Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruse nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2015, 44

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruse nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 18.12.2015 nr 141

Määrus kehtestatakse töölepingu seaduse § 40 lõike 3 ja tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punkti 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruses nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Välisvaluutas tehtud kulutused hüvitatakse lähetatule Eestis käibel olevas rahas, võttes aluseks kuludokumendil kajastatud või lähetuspäevale järgneval tööpäeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi, või lähtudes lähetatu tegelikult kantud kuludest.”;

2) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) makstav välislähetuse päevaraha kuni 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta.”;

3) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt;

„(1) Maksuvaba piirmäära ületav osa maksustatakse kui tulumaksuseaduse §-s 13 nimetatud tasu.”;

4) paragrahvi 9 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Sven Sester
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json