Teksti suurus:

Statistiliste andmete rahvastikuregistrisse kandmise teate vorm ja täitmise juhend

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2015, 72

Statistiliste andmete rahvastikuregistrisse kandmise teate vorm ja täitmise juhend

Vastu võetud 07.01.2005 nr 2
RTL 2005, 13, 113
jõustumine 28.01.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.03.2014RT I, 02.04.2014, 105.04.2014
22.12.2015RT I, 29.12.2015, 6501.01.2016

Määrus kehtestatakse «Rahvastikuregistri seaduse» § 30 lõike 4 alusel ja § 21 lõike 1 punkti 18 täitmiseks.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse statistiliste andmete rahvastikuregistrisse kandmise teate vorm (lisatud) ja selle täitmise juhend ning reguleeritakse statistiliste andmete rahvastikuregistrisse kandmine perekonnaseisuasutusele esitatavatelt avaldustelt.

§ 2.   Statistiliste andmete teate vorm

  Statistiliste andmete teade koosneb esitaja poolt täidetavast osast ja kohaliku omavalitsusüksuse pädeva asutuse või rahvastikuregistri volitatud või lepingulise töötleja poolt täidetavast osast.

§ 3.   Statistiliste andmete teate täitmise üldised juhised

  (1) Statistiliste andmete teate võib esitada koos elukohateatega kohaliku omavalitsuse pädevale asutusele või statistiliste andmete muutumisel rahvastikuregistri volitatud või lepingulisele töötlejale esitaja vabal tahtel.

  (2) Andmed märgib statistiliste andmete teatele isik ise, alaealise lapse vanem või piiratud teovõimega isiku eestkostja.

  (3) Rahvuse ja emakeele andmed märgib isik, alaealise lapse vanem või piiratud teovõimega isiku eestkostja oma otsuse alusel.

§ 4.   Rahvuse ja emakeele märkimine

  (1) Emakeeleks märgitakse üldjuhul keel, mis on omandatud varases lapsepõlves esimese keelena ja mida isik kõige paremini oskab.

  (2) Rahvuseks märgitakse rahvus, millega isik end kõige tihedamalt etniliselt ja kultuuriliselt tunneb seotud olevat.

§ 5.   Hariduse märkimine

  (1) Isiku haridustaseme määrab formaalharidussüsteemis lõpetatud kõrgeima tasemega õppekava. Kui isik on lõpetanud lisaks üldharidusele mingi taseme kutse- või erialahariduse andnud õppekava, märgitakse nii üldhariduse kui kutse- või erialahariduse tase.

  (11) Hariduse tasemed on järgmised:
  1) alusharidus (koolieelne haridus) või alghariduseta;
  2) põhiharidus (põhikooli 1.–6. klass), varasem algharidus;
  3) põhiharidus (põhikooli 7.–9. klass);
  4) kutsekeskharidus või kutseõpe (sh keskeri- või tehnikumiharidus) põhihariduse baasil;
  5) keskharidus;
  6) kutsekeskharidus või kutseõpe keskhariduse baasil;
  7) keskeri- ja tehnikumiharidus keskhariduse baasil;
  8) bakalaureus või sellega võrdsustatud haridus (rakendus- ja kutsekõrgharidus, diplomiõpe);
  9) magister või sellega võrdsustatud haridus;
  10) doktor või sellega võrdsustatud haridus.
[RT I, 02.04.2014, 1 - jõust. 05.04.2014]

  (2) [Kehtetu - RT I, 02.04.2014, 1 - jõust. 05.04.2014]

  (3) [Kehtetu - RT I, 02.04.2014, 1 - jõust. 05.04.2014]

  (4) [Kehtetu - RT I, 02.04.2014, 1 - jõust. 05.04.2014]

  (5) [Kehtetu - RT I, 02.04.2014, 1 - jõust. 05.04.2014]

  (6) [Kehtetu - RT I, 02.04.2014, 1 - jõust. 05.04.2014]

  (7) [Kehtetu - RT I, 02.04.2014, 1 - jõust. 05.04.2014]

  (8) [Kehtetu - RT I, 02.04.2014, 1 - jõust. 05.04.2014]

  (9) [Kehtetu - RT I, 02.04.2014, 1 - jõust. 05.04.2014]

  (10) [Kehtetu - RT I, 02.04.2014, 1 - jõust. 05.04.2014]

  (11) [Kehtetu - RT I, 02.04.2014, 1 - jõust. 05.04.2014]

  (12) Välisriigis üld-, kutse- või erialahariduse omandanud isikute haridustase määratakse analoogiliselt Eestis omandatud haridustaseme määramisega.

