Teksti suurus:

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2016, 39

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” muutmine

Vastu võetud 27.12.2016 nr 73

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 32 lõike 3 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607), artikli 94 alusel.

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määrust nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Lõigetes 1–5 nimetatud maastikuelementide muutumise korral loetakse maastikuelementide säilitamise nõue täidetuks, kui maastikuelement vastab pärast selle muutumist lõigetes 1–5 sätestatud tingimustele ning maastikuelemendi põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud esialgne pindala ei ole vähenenud üle 30 protsendi.”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

„(61) Toetusõigusliku põllumajandusmaa pindala hulka arvatakse lõikes 6 nimetatud eesvool ja kuivenduskraav koos nende serval ja nõlval ning serva ja põllu vahel oleva puittaimestikuga kuni 12 meetri laiuselt.

(62) Metsaäärse eesvoolu ja kuivenduskraavi puhul arvatakse toetusõigusliku põllumajandusmaa pindala hulka nimetatud eesvool ja kuivenduskraav koos nende põllupoolsel serval ja nõlval ning põllupoolse serva ja põllu vahel oleva puittaimestikuga kuni 12 meetri laiuselt, kui metsaäärse eesvoolu ja kuivenduskraavi põhi ning nende põllupoolne nõlv ja serv on visuaalselt tuvastatavad.”;

3) paragrahvi 3 lõige 12 tunnistatakse kehtetuks.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Olavi Petron
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json