Teksti suurus:

Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2015, 51

Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020

Vastu võetud 22.12.2015 nr 26

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 84 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maaelu arengu toetuse (edaspidi toetus) andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (edaspidi EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord.

§ 2.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja teavitab avalikkust, et asjakohane toetatav objekt või tegevus on viidud ellu või viiakse ellu EAFRD-st saadud toetuse abil.

  (2) Avalikkuse teavitamiseks tähistab toetuse saaja asjakohase toetatava objekti või tegevuse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” logo (edaspidi arengukava logo) ja Euroopa Liidu embleemiga (edaspidi embleem) või § 13 lõike 1 kohaselt LEADERi logo ja embleemiga määruses sätestatud korras.

2. peatükk Toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning EAFRD osalusele viitamise täpsem kord 

§ 3.   Toetatava objekti ja tegevuse tähistamine

  (1) EAFRD osalusele viitamiseks tähistatakse toetatav objekt või tegevus arengukava logo või LEADERi logoga (edaspidi koos ka logo) ja embleemiga.

  (2) Logo ja embleem paigaldatakse plakatile, stendile, tahvlile, dokumendile, veebilehele, m-lahendusele, muule teabekandjale või objektile määruses sätestatud tingimustel ja korras.

  (3) Kui ese, dokument või muu teabekandja on mõeldud avalikkusele või toetusega seotud sihtrühmale või kui toetatavat tegevust või objekti kajastatakse veebilehel, tähistatakse need logo ja embleemiga.

  (4) Kui toetatava objekti või tegevuse eripärast tulenevalt ei ole võimalik seda logo ja embleemiga tähistada, viidatakse kirjalikult „Eesti maaelu arengukavale 2014–2020” ja EAFRD-le. Meenele või väiksemale töövahendile paigutatakse üksnes §-s 12 sätestatud nõuete kohane embleem.

  (5) Juhul kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht:
  1) avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;
  2) kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka eesmärke ja oodatavaid tulemusi, kui toetus ületab 10 000 eurot.

  (6) Logo ja embleem paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja ta peab olema selgelt nähtav. Digitaalne logo on kättesaadav veebilehel www.agri.ee/mak.

  (7) Logo ja embleem paigaldatakse pärast objekti ostmist, kasutusse saamist või ehitus- või muu tegevusega alustamist.

  (8) Logo ja embleemi kasutatakse üksnes objektil, mis on toetuse abil rahastatud või mis on seotud toetuse andmisest või kasutamisest teavitamisega.

  (9) Kui kleebis, plakat, stend või tahvel, millele logo ja embleem on paigutatud, saab kahjustada enne § 8 lõikes 3 nimetatud tähtaja möödumist, asendatakse see uuega.

§ 4.   Kleebise kasutamine

  (1) Objekt, millele ei ole logo ja embleemi paigaldatud tootmise käigus, tähistatakse kleebisega.

  (2) Kleebist kasutatakse järgmiselt:
  1) väikesele objektile paigutatakse vertikaalne 26 × 45 millimeetri suurune kleebis (lisa, joonis 1 a) või horisontaalne 45 × 26 millimeetri suurune kleebis (lisa, joonis 1 b);
  2) suurele objektile paigutatakse vertikaalne 70 × 120 millimeetri suurune kleebis (lisa, joonis 2 a) või horisontaalne 120 × 70 millimeetri suurune kleebis (lisa, joonis 2 b).

§ 5.   Plakati kasutamine

  (1) Kui toetus ületab 10 000 eurot, paigaldatakse toetatava objekti või tegevuse asukohta avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta logoga ja embleemiga plakat. Kui plakatit ei ole võimalik paigaldada objekti või tegevuse asukohta, võib selle paigaldada taotleja esindusruumi või rajatisele.

  (2) Plakat peab olema üleval toetatava objekti või tegevuse abikõlblikkuse perioodil. Kui plakatit kasutatakse üksiktegevusest teavitamiseks, hoitakse plakat üleval tegevuse toimumise ajal.

