Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. aasta määruse nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2016, 22

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. aasta määruse nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 22.12.2016 nr 74

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 72 lõike 5 punktide 1–3 ja § 79 lõike 6 alusel.

§ 1. Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. aasta määruses nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 88 nimetatud igapäevaelu toetamise teenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama, on õigus saada igapäevaelu toetamise teenust maksimaalse maksumusega 116 eurot kalendrikuus. Autismispektriga raske või sügava puudega täisealisel on õigus saada igapäevaelu toetamise teenust maksimaalse maksumusega 930 eurot kalendrikuus, kui täidetud on kõik järgnevad tingimused:

1) tal on psühhiaatri tõend pideva ja intensiivse äärmuslikult kahjustava käitumise esinemise kohta või kirjeldatud käitumise esinemine on fikseeritud rehabilitatsiooniplaanis;

2) ta vajab oma terviseseisundist tuleneva käitumise eripära tõttu turvalise teenuse osutamisel pidevat järelevalvet ja;

3) talle osutatakse kuni 6-liikmelises grupis teenust 3 tegevusjuhendajaga vähemalt 120 tundi kuus.“;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse number “94“ numbriga “96“;

3) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse number “177“ numbriga “180“;

4) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse number “329“ numbriga “335“;

5) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse number “450“ numbriga “459“ ja number “495“ numbriga “504“;

6) paragrahvi 2 lõikes 6 asendatakse number “664“ numbriga “677“ ja number “730“ numbriga “744“;

7) paragrahvi 2 lõikes 7 asendatakse number “909“ numbriga “926“;

8) paragrahvi 2 lõikes 8 asendatakse number “1945“ numbriga “1982“;

9) paragrahvi 2 lõikes 9 asendatakse number “1945“ numbriga “1982“.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. aastal.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json