Teksti suurus:

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja nende täitmise ning maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kord“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2016, 37

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja nende täitmise ning maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 27.12.2016 nr 80

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 333 lõike 3 ja maapõueseaduse § 77 lõike 2 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruses nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja nende täitmise ning maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kord“ (RT I, 05.08.2014, 11) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:
Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord “;

2) määruse preambulis asendatakse viide „§ 40 lõike 2“ viitega „§ 77 lõike 2“;

3) paragrahvi 1 punktis 4 ja §-s 3 asendatakse sõna „maavaravaru“ sõnaga „maavara“ vastavas käändes;

4) paragrahvis 3 asendatakse sõna „omanik“ sõnaga „omaja“ vastavas käändes;

5) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Dolokivi, fosforiidi, aluskorra ehituskivi ehk kristalliinse ehituskivi, kruusa, liiva, lubjakivi, põlevkivi, järvelubja, turba ja savi kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud kogus märgitakse aruandes instrumentaalmõõdistamise tulemuste põhjal käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud sagedusega.“;

6) paragrahvi 3 lõiked 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud turba kogus mõõdistatakse ja arvutatakse üks kord maavara kaevandamise loa kehtivusaja jooksul. Instrumentaalmõõdistamine tuleb teha mitte varem kui viis aastat, kuid hiljemalt kolm aastat enne maavara kaevandamise loa kehtivusaja lõppemist, välja arvatud maapõueseaduse § 67 lõikes 4 sätestatud juhul.
(7) Kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud maavara koguse instrumentaalmõõdistamisel tuleb lähtuda maapõueseaduse § 76 lõike 9 alusel kehtestatud määruse nõuetest.“;

7) määruse lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa Maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsioon ja maavara kaevandamise mahu aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json