  (3) Plakat peab olema suurusega vähemalt A3 ning sellel peab asetsema logo koos embleemiga, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti plakati pindalast, ja projekti nimetus, mis moodustab plakati kõrgusest vähemalt 30 protsenti. Plakat võib olla vertikaalne (lisa, joonis 3) või horisontaalne (lisa, joonis 4). Kui plakatit kasutatakse välitingimustes, peab see olema tehtud vastupidavast ja ilmastikukindlast materjalist.

  (4) Plakatil võib esitada ka muud teavet.

§ 6.   Tahvli kasutamine

  (1) Kui toetus ületab 50 000 eurot, tähistatakse toetatav objekt või tegevus selgitava tahvliga. Kui tahvlit ei ole võimalik paigaldada objekti või tegevuse asukohta, võib selle paigutada taotleja esindusruumi või rajatisele.

  (2) Selgitav tahvel paigaldatakse ka kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER-projektitoetuse saajast kohaliku tegevusrühma asukohta.

  (3) Kui tahvli kasutamine toetatava objekti või tegevuse asukohas on keelatud või kui see on muul põhjusel võimatu, kasutatakse plakatit kohas, kus see täidab kõige paremini avalikkuse teavitamise eesmärki.

  (4) Tahvel võib olla vertikaalne (lisa, joonis 5) või horisontaalne (lisa, joonis 6). Tahvli kasutamisel peab järgima järgmisi nõudeid:
  1) tahvel paigaldatakse avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta, mis asub objekti küljes või objekti või tegevuse vahetus läheduses;
  2) tahvlile paigutatakse logo ja embleem, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti tahvli pindalast;
  3) tahvlile märgitakse objekti või tegevuse nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30 protsenti tahvli kõrgusest;
  4) tahvli minimaalne suurus on 500 × 300 millimeetrit;
  5) kui tahvlit kasutatakse välitingimustes, peab see olema tehtud vastupidavast ja ilmastikukindlast materjalist.

  (5) Tahvlil võib esitada ka muud teavet.

§ 7.   Stendi kasutamine

  (1) Kui toetus tegevuse kohta, mis seisneb taristu või ehitustööde rahastamises, ületab 500 000 eurot, paigaldatakse selle asukohta ajutine stend.

  (2) Hiljemalt kolm kuud pärast tegevuse lõpetamist püstitab toetuse saaja alalise stendi iga tegevuse kohta, mille kohta saadud toetus ületab 500 000 eurot ja mis seisneb füüsilise eseme ostmises või taristu või ehitustööde rahastamises.

  (3) Stendi hoitakse üleval abikõlblikkuse perioodi lõpuni. Kui taristu või ehitustööde objektid asuvad eri asukohtades, püstitatakse stend iga asukoha juurde.

  (4) Kui stendi kasutamine taristu või ehitustööde objekti asukohas on keelatud või kui see on muul põhjusel võimatu, kasutatakse tahvlit kohas, kus see täidab kõige paremini avalikkuse teavitamise eesmärki.

  (5) Stend võib olla vertikaalne (lisa, joonis 7) või horisontaalne (lisa, joonis 8). Stendi kasutamisel peab järgima järgmisi nõudeid:
  1) stend paigaldatakse avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta, mis asub objekti vahetus läheduses;
  2) stendile paigutatakse logo ja embleem, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti stendi pindalast;
  3) stendile kirjutatakse tegevuse nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30 protsenti stendi kõrgusest;
  4) stendi minimaalne suurus on 1500 × 1000 millimeetrit;
  5) kui stendi kasutatakse välitingimustes, peab see olema tehtud vastupidavast ja ilmastikukindlast materjalist.

  (6) Stendil võib esitada ka muud teavet.

  (7) Kui ellu viidi erinevaid lõikes 1 nimetatud tegevusi, võib lõikes 2 nimetatud juhul kanda teabe ühele stendile.

§ 8.   Tähistamise algus ja kestus

  (1) Toetuse saaja tähistab toetatava objekti logo ja embleemiga selle soetamisest või valmimisest arvates või tootmise käigus, kui tema taotluse kohta on tehtud taotluse rahuldamise otsus.