§ 6.   Tegevusala märkimine

  (1) Töötav on:
  1) isik, kellel on töö (sõltumata selle vormistamisest), mille eest ta saab töötasu või muud sissetulekut;
  2) tegevväelane;
[RT I, 29.12.2015, 65 - jõust. 01.01.2016]
  3) rasedus- ja sünnituspuhkusel olija kuni lapsehoolduspuhkuseni;
  4) isik, kes töötab tasuta oma leibkonnaliikme ettevõttes või talus;
  5) töötav pensionär;
  6) töötav õpilane/üliõpilane, kui töö on tema peamine sissetulekuallikas.
Isikut, kes töötab isiklikus koduses majapidamises, hoiab tasuta lapsi või teeb vabatahtlikku tasuta tööd, ei loeta töötavaks.

  (2) Töötu / tööd otsiv on isik, kui üheaegselt on täidetud kolm tingimust: isik ei tööta, otsib aktiivselt tööd, on valmis tööle asuma.

  (3) Ajateenija või asendusteenistuja on isik, kes on vastavalt aja- või asendusteenistuses.
[RT I, 29.12.2015, 65 - jõust. 01.01.2016]

  (4) Õpilane/üliõpilane on isik, kes omandab haridust üldhariduskoolis, kutseõppes, keskeriõppeasutuses või kõrgkoolis. Siia ei kuulu need isikud, kes õpivad tööalastel täiendus- või ümberõppekursustel, töötute koolitusel või huvialakursustel.
Kui õpilase/üliõpilase peamine sissetulekuallikas on töö, mille eest ta saab töötasu või muud sissetulekut, loetakse ta töötavaks.

  (5) Pensionär on isik, kellele on määratud vanadus-, toitjakaotus-, töövõimetus- või rahvapension. Kui pensionäri peamine sissetulekuallikas on töö, mille eest ta saab töötasu või muud sissetulekut, loetakse ta töötavaks.

  (6) Lapsehoolduspuhkusel on mittetöötav alla kolmeaastast last kasvatav isik.

  (7) Kodune on isik, kes ei otsi tööd ning tegeleb enamik aega tasustamata majapidamisülesannetega ja/või hoolitseb laste ning teiste pereliikmete eest või muu kodumajapidamises tegev isik.

  (8) [Kehtetu - RT I, 02.04.2014, 1 - jõust. 05.04.2014]

  (9) Muu mittetöötav on kõigil ülejäänud põhjustel mittetöötav isik.

§ 7.   Statistiliste andmete teate täitmine kohaliku omavalitsusüksuse pädeva asutuse poolt

  Kohaliku omavalitsusüksuse pädev asutus või rahvastikuregistri volitatud või lepinguline töötleja kannab statistiliste andmete teatele statistiliste andmete rahvastikuregistrisse kandmise kuupäeva, kande numbri ning kande teinud isiku ametikoha, ees- ja perekonnanime. Andmete kandmist rahvastikuregistrisse tõendab kande teinud isik oma allkirjaga.
[RT I, 02.04.2014, 1 - jõust. 05.04.2014]

§ 8.   Statistiliste andmete kandmine rahvastikuregistrisse perekonnaseisuasutustele esitatavatelt avaldustelt

  Lisaks käesoleva määrusega kehtestatud vormil esitatud andmetele kuuluvad rahvastikuregistrisse kandmisele perekonnaseisutoimingute seaduse § 9 lõike 5 punktides 9–12 nimetatud statistilised andmed rahvuse, emakeele, hariduse ja tegevusala kohta.
[RT I, 02.04.2014, 1 - jõust. 05.04.2014]

§ 81.   Statistiliste andmete kandmine rahvastikuregistrisse Politsei- ja Piirivalveametile esitatud taotlusankeetidelt

  Lisaks käesoleva määrusega kehtestatud vormil esitatud andmetele kuuluvad rahvastikuregistrisse kandmisele Politsei- ja Piirivalveametile esitatud statistilised andmed rahvuse, emakeele ja hariduse kohta.
[RT I, 29.12.2015, 65 - jõust. 01.01.2016]

§ 9.   Statistiliste andmete esitamine e-teenusena

  (1) Statistilised andmed võib esitada ka elektrooniliselt läbi Eesti teabevärava eesti.ee e-teenusena. E-teenuse kasutaja peab veenduma esitatavate andmete õigsuses ning need kinnitama.

  (2) E-teenuse autenditud kasutaja esitatud andmed loetakse sama kasutaja poolt elektrooniliselt allkirjastatuks.
[RT I, 02.04.2014, 1 - jõust. 05.04.2014]

Lisa Statistiliste andmete teade
[RT I, 02.04.2014, 1 - jõust. 05.04.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json