Teksti suurus:

Põllumajandusministri 3. juuli 2006. a määruse nr 80 „Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2016, 41

Põllumajandusministri 3. juuli 2006. a määruse nr 80 „Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded” muutmine

Vastu võetud 27.12.2016 nr 75

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 64 lõike 5 ja § 65 lõike 5 alusel.

Põllumajandusministri 3. juuli 2006. a määrust nr 80 „Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Määruse tähenduses on taimekahjustaja puuvilja- ja marjakultuuri puhul selle kvaliteeti vähendav taimekahjustaja, mis on nimetatud Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 I ja II lisas asjaomase taimeperekonna või taimeliigi kohta ja ohtlik taimekahjustaja (edaspidi koos taimekahjustaja), muu aiakultuuri kui puuvilja- ja marjakultuuri puhul ohtlik taimekahjustaja (edaspidi taimekahjustaja) ning kartulitaime puhul kvaliteeti vähendav taimekahjustaja kartuli-keerdlehisuse viirus, kartuli X-, S-, M-, A- ja Y-viirus, bakter Dickeya spp. ja Pectobacterium spp. ning ohtlik taimekahjustaja (edaspidi koos taimekahjustaja).”;

2) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tarnija säilitab enesekontrolliplaani ja selle alusel dokumenteeritud andmeid taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 77 lõikes 4 sätestatud tähtaja jooksul.”;

3) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tarnija teeb kindlaks, et lähtematerjal on vaba taimekahjustajatest.”;

4) paragrahvi 4 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Pärast lähtematerjali vabastamist taimekahjustajast tuleb lähtematerjali selle taimekahjustaja esinemise suhtes uuesti hinnata.”;

5) paragrahvi 6 lõiget 3 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) kasutatakse kasvusubstraati, mis on vaba Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 III lisas asjaomase taimeperekonna või taimeliigi kohta loetletud taimekahjustajatest, mis on peremeesorganismiks kõnealust taimeperekonda või taimeliiki kahjustavatele viirustele;”;

6) paragrahvi 6 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõna „taimekahjurite” sõnaga „taimekahjustaja”;

7) normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 2002/56/EÜ seemnekartuli turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 60–73), muudetud direktiiviga 2003/61/EÜ (EÜT L 165, 03.07.2003, lk 23–28), direktiiviga 2013/63/EL (ELT L 341, 18.12.2013, lk 52–55); komisjoni rakendusdirektiiv 2014/20/EL, millega määratakse kindlaks liidu eliitseemnekartuli ja sertifitseeritud seemnekartuli klassid ning selliste klasside suhtes kohaldatavad tingimused ja nimetused (ELT L 38, 07.02.2014, lk 32–38); komisjoni rakendusdirektiiv 2014/21/EL, millega määratakse kindlaks supereliitseemnekartuli suhtes kohaldatavad miinimumtingimused ja liidu klassid (ELT L 38, 07.02.2014, lk 39–41); komisjoni rakendusdirektiiv 2014/98/EL, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/90/EÜ seoses selle I lisas osutatud viljapuude perekondade ja liikide suhtes kehtivate erinõuetega, tarnijate suhtes kehtivate erinõuetega ning ametlikku inspekteerimist käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 298, 16.10.2014, lk 22–61)”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Olavi Petron
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json