Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 16. märtsi 2016. a määruse nr 25 „Tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2016, 9

Majandus- ja taristuministri 16. märtsi 2016. a määruse nr 25 „Tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 22.12.2016 nr 75

Määrus kehtestatakse tarbijakaitseseaduse § 19 lõike 6 alusel.

Majandus- ja taristuministri 16. märtsi 2016. a määruses nr 25 „Tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 5 asendatakse tekstiosa „30. aprilliks” tekstiosaga „15. jaanuariks”;

2) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „kontrollib” sõnadega „taotleja ja”;

3) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „rahastamise” tekstiosaga „, osalise rahastamise”;

4) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Taotluse võib osaliselt rahastada, kui taotletava toetuse maht ületab riigieelarves tarbijaühenduse toetamiseks eraldatud vahendeid või kui taotleja tegevuse eesmärk on saavutatav ka väiksema toetusega, kui on taotletud.”;

5) paragrahvi 7 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tarbijakaitseameti peadirektor otsustab käskkirjaga taotluse rahastamise, osalise rahastamise või rahastamisest keeldumise 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.

(2) Taotluse rahastamise, osalise rahastamise või rahastamisest keeldumise otsuse põhjustest teavitatakse taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast alates.”;

6) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Osalise rahastamise otsuse saanud taotleja peab 15 tööpäeva jooksul otsuse kättesaamisest alates teavitama Tarbijakaitseametit kirjalikult osalise rahastamise nõusolekust. Nõusolekust teavitamata jätmisel teeb Tarbijakaitseameti peadirektor taotluse rahastamisest keeldumise otsuse.”;

7) määruse lisa 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3. TAOTLEVA MTÜ LIIKMETE ARV JA SENISE TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS”.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json