Teksti suurus:

Riigieelarvest rahastatava asenduskoduteenuse minimaalne ja maksimaalne maksumus asenduskoduteenust saama õigustatud lapse kohta kalendrikuus ja -aastas ning rahastuse jaotuse tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2016, 28

Riigieelarvest rahastatava asenduskoduteenuse minimaalne ja maksimaalne maksumus asenduskoduteenust saama õigustatud lapse kohta kalendrikuus ja -aastas ning rahastuse jaotuse tingimused ja kord

Vastu võetud 23.12.2016 nr 77

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 120 lõike 2 alusel.

§ 1.   Asenduskoduteenuse minimaalne ja maksimaalne maksumus teenust saama õigustatud lapse kohta ühes kalendrikuus ja -aastas

  (1) Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 117 nimetatud asenduskoduteenust saama õigustatud isikul on õigus saada sotsiaalhoolekande seaduse §-s 116 nimetatud asenduskoduteenust minimaalse maksumusega 575 eurot ja maksimaalse maksumusega 1450 eurot ühes kalendrikuus. Ühes kalendriaastas on nimetatud teenust õigus saada minimaalse maksumusega 6900 eurot ja maksimaalse maksumusega 17 400 eurot.

  (2) Minimaalne maksumus katab teenuse osutaja kulud isiku kohta, mis säilivad isiku ajateenistuses või kinnipidamisasutuses viibimise või mõjuvatel tervislikel põhjustel eemal viibimise ajal.

  (3) Maksimaalne maksumus katab kõik teenuse osutaja kulud isiku kohta, sealhulgas puudest või vanusest tulenevad lisakulud.

§ 2.   Asenduskoduteenuse maksumuse komponendid

  Asenduskoduteenus koosneb järgmistest komponentidest:
  1) isiku isiklikud kulud, mille hulka loetakse kulud, mis on seotud isiku riietuse ja muude tarvetega, vabaaja- ja huvitegevusega ning hariduse, toitlustamise, tervise ja ravikuludega;
  2) kasvatusala personali kulud, mille hulka loetakse palgakulud asenduskoduteenuse kasvatusalatöötajatele;
  3) muud kulud, mille hulka loetakse asenduskoduteenuse osutamiseks vajalikud majandamiskulud (tugi- ja muu personali, hoonete ja ruumide, kommunikatsiooni, inventari, transpordi, koolituse ja muud kulud), välja arvatud hoone ehituse ja renoveerimise kulud.

§ 3.   Asenduskoduteenuse maksumuse arvestamine lapse kohta

  (1) Asenduskoduteenuse maksimaalset maksumust ühes kalendrikuus ning ühes kalendriaastas isiku kohta võib rakendada püsivalt teenuse osutaja juures asenduskoduteenusel viibiva alla kolmeaastase lapse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel tuvastatud raske või sügava puudega isiku puhul.

  (2) Kui asenduskoduteenust saama õigustatud isikule hakatakse asenduskoduteenust osutama või lõpetatakse asenduskoduteenuse osutamine kalendrikuu kestel, tasutakse nimetatud kalendrikuul osutatud teenuse eest proportsionaalselt asenduskoduteenusel viibitud päevade arvuga.

  (3) Asenduskoduteenuse osutamise kestel kolmeaastaseks saanud lapse eest võib asenduskoduteenuse osutamise korral rakendada käesoleva määruse § 1 lõikes 1 kehtestatud teenuse maksimaalset maksumust kuni selle kalendrikuu lõpuni, mil laps sai kolmeaastaseks.

  (4) Kui asenduskoduteenuse osutamise kestel tuvastatakse isikul raske või sügav puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel, võib rakendada asenduskoduteenuse osutamise korral käesoleva määruse § 1 lõikes 1 kehtestatud teenuse maksimaalset maksumust puude raskusastme tuvastamise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust alates.

  (5) Kui asenduskoduteenuse osutamise kestel langeb ära käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud tingimus, võib rakendada selle isiku kohta asenduskoduteenuse osutamise korral käesoleva määruse § 1 lõikes 1 kehtestatud maksimaalset maksumust raske või sügava puude kestuse kalendrikuu lõpuni.

