Teksti suurus:

Lapse perekonnas hooldamisele ja selle korraldamisele ning hooldamisel kasutatavatele ruumidele esitatavad nõuded

Lapse perekonnas hooldamisele ja selle korraldamisele ning hooldamisel kasutatavatele ruumidele esitatavad nõuded - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2015, 53

Lapse perekonnas hooldamisele ja selle korraldamisele ning hooldamisel kasutatavatele ruumidele esitatavad nõuded

Vastu võetud 22.12.2015 nr 79

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 130 lõike 6 alusel.

§ 1.   Nõuded lapse perekonnas hooldamisele

  (1) Hooldajal võib korraga olla kuni neli hooldatavat, sealhulgas hooldaja enda kuni 14-aastased lapsed ning täisealised hooldamist vajavad isikud. Alla viieaastast ning raske või sügava puudega last arvestatakse hooldamisel kahe lapse eest.

  (2) Hooldajal võib olla rohkem kui neli hooldatavat juhul, kui:
  1) hooldatavad lapsed on omavahel õed ja vennad;
  2) see on hooldusel viibivate laste huvides ja selleks on andnud loa kohaliku omavalitsuse üksus, kellel on hooldajaga sõlmitud kehtiv lapse perekonnas hooldamise leping (edaspidi leping).

  (3) Perekonnas hooldaja peab:
  1) tagama lapse õiguste ja heaolu järgimise;
  2) last hooldama, sealhulgas vajadusel abistama teda söömisel, liikumisel, riietumisel ja isiklikus hügieenis;
  3) last kasvatama ja juhendama kaasaegseid positiivseid vanemluspraktikaid rakendades, sealhulgas last kõlbeliselt arendama, kujundama lapse tööoskusi ja arendama tema võimeid, abistama teda kodus õppimisel ning võimaldama lapsel tegeleda huvialadega;
  4) lapse järele valvama ja tagama tema turvalisuse;
  5) aitama lapsel säilitada tervist ning haiget last põetama vastavalt arstide ravijuhistele ning koostöös spetsialistidega korraldama lapse ravis ja rehabilitatsioonis osalemise;
  6) looma lapsele soodsa kasvukeskkonna ja lapsesõbraliku kodu, kus lapsele tagatakse arenguvõimalused ja võimaldatakse privaatsust.

§ 2.   Lapse perekonnas hooldamise korraldamine

  (1) Enne lepingu sõlmimist kaasab lapse eestkostjaks olev või eestkostja ülesandeid täitev kohaliku omavalitsuse üksus (edaspidi kohaliku omavalitsuse üksus) hooldajaks saada soovija lapse juhtumiplaani koostamisse selles ulatuses, mis on vajalik lapse heaolu tagamiseks lepingu täitmise perioodil ja juhtumiplaani nende tegevuste planeerimisse, millega perekonnas hooldaja on seotud. Kõik lapse juhtumiplaani koostamises osalenud isikud kinnitavad oma osalust allkirjaga juhtumiplaanil.

  (2) Kohaliku omavalitsuse üksus osutab hooldajaks saada soovijale ja temaga koos elavatele täisealistele perekonnaliikmetele sotsiaalnõustamise teenust, sealhulgas annab teavet lapse perekonnas hooldamise põhimõtete ja nõuete, hooldajale ettenähtud toetuste, teenuste, soodustuste ja muu riikliku ning kohaliku omavalitsuse abi ning hooldajate ühingute kohta.

  (3) Kohaliku omavalitsuse üksuse pädev ametnik külastab hooldajaks saada soovija kodu enne lepingu sõlmimist ning vähemalt kaks korda aastas lepingu kehtimise vältel.

  (4) Kohaliku omavalitsuse üksus selgitab välja lapse ning hooldajaks saada soovija alaealiste perekonnaliikmete ja teiste samas perekonnas hooldamisel olevate isikute nõusoleku lapse perekonnas hooldamiseks.

  (5) Pärast nõustamist ja kodukülastust suunab kohaliku omavalitsuse üksus hooldajaks saada soovija asjakohasele Sotsiaalministeeriumi tunnustatud koolitusele juhul, kui hooldajaks saada soovija ei ole seda läbinud. Pärast koolituse läbimist esitab hooldajaks saada soovija kohaliku omavalitsuse üksusele koolituse läbimise järgselt väljastatud tunnistuse, mida säilitatakse koos muude lepinguga seotud dokumentidega.

  (6) Kohaliku omavalitsuse üksus selgitab välja olulised asjaolud ja arvestab lapsele sobiva hoolduspere valikul lapse individuaalsust, lapse ja pere omavahelist sobivust ning lapse arvamust.

  (7) Kui hooldajaks saada soovija ja laps ei ole omavahel tuttavad, informeerib kohaliku omavalitsuse üksuse pädev ametnik peret lapse individuaalsete vajaduste kohta ning korraldab enne lepingu sõlmimist lapse ja pere tutvumise, kusjuures hooldajaks saada soovija ja lapse kohtumiste arv peab olema piisav teineteisega kohanemiseks.

  (8) Kohaliku omavalitsuse üksus vaatab vähemalt üks kord aastas koos hooldajaga üle lepingu ja lapse juhtumiplaani tegevuskava osas, mis on vajalik lapse heaolu tagamiseks lepingu täitmise perioodil ja on seotud lapse igapäevase elu ja arengu toetamisega ning teeb nendes lapse arengust ja huvidest lähtuvalt muudatusi.

  (9) Kohaliku omavalitsuse üksus toetab ning nõustab last ja perekonnas hooldajat lapse peres viibimise ajal ning võib korraldada hooldajatele eneseabigruppe.

§ 3.   Nõuded hooldamisel kasutatavatele ruumidele

  (1) Hooldamisel kasutatavad ruumid peavad vastama ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel kehtestatud eluruumile esitavatele nõuetele.

  (2) Alates neljandast eluaastast peab lapsel olema oma tuba või tuba koos samast soost perekonnaliikmega või teise hooldatavaga, kusjuures toas võib olla kuni neli voodit või kaks nari.

  (3) Kooliealisel lapsel peab olema õppimiskoht ja kuni kahe voodiga või ühe nariga tuba.

  (4) Pesuruumis peab olema sooja veega pesemise võimalus.

  (5) Puudega lapse hooldamise korral peavad eluruumid olema lapse vajaduste järgi kohandatud.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json