Teksti suurus:

Lapsendamise ettevalmistamise käigus läbiviidavad kohustuslikud toimingud ja nende sisu, lapsendamise sooviavalduses esitatavate andmete loetelu ja Sotsiaalkindlustusameti kogutavate dokumentide loetelu

Lapsendamise ettevalmistamise käigus läbiviidavad kohustuslikud toimingud ja nende sisu, lapsendamise sooviavalduses esitatavate andmete loetelu ja Sotsiaalkindlustusameti kogutavate dokumentide loetelu - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2018, 3

Lapsendamise ettevalmistamise käigus läbiviidavad kohustuslikud toimingud ja nende sisu, lapsendamise sooviavalduses esitatavate andmete loetelu ja Sotsiaalkindlustusameti kogutavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 23.12.2016 nr 78
RT I, 29.12.2016, 29
jõustumine 01.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.01.2018RT I, 31.01.2018, 103.02.2018

Määrus kehtestatakse perekonnaseaduse § 158 lõike 3 alusel.

§ 1.   Lapsendamise sooviavalduse andmed

  (1) Lapsendada sooviv isik esitab lapsendamise sooviavalduses vähemalt järgmised üldandmed:
  1) nimi ja isikukood või sünniaeg;
  2) rahvastikuregistrisse kantud/tegeliku elukoha aadress;
  3) kontaktandmed;
  4) perekonnaseis;
  5) sotsiaalne seisund (seos tööturuhõive ja hariduse omandamisega);
  6) haridus;
  7) erivajaduse, puude ja töövõime andmed;
  8) rahvus ja usuline kuuluvus;
  9) suhtluskeel.

  (2) Lapsendada sooviv isik esitab lapsendamise sooviavalduses järgmised täiendavad andmed enda elukoha kohta:
  1) eluaseme liik ja kasutamise alus;
  2) eluaseme üldpindala ja tubade arv;
  3) hinnang eluaseme olukorrale;
  4) hinnang eluaseme kohasusele lapse jaoks;
  5) võimalus tagada lapsele oma tuba;
  6) teave koduloomade kohta.

  (3) Lapsendada sooviv isik esitab lapsendamise sooviavalduses tema leibkonna liikmete kohta vähemalt nime ja isikukoodi või sünniaja.

  (4) Lapsendamise sooviavalduses esitab lapsendada sooviv isik järgmised andmed perre oodatava lapse kohta:
  1) mitu last soovib pere lapsendada;
  2) valmidus erivajadusega lapse lapsendamiseks;
  3) lapse eeldatav sugu;
  4) lapse eeldatav vanus;
  5) lapse eeldatav suhtluskeel.

  (5) Avaldaja annab kinnituse lapsendamise otsustamiseks järgmiste oluliste asjaolude kohta:
  1) lapsendada sooviva isiku vaimne ja füüsiline tervis võimaldavad lapse täisealiseks kasvatamist;
  2) lapsendada sooviv isik on kriminaalkorras karistamata lastekaitse seaduse § 20 lõigetes 1 ja 2 toodud tegude eest;
  3) lapsendada sooviv isik on võimeline last üleval pidama lapse täisealiseks saamiseni;
  4) lapsendada soovival isikul ei ole piiratud ega ära võetud hooldusõigust ega kõrvaldatud teda eestkostja ega hoolduspere vanema ülesannete täitmisest.
[RT I, 31.01.2018, 1 - jõust. 03.02.2018]

  (6) Lapsendada sooviv isik annab nõusoleku päringute tegemiseks riiklikesse andmekogudesse käesolevas paragrahvis nimetatud enda isikuandmete kontrollimiseks, vastavalt sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimääruses sätestatule.

  (7) Lapsendada sooviv isik kinnitab avalduses esitatud andmete õigsust oma allkirjaga.

§ 2.   Lapsendamise ettevalmistamisega seotud kohustuslikud toimingud

  (1) Lapsendada sooviva isiku nõustamise viib läbi Sotsiaalkindlustusamet.

  (2) Kui asjaolud võimaldavad piisava kindlusega eeldada, et taotluse kohtusse esitamise ajal on lapsendamise eeldused täidetud, on Sotsiaalkindlustusamet kohustatud lapsendamise lubatavuse kindlakstegemiseks muu hulgas:
  1) viima läbi lapsendada sooviva isiku kohta pereuuringu;
  2) tutvuma lapsendada sooviva isiku elukohas tema elamistingimustega.

  (3) Sotsiaalkindlustusamet peab lapsendada sooviva isiku kohta pereuuringu käigus välja selgitama ja dokumenteerima vähemalt järgmise teabe:
  1) suhted vanemate, õdede, vendade ja nende lastega lapsepõlves ja lapsendamise ettevalmistamise ajal;
  2) lapsepõlve kasvukeskkond ja praegune elukeskkond;
  3) hariduse andmed;
  4) töötamise andmed;
  5) majandusliku olukorra andmed;
  6) tervisliku seisundi andmed;
  7) huvid ja vaba aja harrastused;
  8) suhtlusringkonna kirjeldus;
  9) usuline veendumus;
  10) hoiakud ja väärtused;
  11) suhted isikutega, kellega koos elatakse;
  12) lapsendamise motiiv;
  13) sugulaste ja teiste lähedaste isikute suhtumine planeeritud lapsendamisse;
  14) teadmised lastest ja nendega suhtlemise kogemus, ootused vanemaks olemise suhtes.

  (4) Pereuuringusse lisatakse uuringu läbiviija hinnang lapsendada soovivate isikute suutlikkuse kohta lapse kasvatamisega toime tulla.

  (5) Sotsiaalkindlustusamet külastab lapsendada soovijate kodu ja koostab lapsendada sooviva isiku elamistingimuste kohta kokkuvõtte.

§ 3.   Sotsiaalkindlustusameti kogutavad dokumendid

  Sotsiaalkindlustusamet kogub lapsendamise ettevalmistamise käigus kohtule esitamiseks järgmised dokumendid:
  1) lapse sünnitõend;
  2) teave lapse tervisliku seisundi kohta;
  3) kohtulahend vanema hooldusõiguse täieliku äravõtmise kohta, vanema surmatõend või vanema nõusolek lapsendamiseks;
  4) lapse nõusolek lapsendamiseks;
  5) eestkostja nõusolek lapsendamiseks;
  6) teave lapsendaja tervisliku seisundi kohta;
  7) lapsendajate abielutõend;
  8) karistusregistri tõend lapsendaja kohta;
  9) teave lapsendaja varalisest seisundist;
  10) pereuuringu kokkuvõte, mis sisaldab käesoleva määruse §-s 2 nimetatud pereuuringu käigus kogutud andmeid;
  11) kokkuvõte lapsendada sooviva isiku elamistingimustest;
  12) vajadusel ärakiri tunnistusest, mis tõendab, et lapsendada sooviv isik on läbinud Sotsiaalkindlustusameti nõutud asjakohase koolitusprogrammi.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json