  (6) Kui asenduskoduteenusel on püsivalt teenuse osutaja juures viibiv isik, kes on vanem kui kolmeaastane ja kellele ei ole määratud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel rasket ega sügavat puuet, võib käesoleva määruse § 1 lõikes 1 kehtestatud maksimaalsest maksumusest rakendada kuni 1150 eurot kalendrikuus.

  (7) Kui isik lahkub asenduskoduteenuse osutamise ajal ajateenistusse, paigutatakse kinnipidamisasutusse või viibib eemal mõjuvatel tervislikel põhjustel ning isiku ülal pidamine toimub osaliselt või täielikult riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest, võib asenduskoduteenuse maksumust vähendada selle isiku osas käesoleva määruse § 1 lõikes 1 kehtestatud miinimumini, vähendades teenuse maksumust isiku lahkumisele järgnenud kalendrikuust alates.

  (8) Kui isik naaseb käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud eemal viibimiselt, võib jätkata selle isiku kohta arvestatud asenduskoduteenuse maksumuse rakendamist alates kalendrikuust, kui isik asenduskodusse naasis.

  (9) Maavalitsus on kohustatud lähtuma käesolevas määruses kehtestatud tingimustest, määrates iga isiku osas asenduskoduteenuse maksumuse lähtuvalt tegelikest vajadustest ja kuludest.

  (10) Maavalitsusel on õigus kokkuleppel lapse seadusliku esindajaga vähendada lapse asenduskoduteenuse maksumust ulatuses, mis kaetakse vanema(te) poolt makstava elatise või Sotsiaalkindlustusameti poolt makstava elatisabi vahenditest. Käesolevat kohaldatakse ka piiratud teovõimega täisealise isiku suhtes.

  (11) Maavalitsusel on õigus vähendada isiku igakuist teenuse maksumust võttes arvesse isiku rahvastikuregistri järgse kohaliku omavalistusüksuse osalust isiku ülalpidamisel ja/või lapsele täiendavate teenuste osutamisel.

§ 4.   Asenduskoduteenuse maksumuse jagunemine komponentide lõikes

  (1) Isiku isiklikeks kuludeks määratakse minimaalselt 200 eurot teenuse osutaja juures viibiva isiku kohta ühes kalendrikuus.

  (2) Kasvatusala personali kuludeks määratakse minimaalselt 370 eurot teenuse osutaja juures viibiva isiku kohta ühes kalendrikuus.

  (3) Lähtuvalt sotsiaalhoolekande seaduse § 122 lõikest 3, määratakse perevanemaga asenduskoduperes ja/või asenduskoduperes, kus on enam kui pooled isikud raske või sügava puudega ja/või alla kolmeaastased, kasvatusala personali kuludeks minimaalselt 470 eurot teenuse osutaja juures viibiva isiku kohta ühes kalendrikuus.

§ 5.   Üleminekusätted

  (1) Enne 1. jaanuari 2017. a sõlmitud asenduskoduteenuse lepingud tuleb viia kooskõlla käesolevas määruses sätestatuga 1. maiks 2017. a.

  (2) Käesoleva määruse jõustumisest kuni 30. aprillini 2017. a rakendatakse laste osas, kelle asenduskoduteenuse leping on sõlmitud enne 1. jaanuarit 2017. a järgimisi teenuse maksumusi:
  1) asenduskoduteenusel viibiva alla kolmeaastase lapse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel tuvastatud keskmise, raske või sügava puudega isiku puhul kuni 1283 eurot ühes kalendrikuus;
  2) isiku puhul, kes on vanem kui kolmeaastane ja kellele ei ole määratud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel keskmist, rasket ega sügavat puuet kuni 829 eurot ühes kalendrikuus.

  (3) Kui maavalitsus on 1. maiks 2017. a viinud asenduskoduteenuse lepingu kooskõlla käesoleva määruse §-des 1–4 sätestatud tingimustega, siis võib tekkinud asenduskoduteenuse maksumuse vahe katta tagasiulatuvalt kuni kahe kalendrikuu eest.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalkaitseministri 7. jaanuari 2016. a määrus nr 2 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksimaalse maksumuse ning riigieelarvest rahastatava asenduskoduteenuse maksimaalse maksumuse ja hinna kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json