Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2016, 8

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 21.12.2016 nr 74

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruses nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigi Infosüsteemi Amet (edaspidi amet) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kellel on juhtimisfunktsioon ja kes täidab avalikke ülesandeid õigusaktides ettenähtud alustel ja ulatuses.”;

2) paragrahvi 7 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Amet teostab õigusaktidega sätestatud ulatuses riigi poliitika ja arengukavade elluviimist ning täidab avalikke ülesandeid riigi infosüsteemi, elektroonilise identiteedi tarkvara, usaldusteenuste, küberturvalisuse ja kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse valdkonnas.”;

3) paragrahvi 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ameti põhiülesanded on:
1) haldus- ja riikliku järelevalve teostamine ameti tegevusvaldkondi reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise üle ja nende nõuete rikkumise korral riikliku sunni rakendamine;
2) riigi infosüsteemi kindlustavate süsteemide arendamise ja haldamise korraldamine;
3) riigi infosüsteemi arendamise projektide koordineerimine;
4) elektroonilise identiteedi tarkvara ning usaldusteenuste infrastruktuuri arendamise ja haldamise korraldamine;
5) riigi infosüsteemi ja Eesti kriitilise informatsiooni infrastruktuuri infoturbega seotud tegevuste korraldamine;
6) baasinfrastruktuuri ja andmeside korraldamine;
7) riigi infotehnoloogilise arhitektuuri terviklik haldamine;
8) Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendusüksusena toimimine;
9) osalemine oma tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide väljatöötamisel ning nende õigusaktide muutmiseks ettepanekute esitamine;
10) Eesti e-riigi maine ja innovaatilise imago edendamiseks vajalike tegevuste planeerimisel osalemine ja vastavate tegevuste elluviimine;
11) osalemine oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitikate, strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel.”;

4) paragrahvi 9 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) teostab järelevalvet infosüsteemide turvameetmete süsteemi rakendamise ja infosüsteemide andmevahetuskihiga liitumise üle;”;

5) paragrahvi 9 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) korraldab infosüsteemide andmevahetuskihi arendamist ja haldamist;”;

6) paragrahvi 9 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

„91) korraldab Eesti teabevärava eesti.ee arendamist ja haldamist;”;

7) paragrahvi 9 punkt 103 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„103) korraldab elektroonilise identiteedi tarkvara ja piiriülese internetipõhise autentimissüsteemi arendamist ning haldamist ja koordineerib nende rakendamist;”;

8) paragrahvi 9 täiendatakse punktiga 181 järgmises sõnastuses:

„181) võib korraldada usaldusteenuste infrastruktuuri loomist, haldamist ja ajakohastamist;”;

9) paragrahvi 13 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Küberturvalisuse teenistuse põhiülesanded on:
1) Eesti riigi tasemel CERT (Computer Emergency Response Team) ülesannete täitmine, sealhulgas Eesti arvutivõrkudes toimuvate turvaintsidentide käsitlemine;
2) ennetustöö turvaintsidentide ärahoidmiseks ja inimeste turvateadlikkuse tõstmine;
3) Eesti arvutivõrkudes toimunud intsidentide ja pahavara leviku kohta raportite koostamine;
4) elutähtsate teenuste infosüsteemide ja riigi infosüsteemi turvariskide analüüsimine;
5) kaitsemeetmete ja regulatsioonide väljatöötamisel ja muutmisel osalemine ja meetmete rakendamise üle järelevalve teostamine;
6) elutähtsate teenuste osutajate ja riigiasutuste nõustamine turvariskide valdkonnas;
7) küberturvalisuse alase teadus- ja arendustegevuse korraldamine ja koordineerimine ning valdkonna teadus- ja uurimisasutustega koostöö tegemine.

(2) Infrastruktuuri osakonna põhiülesanded on:
1) riigiasutuste vahelise andmeside arendamise ja haldamise korraldamine;
2) riigi infosüsteemi kindlustavate komponentide ja riigi infosüsteemi kuuluvate infosüsteemide süsteemsete komponentide arendamise ja haldamise, sealhulgas inkubatsiooniperioodil rakendus- ja andmebaasiserverite arendamise ja haldamise korraldamine;
3) riigi infosüsteemi infrastruktuuri turvameetmete väljatöötamise ja juurutamise korraldamine;
4) kõrge käideldavusega riigi infosüsteemi baasinfrastruktuuri tagavate süsteemide haldamise korraldamine ja riigi infosüsteemi toimimiseks vajaliku varuvõimsuse tagamine.

(3) Arhitektuuri osakonna põhiülesanded on:
1) riigi infotehnoloogilise arhitektuuri loomine, arendamine ja haldamine;
2) kesksete komponentide arenduse tagamine;
3) riigi infosüsteemi muudatustaotluste kooskõlastamine.

(4) Projektijuhtimise osakonna põhiülesanded on:
1) sihtotstarbeliste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia projektide haldamine;
2) infosüsteemide andmevahetuskihi, riigi infosüsteemi haldussüsteemi, elektroonilise identiteedi tarkvara ja piiriülese internetipõhise autentimissüsteemi, dokumendivahetuskeskuse ja elektrooniliste kanalite arendamise korraldamine ja koordineerimine;
3) riigi infosüsteemi valdkonnas infotehnoloogia kasutamise projektide kavandamine, koordineerimine ja realiseerimine.

(5) Teenuste halduse osakonna põhiülesanded on:
1) Eesti teabevärav eesti.ee, infosüsteemide andmevahetuskihi, riigi infosüsteemi haldussüsteemi, elektroonilise identiteedi tarkvara ja piiriülese internetipõhise autentimissüsteemi ning dokumendivahetuskeskuse nõuetekohase toimimise tagamine;
2) elektrooniliste kanalite sisuhalduse korraldamine;
3) riigi infosüsteemi üldkasutatavate komponentidega seotud osapoolte koolitamise ja teavitamise korraldamine;
4) teabevaldaja ja teenusepakkuja tegevuse koordineerimine Eesti teabevärava eesti.ee keskkonnas teabe ja teenuste avalikustamisel.

(6) Struktuuritoetuse osakonna põhiülesanne on struktuuritoetusi käsitlevate õigusaktide tähenduses rakendusüksuse ülesannete täitmine, sealhulgas:
1) taotlusvoorude korraldamine;
2) taotluste menetlemine;
3) toetuse kasutamise seire teostamine;
4) kulude ja tegevuste abikõlblikkuse kontrollimine;
5) maksetaotluste menetlemine ning riikliku järelevalve teostamine toetuse saaja üle.

(7) Kommunikatsiooniosakonna põhiülesanded on:
1) ameti sisekommunikatsiooni korraldamine;
2) avalikkust ja partnereid mõjutada võivatest ameti tegevustest teavitamine;
3) teavitus- ja ennetustegevuse korraldamine suurendamaks arvutikasutajate teadlikkust nii e-lahenduste kui ka arvutiturbe osas;
4) kriisiolukordades avalikkuse teavitamise korraldamine.

(8) Administratiivteenistuse põhiülesanded on:
1) eelarveprojektide koostamise ja -vahendite analüüsi ning finants- ja varahalduse korraldamine;
2) riigihangete läbiviimise korraldamine ja koordineerimine;
3) personali- ja koolitustööde korraldamine;
4) halduse ja asjaajamise korraldamine;
5) õiguslikes küsimustes nõustamine;
6) juhtkonna ja struktuuriüksuste teenindamine.”.

Urve Palo
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json