Teksti suurus:

Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2015, 52

Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord

Vastu võetud 19.12.2015 nr 50

Määrus kehtestatakse krediidiandjate ja -vahendajate seaduse § 57 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja ja krediidiandja vahendaja (edaspidi krediidivahendaja) aruannete vormid, nõuded aruannete sisule, sealhulgas aruannetes kasutatavate kirjete sisule, ning aruannete koostamise metoodika ja esitamise korra.

2. peatükk Aruannete koostamise põhimõtted ja esitamine 

§ 2.   Koostatavad aruanded

  (1) Krediidiandja on kohustatud koostama ja esitama järgmised aruanded:
  1) „Bilanss” vastavalt lisale 1 (lisatud);
  2) „Kasumiaruanne” vastavalt lisale 2 (lisatud);
  3) „Tarbijakrediidilepingute käivete aruanne” vastavalt lisale 3 (lisatud);
  4) „Tarbijakrediidilepingute jääkide aruanne” vastavalt lisale 4 (lisatud);
  5) „Krediidiandja tarbijate aruanne” vastavalt lisale 5 (lisatud);
  6) „Bilansist maha kantud tarbijakrediidi nõuete aruanne” vastavalt lisale 6 (lisatud).

  (2) Krediidivahendaja on kohustatud koostama ja esitama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 nimetatud aruanded.

  (3) Aruannete esitamisel tuleb kasutada järgmisi Finantsinspektsiooni määratud aruannete koode:
  1) „Bilanss” koodiga 6101;
  2) „Kasumiaruanne” koodiga 6102;
  3) „Tarbijakrediidilepingute käivete aruanne” koodiga 6103;
  4) „Tarbijakrediidilepingute jääkide aruanne” koodiga 6104;
  5) „Krediidiandja tarbijate aruanne” koodiga 6105;
  6) „Bilansist maha kantud tarbijakrediidi nõuete aruanne” koodiga 6106.

  (4) Hoiu-laenuühistu bilansile ja kasumiaruandele ning nende esitamisele kohaldatakse Eesti Panga presidendi 6. novembri 2012. a määruses nr 8 „Hoiu-laenuühistu bilansi ja kasumiaruande koostamise nõuded ning aruannete Eesti Pangale esitamise kord” sätestatut ning bilanss ja kasumiaruanne esitatakse Finantsinspektsioonile Eesti Panga kaudu.

  (5) Krediidiandja või -vahendaja, kes on makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 5 lõikes 1 nimetatud makseasutus, bilansile ja kasumiaruandele ning nende esitamisele kohaldatakse rahandusministri 21. oktoobri 2010. a määruses nr 54 „Makseasutuste omavahendite arvutamise kord ning aruannete skeemid, aruannete koostamise metoodika ja esitamise kord” sätestatut.

§ 3.   Aruannete koostamise alused

  (1) Aruannetes kajastatavad andmed esitatakse Eestis ametlikult kehtivas rahalises vääringus ja täisühikutes, kui käesolevast määrusest ei tulene teisiti.

  (2) Välisvaluutas fikseeritud summad arvutatakse ümber Eestis kehtivasse ametlikku vääringusse aruandeperioodi viimase tööpäeva Euroopa Keskpanga kursiga.

  (3) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 1, 4 ja 5 nimetatud aruannetes esitatakse andmed aruandeperioodi lõpu seisuga.

  (4) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud aruandes esitatakse andmed kumulatiivselt aruandeaasta algusest alates.

  (5) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 3 ja 6 nimetatud aruannetes esitatakse andmed aruandeperioodil toimunud käivete alusel.

§ 4.   Aruannete koostamise põhimõtted

  (1) Bilansi ja kasumiaruande koostamisel mõõdetakse ja kajastatakse varad, kohustused, omakapital, tulud ja kulud kooskõlas Eesti hea raamatupidamise tavaga või Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määruses 1606/2002/EÜ rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (ELT L 243, 11.09.2002, lk 1–4) sätestatud korra kohaselt Euroopa Komisjoni vastu võetud rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, võttes arvesse käesolevas määruses toodud erisusi.

  (2) Aruannete koostamisel lähtutakse käesoleva määruse lisades 1–6 toodud aruannete vormidest ja koostamise juhenditest.

  (3) Käesoleva määruse lisades 1–6 toodud aruannete koostamisel ei käsitata tarbijakrediidilepinguna võlaõigusseaduse § 403 lõikes 2 nimetatud lepinguid.
05.01.2016 16:30
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, eemaldatud lõike 3 topelt tekst ja muudetud lõigete 4 ja 5 numbrid, Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Rahandusministeeriumi 4.01.2016 taotlust nr 1.5-11/00021.

  (4) Finantsinspektsioonile esitatavates aruannetes kajastatakse õiglases väärtuses mõõdetavate finantsvarade õiglase väärtuse muutus krediidiandja ja -vahendaja kasumiaruandes ning finantsvarade ümberhindluse reservi selle tarbeks ei kasutata.

  (5) Krediidiandja ja -vahendaja kasumiaruandes näidatakse õiglases väärtuses mõõdetavate finantsinvesteeringutega seotud tekkepõhiselt arvestatud intressid ning välja kuulutatud dividendid intressitulude ja vastavatel finantstulude ja -kulude kirjetel.

§ 5.   Aruannete esitamine

  (1) Aruanded esitatakse Finantsinspektsioonile elektrooniliselt XML-s (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumendina, järgides nõudeid andmevahetuse turvamisele.

  (2) Krediidiandja ja -vahendaja on aruannete esitamisel kohustatud järgima tehnilisi nõudeid, mis on kehtestatud Eesti Panga presidendi 9. detsembri 2011. a määrusega nr 9 „Nõuded XML-dokumentidena vormindatud aruannete esitamisele”.

  (3) Aruandes esitatavate andmete puudumisel tuleb esitada tühi aruanne.

3. peatükk Rakendamine 

§ 6.   Määruse rakendamine

  Määrust kohaldatakse aruannete koostamisel ja esitamisel aruandeperioodide kohta, mis lõpevad 2016. aasta 31. märtsil või hiljem.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

Sven Sester
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Bilanss

Lisa 2 Kasumiaruanne

Lisa 3 Tarbijakrediidilepingute käivete aruanne

Lisa 4 Tarbijakrediidilepingute jääkide aruanne

Lisa 5 Krediidiandja tarbijate aruanne

Lisa 6 Bilansist maha kantud tarbijakrediidi nõuete aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json