Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2015, 69

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 23.12.2015 nr 147

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 48 lõike 4, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 82 lõike 3 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lõigete 32 ja 6 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruses nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

(1) Üldhariduskoolide pidamiseks antavat toetust antakse kohaliku omavalitsuse üksustele üldhariduskoolide õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks ja täienduskoolituseks, õppevahenditeks ja koolilõunaks.”;

2) paragrahvi 1 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõnad „sotsiaaltoetuste arendamise” sõnadega „sotsiaalteenuste arendamise”;

4) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Vajaduspõhise peretoetuse maksmise korraldamise kulude hüvitiseks antakse 2015. aastal toetust § 4 lõike 1 punktis 4 toodud määra kolmekordses suuruses.”.

§ 2.  Rakendussätted

  (1) Paragrahvi 1 punktid 1 ja 2 jõustuvad 1. jaanuaril 2016. a.

  (2) Paragrahvi 1 punkte 3 ja 4 rakendatakse 1. jaanuarist 2015. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Arto Aas
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json