koosseisu ja taotlusega esitatavate nõutavate dokumentide loetelu kehtestamine

Erihoolekandeteenuste taotluses esitatavate andmete koosseisu ja taotlusega esitatavate nõutavate dokumentide loetelu ning isiku omaosaluse puudujääva osa hüvitamise taotluses esitatavate andmete koosseisu ja taotlusega esitatavate nõutavate dokumentide loetelu kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2015, 40

Erihoolekandeteenuste taotluses esitatavate andmete koosseisu ja taotlusega esitatavate nõutavate dokumentide loetelu ning isiku omaosaluse puudujääva osa hüvitamise taotluses esitatavate andmete koosseisu ja taotlusega esitatavate nõutavate dokumentide loetelu kehtestamine

Vastu võetud 21.12.2015 nr 73

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 70 lõike 7 ja § 74 lõike 10 alusel.

§ 1.   Taotluses esitatavate andmete koosseis

  Määrusega kehtestatakse erihoolekandeteenuste taotluses ja isiku omaosaluse puudujääva osa hüvitamise taotluses esitatavate andmete koosseis.

§ 2.   Erihoolekandeteenuste taotluses esitatavad andmed

  Erihoolekandeteenuste taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) nimi ja isikukood, kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress);
  2) isikut tõendava dokumendi nimetus;
  3) seadusliku esindaja korral esinduse alus, esindaja nimi ja isikukood, esindaja kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress);
  4) teenus, millele suunamist soovitakse: igapäevaelu toetamise teenus, töötamise toetamise teenus, toetatud elamise teenus, kogukonnas elamise teenus, ööpäevaringne erihooldusteenus, ööpäevaringne erihooldusteenus sotsiaalhoolekande seaduse § 101 lõikes 2 või 3 nimetatud isikutele;
  5) eelistatud erihoolekandeteenuse osutaja, kelle juures isik sooviks teenust saada, märge vastava asutuse nime ja asukoha aadressiga või eelistatud maakond teenuse saamiseks;
  6) märge, mil viisil ja mis aadressil soovitakse Sotsiaalkindlustusametilt dokumente ja teateid saada (e-postiga, e-postiga krüpteeritult, posti teel tähtkirjaga, posti teel lihtkirjaga, klienditeeninduses, iseteenindusportaalis);
  7) kinnitus erihoolekandeteenuste vajaduse tuvastamise ja teenuse osutamise raames isiku delikaatsete isikuandmete erihoolekandeteenuse osutajale edastamisega nõustumiseks;
  8) taotluse esitamise kuupäev;
  9) taotleja allkiri.

§ 3.   Isiku omaosaluse puudujääva osa hüvitamise taotluses esitavad andmed

  (1) Isiku omaosaluse puudujääva osa hüvitamise taotluses märgitakse lisaks käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 1–3 ja 6–9 nimetatud andmetele järgmised andmed:
  1) andmed taotleja tulu kohta (üüritulu vms);
  2) tulude või elatise eeldatav suurus taotluse esitamise või teenuse saamise alustamisele eelneval kalendrikuul (kui tulude suurus esitatakse brutotuluna, tuleb lisada vastav märge);
  3) tulude või elatise saamise või maksmise (eeldatav) algus- ja lõpptähtaeg;
  4) taotleja poolt makstava elatise suurus kohtuotsuse või kokkuleppe kohaselt.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tulud muutuvad või elatise tasumise kohustus muutub pärast omaosaluse puudujääva osa riigieelarvest hüvitamise taotluse esitamist või ilmnevad muud asjaolud, mille tulemusel puudujääv osa muutub, on isik, kelle eest puudujääv osa hüvitatakse, või tema eestkostja kohustatud sellest viivitamata Sotsiaalkindlustusametile kirjalikult teatama.

§ 4.   Erihoolekandeteenuste taotlusega esitatavad dokumendid

  Igapäevaelu toetamise teenuse, töötamise toetamise teenuse, toetatud elamise teenuse või kogukonnas elamise teenuse saamiseks esitab taotleja lisaks taotlusele sotsiaalhoolekande seaduse § 90 lõikes 2 nimetatud psühhiaatri esitatava kirjaliku hinnangu.

§ 5.   Isiku omaosaluse puudujääva osa hüvitamise taotlusega esitatavad dokumendid

  Isik, kes taotleb sotsiaalhoolekande seaduse §-s 73 sätestatud isiku omaosaluse puudujääva osa hüvitamist riigieelarvest, esitab koos käesoleva määruse § 1 punktis 2 nimetatud taotlusega dokumendi, millest nähtub isiku kohustus elatist maksta või elatise maksmist tõendava dokumendi.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json