Teksti suurus:

Ohtlike jäätmete saatekirjade andmekogu asutamine ja andmekogu põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2016, 45

Ohtlike jäätmete saatekirjade andmekogu asutamine ja andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 27.12.2016 nr 77

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 64 lõike 23 alusel.

§ 1.   Andmekogu asutamine ja ametlik nimetus

  Määrusega asutatakse riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu „Ohtlike jäätmete saatekirjade andmekogu” (edaspidi andmekogu) ja kehtestatakse andmekogu pidamise põhimäärus. Andmekogu lühinimetus on OJS.

§ 2.   Andmekogu eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on ohtlike jäätmete veoste jälgimine reaalajas jäätmeseaduse alusel koostatavate ohtlike jäätmete saatekirjade andmete alusel.

§ 3.   Andmekogu vastutav töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium.

  (2) Andmekogu vastutav töötleja:
  1) tagab andmekogu haldamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) tagab andmekogu arendamise, haldamise ja pidamise finantseerimise;
  3) korraldab andmekogu riigi infosüsteemis registreerimise;
  4) juhib andmekogu arendustööd;
  5) määrab andmekogu käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ja korraldab nende rakendamise;
  6) informeerib volitatud töötlejaid aegsasti kavandatavatest muudatustest andmekogu pidamisel;
  7) teeb järelevalvet andmekogu pidamise üle.

§ 4.   Andmekogu volitatud töötlejad

  (1) Andmekogu volitatud töötlejad on Keskkonnaagentuur ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

  (2) Keskkonnaagentuur:
  1) töötleb ja väljastab andmeid;
  2) kasutab andmekogu pidamiseks eraldatud vahendeid sihipäraselt ja tõhusalt;
  3) teeb andmekogu vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;
  4) rakendab meetmed andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete tagamiseks;
  5) tagab andmekogu andmetega seotud kasutajatoe;
  6) informeerib vastutavat ja teist volitatud töötlejat olulistest takistustest ja probleemidest andmekoguga seotud kohustuste täitmisel;
  7) haldab andmekogus juurdepääsuõigusi ja klassifikaatoreid.

  (3) Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus:
  1) korraldab andmekogu haldamist ja majutamist;
  2) kasutab andmekogu arendamiseks ja haldamiseks eraldatud vahendeid sihipäraselt ja tõhusalt;
  3) teeb andmekogu vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;
  4) korraldab andmekogu arendustööd ning andmekogu infrastruktuuri hankimist või rentimist;
  5) rakendab meetmed andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete tagamiseks ning korraldab andmekogu varukoopiate tegemise;
  6) tagab andmekogu infotehnoloogilise kasutajatoe;
  7) informeerib vastutavat ja teist volitatud töötlejat olulistest takistustest ja probleemidest andmekoguga seotud kohustuste täitmisel.

§ 5.   Andmekogu ülesehitus

  (1) Andmekogu andmete töötlemisel kasutatakse digitaalset andmetöötlust.

  (2) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

§ 6.   Andmekogusse andmete andjad

  Andmekogusse kannavad andmed jäätmeseaduse § 64 lõigetes 3 ja 4 nimetatud isikud (edaspidi andmeandja).

§ 7.   Andmete andmekogusse kandmise kord

  (1) Andmekogusse kantakse ohtlike jäätmete saatekirjad, mis sisaldavad andmeid käitlemiseks üleantavate ohtlike jäätmete liigi, koostise, koguse ja põhiomaduste ning nende jäätmete tekitaja, käitlemiseks üleandja, vedaja ja vastuvõtja kohta.

  (2) Andmed kantakse andmekogusse keskkonnaministri 25. septembri 2008. a määruse nr 41 „Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord” kohaselt.

  (3) Andmeandja vastutab andmekogusse tema kantud andmete õigsuse eest.

  (4) Andmeandja, kes on jäätmesaadetise vastuvõtja, saab andmekogus olevas saatekirjas vigade parandamiseks kinnitust eemaldada 90 päeva jooksul alates saatekirja loomisest.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud ajavahemiku möödumisel eemaldab volitatud töötleja andmekogus olevalt saatekirjalt kinnituse vigade parandamiseks, kui jäätmesaadetise vastuvõtja on esitanud kirjaliku põhjendusega taotluse.

§ 8.   Liidestused teiste andmekogudega

  Andmekogusse võetakse liidestatud andmekogudest:
  1) eraõigusliku juriidilise isiku ja tema esindajate andmed äriregistrist;
  2) asutuse ja avalik-õigusliku juriidilise isiku andmed riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist;
  3) laeva andmed elektroonilisest mereinfosüsteemist;
  4) aadressiandmed aadressiandmete süsteemist.

§ 9.   Andmekogu turvaklass ja turbeaste

  Andmekogusse kantud andmete turvaklass on K2T2S2 ja turbeaste on M.

§ 10.   Andmete õiguslik tähendus

  Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

§ 11.   Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

  (1) Andmekogusse kantud andmed on juurdepääsupiiranguga.

  (2) Andmetele on juurdepääs jäätmeloa andjal, keskkonnajärelevalve asutusel, vastutaval ja volitatud töötlejal ning Politsei- ja Piirivalveametil, seaduse või seaduse alusel kehtestatud õigusaktiga ettenähtud avaliku ülesande täitmiseks.

  (3) Andmeandjal on juurdepääsuõigus endaga seotud andmetele.

§ 12.   Andmete säilitamine

  (1) Ohtlike jäätmete saatekirjade andmeid säilitatakse kuni viis aastat.

  (2) Säilitustähtaja ületanud andmed kustutatakse. Andmete kustutamisel lähtutakse arhiiviseadusest ning selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

§ 13.   Andmekogu likvideerimine

  (1) Andmekogu likvideerimise otsustab vastutav töötleja.

  (2) Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku arhiivi üleandmine või nende hävitamisele kuulumine ja üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (3) Andmekogu likvideerimine toimub kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seaduse nõuetega.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json