  (2) Tegevuse puhul tähistab toetuse saaja logo ja embleemiga tegevuse toimumise koha selle toimumise ajavahemikuks ja tegevuse kohta käiva teavitusmaterjali vastavalt selle valmimisele.

  (3) Paigaldatud tähistus peab säilima vähemalt viis aastat viimase toetusosa väljamaksmisest arvates.

§ 9.   Arengukava logo komponendid ja tekst

  (1) Arengukava logo koosneb maaelu sümboliseerivast ringikujulisest kujutisest ja selle juurde kuuluvast tekstist „Euroopa Liit maaelu arenguks” (lisa, joonis 9).

  (2) Arengukava logo kasutatakse määruses ja selle lisas esitatud kujul.

§ 10.   Arengukava logo kasutamine ja kirjatüüp

  (1) Arengukava logo võib kasutada ringtaustaga (lisa, joonis 10 a) või ilma ringtaustata (lisa, joonis 10 b).

  (2) Ühtlasel valgel või rohelisel taustal kasutatakse ilma ringtaustata arengukava logo. Ebaühtlasel, kitsal või logo nähtavust muul moel vähendaval taustal kasutatakse ringtaustaga arengukava logo.

  (3) Arengukava logo kirjatüüp on Baker Signet (Regular). Kaldkirja, allajoonitud teksti ja teisi teksti esiletõstmise viise ei tohi kasutada.

  (4) Arengukava logo väikseim lubatud läbimõõt on 15 millimeetrit (lisa, joonis 11).

  (5) Kui arengukava logo ja embleemi või LEADERi logo ja embleemi kõrval paikneb teisi logosid, siis ei tohi need olla kõrguselt ja laiuselt suuremad selles paragrahvis nimetatutest.

  (6) Arengukava logo kasutatakse koos embleemiga, mis paigutatakse võrdses suuruses horisontaalselt või vertikaalselt. Horisontaalse paigutuse korral asub embleem paremal ja arengukava logo vasakul. Vertikaalse paigutuse korral asub embleem all ja arengukava logo ülal (lisa, joonis 12).

  (7) Arengukava logo on kättesaadav aadressil www.agri.ee/mak.

§ 11.   Arengukava logo värvid

  (1) Arengukava logo kasutatakse värvilisena.

  (2) Kui trükitehnilistel põhjustel ei ole arengukava logo võimalik värviliselt kujutada, võib logo kasutada mustvalgena (lisa, joonis 13).

  (3) Arengukava logo värvikoodid on:
  1) roheline (Spotvärv: Pantone 362; CMYK C 75% M 15% Y 100% K 2%; RGB hex=#479D23);
  2) pruun (Spotvärv: Pantone 175; CMYK C 35% M 84% Y 100% K 51%; RGB hex=#662401);
  3) valge.

§ 12.   Embleemi kasutamine

  (1) Embleemi kasutatakse vastavalt graafilistele standarditele, mis on esitatud veebilehel http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_en.htm.

  (2) Embleemi all kasutatakse teksti „Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse”.

§ 13.   LEADERi logo kasutamine

  (1) Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER-projektitoetuse raames toetatava objekti või tegevuse puhul kasutatakse nende tähistamiseks Eesti LEADERi logo koos embleemiga ning Euroopa Liidu LEADERi logo (lisa, joonis 14).

  (2) Eesti LEADERi logo värvikoodid on:
  1) roheline (Spotvärv: Pantone 369; CMYK C 59% M 0% Y 100% K 7%; RGB hex=#7AB010);
  2) sinine (Spotvärv: Pantone 647; CMYK C 100% M 56% Y 0% K 23%; RGB hex=#004E92).

  (3) LEADERi logo kasutamise korral ei pea kasutama arengukava logo.

  (4) LEADERi logo on kättesaadav veebilehel www.agri.ee/mak.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

Lisa Objektide tähistamine logode ja embleemiga

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json